فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1386)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/08/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فردین بوستانی، حمید محمدی صفحه 217
  قارچ ترایکوفایتون وروکوزوم (Trichophyton verrucosum) یکی از قارچ های درماتوفیت حیوان دوست است که پوست و موی انسان و حیوانات، به ویژه دام را مورد حمله قرار می دهد. از این قارچ تاکنون خصوصیات و ویژگی های متعددی مورد بررسی واقع شده، اما در زمینه بیولوژی مولکولی آن مطالعات محدودی انجام گرفته است. در مطالعه حاضر سعی شده است که وجود ژن سنتزکننده آنزیم کیتین سنتاز در این قارچ برای اولین بار مورد مطالعه قرار گیرد. برای انجام این مطالعه، پرایمرهایی به طول 21 نوکلئوتید، با استفاده از نواحی بسیار ثابت ژن های مشابه طراحی گردید و به همراه DNA ژنومی قارچ مذکور، در واکنش های PCRمتعدد به کار گرفته شد. در مرحله بعد، قطعات ‍PCR حاصل، تعیین توالی گردید. در این بررسی 603 نوکلئوتید از ژن جدید که پروتئینی با 201 اسید آمینه را کد می کند، توالی یابی شد. پروتئین حاصل، غنی از گلایسین و لیزین بوده در حالی که میزان تریپتوفان و سیستئین آن ناچیز است. مقایسه توالی به دست آمده در بانک اطلاعات ژنی (NCBI، NIH) چه در مورد ژن جدید و چه در مورد پروتئین حاصل از آن، هومولوژی معنی داری را با سایر ژن های سنتزکننده آنزیم کیتین سنتاز در سایر ارگانیسم ها نشان داده است.
 • یحیی ابراهیم نژاد، محمود شیوازاد، کامبیز ناظر عدل، علیرضا احمدزاده صفحه 233
  شناسایی آنتی بادی های اختصاصی علیه HIV در سرم اهداءکنندگان خون مراکز درمانی و انتقال خون جهت جلوگیری از انتشار این عفونت، بسیار حایز اهمیت است. امروزه به دلیل مزایای فراوان روش های سنجش مبتنی بر کمی لومینسانس، از جمله حساسیت بالا، از این روش ها برای اندازه گیری مقایر اندک آنالیت ها استفاده می شود. استفاده از پپتیدهای سنتزی و نوترکیب نیز باعث افزایش حساسیت در روش الایزا شده است. در روش کمی لومینسانس، سنجش ایمنی آنزیمی از مزایای روش کمی لومینسانس در کنار تکنیک الایزا برای شناسایی آنتی بادی ها (به خصوص در مقادیر اندک) استفاده شده است. در این تحقیق پارامترهای ارزش دهی روش، شامل حساسیت، ویژگی، میزان پیشگویی مثبت و میزان پیشگویی منفی برای روش استاندارد شده CLEIA (Chemiluminescence Enzyme Immunoassay) جهت تشخیص عفونت HIV تعیین شد. اندازه گیری پارامتر حساسیت روش با 120 نمونه مثبت، نشان دهنده بالاترین میزان حساسیت(100 درصد) و پارامتر ویژگی به کمک نمونه های منفی و سرم افراد مبتلا به بیماری های خاص مانند سرطان، هپاتیت B و C، زنان باردار و غیره، به میزان 76/98 درصد اندازه گیری شده است. این میزان اندازه گیری شده برای پارامترهای حساسیت و ویژگی در حد قابل قبول توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.
