فهرست مطالب

دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1384)

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1384)

 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/05/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کیفیت مراقبتهای پرستاری در پیشگیری از زخن بستر بیماران بی حرکت
  طاهره رمضانی، ناصر مهدوی لاهیجانی، سکینه محمدعلیزاده، مطهره لنگری زاده صفحه 1
 • بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1383
  سیمین کهن، مهری کهن، فریبا برهانی، عباس عباس زاده صفحه 8
 • نقش استرادیول بنزوات در یادگیری فضایی متعاقب تخریب موضعی دوطرفه نواحی CAI هیپوکامپ در موش صحرایی نر بالغ
  محمدرضا آفرینش، احمدعلی معاضدی، مهدی عباس نژاد، ریحانه هویدا، علی غضنفری صفحه 17
 • بررسی حوادث رانندگی در مصدومین مراجعه کننده به بخش فوریت های بیمارستان شهید باهنر کرمان در تعطیلات نوروز 79
  محمد صالحی زاده، رویا صادقی، زهره فخرآبادی، سید ابراهیم رضوی پاریزی صفحه 25
 • بررسی دانش و عملکرد پرسنل پرستاری در زمینه انتقال خون و فرآورده های خونی
  سیمین کهن، دکترعباس عباس زاده، حسن بابامحمدی، مهری کهن صفحه 32
 • بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش رابطین بهداشتی در زمینه مهارتهای زندگی
  زهرا بیگم سیدآقامیری، محسن ویژه، نجمه سادات حسینی، سعید تاملی، مهری کهن، بتول ایزدی مقدم صفحه 37
 • توانایی خود مراقبتی در بیماران سکته مغزی
  عصمت نوحی، شهریار سخایی، عباس عباس زاده صفحه 43