فهرست مطالب

گام های توسعه در آموزش پزشکی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1386)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمودرضا دهقانی، عباس کامیابی، علی اکبر حقدوست، آزاده روح الامینی، زهرا حسینی نژاد، نعمت الله موسی پور صفحه 67
  زمینه و هدف
  در رشته پزشکی، هزینه سنگین آموزش، مدت طولانی تحصیل و دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش آموختگان این رشته در فعالیت های حرفه ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه ملی بی حاصل خواهد ماند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات در خصوص فعالیت های شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شغلی ایشان پس از فارغ التحصیلی، اجرا شد.
  روش کار
  طی یک مطالعه هم گروه گذشته نگر (کوهورت) تمامی 528 نفر دانش آموختگان رشته پزشکی سال های 1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و اطلاع از آخرین وضعیت شغلی و تحصیلی دانش آموخته از مصاحبه تلفنی مستقیم و غیر مستقیم استفاده شد. به منظور تعیین ارتباط عوامل مؤثر بر وضعیت شغلی و قبولی در آزمون دستیاری از آنالیز رگرسیون لاجیستک و آنالیز بقا استفاده شد.
  یافته ها
  میزان دسترسی به دانش آموختگان 86 درصد بود. بعد از حداقل سه سال از اتمام تحصیل، حدود 62 درصد از دانش آموختگان به حرفه پزشکی روی آورده بودند که عمدتا اشتغال در درمانگاه ها و یا در دوره طرح و سربازی، مطب شخصی و تخصص های بالینی بود. از مجموع کلیه دانش آموختگان 40 نفر (6/7 درصد) بی کار بودند، تقریبا همین تعداد نیز به مشاغل غیر پزشکی مشغول بودند، 18 درصد در تخصص های بالینی مشغول به تحصیل یا کار بودند و مابقی به خارج از کشور عزیمت نموده بودند. بر اساس تحلیل بقا خانم ها نه تنها بیشتر بلکه سریع تر به کارهای پزشکی مشغول شده اند (میانه برآورد شده توسط مدل تحلیل بقا برای خانم ها و آقایان به ترتیب 8/3 و 5/4 سال بود، 009/0=P). از نظر فعالیت در مشاغل حرفه ای و همچنین قبولی در امتحان دستیاری، زنان نسبت به مردان به ترتیب حدود 12 و 17 درصد موفق تر بودند که البته از نظر آماری معنی دار نبود. معدل کل دوران پزشکی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قبولی در آزمون دستیاری شناخته شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که حدود 20 درصد دانش آموختگان پزشکی در کرمان در دراز مدت (گذشت بیش از 3 سال از اتمام تحصیل) به صورت مستقیم در فعالیت های مرتبط به رشته تحصیلی خود وارد نشده یا از کشور خارج شده اند. توجه به دلایل عدم موفقیت پزشکان مرد در مقایسه با پزشکان زن با وجود نیاز زیاد به خدمات پزشکان مرد، امری بسیار مهم است که احتمالا درآمد پایین می تواند تا حدودی این موضوع را توجیه نماید.
  کلیدواژگان: وضعیت شغلی، دانش آموخته، رشته پزشکی، کرمان
 • قنبر روحی، سیدعابدین حسینی، محمدتقی بادله، حسین رحمانی صفحه 77
  زمینه و هدف
  نیروی انسانی وآموزش آنها محور توسعه کشور در زمینه های مختلف به شمار می رود و انگیزه، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تاثیر آنها پی برد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه برخی از عوامل با انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1385 بر روی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان که حداقل یک نیم سال، واحد کارآموزی را گذرانده بودند (535 نفر)، صورت گرفت. داده ها به وسیله پرسشنامه معتبر انگیزش تحصیلی (Situational Motivation Scale، SIMS) و پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط (رفاه دانشجویی دانشگاه، آموزشی دانشکده، مراکز آموزشی درمانی و آینده شغلی) که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 474 نفر در پژوهش شرکت کردند (میزان پاسخ 6/88 درصد)؛ 2/73 درصد آنها زن و مابقی مرد بودند. از نظر انگیزه تحصیلی، دانشجوی کاملا بی انگیزه وجود نداشت و بیشتر دانشجویان (5/52 درصد) با انگیزه بودند. بین انگیزه تحصیلی با عوامل مرتبط چهارگانه رابطه مستقیم و ضعیف و معنی داری وجود داشت (001/0=P). کم ترین ضریب همبستگی(14/0) مربوط به ارتباط انگیزه تحصیلی با عامل مراکز بهداشتی و درمانی و بیشترین همبستگی (24/0) با عامل آموزشی دانشکده ها بوده است. همچنین بین انگیزه تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوتی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با وجود ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط چهارگانه همچنین وجود انگیزه تحصیلی پائین تر از متوسط در 9/46 درصد از دانشجویان، نیاز توجه هرچه بیشتر متولیان آموزشی به این مهم را طلب می کنند، هر چند توجه به آینده شغلی دانشجویان در عمل از حیطه فعالیت دانشگاه ها خارج می باشد و به یک همت ملی نیازمند است.
