فهرست مطالب

طب نظامی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1386)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/05/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طراحی و کاربرد بالینی نوع جدیدی از باند کشی الاستیک ویژه امداد در مصدومین
  مسعود ثقفی نیا، رضا رنجبر، نوید بزاز صفحه 7
  چکیده
  مقدمه
  خونریزی ناشی از جراحات جنگی از علل عمده از بین رفتن مجروحین در جنگ ها است و در بسیاری از موارد این مسئله بخوبی قابل کنترل و پیشگیری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی و ساخت یک باند الاستیک است که فرد مجروح به تنهایی بتواند از آن استفاده نماید.
  مواد و روش کار
  جنس مناسب برای تهیه این باند، سیلیکون در نظر گرفته شد. چندین نمونه از باند ساخته شد و تحت ارزیابی آزمایشگاهی و کلینیکی قرار گرفت. جهت ارزیابی آزمایشگاهی، باندهای ساخته شده در آزمایشگاه تحت تست های مکانیکی و شیمیایی قرار گرفتند. جهت ارزیابی کلینیکی، باندهای ساخته شده به 20 نفر از متخصصین و کارشناسان و نیز 20 مجروح ارائه و ارزیابی آنها در مورد کیفیت باندها در پرسشنامه ثبت گردید.
  نتایج و بحث: نتایجی که از این نظرسنجی بدست آمد نشان داد که باندهای تهیه شده در طرح از لحاظ بسیاری از خصوصیات از جمله اندازه، قابلیت های پوشش زخم، بند آوردن خونریزی، شست و شو، استریل شدن و باز و بسته کردن روی اندام توسط مجروح با یک دست، شرایط قابل قبولی را دارا بوده و مجروحین نیز از این باندها رضایتمند بودند.
  کلیدواژگان: باند الاستیک، سیلیکون، خونریزی
 • سیدمهدی مدرس صفحه 73
  مقدمه
  در پی وقوع رادیوتروریسم یا حوادث هسته ای-رادیولوژیک آزاد شدن ید 131 می تواند پس از ایجاد آلودگی داخلی منجر به آسیب غدد بزاقی شود. سنتی گرافی غدد بزاقی با تکنسیوم m 99 روشی آسان و مطمئن برای تعیین شاخص های کمی عملکرد غدد بزاقی است که به وسیله آن می توان میزان آسیب دیدگی را نشان داد. احتمال وقوع این اتفاقات در میان نیروهای شاغل (بین18 تا 50 سال) بیش از دیگران است. هدف این مطالعه استخراج محدوده نرمال شاخص های کمی عملکرد غدد بزاقی در این محدوده سنی به عنوان پایه برای ارزیابی مصدومین پس از حادثه می باشد.
  مواد و روش کار
  سنتی گرافی دینامیک غدد بزاقی برای 120 بیمار (18تا 50 سال) با میانگین سنی 6/31 که هیچ گونه علامت و نشانه ای از خشکی دهان نداشتند انجام شد و منحنی اکتیویته-زمان از تصاویر 30 ثانیه ای استخراج گردید. کسر ترشح پس از تحریک ( Excretion Fraction‎ ) و برداشت تجمعی نسبی ( Int%‎ ) ( Relative integral Uptake ) برای هر کدام از غدد بزاقی اصلی محاسبه شد.
  نتایج
  میانگین EF با 95% فاصله اطمینان برای پاروتید و ساب ماندیبولار به ترتیب 5/79%-77% و 5/61%-8/58% بود و در 95% افراد، بالای 57% و 8/36% است و میانگین Int%‎ با 95% فاصله اطمینان برای پاروتید و ساب ماندیبولار به ترتیب 29-3/27 و 5/22-21 بدست آمد و در کل در 95% موارد Int%‎ به ترتیب بالای 15% و 7/10% است.
  بحث: شاخص های به دست آمده می تواند به عنوان پایه مقایسه ای برای اندازه گیری عملکرد غدد بزاقی به دنبال بیماری های مختل کننده عملکرد آن به کار رود.
  کلیدواژگان: غدد بزاقی، سنتی گرافی، تکنسیوم m 99 پرتکنتات، خشکی دهان، رادیوتروریسم
 • مجید ریاضی پور، ناصر خسروشاهی، محمد دهقان، جعفر سلیمیان، محمدعلی عارف پور، محمدعلی افشارپور، رضا کچویی صفحه 81
  هدف
  مسمومیت با مایکوتوکسین T-2‎ باعث تغییر نسبت طبیعی برخی از لنفوسیت های خون محیطی موش می شود و مواد آنتی اکسیدان می توانند روند این تغییرات را تحت تاثیر قرار دهند. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو آنتی اکسیدان معروف، سلنیوم و ویتامین E، بر روند اختلالات زیر جمعیتی ایجاد شده در لنفوسیت ها به دنبال مسمومیت با سم T-2‎ بوده است.
