فهرست مطالب

طب نظامی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1386)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/08/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی خوبدل صفحه 153
  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی و از جمله ایران از مهم ترین کانون های بیماری های منتقله به وسیله حشرات و سایر بندپایان در دنیا هستند و با توجه به تنوع ناقلین و بویژه گونه های پشه ها، در معرض خطر انتشار بسیاری از بیماری های آربوویروسی قرار دارند (1). نیروهای نظامی در تمام نقاط دنیا، با توجه به نوع فعالیت و ماموریت خود بیشتر از مردم عادی در معرض گزش حشرات و بیماری های منتقله بوسیله آنها واقع می شوند. ارتش های پیشرفته جهان برای حفاظت از سربازان خود از حشرات، به علوم نوین و تکنیک های پیشرفته مجهز شده اند. ولی متاسفانه نیروهای نظامی ایران تاکنون از تکنیک های مذکور بهره چندانی نبرده اند (2). البته در زمان جنگ تحمیلی نیز علی رغم وجود مشکلات فراوان ناشی از گزش حشرات بویژه در جبهه های جنوب، حداکثر سیستم حفاظت دهی رزمندگان در قبال حشرات، سمپاشی سنگرها و کاربرد کرم دافع سنگر بوده است (3).
  کلیدواژگان: حشرات، حفاظت فردی
 • مصطفی قانعی، جعفر اصلانی، سید محسن آقایی میبدی، سید مرتضی حسینی، یونس پناهی صفحه 159
  مقدمه. شیوع آسم مقاوم فعال در ایران حدود 8/2٪-8/3٪ است. درمان های مختلفی جهت کنترل آسم وجود دارد، که هدف از آن، دستیابی به یک وضعیت فاقد علایم بیماری و بهبود و تقویت کارکرد ریوی با کمترین مقدار مصرف دارو می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه میزان بهبودی کلینیکی، یافته های عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم مقاوم قبل و بعد از درمان می باشد.
  مواد و روش ها. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی به بررسی 30 بیمار مبتلا به آسم مقاوم که طی شش ماه، سالهای 85 و 86 به کلینیک ریه بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) مراجعه نموده اند، با استفاده از شرح حال، معاینه فیزیکی، تکمیل پرسشنامه و اسپیرومتری پرداخته شد. سپس بیماران تحت درمان با پروتکل آزیترومایسین و پردنیزولون قرارگرفتند.
  نتایج. میانگین سن بیماران 8/25±36/44سال، میانگین BMI بیمارانKg/m22/4±8/25 و 12بیمار (40%) مرد و 18بیمار (60%) زن بوده اند. میانگین FVC-Percent قبل و بعداز درمان با FullDose به ترتیب 18/03±68/03 و 14/44±70/69 می باشد(226/0P<) و بعداز درمان با آزیترومایسین و پردنیزولون 20/1±81/61 شد (004/0p<). میانگین FEV1-Percent قبل و بعداز درمان با FullDose 20/45±56/69 و 17/2±60/37 می باشد (085/0P<) و بعداز درمان با آزیترومایسین و پردنیزولون16/9±79/58 شد (0001/0p<). میانگین FEV1/FVC قبل و بعداز درمان با FullDose 12/15±66/78 و 12/60±66/97 می باشد (0446/0P<)، و بعداز درمان با آزیترومایسن و پردینزولون11/08±78/11 شد (0001/0p<).
  بحث. بعلت عدم پاسخ بیماران به درمان FullDose، بجای افزایش دوز پردنیزولون، آزیترومایسین به درمان اضافه گردید که جواب به درمان قابل توجهی مشاهده شد. علی رغم اینکه گروه کنترل جهت مقایسه درمان با آزیترومایسین وجود ندارد، با این حال مطالعه حاضر نشان میدهد که بجای افزایش دوز پردنیزولون می توان از آزیترومایسین درکنترل و درمان آسم فعال استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آسم مقاوم، ماکرولید، آزیترومایسین، پردنیزولون، اسپیرومتری، کورتیکواستروئید
 • حسین خدمت، محمد پناهیان*، محسن امینی، مرتضی ایزدی، محمدهادی قیومی صفحه 167
  زمینه