 • حمیدرضا مبصر، مجید بهادری ولاشدی، علی افتخاری صفحه 243
  در پژوهش حاضر، اثر عصاره اتانلی برگ تره خوراکی (Allium porrum L.) بر سطح گلوکز و انسولین سرم در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزریق درون‎صفاقی استرپتوزوتوسین (60 mg/kg، i.p.) دیابتی شدند. عصاره اتانلی در غلظت‎های 100، 200، 250 و 300 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‎مدت 14 روز تیمار شدند. نمونه های خون از قلب حیوانات بعد از 14 روز جمع آوری گردید. گروه های سالم و دیابتی کنترل، با آب به‎عنوان حلال عصاره ها تیمار شدند. سطح گلوکز سرم به‎روش گلوکز اکسیداز و سطح انسولین سرم به‎روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که عصاره اتانلی برگ تره، موجب کاهش گلوکز سرم در موش‎های دیابتی‎شده توسط استرپتوزوسین می گردد. عصاره اتانلی در غلظت 250 میلی‎گرم بر کیلوگرم نیز موجب افزایش موثر سطح انسولین سرم در موش‎های دیابتی می‎شود. ترکیب شیمیایی ماده قطبی موثر در عصاره اتانلی تره هنوز شناخته نشده است. داده های تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که عصاره تره موجب کاهش گلوکز سرم در حیوانات دیابتی می‎شود و احتمالا این اثر توسط افزایش آزادسازی انسولین انجام می‎گیرد. بنابراین، گیاه تره خوراکی می‎تواند در تحقیقات درمانی بیماری دیابت قندی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سویا، تاریخ کاشت، ریزوبیوم، تقسیط نیتروژن
 • راحله قنبری، مهرداد قوامی، حامد صفافر صفحه 257
  در سیستم گیاه – خاک، تعداد زیادی از عوامل مانند pH خاک، گونه گیاهی، عملیات کشاورزی، کاربرد کودها و غیره بر تجمع فلزات سنگین تاثیر می گذارند. بدین منظور آزمایشی جهت بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود پتاسیم (0، 200 و 400 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) بر غلظت عناصری مانند کادمیوم، منگنز، آهن، روی، پتاسیم و نیز میزان پروتئین در دانه و کاه و کلش در گندم پاییزه (رقم مهدوی) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم، بطور معنی داری منجر به تولید بالاترین میزان عملکرد دانه و کاه و کلش (به ترتیب 5916 و 12166 کیلوگرم در هکتار) خواهد شد. بالاترین مقدار وزن هزار دانه (6/47 گرم)، تعداد دانه در خوشه (67)، ارتفاع بوته (6/93 سانتی متر)، پروتئین در دانه (63/12 درصد)، کادمیوم، منگنز، آهن، روی و پتاسیم در کل بوته (به ترتیب 48/1، 84/86، 27/248، 73/100 و 76/3 درصد) در سطوح 400، 400، 400، 400، 0، 0، 0، 400 و 200 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم حاصل شده است. از طرف دیگر، کمترین مقدار وزن هزار دانه (3/38)، تعداد دانه در خوشه (56)، ارتفاع بوته (0/82 سانتی متر)، پروتئین در دانه (4/10 درصد)، کادمیوم، منگنز، آهن، روی و پتاسیم در کل بوته (به ترتیب 72/0، 24/79، 44/160، 88/84 و 91/2 درصد) در اثر کاربرد مقادیر کودی 0، 0، 0، 0، 400، 200، 400، 200 و 0 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم به دست آمده است. غلظت کادمیوم در خاک و آب به طور موثری جذب این عنصر در گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد و این عامل توسط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تغییر خواهد کرد. در این بررسی مشخص گردید که توزیع و تجمع فلزات سنگین در گندم پاییزه، تحت کنترل و تاثیرپذیری سطوح مختلف کود پتاسیم است که مقادیر فلزات سنگین در آب و خاک از اهمیت شایانی برخوردار است.