  مواد و روش کار
  تک دوز سم T-2‎ به مقدار 2 میکروگرم بر کیلوگرم به یک گروه ‎ 5 تایی ‎موش تزریق و در زمان های مختلف پس از تزریق با استفاده از روش فلوسایتومتری لنفوسیت های خون محیطی آنها شمارش شد. سپس سم T-2‎ ، سولفیت سلنیوم یا ویتامین E در دو حالت همزمان و غیرهمزمان (به فاصله 24 ساعت از سم) به چهارگروه جداگانه موش تزریق و پس از 24 ساعت تغییر نسبت برخی از زیر جمعیت های لنفوسیتی‎ ‎در نمونه های خون محیطی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  توزیع طبیعی زیر جمعیت های لنفوسیتی مورد مطالعه همگی تحت تاثیر سم T-2‎ قرار گرفت بطوری که پس از دریافت تک دوز تحت کشنده این سم، زیر جمعیت هایCD19+ و CD8+‎ کاهش، و زیرجمعیت CD4+‎ افزایش یافت. دریافت سلنیوم در هر دو حالت همزمان با دریافت سم T-2‎، و یا 24 ساعت زودتر از آن، از کاهش زیرجمعیت CD19+‎ جلوگیری نمود اما ویتامین E در هیچ یک از این دو حالت بر روند کاهش این زیر جمعیت تاثیرگذار نبود. سلنیوم وقتی همزمان با سم تزریق شد از افزایش زیر جمعیتCD4+ بطور کامل جلوگیری نمود اما ویتامین E در این حالت کارائی نداشت. وقتی این دو آنتی اکسیدان 24 ساعت قبل از توکسین دریافت شدند هیچکدام روند افزایش این زیر جمعیت را تحت تاثیر قرار ندادند. دریافت سلنیوم و ویتامین E در هر دو حالت، هنگام مسمومیت و قبل از آن، از کاهش زیرجمعیت CD8+‎ جلوگیری کرد اگرچه سلنیوم در حالت غیر همزمان در مهار این عارضه کارائی کمتری داشت.
  نتیجه گیری
  کارایی سلنیوم و ویتامین E در رفع عوارض جمعیتی لنفوسیت ها برحسب زمان استفاده و نیز نوع زیرجمعیت آسیب دیده متفاوت است و به نظر می رسد تزریق سلنیوم بلافاصله پس از مسمومیت با سم T-2‎ نسبت به دریافت آن قبل از مسمومیت نتایج بهتری فراهم می کند اما سودمندی ویتامین E وقتی بیشتر است که قبل از مسمومیت دریافت شود.
  کلیدواژگان: سلنیوم، ویتامین E، سم T، 2‎، لنفوسیت، مایکوتوکسین
 • مرتضی ایزدی، علی اکبر کریمی زرچی، حمیدرضا توکلی صفحه 89
  مقدمه
  باکتری ها مهمترین عوامل ایجاد کننده عفونتها و مسمومیت های غذایی محسوب می گردند و بیش از 70 درصد این عفونت ها تنها توسط چند باکتری مهم رخ می دهد. هدف از انجام این مطالعه تعیین بار میکروبی مواد غذایی مصرفی و تعیین آلودگی به کلی فرمها و گونه های مهم باکتری های بیماری زا و مقایسه آن با استانداردها می باشد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مقطعی ( Cross- sectional‎ ) تعداد 72 نمونه از 4 نوع غذای مصرفی (کباب کوبیده، مرغ، جوجه کباب و ماهی) مربوط به 6 مرکز درمانی و آموزشی وابسته به دانشگاه، با استفاده از روش استاندارد انجمن سلامت عمومی آمریکا و سازمان دارو و غذا، از نظر آلودگی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج
  از نظر شمارش کلی باکتری ها و کلی فرمها و آلودگی به باکتری های بیماری زا، کباب کوبیده و ماهی به ترتیب بعنوان آلوده ترین و سالمترین غذاها شناخته شدند، بطوریکه میانگین تعداد کلی باکتری ها و کلیفرمها در کباب کوبیده 105× 14/1 و 102× 98/1 در هر گرم تعیین گردید و از 18 نمونه مورد آزمایش به ترتیب 7 نمونه (9/38%) و10 نمونه (6/55%) به اشریشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس آلوده بودند، در حالیکه میانگین تعداد کلی باکتری ها در ماهی های مورد آزمایش 102×85/2 در هر گرم بوده و هیچگونه آلودگی به کلیفرمها و سایر باکتری های بیماری زا مشاهده نگردید.
  بحث: غذاهای مصرفی در مراکز درمانی‎ B‎و F دارای بیشترین آلودگی تشخیص داده شد. این اختلاف بویژه در مورد کباب کوبیده و جوجه کباب با سایر مراکز معنی دار (05/0 P <‎ ) بوده است. با توجه به استاندارد باکتریایی، برخی از غذاهای عرضه شده در مراکز درمانی و آموزشی دانشگاه (بویژه کباب کوبیده) دارای آلودگی بیش از حد استاندارد تشخیص داده شدند. در هیچ یک از 72 نمونه مورد آزمایش آلودگی به سالمونلا و لیستریا مونوسیتوژنز تائید نگردید. حذف کباب کوبیده از برنامه غذایی (بویژه در فصول گرم)، اصلاح روش های طبخ و عمل آوری غذا، پیشگیری از آلودگی ثانویه و کنترل و نظارت مداوم، مهمترین اقدامات برای پیشگیری از آلودگی مواد غذایی محسوب می گردند.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، غذا، مراکز درمانی، رستورانهای دانشگاهی
 • کامیار مصطفی زاده، صادق چینی کار، مرتضی ایزدحسن صالحی، رامین بیدار، فرزین خروش، رضا رنجبر، نعمت الله جنیدی، محمد درویش، بهروز اعطایی صفحه 97
  مقدمه
  تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد که از سالها قبل، از نواحی مختلف ایران گزارش شده است. با توجه به اپیدمی های اخیر در بسیاری از کشورها از جمله همسایگان شرقی و مرگ و میر بالای بیماری تحقیق حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی جغرافیایی گوسفندان دارای آنتی بادی مثبت IgG تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در استان اصفهان در سال 1384-1383 انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که با همکاری ازمایشگاه آربو ویروسها و تب های هموراژیک انستیتو پاستور ایران انجام گرفته است. جامعه مورد تحقیق 107 راس گوسفند می باشد که به روش تصادفی ساده از چراگاه های استان اصفهان انتخاب شدند و از نظر انتی بادی IgG تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو به روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  از 107 گوسفند مورد بررسی، 58 راس (2/54%) دارای سرولوژی مثبت، 47 راس (9/43%) دارای سرولوژی منفی و 2 راس (9/1%) نتیجهborder line داشتند. از نظر توزیع جغرافیایی، بیشترین آلودگی مربوط به چراگاه نطنز (4/71%) می باشد و چراگاه های اصفهان، برخوار، فلاورجان و فریدن به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع سنی بیشترین میزان آلودگی در طیف سنی 4 تا 5 سال (5/62%) مشاهده گردید.
