فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال دهم شماره 4 (زمستان 1386)
 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1386)
 • 266 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مصطفی مهاجرانی صفحه 1
  در این مقاله فراز و فرودهای نظام تعاونی روستایی در ایران از گذشته بسیار دور تا 22 فروردین ماه 1386 به طور فشرده مورد بررسی قرار گرفته است. برای اینکه خواننده گرامی به عمق مسائل تعاونی های روستایی واقف گردد مقایسه ای نیز در سطح بین المللی به عمل آمده است تا بدانیم ما و دیگران در مورد تعاونی روستایی چه کرده ایم و در حال حاضر در کجا قرار داریم.
  کلیدواژگان: تعاونی های روستایی، تعاونی ها، ایران
 • جواد ترکمانی، علیرضا نیکویی صفحه 15
  از اهداف مهم بیمه تاثیر بر کارآیی استفاده از نهاده های مختلف بیمه شدگان است، که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می دهند، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی شده و از طریق مصاحبه با گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال 1384 به دست آمد. بهره برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم کار بیمه نشده و 248 گندم کار بیمه شده را شامل می شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر تولید بهره برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تاثیر بیمه بر تولید گندم کاران در اقلیم مدیترانه ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی های شخصی و مدیریتی بیمه گذار بستگی داشته است. از این رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به منظور افزایش تولید و نقش آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده ها بستگی دارد.
  کلیدواژگان: بیمه، محصولات زراعی، توسعه روستایی، مطالعه موردی، فارس (استان)
 • یوسف قنبری، هدایت الله نوری صفحه 39
  در این مقاله، اثرگذاری نظام های زراعی بر توسعه روستایی در استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دست یابی به اهداف تحقیق، ابتدا روستاهایی که نظام های زراعی مختلف در آنها وجود داشتند، شناسایی و تفکیک شدند. سپس برای هر نظام، روستاهایی که حداقل 50 درصد بهره برداران آن عضو این نظام بودند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. بر این اساس،برای سه نظام اصلی زراعی موجود در استان مجموعا 300 روستا مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین ارتباط بین نظام های زراعی و توسعه روستایی، مجموعه شاخص ها فهرست شدند و پس از حذف و تلفیق آنها، در مجموع 27 شاخص برای نظام های زراعی از یک سو و توسعه روستایی از سوی دیگر انتخاب شدند و داده های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل در مدل معادلات ساختاری نشان داد که در نظام تعاونی تولید در مقایسه با سایر نظام های زراعی بیشترین ارتباط و تعامل بین شاخص های توسعه روستایی و شاخص های نظام های زراعی وجود داشته است، به گونه ای که در اکثر شاخص های این دو مولفه ارتباط معنی داری مشاهده می شود. نظام خانوادگی، به لحاظ تعامل با توسعه روستایی، پس از نظام تعاونی تولید قرار دارد و در نظام تعاونی مشاع، ارتباط بین شاخص های نظام زراعی و توسعه روستایی در رتبه آخر قرار گرفته است. همچنین، برازندگی مدل GFI در نظام تعاونی تولید 0/989، در نظام خانوادگی 0/973 و در نظام تعاونی مشاع 0/746 به دست آمد.
