فهرست مطالب

طب نظامی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1386)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین
  عباس رضایی، مهندس قادر غنی زاده، احمد رضا یزدانبخش، قربان بهزادیان نژاد، مهندس محمد تقی قانعیان، سید داور سیادت صفحه 2
  مقدمه
  اندوتوکسین باکتریائی یک ترکیب لیپوپلی ساکاریدی است که تماس با آن باعث اسهال، استفراغ، تب، کاهش فشار خون سیستولیک، شوک، انعقاد درون رگ و مرگ میگردد.هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر کلر زنی آب در رهاسازی و حذف اندوتوکسین به عنوان فرآورده جانبی گند زدائی در آبهای آلوده بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تاثیراشکال و غلظت های مختلف کلرآزاد بر گندزدائی آب آلوده به اشرشیاکلی(25922 ATCC) با دانسیته باکتریایی 5/0 مک فارلند در رهاسازی وحذف اندوتوکسین حاصله از مرگ این باکتری در راکتور منقطع با حجم 50 میلی لیتر مورد بررسی قرار گرفت. گندزدایی با زمان تماس 40 دقیقه و شمارش باکتری ها با استفاده از روش کشت درپلیت انجام گردید. اندازه گیری اندوتوکسین در طی فرآیند گندزدائی با تناوب زمانی 40،30،20،10،5 دقیقه و روش رنگ سنجی1و9 دی متیل متیلن بلو با اسپکترفتومتر در طول موج 535 نانومترانجام شد.
  نتایج
  کلر به عنوان یک گندزدای متداول، باعث گندزدائی عوامل باکتریایی گرم منفی و رها سازی اندوتوکسین میگردد ولی کلرآزاد موجود در مدت زمان متداول گندزدایی (30-15 دقیقه)تاثیری بر حذف اندوتوکسین ندارد. همچنین اشکال مختلف کلر آزاد و غلظت های مختلف آنیون نیترات که از عوامل شیمیایی متداول در آبهای سطحی حاوی اندوتوکسین است تاثیری برمیزان رها سازی و حذف اندوتوکسین ندارد.تنها عامل موثردرمیزان رها سازی اندوتوکسین دانسیته باکتریائی موجود در آب است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اندوتوکسین اثرات سوء بهداشتی متعددی دارد و در شرایط مختلف صحرایی و نظامی غالبا از کلرزنی به عنوان گزینه نهائی جهت سالم سازی آبها استفاده می شود، لازم است ازگندزداهائی استفاده شود که ضمن گندزدائی کامل آب تولید فرآورده های جانبی نظیر اندوتوکسین و سایر سموم میکروبی بر سلامت مصرف کنندگان تاثیر سوء نداشته باشد.
  کلیدواژگان: گند زدایی آب، کلر زنی آب، فرآورده جانبی، اندوتوکسین
 • رضا رنجبر صفحه 241
  مقدمه
  دیسانتری باسیلی توسط گونه های باکتریایی موجود در جنس شیگلا ایجاد می شود. عفونت های ناشی از گونه های شیگلا یکی از عوامل مهم ایجاد اسهال در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه سیمای دیسانتری ناشی از شیگلا از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه شامل مرور و جمع بندی اطلاعات جدید مربوط به دیسانتری باسیلی در کشور می باشد. موارد اندمیک شیگلوز در سالهای اخیر در کشور از جنبه های مهم مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید در سالهای اخیر سیمای اپیدمیولوژیک دیسانتری باسیلی در کشور تغییر نموده است.
  بحث: هم اکنون جداسازی شیگلا الگوی کشورهای صنعتی را تبعیت می کند که این یافته از نظر همه گیری شناحتی فوق العاده حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: دیسانتری باسیلی، گونه های شیگلا، ایران
 • محمد کریم بهادری، صدیقه میرهاشمی، فرزاد پناهی، روح الله زابلی صفحه 257
  مقدمه
  بیمارستان از اجزای بسیاری برای ارائه خدمت به بیماران تشکیل شده است و روابط بین این اجزا بایستی از یکپارچگی لازم برخوردار باشد، زیرا نقص در هریک از اجزا منجر به ایجاد مشکل در روند ارائه خدمت به بیمار می گردد. بطور کلی به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی بخش اورژانس توجه به 3 محور اساسی ساختار، فرآیند و فعالیت از ضروریات بوده و در صورت توجه به این موارد می توان انتظار داشت که این بخش بتواند خدمات مطلوب و موثری را به نیازمندان ارائه نماید هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار، فرآیند و فعالیت بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و مقایسه آن با استانداردهای موجود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفته است. در بخش توصیفی به بررسی مشخصات دموگرافیک سرپرستان اورژانس و در بخش تحلیلی به بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته با یکدیگر و همچنین رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته پرداخته است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) می باشد. داده ها از طریق مشاهده و پرسشنامه و نیز بررسی دفاتر و اسناد موجود جمع آوری گردید. آنالیز توصیفی با استفاده از فراونی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار بیان شد و آنالیز تحلیلی با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و همچنین تست دقیق فیشر انجام شد.