  بحث: نتایج مطالعات نشانگر اندمیک و فعال بودن بیماری در گوسفندان استان اصفهان می باشند، گرچه آمار فوق الذکر از افزایش میزان ابتلاء به بیماری نسبت به سالهای قبل از دهه 60 دلالت دارد اما در مقایسه با مطالعات مشابه در سالهای اخیر، افزایش شیوع این بیماری در استان اصفهان دیده نمی شود، لذا لازم است اقدامات بهداشتی انجام شده تقویت گردیده و مطالعات سرواپیدمیولوژیک دوره ای جهت تاثیر اقدامات انجام گیرد.
  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه، کنگو، سرولوژی، اصفهان، گوسفند، پراکنش جغرافیایی
 • زابلی ر، توفیقی ش، دلاوری ا، میر هاشمی س صفحه 103
  چکیده
  مقدمه
  مدیریت ایمنی نگرش سازمان یافته برای مدیریت ریسک در سازمان، ساختارمناسب، مسئو لیت ها، سیاست ها و رویه های سازمانی است. مسئولیت فراهم نمودن ایمنی بیمارستان وظیفه بسیار مهمی بوده و همگی مدیران رده بالا تا تمامی رده های مختلف مدیریت را در برمی گیرد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی-مشاهده ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش را بخشهای بیمارستان تشکیل دادند. انتخاب بخشهای بیمارستان با توجه به اهداف پژوهش و حساسیت بخش در عملکرد بیمارستان بود. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه و مشاهده انجام گرفت. بخش اول حاوی80 سوال استاندارد به صورت چک لیست و بخش دوم حاوی 112 سوال و در مقیاس لیکرت تدوین شده بود. ضمنا اعتبار و روایی پرسش نامه با استفاده از اعتبار محتوا و آزمون مجدد تعیین شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری Spss 11.5‎ استفاده شد. آنالیز تحلیلی با استفاده از آزمونهای آماری Anova و Tukey HSD انجام گردید.
  نتایج
  پس از ارزیابی سازمان و مدیریت ایمنی در کمیته ایمنی و حوادث در بیمارستان و محاسبه میانگین امتیازات در مقیاس 100 نمره، سازمان و مدیریت کمیته ایمنی و حوادث با کسب میانگین امتیاز 33/16±33/55 نمره در حد متوسط، وضعیت تدوین و اجرای آیین نامه ها، مقررات، موافقت نامه ها، و سیاست ها با کسب میانگین امتیاز 88/14±50/52 نمره در حد متوسط، وضعیت منابع انسانی، مالی و فیزیکی کمیته ایمنی و حوادث، با کسب میانگین 54/11±67/46 متوسط و آموزش وظایف و عملکردهای کمیته ایمنی، با کسب میانگین امتیاز 100 نمره در حد مناسب ارزیابی گردید. ارزیابی ساختار سازمانی بیمارستان از دید مدیریت ایمنی با کسب میانگین امتیاز 52 نمره و با انحراف معیار 88/17 در حد متوسط و با کسب میانگین امتیاز 14/19±65 امتیاز، هدایت و پیشرفت کارکنان در بعد ایمنی در سازمان در حد خوب بود. وضعیت مدیریت نظارت بر خطرات احتمالی در بیمارستان با کسب میانگین امتیاز 71/65 امتیاز و با انحراف معیار 75/9 در حد خوب بود. با کسب میانگین امتیاز 36/12±24/48 امتیاز، بهداشت و ایمنی از بعد ساختاری در بیمارستان از وضعیت مناسبی برخوردار نبود. با کسب میانگین 81/8±56/55 امتیاز مدیریت حوادث اضطراری در بیمارستان در حد متوسط است. سازماندهی و مدیریت بخش اعمال جراحی با کسب میانگین امتیاز 69/16±67/76 از وضعیت خوب، وضعیت خط مشی ها و روش های موجود در بخش اعمال جراحی با کسب میانگین امتیاز 100 نمره در حد بسیار مناسبی بوده است.