  کلیدواژگان: نظام های بهره برداری، توسعه روستایی، مطالعه موردی، اصفهان (استان)، تعاونی های تولیدی، مدل معادلات ساختاری
 • غریب فاضل نیا صفحه 67
  چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی مبتنی بر اصولی چند است که عبارت اند از: جریان دوسویه اطلاعات، انطباق با شرایط محیطی و جغرافیایی، سازگاری با ویژگی های فرهنگی جوامع روستایی، بهره گیری از توان نهاد های محلی در برنامه های اقدام برای ترویج و اطلاع رسانی روستایی، پوشش همگانی، و پایداری زیست محیطی. مقاله حاضر، با رویکردی تبیینی- تحلیلی و با اتکا بر یافته های میدانی و با رعایت اصول فوق، الگوی بهینه نظام برنامه ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی استان سمنان را با استفاده از روش تحلیل SWOT بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که میانگین کل امتیاز تهدیدها و ضعف ها از میانگین کل امتیاز فرصت ها و قوت ها کمتر است. راهبرد کلان پیشنهادی برای چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه ریزی ترویج تعاون متناسب با مناطق روستایی، راهبردی تهاجمی خواهد بود. زمینه یابی ترویج و تشکیل تعاونی ها براساس شرایط و ظرفیت های زیست محیطی هر روستا و نیز استفاده از توان و تجارب نهاد های محلی رسمی و غیر رسمی در اجرای برنامه های ترویج تعاون در مناطق روستایی توصیه شده است
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، ترویج، تعاون، مناطق روستایی، سمنان (استان)
 • ربیع فلاح جلودار، سیدجمال فرج الله حسینی، سیدمحمود حسینی، سیدمهدی میردامادی صفحه 87
  این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را زنان روستایی کارآفرین استان های گیلان، مازندران و گلستان تشکیل می دهند، و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. میانگین سنی زنان کارآفرین مورد بررسی 38 سال است، حدود نیمی از آنها فرزند اول یا دوم خانواده هستند، و شغل پدر بیش از نیمی از آنان کشاورزی است. حیطه کاری اکثریت آنان فعالیت هایی همچون کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات است. از نظر پاسخگویان خانواده بیشترین تاثیر را بر موفقیت کاری آنان داشته است. کمک به بهبود شرایط زندگی خانواده و پس از آن کسب درآمد مستقل مهم ترین محرک پاسخگویان جهت راه اندازی کسب و کار و حصول موفقیت بوده است. امکان پیش بینی نیاز مردم به محصولات و خدمات و امکان پیش بینی میزان تقاضا برای محصولات و خدمات نسبت به سایر عوامل در محیط کاری آنها مهیاتر بوده است. از نظر ویژگی های روان شناختی، زنان کارآفرین عمدتا آینده نگر، نوگرا و خوداتکا هستند. بیش از نیمی از آنان در کلاس های مرتبط با کسب و کار شرکت نموده اند و از نظر مشارکت در فعالیت های اجتماعی، بیشتر آنها در شرکت های تعاونی عضویت دارند. تلویزیون، بازدید از کسب وکار دیگران و شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی رایج ترین کانال های ارتباطی جهت کسب اطلاعات شغلی بوده است. موفقیت زنان کارآفرین استان مازندران بیشتر از استان های گیلان وگلستان است. زنانی که بر تاثیر پدر بر موفقیت خود صحه گذاشتند نسبت به سایر زنان از میانگین موفقیت بالاتری برخوردار بوده اند. همبستگی میزان موفقیت زنان کارآفرین با انگیزه کسب درآمد بیشتر و کمک به بهبود شرایط زندگی خانواده مثبت و معنی دار، با ویژگی منفعت طلبی و خودرایی منفی و معنی دار، و با میزان استفاده از رادیو، تلویزیون و اینترنت مثبت و معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان روستایی، شمال کشور، مازندران (استان)، گیلان (استان)، گلستان (استان)
 • جمال محمدی، صدیقه کیانی صفحه 117
  ارتباطات مطلوب در پیشرفت هر جامعه تاثیری به سزا دارد و یکی از شاخص های مهم رشد و توسعه ملی است. از سوی دیگر، دستیابی به خودکفایی در تامین نیازهای حیاتی کشور از اهم هدف های هر برنامه توسعه اقتصادی به شمار می رود و تحقق آن در پرتو توجه به روستاها، و تامین ارتباطات و ایجاد راه های مناسب در مناطق روستایی امکان پذیر است. از این رو، بررسی حاضر برای سنجش ارتباط بین میزان دسترسی به راه های روستایی و توسعه یافتگی مناطق روستایی در دهستان های قهاب جنوبی و براآن جنوبی از بخش مرکزی شهرستان اصفهان به انجام رسیده است. در مرحله اول، سطح بندی نقاط روستایی از لحاظ توسعه یافتگی با استفاده از نمره استاندارد Z صورت گرفت و پس از تهیه نقشه راه های روستایی منطقه، امتیاز میزان بهره مندی از راه های روستایی محاسبه شد؛ و در نهایت، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی بین برخورداری از راه های روستایی و توسعه یافتگی محاسبه گردید. میزان همبستگی محاسبه شده در براآن جنوبی 0/822 و در قهاب جنوبی 0/768 بود، که هر دو حاکی از ارتباط مستقیم و معنی دار میان دسترسی به راه های روستایی و توسعه یافتگی روستاست
  کلیدواژگان: راه روستایی، توسعه روستایی، اصفهان (شهرستان)، قهاب جنوبی (دهستان)، براان جنوبی (دهستان)
 • اسماعیل شهبازی، عباس نوروزی صفحه 145
  تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.