  سرطان معده جزو سرطانهای شایع در کشورهای در حال توسعه شامل ایران می باشد. در کشورهای علیرغم کاهش بروز سرطان معده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در دنیاست به علت طبیعت آرام این بیماری، معمولا بیماران در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شوند که منجر به مرگ و میر بالای این بیماری می شود.. در این مطالعه میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده که در سالهای 1379 الی 1384 در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت.
  بیماران و

  روش کار

  تعداد 209 بیمار مبتلا به به سرطان معده بستری شده در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران در فاصله سالهای 84-1379 به روش سرشماری در این مطالعه وارد شدند. داده های مربوط به یافته های هیستوپاتولوژی آنها به همراه مشخصات فردی از پرونده بیمار استخراج شد. پیگیری بیماران از طریق تماس تلفنی، اطلاعات مندرج در پرونده، مراجعه به سازمان ثبت احوال استانهای محل اقامت و محل تولد افراد و یا سازمان ثبت احوال کل کشور انجام شد. با استفاده از روش کاپلان-مایر (Kaplan-Meier)و جدول بقا (‎Life Table) احتمال بقای بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر عوامل مختلف در میزان مرگ و میر بیماران با استفاده از مدل آماری Cox regression بررسی گردید.

  نتایج

  کمی بیش از 20 درصد بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده طی سه ماه اول فوت کرده و نیمی از بیماران فقط نه ماه زنده بودند. بقای یک ساله این بیماران 44 درصد و بقای سه ساله و پنج ساله این بیماران نیز به ترتیب 19 درصد و 11 درصد بود. بررسی میزان تاثیر متغیر های مختلف در مرگ و میر ناشی از سرطان معده نشان داد که مرحله پیشرفت سرطان بیشترین تاثیر را در میزان مرگ و میر ناشی از سرطان دارد. با این حال وضعیت پیش آگهی بیماران مطالعه شده در مراحل IB، II، IIIA، IIB تمایز قابل توجهی نداشت. مطالعه 13 بیمارمبتلا به لنفوم معده نشان داد که میزان بقای بیماران مبتلا به لنفوم به مراتب بهتر از آدنوکارسینوم معده می باشد.

  نتیجه گیری

  میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده در بیماران بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بسیار پائین بوده و مرحله تهاجم سرطان مهمترین عامل پیش آگهی کننده می باشد. مطالعات آینده نگر برای تعیین دقیق مرحله بیماری و تاثیر ان روی پیش اگهی بیماران نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، معده، آنالیز بقا، ایران، بیمارستان بقیه الله (عج)
 • احمد عامریون، بیژن حمزه آتانی، حسن محبی صفحه 189
  مقدمه
  بیمارستان از نهادهای مهم ارئه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که با امکانات و تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمی و روانی افراد جامعه، تحقیقات پزشکی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز بخش بهداشت و درمان نقش مهمی ایفاء می کند.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور انجام شده است
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده به بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور پرداخته است جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش را مسئولین دارو و تجهیزات و همچنین مسئولین بیمارستانهای مورد مطالعه که در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی نقش داشته اند تشکیل می دهد.
  نتایج
  بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت کلی برنامه ریزی مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای مورد مطالعه با فراوانی 53% در حد متوسط می باشد. فقط 24% از پاسخگویان وضعیت کلی سازماندهی مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای مورد مطالعه را مطلوب و مناسب می دانستند. در کل 47% از پاسخگویان متعتقد بودند وضعیت کلی هماهنگی و ارتباطات مناسب است و به طور کلی 60% از پاسخگویان معتقد بودند وضعیت کنترل و ارزیابی در بیمارستانهای مورد مطالعه مناسب می باشد و فقط 18% از پاسخگویان معتقد بودند در بیمارستانهای مورد مطالعه وضعیت کلی خرید تجهیزات پزشکی نامناسب می باشد.
  بحث: با مدیریت مؤثر تجهیزات پزشکی می توان به نتایج زیردست یافت. 1- طول عمر مفید دستگاه های پزشکی بالا رفته و هزینه جایگزینی به حداقل ممکن برسد. 2- سرویس دهی بیماران به صورت مطلوب انجام می شود. 3- هزینه درمان (با کم شدن نقل و انتقال بیمار یا انجام آزمایشات آنان به دیگر مراکز) کاهش می یابد. و موجب رضایت بیشتر بیماران می شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، تجهیزات پزشکی، مدیریت تجهیزات پزشکی
 • حسن عراقی زاده*، علی کریمی زارچی، مهدی عزیز آبادی فراهانی، حمیدرضا خدامی ویشته صفحه 197
  مقدمه

