فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - شماره 3 (پیاپی 87، خرداد 1387)
 • شماره 3 (پیاپی 87، خرداد 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/04/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احسان علوی، زهرا پیله وری، محسن بهرامی صفحه 146
  خدمات پزشکی اورژانس هوایی سبب ارائه مراقبت های پیشرفته پزشکی به بیماران و مصدومان بدحال در اسرع وقت و درمان سریع تر و در نتیجه کاهش مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان می شود. با توجه به این نکته که هلیکوپتر اورژانس ابزاری گران قیمت است و استفاده از آن خطراتی دارد، جهت استفاده بهینه از این سیستم می بایست استانداردهایی رعایت شود، تا بتوان از آن به بهترین نحو استفاده نمود. مقاله حاضر، یک مطالعه مروری بر اساس بررسی متون و مقالات در خصوص استاندارد نوع هلیکوپتر اورژانس، استاندارد چیدمان تجهیزات و پرسنل در داخل آن، استاندارد محل فرود بیمارستانی هلیکوپتر و نحوه محاسبه سالانه فواید- هزینه آمبولانس هوایی است که از منابع اینترنتی و مجلات علمی به زبان انگلیسی و فرانسه و فارسی استفاده شده است. با توجه به هزینه بالای استفاده از هلیکوپتر امداد، استفاده از الگوریتمی مناسب جهت انتخاب بیماران، استفاده از تله مدیسین و تکمیل تجهیزات و داروهای استاندارد در درون آن می تواند در افزایش کارایی این نوع آمبولانس کمک کننده باشد. ثبت شدت تروما در پرونده بیمار در ادامه درمان و ملاحظات قانونی لازم است.
  کلیدواژگان: استاندارد، هلیکوپتر اورژانس، انتقال، زمان طلایی
 • محمدرضا سراسگانی، محسن فیروزرای، سید جمال هاشمی صفحه 158
  اسیدهای آمینه در غلظت های مختلف اثرات متفاوتی بر رشد میکروارگانیسم ها دارند و همانند تمامی مواد در غلظتی خاص برای رشد میکروارگانیسم لازم اما در غلظت های بالاتر سمی می باشند. این مقادیر بسته به نوع اسید آمینه و میکروارگانیسم متفاوت خواهد بود. هدف از این مطالعه مشخص نمودن این مقادیر اسیدهای آمینه موثر در مهار و افزایش رشد درماتوفیت های شایع در ایران می باشد.
  روش بررسی
  دو سوش ایرانی درماتوفیت (شامل ترایکوفیتون شوئن لاینی و میکروسپوریوم کانیس بر محیط کشت سابرو گلوکز آگار که 23 اسید آمینه در غلظت های gr/dl 1 و gr/dl1/0 تهیه شده بودند کشت داده شده و بعد از دو هفته قطر کلنی ها اندازه گیری شده و میانگین آنها با میانگین حاصل از گروه کنترل که از کشت درماتوفیت ها در محیط سابروگلوکز آگار بدون افزودن اسید آمینه تشکیل شده بود مقایسه گردید (هر کدام از نمونه ها سه بار تکرار گردید).
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که L- سیستئین هیدروکلراید، L- سیستین، L- اسیدآسپارتیک، L- اسید گلوتامیک و DL- تریپتوفان و L- تیروزین بیشترین اثرات را در مهار رشد درماتوفیت ها داشته و آرژنین لایزین و متیونین اثر متوسط در مهار رشد این درماتوفیت ها و بقیه اسیدهای آمینه اثرات مهاری ضعیف تری داشتند و حتی تعدادی باعث افزایش رشد درماتوفیت ها گردیدند. همچنین میکروسپوریوم کانیس وترایکوفیتون شوئن لاینی در برابر بعضی اسیدهای آمینه حساسیت های متفاوتی نشان دادند که البته چندان قابل توجه نبود بیشتر تحت تاثیر اسیدهای آمینه قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  گمان می رود که میزان اسیدهای آمینه موجود در عرق افراد بتواند نقش موثری در ایجاد ایمنی افراد نسبت به این درماتوفیت ها ایفا نماید همچنین شاید بتوان از خاصیت ضد قارچی اسیدهای آمینه موثر در درمان این نوع درماتوفیتوز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: میکروسپوریوم کانیس، ترایکوفیتون شوئن لاینی، درماتوفیت، اسیدهای آمینه
 • سیداکبر شریفیان، طناز شوشتری زاده، امید امینیان صفحه 165
  اثرات تماس مزمن با حلال های آلی بر سلامت انسان ها در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته که نشانگر ارتباط قابل توجه بین تماس با حلال ها و گلومرولونفریت ها بوده است. هدف از این مطالعه بررسی مارکر ادراری حساس به سمیت کلیوی (میکروآلبومین) جهت یافتن اثرات زودرس مواجهه با حلال ها بر گلومرول بوده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه کوهورت جهت بررسی احتمال اختلال عملکرد کلیه، میزان میکروآلبومین ادرار، کراتینین و نیتروژن اوره خون را در 92 کارگر مورد مواجهه با حلال را با 92 کارگر که هیچگونه مواجهه شغلی با حلال نداشتند مقایسه گردید. کلیه افراد هر دو گروه جنس مذکر بوده و سابقه دیابت و فشارخون نداشتند.
  یافته ها
  درصد افراد سیگاری در هر دو گروه تقریبا مساوی بود. میانگین سنی افراد مواجهه یافته برابر 7/2± 6/28 سال و در گروه کنترل برابر 7±7/33 سال بود (05/0p<) انتخاب افراد به طریق تصادفی ساده بوده و نتایج این مطالعه توسط نرم افزار SPSS ویراست 5/11 آنالیز گردید. میانگین مدت تماس با حلال ها 5/1±8/4 سال بود. از نظر آماری اختلاف معنی داری در مقدار میکروآلبومینوری، افزایش BUN و Cr خون بین گروه مواجهه و کنترل مشاهده شد (05/0p<) از نظر آماری ارتباط معنی داری بین پارامترهای اندازه گیری شده و مدت تماس با حلال وجود نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این مطالعه مطرح کننده احتمال اختلال عملکرد کلیه در اثر تماس مزمن با حلال ها است.
  کلیدواژگان: سمیت کلیوی، حلال های آلی، توکسین های کلیوی، میکروآلبومینوری
 • شهلا افشار پیمان، ستاره ممیشی صفحه 169
  تشخیص زودهنگام باکتریمی در کودکان اهمیت زیادی دارد و اطلاعات مهمی راجع به پیش آگهی بیماران و انتخاب آنتی بیوتیک مناسب فراهم می کند، که در نتیجه آن موربیدیتی و مرگ و میر در بیماران کاهش می یابد. از طرفی تشخیص عوامل باکتریال از ویرال همیشه راحت نیست بنابراین اگر بتوانیم باکتریمی را به سرعت در بیمار تشخیص بدهیم از مصرف غیرضروری آنتی بیوتیک پیشگیری شده و عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها هم کاهش می یابد. استفاده از روش PCR موجب شناسایی پاتوژن ها در زمان کوتاه تر و مناسب تر شده است. در این مطالعه هدف ما بررسی فراوانی باکتریمی در تشخیص های بالینی خاص با روش universal PCR در بیماران تب دار بستری در مرکز طبی کودکان و مقایسه آن با آزمایش های معمول بوده است.
  روش بررسی
  100 کودک تب دار و مشکوک به باکتریمی که با شکایت تب بستری شدند، تحت بررسی قرار گرفتند. از همه بیماران نمونه های خون برای کشت CBC، ESR، CRP و PCR تهیه شد.
  یافته ها
  65% کودکان در طیف سنی 36-3 ماه با میانه50/12 ماه (120-1) قرار داشتند. 45% بیماران پسر بودند. میانگین درجه حرارت بدن در زمان بستری 6/0±9/38 درجه سانتی گراد بود. فراوان ترین تشخیص های بالینی باکتریمی بدون کانون (29%)، پیلونفریت (24%)، پنومونی (22%) بود 12 بیمار کشت مثبت خون و 19 بیمار PCR مثبت داشتند. شدت تب و وضعیت یافته های آزمایشگاهی WBC، ESR و CRP در بین بیماران با نتایج کشت خون و PCR مثبت یا منفی اختلاف معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  روش universal PCR برای تشخیص ارگانیسم های مسوول باکتریمی نسبت به روش های مرسوم به نظر می رسد مفیدتر باشد.
  کلیدواژگان: باکتریمی، سپتی سمی، تب، تشخیص
 • ربابه محمدزاده، داریوش کمال هدایت، عباس محققی، سیدعبدالحسین طباطبایی، علی دره زرشکی * صفحه 176