 • حسین باقری، امیر حسین شیرانی راد، محمد جواد میر هادی، بابک دلخوش صفحه 265
  در این پژوهش، نمونه های مختلف معدن ذغال سنگ زیرآب، جهت جداسازی سویه های مارپیچی اسیددوست بومی ایران، جمع آوری شد. این نمونه ها در محیط اختصاصی DSMZ 882 کشت داده شده، و مراحل مختلف غنی سازی و تخلیص باکتری های اسیددوست، در محیط جامد 2:2 و 882 انجام گرفت. در نهایت، یک سویه مارپیچی جدا شد که طبق صفات شکلی و فیزیولوژیکی، تا حد جنس مورد شناسایی قرار گرفت. سپس این سویه به منظور سازش با سنگ سولفیدی سرب و روی بامای اصفهان، استفاده گردید و متعاقبا برای اهداف فروشویی به کار رفت. سپس با انجام یک آزمون فاکتوریل چهار عاملی (دما، قطر ذره معدنی، سرعت تکان و زمان) متغیرهای pH، rh و غلظت یون فرو در محیط رشد باکتری، سنجش گردید تا بهترین شرایط رشد در حضور سنگ معدن، به دست آید. برای بررسی آماری نتایج طرح، از General Linear Model استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، باکتری در قطر ذره معدنی مش 100، دمایC° 35، سرعت تکان rpm 200 و در طی سه روز، بهترین شرایط خود را برای فروشویی کانی نشان داد. با علم به شرایط بهینه، فروشویی سنگ معدنی باما طی 20 روز در فلاسک لرزان محتوی محیط 882، انجام گردید و از روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی برای آنالیز مایع فروشویی و تکنیک های XRD و XRF برای آنالیز کانی فروشویی شده، استفاده شد. نتایج اسپکتروسکوپی جذب اتمی نشان داد که میزان روی در مایع فروشویی کانی باما 87/76 درصد افزایش یافته و در روز سوم، این افزایش با یک جهش همراه است. این در حالی است که میزان افزایش روی در شاهد، 349/26 درصد است. میزان سرب در مایع فروشویی نیز طی این مدت، 85 درصد کاهش پیدا کرده که احتمالا نشان از تشکیل سولفات نامحلول سرب دارد. میزان کاهش سرب در شاهد، 91/30 درصد می باشد و اختلاف معنی داری (p<0.01) در همه این آزمایش ها وجود دارد. نتایج آنالیز XRD سنگ معدن باما طی هشت روز فروشویی در فلاسک لرزان، نشان می دهد که اسفالریت با کارت گرافیکی 524-3 کاملا از سنگ معدن، حذف شده و در شاهد، با کاهش اندکی همراه است. نتایج XRF این کانی نشان داد که درصد وزنی نسبی روی به میزان 355/81 درصد کاهش یافته است که بیانگر راندمان بالای فروشویی توسط LLB-ZS است.
  کلیدواژگان: ارقام کلزا، تنش خشکی، عملکرد، اجزای عملکرد
 • حمید محمدی، فرشید کفیل زاده، امیر برجیان، مجید ترابی اردکانی صفحه 281
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی است و یافته های جدید، موید افزایش شیوع این بیماری است. تاکنون اثرات ضدافسرگی گیاهان متعددی مورد بررسی قرار گرفته که برخی نیز در کلینیک پذیرفته شده اند. هدف مطالعه حاضر، تعیین اثرات ضد افسردگی عصاره ریشه گیاه آدمک یا چله داغ است که اثر ضدالتهابی و ضد دردی آن مورد تایید قرارگرفته است. در این مطالعه، آزمون های شنای اجباری، معلق بودن و جعبه باز روی موش های آزمایشگاهی انجام گرفت و اثرات دوزهای مختلف عصاره ریشه گیاه آدمک با اثر دارویFluoxetine مقایسه گردید. مصرف خوراکی عصاره ریشه گیاه آدمک با دوز 4،7 و10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 1، 7 و 14 روز طی آزمون معلق بودن، به طور معنی داری افسردگی را کاهش داد که مشابه تاثیر Fluoxetine بود و در آزمون شنای اجباری، مصرف خوراکی دوز 4 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به مدت 1 و 7 روز به طور معنی داری موجب کاهش بی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل گشت. با توجه به یافته های این مطالعه که موید اثر ضدافسردگی عصاره گیاه آدمک همانندFluoxetine است، می توان احتمال دادکه این تاثیر، ناشی از تغییر در میزان آزادسازی مونوآمین ها درسیستم عصبی مرکزی باشد.