  کلیدواژگان: انگیزه تحصیلی، دانشجو، عوامل مرتبط، دانشگاه علوم پزشکی
 • مرضیه جوادی، احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار صفحه 84
  زمینه و هدف

  کارآموزی بخش اساسی و مهم آموزش در هر رشته به خصوص رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است. بسیاری از دانسته های دانشجویان در طول تحصیل از رهگذر دروس کارآموزی تحقق می یابد. با توجه به اهمیت و نقش دروس کارآموزی در توانمندسازی دانشجو این مطالعه باهدف بررسی وضعیت اجرای دروس کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دید مربیان و دانشجویان، اجرا شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 102 نفر مربی و دانشجوی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت کردند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای که در آن وضعیت کلی دروس کارآموزی در قالب 4 حیطه شامل فرآیند آموزش، یاد دهنده، یاد گیرنده و عرصه های کارآموزی، تنظیم شده بود، صورت گرفت.

  یافته ها

  تحلیل نظرات پاسخگویان نشان داد، گروه مربیان وضعیت کارآموزی را با میانگین نمره 36/39 درسطح خوب و گروه دانشجویان با نمره 06/28 در سطح متوسط ارزیابی کردند. تحلیل نتایج برحسب حیطه های مختلف کارآموزی نشان داد که گروه دانشجویان کم ترین میانگین را به حیطه عرصه های کارآموزی (6/22) و گروه مربیان به حیطه یاد گیرنده (4/33)، اختصاص دادند از دید مربیان بیشترین مشکل مربوط به امکانات ایاب و ذهاب (25=) و از دید دانشجویان بیشترین مشکل مربوط به آشنا نبودن پرسنل مراکز بهداشتی درمانی با نیارهای آموزشی آنان (43/18=) بود.

  نتیجه گیری

  دروس کارآموزی خصوصا در حیطه عرصه های کارآموزی که پاسخگویان کمترین میانگین نمره را به آن داده بودند نیاز به توجه و دقت نظر بیشتری دارد. در این زمینه برای تسهیل و سودمند بودن کارآموزی ها، بایستی تمرکز مسوولان و برنامه ریزان آموزشی بر آشنایی، توجیه و جلب مشارکت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، دانشجو، مربی، کارآموزی، مدیریت خدمات بهداشتی
 • منصور رنجبر، کوروش وحید شاهی صفحه 92
  زمینه و هدف
  اعضای هیات علمی از ارکان اساسی درون داد در سیستم آموزش می باشند، از این رو شناخت دقیق عوامل مؤثر در رضایت شغلی ایشان اهمیت اساسی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مازندران در سال 1385 صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه اعضای هیات علمی (پیمانی و رسمی) دانشکده پزشکی (135 نفر) به عنوان نمونه پژوهش، پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر در رضایت شغلی بر اساس نظریه هرزبرگ (Herzberg) را تکمیل کردند. این پرسشنامه حاوی اطلاعات زمینه ای و 40 عامل در 11 حیطه بر اساس درجه بندی لیکرت 4 گزینه ای بود.
  یافته ها
  106 نفر از اعضای هیات علمی در مطالعه شرکت نمودند (میزان پاسخ 5/87 درصد). از نظر تحصیلات بیشترین درصد، متخصص یا فوق تخصص و از نظر مرتبه علمی بیشترین درصد، استادیار (5/73 درصد) بودند. بیشترین میانگین (انحراف معیار±) نمره عوامل مؤثر بر رضایت شغلی شامل حیطه های حقوق و دستمزد 81/3 (61/0±)، شرایط محیط کار 72/3 (75/0±) و موقعیت شغلی 3/3 (81/0±) و کمترین میانگین (انحراف معیار±) نمره عوامل مربوط به نحوه سرپرستی و نظارت 91/1 (63/0±)، شناخت و قدردانی 2 (74/0±) و ارتباطات 02/2 (85/0±) بودند. اساتید علوم پایه به طور معنی داری به عوامل حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت مسئولین، شناخت و قدردانی و ماهیت کار و دانشیاران به خط و مشی محیط و مسؤولیت شغلی اهمیت بیشتری می دادند..