  نتایج
  در این پژوهش بیمارستان های مورد مطالعه با کسب میانگین امتیاز 04/76 در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند. شاخص فعالیتها با کسب میانگین امتیاز 94 درصد در حد مطلوب، شاخصهای مدیریت و فضا و تسهیلات و تجهیزات به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 27/87 و 01/79 درصد در حد نسبتا مطلوب، و شاخص های نیروی انسانی، فرآیند و دستورالعملها به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 83/65، 33/58 و 37/70 درصد در حد متوسط قرار داشتند. همچنین بین بین نیروی انسانی و شاخص فضا، تسهیلات و تجهیزات و بین فرآیند آموزشی و شاخص فعالیت ها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد (05/ (P<.
  بحث: اکثر بیمارستان های مورد مطالعه از نظر شاخص های مورد مطالعه در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند اما در خصوص برخی شاخص ها مانند شاخص فضا، تسهیلات وتجهیزات وشاخص فعالیت ها مانند ارتباط ارجاع بیماران و تخت های موجود، مغایرت هایی بصورت نسبی در مقایسه با استانداردهای وزارت متبوع مشاهده گردید که نیاز به توجه مستمر دارد. با توجه به ماهیت بیمارستانها و آمادگی اورژانس برای رویارویی با حوادث توجه به استانداردها و رعایت آنها امری ضروری است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، اورژانس، ساختار، فرایند، فعالیتها
 • دکترعباسعلی ایمانی فولادی، سید محمد سیادتی، رضا میر نژاد، رضا کچویی صفحه 265
  مقدمه
  این تحقیق به منظور ارزیابی ایمنی هومورال متعاقب واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکی در نیروهای مسلح صورت پذیرفته است.
  روش کار
  به 150نفر gμ 50 واکسن پلی ساکاریدی گروهA وC مننگوکوک بصورت زیر جلدی تزریق شده است و از تمامی افراد قبل از واکسیناسیون، 1، 4و7 ماه بعد از واکسیناسیون خونگیری شد. میزان آنتی بادی سرمها با روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم تعیین گردیده است، که با این روش تیتر 16(معادلgμ2-1آنتی بادی) حفاظتی(Protective)است.
  نتایج
  بررسی نمونه های خون تهیه شده نشان داد که در مرحله قبل از واکسیناسیون فقط 5 نفر یعنی 3/3 درصد افراد دارای تیتر آنتی بادی حفاظتی بوده اند. در یک ماه بعد از واکسیناسیون، 134 نفر یعنی معادل 3/89 % رزمندگان در سرم خود دارای تیتر آنتی بادی حفاظتی شده اند، 4/7 % آنتی بادی حفاظتی را کسب نکرده اند، و نیز 3/3% افراد واکسینه شده هیچ گونه آنتی بادی بر علیه واکسن مصرفی تولید نکرده اند. در ماه چهارم نه تنها تیتر آنتی بادی افزایش نیافته، بلکه سطح آن در گردش خون پایین آمده است، با این حال درصد افراد غیر مصون نسبت به ماه اول افزایش نیافته است. نتایج بررسی نمونه های خون در ماه هفتم بعد از واکسیناسیون نشان داد که افراد غیر مصون به 18 درصد افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن تیتر آنتی بادی در افرادی که مصونیت یافته اند و پایین بودن تعداد این افراد (82 %) در مقایسه با گزارشات دیگران (90-95%) و نیز کاهش میزان آنتی بادی بعد از مدت کوتاهی که تا یک سالگی پس از واکسیناسیون ادامه دارد، میزان مصونیت حاصله از واکسن مصرفی در این تحقیق، مطلوب ارزیابی نشد.
  کلیدواژگان: نایسریا مننژیتیدیس، واکسن، ایمنی هومورال، نیرو های نظامی، ایران
 • سید عباس تولایی، علی فتحی آشتیانی، مهدی عزیز آبادی فراهانی، مریم مغانی لنکرانی صفحه 273
  مقدمه
  علایم روانشناختی و کاهش اعتماد به نفس دو یافته شایع در جانبازان شمیایی می باشد. با توجه به گزارشات منتشر شده در زمینه همبستگی بین اعتماد به نفس و این علائم در جمعیت های مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی اعتماد به نفس و علائم اضطراب و افسردگی در جانبازان شیمیایی سردشت انجام شد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه توصیفی حاضر، 134 جانباز شیمیایی از بین مردم سردشت در سال 1385 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بیماران بر اساس علایم اضطراب به گروه های Ianx (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب، 103 نفر) و IIanx (فاقد علایم غیر طبیعی اضطراب، 31 نفر)، بر اساس علایم افسردگی به گروه های Idep (دارای علایم غیر طبیعی افسردگی، 87 نفر) و IIdep (فاقد علایم غیر طبیعی افسردگی، 47 نفر) و بر اساس علایم افسردگی و اضطراب همزمان به گروه های Icom (فاقد علایم غیر طبیعی اضطراب و افسردگی، 17 نفر)، IIcom (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب یا افسردگی، 44 نفر) و IIIcom (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب و افسردگی توام، 73 نفر) تقسیم شدند. ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات)، مجروحیت (درصد جانبازی و شیمیایی)، علایم اضطراب و افسردگی (HADS) و اعتماد به نفس (Rosenberg Self-Esteem Scale) در کلیه شرکت کنندگان ارزیابی گردید. اعتماد به نفس در گروه های Ianx و IIanx، گروه های Idep و IIdep و گروه های Icom، IIcom و IIIcom به تفکیک مقایسه گردید.