  حساسیت الکتروکاردیوگرافی دوازده لیدی اولیه برای تشخیص انفارکتوس و ایسکمی میوکارد بسیار پایین است. تشخیص انفارکتوس خلفی حاد تنها بر اساس تغییرات آینه ای لیدهای جلوی قفسه سینه با ریسک همراه است. الکترودهای جلوی قلبی ممکن است مطلوب ترین قرارگیری را برای تشخیص تغییرات الکتروکاردیوگرافیک نداشته باشند. در این مطالعه رابطه تغییرات نواری لیدهای خلفی با اختلال حرکتی دیواره قلب در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد خلفی، برای یافتن راهی جهت تشخیص بهتر و سریع تر انفارکتوس حاد میوکارد خلفی ارزیابی شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، بیمارانی که با اولین اپیزود درد حاد قفسه سینه به بیمارستان شریعتی مراجعه نمودند مورد بررسی قرار گرفتند. از کلیه بیماران الکتروکاردیوگرافی 12 لید و لیدهای خلفی (9V-7V) به عمل آمد. سپس برای بیمارانی که بالا رفتن قطعه ST (بیشتر از 05/0 میلی ولت) یا موج Q پاتولوژیک در لیدهای خلفی داشتند، و یا دارای تغییرات اختصاصی انفارکتوس خلفی در لیدهای 2V-1V بودند اکوکاردیوگرافی انجام و اختلال عملکرد جداری در آنها بررسی شد.