  بحث: ضروری است تا مدیریت ایمنی در بیمارستان با خطوط فرماندهی و تفویض اختیارات لازم و ابزارهای سازمانی و قانونی در پیشبرد ایمنی در بیمارستان گام بردارد. در هر سازمان باید یک خط مشی ایمنی توسط مدیریت رده بالا تایید و حمایت گردد و اهداف ایمنی موسسه کاملا مشخص باشد. یکی از زمینه های مناسب برای بهبود در این بیمارستان تاکید بر مدیریت ریسک در بیمارستان و همچنین تاکید بر برنامه های مدیریت بحران است که باید به صورت جدی تر به آن توجه گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت ایمنی، بیمارستان، ریسک
 • محمد قاسمی، مریم رضایی، علی فتحی آشتیانی، پروین میرزایی، نعمت الله جنیدی جعفری صفحه 113
  مقدمه
  خشونت در محیط کار در سراسر دنیا به عنوان زنگ خطر برای سلامت روانی محسوب می شود و با مواردی چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین نژادی، و تعارض جنسی و سرآخر دیگرکشی علیه کارکنان تعریف می گردد. کارکنان بهداشتی درمانی بیشترین مواجهات خشونت بار را دارند که‎ ‎ابعاد دقیق آن به خوبی مشخص نشده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی مواجهه یا عدم مواجهه پرستاران با خشونت فیزیکی در طی یک سال گذشته در بیمارستانهای دانشگاه بقیه اله (عج) و نقش برخی عوامل مرتبط می باشد.
  موارد و
  روش کار
  جمعیت هدف عبارت بود از پرستاران با حداقل یک سال سابقه کار، شاغل در بیمارستانهای دانشگاه بقیه اله(عج) که از بین آنها 450 نفر به روش نمونه برداری ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد تدوین شده توسط سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی کار و سایر مراجع معتبر در رابطه با خشونت در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی بود. ارائه و جمع آوری پرسشنامه توسط پزشک عمومی صورت پذیرفت. مدت زمان جمع آوری اطلاعات حدود شش ماه ‎)‎مهر لغایت اسفند 1385 (‎بود. داده های به دست آمده با آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از بین 450 نفر پرستار مورد مطالعه، تعداد 96 نفر (3/21 %) حداقل یک بار در سال گذشته مورد خشونت در محل کار خود قرار گرفته بودند. بخشهای داخلی و پس از آن اورژانس و درمانگاه شاهد بیشترین تجارب مربوط به خشونت بود. مواجهه با خشونت در پرستاران با سن بیشتر از 35 سال، در افراد با سابقه کار زیادتر، در مردان و در مستخدمین رسمی بیشتر بود. بیشتر مهاجمین به ترتیب، همراهان و بیماران بودند. در بیشتر موارد گزارش دهی از واقعه صورت نپذیرفته و گزارشهای انجام شده هم در اکثر موارد نتیجه ای در بر نداشت.
  بحث: در تحقیق حاضر میزان شیوع مواجهه با خشونت در طی یک سال (3/21 %) در پرستاران بیش از برخی مطالعات خارجی نبود (30 تا 80درصد). لیکن به دلیل برخی عوامل ازجمله تردید پرستاران در بیان تجارب خشونت و تورشهای مربوط به یادآوری، تفسیر این نتیجه باید با احتیاط صورت پذیرد. ضمنا لزوم اجرای تحقیقات غربالگرانه و جامع، برنامه های پیشگیرانه، اجرای مدیریت صحیح و گزارش دهی مناسب کاملا احساس می گردد.
  کلیدواژگان: خشونت، خشونت ‎فیزیکی در محیط کار، ‎پرستار
 • حسین معصوم بیگی، علی اکبر کریمی زارچی، جمشید تاجیک صفحه 129
  مقدمه
  مواد زائد جامد همیشه به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت، منجر به تولید بیشتر و متنوع تر زباله شده است و توجه خاص به مدیریت مواد زائد جامد از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. روش هایی که امروزه در بیمارستان های ایران اجرا می شود در بعضی موارد روش های کاملی نیست و نیازمند اصلاح می باشد. به همین منظور بررسی وضعیت تولید زباله در بیمارستان مورد نظر دارای 682 تخت ثابت و با میانگین 2/431 بیمار بستری در روز جهت تعیین وضع موجود و مقایسه نتایج حاصل با مطالعات مشابه انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی و در خصوص شناخت دقیق کمیت پسماند بیمارستانی می باشد. عملیات توزین جداگانه زباله های عفونی و شبه خانگی بمدت 85 روز در ایام هفته از شنبه تا جمعه و قبل از تحویل زباله های بیمارستان به شهرداری در ساعات 24-23 انجام گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و آزمونهای آنووا و توکی مورد بررسی قرارگرفت.
  نتایج
  میانگین دانسیته زباله های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 15/101 و 63/94 کیلوگرم بر متر مکعب، می باشد. میانگین وزن زباله های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 6/1297 و 86/640 کیلوگرم در روز با میانگین تعداد بیمار بستری 431 نفر در روز بود. نتایج نشان می دهند که میانگین وزن زباله شبه خانگی تولیدی در روزهای شنبه الی چهارشنبه نسبت به جمعه اختلاف معنی داری دارند (05/0> P ). میانگین سرانه تولید زباله شبه خانگی و عفونی به ترتیب 07/3 و 52/1 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری بوده است. با توجه به سرانه 58/4 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری برای کل زباله های تولیدی، هزینه روزانه فقط بابت زباله تولیدی تحویلی به شهرداری به ازای هر بیمار بستری در روز مبلغ 2131 ریال می شود. از کل زباله های تولیدی، 67% آن پسماندهای شبه خانگی و 33% آن پسماندهای عفونی هستند.