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که عوامل بیرونی شامل حقوق ودستمزد و شرایط محیط کار مؤثرترین عوامل در رضایت شغلی بودند و عوامل مربوط به موقعیت سازمانی (ارتباطات و نحوه سرپرستی مسؤولین) اهمیت کمتری داشتند. این یافته ها کمرنگ بودن تفکر تیمی و سازمانی و غلبه منافع فردی را در رضایت شغلی نشان میدهد که باید در جهت تغییر نگرش اعضای هیات علمی تدابیر مناسب اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، عضو هیات علمی، عوامل مؤثر، علوم پزشکی
 • طیبه فصیحی هرندی، منصوره عزیززاده فروزی، سکینه محمدعلیزاده، زهرا غضنفری مقدم صفحه 100
  زمینه و هدف
  کلاس های درس محل مناسبی برای انتقال تجربیات اساتید به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است. عدم حضور دانشجویان در کلاس های درس نظری یکی از مهم ترین مشکلات آموزشی رو به افزایش سال های اخیر دانشگاه های علوم پزشکی بوده است. این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1382 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، با استفاده از پرسشنامه خود ایفا و به صورت سر شماری از 320 نفر از دانشجویان پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامایی رازی درخواست شد که به پرسشنامه پاسخ دهند. در مجموع 217 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
  یافته ها
  از 217 دانشجوی مورد مطالعه 9/87 درصد مؤنث و 7/75 درصد مجرد بودند. میانگین (انحراف معیار±) سن دانشجویان 7/22(4±) بود. 7/56 درصد بومی و تنها 6/14 درصد شاغل بودند. از بین عوامل مؤثر بر حضور درکلاس های درس نظری بیشترین میانگین نمره به ترتیب مربوط به تسلط علمی اساتید به موضوع مورد مطالعه (7/4)، علاقه دانشجو به مباحث درسی (47/4)، روش تدریس مناسب (66/4) و اهمیت حضور در کلاس جهت فهم بهتر مطالب مورد بحث (58/4) بود. شرایط فیزیکی کلاس(85/3)، عدم شرکت در کلاس به عنوان وظیفه (88/3) و استفاده از وسایل سمعی بصری و آموزشی (95/3) از جمله عواملی بود که کمترین میانگین نمره به آنها اختصاص یافت.
  نتیجه گیری
  با عنایت به یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که حضور در کلاس های درس متاثر از عوامل مربوط به هر دو گروه مدرسین و دانشجویان می باشد، اما میزان تسلط اساتید، روش تدریس و مشارکت دانشجویان در مباحث درسی است که میزان و تداوم حضور مؤثر آنان را در کلاس درس تعیین می کند.
  کلیدواژگان: حضور، درس نظری، دانشجوی پرستاری، دانشجوی مامایی، عوامل مؤثر
 • افسانه برقعی، محمدرضا ربیعی، سحر استرآبادی، علی ابطحی صفحه 108
  زمینه و هدف
  نگارش پایان نامه فرصتی است تا دانشجو در طول دوره تحصیل با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. در سال های اخیر بر ساختار مناسب طرح های تحقیقاتی و همچنین رویه یکسان و علمی در نگارش گزارش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی تاکید شده است. برگزاری کارگاه های روش تحقیق برای اساتید و دانشجویان و تدوین کتابچه های راهنما کمک های زیادی به این امر کرده است، ولی همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت پایان نامه های فارغ التحصیلان سال های 1375 تا 1383 رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از نظر ساختار متدولوژی تحقیق انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، جمع آوری داده ها از تمام 257 پایان نامه دانشکده پزشکی از ابتدای تاسیس این رشته تا پایان اسفند 1383 صورت گرفت. برای سهولت مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه کشوری که در سال 1381 به اتمام رسیده، از چک لیست تحقیق مذکور استفاده گردید. حداکثر امتیاز برای هر پایان نامه 500 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین (انحراف معیار±) امتیاز پایان نامه ها از 9/269 (78 ±) در سال 1375 به 5/351 (1/33±) در سال 1383 افزایش یافته است. 9/76 درصد از پایان نامه ها استاد مشاور آماری داشتند و به لحاظ متدولوژی، بیشترین نوع مطالعه، مقطعی بود. بین نمره ای که به دانشجو تعلق یافته بود و امتیاز کل، همبستگی معنی داری وجود داشت. (39/0=P، 38/0=r). ضعیف ترین بخش پایان نامه ها، روش بررسی، بیان مساله و سپس بحث بود.