  کلیدواژگان: صادرات، عرضه داخلی تقاضای داخلی، پرتقال
 • محمد ناظری، رضا ضرغامی، فرشاد قوشچی، سامیه رئیسی، محمدتقی بزی صفحه 295
  در حال حاضر روش های گوناگونی برای تشخیص بیماری های مزمن وجود دارد که علی رغم گستردگی استفاده از آن ها، به دلیل وجود برخی از محدودیت ها لازم است تغییراتی در فاکتورهای اندازه گیری صورت پذیرد. اندازه گیری پورفیرین های گلبول قرمز، روشی ساده جهت غربالگری و تشخیص برخی بیماری هاست. برخی پژوهشگران، این عوامل را به عنوان انتخاب برتر در تشخیص تعدادی از بیماری های مزمن می دانند.در مطالعه حاضر ار 79 بیمار همودیالیزی دعوت به همکاری شد. بیماران به طور کلی از نظر بهره مندی و تیمار با اریتروپویتین نوترکیب انسانی ((rHuEPO دو دسته را تشکیل می دادند. بر اساس پرونده پزشکی، بیماران از نظر وضعیت کلیه به چهار دسته گروه مرحله ابتدایی (در دو زیر گروه)، گروه مرحله میانی و گروه مراحل انتهایی تقسیم شدند. در تمام دسته ها گروه های تیمار شده یا نشده با rHuEPO تفکیک شدند.نمونه خون افراد سالم به عنوان شاهد انتخاب شد. بررسی ها نشان داد که با شدت یافتن مشکلات نفرونی، میزان FEP افزایش می یابد و می توان پیشنهاد کرد که از این فاکتور به عنوان عامل ردیابی وضعیت کلیوی بیماران استفاده گردد. همچنین، استفاده از rHuEPO برای بیماران، به ویژه در مراحل میانی و انتهایی توصیه می شود. اختلاف واضح مقادیرFEP و ZPPدر بیماران همودیالیزی بیانگر این واقعیت است که کاربرد FEP در تشخیص وضعیت کلیوی این بیماران ارجحیت دارد. همبستگی آماری بین میزان FEP و وضعیت بیماران نیز بیانگر این فرضیه است که FEP، فاکتور مناسبی برای غربالگری و درجه بندی بیماران همودیالیزی و مطالعه شرایط آن ها است.
  کلیدواژگان: سویا، تاریخ کاشت، فاصله ردیف، عملکرد، رقم زودرس کراسنودار 778
 • پری ناز پوراسماعی، داوود حبیبی، ابوالقاسم توسلی، مسعود مشهدی اکبر بوجار، بهجت روشن، حسن رفیع، محمد شکروی صفحه 305
  در تحقیق حاضر، اثرات ضددردی عصاره اتانلی بخش های هوایی گیاه مریم گلی بنفش (Salvia verticillata L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضددردی عصاره اتانلی گیاه به وسیله تست فرمالین و تست انقباضات شکمی در این حیوان مورد تحقیق قرار گرفت. عصار هاتانلی با دوزهای 10، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی تزریق گردید. گروه کنترل، سالین را به عنوان حلال عصاره اتانلی دریافت نمودند. نتایج نشان داد که عصاره اتانلی گیاه، درد القاء شده توسط تست فرمالین را کاهش می دهد. همچنین، عصاره اتانلی این گیاه، اثرات ضددردی را در برابر بروز انقباضات شکمی القاء شده توسط اسید استیک نشان داد. داده های تحقیق نشان می دهد که بخش های هوایی این گیاه دارای اثرات ضددردی است. البته برای بررسی و تعیین اثرات درمانی آن لازم است مطالعات بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، لوبیا قرمز، سوپرجاذب، عملکرد، اجزای عملکرد
|
 • Page 217
  The objective of this study was to develop a risk-based cultivation model in Jahrom District, Fars Province. Water reduction was considered as environmental objective. In addition, lowering the water consumption was also considered. To get the objectives, a multi-objective programming approach was applied. The mentioned objectives were followed by considering the farmers preferences to get the certain level of income. The risky models were Target MOTAD and Income Variance. Desired solutions were selected using cluster analysis, since several solutions were obtained by income variance. The selection was performed developing integrated criteria containing three goals: reduced amount of water usage, reduced risk, and increased gross margin. It was recognized that gross margin of optimal model is 20 percent higher than current one. But the optimal solution imposes 40 percent higher risk as compared to the current model. The results showed trade off among the goals, meaning that getting environmental objective will be achieved at other objectives expense. The risk of the model increased by increased income and decreased water use. In selected patterns wheat tended to increase by rising risk. These patterns contained more maize and vegetables rather than their current pattern. While in the case of barley, the high risk patterns emerged to set aside its priority. The broad beans was remained unchanged compared to its current pattern, to some extant. It was also revealed that, the more the risk of a pattern the more divergent would be the optimal solution compared to the current one.