  نتایج
  86 نفر (64%) از نمونه ها مرد، محدوده و میانگین (انحراف معیار) سن برابر 79 – 20 و 11 ± 48 سال، و محدوده و میانگین (انحراف معیار) درصد جانبازی برابر 70 – 10 و 12 ± 30 درصد و محدوده و میانگین (انحراف معیار) درصد شیمیایی برابر 70 – 10 و 10 ± 27 درصد بود. محدوده و میانگین (انحراف معیار) نمره اعتماد به نفس بیماران برابر 22 - 0 و 6/4 ± 4/11، بود. نمره اعتماد به نفس در گروه های Ianx و IIanx (5/4 ± 8/10 در مقابل 3/4 ± 6/13) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (003/0=P). نمره اعتماد به نفس در گروه های Idep و IIdep (3/4 ± 0/10 در مقابل 0/4 ± 0/14) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0=P). نمره اعتماد به نفس در گروه های Icom، IIcom و IIIcom (4/5 ± 0/14، 0/3 ± 6/13 و 3/4 ± 5/9) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0=P). بحث: اعتماد به نفس و علایم روانشناختی در جانبازان شیمیایی دارای ارتباط تنگاتنگی می باشند. کاربرد بالینی این همبستگی، مطرح کننده ضرورت توجه به هر یک از این دو عامل، در بیماران دچار مشکلات در زمینه دیگری می باشد. این یافته می تواند روانشناسان و روانپزشکان را در جهت ارتقای سطح سلامت روان این جمعیت یاری رساند.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، علایم روانشناختی، اضطراب، افسردگی، جانبازان شیمیایی
 • علی غنجال صفحه 283
  مقدمه
  ابتلاء به دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی در جوامع انسانی مطلب جدیدی نیست. عوامل مختلفی از جمله شغل واسترسهای شغلی، جنسیت، وضعیت فیزیکی بدن، نحوه انجام فعالیتهای روزانه و...در ایجاد این دردها موثر می باشند.عدم توجه به این مطلب در نیروهای نظامی بخاطر فشارهای کاری و استرسهائی که دارند می تواند تبعات و هزینه های درمانی بالایی را برای سیستم بهداشت و درمان نظامی و غیرنظامی کشور ایجاد نماید.در این مطالعه ما به بررسی و مقایسه توزیع دردهای مفصلی در بین کارکنان شاغل نظامی با کارکنان غیر نظامی (مردم عادی) بر اساس رسته کاری آنها می پردازیم.
  روش کار
  تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی – تحلیلی و مقطعی می باشد که طی یک دوره یکساله در3 بیمارستان نظامی و3 بیمارستان غیر نظامی به صورت نمونه گیری سرشماری در مورد کلیه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی فیزیوتراپی که دارای دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی بودند انجام گرفت. برای انجام اینکار ازیک پرسشنامه 3 قسمتی که حاوی مشخصات دموگرافیک، نوع و رسته شغلی، و مفاصل مبتلا بود استفاده شد. اطلاعات پس از گردآوری و دسته بندی، وپس از یکسان سازی(matching) شرائط افراد از طریق انجام روش های آماری توصیفی و آزمون chi-squareآنالیزشدند.
  نتایج
  از 1230 نفر مورد بررسی تعداد 640 نفر(52%) کارکنان شاغل نظامی، و تعداد 630 نفر(2/51%) مرد بودند. بین میانگین سن، قد، وزن، و سابقه کاری درکارکنان شاغل نظامی وغیر نظامی اختلاف معنی داری وجود نداشت. پراکندگی جنسیت بین دو گروه بصورت 1/53% درافراد مذکر نیروهای نظامی و 1/49% در افراد مذکر غیر نظامی بود. تعداد مراجعین با درگیری مفاصل با منشاءفیزیکی در کارکنان نظامی بر اساس رسته های شغلی(عملیات، اداری مالی پشتیبانی، فنی مهندسی، فرهنگی، امنیتی، وآزاد)بترتیب 179(28%) و 218(34%) و102(16%) و 51(8%)و90(14%)و0(0%)نفر بود.این اعداد در کارکنان غیر نظامی بترتیب0(0%) و 236(40%)و 100(17%)و112(19%)و18(3%)و124(21%) نفربود. بین تعداد مراجعین با درگیری مفاصل درکارکنان شاغل نظامی با افراد غیر نظامی بر اساس رسته کاری تفاوت معنی داری وجودداشت (001/0 >P). این مطلب بین کارکنان مذکر شاغل نظامی با کارکنان مذکر شاغل غیر نظامی نیز صادق بود (001/0 >P). ولی بین کارکنان مونث شاغل دردو گروه فوق تفاوت معنی داری دیده نشد. بحث: با توجه به یافته های تحقیق، بنظر میرسد کارکنان نظامی (بخصوص درجنس مذکرو در رسته های عملیاتی و امنیتی)، نسبت به کارکنان سایر مشاغل غیر نظامی در معرض فشار وآسیب پذیری بیشتر مفاصل قرار دارند.و این مطلب توجه بیشتر مسئولان رده بالای نظامی کشور نسبت به پیشگیری، وضعیت سلامت و بهداشت فیزیکی، بکارگیری این افراد بر اساس خصوصیات فیزیکی وبدنی آنها در رسته های شغلی، انجام آزمایشات ادواری منظم و جدی، و بالا بردن توان و آمادگی جسمانی کارکنان را می طلبد.