  نتیجه گیری
  اگر چه ساختار پایان نامه ها به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و به نظر می رسد آموزش به دانشجویان و اساتید در خصوص پژوهش و راهنمایی دانشجویان برای انجام هر چه بهتر تحقیقات و همچنین فراهم نمودن زمینه اجرای پژوهش های کاربردی به بهبود کیفی پایان نامه ها کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: پایان نامه، ساختار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشجوی پزشکی
 • ناهید بلبل حقیقی، حسین ابراهیمی، مهری دلوریان زاده، محمدرضا حسنی صفحه 116
  زمینه و هدف
  گذر از مرحله داخل رحمی و قدم نهادن به دنیای خارج از رحم احتمالا پر مخاطره ترین واقعه زندگی است. حدود یک درصد از نوزادان برای ادامه حیات نیاز به اقدامات گسترده احیاء دارند. با به کار بستن ماهرانه روش های احیاء نوزاد، پیش آگهی بیش از یک میلیون مرگ نوزاد در سال بهبود می یابد. در این پژوهش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان مامایی در خصوص احیاء نوزاد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش مداخله ای از نوع قبل و بعد، 81 دانشجوی مامائی شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها برای سنجش آگاهی پرسشنامه، و برای سنجش مهارت چک لیست مشاهده بود. روایی و پایایی پرسشنامه و چک لیست مشاهده قبل از جمع آوری داده ها مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد کلیه دانشجویان قبل از آموزش آگاهی ضعیف یا متوسط داشته که بعد از آموزش آگاهی اغلب آنها در حد خوب بود. میانگین نمره آگاهی قبل از آموزش 46/24 بود که بعد از آموزش به 34/29 افزایش یافت. میانگین نمره مهارت قبل از آموزش 83/13 بود که بعد از آموزش به 75/91 افزایش یافت. مقایسه نمرات آگاهی و مهارت دانشجویان قبل و بعد از آموزش در هر دو مورد تفاوت معنی داری را نشان داد (به ترتیب 003/0=P و 0001/0=P).
  نتیجه گیری
  آگاهی و مهارت دانشجویان مامایی در خصوص انجام احیاء نوزاد قبل از آموزش در اکثر موارد در سطح پایین بود و اختلاف معنی داری بین میزان آگاهی و مهارت دانشجویان قبل و بعد از آموزش در این پژوهش مشاهده گردید و با توجه به تاثیر انجام احیا در کاهش شاخص مرگ و میر نوزادان تازه متولد شده، نقش مهم آموزش علمی و عملی با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای پیشرفته ضروری است.
  کلیدواژگان: احیاء نوزاد، آموزش، آگاهی، مهارت، دانشجوی مامایی
 • مهرداد آذربرزین صفحه 125
  زمینه و هدف
  پرستاری ترکیبی از علم و هنر است و بایستی تمامی آموزش های نظری و بالینی آن بر ترکیب این دو جنبه تاکید داشته باشند ولی در عمل فاصله بین آنچه درکلاس درس آموخته می شود و آن چیزی که در بالین به کار گرفته می شود بسیار زیاد است، لذا در این پژوهش کاربرد برخی دروس دانشگاهی رشته پرستاری در کار بالین از دیدگاه پرستاران طرحی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی از بین بیمارستان های شهر اصفهان 6 بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد و تمامی پرستاران طرحی آنها که مجموعا 78 نفر را شامل می شدند توسط پرسشنامه ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بخش نظر سنجی مرتبط با کاربرد دروس در کار بالینی، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر پرستاران مورد مطالعه، مونث (6/84 درصد)، فارغ التحصیل دانشگاه های آزاد (1/64 درصد) و با سابقه کار بین 12-6 ماه (4/47 درصد) بوده و در بخش اورژانس کار می کردند (5/20 درصد). در مجموع بیشترین میانگین (انحراف معیار±) کاربرد دروس مربوط به دروس داخلی جراحی 68/34 (43/2 ±) و کم ترین آن مربوط به پرستاری مادران و نوزادان 58/11 (34/4 ±) بود. در مقایسه میانگین کاربرد دروس مختلف تفاوت آماری معنی داری بین میانگین ها مشاهده نشد، که این مسئله با توجه به جنس نیز صادق بود ولی افزایش سابقه کار، کاهش میانگین نمره کاربرد بالینی دروس پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری بیماری های روان پزشکی را نشان می داد (به ترتیب 025/0=P، 04/0=P) و دروس پرستاری داخلی- جراحی و بهداشت مادران و نوزادان از دیدگاه فارغ االتحصیلان دانشگاه های آزاد کاربرد بیشتری درکار بالین داشتند (به ترتیب 03/0=P، 016/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه و نتایج مطالعات انجام شده قبلی به نظر می رسد که شکاف تئوری- عمل قابل توجهی در حرفه پرستاری وجود دارد و لذا بایستی این فاصله با تغییراتی در سر فصل دروس و یا شیوه برنامه ریزی دروس پرستاری، رفع گردد.
