فهرست مطالب

طب جنوب - سال دهم شماره 1 (شهریور 1386)
 • سال دهم شماره 1 (شهریور 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/06/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر افشار بارگاهی، دکتر عذرا ربانی چادگانی صفحه 1
  زمینه
  از مدت ها پیش غضروف کوسه ماهی به عنوان یک ماده ضد رگزای طبیعی در طب سنتی مطرح بوده و جهت آن خواصی از جمله مهار چسبندگی، تکثیر، مهاجرت سلول-های اندوتلیال و هضم وتجزیه ماتریکس خارج سلولی گزارش شده است. لذا به دلیل کاربرد درمانی وسیع آن در کنترل رگزایی، هدف تحقیق حاضر، بررسی خواص پروتئین-های فعال و ضد رگزای مربوطه می باشد.
  مواد و روش ها
  پروتئین های بافت غضروف در بافر استات سدیم 100 میلی مولار با 8/4=pH حاوی گوانیدین هیدروکلراید 4 مولار و در حضور مخلوطی از مهارکنندگان آنزیمی استخراج گردید. پس از کروماتوگرافی نمونه بر روی ستون های تعویض آنیون و کاتیون، پروتئین‎ها تفکیک و جهت ارزیابی رگزایی (شامل ضخامت و تعداد عروق، تعداد و شدت خمش شاخه‎های فرعی و رنگ غیر طبیعی غشاء) در مدل غشاء کوریوآلانتوئیک جنین تخم مرغ به کار گرفته شدند.
  یافته‎ها: بیشترین فعالیت ضد رگزایی در نمونه A1 استخراج شده از غضروف کوسه ماهی نسبت به گروه شاهد و نیز سایر گروه‎های مورد آزمایش مشاهده شد. بررسی محتوای پروتئینی نمونه فعال A1 بر روی ژل الکتروفورز، وجود پروتئین‎هایی با وزن مولکولی 16- 14 کیلودالتون را نشان داد.
  نتیجه گیری: پروتئین‎هایی از غضروف کوسه ماهی خلیج فارس دارای اثرات ضدرگزایی می باشند. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در زمینه درمان بیماری های ناشی از رگزایی، این پروتئین ها جهت انجام مطالعات مولکولی بیشتر و کاربرد و طراحی دارویی در درمان بیماری‎های ذیربط، می‎بایست مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رگزایی، غضروف، کوسه ماهی، سرطان
 • رویا امیری نژاد، دکتر کتایون وحدت، دکتر ایرج نبی پور، سید مجتبی جعفری، دکترامرالله قاجاری، دکتر رضا حاجی حسینی، دکتر سید جواد حسینی، دکتر کیوان زندی، دکتر محمد هادی ظفرمند، دکتر مهدی معتمدی، زهرا سنجیده صفحه 9
  زمینه
  لپتوسپیروز بیماری مهم مشترک انسان و دام است که انتشار جهانی دارد و توسط اسپیروکت های پاتوژن متعلق به جنس لپتوسپیرا ایجاد می شود. تشخیص بر پایه یافته های سرولوژی نیاز به آزمون سرم های حاد و دوران نقاهت دارد و تکنیک مولکولی PCR دارای اختصاصیت و حساسیت بالایی برای تشخیص زود هنگام این بیماری می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از 7 الی 10 روز از گسترده رخداد تب خونریزی دهنده دامی منطقه تالاب رود حله شهرستان بوشهر که در اواخر دی ماه 1382 در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در این منطقه روی داد، سرم های 49 دامدار و 200 دام منطقه تالاب به عنوان گروه مورد توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز که براساس ژن SrRNA16 طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. این روش PCR همچنین بر روی نمونه های سرمی 60 دامدار در چهارده روستای اطراف منطقه تالاب به عنوان شاهد نرمال انجام شد. سرم های نمونه های انسانی از لحاظ IgM لپتوسپیرایی توسط روش الیزا مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 16 دامدار (65/32 درصد) و 19 دام (5/9 درصد) منطقه، ژنوم لپتوسپیرا با روش PCR تشخیص داده شد. در گروه شاهد نرمال با روش PCR ژنوم لپتوسپیرا شناسایی نگردید. بر اساس نتایج الیزا IgMبرای لپتوسپیروز تعداد 15 نفر از دامداران تالاب حله دارای سرولوژی مثبت بودند. از کسانی که دارای PCRمثبت برای لپتوسپیروز بودند (16نفر)، تعداد 10 نفر دارای نتیجه سرولوژی منفی و 6 نفر دارای سرولوژی مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  تب خونریزی دهنده دامی منطقه تالاب رود حله بوشهر در نتیجه لپتوسپیروز بوده است. روش واکنش زنجیره ای پلیمراز که بر اساس SrRNA 16 طراحی شده بود، دارای پتانسیل شناسایی لپتوسپیرای پاتوژنیک در نمونه های بالینی بوده و شرایط برای تشخیص زودرس و قطعی آن در هنگام عفونت فعال را میسر می سازد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، PCR، تب خونریزی دهنده، دام
 • عبدالرضا دانشمند، دکتر منوچهر رسولی، دکتر محمد کارگر، سیمین کیانی صفحه 19
  زمینه
  شیر به عنوان یک محیط کشت مناسب برای رشد و تکثیر انواع مختلف میکروارگانیسم‎ها عمل می کند. در طی مراحل تولید پنیر، برخی میکرو ارگانیسم ها مثل گونه های سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس ممکن است باعث آلودگی آن شوند. با توجه به اینکه پنیر سنتی (غیر پاستوریزه) در مناطق مختلف شهری و روستایی جنوب ایران تحت شرایط غیر بهداشتی تولید می گردد، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان آلودگی پنیرهای تازه سنتی با دو باکتری سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در شهرستان جهرم (جنوب ایران) بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 200 نمونه پنیر سنتی تازه تهیه شده در شرایط استریل و یخچالی از مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان جهرم جمع آوری گردید. به منظور بررسی آلودگی میکروبی، نمونه ها با روش های استاندارد میکروبیولوژی در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 200 نمونه پنیر 101 (5/50 درصد) نمونه آلودگی با استافیلوکوکوس آرئوس را نشان دادند. درهیچ کدام از نمونه ها آلودگی با گونه سالمونلا مشاهده نشد.