 • Y. Ebrahim Nezhad, M. Shivazad, K. Nazeradl, A.R. Ahmadzadeh Page 233
  This experiment was carried out in Mr. Amin Vakili’s layer farm with 15000 laying hens in Azarshahr, East Azarbayjan (autumn, 2003). This research was carried out in order to survey the combination effect of ethylen ediaminetetraacetic acid (EDTA) and microbial phytase on the egg quality characteristics in commercial laying hens of Hy-line (W-36) strain in 53-64 week of age. In this experiment 192 laying hens were examined. The experimental design was completely randomized design with a 3×2 factorial arrangement with three levels (0.0, 0.1% and 0.2%) of ethylene diamine tetra acetic acid and two levels (0.0 and 300 units/kg) of microbial phytase in low available phosphorus diets with 6 treatments, 4 replicates and 8 hens in each replicate. The criteria used to assess were specific gravity, eggshell thickness, Hough unit, eggshell weight and eggshell ash. The results showed that interaction effect of ethylene diaminetetraacetic acid × phytase on specific gravity, Hough unit and eggshell weight was significant (p<0.05). Adding of ethylene diamine tetra acetic acid to low available phosphorus diets had not influence on the egg quality characteristics in laying hens. Phytase addition in low available phosphorus diets, increased eggshell weight and eggshell thickness significantly (p<0.05). Also, phytase addition in low available phosphorus diets did not improve eggshell ash.
 • Mobasser, H.R., M. Bahadori, .A. Eftekhari., M. Nasri Page 243
  In oder to study the effects of planting date, nitrogen splitting and rhizobium bacteria on cropping characters of soybean line 033, an experiment was conducted as split split plot based on randomized complete block design with three replication. This experiment was arranged in a way that main factors included three levels of different planting dates (May 10, June 5 and June 31) and sub factors included two levels of different planting date with and without rizobium inoculation and five levels of N (T1=consumption of the whole Nitrogen in base stage, T2= Consumption of 50% Nin base + 50% Nin R2 stage, T3= consumption of 30% Nin base + 50% Nin R2 stage, T3= consumption of 30% Nit base + 70% in R2 stage, T4 = consumption of 50% Nit base + 50% in R5 stage and T5 = consumption of 30% Nit base +70% in R5 stage). Results showed a decrease number in pod per main stem and sub branch and 100 seed weight in main stem total grain yield with delaying planting date but reduction number of empty pod in sub branch. The rhizobium caused an increase in number of pod, seed per pod, 100 grain weight and total grain yield. Consumption of nitrogen fertilizer in proportion 50 to 70% in R5 stage caused an increase in number of pod, mean number of seed per pod and 100 seed weight in main stem also an increase number of seed per pod in sub branch and decreased in the number of empty pod in main stem and sub branch. T1 (consumption of the whole Nitrogen in base stage) and T5 (consumption of 30% N in base + 70% in R5 stage) had the minimum and maximum grain yield at the rate of 3919.9 kg hac-1 and 4396.9 kg hac-1 respectively. Interaction planting date with nitrogen splitting was affection significantly on number of pod per sub branch, number of empty pod per main stem and 100 grain weight. number of pod per main stem, number of seed per pod in main stem and sub branch, number of empty pod and 100 grain weight in main stem and total grain yield were affected significantly by interaction date planting and rhizobium.