  کلیدواژگان: دروس دانشگاهی، کار بالینی، پرستاری، شکاف تئوری، عمل
 • عبدالحسن کاظمی صفحه 133
  زمینه
  بیماران حق آگاهی و برخورداری از اطلاعات مربوط به سلامتی و منجمله اخبار بد مربوط به وضعیت سلامتی خود را دارند و گاها کادر پزشکی ناگزیر از دادن چنین اطلاعاتی به بیماران می باشند.. تاثیر منفی خبر بر بیماران، منجر به ارزیابی آن به عنوان «خبر بد» می گردد و متاسفانه چنین اخباری به فراوانی در محیط پزشکی، برای کادر پزشکی، بیماران و اطرافیان بیماران وجود دارد. مسئولیت اعلام «خبر بد» به بیمار و اطرافیان وی یکی از مشکل ترین جنبه های حرفه ای حرف پزشکی می باشد و در این میان، انتظارات نامعقول بیمار و اطرافیان وی از پزشک و همچنین برخوردهای نابجای آنان با کادر پزشکی نیز بر صعوبت امر در حالی می افزاید که کادر پزشکی در آن شرایط متلاطم، مسئولیت مضاعف آرامش بخشی به دیگران را نیز بر دوش می کشند.
  نتیجه گیری
  صعوبت بیشتر اعلام «خبر بد» به علت عدم مهارت قبلی پزشکان، حتی پزشکان پر سابقه، برای مواجهه با موقعیت اعلام «خبر بد» و مدیریت فضا و شرایط اعلام «خبر بد» و موقعیت مابعد اعلام می باشد که ممکن است مدیریت موقعیت اعلام «خبر بد» به بیمار را از کنترل پزشک خارج نموده و مسیر حوادث را به سمت سلب اعتماد بیمار و اطرافیان وی از کادر درمانی و یا محیط بیمارستانی برده و به تبع آن، ادامه برنامه های مفید آتی و لازم برای مراحل بعدی نیز دچار گسیختگی و عدم انتظام می گردد. این وضعیت، چرخه ای معیوب از وقایع نامطلوب را به دنبال می آورد که برخلاف روح امور پزشکی می باشد و بنابراین اعلام مدبرانه و دور اندیشانه «خبر بد» به بیمار و اطرافیان وی، تسکین خاطر عمده ای را به وجود آورده و کنترل تبعات آنی و آتی «خبر بد» را بسیار آسان می نماید و این مهم با ممارست و بکارگیری هوشمندانه استراتژی S- P -I- K- E- S توسط پزشک حاذق و ماهر قابل وصول خواهد بود.
 • عباس عبادی، زهره ونکی، بتول نحریر، داوود حکمت پو صفحه 140
  زمینه و هدف
  آموزش مداوم به منظور ارائه دانش در حال گسترش، فنون جدید و جهت دهی نوین برای تمام مراقبین بهداشتی حیاتی است اما برای بهبود نحوه انجام و اثر بخش بودن آن تلاش های فراوانی مورد نیاز است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آموزش مداوم جامعه پزشکی ایران بر اساس مرور مطالعات انجام شده در این زمینه صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مروری نظام دار کلیه منابع و مطالعات انجام شده در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. عموما مقالات چاپ شده یکی از سه محور 1) عوامل انگیزشی، 2) عوامل مرتبط با نیازسنجی و اولویت های آموزشی و 3) عوامل مربوط به محتوی و روش اجرا را شامل بود.
  یافته ها
  براساس نتایج مطالعات مرور شده، از دیدگاه شرکت کنندگان، آموختن تازه های علمی، اولین انتخاب و کسب امتیاز لازم در مرتبه بعدی قرار داشت، اکثر آنها معتقد به حذف امتیاز بازآموزی و ارائه مباحث بر اساس نیازهای شغلی بودند. بعضی از کارشناسان آموزش مداوم اذعان داشتند که نیازسنجی علمی جهت این برنامه ها صورت نمی گیرد. نتایج چندین مطالعه نیز نشان داد که روش غالب تدریس در برنامه های آموزش مداوم سخنرانی است.
  نتیجه گیری
  علی رغم نقاط مثبت قانون، در مجموع مشمولین برنامه، نحوه اجرای آن را در سطح متوسط ارزیابی کردند. لذا پیشنهاد می شود ضمن به کارگیری صحیح قوانین و دستورالعمل های اجرایی، به منظور افزایش اثربخشی این برنامه ها، نیازسنجی مستمر و دوره ای، انجام ارزشیابی های مجدد از طریق اهرم هایی نظیر تمدید مدرک و مجوز، توسعه روش های آموزش الکترونیکی، تربیت مدرسین زبده و اندازه گیری اثربخشی برنامه ها از طریق بررسی شاخص های بهداشتی و... انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم، اثربخشی، آسیب شناسی، علوم پزشکی
|
 • Mahmoud Reza Dehghani, Abbas Kamyabi, Ali Akbar Haghdoost, Azadeh Rooholamini, Zahra Hoseini Nejad, Nematollah Mousapour Page 67
  Background and Objective
  Expensive medical educational cost, long term education and difficult lessons, all support this evidence that with unemployment of medical graduates in professional activities, much national stock will be used vainly. Due to lack of enough knowledge and documents about medical graduates’ career activities, this study was conducted in order to evaluate their career status.
