فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 1 (نیمه اول 1386)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (نیمه اول 1386)
 • علوم باغبانی
 • تاریخ انتشار: 1386/04/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اثر شوری بر رشد رویشی، مقدارکلروفیل، نشت یون ومقدار آب نسبی برگ پنج پایه مرکبات
  ابوطالبی، تفضلی، خلد برین، کریمیان، امام صفحه 1
 • اثرات مصرف کودهای حاوی نیتروژن، فسفر وپتاسیم در زمان گل انگیزی بر عوامل تولید در توت فرنگی رقم آمور (Fragaria* ananassa Duch)
  طالب نژاد، تفضلی، عشقی صفحه 2
 • بررسی برخی ویژگیهای ظاهری وکیفی 4 فنوتیپ دانه گرده پسته وتاثیر دماهای مختلف بر درصد جوانه زنی آنها(.Pistacia vera L)
  افشاری، طلایی، پناهی صفحه 3
 • بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی وکیفی سه رقم توت فرنگی
  تهرانی فر، پوستچی اول، نعمتی، آرویی صفحه 4
 • رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها
  حسن پور، داوری نژاد، عزیزی، شهریاری صفحه 5
 • مطالعه تاثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس(.Prunus aviuum L) سیاه مشهد
  غنی، عزیزی، ابراهیم پور کومله صفحه 6