  کلیدواژگان: دردهای مفصلی فیزیکی، بیماریهای شغلی، کارکنان شاغل نظامی، شاغلین غیرنظامی، رسته کاری
 • صدیقه حسینی، سید محمد مهدی مدرسی، سید ابوالقاسم حایری، حسن خانی، روشن ورزگر صفحه 289
  مقدمه
  دوزیمتری بیولوژیکی یکی از مهم ترین روش ها جهت تخمین دوز تابشی در افراد پرتو دیده است. معمول ترین روش بیودوزیمتری، آنالیز کروموزومی با استفاده از روش آنالیز متافاز می باشد. در این روش پس از تحریک رشد لنفوسیت های خون محیطی در شرایط in vitro، توقف سلول ها در مرحله میتوز و شمارش کروموزوم های دی سانتریک، مقدار دوز تابشی با استفاده از منحنی دوز- پاسخ تخمین زده می شود. از آنجا که منحنی های کالیبراسیون برای هر آزمایشگاهی اختصاصی هستند لذا در این مطالعه منحنی کالیبراسیون (دوز- پاسخ) با روش فوق و با استفاده از پروتکل استاندارد برای آزمایشگاه کشت سلول دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) رسم شده است.
  مواد و روش کار
  نمونه خون کامل که از سه فرد سالم گرفته شده بود با دوزهای مختلف پرتو گاما (4-25/0) گری تابش داده شد. سپس لنفوسیت ها از نمونه خون جدا شده و در محیط کشت کامل RPMI-1640 کشت داده شدند. پس از محصول برداری و رنگ آمیزی، 500 سلول میتوزی در هر دوز تابشی برای هر فرد جهت شمارش دی سانتریک ها مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  پس از محاسبه میانگین تعداد دی سانتریک ها در سلول در هر دوز تابشی، منحنی دوز- پاسخ رسم شد. در این منحنی فراوانی دی سانتریک ها با افزایش دوز تابشی به صورت خطی درجه دو افزایش یافته است.
  بحث: منحنی دوز- پاسخ بدست آمده در این مطالعه با سایر مطالعات مشابه مطابقت دارد. این منحنی کالیبراسیون برای تخمین دوز دریافتی افرادی که تحت تابش پرتوهای با LET پایین چون پرتوهای ایکس و گاما قرار گرفته اند معتبر است.
  کلیدواژگان: دوزیمتری بیولوژیکی، آنالیز متافاز، دی سانتریک، منحنی کالیبراسیون
 • سید محمد جواد حسینی صفحه 295
  مقدمه
  در شروع هزاره جدید با ظهور تهدیدات تروریستی منجلمه بیوتروریسم، روشنی آینده به تیرگی گرائیده است. مهمترین راه مقابله با اقدامات بیوتروریستی در درجه اول تقویت آگاهی تیم پزشکی و بهداشتی جهت تشخیص وعکس ا لعمل سریع در مقابله با این حوادث می باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیوتروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران می پردازد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است.جامعه پژوهش را 65 نفر ازپرستاران تشکیل دادند که واجد کلیه مشخصات افراد مورد پژوهش بودند. در این مطالعه از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  آگاهی پرستاران در رابطه با بیوتروریسم قبل از آموزش(79/14درصد)بود که بعد از آموزش به (43/94درصد)رسید.نگرش پرستاران نسبت به بیوتروریسم قبل از آموزش(50/55درصد)بود که بعد از آموزش به(46/85درصد)رسید
  نتیجه گیری
  آموزش درآگاهی و نگرش پرستاران از بیوتروریسم تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: بیوتروریسم، پیشگیری، درمان، پرستاران
 • حمید اویسی اسکویی، پیمان عینی*، مرتضی ایزدی، فرزانه نصیراوغلی خیابانی، سیما سراوانی صفحه 303
  مقدمه

  تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده ویروسی است که عامل آن ویروسی از جنس Nairovirus از خانواده Bunyaviridae است. گرچه CCHF یک بیماری زئونوز است ولی موارد تک گیر و طغیانهایی از این بیماری، انسانها را هم درگیر نموده است. این بیماری در بعضی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی بصورت آندمیک وجود دارد. تهوع، استفراغ، گلو درد و درد منتشر شکم ممکن است وجود داشته باشد. تشخیص از طریق شناسایی آنتی بادی اختصاصی ضد CCHF صورت می گیرد. این مطالعه جهت بررسی علائم و نشانه های بیماران مبتلا به CCHF بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طراحی و اجراء گردید.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه توصیفی مقطعی (Cross sectional) است که در آن، پرونده بیماران بستری از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1384 که در بیمارستان امیرالمومنین زابل با تشخیص CCHF بستری بوده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار SPSS ver. 14 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در مجموع در طی سالهای 84 – 82 تعداد 65 بیمار با تشخیص CCHF در بیمارستان امیرالمومنین زابل بستری شدند. از این تعداد (80%) 52 نفر مرد و (20%) 13 نفر زن بودند. از 65 بیمار بستری 60 بیمار معادل 92% بهبود یافتند و به زندگی بازگشتند ولی تعداد 5 بیمار معادل 8% علی رغم اقدامات درمانی و حمایتی فوت نمودند. یعنی میزان مرگ و میر بیماری CCHF در مطالعه ما 8% بود. از کل بیماران بستری (4/98%) 64 نفر تب داشتند، و تنها یک بیمار یعنی 6/1% بدون تب بود. از 65 بیمار بستری (80%) 52 نفر سردرد داشتند، دردهای عضلانی در (3/72%) 47 نفر از بیماران وجود داشت، (60%) 39 نفر از بیماران از تهوع و استفراغ شاکی بودند. از مجموع 65 بیمار (2/49%) 32 بیمار از شکم درد شاکی بودند. تعداد 9 بیمار (8/13%) دچار ضایعات پتشی پورپورا شدند. در (4%) 3 بیمار اسپلنومگالی وجود داشت. در 100% بیماران ترومبوسیتوپنی دیده شد. در 46 بیمار یعنی 7/70% در سیر بیماری دچار لکوپنی شدند. تعداد (20%) 13 نفر از بیماران بستری شده دچار آنمی شدند.