  بستری مجدد جانبازان در بیمارستان ها، از علل اصلی تحمیل هزینه های اقتصادی سنگین بر سیستم خدمات سلامت کشورها محسوب می شود، و کشف عوامل خطر ساز قابل کنترل بستری مجدد می تواند در جهت کاهش هزینه های سیستم سلامت موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری مزمن ریه به دلیل تشدید علایم انجام شد.

  مواد و روش کار

  در مطالعه آینده نگر حاضر، 96 جانباز شیمیایی از میان ساکنین سردشت در سال 1385 به روش تصادفی ساده برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و برای بروز بستری مجدد (2 بار یا بیشتر طی6 ماه) به دلیل تشدید علایم ریوی مورد پیگیری قرار گرفتند. مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح درآمد ماهیانه و سطح تحصیلات)، یافته های اسپیرومتری (VC Predicted، FEV1 Predicted و FVC Predicted)، کوموربیدیتی جسمی (Ifudu)، شدت علایم اضطراب و افسردگی (HADS) و همچنین شاخص توده بدنی (BMI) در کلیه شرکت کنندگان ثبت گردید. عوامل خطرساز بستری مجدد به دلیل تشدید علایم ریوی در جمعیت مورد مطالعه با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  از کل افراد مورد مطالعه، در طی شش ماه، 23 نفر (24%) دچار بستری مجدد به دلیل تشدید علایم ریوی شدند. بستری مجدد جانبازان شیمیایی به دلیل تشدید علایم با سن (016/0=P)، جنس (05/0=P)، نمرات کوموربیدیتی (008/0=P) شدت علایم اضطرابی (05/0=P) و افسردگی (05/0=P) همبستگی معنی دار آماری را نشان داد. بستری مجدد با مقادیر VC predicted (717/0=P)، FVC predicted (664/0=P) و FEV1 predicted (353/0=P) ارتباط آماری معنی داری نشان نداد. عوامل پیش بینی کننده بستری مجدد در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه نمرات کوموربیدیتی (007/0=P) و اضطراب (040/0=P) بودند که طبق فرمول زیر بستری مجدد را پیش بینی می کردند: Logit(readmission) = 0.19 * comorbidity (unit) + 0.15 * anxiety (unit) – 3.93 بحث: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، میزان ابتلا به بیماری های همزمان جسمی و همچنین شدت علایم اضطرابی عامل خطرساز بستری مجدد جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری مزمن ریوی را به دلیل تشدید علایم محسوب می شوند. توجه به چنین متغیرهایی، مدیران بهداشتی جانبازان را در رویکرد به کاهش هزینه های گزاف تحمیلی ناشی از بستری های مکرر جانبازان شیمیایی کمک خواهد رساند.