  یافته ها

  کلیه بیماران دارای اختلال حرکت در بطن چپ و 19 بیمار (1/24%) دارای اختلال حرکت جداری در بطن راست بودند. بیشترین سگمان درگیر در این بیماران سگمان میانی- خلفی بود. ارزش پیشگویی کننده لیدهای خلفی نسبت به لیدهای قدامی برای اختلال حرکت جداری در جدار خلفی بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  انجام الکتروکاردیوگرام در لیدهای خلفی در بیماران دچار درد حاد قفسه سینه می تواند به تشخیص زود هنگام و درمان به موقع انفارکتوس خلفی قلب کمک نماید.

  کلیدواژگان: انفارکتوس خلفی قلب، اختلال حرکت جداری، سگمان، اکوکاردیوگرافی
 • روش جدید ترمیم زخم پس از لارنژکتومی توتال
  هرمز بازیاری دلاور، علی فتاحی بافقی، محمدرضا فتح العلومی، علی اصغر پیوندی صفحه 182
  شایع ترین عارضه بعد از لارنژکتومی توتال فیستول حلقی- پوستی است. برای ترمیم زخم مخاطی روش های مختلفی ذکر شده است. به منظور کاهش شیوع عارضه فیستول حلقی- پوستی و کاهش مدت زمان بستری بیمار روش جدیدی بررسی شد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی که بر روی 40 بیمار کاندیدای لارنژکتومی توتال که مبتلا به سرطان سنگفرشی حنجره با درجه 3 یا 4 بودند انجام گردید. هر 40 بیمار با یک روش استاندارد تحت عمل لارنژکتومی توتال قرار گرفتند. محل زخم مخاطی حنجره در 20 بیمار (گروه شاهد) در سه لایه به روش کلاسیک و 20 نفر دیگر (گروه مورد) با متد جدید ترمیم شد. در روش جدید ترمیم، زخم مخاطی به صورت T به شکل ساده ترمیم گردید، سپس فشار منفی به مدت سه روز در محل زخم بین لایه عمقی فلاپ پوستی و محل ترمیم زخم مخاطی ایجاد گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه شاهد 8/7±8/59 و گروه مورد 4/6±3/61 سال بود. در گروه شاهد طول مدت عمل جراحی 2/23±151 و در گروه مورد 7/18±130 دقیقه بود. طول مدت بستری در گروه شاهد 6/1±5/10 و در گروه مورد 2/0±1/3 روز بود. در گروه شاهد سه مورد فیستول (15 درصد) و در گروه مورد فیستول دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با متد ترمیم جدید، علاوه بر کاهش چشمگیر زمان عمل جراحی و زمان بستری برای بیمار پس از عمل، خطر فیستول نیز به صفر می رسد. ما استفاده از این روش ساده را به تمامی همکاران پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: لارنژکتومی، ترمیم زخم، فیستول
 • حسین عاشق، جلال رضایی، خلیل اسفندیاری، عبدالرضا رویین تن، مهدی ابوذری * صفحه 186