  بحث: در بررسی مدیریت زباله بیمارستانی تعیین وضع موجود و مقدار و سرانه تولید زباله در اولویت نخست است که در این طرح هم مورد توجه قرار گرفته است. تولید 58/4 کیلوگرم زباله های شبه خانگی و عفونی به ازای هر بیمار بستری در مقایسه با میزان متوسط سرانه مورد انتظار در تهران و ایران که 71/2 کیلوگرم می باشد، و اختصاص 33% زباله تولیدی به زباله عفونی در مقایسه با مقادیر توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت (10%- 15%) رقم بالائی به نظر می رسد و نشان دهنده عدم اجرای کامل طرح تفکیک پسماندهای عفونی و شبه خانگی و ضرورت توجه بیشتر به این مسئله می باشد.
  کلیدواژگان: زباله های بیمارستانی، تولید زباله، زباله های عفونی، زباله های شبه خانگی بیمارستانی، دانسیته زباله بیمارستانی، سرانه تولید زباله
 • مصطفی قانعی، شیوا عالیخانی، سیدمحمدمهدی میرمحمد، ایمان ادیبی، تقی رمضانی، جعفر اصلانی صفحه 139
  چکیده
  هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی وجود آمفیزم به کمک تست عملکرد ریوی PFT ( Pulmonary Function Test ) در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالای قفسه سینه HRCT ( High Resolution Computed Tomography ) در افراد سیگاری با سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی (سولفور موستارد SM ) می باشد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق Cross Sectional بر روی بیست فرد سیگاری علامتدار با سابقه مواجهه خفیف با SM (گروه I ) و بیست فرد سیگاری بدون سابقه مواجهه با SM ( Sulfur Mustard ) (گروه II ) صورت گرفت. PFT و HRCT برای همه بیماران به منظور تشخیص آمفیزم انجام گردید. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی برای PFT محاسبه شد.
  نتایج
  PFT در گروه، منجر به تشخیص آمفیزم نشد. در حالیکه HRCT،‎ ‎پنج بیمار را شناسائی کرد (حساسیت= ‎0‎ ). در گروه II، موارد مبتلا به آمفیزم بیشتر از گروه I شناسائی شدند (55 درصد). در هیچ یک از هفتاد فرد مورد مطالعه، نقص 1 α - آنتی تریپسین وجود نداشت.
  بحث: در افراد سیگاری با ریسک فاکتورهای اضافی دیگر مانند سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی، آمفیزم در سنین پائینتری بروز می کند. این در حالی است که PFT در این دسته از افراد ممکن است نرمال گزارش شود. بنابراین HRCT به عنوان روشی مفید در تشخیص زودرس آمفیزم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آمفیزم، توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالا، تست عملکرد ریوی، سیگار، گازهای شیمیائی، سولفور موستارد
 • حسنعلی محبی، سیدحامد حسینی، شعبان مهرورز، فرزاد پناهی، یونس پناهی، یاشار محرم زاد صفحه 147
  مقدمه
  در سحرگاه روز جمعه 5 دی ماه 1382، زمین لرزه مخربی شهر بم و روستاهای پیرامون را تخریب کرد. در این رویداددر حدود 40000 نفر کشته و مجروح گردیدند. دانستن شدت آسیب و نوع مشکلات مصدومینی که از زلزله بر جای مانده اند در پیش بینی اقدامات درمانی مورد نیاز ضروری است.
  روش مطالعه و اجرا: این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی ( Descriptive Cross-Sectional ) و با استفاده از پرونده‎ ‎مصدومان ارجاع شده زلزله بم که در بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران بستری شده بودند، انجام گرفته است. داده های دموگرافیک، عوارض، تشخیص، نوع آسیب، اطلاعات مربوط به پذیرش، ترخیص و انتقال، علایم حیاتی، سطح هوشیاری، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام گرفته در اورژانس و بخش و نتیجه نهایی توسط پرسشنامه گردآوری شد. با استفاده از شاخص های آماری توصیفی،توسط نرم افزار 13 SPSS‎ تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است.
  نتایج
  از تعداد 854 نفر از مصدومین بررسی شده، 510 نفر (7/59%) در بیمارستانهای غیرنظامی و 344 نفر (3/40%) در بیمارستان های نظامی و در مجموع 7/54% آنها مذکر بودند. شایعترین اقدام درمانی در اورژانس، ثابت کردن اندام در 389 نفر (9/39%) از میان 945 آسیب ایجاد شده، شایعترین ضایعه در مصدومین را شکستگی اندام تحتانی در 291 مورد (8/30%) تشکیل می داد. در 242 مصدوم اقدامات جراحی انجام شد. 38 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. میانگینISS در مصدومین 7/6 بود و 9/11% دارای ISS بالاتر از 15 (ترومای شدید) بودند.
  بحث: با توجه به پیدایش درصد زیادی از آسیب های ارتوپدیک در اندامها و لگن در مصدومین ارجاع شده، پیش بینی انجام اقدامات پاراکلینیکی به خصوص در تصویرنگاری و آمادگی بیمارستان های مناطق دورتر جهت درمان مشکلات ارتوپدیک، از نکات مهم در مدیریت چنین بحرانی می باشد.