  کلیدواژگان: بستری مجدد، جانبازان شیمیایی، عوامل خطر، تشدید علایم ریوی
 • کاظم احمدی، آقای علیرضا شهریاری صفحه 207
  مقدمه، سایتو کاینها نقش مهمی در فرایند التهاب مزمن و حاد ازجمله التهاب ناشی از گاز خردل دارند.
  روش
  در این مطالعه پاسخ ماکروفاژهای بدست آمده از رتهای دریافت کننده سولفور موستارد از لحاظ سایتو کاینهای: اینترلوکین -1 بتا (IL-1β)، اینترلوکین-6 (IL-6)، اینترلوکین-12 (IL-12)، فاکتور نکروز کننده تومور (TNF-α) و فاکتور تغییر دهنده رشد (TGF-β) بررسی شد. 12 سر رت ار طریق استنشاقی درمعرض یک دوز سولفور موستارد قرار گرفت و با گروه کنترل مقایسه شدند. در فواصل 2و 4 و 6 ماه پس از آلودگی با گاز خردل رتها از طریق بیهوشی کشته و ماکروفازهای صفاقی و ریوی آنها بدست آمد. ماکروفاژهای بدست آمده پس از سه بار شستن، شمارش و به تعداد یک میلیون سلول در چاهک در میکروپلیتهای 24 خانه بمدت 24 ساعت در 37 درجه سانتی گراد و 5% CO2 کشت داده شدند. پس از مدت مذکور مایع رویی را برداشته و بروش الایزا سایتوکاینها اندازه گیری شدند.
  نتایج
  نتایج پس از 2 ماه بجزIL-6 (P<0/01) در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود. پس از 4 ماه اختلاف معنی داری در سایتو کاینهای TGF-β، IL-6، IL-12، IL-1 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد((P<0/001. بیشترین افزایش در مقدار IL-6 مشاهده شد(6/54% برای ماکروفاژهای صفاقی و 29/64% برای ماکروفاژهای ریوی (P<0/001). نتایج حاصل پس از 6 ماه اختلاف معنی داری را درترشح تمام سایتو کاین های صفاقی و ریوی (P<0/001) نشان داد (P<0/05برای TNF-α). بیشترین افزایش در موردIL-6 بدست آمد که برای نوع صفاقی این افزایش برابر با 3/84% و برای نوع ریوی 83/69% بود (P<0/001). بحث، درمجموع مقادیر سایتو کاینی در گروه دریافت کننده سولفور موستارد متفاوت از گروه کنترل می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابر این می توان نتیجه گرفت که بخشی از اثرات طولانی مدت گاز خردل می تواند ناشی از تغییر در مقدار ترشح سایتو کاین ها باشد.
  کلیدواژگان: سولفور موستارد، ماکروفاژ، TGF، β، TNF، α IL، 1β، IL، 6، IL، 8
 • عباس رضایی، مهندس غلامحسین پورتقی صفحه 217
  مقدمه
  تولوئن یکی از مواد شیمیائی پرمصرف در صنایع مختلف می باشد. استفاده گسترده از این ماده شیمیایی و اثرات زیان آور آن بر سلامتی انسان باعث گردیده است که تحقیقات مختلفی در جهت کنترل و کاهش بخارات آن از هوای محیط کار صورت گیرد. یکی از مصارف مهم تولوئن تولید تی ان تی (تری نیترو تولوئن) در صنایع نظامی و مهمات ساز ی می باشد. تولوئن به علل مختلف به ویژه در اثر تبخیر و در حین فرآیند تولید در هوای محیط کار منتشر می گردد. عوارض زیان آور بخارات تولوئن بر سلامتی انسان و به ویژه عوارض مزمن آن بر روی سیستم اعصاب مرکزی بیانگر اهمیت حذف بخارات تولوئن از هوای محیط کار و جلوگیری از تماس شغلی با آن می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (DEGUSA-P25) به عنوان کاتالیست تحت تابش اشعه ماورا بنفش قرار گرفته و به عنوان یک عامل فتوکاتالیستی قوی برای تخریب و تجزیه بخارات تولوئن استفاده گردیده است. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم با قرارگرفتن در معرض تابش امواج ماورابنفش بار الکتریکی مثبت و منفی ایجاد می نمایند که بر روی اکسیژن هوا و بخار آب تاثیر نموده و رادیکالهای اکسیژن و هیدروکسیل در محیط تولید می گردند. این رادیکالها باعث تجزیه شدن ترکیبات آلی شیمیایی و تبدیل آنها به مواد بی اثر و کم خطر از قبیل دی اکسید کربن می شوند. در این تحقیق جداره داخلی یک لوله شیشه ای با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش غوطه ورسازی پوشش داده شد و تحت تابش اشعه ماورا بنفش، بخارات تولوئن از آن عبور داده شد تا این بخارات تحت تاثیر خاصیت فتوکاتالیستی سیستم فوق قرار گیرند.
  نتایج
  در این تحقیق غلظتهای 350،250،150وppm450 از بخارات تولوئن از مسیر فتوکاتالیست عبور داده شد و باعث حذف کامل آن در سیستم گردید. همچنین مشخص گردید UV-A با طول موج 356 نانومتر بیشترین کارایی را در ایجاد خاصیت فتوکاتالیستی در نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم چنانچه در معرض تابش امواج ماورا بنفش قرار گیرند خاصیت اکسید کنندگی و احیا کنندگی قوی پیدا می نمایند و می توانند برای حذف بخارات تولوئن به عنوان یکی از ترکیبات آلی فرار از هوا بکار گرفته شوند.
  بحث و نتیجه گیری
  تولید رادیکالهای فعال توسط فتوکاتالیست ها می تواند برای تجزیه ترکیبات آلی مختلفی بکار گرفته شود. افزایش دانسیته توان اشعه ماورا بنفش و همچنین استفاده از یک جاذب به عنوان بستر فتوکاتالیست می تواند در افزایش قدرت تجزیه کنندگی آن موثر باشد. نتایج این تحقیق برای حذف و کنترل سایر ترکیبات آلی فرار قابل تکرار می باشد. همچنین با توجه به مشابهت بخارات تولوئن از نظر خواص شیمیایی و عملکرد فیزیولوژیکی با برخی گازهای جنگی به ویژه گاز موستارد پیشنهاد می گردد حذف گازهای جنگی از جمله گاز خردل و چگونگی تخریب شدن آنها بوسیله فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم، تولوئن، اشعه ماورا بنفش
 • حسنعلی محبی، جلال نزاد سنگسری، اصغر اخوان، یاشار محرم زاد، حمیدرضا صفا بخش صفحه 225
  مقدمه
  زخم های نافذ ناشی از اصابت گلوله و ترکش های حاصل از انفجار مهمات نظامی از اصلی ترین عوامل آسیب رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به حساب می آید. هدف از این مطالعه بررسی اطلاعات دموگرافیک مجروحین، شیوع انواع عوامل آسیب رسان و نواحی مختلف آناتومیک درگیر بود، تابتوان بر اساس آنها پیشنهاداتی در زمینه به حداقل رساندن مرگ و میر ناشی از تروماهای نافذ ارائه کرد.
  مواد و روش کار
  در طی این مطالعه توصیفی- مقطعی، اطلاعات دموگرافیک، سال و محل جغرافیایی مجروحیت، عامل آسیب رسان ومحل آناتومیک آسیب های وارده به 1000 مجروح جنگی از طریق پرونده های کمیسیون عالی پزشکی استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی همچون فراوانی، میانگین و از طریق نرم افزار آماری SPSS 13 انجام شد.
  نتایج
  میانگین سن مجروحین 9/21 سال بود، بیشتر موارد آسیب در سال 1361 (5/20%) بود و 3/52% مجروحیت ها در جبهه جنوب رخ داده بود. اصابت ترکش (3/58%) شایع ترین عامل آسیب رسان بوده است. از 1897 آسیب ایجاد شده در مصدومین، شایع ترین نواحی آناتومیک آسیب دیده به ترتیب شامل اندام تحتانی و لگن استخوانی (5/30%)، اندام فوقانی (24%)، سر و گردن (19%)، شکم و محتویات لگن (5/10%)، قفسه سینه و مغز هر کدام 4/6% و ستون فقرات و نخاع (2/3%) بود.
  بحث: با توجه به اینکه اصابت ترکش شایع ترین عامل آسیب رسان بوده و اکثر موارد مجروحیت، به دلیل شرایط جغرافیایی خاص در جبهه های جنوبی رخ داده است، لزوم آموزش صحیح نیرو های نظامی در مورد استفاده از لباس های محافظت کننده، کلاه آهنی و استفاده مناسب از موانع طبیعی و مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: زخم نافذ، گلوله، ترکش، جنگ ایران، عراق
|
 • Ghanei M., Aslani J., Aghaee Meybodi S. M., Hosseini S. M., Panahi Y Page 159
  Introduction. The prevalence of active asthma in Iran is between 2.8%-3.8%. A lot of treatments exist for acute and chronic asthma. The goal of chronic asthma treatment is achieve to a condition without any symptoms with a good function of lung by using the lowest dose of drugs. The aim of this survey is comparing the rate of clinical recovery and lungs function finding in persist asthma patient before and after treatment.Material and Methods. We conducted a prospective self-control clinical trial and enrolled 30 persistent asthma patient who came to lung clinics of Baqiyatallah(a.s) hospital. In the six month of 2007. By using history, physical exams, spirometry and completing questionary. Then patient treat by azithromycin protocol and prednisolone Results. The mean age was 44.36±25.8 years old. The mean BMI of patient was 25.8±4.2kg/m2. Twelve patients(40%) were male and 18 patients(60%) were female. The mean of FVC percent before and after treatment with full dose were 68.03±18.03 and 70.69±14.44 respectively (p<0.226) and after treating by Azithromycin&prednisolone was 81.61±20.1(p<0.004). The mean of FEV1 percent before and after treatment with full dose were 56.69±20.45 and 60.37 ±17.2 respectively(p<0.085) and after treating by Azithromycin & prednisolone was 79.58±16.9(p<0.0001). the mean of FEV1/FVC before and after treatment with full dose were 66.78±12.15 and 66.97±12.6 respectively (p<0.446) and after treating by Azithromycin&prednisolone was 78.11±11.08(p<0.0001). Discussion. We use Azithromycin instead of increasing the dose of prednisolone because patient didn’t show a good response to full dose and the response was good. In spite of lack of control group for Azithromycin treatment, this survey shows that instead of increasing the dose of prednisolone we can use Azithromycin.
 • Khedmat H., Panahian M., Amini M., Izadi M., Naseri M. H., Ghayomi M. H Page 167