  با پیشرفت جراحی لاپاراسکوپیک، تکنیک های مختلف لاپاراسکوپیک جهت جایگذاری کاتتر دیالیز صفاقی مطرح شده که بیانگر برتری این روش بر دو روش جراحی باز و زیر جلدی بوده است. هدف از این مطالعه، معرفی و ارزیابی یک روش ساده لاپاراسکوپیک در جایگذاری کاتتر دیالیز صفاقی در بیماران تحت دیالیز صفاقی مداوم می باشد.

  روش بررسی

  79 بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی مرحله نهایی (46 مرد و 33 زن) با میانگین سنی 50 سال (83-19 سال) بررسی شدند. در این روش یک تروکار پنج میلی متری جهت ورود دوربین و یک تروکار پنج میلی متری در سمت چپ ناف وارد حفره شکم گردید. از طریق تروکار دوم، یک تونل در سمت چپ به فاصله دو سانتی متر از ناف جهت ورود کاتتر تنکهوف تعبیه و کاتتر زیر دید مستقیم در حفره شکم جایگذاری شد. کارایی تونل زیر جلدی و کاتتر به عنوان آخرین مرحله ارزیابی شد.

  یافته ها

  عارضه ای حین جراحی و مرگ ناشی از جراحی در بیماران رخ نداد. عوارض زودرس جراحی در 12 بیمار (1/15%) مشاهده شد. شایع ترین عارضه مدیکال و مکانیکال دیررس جراحی به ترتیب، پریتونیت (3/6%) و هرنی (7/3%) بود. در پی گیری چهارساله بیماران، کاتتر دو بیمار به علت پریتونیت خارج گردید.

  نتیجه گیری

  جایگذاری لاپاراسکوپیک کاتتر تنکهوف، یک روش ساده، سریع و ایمن می باشد. به اعتقاد ما تجربیات آینده، روش لاپاراسکوپیک را به عنوان روش انتخابی در این زمینه مطرح خواهد کرد.