  بحث: از آنجائیکه بیماری CCHF از سالهای قبل در این منطقه از ایران شناخته شده است، لذا موارد مشکوک سریعا جهت بستری و اقدامات تشخیصی و درمانی معرفی می شوند و در نتیجه میزان مرگ و میر در مطالعه ما (8%) کمتر از سایر مطالعات مشابه بود. در این بررسی تعداد بیماران مرد بیشتر از بیماران زن بود (52 مرد در مقابل 13 زن) که این امر می تواند به دلیل مسائل شغلی باشد که باعث می شود مردان بیشتر از زنان در معرض گزش کنه و تماس با محصولات دامی آلوده باشند. در این مطالعه تب و سردرد از علائم شایع بیماران بود. لذا در مواجهه با بیماری که با شکایت تب، سردرد و دردهای عضلانی در مناطق آندمیک بیماری مراجعه می نماید و یا سابقه تماس با دام را به دلیل مسائل شغلی عنوان می کند، در لیست تشخیص افتراقی می باید به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو توجه کرده و در خصوص اقدامات تشخیصی و درمانی قدم برداریم. از آنجائیکه انتقال بیمارستانی این عفونت به اثبات رسیده است در مورد بیمارانی که با تشخیص احتمالی CCHF بستری شده اند، رعایت احتیاطات استاندارد لازم است که اعمال گردد. از آنجائیکه تاکنون واکسن موثر برای استفاده عمومی در دسترس نمی باشد، کنترل کنه جهت پیشگیری از این بیماری لازم است. همچنین در مناطقی که این بیماری آندمیک می باشد استفاده از لباس مناسب و مواد دفع کننده بندپایان مفید واقع می شود.

  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه، کنگو، CCHF، زابل
 • فرزین خوروش، سمیرا زارع فر، کامیار مصطفوی زاده، سینا مباشری زاده صفحه 309
  مقدمه
  آسیب نخاع به علت ایجاد اختلالات حسی و حرکتی وتغییر درعملکرد سیستم ادراری سبب افزایش بروز عفونت ادراری میگردد. عوامل بیماریزا بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف متغییر می باشد.عفونت ادراری شایعترین عفونت بیمارستانی است و بیش از 80% موارد ان ناشی از کاتترهای ادراری می باشد. در این مطالعه باکتری های ایجاد کننده عفونت ادراری در مبتلایان به آسیب نخاعی و بیماران بستری در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت توصیفی تحلیلی و رو به آینده طی سالهای 85-1384انجام شد بیماران به دو گروه AوBتقسیم شدند. درگروه A، 145جانبازمبتلا به آسیب نخاعی که قادر به تخلیه مثانه به روش طبیعی نبودند و به علت علائم عفونت ادراری به بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه کرده بودند و در گروه B 150 بیمار مرد بستری دارای سونداژ اذراری در بیمارستان بودند که درموقع بستری تب و علائم ادراری نداشتند و بعد از 48 ساعت از بستری دچار علائم عفونت ادراری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تکمیل از هر فرد نمونه ادرار بر اساس روش تخلیه مثانه تهیه وبلا فاصله جهت انالیز و کشت ارسال شد.. بیمارانی که در دو هفته اخیر از آنتی بیوتیک استفاده کرده بودند از مطالعه خارج شدند. جهت ارزیابی پیوری در تشخیص عفونت ادراری بیماران به دو گروه یکی با علایم ادراری با کشت ادراری منفی و گروه دیگر با علایم ادراری با کشت ادراری مثبت تقسیم شدند. بررسی وتحلیل اماری توسط نرم افزار SPSS (version13)صورت گرفت.p<0.05 به عنوان اختلاف معنی دار درنظرگرفته شد.
