فهرست مطالب

دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 8، بهار - زمستان 1383)

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 8، بهار - زمستان 1383)

 • 54 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی برخی عوامل تنیدگیی زا در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر سنندج
  عصمت نوحی، سیمین تزاریان، گلناز فروغ عامری، سید ابراهیم رضوی پاریزی صفحه 1
 • بررسی میزان افسردگی و اضطراب بیماران جوان دیالیزی و معلولین جسمی
  اشرف حقدوست، بتول میرزایی، بتول پورابویی، علی اکبر حقدوست صفحه 6
 • بررسی عملکرد زنان شاغل در زمینه پیشگیری از سرطان پستان
  زهرا غضنفری، سکینه محمدعلیزاده، فرشته عزت طلب صفحه 12
 • بررسی عوامل تاثیر گذار بر استفاده زنان از خدمات بهداشت باروری
  افس فرود، مهین علم، ژیلا سلطان احمدی، مهری کهن، پروین صالحی نژاد صفحه 18
 • میزان بروز عفونت در شکستگی های باز ساق پا
  علی سالاری، منصوره عزیززاده فروزی، بتول پورابولی صفحه 25
 • بررسی دموگرافیک سوختگی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
  محمد صالحی زاده، سید ابراهیم رضوی پاریزی، فرنگیس فتاح پور، هدی صالحی زاده صفحه 30
 • بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری از بیماران تحت درمان با E.C.T در بیمارستان روانپزشکی هی بهشتی کرمان
  محمدرضا بهرام پور، سکینه محمدعلیزاده، فاطمه گواری، صدیقه مهرابیان صفحه 36
 • بررسی دانش و عملکرد کادر پزشکی پیرامون واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B
  منصور عرب، فرخ اباذری، سکینه محمدعلیزاده صفحه 41
 • بررسی دانش و علمکرد کادر پزشکی پیرامون واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B
  منصور عرب، فرخ اباذری، سکینه محمدعلیزاده صفحه 41