  نتیجه گیری: با در نظر گرفتن میزان آلودگی بالای پنیرهای سنتی در ایران، تولید و توزیع آنها باید تحت کنترل قرار گیرد و اطلاع رسانی کافی در مورد خطرات استفاده از آنها انجام شود. به منظور تعیین سایر عوامل مهم آلوده کننده شیر و فرآورده های آن و مرحله یا مراحلی از تولید که بیشترین آلودگی در آن صورت می گیرد، مطالعات جامع تر‎ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، استافیلوکوکوس آرئوس، پنیر، گاستروآنتریت
 • دکتر سید مسعود طبیب، دکتر خدیجه نوکنی، دکتر رها پازکی صفحه 27
  زمینه
  سوء هاضمه عملکردی یک اختلال هتروژن با سبب شناشی ناشناخته است که باعث افت کیفیت زندگی در مبتلایان می شود. ما در این مطالعه، اثر داروی بوسپیرون به عنوان آگونیست گیرنده 5HT1A سروتونین را با آمی تریپتیلین و پلاسبو در بهبود کیفیت زندگی و علائم بیماران سوء هاضمه عملکردی را مقایسه کردیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده دوسوکور بود. بیماران دارای معیارهای تشخیصی رم 2 و بررسی های طبیعی گوارشی، به روش نمونه گیری متوالی انتخاب گردیدند. افراد به طور تصادفی در سه گروه درمانی آمی تریپتیلین، بوسپیرون و پلاسبو قرار گرفتند. برای ارزیابی کیفیت زندگی و نشانه ها قبل و بعد از درمان از شاخص NDI (Nepean Dyspepsia Index) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 38/35 سال بود. نمره کل نشانه ها و کیفیت زندگی در هر سه گروه در ابتدای مطالعه یکسان بود، اما پس از اتمام درمان، نمرات فوق در سه گروه با یکدیگر تفاوت داشت. بوسپیرون از هر دو داروی آمی تریپتیلین و پلاسبو در کاهش علامت سیری زودرس موثرتر و بهبود بیشتری در کیفیت زندگی بیماران در مقایسه با پلاسبو نشان داد. هر دو داروی بوسپیرون وآمی تریپتیلین در کاهش علامت درد بخش فوقانی شکم بهتر از پلاسبو بودند.
  نتیجه گیری
  بوسپیرون در بهبود کیفیت زندگی، علامت سیری زودرس و درد شکمی در بیماران سوء هاضمه عملکردی، موثر است. از آنجا که هنوز مکانیسم عمل بوسپیرون و نیز فیزیوپاتولوژی بیماری سوء هاضمه عملکردی ناشناخته است، به مطالعات بیشتری برای روشن شدن زوایای مختلف بیماری و اثر درمانی داروهای مختلف بر آن مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: بوسپیرون، آمی تریپتیلین، سوء هاضمه عملکردی، کیفیت زندگی
 • دکتر علی اکبر رهبری منش، دکتر افشین شیرکانی، دکتر هوشنگ اخترخاوری، دکتر پیمان سلامتی صفحه 34
  زمینه
  سفتریاکسون یکی از طولانی ترین سفالوسپرین های نسل سوم می باشد که تک دوز عضلانی آن می تواند تا 72 ساعت سطح سرمی لازم را برای پاتوژن های تیپیک اتیت مدیای حاد ایجاد نماید.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده اثربخشی تزریق تک دوز عضلانی سفتریاکسون (50 میلی‎گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با درمان ده روزه آموکسی سیلین (50 میلی‎گرم بر کیلوگرم در روز منقسم در سه دوز روزانه) جهت اتیت مدیای حاد کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 110 کودک بین سنین 5 ماه تا 12 سال به طور تصادفی در دو گروه سفتریاکسون (تعداد=54) و آموکسی سیلین (تعداد=56) تحت درمان قرار گرفتند.
  یافته ها
  اطلاعات دموگرافیک و علائم کلینیکی بیماران در هر دو گروه مانند هم بودند. در گروه سفتریاکسون 48 بیمار (9/88 درصد) و در گروه آموکسی سیلین 51 بیمار (91 درصد) بهبودی کامل یافتند (05/0).
  نتیجه گیری
  اثربخشی درمان تک دوز عضلانی سفتریاکسون (50 میلی‎گرم بر کیلوگرم) درمقایسه با درمان ده روزه آموکسی سیلین (50 میلی‎گرم بر کیلوگرم در روز منقسم در سه دوز) در درمان اتیت مدیای حاد بدون عارضه کودکان یکسان می باشد.