  Bachground. In spite of decrease in burden of stomach cancer in the ‎developed world, the incidence of this disease is still high in the developing ‎countries including Iran. Due to the slow progression of the cancer within ‎stomach, the cancer is usually diagnosed in advanced stage leading to a high ‎mortality rate. The stomach cancer is the second cause of death due to ‎cancer after lung cancer. In this study, we studied the survival rate of ‎stomach cancer among patients hospitalized in Baghiatollah hospital in ‎Tehran, Iran between 2000 and 2005. Patients and Methods. In overall, we studied the survival rate of 209 ‎patients hospitalized for stomach cancer in Baghiatollah hospital. We used ‎patient files and abstracted demographic data as well as information about ‎stomach tumor, i.e. histopathology, stage of the disease. Crude survival rates ‎were studied by of stomach cancer using Kaplan-Meier and Life Table ‎methods. Cox regression model estimated the effect of demographic ‎information and tumor characteristics on death due to stomach cancer.‎ Results. we found a poor prognosis for our stomach cancer patients. More ‎than 20 percent of patients died of stomach cancer in the first three months ‎and only half of patients were still alive after nine months of follow-up. One, ‎three, and five years survival were 44, 19, and 11 percents, respectively. ‎Stage of tumor was the most important prognostic factor in this study, ‎although patients diagnosed with a stomach cancer staged IB, II, IIIA, and ‎IIIB had almost similar prognosis. Study of 13 patients with stomach ‎lymphoma showed a better survival rate compared to adenocarcinoma in ‎overall. Discussion. stomach cancer patients had a considerably poor prognosis in ‎Iran. Further studies are needed to improve the diagnostic and therapeutic ‎approached to improve the prognosis of these patients.

 • Ameriyoon A., Hamze Aghaei B., Mohebi H. A Page 189
  Introduction. Hospitals are the most importance organization in healthcare sector, that with special facility to possess the critical role on health, research and training the skillful personnel. Control & management of medical equipment to accede the rising lifetime of medical equipment, decrease of cost control, presenting the service with the best quality, arising of the satisfactory of patients. The study aimed at assessing the medical equipment maintenance management at two Hospitals military. Material and Methods. The study, cross-sectional, was conducted in the second half of 2003. The data was collected by a self-constructed questionnaire. Content validity and test-retest were used to determine validity and reliability of the instrument. Data analysis was carried out through SPSS. Results. The findings of the study showed that the planning for maintenance management was passable (53%). only 24% of study population believed that the overall organizing of medical equipment management was favorable condition. form the viewpoint of 47% of responsible, co-ordination &communication on maintenance management was found to be satisfactory. 60% of responsible believed that control &assessment system was passable. form the viewpoint of 18% of responsible, purchase systems was unsatisfactory. Discussion. Control & management of medical equipment to accede the rising lifetime of medical equipment, decrease of cost control, presenting the service with the best quality, arising of the satisfactory of patients.
 • Araghizadeh, Karimi Zarchi, Azizabadi Farahani M., Khoddami Vishte H. R Page 197

