فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • علوم باغبانی
 • تاریخ انتشار: 1386/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید
  نعمتی، تهرانی فر صفحه 1
 • بررسی تاثیر نوع پایه و شوری ناشی از کلراید سدیم بر تغییرات غلظت نیترات، پرولین پروتئین های محلول در برگ لیمو شیرین
  ابوطالبی، تفضلی، خلد برین صفحه 2
 • انتخاب بهترین گرده دهنده برای زیتون رقم کرونایکی در استان گلستان
  قریب زاده، شریفانی، خلیقی، پهلوانی صفحه 3
 • اثر کاربرد پکلو بوترازول بر رشد، مواد معدنی برگ و تشکیل میوه بادام رقم مامایی(Prunus amygdolus Batsch cv. Mamaei)
  یداللهی، ارزانی صفحه 4
 • بررسی تاثیر مقادیرمختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان(Ocimum basilicum)
  عزیزی، باغانی، لکزیان، آرویی صفحه 5
 • بررسی تاثیر نوع گرده و زمانهای متفاوت گرده افشانی بر جوانه زنی، رشد لوله گرده و تشکیل میوه در دو رقم پسته کله قوچی و احمد آقایی با استفاده از
  طافشاری، طلایی، پناهی صفحه 7
 • اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی وکیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (h
  ابراهیم پور، نعمتی، تهرانی فر، عزیزی صفحه 8
 • مطالعه واکنش ریشه زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح باAgrobacterium rhizogenes
  عزیزی، اقا بزرگی، فارسی، تهرانی فر، ذوالعلی، قبولی صفحه 9