  کلیدواژگان: سفتریاکسون، آموکسی سیلین، اتیت مدیای حاد، آنتی‎بیوتیک
 • حسین بابا احمدی رضائی، دکتر محمد تقی گودرزی، دکتر منیژه کدخدائی، دکتر شهرام حدادی نژاد، علی اکبر نویدی عباسپور صفحه 40
  زمینه
  آدیپونکتین که GBP-28، apM1، Adipo Q و Acrp30 نیز نامیده می شود، یک پروتئین اختصاصی مترشح از بافت چربی است که کاهش آن همراه با مقاومت به انسولین در تعدادی از مدل های حیوانی گزارش شده است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین آدیپونکتین با لیپیدهای خون و شاخص توده بدنی در زنان دیابتی و سالم انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  میزان آدیپونکتین، LDL کلسترول، HDL کلسترول، تری گلیسیرید و کلسترول سرم، در زنان دیابتی (تعداد=28) و زنان سالم (تعداد=42) اندازه‎گیری شد. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین آدیپونکتین با لیپیدهای خون و شاخص توده بدنی در دو گروه تعیین گردید.
  یافته ها
  میزان آدیپونکتین در زنان دیابتی (42/1 ± 29/7 میکروگرم در سی سی) کمتر از زنان سالم (93/1 ± 29/10 میکروگرم در سی سی) بود (01/0>P). ارتباط معکوسی بین آدیپونکتین با LDL کلسترول، تری گلیسیرید، کلسترول و شاخص توده بدنی (BMI)، اما ارتباط مستقیمی با HDL کلسترول مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  آدیپونکتین دارای خصوصیات ضد آتروژنیکی بوده و افزایش سطح آدیپونکتین با بهتر بودن پروفایل لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 توام است.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، دیابت نوع 2، شاخص توده بدنی، کلسترول، تری گلیسرید
 • دکتر علیرضا مفید، دکتر سعید زندیه، دکتر سید احمدسید علی نقی، دکتر طاهره یزدانی صفحه 46
  زمینه
  اختلال نعوظ مشکل مهمی است که کیفیت زندگی را کاهش می دهد. دیابت ملیتوس از شایع ترین علل اختلال نعوظ است. از طرف دیگر این مشکل از شایع ترین عوارض دیابت است که مورد غفلت قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع اختلال نعوظ در مردان دیابتی و عوامل مرتبط با آن بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 700 مرد دیابتی 69-20 ساله که از سال 1383-1381 به درمانگاه غدد بیمارستان سینا یا مرکز درمانی ابوذر مراجعه کردند، صورت گرفت. جهت تعیین اختلال نعوظ در بیماران از پرسشنامه IIEF (The International Index of Erectile Function) استفاده گردید.
  یافته ها
  از 700 بیمار مرد دیابتی، 246 نفر (1/35 درصد) به اختلال نعوظ مبتلا بودند. اختلال نعوظ با افزایش سن افزایش یافته و شیوع آن از 7/9 درصد در سنین 30-20 سال به 4/43 درصد در سنین بالای 60 سال می رسید. شیوع اختلال نعوظ در دیابت نوع 1 کمتر از دیابت نوع 2 بود (6/1= Odds Ratio). مدت ابتلای 5-1 سال در مقایسه با مدت ابتلای 11-6 و 30-12 سال با شیوع کمتر اختلال نعوظ همراه بود (Odds Ratio به ترتیب معادل 5/1 و 3/2). بروز اختلال نعوظ در افرادی که به خوبی تحت کنترل قند نبودند، افزایش چشمگیری داشت. در مقایسه بین کنترل قند خوب و کنترل متوسط و ضعیف، Odds Ratio به ترتیب برابر 6/1 و 07/2 بود.
  نتیجه گیری
  اختلال نعوظ در مردان دیابتی شایع است. مطالعات تحلیلی تکمیلی بر روی عوامل خطر موثر بر اختلال نعوظ و ارتباط این عارضه با سایر عوارض دیابت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، اختلال نعوظ، میکروواسکولار، جنسی
 • دکتر منصوره شایقی، حسین دارابی، محمد ابطحی حسینی، دکتر محمد صادقی، دکتر فروغ پاکباز، سید رضا گلستانه صفحه 54
  زمینه
  آلودگی آب ها که ناشی از ورود حشره کش ها می باشد، اغلب اوقات نتایج خطرناکی را برای مصرف کنندگان بوجود می آورد. مصرف بی رویه آفت کش ها و مجاورت اراضی با رودها، سبب آلودگی منابع آب می گردد. تعیین مقدار حشره کش های فسفره مصرفی که در حاشیه رودخانه ها در مزارع به کار می رود می تواند در جلوگیری از مسمومیت های احتمالی و آلودگی اکوسیستم آبی نقش مهمی داشته باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی به صورت مورد- شاهد بر روی آب های سه رودخانه دائمی استان بوشهر و آب لوله کشی شهر بوشهر به عنوان شاهد در ماه های مختلف سال های 84- 1383 انجام شد و مجموعا 216 نمونه آزمایش گردید. درهر رودخانه سه ایستگاه جهت نمونه برداری درنظرگرفته شد. پس از نمونه برداری عملیات استخراج با استفاده از حلال هایی مانند استن، متیلن کلراید، بنزن صورت گرفت. شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از دستگاه TLC Scanner درحد ppm (part per billion) انجام گردید.
  یافته ها
  بقایای حشره کش های انتخابی مالاتیون و دیازینون در آب هر سه رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در سایر فصول مقادیر بسیار جزئی بود و یا اصلا وجود نداشت. بررسی های آماری نتایج حاصله با استفاده از آنالیز واریانس 1 طرفه مشخص نمود که بقایای دیازینون و مالاتیون در آب رودخانه های مورد بررسی در ماه های مختلف دارای اختلاف معنی دار می باشد (05/0>p). در بررسی اثر متقابل بقایای دیازینون با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه اختلاف معنی دار مشاهده نگردید (05/0p).