 • R.Ghanbari, M.Ghavami, H.Safafar Page 257
  Oxidation of oils and fats decreases organoleptic and nutritional values of food products.In order to prevent this process, natural antioxidants are used..In this study phenolic compounds were isolated from rosemary by different solvents. The optimum (600 ppm) concentrations of the extracts were added to cotton seed oil and the antioxidant activities were evaluated by means of induction period measurements employing rancimat apparatus and peroxcide and TBA value determined, at 70 cantigrades, during 20 days and compared with TBHQ. The phenolic contents in methanol rosemary extract were determined according to folin-ciocultue method. the amount was 34 mgl per dry weight. The results indicated that the extracted phenolic compounds were able to retard the oxidation process and the synergistic activities of fatty substrates examined.
 • H. Bagheri, A.H. Shirani-Rad, M. J.Mirhadi, B. Delkhosh Page 265
  For appoint of resistance to drought stress two cultivars of autumnal Rapeseed survey of component of their function, examination in case of split plot in form of complete basis project block in three repetitions that which the irrigation was the main factor in seven levels and also the accessory factor in two levels consist of Zarfam & Opera varieties. Examinant in 2005-2006 cropping season to executed in farm of Seed & Plant Improve Institute, Karaj. The results showed that the effect of variety on the seed yield, seed oil yield,seedoil percent (1%) and 1000 seed weight(5%) became meaningful and also mutual effects of irrigation and variety on attributes number of fructify in the secondary branch, the number of seed in fructify and 1000 seed weight effect meaningfully (5%). in conditions of drought stress the most Seed yield was to Zarfam variety (5133KG in hectare) in conditions of cutting irrigation in stage of tillering and flowering and the least yield to Opera variety allocated in conditions and of cutting irrigation in stage of flowering.Results of correlation studies indicated that seed oil yield had a positive and Significant in the level 1% with Seed oil percent, the number of seed in fructify., The height correlation was determined between seed yield and oil yield (r = 0.99).
 • H. Mohammadi, F. Kafylzadeh, A. Borjian, A. T. Majid Page 281
  The main objective of this study was to recognize the factors affecting orange export. Regarding the relation ship between among import, domestic supply and demand, a model including cropping area, yield, domestic demand, and export functions using data set over 1359-83 (1980-2004) was estimated. Based on simultaneous test, equations were found simultaneous. The results showed that an increasing domestic production will resut in raise export. Whereas the world-domestic price ratio revealed no considerable effect on export. It was also demonstrated that imposed war has influenced the export negatively. In the case of domestic demand for oranges, pre capita income and price of substitutes were found statistically significant, with positive effect on oranges price. However, the impact of the concerned variables including capital formation in farm sector, expected price and technology on domestic supply were assessed unimportant.
 • Page 305
  Drought and its consequent stress is one of the important factors which restricts agricultural production and reduces the use efficiency of dry lands. Recognition and utilization of crops tolerant to drought and methods for reduction water use plant makes it possible to use semi arid areay. Super absorbent is a kind of matter that it able to absorb water and nutrient and help to increase the growth of plant. In order to study the effect of super absorbent polymer on some agronomic traitsg yield and yield components of red bean, in the research station of Islamic Azad University, Karaj Branch in 1384, three varieties (Derakhshan, D81083, Naz) under normal and stress irrigation and split factorial design under randomized complete block design (RCBD) with four replication were used. Irrigation treatments were factor A along main plot and red bean varieties were factor and factor, c was super absorbent concentration (0, 7%) on sub plots.Results showed significant difference between irrigation treatments, varieties and polymers concentration for length of pod, number of pod per plant, number of seed per pod, seed yield, total dry matter, harvest index and 100 seed weight. Therefore, drought stress has caused significant decrease in the traits. the studies in field also showed that Naz variety is recognized as resistant variety and Derakhshan variety as sensitive variety. Results of experiment showed that superabsorbent absorbs and keep the water and it can to reduce death of plant from waterless and it can increase agronomi characteristics and with attention to increase yield and yield components and decrease the use water, to dispose of super absorbent is suitable viewpoint economic.