  کلیدواژگان: روستایی، مددکاری اجتماعی، توانمندسازی، روستاها
 • حسین حاتمی نژاد، مصطفی محمدی ده چشمه، رعنا محمدی ده چشمه صفحه 175
  در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان موثر باشد.
  کلیدواژگان: سکونتگاه های انسانی، سکونتگاه ها، توسعه، دهستان ها، شهرکرد (شهرستان)
 • عبدالحمید پاپ زن، کیومرث زرافشانی، بهروز راسخی صفحه 199
  پژوهش حاضر، با بهره گیری از فن دلفی و مدل سوات به اجرا درآمد. در هر یک از بخش های این مدل، پرسش هایی مطرح شد تا بر اساس پاسخ های دریافتی و تجزیه و تحلیل های لازم در سه مرحله چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم شود. کلیه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. براساس پاسخ های دریافتی، کسانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی کافی نداشتند، حذف شدند. همزمان، نظر متخصصان شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، از جمله نقاط قوت عبارت اند از وجود برق، دفتر مخابرات، قشر جوان تحصیل کرده، جاذبه های گردشگری؛ برخی از نقاط ضعف عبارت اند از ضعیف بودن تجهیزات مخابراتی، هزینه بالا، عدم جاذبه برای بخش خصوصی، کمبود نیروی متخصص بومی، پایین بودن سطح تحصیلات؛ مهم ترین فرصت ها عبارت اند از دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش واسطه گری، دیدگاه مثبت مسئولان، قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزایش گردشگری روستایی؛ و بالاخره، از جمله تهدیدها عبارت اند از افزایش مصرف گرایی و ناهنجاری های رفتاری. افزون بر آن، نتایج نشان داد که دو گروه متخصصان شهری و روستایی در بسیاری از موارد نظرهایی یکسان داشتند. در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، می توان چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه را خوش بینانه ارزیابی کرد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مناطق روستایی، نظام های اطلاع رسانی روستایی، کرمانشاه (استان)
 • صفحه 231
  برای ما خوانندگانی که در این سوی مرزها زندگی می کنیم, به ندرت اتفاق می افتد در کتابی که در سطح بین المللی و در زمینه توسعه و مدیریت مشارکتی منتشر شده است, با نامی ایرانی به عنوان نویسنده برخورد کنیم. کتاب حاضر از جمله آن اتفاقات نادر و فرخنده ای است که مزین به نام یکی از پژوهشگران و اندیشمندان برجسته ایرانی, دکتر محمد تقی فرور است. ایشان که تجربیاتی گسترده و عمیق در زمینه توسعه پایدار، مدیریت منابع طبیعی و ملاحظات مربوط به آن دارند, یکی از نویسندگان این کتاب اند. کتاب دارای جذابیت های گسترده ای است, ولی چیزی که آن را به خصوص برای خواننده ایرانی خواندنی و پربار می کند, تاملاتی است که حاصل سال ها تجربه میدانی دکتر فرور در مناطق مختلف و زمینه های متفاوت در ایران بوده است. (یکی از این موارد جالب توجه, تجربه ایل قشقایی در ایران است که در صفحه 23 کتاب به آن پرداخته شده است.) علاوه بر این, تجارب متفاوتی از دیگر نقاط جهان گردآوری شده
 • صفحه 5
|
 • Javad Torkamani, Alireza Nikouee Page 15
  One of the main purposes of insurance is to influence use efficiency for different inputs of insured farmers. This can catalyze rural development and lead to an increase in income and welfare of farmers in rural communities. The objective of the present study is to examine the influence of farm product insurance on the production efficiency of agricultural operators and economic development of rural communities. We selected farm cultivators in Fars province as our research community. The data were collected in a cross sectional manner and from three climatic zones including warm semidesert, Mediterranean, and cold mountainous in year 2005. It used multi -stage stratified cluster sampling procedures and two groups of farmers - insured and non insured- were interviewed. The sample included 162 insured and 248 non insured farmers. The results indicated that insurance has a positive influence on the production of wheat cultivators in Mediterranean zone, while its impacts on the production of wheat cultivators in semidesert, and mountainous zones were partly negative and negative respectively. We can conclude that insurance -with respect to increase in production - has a random effect in most areas and farms. The increase in production is dependent mostly on personal and managerial traits of the insured. Thus, the promotion of crop insurance efficiency is dependent on supplying extension services to raise farmer’s awareness about the merits of insurance, mechanisms to raise production and efficiency of using inputs.
  Keywords: Insurance, Farm Products, Rural Development, Case Study, Fars (Province of Iran)
 • Yousof Ghanbari, