فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • حفاظت نباتات
 • تاریخ انتشار: 1386/08/11
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه وگوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهی
  لکزیان، یزدان پناه صفحه 1
 • مقایسه کارایی میکروارگانیسم های اتوتروف وهتروتروف اکسید کننده گوگرد در اکسایش گوگرد وتولید سولفاتدر خاک
  نجف زاده نوبر، شعبانپور، کریمی نیا صفحه 2
 • کاربرد مدل سری های زمانی در پیش بینی بارندگی ماهیانه وسالانه مشهد
  کاربرد مدل سری های زمانی در پیش بینی بارندگی ماهیانه وسالانه مشهد صفحه 3
 • تاثیر زئولیت، لیکا وکمپوست بر دما ورطوبت خاک
  جودی، موحدی نائینی صفحه 4
 • بررسی توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در جدایه های ریبوزومی بومی برخی خاکهای ایران
  رمضانیان، علیخانی، صالح راستین، لگزیان صفحه 5
 • ارزیابی مقایسه ای زمانی ومکانی توزیع های فراوانی برای فرسایندگی باران در تعدادی از ایستگاه های هواشناسی ایران
  صادقی، غضنفرپور صفحه 6
 • برآئرد سطح زیر کشت گندم در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA
  ثنائی نژاد، صدر آبادی حقیقی، کلارستاقی، شاه طهماسبی صفحه 7
 • مقایسه خواص سایشی تیغه های خاک ورز بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی
  عباسپور، دادخواه، عمادی صفحه 8
 • قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول وپلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم
  کریمی، لکزیان، حلاج نیا صفحه 9
 • پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگو های سینوپتیکی فشار واختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری
  فلاح قالهری، موسوی بایگی، حبیبی نوخندان صفحه 10
 • بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP (مطالعه موردی برای منطقه رودشت اصفهان)
  اکبری، دهقانی سانیج، ترابی صفحه 11
 • تاثیر تغیرات پوشش گیاهی وپخش سیلاب بر ضریب جریان سطحی حوضه های آبریز کوهستانی- دشتی (مطالعه موردی منطقه کوهدشت در استان لرستان)
  سپهوند، آخوند علی، بهنیا، چیت سازان صفحه 12
 • بررسی حاسیت برآوردهای تبخیر- تعرق معادله پنمن - مانتیث - فائو به روش های جایگزین برای براورد پارامترهای معادله
  سهراب، دهقانی سانیج صفحه 13
 • اثر کاربرد سرباره ولجن کنوتور فولاد سازی به عنوان یک ماده آهکی روی یک خاک اسیدی در شرایط مزرعه ایش
  کیائی جمالی، فرقانی، شریعتمداری، شیرین فکر صفحه 14
 • اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روشهای بارانی
  موسوی بایگی، علیزاده، عرفانیان، انصاری، باغانی صفحه 15
 • تاثیر آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران
  مسافری ضیاء الدین، علیزاده، موسوی صفحه 16
 • واسنجی معادله پنمن - مانتیث برای برآورد تشعشع خالص در منطقه اصفهان
  حیدر پور، موسوی، هاشمی صفحه 17