  کلیدواژگان: لاپاراسکوپی، دیالیز صفاقی، کاتتر تنکهوف
 • نقص لوله عصبی در نوزادان زنده متولد شده: میزان بروز و عوامل موثر بر آن
  طاهره افتخار، زینت قنبری، فدیه حق اللهی صفحه 191
  اختلال لوله عصبی (NTD) دومین بیماری شایع مادرزادی بعد از بیماری قلبی می باشد که ناشی از اختلال در بسته شدن لوله عصبی می باشد. به علت عدم مشاوره قبل از بارداری میزان مشاهده موارد NTD در ایران بالاتر از استاندارد جهانی به نظر می رسد. این تحقیق می تواند راه کاری برای کاهش این اختلال در نوزادان باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه توصیفی انجام شده در پنج بیمارستان دانشگاه تهران در مدت سه سال از 38473 مورد تولد زنده گزارش شده، 143 نوزاد مبتلا به NTD شناسایی شده است. شایع ترین انواع اختلال در این مطالعه آننسفالی و مننگومیلوسل بود که با آمار کشورهای دیگر متفاوت است.
  یافته ها
  9/11% مادران با نوزادان NTD سابقه بیماری زمینه ای مانند دیابت قندی، صرع، بیماری کلاژن و اسکولار، بیماری قلبی بیماری و اعصاب و روان داشتند. 80% از مادران هیچ عوامل خطرزای محیطی برای ایجاد NTD نداشته اند. قابل ذکر است که 95% از مادران دارای هیچ گونه سابقه فامیلی تولد نوزاد NTD نداشته اند. در 20% از موارد سابقه مصرف اسید فولیک را در حاملگی ذکر کرده اند در حالی که هیچ موردی از مصرف اسید فولیک قبل از حاملگی مشاهده نشد. بررسی ها نشان می دهد اسید فولیک در کاهش بروز اختلالات ژنتیکی و NTD موثر است.
  نتیجه گیری
  بسته شدن لوله عصبی در 28 روز اول بعد از حاملگی اتفاق می افتد. چون عموما حاملگی برنامه ریزی نشده اتفاق می افتد، مصرف اسید فولیک در تمام دوران باروری توصیه می شود. آگاهی دادن به مادران برای مصرف اسید فولیک میزان NTD را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: نقص مادرزادی لوله عصبی، کمبود اسید فولیک، اختلالات ژنتیکی
 • میترا حکیم شوشتری، احمد حاجبی، لیلی پناغی، شیوا عابدی صفحه 196
  هدف از این پژوهش مقایسه مشکلات رفتاری و هیجانی در بچه های تک والد تحت سرپرستی مادر با خانواده های دو والد در کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران است. منظور از مشکلات رفتاری علائمی مثل پرخاشگری، بزهکاری و مشکلات اجتماعی است و منظور از مشکلات هیجانی علائمی مثل افسردگی، اضطراب و شکایات جسمانی است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مقطعی و نمونه‎گیری آن به روش خوشه‎ای بود. حجم نمونه برای هر گروه 230 و در کل 460 نفر به دست آمد. جهت اندازه‎گیری مشکلات رفتاری هیجانی از پرسشنامه CBCL
  کلیدواژگان: دو والد، تک والد، CBCL، مشکلات رفتاری و هیجانی
 • فاطمه رحیمی شعرباف، فاطمه داوری تنها، شیرین نیرومنش، نسترن صالح، مهرناز ولدان، نسرین نیرومند، مرضیه غفارنژاد صفحه 203
  این مطالعه جهت بررسی رابطه مایع آمنیوتیک مکونیومی با تب و عفونت پس از زایمان انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه کوهورت و آینده نگر روی 573 خانم حامله ترم انجام شد؛ 280 نفر با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم با 293 نفر با مایع آمنیوتیک شفاف با شرایط یکسان که تحت عمل سزارین قرار گرفتند از نظر بروز تب و عفونت پس از زایمان با هم مقایسه شدند. خانم هایی که دارای بیماری مدیکال، زایمان طولانی، پاره شدن طولانی پرده های جنینی، عمل سزارین عارضه دار و عفونت قبل از عمل بودند از مطالعه حذف شدند.
  یافته ها
  در میان 573 خانم حامله ترم 82 نفر (14%) تب داشتند؛ که 42 نفر در گروه مکونیوم و 40 نفر در گروه شفاف قرار داشت (3/0p=). تب طولانی تر از 24 ساعت در (33 نفر) گروه مکونیوم 5/6% در مقابل 7/2% در گروه شفاف ایجاد شد (05/0p<) و 1/3-3/1 CI: 95% 98/1 RR:. آندومتریت در 22 مورد (4%) دیده شد که 14 نفر (5%) در گروه مکونیوم و هشت نفر (2%) در گروه شفاف وجود داشت 05/0p و 4/3-3/1 CI: 95% 3/2 RR: و عفونت زخم 7/1% در گروه مکونیوم در مقابل 68/0% در گروه شفاف وجود داشت (7/0p=).
  نتیجه گیری
  آغشته بودن مایع آمنیوتیک به مکونیوم یک عامل خطر مستقل برای آندومتریت بعد از زایمان می باشد.
  کلیدواژگان: سزارین، مایع آمنیوتیک، مکونیوم، تب، عفونت بعد از زایمان، متریت
 • اثر پروژسترون در افزایش زمان نهفته بعد از کنترل زایمان زودرس
  فاطمه بهادری، صدیقه برنا، صفورا شکویی نژاد، نوشین صحابی صفحه 208
  زایمان زودرس یکی از مهمترین علل مرگ و میر نوزادی می باشد. مراقبت ویژه از این افراد سبب افزایش هزینه های درمانی مامایی و نوزادی می گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر پروژسترون واژینال در افزایش زمان نهفته و کاهش خطر عود زایمان زودرس بعد از مهار اولیه زایمان زودرس می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه روی زنان بارداری که با علائم تهدید به زایمان زودرس بستری شده بودند انجام شد. بعد از توقف انقباضات رحمی افراد به دو گروه تقسیم شدند. در گروه درمان شیاف پروژسترون mg400 روزانه تا زمان زایمان تجویز شد و یک گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند که هیچ دارویی دریافت نکردند.
  یافته ها
  متوسط زمان نهفته تا زمان زایمان، سندرم زجر تنفسی، وزن کم تولد و وزن زمان تولد به طور معنی داری بین دو گروه متفاوت بودند (به ترتیب 037/0p=، 021/0p=، 04/0p= و 002/0p=). هیچ تفاوت معنی داری بین عود زایمان زودرس 092/0p=، بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادی 20/0p= و عفونت نوزادی 136/0p= در گروه پروژسترون و گروه کنترل وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از شیاف پروژسترون بعد از مهار موفق زایمان زودرس سبب به تعویق انداختن زایمان زودرس می شود و عوارض نوزادی ناشی از زایمان زودرس را کاهش می یابد ولی عود مجدد زایمان زودرس را کاهش نمی دهد
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، زمان نهفته، عود زایمان زودرس، پروژسترون
 • نسترن ایزدی مود، احمد یراقی*، فرزاد قشلاقی، راحله مجیری صفحه 214