  نتایج
  بیماران مورد مطالعه درگروهAدر محدوده سنی 54-34 سال ودر گروه B در محدوده سنی 58-40 سال قرار داشتند. در گروه A 120 مورد کشت مثبت به دست آمد. طبق نتایج حاصل از کشت نمونه های ادرار بیماران مبتلا به اسیب نخاع 64 مورد (8/43%) اشر شیا کولی، 24 مورد (4/16%) کلبسیلا، 11 مورد (5/7 %)، انتروکوک، 10 مورد (8/6%)، سودوموناس ائروژینوزا، 1 مورد (7/0%) پروتئوس، 3 مورد (1/2 %)، سراشیا، 5 مورد (4/3 %) استافیلوکوک اورئوس و 2 مورد (4/1%) استافیلوکوک اپیدرمیدیس جدا شد. بیشترین میزان موارد کشت مثبت در بیمارانی مشاهده گردید که از کاتتر دائم (Indwelling catheter) استفاده می کردند (05/0 >p). بین پیوری با وجودعفونت ادراری ارتباط معنی دار موجود بود (05/0p <). نتایج حاصل از کشت نمونه های ادرار بیماران بستری به صورت زیر بود:85 مورد(56.7%) اشرشیاکولی، 24 مورد(16%)کلبسیلا،15 مورد(10%)انتروکوک،12 مورد(8%)سودومونا،5 مورد(3/3%)استافیلوکوک کواگولاز منفی و 9 مورد(6%)استافیلوکوک اور ئوس، سراشیا و پروتئوس.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق نتایج بدست آمده شایعترین ارگانیسمهای عامل عفونت ادرار در دو گروه مشابه وبه ترتیب،اشرشیاکولی،کلبسیلا،انتروکوک و سودومونا می باشد.این تشابه میتواند ما را به برخورد مشابه بین دو گروه رهنمون کند. از طرفی شاید کلونیزاسیون ارگانیسمهای بیمارستانی در مبتلایان به اسیب نخاع به علت بستری های مکرر و انجام کاتتریزاسیون در بیمارستان رخ دهد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، آسیب نخاع، عفونت بیمارستانی، باکتریوری، پیوری
|
 • Survey of the effect of water disinfection with chlorine on release and removal of endotoxin
  Rezaee A., Ghanizadeh Gh., Yazdanbakhsh A. R., Behzadian Nejad Gh., Khavanin A., Ghaneeian M.T., Siadat S. D., Hajizadeh E Page 2
  Introduction. Bacterial endotoxins are component of the lipopolysaccharide that their exposing results to diarrhea, vomiting, fever, shock, intravascular coagulation and death. In this study the effects of water disinfection with chlorine on release and removal of endotoxin was investigated. Materials and Methods. Various forms and concentrations of free chlorine were used for disinfection of E.Coli (ATCC: 25922) and removal of originated endotoxin. The study was carried out in a batch experiment reactor with 50ml volume. Ultimate disinfection contact time was 40 minutes. The plate count was used for bacterial counts and determination of bacterial viability. Detection of endotoxin was been carried out by spectrophotometric absorbance in 535nm. After chlorination of water, the sampling was carried out with sequence time of 5,10,20,30 and 40 minutes. Results. Chlorine as a conventional disinfectant resulted in bacterial death and release of endotoxin and in conventional disinfection contact time (15-30min) has no effect on endotoxin removal. Various forms of free chlorine and concentrations of NO3 were not effective in releasing and removal of endotoxin. Discussion. Since endotoxin has various adverse health effects and in the field and military conditions chlorination is the ultimate alternative for purification of water therefore, selection and application of appropriate disinfectants for effective disinfection and control of related by-products such as endotoxin and other microbial toxins is of importance.
 • Ranjbar R Page 241
  Introduction. Bacillary dysentery is caused by Shigella organism. Infections caused by Shigella species are an important cause of diarrheal disease, in both developing and developed countries In current study, different epidemiological aspects of shigellosis in Iran are discussed. Material and Material and Methods. In our research, different epidemiological aspects of Shigella including its species distribution were studied. To study the changes in epidemiological patterns of shigellosis in Iran, recently published reports on distribution of Shigella spp. were reviewed and then compared. Results. The results showed that recently epidemiological pattern of shigellosis is changed in Iran. Discussion. Epidemiological pattern of shigellosis in Iran is similar to those seen in developed countries. This finding may reflects hygienic improvement in the country in recent years.
 • Bahadori M. K., Mirhashemi S., Panahi F., Tofighi Sh., Zaboli R., Hoseini Shokoh S. M., Shams Noorani A., Rezaee M Page 257
  Introduction. Hospital has been established many parts to service delivery to patients and must be necessary integration between parts, because defect in one of them led to creation of problem in service delivery of patient. Overall for promotion of qualitative and quantitative level of therapeutic and diagnostic services in emergency department, notation to 3 fundamental axis is essential. If we notice this items, we can expect this department can delivery effective and desirable services. This study aims reviewing structure, process & performance of hospitals affiliated Baqyatallah University of Medical Science and comparing with existing standards of Ministry of Health. Methods. This study is a descriptive – analytical study which has been done in 3 hospitals affiliated Baqyatallah University of Medical Science in 1386. For gathering data, we used quastionare and reviewing of documents and offices. We used SPSS software for analyzing those data (Manwithney and Sperman tests). Results. The results show studied hospitals with % 76.04 average rates were relatively desirable. The activities indicator with %94 was desirable. The management indicator with %87.27 and the and the facilities & equipment indicator with %79.01 were relatively desirable.. The manpower indicator with %65.83, process indicator with %58.33 and instructions indicator with %70.37 were mediocre. Also there was relationship between manpower and facilities & equipment. Discussion. The most of hospitals from the view point of indicators were desirable but notification to manpower, instructions and educational process indicators is essential. In this respect that hospitals are military, regarding standards of emergency department to response crisis is very important.