  Methods
  In a retrospective cohort study, all 528 medical graduates who were graduated between 2001and 2007 from Kerman University of Medical Sciences were studied. Necessary data, latest career and educational status of medical graduates were collected by direct and indirect phone interviews. In order to determine the impact of effective factors on career status and residency exam acceptance, Logistic Regression and Survival analyses were applied.
  Results
  The access rate to graduates was 86%. At least three years after graduation, 62% of medical graduates were engaged in medical careers which were mostly in clinics, military or social services, personal offices and clinical specialties. Among all subjects, 40 persons (7.6%) were jobless and almost the same rate was doing non medical jobs. Eighteen percent were engaged in working or studying in clinical specialties and others had left Iran. Survival analysis showed that female physicians were employed faster and more in medical professions (median for female and male were 3.8 & 4.5 years respectively, P=0.009). Women were more successful than men in professional careers (12%) and residency exam acceptance (17%) which were not statically significant. Mean score during education was effective factors on residency exam acceptance.
  Conclusion
  It seems that almost 20% of medical graduates in Kerman City were not employed in careers related to their education in long term prospect (more than three years after graduation) or left the country. It is important to consider causes of male physicians failure in comparison with female physicians while there is a great need to male physicians’ services; low income can somehow explains it.
 • Ghanbar Rouhi, Seyyed Abedin Hoseini, Mohammad Taghi Badeleh, Hosein Rahmani Page 77
  Background and Objective
  Human resources and their education is the core of development in different fields and motivation is the driving engine of learning. Since changing in learner's behavior needs to assess motivation related factors and their efficacy, This research was aimed to study some factors affecting on students motivation in Golestan University of Medical Sciences.
  Methods
  In 2006 this descriptive-analytic study was carried out on the students (n=535) who have at least passed one semester of clinical training course. Data were collected by the Situational Motivation Scale (SIMS) and a researcher made questionnaire dealing with the related factors (the student's welfare office, college education, educational and therapeutic center and career prospects) which its validity and reliability was approved.
  Results
  Among 474 participated subjects (responpons rate 88.6%), 73.2% are females, no one was totally unmotivated and most of them (52.5%) are motivated. There were direct, weak and significant relationships between educational motivation and four related factors (P=0.001) but it is not true for gender and field of study. The least correlation factor (r=0.14) is related to educational and therapeutic center and the most to college education (r=0.24)
  Conclusion
  In spite of the significant correlation between motivation and four related factors and below moderate motivation in 46.9% of the students, we suggest universitie's educational authorities to pay enough attention to these points. Although, the career prospect is out of universities areas of responsibility and it seeks a great national attempt.
 • Marzieh Javad, Ahmad Reza Raeisi, Marzieh Golkar Page 84
  Background and Objective

  Internship is an important and basic element in each field especially health care management. A great deal of student's knowledge is put into practice during this period. Evaluation of internship status is necessary for improving its quality. This study was performed to evaluate the health care management internship status in several aspects based on students and teacher's point of view.

  Methods

  In this descriptive-analytic study 102 health care management teachers and students from Isfahan University participated. The data was collected using a researcher made questionnaire, in which the general internship lessons status, learning process, learners, teachers, internship fields were included.

  Results

  The mean given scores after evaluation by teachers and students were 39.36 (considered as good) and 28.06 (considered as moderate) respectively. The result of analysis showed that the weakest aspect of internship according to the student's point of view was internship fields (hospital and health care centers) with a mean score of 22.6 and the weakest point according to the teacher's point of view was about the learners (33.4). Teachers believed that the biggest problem was due to the transportation system (X =25) whereas students believed it to be due to lack of information by health care personnel about educational needs (X=18.43).

  Conclusion

  Internship lessons esp. in internship fields which were given the least score by attendants need more attention. In order to improve the situation of internship, it is recommended to provide more facilities during internship period and focus on familiarizing, briefing and attracting health care personnel.

 • Mansour Ranjbar, Kourosh Vahidshahi Page 92
  Background and Objective
  Faculty members are one of the most important parts of "Input" in the "Educational system", so fine determination of effective factors on their "Job satisfaction" is critically important. This study was designed to evaluate effective factors on faculty member's job satisfaction in Mazandaran University of Medical sciences, 2006.