  نتیجه گیری: در ماه های اول و دوم پس از کاربرد دو حشره کش مالاتیون و دیازینون، بقایای آنها در آب هر سه رودخانه استان بوشهر بیش از حد مجاز بوده و بیشترین مقدار مربوط به دیازینون می باشد. هنگام مصرف آب این رودخانه ها برای شرب و همچنین استفاده از آبزیان باید دقت زیادی نمود. زیرا وجود این سموم می تواند بیانگر وجود آنها در آبزیان و اکوسیستم آبی باشد.
  کلیدواژگان: دیازینون، مالاتیون، حشره‎کش، اکوسیستم
 • سید مجتبی جعفری، دکتر رها پازکی، دکتر کامران میرزایی، دکتر ایرج نبی پور، دکتر سید سجاد اقبالی، زهرا سنجیده صفحه 61
  زمینه
  هموسیستئین که یک میانجی شیمیایی حاصل از متابولیسم میتونین است، با بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد. اطلاعات کمی در مورد غلظت سرمی این ماده در جمعیت ایرانیان سالم در دسترس است. ما در این مطالعه دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین پلاسما را در جمعیت منطقه شمال خلیج فارس بررسی کردیم.
  مواد و روش‎ها: در مطالعه قلب سالم خلیج فارس که به روش نمونه‎گیری چند مرحله-ای خوشه‎ای انجام گردید، هموسیستئین سرم ناشتا با استفاده از روش آنزیم ایمونواسی با دقت یک میکرومول در لیتر اندازه‎گیری شد. عوامل مخدوش گر شامل مصرف سیگار، الکل، داروها و بیماری های زمینه ای حذف گردیدند. دامنه مرجع برای هموسیستئین سرم از صدک 5 تا 95 درصد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعداد 886 نفر (3/39 درصد مرد و 7/60 درصد زن) ارزیابی شدند. میانگین سرمی هموسیستئین 29/7 ±58/14 میکرومول در لیتر و درمردان بیش از زنان بود. دامنه مرجع هموسیستئین سرم در مردان از 35/8 تا 1/31 میکرومول در لیتر و در زنان از 39/2 تا 31/24 میکرومول در لیتر به دست آمد. هموسیستئین سرمی تفاوتی در میان گروه های سنی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  سطح هموسیستئین در جمعیت عمومی شمال خلیج فارس بالا است. از آنجا که در مطالعات مختلف هموسیستئین بالای سرم به عنوان عامل خطری مستقل برای بیماری-های قلبی عروقی نشان داده شده است، مطالعه علل و عوامل سطح بالای هموسیستئین در منطقه شمال خلیج فارس ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، قلب و عروق، ویتامین ب 12، فولیک اسید
 • دکتر کامران میرزایی، دکتر ثریا زحمتکش صفحه 67
  زمینه
  دندانپزشکان همواره در معرض خطر بالای عفونت منتقله از راه خون به علت تماس با خون و سایر معایعات بدن هستند. این مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر را در خصوص بیماری ایدز بررسی می‎کند.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی طی سال 1386، سطح آگاهی، نگرش و عملکرد تمام دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص بیماری ایدز با استفاده از پرسشنامه خودایفا مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه حاوی سوالاتی در ارتباط با بیماران و درمان آنها (20 سوال) و عملکرد آنها در رابطه با کنترل عفونت در مطب‎های دندانپزشکی (7 سوال) بود.
  یافته ها
  از مجموع 101 دندانپزشک شاغل در استان بوشهر، 77 دندانپزشک در مطالعه شرکت کردند. متوسط سن دندانپزشکان (15/6 انحراف معیار) 52/33 سال و میانگین سابقه فعالیت در حرفه دندانپزشکی آنان (24/5 انحراف معیار) 41/7 سال بود. به طور کلی سطح آگاهی دندانپزشکان در خصوص بیماری ایدز و راه‎های انتقال آن و نیز عملکرد آنان در ارتباط با رعایت اصول کنترل عفونت پائین بود و با خصوصیات دموگرافیک آنان ارتباطی نداشتند. اکثریت دندانپزشکان اعتقاد به وظیفه حرفه‎ای (1/92 درصد) و وظیفه اخلاقی (1/96 درصد) را در قبال درمان بیماران ایدزی دارا بودند. پوشیدن دستکش و ماسک در اکثریت آنها همیشه انجام می‎شد (به ترتیب 3/83 درصد و 7/89 درصد). شستشوی دست‎ها در 0/59 درصد موارد در قبل از معاینه و در 2/66 درصد بعد از معاینه بیماران صورت می‎گرفت. انجام درپوش‎گذاری سر سوزن شایع بوده (9/94 درصد) ولی تنها کمتر از 0/40 درصد آنان سر سوزن خود را بعد از استفاده خم می‎کردند.
  نتیجه گیری: بدلیل سطح پایین آگاهی دندانپزشکان در خصوص بیماری ایدز و راه‎های انتقال آن، برگزاری برنامه‎های آموزشی دراستان بوشهر و استفاده صحیح از اقدامات احتیاطی همه جانبه جهت جلوگیری از عفونت‎ها ضروری به نظر می‎رسد.