  تشنج از مهمترین علایم مسمومیت ها می باشد. با توجه به تفاوت در میزان دسترسی افراد به سموم و مواد در مناطق مختلف، مقدار ماده موثره داروهای ساخت کارخانجات مختلف و نیز عدم کنترل در خرید و فروش مواد خطرناک مثل سموم کشاورزی، در این مطالعه به بررسی علل، درمان و پیامد تشنج در بیماران مسموم با مواد تشنج زا پرداخته شد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی بر روی 2220پرونده بیمار مسموم با سموم تشنج زا در سال های 82-1380 بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور انجام و موارد منجر به تشنج مشخص گردید. اطلاعات شامل سن، جنس، نوع ماده مصرف شده، نوع تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه (ایزوله یا پایدار)، داروی کنترل کننده تشنج و پیامد مسمومیت در پرسشنامه ثبت و با آزمون های 2 واریانس یک طرفه آنالیز گردید.

  یافته ها

  از میان 63 بیمار مسموم دارای تشنج، 33 نفر مرد و 30 مورد زن بودند. اکثریت بیماران مسموم دچار تشنج در گروه سنی 40-15 سال قرار داشتند (28 بیمار). شایع ترین مسمومیت های ایجادکننده تشنج مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (7/39%) سموم ارگانوفسفره (5/17%)، کاربامازپین (9/7%) و سموم ارگانوکلره (3/6%) بودند، اما از نظر میزان تشنج زایی این مواد، بیشترین میزان تشنج پایدار در مسمومین با سموم ارگانوکلره (25%)، ارگانو فسفره (75/18%)، TCA (75/18%)، و کاربامازپین (5/12%)، مشاهده گردید. با افزایش سن، تشنج کاهش پیدا می کرد. نوع تشنج با نوع ماده ارتباط داشت. بهترین داروی کنترل کننده تشنجات میدازولام (25%) بود. مرگ و میر در شش بیمار با و یا بدون عارضه کلیوی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  تفاوت در نوع مسمومیت ها می تواند به دلیل تفاوت در دسترسی باشد. میدازولام با عوارض کمتر و عدم داشتن منع مصرف در مسمومیت ها انتخاب مناسبی جهت کنترل تشنج پایدار است.