  Methods
  In this descriptive cross sectional study, all faculty members (135 ones) of medical college who participated as the study samples completed a questionnaire (based on "Herzberg" theory) consisted demographic variables, 40 items in 11 domains for assessment of effective factors on job satisfaction according to 4 point Likert seal degree.
  Results
  Among our sample, 106 faculty members participated in the study (87.5% response rate), majority of them were clinical specialists and sub specialists, and mostly were assistant professors (73.5%). The highest mean score (±SD) for effective domains on job satisfaction were as follow: salary 3.81(±0.61), condition of work environment 3.72(±0.75), job position 3.3(±0.81). The least important domains include: method of monitoring and supervising 1.91(±0.63), gratitude 2(±0.74), and communications 2.02(±0.85). Basic sciences faculties cared significantly more about salary; steady job, environment, career promotion and quality; while for assistant professors environment and responsibility were more significant.
  Conclusion
  This study showed that external factors including salary and job environment were the most effective factors on job satisfaction of faculty members but factors related to organizational position of faculty members (communications and supervision) were less important. In Overall, this study indicated less importance of organizational and team spirit in faculty members and predominance of individual benefits, which should be modified by appropriate programs.
 • Tayebeh Fasihi Harandi, Mansoreh Azizzadeh Forozi, Sakineh Mohammad Alizadeh, Zahra Ghazanfari Moghaddam Page 100
  Background and Objective
  Classrooms are suitable places for transferring teachers’ experiences to the students and a better understanding of educational contents. The students’ absence from theoretical classes has been one of the increasing and most important educational problems in medical universities in recent years. This study was performed to determine the effective factors on theoretical class attendance according to nursing and midwifery students’ point of view in Kerman Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, 2003.
  Methods
  In this descriptive – analytic study, 320 nursing and midwifery students were asked to fill in the researcher-made questionnaires using a census method. Totally 217 questionnaires were filled.
  Results
  Among all 217 students, 87.9% were female and 75.7% were single. Students’ mean age (± SD) was 22.4(±4) years. Native students were 56.7% and only 14.6% were employed. Among the effective factors on theoretical class attendance, the highest mean scores belong to “teachers’ scientific dominance and orientation” (4.7), “students’ interest in the related topic” (4.67), “proper teaching method” (4.66), “importance of class attendance for better comprehension of the lesson” (4.58) and the lowest mean scores belong to “classrooms physical environment” (3.85), “not attending the class as a duty”, (3.88), using audiovisual aids (3.95).
  Conclusion
  The findings showed that attending classes is affected by factors related to both teachers and students;But the teachers’ scientific dominance and orientation, teaching methodology and students’ involvement during class discussions are the main factors which determine students’ attendance in the classes.
 • Afsaneh Borghei, Mohammad Reza Rabie, Sahar Ester Abadi, Ali Abtahi Page 108
  Background and Objective
  Writing dissertation is an opportunity for students to become familiar with methodology of a research process during the period of education. In recent years, there has been special emphasis on proper studies’ structure, similar and scientific writing process in research reports and dissertations. Attending methodology workshop for faculties and students, together with preparing booklets has helped a lot, but still there is a long way to meet the optimal standards. This study was conducted to evaluate methodological structure of medical dissertations in Golestan University of Medical Sciences from 1996 to 2005.
  Methods
  This is a descriptive-analytic Study. For data collection all of the dissertations (257) were studied and scored with a check list that was designed for a national research on thesis. The maximum score for each thesis was 500.
  Results
  The results showed that the mean score (±SD) of the dissertations have increased from 269.9(±78) in 1996 to 351.5(±33.1) in 2005. According to this study, 76.9 percent of dissertations had methodological consultants, and the most frequent design was cross-sectional. There was a significant relationship between final score of dissertations and grade of them (r=0.38, P=0.039). The worst parts of dissertations were methodology, then statement of problem and discussion, and the best part was writing the references.
  Conclusion
  Although methodology structure of medical dissertations has improved considerably recently, but there is a long way to reach optimal status. Education of faculty members and students in research field, guiding students for finding best tactics of research and supporting them to perform researches helps to enhancement of dissertations quality. This needs a fundamental reform in long term planning for medical education.
 • Nahid Bolbol Haghighi, Hosein Ebrahimi, Mehri Delvariyan Zadeh, Mohammad Reza Hasani Page 116
  Background and Objective
  Passing through intrauterine phase to the extra uterine world is probably the most risky event in everybody’s life. About 1% of them need advanced cardiac life support to continue life. By implementing professional methods of resuscitation, the prognosis will improve more than one million neonatal deaths annually. This study was designed to assess the effect of education on midwifery students’ neonatal resuscitation knowledge and skill.
  Methods
  In this interventional (pretest and posttest design) study, 81 midwifery students participated. The data was collected using a questionnaire for assessing knowledge and a check list for skill evaluation. The validity and reliability of the questionnaire and the check list were approved before data collection.