  کلیدواژگان: زلزله، بم، تروما، شدت آسیب
|
 • Designation and Medical Application of a New Kind of Elastic Band in ‎Trauma Patients
  Saghafinia M., Ranjbar RÝ., Bazzaz NÝ Page 7
  Introduction. Blood loss is the major cause of death during the war. However, it can be ‎prevented by prompt medical interventions.‎
  Objectives
  To design, build up and evaluate an elastic band utilizable by an unaided injured ‎combatant. Material and Methods. Sample bands made up of silicon underwent laboratorial and clinical ‎evaluation. For laboratorial evaluation, chemical and physical examinations were performed. For ‎clinical evaluation, 20 specialists and 20 patients applied the elastic bands experimentally. Their ‎opinions were collected using a questionnaire. Results and conclusion. The results revealed that the quality of elastic bands in the points of ‎size, wound covering and hemostasis potentials, being washable, sterility, and usability by one ‎hand was acceptable.‎
 • Modares S. M Page 73
  Introduction. As a consequence of radio-terrorism or nuclear-radiological accidents dispersion ‎of 131I can lead to internal contamination resulting in salivary gland damage. 99mTc salivary ‎scintigraphy is a simple and confident technique for measuring indices of salivary gland function ‎quantitatively by which the severity of salivary gland dysfunction can be determined.‎ The chance of the accidents are significantly higher among active, employed people (18-50 ‎yr).The objective of our study is collecting a normal data base of quantitative indices for salivary ‎scintigraphy in this age group as a base for post-accident evaluation of victims.‎ Material and Methods. Dynamic salivary gland scintigraphy was performed for 120 ‎consecutive patients (18-50yr‎‏ ‏mean 31.6) excluding those with signs or symptoms of xerostmia.‎ From 30 second frames time-activity curve was extracted and post-stimulatory excretion fraction ‎‎(EF) and relative integral of uptake (Int%) was calculated for each major salivary gland.‎ Results. Mean EF with 95% confidence interval for parotid and submandibular was 77-79.5% ‎and 58.8-61.5% respectively. Mean Int% for parotid and submandibular was 27.3-29% and 21-‎‎22.5% respectively. Generally Int% of parotid and submandibular in 95% of the patients was ‎‎>15% and >10.7% respectively and EF of parotid and submandibular in 95% of the patients was ‎‎>57% and >36.8% respectively.‎ Discussion. The normal ranges can be used in working patients suspected for salivary gland ‎dysfunction after an accident.‎
 • Riazipour M., Khosroshahi N., Dehghan M., Salimian J., Arefpour M. A., Afshari M. A., Kachuee R Page 81
  Interoduction. T-2 toxin, an important member of trichothecene mycotoxins family, disturbs ‎structures and functions of many parts of human and animal immune system. Our previous ‎studies showed that peritoneal inoculation of T-2 toxin changes normal proportion of mouse ‎peripheral blood lymphocytes and antioxidants may affect the phenomenon. In the present study, ‎the effects of two well-known antioxidants, Selenium and Vitamin E, on these T-2 toxin induced ‎abnormalities are compared.‎‏ Material and Methods. A single sub lethal dose of T-2 toxin (2 μg/Kg) inoculated to a group ‎of mice and at different times after intoxication the peripheral blood lymphocytes counted by ‎flow cytometry method. Then, 4 separate groups of mice received T-2 toxin and selenium ‎sulphide or vitamin E, and proportion of the lymphocyte subpopulations were determined in their ‎peripheral blood samples. Results. The results showed that T-2 toxin affects normal proportion of all studied lymphocytes. ‎CD19+ and CD8+ lymphocytes decreased and CD4+ cells increased after receiving a single sub ‎lethal dose of the toxin. Peritoneal injection of selenium in both condition, concomitant or before ‎T-2 toxin, prevented CD19+ cells reduction but, vitamin E had no effect on reduction process of ‎this subpopulation. When, selenium inoculated at intoxication time, the increasing of CD4+ ‎population prevented completely but, vitamin E had no efficacy in this condition. In contrast, ‎injection of vitamin E, 24 h before the toxin, significantly affected the CD4+ proportion and ‎prevented the increasing of the subpopulation while, selenium was ineffective in this manner. ‎Receiving of vitamin E in both condition, before and at intoxication, prevented reduction of ‎CD8+ cells while selenium repair the problem only when received concomitant with the toxin.‎ Discussion. It is concluded that to cure T-2 toxin induced abnormalities in lymphocyte ‎subpopulations, efficacy of selenium and vitamin E varies depending on inoculation time of ‎these antioxidants as well as type of disturbed lymphocyte, and it seems that selenium received ‎immediately after intoxication provides more efficacious results while usefulness of vitamin E is ‎more when received prior to intoxication.‎
 • Tavakoli H. R., Karimi Zarchi A. A., Izadi M Page 89
  Introduction. Bacteria are the most important factors for food contamination and intoxications, ‎and more than 70% of these diseases are only due to a couple of important bacteria(‎Staphylococcus aureus, Eschersia coli, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringenes and ‎Bacillus cereus).The aims of this study are determining of microbial contamination and survey of ‎Coli forms and pathogens bacteria in the consumpted foods and compaired to international ‎standards as well.‎ Material and Methods. In this descriptive study, 72 samples of 4 types of consumpted foods in ‎‎6 centers evaluated and tested with respect to bacteria contamination with the standards method ‎of American Public Health Association(APHA) and Food and Drug Administration(FDA).‎ Results. According to total bacteria and coli form count and contamination to pathogenic ‎bacteria, roast meat and fish are known as the most contaminated and safe foods respectively. From 18 tested samples, 7 sample (38.9%) and 10 samples (55.6%) contaminated with E.coli ‎and S.aureus respectively. None of 72 tested samples were also confirmed with respect to ‎Salmonella and Listeria monocytogenes.‎ Discussion. According to bacterial standard of cooked foods, some of prepared foods in the ‎belonging centers to Baqyatallah University were contaminated more than the recognized ‎standard level, that is possibilities of the university.‎
 • Izadihassan M., Salehi H., Chinikar S., Mostafavizadeh K., Darvishi M., Jonaidi N., Ranjbar R., Khorvash F., Bidar R., Ataee B Page 97