  کلیدواژگان: تشنج، مسمومیت، تشنج پایدار
 • زهرا جعفری، حسن عشایری، پریچهر احمدی، مسعود متصدی زرندی صفحه 221
  نوروپاتی شنوایی غالبا بخشی از یک نوروپاتی عمومی است. به طوری که حدود 30 تا 40 درصد از کل موارد نوروپاتی شنوایی و تقریبا 80 درصد از بیماران علامت دار مبتلا به اختلالات نوروپاتی عمومی در سنین بالای 15 سال را شامل می شود. در مقاله حاضر، نتایج ارزیابی راه های شنوایی در دو جوان مبتلا به نوروپاتی عمومی، بحث شده است. معرفی مورد: بیماران، دو برادر 26 (بیمار اول) و 17 (بیمار دوم) ساله با تشخیص پلی نوروپاتی آکسونو- میلینی منتشر بودند که علایم هر دو با کاهش درک گفتار و مشکلات حرکتی از سن 12 سالگی آغاز شده و با گذشت زمان پیشرفت کرده بود. برای تایید وجود نوروپاتی شنوایی در این بیماران، به نتایج آزمایش های شنوایی رفتاری، الکتروآکوستیک و پاسخ های برانگیخته شنوایی استناد شد.
  نتیجه گیری
  با انجام یک مجموعه آزمایش های شنوایی می توان نوروپاتی شنوایی را از دیگر اختلالات درک شنوایی تشخیص داد. در این بیماران همواره باید احتمال وجود نوروپاتی عمومی را در نظر داشت.
  کلیدواژگان: نوروپاتی شنوایی، نوروپاتی عمومی، کاهش درک گفتار، پاسخ های برانگیخته شنوایی
|
 • Alavi E., Pilehvari Z., Bahrami M Page 146
  Aeromedical transport provides immediate advanced medical treatment for certain critically ill and injured patients, bringing about rapid treatment and decreasing the time of hospitalization. With the great expense of helicopter emergency medical services (HEMS), research and review of experience is conducted to determine areas in which the enforcement of standards will enable the effective and optimal use of HEMS. We examined peer-reviewed published articles in French, English and Persian journals and medical texts to determine the best use of, and standards for, HEMS.
 • Sarasgani Mr, Firoozrai M., Hashemi Sj Page 158
  Amino acids have different effects on the growth of some dermatophytes. Some may encourage growth, while others inhibit it. The concentrations of some amino acids also are an important factor for their effect. To investigate the effects of amino acids on the growth of dermatophytes, the dermatophytes Trichophyton schoenleinii and Microsporum canis, obtained from Iran. In this study, two concentrations (1g/dL and 0.1g/dL) of 23 amino acids were added to the Sabouraud glucose agar media of these dermatophytes. The experiment was carried out three times. After two weeks, the means of the colonies were compared with the control, which had no amino acids added to the Sabouraud glucose media.
 • Sharifian Sa, Shushtarizadeh T., Aminian O Page 165
  The health risk associated with chronic exposure to organic solvents investigated in several epidemiologic studies indicates a significant relationship between solvent exposure and glomerulonephritis. Solvents are the most commonly used chemicals in industry. According to European statistics 43% of all solvent consumption takes place in the painting industry, 10% in metal cleansing, 6.7% in adhesives and 3.9 percent in the laundry (dry cleaning) industries. Although BUN and creatinine indicate massive loss of glomerular function, microalbumin is a sensitive urinary marker for nephrotoxins in the early detection of solvent-induced effects on the glomerulus. The purpose of our study was to use microalbumin.
 • Afsharpaiman Sh, Mamishi S Page 169
  Early diagnosis of bacteremia and its complications is the most important part of care and management of the patients. The utility of polymerase chain reaction (PCR) techniques have been shown to identify pathogens in less and more optimal time. The aim of our study was to evaluate prevalence of bacteremia using universal PCR in febrile patients admitted in Pediatric Medical Center comparing other routine methods like blood culture. One hundred febrile children suspected to septicemia who were admitted in Pediatric Medical Center, were included. From all patients whole blood samples were obtained for blood culture and PCR. Of all patients, 65% were 3 to 36 months old.
 • Mohammadzadeh R., Kamal Hedayat D., Mohagheghi A., Tabatabaie Ah, Darehzereshki A Page 176

  For the purpose of ascertaining myocardial infarction (MI) and ischemia, the sensitivity of the initial 12-lead ECG is inadequate. It is risky to diagnose posterior MI using only precordial reciprocal changes, since the other leads may be more optimally positioned for the identification of electrocardiographic changes. In this study, we evaluated the relationship between electrocardiography changes and wall motion abnormalities in patients with posterior MI for earlier and better diagnosis of posterior MI.

 • A new method for closure of total laryngectomy wound
  Bazyari Delavar H., Fatahi Bafghi A., Fathol Olomi Mr, Peyvandi Aa Page 182
  Total laryngectomy is the mainstay of treatment for laryngeal cancer. Fistula is one of the most common complications after total laryngectomy. In patients without risk factors such as prior radiotherapy, diabetes mellitus or chronic renal disease, the incidence of pharyngocutaneous fistula is related to wound healing and duration of operation. We have developed a new method that is both simple and without the complication of pharangocutaneous fistula. Herein, we report the efficacy of this innovative method for the closure of total laryngectomy compared to the conventional method for closure. In this clinical trial, we included 40 patients with grade T3 or T4 squamous cell carcinoma of the larynx.
 • Ashegh H., Rezaii J., Esfandiari K., Roueentan A., Abouzari M Page 186

  Laparoscopic techniques for the placement of peritoneal dialysis catheters are becoming increasingly popular. Recently, with the improvements in laparoscopic surgery, various methods for the insertion of peritoneal dialysis catheters have been reported, indicating that the laparoscopic insertion is preferred over the open and percutaneous techniques. The aim of this study was to introduce and assess a simplified laparoscopic method for the insertion of peritoneal dialysis catheters in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients. We enrolled 79 consecutive end-stage renal patients (46 men and 33 women) with a mean age of 50 years (range: 19-83 years) in this study.