  Results
  Our findings showed that all students’ level of knowledge was weak to moderate before education while it turned into good after education. Mean knowledge score before education was 24.46 which increased to 29.34 after education. Skill related mean score before and after education was 13.83 and 91.75, respectively. Comparison between knowledge and skill related scores showed significant difference before and after education (p=0.003 and p=0.0001 respectively).
  Conclusion
  Midwifery students’ knowledge and skill in neonatal resuscitation was low before education and there was a significant difference in mentioned items before and after education. Considering the effect of resuscitation in decreasing neonatal death index, implementation of scientific and practical education using developed techniques and tools is necessary.
 • Mehrdad Azarbarzin Page 125
  Background and Objective
  Nursing is a combination of knowledge and art and all aspects of theoretical and practical teaching of nursing must emphasize on these two points, but practically the gap between what is theoretically taught at university and what is practically experienced at work is very big. Therefore in this study it is aimed to evaluate the application of some academic nursing lessons in practical work from recruiting nurse's point of view.
  Methods
  This research is an analytical- descriptive one. Some hospitals in Isfahan were selected using random sampling method. All recruiting nurses in mentioned hospitals were 78 and all of them were questioned by the research questionnaire which was in two sections: demographic information and a section about the application of nursing lessons in clinical practice.
  Results
  The findings indicated that most of the subjects were female (84.6%), graduated from Azad universities (64.1%) had a 6-12 months career experience (47.4%) and were working at emergency wards(20.5%).In addition, the highest mean(±SD) of the applied lessons at work was for medical-surgical nursing lessons 34.68(±2.43) and the lowest one was for maternity child nursing lessons 11.58(±4.34) there was no significant difference between the mean application of different lessons and it was the same regarding gender but the increase in career experiences showed the decrease in clinical application mean in community health nursing and psychiatric nursing (P=0.025 and P=0.04 respectively). According to Azad universities graduate's point of view, medical surgical nursing and, maternity child nursing lessons were more applicable in clinical practice (P=0.03 and P=0.016 respectively).
  Conclusion
  According to the above findings and studies which were already conducted, it seems that there is a noticeable gap between nursing theoretical lessons and nursing clinical practice. Therefore this gap must be filled by changing the outlines of university lessons and nursing educational curriculums.
 • Abdolhassan Kazemi Page 133
  Background and Objective
  Patients have the right to be informed about their own health condition including bad news and sometimes, medical staff has no choice but to give the patients such information that makes them feel bad and is that’s when it’s evaluated as "bad news". Unfortunately such kind of news is enormously found in medical environment, for medical staff, patients and their companies. The responsibility of telling patients the bad news is one of the hardest tasks in medical career. Patients and their companies’ illogical expectation and inappropriate behavior add to its difficulty while in this situation medical staff is also responsible for calming others.
  Conclusion
  The difficult part of telling bad news is due to physicians’ previous lack of skill, even the ones with a proven track record, for facing the situation of transferring bad news and further management and consequences which may end in bringing it out of control and causes patients’ and their companies’ mistrust in staff or hospital environment. This ends in discontinue of future and useful necessary plans. This situation causes a faulty circle of unwanted events which are against the medical affairs. So a thoughtful bad news transfer to patients and their companies may cause them a relief and makes the control of present and future consequences easier. This important factor will be gained by practicing and applying the smart strategy of SPIKES by the professional physician.
 • Abbas Ebadi, Zohre Vanaki, Batool Nahrir, Davoud Hekmatpou Page 140
  Background and Objective
  Continuing education is necessary for all health providers through out presenting developing knowledge, new technologies and making an advanced direction, but much attempt is to be done for promoting its performance and making it effective. this study was designed in order to evaluate continuing education status in Iran medical society according to review of articles.
  Methods
  In this systematic review, all available previously conducted studies and references were evaluated; generally, the published articles comprised one of the following three subjects:1- Motivational factors; 2- Factors related to the need assessment and educational priorities; 3- Factors related to the context and methodology.
  Results
  Based on the reviewed articles, according to the participant's point of views, learning scientific updates was their first choice and then needed privilege achievement was located. Most of them believed that subjects should be presented according to the occupational needs and privileges should be omitted. On the other hand, some continuing educational experts have stated that there is no scientific need assessment for these programs. Findings of several studies have also shown that lecture was the prominent teaching method in these programs.
  Conclusion
  In spite of positive points of the law, all participants evaluated the program performance method as moderate level.So, it is suggested that together with correct law application and executive instructions, periodical and continues need assessment, repeated evaluation by mechanisms like reaccrediting the licenses, developing e-Learning methods, expert lecturer training and measuring the effectiveness of programs should be done through investigation on health indices, etc. in order to increase the effectiveness of these programs.