  Background. Readmission of injured veterans imposes heavy financial burdens on the health system in different countries thus, determining its controllable risk factors can result in lowering such costs. This study was designed to evaluate the risk factors associated with readmission due to exacerbation in chemical injured patients who suffer from chronic pulmonary diseases. Material and Methods. In this prospective study that was carried out in 2006, 96 chemical injured veterans from Sardasht were chosen in a simple randomized fashion. They were followed up for readmission (2 times or more within 6 months) due to exacerbation in signs and symptoms. Demographic data (age, sex, marital status, monthly income and level of education), spirometric findings (Predicted VC, Predicted FVC, and Predicted FEV1), somatic comorbidities (Ifudu), scale of anxiety and depression (HADS) and Body Mass Index (BMI) were recorded for each participant. Risk factors of readmission due to exacerbation of pulmonary signs and symptoms were analyzed using the multivariate regression test. Finding. Of all 96 individuals, 23 (24%) were readmitted due to aggravation of signs and symptoms within 6 months which showed a significant relationship with age (P=0.016), sex (P=0.05), comorbidity score (P=0.008), level of anxiety (P=0.05) and depression (P=0.05) while reevaluation with Predicted VC (P=0.717), Predicted FVC (P=0.664) and Predicted FEV1 (0.353) was not statistically significant. Predicting factors of readmission in patients suffering from chronic pulmonary diseases were comorbidity scale (P=0.007) and anxiety (P=0.040) which predicted readmission as follows: Logit (readmission) = 0.19 8* comorbidity (unit) * anxiety (unit)-3.93 Discussion. According to this study, comorbid somatic conditions and level of anxiety are risk factors of readmission due to aggravation of signs and symptoms in chemical injured patients who suffer from chronic pulmonary diseases. Considering such variables would assist decision makers in lowering heavy costs of readmissions in such patients.