  Introduction. Crimean-Congo hemorrhagic fever is a viral zoonotic infection which several ‎cases of that have been reported in Iran. Regarding the recent breakouts in many countries ‎including Eastern bordering countries of Iran and high mortality rate,this study was performed to ‎determine geographical distribution of ovines – with positive IgG antibody against Crimean – ‎Congo hemorrgagic fever in Isfahan province of Iran in 1383-1384.‎ Material and Methods. This cross sectional study is a collaborative work with Arbovirus and ‎hemorrhagic fever laboratory of Iran Pasteur Institute.107 ovines were selected randomly from ‎Isfahan grassland and then were checked for Crimean – Congo antibody by Elisa method.‎ Results. out of 107 ovines,58(54.2%) had positive serology,47(43.9%) had negative serology ‎and 2(1.9%) had borderline result.Regarding Geographical distribution, the most infected ‎Grassland was Natanz(71.4%) and after that Isfahan,Borkhar,Falavarjan and Freydan. ‎considering age distribution the most infection was reported between the ages 4 to 5(62.5%).‎ Discussion. The results of this study revealed the endemic spreading of CCHF in the ovines of ‎Isfahan province.Although, the incidence rate is increased in comparison to the past decades,the ‎same has not been observed in the recent years which is inline with the similar studies. therefore, ‎improvement the health care and conducting serial seroepidemiologic studies to assess the effect ‎of such measures seems necessary.‎
 • Zaboli R., Tofighi Sh., Delavari AÝ., Mirhashemi SÝ Page 103
  Introduction. Safety is the state in which the risk of harm to persons or of property damage is ‎reduced, and maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and risk management. A safety management system is an organized ‎approach to managing safety, including the necessary organizational structures, accountabilities, ‎policies and procedures. The responsibility for safety and effective safety management is shared ‎among a wide spectrum of organizations and institutions on whole of succession of management.‎ Material and Methods. The study,cross-sectional, was conducted in the 2006. the wards of ‎Bagiyatallah(a.s) hospital comprised the study population.The data was collected by a self-‎constructed questionnaire and cheklist.Content validity and test-retest were used to determine ‎validity and reliability of the instrument.Data analysis was carried out throgh SPSS‏.‏ Results. The findings of the study showed that organization and management of safety ‎committee (55/33 of 100) have proper condition. policy,regulation and rules with 52/50 ‎‏±‏‎ ‎‎11/54 score were to the average.Training and socialization on safety with 100 score was ‎founded the saturation point.Organization structure (52‎‏±‏‎17/88) were the middling.Risk ‎management on hospital (67/51 ‎‏±‏‎ 9/75) to be suitable.safety and health (55/56‎‏±‏‎8/81)From the ‎viewpoint of structural were founded to medium extent. Discussion. In any system, it is necessary to set and measure performance outcomes in order to ‎determine whether the system is operating in accordance with expectations, and to identify ‎where action may be required to enhance performance levels to meet these expectations. The ‎introduction of the concept of acceptable level of safety responds to the need to complement the ‎prevailing approach to the management of safety based upon regulatory compliance, with a ‎performance-based approach.In order to keep safety risks at an acceptable level with the ‎increasing levels of activity. Modern safety management practices are shifting from a purely ‎reactive to a more proactive mode.It must be emphasized that this approach complements senior ‎management’s commitment to the management of safety, effective implementation of standard ‎operating procedures systems, analyse and share safety-related data arising from normal ‎operations, integration of safety training.‎
 • Ghasemi M., Rezaei M., Fathi-Ashtiani AÝ, Mirzaei PÝ, Jonaidi NÝ Page 113
  Introduction. Workplace violence has become a global alarming phenomenon and its ‎expression in physical assault, homicide, verbal abuse, bullying mobbing and sexual and racial ‎harassment. Health sector personnel are particularly at risk of violence in their workplace whose ‎precise dimensions of the problem have not been found. The aim of this study was assessment of ‎exposure or non exposure of‏ ‏nurses with Physical violence during last year and role of some ‎related factors.‎ Material and Methods. Study population consisted of nurses with at least one year of ‎employment employed in academic hospitals of Baqiyatallah medical university‏ ‏which 450 ‎nurses were selected by simple randomized sampling. Data collection was carried out with a ‎standard questionnaire derived from cooperation of WHO, ILO and other authoritative centers. ‎Questionnaires were given and taken by a general physician. Period of data collection was six ‎months (October 2006 to February 2007) Data analysis was carried out by Chi square method.‎ Results. Of total 450 nurses, 96(21.3%) had at least one experience of physical violence in their ‎workplace. Exposures were higher in persons more than 35 years old, in nurses with longer time ‎of experience in men and in registered nurses. Most of violent persons were relatives and patient ‎respectively. In most cases there were no reporting and most of reports had not any results.‎ Discussion. In this survey the prevalence of workplace violence was not higher than some ‎similar studies (22% to 38.9%). But this result should be interpreted carefully because of nurses’ ‎hesitation, recall bias etc. Furthermore explaining of preventive programs, good management ‎and appropriate reporting should be considered.‎
 • Hosein Masoum Beigi, Ali Akbar Karimi Zarchi, Jamshid Tajik Page 129
  Introduction
  Solid waste is one of the important environmental pollution. With improvement of technology and increase of population, production of Solid waste is more and more diverse. The resultant special attention to solid waste management (SWM) is very important. Now day methods of SWM that were conducted in hospitals of IRAN, in some cases arent correct and complete, and needs to optimize. The aim of this study was to survey quantity of solid waste production in hospital (that is specialist and one of the largest hospitals in Tehran with 682 beds) for determination of present situation and Comparison results with others.