  کلیدواژگان: دندانپزشکان، ایدز، عفونت های منتقله توسط خون، HIV
 • دکتر فاطمه خسروی زادگان، دکتر فاطمه عزیزی، دکتر زهرا خسروی زادگان، دکتر محمدرضا مرواریدی صفحه 75
  زمینه
  خشونت خانگی بر علیه زنان در اغلب موارد مخفی بوده و به صورت تکرار شونده و طولانی مدت وجود دارد. خشونت خانگی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، یک عامل خطر برای سلامت جسمی و روانی بوده و با افزایش استفاده از خدمات سلامتی همراه است. خشونت شوهران علیه زنان نه تنها فرد و خانواده او، بلکه اجتماع را نیز تحت تاثیر قرار می‎دهد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مجموعه موارد، 100 نفر زن ساکن استان بوشهر که مورد خشونت خانگی واقع شده بودند به صورت مقطعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفتند. برای این افراد پرسشنامه تکمیل شد و سه شاخص خشونت فیزیکی یا بدنی، خشونت عاطفی و رفتارهای کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفتند
  یافته ها
  تمام زنان بررسی شده مورد هر سه نوع سوءرفتار عاطفی، جسمی و رفتارهای کنترل کننده واقع شده بودند. مدت سوءرفتار در بیش از نیمی از افراد بیش از دو سال بود. در مجموع 6/50 درصد از انواع سوءرفتارهای انجام شده در سطح شدید و خیلی شدید بود. کناره گیری اجتماعی (38 درصد)، سر درد (50 درصد)، کابوس دیدن (25 درصد)، بد رفتاری با فرزندان (39 درصد) و بی‎قراری (32 درصد) بیشترین علائم مشکلات جسمی، رفتاری، فردی و اجتماعی و روحی را تشکیل می دادند. ترس برای از دست دادن فرزند (23 درصد)، ترس از آبرو (19 درصد) و عدم آگاهی (17 درصد) شایع ترین دلایل عدم افشاگری خشونت توسط زنان بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشانگر شدید بودن و طولانی مدت بودن رفتار های خشونت آمیز علیه زنان و وجود علائم بیماری های جسمی و روحی در زنان مورد خشونت بررسی شده در استان بوشهر می باشد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، زنان، سوء رفتار، اجتماعی
 • داریوش رنجبر، دکتر ایرج نبی پور، عماد شیرویس، عنایت هاشمی، دکتر کامران میرزایی صفحه 82
  زمینه
  امروزه به بافت‎های معماری تاریخی- فرهنگی بعنوان ثروت های فرهنگی محلی نگریسته می شود. بافت تاریخی- فرهنگی بندر بوشهر، یکی از بی نظیرترین بافت های معماری شهری است که در نتیجه رشد پرشتاب شهری، رو به ویرانی گذاشته است. از این رو با دیدن میان رشته ای، این پژوهش دیدگاه مردم ساکن این بافت را برای ترسیم طرح آسیب شناسانه آن جستجو نمود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، با ابزار پرسشنامه ای، دیدگاه ساکنین واحدهای مسکونی بافت تاریخی- فرهنگی بوشهر که به صورت نمونه گیری چند مرحله ای خوشه‎ای تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه چهار گستره اجتماعی، بهداشتی، شهرسازی و میراث فرهنگی این بافت را مورد چالش قرار داد.
  یافته ها
  تعداد 218 واحد مسکونی بافت تاریخی- فرهنگی بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. یک پنجم افراد مورد بررسی آشنایی با مقوله میراث فرهنگی داشتند ولی بیش از 60 درصد از آنها موافق بودند که بافت قدیم بوشهر به شکل سنتی باز زنده سازی شود. اما بیش از 80 درصد از آنها هیچگونه تسهیلاتی جهت بهسازی منازل خود دریافت نکرده بودند. افراد مهمترین عامل در ارتباط با سلب امنیت را مواد مخدر (8/52 درصد) عنوان نمودند. مهمترین انتظار مردم از شهرداری بافت قدیم بوشهر، بهسازی و باز زنده سازی منازل بود (7/36 درصد) و 9/24 درصد آنها نیز خواستار بازسازی و بهسازی معابر و کوچه ها بودند. مهمترین نیاز بهداشتی محله نیز از نظر مردم، ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب و جمع آوری مرتب و منظم زباله بود.
  نتیجه گیری: مردم ساکن بافت تاریخی- فرهنگی بوشهر به حفظ واحد های مسکونی خود به عنوان یک میراث فرهنگی علاقمند هستند ولی مشکلات شهرسازی و بهداشتی شامل شبکه فاضلاب، جمع آوری زباله و عدم حمایت سازمان های ذیربط از باز زنده سازی این بافت فرهنگی- تاریخی معماری ایران از مسائل ریشه ای آن است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، بهداشت، شهرسازی، فاضلاب
|
 • Ms Ozra Rabbani, Mr Afshar Bargahi Page 1
  Background
  Shark cartilage has been considered as a natural anti-angiogenesis material in traditional medicine since long ago, and a broad range of biological functions such as inhibition of endothelial cell adhesion, proliferation, migration and digestion of the extracellular matrix has been reported for it. Because of its widespread therapeutic usage in controlling angiogenesis, we have investigated the antiangiogenesis activity of the shark cartilage proteins, in the present study.
  Methods
  Cartilage proteins were extracted in 100 mM sodium acetate buffer (pH=4.8) containing 4M guanidinium hydrochloride in the presence of protease inhibitors. The extract was then chromatographed on cation and anion exchange columns and the fractions were characterized for angiogenesis properties (like number and thickness of blood vessels, number and severity of bends in accessory vessels and abnormal colour of membrane) using chick chorioallantoic membrane (CAM) assay and gel electrophoresis techniques.
  Results
  The results showed high antiangiogenesis activity of protein fraction A1 extracted from shark cartilage comparing to the controls and other trial groups. Survey on the active protein fraction A1 on gel electrophoresis showed existence of low molecular weight proteins between 14-16 kDa.
  Conclusion
  Shark cartilage has an antiangiogenesis effect. Therefore, considering the importance and increasing needs of novel drugs for angiogenesis-based diseases, further molecular surveys on these angiogenesis proteins are recommended.