 • Neural tube defect in alive neonates: incidence rate and predisposing factors
  Eftekhar T., Ghanbari Z., Haghollahi F Page 191
  Neural Tube Defect characterized by failure of neural tube to close properly be the second most common born defect after congenital heart disease. The most prevalent forms of NTD are Anencephaly and Spinal-bifida. Many factors are involved in this anomaly. New researches suggest environmental factors like radiation, hyperthermia, Vitamin A and acid folic deficiency, anti epileptic drug like Carbamazepine, Phenobarbital, phenytoin, Folic acid antagonist like Sulfasalazine, Triametherine and systemic disease like diabet mellitus, obesity, genetic factors, the most schance 40 to 70 percentages. In this survey cross sectional study was conducted in five hospitals depend to Tehran university during three years.
 • Hakim Shooshtray M., Panaghy L., Hajebi A., Abedi Sh Page 196
  The aim of this survey is to compare the emotional and behavioral problems of children with only one parent versus those from two-parent families. We analyzed behavioral problems such as aggression, delinquency and socialization issues, as well as emotional problems such as depression, anxiety, and somatic complaints. Using a multi-stage cluster sampling, 10 of the 20 geographic regions covered by Imam Khomeini Relief Foundation were selected. Using systematic random sampling, 460 families with children aged 4-18 years were selected.
 • Rahimi Sharbaf F., Davari Tanha F., Niromansh Sh, Salehi N., Valadan M., Niromand N., Ghafarnejad M Page 203
  The aim of this study was to statistically evaluate the hypothesis that the presence of meconium-stained amniotic fluid is associated with postpartum maternal infection. This prospective cohort study included 573 term pregnant women in labor, with no other medical problems, that underwent cesarean section for pregnancy termination. Women with prolonged active-phase labor, prolonged rupture of membranes, complicated cesarean section and pre-operative infections were excluded from this study. The subjects were divided into two groups: 280 women with meconium-stained amniotic
 • Progesterone and the latency period: threatened preterm labor
  Bahadori F., Borna S., Shakouie Nejad S., Sahabi N Page 208
  Preterm labor is a major contributor to neonatal morbidity and mortality and results in increased obstetric and pediatric care costs. The purpose of this study was to assess the effects of vaginal progesterone for maintenance therapy following treatment of threatened preterm labor for preventing preterm birth. The study included 70 singleton pregnant women with preterm labor with intact membranes. Patients were randomized to receive either maintenance vaginal progesterone therapy (n=37) administered (400 mg) daily or no treatment (controls, n=33) after discontinuation of acute intravenous tocolysis. The two groups were similar with at respect to maternal age, race, parity, gestational age at admission.
 • Eizadi-Mood N., Yaraghi A., Gheshlaghi F., Mogiri R Page 214

  Poisoning is one of the major causes of seizure in emergency medicine. Because of the varying availability of drugs in different areas and insufficient control of the sale of some dangerous industrial substances, the causes of seizure in poisoned patients may be differ in our society. In this study, we examine the causes of seizures in poisoned patients in Iran, and their outcomes. This retrospective and analytical-descriptive study investigated the sex, age, type of poison, presence and type of seizure, seizure treatment and outcome from the records of 2,220 hospitalized poison victims from 2001 to 2003 in poison emergency departments in Noor Hospital.

 • Jafari Z., Ashayeri H., Ahmadi P., Motesadi M Page 221
  Although it is not a new disorder, in recent times we have attained a greater understanding of auditory neuropathy (AN). In this type of hearing impairment, cochlear hair cells function but AN victims suffer from disordered neural transmission in the auditory pathway. The auditory neuropathy result profile often occurs as a part of that of the generalized neuropathic disorders, indicated in approximately 30-40% of all reported auditory neuropathy/auditory dyssynchrony (AN/AD) cases, with approximately 80% of patients reporting symptom onset over the age of 15 years. In the present report, the results of audiologic tests (behavioral, physiologic and evoked potentials) on two young patients