 • Imani Fooladi A. A., Siadati S. M., Mirnejad R., Kachuei R Page 265
  This research was performed to determine the level of the humoral immunity in military persons vaccinated against meningococcal meningitis type A and C in IRAN. Each person was given a subcutaneous injection of 50µg of group A and C polysaccharides vaccine. blood samples were collected from 150 combatants before vaccination as well as at 1,4,7 month after vaccination. Antibody level in the sera was measured by passive hemaglutination. A titer 16 (1-2 µg/ml) in the serum was considered as protective. 3.3% of persons had a protective level of antibody in the circulating before vaccination. One month after vaccination, 89% of persons had protective level of antibody in their sera. The circulating antibody level in only 7.4% of vaccinated did not rise to a protective level. About 3.3% vaccinated did not produce specific antibody at all. The antibody level in vaccinated persons four month after vaccination not only did not rise but also it showed a decrease in circulating antibody level, but the number of combatants with protective levels of antibody did not decrease. The antibody levels in vaccinated combatants seven month after vaccination continued to fall, and in 18% of combatants the antibody levels fell below the protective level. Regarding to a relative low level of circulating antibody after vaccination in immune combatants and a lower rate (82%) of immune individuals (as compared with the results of other investigations who report an immune rate of %90 up to 95%) as well as the continuous fall in circulating antibody after very short rise, the results of present investigation indicate that the polysaccharide vaccine which was used in this study does not provide a high rate of protective immunity. Probably, type of vaccine is important and in other researches used vaccines of another companies.
 • Fathiashtiani A., Tavallaee S. A., Azizabadi Farahani M., Moghani Lankarani M Page 273
  Introduction. Psychological health and low self esteem both are known to be accompanied with delayed phase of exposure to chemical warfare agents. According to the reported correlation of these two in different populations, we assessed this association in the chemical warfare agent exposed veterans. Material and Methods. In this cross sectional study, 134 chemical warfare agent exposed veterans were selected randomly from Sardasht residents. Patients were grouped according to HADS scores into group Ianx (with anxiety, n=103), IIanx(without anxiety, n=31), according to the presence of co-morbid depression, to groups Idep (with depression, n=87) and IIdep (with anxiety depression, n=47), and according to the number of psychiatric co-morbidities, Icom (without anxiety and depression, n=17), IIcom (with anxiety or depression, n=44), and IIIcom (with anxiety and depression, n=73). Rosenberg Self-Esteem Scale were compared separately in groups Ianx vs. IIanx, in groups Idep vs. IIdep, and groups Icom vs. IIcom vs. IIIcom. Results. 86 subjects were male, with mean (SD) age of 48 11 years. Mean (SD) Rosenberg Self-Esteem Scale was 11.4  4.6. Group Ianx in comparison to group IIanx, reported poorer Rosenberg Self-Esteem Scale. The same result was seen for comparison of Groups Idep and IIdep. Comparing groups Icom and IIcom and IIIcom showed that increasing the number of psychiatric co-morbidities is correlated with poorer Rosenberg Self-Esteem Scale. Conclusion. Psychological health and low self esteem are associated in chemical warfare agent exposed veterans. This highlights the need for attention to one of them, if the another is disturbed. This can help psychiatrists and psychologists to improve their mental health.
 • Ghanjal A., Motaghi M., Sedigh N Page 283
  Introduction. Physically induced joints pain is a relatively common finding in military personnel. Occupational factors like level of activity, style of job performance and individual factor like physical composition of body, sex are described as the risk factors. In this study we describe the pattern of joint involvement in the military personnel and compare it with non-military patients. Methods. This descriptive-comparative cross-sectional study was performed in 3 military and 3 non-military hospitals in a 3 year period. A census of all patients with confirmed physically induced joint pain was performed. Patient data in 3 fields of demographic data, occupation (job category) and involved joints was requested. Using frequency matching for sex, age, height and weight 1230 patient enrolled in the study. Analysis performed using chi-square test. Results. 640(52%) patients were military patients and 630(51.2%) patients were male. No significant difference was present in mean age, weight, height and work experience. Male gender was predominant in military patients (53.1%) but in non-military patients it was 49.1%. Distribution of military patients in job categories of combat, logistic, engineering, cultural, security and non-governmental were 179(28%), 218(34%), 102(16%), 51(8%), 90(14%), 0% respectively. The distribution has significant association with being military and non-military patients (p<0.001), similar association was present in male patients (P<0.001) but not in females. Discussion. According to the finding of this study, military patients especially male patients and the ones in security and combat categories are under more physical stress and pressure and are more prone to have joints injuries. Routine evaluation of physical and health and general health, using selected personnel with appropriate body composition in mentioned job categories and enhancement of physical fitness should be considered in military personnel to prevent such injuries.
 • Hosseini S., Modarresi S. M. M., Haeri S. A., Khani H., Varzegar R Page 289
  Introduction. Biological dosimetry is one of the most important methods to estimate radiation dose in over exposed individuals. Chromosomal analysis is the common biodosimetry method. Dicentrics score in peripheral blood lymphocytes (PBL) chromosomes at the first mitosis following in vitro growth stimulation for dose estimation. Each laboratory should establish its own dose-response curves. In this study we constructed calibration curve using standard protocol for culture room of Medical Faculty of Baqiyatallah (a.s) University of Medical Sciences. Material and Methods. The whole peripheral bloods from 3 healthy donors were exposed to different doses of gamma ray (0.25-4Gy). Then lymphocytes were isolated and cultured in complete RPMI-1640 medium. 500 mitoses were analyzed for scoring dicentric chromosomes at each radiation dose for every person after standard metaphase preparation and staining slides. Results. Dose-response curve was constructed based on mean of dicentrics per cell at each radiation dose. Frequency of dicentrics apparently has increased linear quadratically with dose. Discussion. in this study we obtained linear quadratic curve. It seems that there is a nearly good consistence between our dose- response curve with similar studies. This calibration curve is valid for dose estimation of low LET radiation over exposed victims.
