فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (نیمه دوم 1386)
 • آب و خاک
 • تاریخ انتشار: 1386/06/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تاثیر تناوب زراعی روی تراکم لاروهای کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Pyralidae)
  عمواقلی طبری، قهاری صفحه 1
 • شناسایی نژاد فیزیولوژیک و تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici با استفاده از ارقام افتراقی ونشانگر ملکولی RAPD در استانهای خراسان شمالی و رضوی
  حیدرزاده، فلاحتی رستگار، جعفرپور صفحه 2
 • شناسایی و تعیین پراکنش ویروس M سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی
  مریم سادات، جعفرپور، فلاحتی رستگار صفحه 3
 • شناسایی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis Kuhn.)
  دریایی، غزالی بیگلر، حق پرست، رجبی صفحه 4
 • تاثیر تنظیم کننده های رشد حشرات(IGRs) روی زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus و (Chalcidoidea: Aphelinidae) Encarsia spp.
  صادقی نامقی صفحه 5
 • استخراج ژن هیوسیامین β6-هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه های کشت شده
  محکمی، مرعشی، فارسی، بهرامی صفحه 6
 • تاثیر تناوب زراعی روی تراکم لاروهای کرم ساقه خوار برنج
  قهاری، ایمانی، استوان، ساکنین صفحه 7
 • تاثیر قارچ Ustilago maydis عامل سیاهک معمولی ذرت روی ژنوتیپ های مختلف ذرت تاثیر قارچ Ustilago maydis عامل سیاهک معمولی ذرت روی ژنوتیپ های مختلف ذرت تاثیر قارچ Ustilago maydis عامل سیاهک معمولی ذرت روی ژنوتیپ های مختلف ذرت رر
  استخر، زمانی، فلاح، چوکان صفحه 8
 • بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اویارسلام (Cyperus rotundus)
  محمدوند، راشد محصل، نصیری محلاتی، پور طوسی صفحه 9
 • تغییرات فصلی کلونیزاسیون ریشه و جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار آربوسکولار (VAM) در خاک مزارع گندم سبزوار
  بلالی علی آبادی، رحیمی صفحه 10