  Keywords: angiogenesis, cartilage, shark, cancer
 • Mrs Roya Amiri Nejad, Mrs Katayoun Vahdat, Mr Iraj Nabipour, Mr Seyed Mojtaba Jafari, Mr Amrollah Ghajari, Mr Reza Haji Hoseini, Mr Seyed Javad Hossainy, Mr Keyvan Zandi, Mr Mohammad Hadi Zafarmand Page 9
  Background
  Leptospirosis is a globally important zoonotic disease with worldwide prevalence, caused by spirochetes from the genus Leptospira. Diagnosis based on serology requires testing of acute and convalescent sera. PCR techniques have high sensitivity and specificity for early diagnosis of this disease.
  Methods
  Sera of all (49 cases) livestock breeders of the Helleh River area and 200 domestic animals were collected after 7-10 days from the outbreak of haemorrhagic fever in domestic animals of the Helleh River area in 2004, following torrential rains and flooded water occurrence in this area, and were tested by PCR based on 16srRNA gene. PCR method was used for 60 sera of livestock breeders from the surroundings villages as the normal control group. The human sera were tested for anti-Leptospiral antibodies using ELISA methods for Leptospira IgM.
  Results
  Leptospiral genomes were detected in 16 cases (32.65%) of livestock breeders and 19 cases (9.5 %) of domestic animals by PCR. But, in the normal control group, Leptospiral genomes were not detected. A number of 15 cases of livestock breeders of Helleh River area were positive for IgM-ELISA. Among the PCR positive cases (16 persons), 10 cases were negative and 6 cases were positive for IgM-ELISA.
  Conclusion
  The haemorrhagic fever in domestic animals of the Helleh River area in Bushehr is recognized to be Leptospirosis. The 16S rRNA-based PCR method can recognize pathogenic Leptospira in clinical samples and provides early decisive diagnosis possibility of active infection.
  Keywords: leptospirosis, PCR, haemorrhagic fever, domestic animals
 • Mr Abdolreza Daneshmand, Mr Manoochehr Rasooli *, Mr Mohammad Kargar, Mrs Simin Kyani Page 19
  Background
  Milk serves as an excellent culture medium for growth of several kinds of microorganisms. Thus, during the process of cheese production, some microbial species such as Salmonella spp. and Staphylococcus aureus may contaminate the products. Since traditional cheese (un-pasteurized) is produced in rural and urban regions in south of Iran under non-hygienic conditions, the aim of this study was to investigate the rate of contamination of fresh traditional cheeses with Staphylococcus aureus and Salmonella spp. produced in Jahrom in the south of Iran.
  Methods
  A total of two hundred samples of fresh traditional cheese were collected under sterile and refrigerated condition from urban and rural areas of Jahrom. All samples were evaluated to find microbial contamination using microbiological standard methods.
  Results
  A number of 101 samples (50.5%) were contaminated with Staphylococcus aureus. No sample was contaminated with Salmonella spp.
  Conclusion
  Considering the high contamination rate of this kind of cheese in Iran, its production and distribution should be under-control, and people should be trained about the harmfulness of this product. More studies seem to be necessary to clarify other important agents which can contaminate milk and dairy products, and to determine in which step(s) of production the rate of contamination is higher.
  Keywords: Salmonella, Staphylococcus aureus, cheese, gastroenteritis
 • Mr Seyed Masood Tabib, Mrs Khadijeh Nokani, Miss Raha Pazoki Page 27
  Background
  Functional dyspepsia (FD) is a heterogeneous disorder of yet unknown etiology which causes a significant reduction in the quality of life. In this study, we compared the effect of buspirone as an agonist of serotonin 5HT1A receptor with amitriptyline and placebo on improving the symptoms and quality of life in patients with functional dyspepsia.
  Methods
  This study was a double-blinded, randomized controlled clinical trial. Using a sequential sampling, patients with the diagnostic criteria of Rome 2 and normal gastrointestinal findings were selected. The subjects were randomly divided into three therapeutic groups receiving amitriptyline, buspirone, and placebo. We used Nepean Dyspepsia Inde (NDI) to evaluate the quality of life before and after the treatment.
  Results
  The mean age of subjects was 35.38±12.94 years. Symptom and quality of life scores of the three groups were equal at the beginning but at the end of treatment, these scores were different. Buspirone was more effective than both amitriptyline and placebo in reducing the symptom of early satiety. Buspirone showed a better improvement in quality of life compared to placebo. Both Buspirone and amitriptyline were more effective than placebo in decreasing the symptom of epigastric pain.
  Conclusion
  Our study confirmed the positive effect of buspirone on the quality of life and symptoms (like early satiety and abdominal pain) in patients with functional dyspepsia. Since the mechanism of action of buspirone and also the pathophysiology of functional dyspepsia are still unknown, further studies are necessary to clarify every aspect of the disease and therapeutic effects of various treatments on it.
  Keywords: buspirone, amitriptyline, dyspepsia, quality of life
 • Mr Ali Akbar Rahbari Manesh, Mr Afshin Shirkani *, Mr Hooshang Akhtar Khavari, Mr Peyman Salamaty Page 34
  Background
  Ceftriaxone is a prolonged third-generation cephalosporin and its intramuscular single dose can provide the necessary serum level against typical pathogens of acute otitis media up to 72 hours.
  Methods
  In a prospective, randomized clinical trial study, the efficacy of intramuscular single dose of ceftriaxone (50mg/kg/dose) was compared to 10 days amoxicillin (50mg/kg/day, divided 3 time per day) to treat acute otitis media in children. A total of 110 children aged 5 months to 12 years, with uncomplicated acute otitis media were randomly selected to receive either an oral suspension amoxicillin for 10 days or an intramuscular single dose of ceftriaxone.