 • Moshtaghe Eshgh Z., Hosseini S. M. J., Alavi Majd H., Aghaee N Page 295
  Background. at the beginning of the new millennium, with the appearance of terrorist threats including bioterrorism. The brightness of future turned dark. The most important way of confronting with bioterrorist activities as the first priority is improving the knowledge of the health and medical team at the aim of diagnosis and quick reaction against such events. Methods. the present research id a quasi- experimental study. Research population consisted of 65 nurses who posses necessary quality as under- research population, at this study questionnaires have been used for collecting information. Finding. the knowledge of nurses concerning bioterrorism was 14.79% before training while after training it reached to 94.43% the nurses attitude toward bioterrorism was 55/50% before training and after training it reached to 85.46% Conclusion. Education had a positive effect on nurses knowledge and attitude
 • Owaysee H., Eini P., Eizadi M., Nasir Oghli F., Saravani S Page 303

  Background. Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral hemorrhagic fever of the Nairovirus group. Although primarily a zoonosis, sporadic cases and outbreaks of CCHF affecting humans do occur. The disease is endemic in many countries in Africa, Europe and Asia. Onset of symptoms is sudden, with fever, myalgia, dizziness, neck pain and stiffness, backache, headache, sore eyes and photophobia. There may be nausea, vomiting and sore throat early on, which may be accompanied by diarrhea and generalised abdominal pain. IgG and IgM antibodies may be detected in serum by ELISA. This study was performed to evaluate the patients with CCHF disease who admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol. Material & Methods. This is a cross sectional study. Medical records of CCHF patients who admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol were assessed. The results were analyzed with SPSS (ver. 14) software. Results. 65 patients were enrolled in this study from 2003 to 2005. 52 (80%) were male and 13 (20%) were female. Five patients were died (mortality rate = 8%). Signs and symptoms were fever (98.4%), headache (80%), myalgia (72.3%), nausea & vomiting (60%), abdominal pain (49.2%), skin rash (13.8%), and splenomegaly (4%). Lab. Findings were included thrombocytopenia (100%), leucopenia (70.7%), and anemia (20%). Discussion. CCHF is a known disease in this region of IRAN. Suspected cases admit in hospital and diagnostic tests and therapeutic measures are performed immediately thus mortality rate of our study (8%) was lower than similar studies. The number of male patient (52) was greater than female patient (13) and this may be due to employment contacts. In our experience, fever and headache were common symptoms. In endemic area of CCHF disease, if we see a patient with fever, headache and history of animal contact, we should think about CCHF. This virus can spread from patient to HCWs, thus universal precautions must be perform in hospitalized patients. There is no effective vaccine for this disease. Control of ticks is important for prevention of disease. Agricultural workers and others working with animals should use insect repellent on exposed skin and clothing.

 • Khorvash F., Zarefar S., Mostafavizadeh K., Mobasherizadeh S., Izadi M., Joneydi Jafari N Page 309
  Introduction. Spinal cord injury leads to increased incidence of urinary infection because of sensory and motor derangements as well as alteration in function of urinary system. Pathogenic factors vary based on differences in geographic regions. Urinary infection in the most common nosocomial infection and more that 80% of its cases are due to urinary catheters. In this study, bacteria causing urinary infection in spinal cord injured and hospitalized patients have been investigated. Material & Methods. In this descriptive analytic study which was performed from 1384 to 1385, patients were divided in to groups A and B. Group A consisted of 145 spinal cord injured patients who were unable to void bladder naturally and had presented to Al-Zahra hospital, Isfahan due to symptoms of urinary infection. There were 150 hospitalized men with urinary catheter in group B without fever or urinary symptoms at the time of hospitalization that developed symptoms of urinary infection after 48 hours of admission. After completing questionnaire, urine samples were obtained from each person according to bladder voiding method and quickly sent for analysis plus culture. Patients who had taken antibiotics within the preceding 2 weeks were omitted from study. For evaluation of pyuria in diagnosis of urinary infection, patients were divided into 2 groups, one with urinary symptoms and negative urine cultures and the other with urinary symptoms but with positive urine cultures. Statistical analysis was performed using SPSS (version13) software. P<0.05 was considered significant and meaningful difference. Results. The age range of patients under study in group A was 34-54 and in group B was 40-58. There were 120 culture positive cases in group A. According to results obtained from culture of urine samples in spinal cord injured patients, the organisms isolated were E. Coli 64 cases (43.8%), Klebsiella 24 cases(16.4%), Enterococci 11 cases(7.5%), Pseudomonas aeroginosa 10 cases(6.8%), Staphylococcus aureus 5 cases(3.4%), Serratia 3 cases(2.1%), Staphylococcus epidermidis 2 cases (1.4%) and proteus 1 case (0.7%). Most of positive urine cultures were detected in patients who used indwelling catheters. There was a meaningful relation between pyuria and urinary infection (P<0.05). Results of urine cultures from hospitalized patients were as follows: E.coli 85 cases(56.7%), Klebsiella 24 cases(16%), Enterococci 15 cases(10%), Pseudomonas aeroginosa 12 cases(8%), Coagulase negative staphylococci 5 cases (3.3%) and 9 cases (6%) of Staphylococcus aureus, Serratia and Proteus. Discussion. According to the results of this study, the most common organisms causing urinary infection were similar in the two groups and included Escherichia coli, %), Klebsiella, Enterococcus and Pseudomonas in decreasing order of frequency. This similarity could lead us to similar approached to the two groups. One the other hand, colonization of nosocomial organisms in spinal cord injured patients, probably occurs because of repeated hospitalization and catheterization at hospital.