 • Ahmadi K., Shahriari A. R Page 207
  Background. Cytokines play a major role in acute and chronic inflammations such as the inflammation caused by Sulphur Mustard (SM). Methods. In this study, response of the macrophages from rats exposed to SM was evaluated for Interleukin 1-beta (IL-1β), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-12 (IL-12), Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) and Transforming Growth Factor Beta (TGF-β). Twelve rats were exposed to 1 dose of SM through inhalation and were then compared with the control group. After 2, 4, and 6 months following the exposure, rats were killed by anesthesia and their splenic and pulmonary macrophages were retrieved. Macrophages were then counted and cultured (1000,000 cells per well) in 24-well microplates for 24 hours at 37 ˚ C and 5% CO2 after 3 times of washing. The supernatant was then evaluated for cytokines using ELISA. Results. After 2 months, no significant difference was reported between the case group and the control group except for IL-6 (P<0.01) while after 4 months, IL-1β, IL-6, IL-12 and TGF-β increased significantly in comparison with the control group (P<0.001) with the highest increase in IL-6 (54.6% for splenic macrophages and 64.29% for pulmonary macrophages (P<0.001)). Six months after the exposure, there was a significant differences (P<0.001) in the secretion of all cytokines in both splenic and pulmonary macrophages (P<0/05 for TNF-α). The highest increase was seen in IL-6 which was 84.3% in splenic and 69.83% in pulmonary macrophages (P<0.001).Discussion. Overall, cytokines are secreted more in the group exposed to SM than the control group. Conclusion.We conclude that late complications of SM are in part due to the changes in cytokines levels.
 • Rezaee A., Pourtaghi Gh. H., Khavanin A., Saraf Mamoori R., Hajizadeh E., Vali Pour F Page 217
  Introduction. Toluene (C6H5CH3) is a noncorrosive, volatile liquid solvent with an aromatic odor. Toluene use to producing materials such as T.N.T in military industries and also has a big number of chemical factories use it as a solvent, carrier, or thinner in the paint, rubber, printing, cosmetic, adhesives and resin industries, as a starting material for the synthesis of other chemicals and as a constituent of fuels. The high amount of its exposure in various related jobs has caused so significant harmful health effect on people that plenty of investigations have so far been done to control and reduce its vapour production in the workplaces. Material and Methods. In order to remove toluene from air, it is suggested in this investigation to use a complex system of nano-particles of titanium dioxide on exposing them by ultraviolet radiation. To verify the performance of the nano-particle, it was intended to survey the measuring of degradation of toluene in various conditions. In this study we use a glass tube coated by TiO2 as a bed photocatalist and toluene vapour carried throw it. The amount of toluene concentration recorded before and after photocalytic process. Results. Passing of various concentration of toluene vapors from 150,250,350 and 450 ppm from photocatalyst surface was removed completely. Also this study showed that the irradiation of UV-A in 365nm wavelength created the most photocatalitic property. The results showed that TiO2 nano particles coated on glass tube has high efficiency to decompose gaseous toluene from various concentrations to threshold limit value. Discussion. Using the UV-A in TiO2/UV photocatalyst can reduce toluene vapors from air. For more experience we purpose to continue these experiences on other volatile organic compounds and especially on sculpture mustard.
 • Mohebbi H. A., Nejad Sangsari J., Saghafi Nia M., Khavanin A., Moharam Zadeh Y Page 225
  Introduction. Penetrating wounds resulting from gunshot and fragmentation munitions (such as grenades, land-mines, mortars, various missiles and bombs) were the major factor of injury in this war. The aim of this study was to review files of war casualties to obtain demographic data, distribution of different factors of injury, and involved anatomic regions to propose guidelines for reducing mortality and morbidity of penetrating wounds in battlefield conflicts. Material and Methods. In this cross-sectional study, available information such as age, educational degree, year and geographical location of injury, and factor of injury for 1000 casualties were obtained from accessible files of Supreme Medical Commission. Statistical indices such as frequency, mean and standard deviation were analyzed by SPSS 13 software. Results. Fragmentation munitions (58.3%) were the most prevalent factors of injury. The mean age of casualties was 21/9 years. Majority of injuries were occurred in 1361 (20.5%) and 52.3% were documented in southern fields. The most frequent involved anatomical regions were lower extremity and pelvis (30.5%), upper extremity (24%), head and neck (19%), abdomen and pelvic contents (10.5%), thorax (6.4%), brain (6.4%), and spinal column and cord (3.2%), respectively. Discussion. Regarding that fragments from explosion were the most frequent cause of injury, proper education for military personnel about appropriate application of body armors has a high importance.