  Results
  Clinical manifestation and demographic characteristics were similar in both groups. In ceftriaxone group, 48 (88.9%) of 54 cases were recovered completely, and in amoxicilline group, the treatment was successful in 51 (99.1%) of 56 cases (p>0.05). In ceftriaxone, 2 cases and in amoxicilline group, 3 cases developed a skin rash (p>0.05).
  Conclusion
  The efficacy of intramuscular single dose of ceftriaxone (50mg/kg) to treat uncomplicated acute otitis media in children is as effective as amoxicillin (50mg/kg/day, divided 3 times per day).
  Keywords: ceftriaxone, amoxicillin, acute otitis media, antibiotic
 • Mr Hossain Baba Ahmadi Rezaie, Mr Mohammad Taghi Goodarzi, Mrs Manijeh Kadkhodaie, Mr Shahram Haddadi Nejad, Mr Ali Akbar Navidi Abbaspoor Page 40
  Background
  Adiponectin, also called GBP-28, apM1, Adipo Q and Acrp30, is a novel adipose tissue-specific protein. A reduction in adiponectin expression is associated with insulin resistance in some animal models. This study was performed to determine the relationship between adiponectin with blood lipids and body mass index (BMI) in diabetic and healthy women.
  Methods
  We examined serum levels of adiponectin, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride and cholesterol in diabetic women (n=28) and healthy women (n=42). Adiponectin was measured by ELISA. We used Spearman coefficient to determine correlation between adiponectin with blood lipids and BMI in two studied groups.
  Results
  We found that there was lower concentration of adiponectin in diabetic women (7.29±1.42 µg/ml) than healthy women (10.29 ± 1.93 µg/ml) (P<0.01) and there was a negative correlation between adiponectin and LDL-cholesterol, triglyceride, total cholesterol and BMI, but a positive correlation was assessed between adiponectin and HDL-cholesterol.
  Conclusion
  This study suggests that adiponectin has antiaterogenic properties and confirms that high adiponectin levels correlate with better lipid profile in women with type 2 diabetes.
  Keywords: adiponectin, type 2 diabetes, body mass index, cholesterol, triglyceride
 • Mr Alireza Mofid, Mr Saeid Zandieh, Mr Seyed Ahmad Seyed Ali Naghi, Mrs Tahereh Yazdani Page 46
  Background
  Erectile dysfunction (ED) is an important impediment to quality of life. Diabetes mellitus is one of the most common causes of ED. In other hand, it has been one of the most neglected complications of diabetes mellitus. Our objective was to study prevalence of ED and its relative factors in diabetetes.
  Methods
  During 2002-2004, 700 diabetic men aged 20-69 years were studied at Sina hospital and Abouzahr Health Center. Patients were screened for erectile dysfunction using the International Index of Erectile Function (IIEF) questionnaire.
  Results
  ED was found in 246 (35.1%) of 700 diabetic men. Prevalence of ED was increased with age from 9.7% in men aged 20-30 years to 35% in those aged over 60 years. Men with type I diabetes reported ED less frequently than did men with type II diabetes (odds ratio=1.6). In comparison with reporting diabetes lasting ≤ 5 years, the odds ratio for ED were 1.5 and 2.2 for subject with diabetes lasting 6-10 and 11-30 years respectively. In comparison to the men with good glycemic control, the odds ratio for ED was 1.6 and 2.07 in the men with fair and poor control, respectively.
  Conclusion
  Erectile dysfunction is common in diabetic Iranian men. Further studies on ED risk factors and relation between ED and other complications of diabetes are warranted.
  Keywords: diabetes mellitus, erectile dysfunction, microvascular, sexual
 • Mrs Mansooreh Shayeghi, Mr Hossain Darabi, Mr Mohammad Abtahi Hossaini, Mr Mohammad Sadeghi, Mrs Forough Pakbaz, Mr Seyed Reza Golestane Page 54
  Background
  Water contamination due to insecticides, often generates dangerous results for consumers. Immoderate consumption of insecticides in neighboring farms contaminates rivers. Assessment of residue of phosphorus insecticides which are used in farms near rivers can play a key role in preventing probable poisonings and aquatic ecosystems polution.
  Methods
  In this case control study, water of three permanent rivers in Bushehr province and urban water pipe network of Bushehr city were assessed in different months in 2004-2005 and 216 samples were collected on the whole. In each river,three stations were used for sampling. After the sampling, extraction processes were accomplished using solvents such as: acetone, methylen-chloride and benzene. For detection and measurement of TLC Scanner apparatus was used.
  Results
  Residues of diazinon and malathion were found in water of the three rivers in spring and summer. And in other seasons the rate of residues were very low or zero. The statistical analysis of the results through one-sidedanalysis variance, showed that diazinon and malathion residues in the water of the surveyed rivers in different months had significant difference (p <0.05). Using two-sided analysis of variance, the two-sided effect of diazinon residue was not significant (p>0.05), while malathion residue was significant (p <0.05).
  Conclusion
  In the first and second months after applying the two insecticides, their residues level in all three rivers of Mond, Shahpour and Dalaky are more than acceptable contamination level, the higher levels belong to diazinon. Precautions must be considered in using the water for drinking purposes and also using aquatic foods which are provided from these rivers.
  Keywords: diazinon, malathion, insecticide, ecosystem
 • Mr Seyed Mojtaba Jafary (Ms) Raha Pazoki, Mr Kamran Mirzaie, Mr Iraj Nabipour, Mr Seyed Sajad Eghbali, Mrs Zahra Sanjideh Page 61
  Background
  Homocysteine (Hcy), an intermediate form generated during the metabolism of methionine, is associated with cardiovascular diseases. There is little information available about serum concentration of Hcy in healthy Iranian population. In the present study, we assessed the reference range of serum Hcy level among inhabitants of the northern Persian Gulf.