  Material And Methods
  This is a description cross sectional study, about quantity of solid waste production in one specialist hospital. We weighted infection and general waste production during 85 days in days of week Saturday - Friday in at 23-24 oclock of night before transported to out of hospital by shahrdary. The data obtained were analyzed statistically using by SPSS software and ANOVA and Tukey test.
  Result
  The results showed that the mean weight of general waste production had a significant difference between Friday and others days of week (p<.05). -Mean density of general and infection waste was 101.15 and 94.63 kg/m3. -Mean weight of general and infection waste 1297.6 and 640.86 kg/day and mean bedridden was 431 disease /day. -Mean weight of general and infection waste production per diseased per day were 3.07 and 1.52 and total 4.58 kg/diseased. -The cost of only disposal solid waste production from hospital per diseased per day was 2131 rials. - From Total solid waste production, general and infection waste was %67 and %33.
  Discussion
  In survey of SWM in hospital, determination the present situation, quantity and mean solid waste production per diseased or beds per day is very important and we attended that during this study. Production of total solid waste was 4.58 kg/day and in comparison with quantity of expected in IRAN (2.71 kg) and %33 from total waste production was infection waste and in comparison with quantity of expected in WHO for developing country (%10-%15)are very high, because the separation of general and infection waste wasn’t complete conducted. The result from this study show that stages of SWM in hospitals of IRAN to have need optimization and more attention through support by managers in hospitals and government.
 • Ghanei M.Ý, Alikhani Sh, Mirmohammad S. M. MÝ., Adibi IÝ., Ramezani T.Ý, Aslani J Page 139
  Objective. To study the occurrence of emphysema and accuracy of Pulmonary Function Test ‎‎(PFT), comparing with chest High Resolution Computed Tomography (HRCT), in smokers with ‎history of exposure to toxic fumes (Sulfur Mustard SM). Material and Methods. This was a cross sectional study (2003 - 2004) on 20 symptomatic ‎smokers with mild SM exposure (Group I) and 20 smokers without SM exposure (Group II). ‎PFT and CHEST HRCT were performed for all patients to detect emphysema. Sensitivity, ‎specificity, and positive and negative predictive values were calculated for PFT. Results. PFT did not diagnose emphysema in group I while CHEST HRCT diagnosed five ‎patients (sensitivity= 0). Group II developed emphysema (11 of 20, 55%) more frequently than ‎group I (5 of 20, 20%, p<0.05). No α1-antitrypsin deficiency was found in all 70 individuals. Conclusions. Smokers with an additional risk factor, such as exposure to toxic fumes, develop ‎emphysema at younger ages while they have normal PFT. CHEST HRCT should be regarded as ‎a useful tool in the early diagnosis of emphysema in such cases.‎
 • Mohebbi H. AÝ, Hoseini HÝ., Mehrvarz ShÝ., Panahi FÝ., Panahi YÝ., Moharamzad YÝ Page 147
  Background. the bam earthquake, which struck on 26 December 2003, at 5:26 am, destructed ‎Bam city and villages around it. In this event approximately 40000 of people were died and ‎injured. Knowledge about type and severity of injuries in victims is useful to selection an ‎appropriate management.
  Material And Methods
  in this descriptive cross-sectional study, we evaluated medical records ‎of victims whom referred to the Tehran's military and nonmilitary hospitals by statistical indices ‎whit SPSS Version 13 Chicago. These data including Reception information, Demographic ‎data, vital sign, consciousness level, diagnostic procedures, type of injury, diagnosis, treatment ‎type, and outcome in the Emergency department and ward.‎ Results. Data from 854 victims of Bam earthquake who referred to Tehran hospitals, the ‎number of victims were admitted in military and nonmilitary hospitals were 510(59.7%) and ‎‎344(40.3%), respectively. Overall, 54.7% were male. The most common Therapeutic ‎intervention in Emergency room was: fixation of limbs in 389(39.9%). Among 945 injuries, the ‎most common diagnosis were Lower extremity fractures in 291(30.8%) ‎ In 242 cases, surgical procedures were done. 38 victims admitted in intensive care unite. Mean ‎of ISS (Injury Severity Score) was 6.7 and 11.9% had ISS more than 15 (severe injuries).‎ Conclusion. Majority of problem of victims were orthopedic injuries, thus, special attention has ‎to be focused for providing of recourses and expert personnel in peripheral areas.‎