  Methods
  In the Persian Gulf Healthy Heart Study (PGHHS) which used a multistage, stratified, clustered sampling, we measured fasting serum Hcy level using enzyme immunoassay method with an accuracy limit of 1 µmol/ L. Confounding factors such as smoking, alcohol consumption, drugs and chronic diseases were eliminated. Reference range for homocysteine level was considered between 5 and 95 percentiles.
  Results
  A total of 886 participants (39.3% female, 60.7% male) were evaluated. Mean plasma Hcy level was 14.58 ± 7.29 µmol/ L and was higher in men than women. Reference range for Hcy level was 8.35-31.1 µmol/ L in males and 2.39-24.31 µmol/ L in females. There was no difference among age groups for serum Hcy level.
  Conclusion
  The Hcy level in the northern Persian Gulf general population is high. Since high Hcy level has been shown as a risk factor of cardiovascular diseases in various studies, it is essential to study the reasons of this high level of Hcy in this region.
  Keywords: homocysteine, cardiovascular, vitamin B12, folic acid
 • Mr Kamran Mirzaie, Mrs Soraya Zahmatkesh Page 67
  Background
  Dentists are at high risk of blood borne infections since they are often exposed to blood and other body fluids. This study evaluated knowledge, attitudes and behaviour of dentists in Bushehr Province about HIV/AIDS.
  Methods
  In a cross-sectional study, in the year 2007, all dentists who worked in Bushehr Province were evaluated by a self- administered questionnaire. The questionnaire had 20 items about contact and treatment and 7 items about the practices for reducing infection rates after contact with HIV/AIDS subjects in dentistry.
  Results
  From a total of 101 dentists who were working in Bushehr port, 77 dentists (76.2%) participated in this study. The mean age was 33.52 (± 6.15) and the mean duration of working activity was 7.41 (± 5.24) years. The overall knowledge about HIV infection, transmission ways and attitude towards infection control were low and had no correlation with demographic data. Most dentists believed that they had professional (62.1%) and moral duty (96.1%) to treat HIV positive patients. While gloves and face masks were worn routinely by the majority of the dentists (83.3%, and 89.7%, respectively), but were not always changed between patients (75.5% and 50.0%, respectively, p<0.002). Hand washing was performed by 59.0% of dentists before treatment and by 66.2% after treatment. The practice of recapping needles was common, 94.9% and only 39.5% of them bended the needles after using.
  Conclusion
  Educational programs are needed to improve dentist's skill and knowledge about HIV characteristics, routes of transmission, proper practice of infection control and Universal Precautions for preventing infections.
  Keywords: dentists, AIDS, blood borne infections, HIV
 • Mrs Fatemeh Khosravizadegan, Mrs Fatemeh Azizi *, Mrs Zahra Khosravizadegan, Mr Mohammad Reza Morvaridi Page 75
  Background
  Domestic violence (DV) against women is often hidden, repeated and prolonged. DV is both a direct and an indirect risk factor for physical and mental health problems, and is associated with increased health care utilization. Husband's violence against wives not only affects the person and her family, but the society as a whole.
  Methods
  In a cross sectional case series study, 100 women of Bushehr Province with the experience of DV were evaluated in 1999. A questionnaire was filled out by interview. Physical abuse, emotional abuse, and controlling behavior aspects of DV were evaluated.
  Results
  All the subjects had experienced the three types of DV. The duration of DV was more than two years in more than half of the participants. 50.6 % of them had experiences of severe and very severe violence. Social isolation (38%), headache (50%), nightmares (25%), misbehavior with children (39%), and irritability (32%) were the most common sequelae. Being fearful of losing their children (23%), shamed by what is happening to them (19%) and low information level (17%) were the most common reasons that they hid their condition regarding DV.
  Conclusion
  The present study indicates the severity and long duration of domestic violence, including symptoms of physical and psychological diseases, in the studied subjects in Bushehr Province.
  Keywords: domestic violence, women, emotional abuse, social
 • Mr Darioush Ranjbar, Mr Iraj Nabipour *, Mr Emad Shirveis, Mr Enayat Hashemi, Mr Kamran Mirzaie Page 82
  Background
  Nowadays ancient cultural historic sites are considered as a local cultural asset. The cultural historic fabric of Bushehr port is one of the most unique historical urban sites which is confronting destruction because of speedy urban development. Therefore, the viewpoints of the historic fabric inhabitants were investigated to map its pathological pattern through a multidisciplinary approach.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, the viewpoints of the inhabitants in the historic cultural fabric of Bushehr port was assessed, through a questionnaire, using random cluster multistage sampling method. The questionnaire was based on four dimensions including: social, sanitary, urban and cultural heritage.
  Results
  A total of 218 residential units of the historic cultural fabric of Bushehr port were surveyed. A portion of one fifth of the inhabitants were familiar with cultural heritage item, yet more than 60% of them agreed upon a renovation of the historic fabric of Bushehr. Meanwhile, more than 80% of the residents received no facility to renew their houses. Drug abuses were mentioned as the most important factor regarding insecurity (52.8%). The most important prospect of people from the municipality of the historic fabric of Bushehr port was renewal and renovation of the residential units (36.7%) and 24.9% asked for renovation of pathways and alleys. Providing a sewage collecting network and regular daily gathering of garbage were reported as the most important sanitary need by the inhabitants.
  Conclusion
  The inhabitants of historic cultural fabric of Bushehr port are interested in preserving their residential units as a cultural heritage, but sanitary and urban problems such as sewage and garbage collection system and the lack of patronage from the side of responsible organizations for renovating this Iranian historic fabric architecture are the deep problematic points.
  Keywords: culture, sanitary, urban design, sewage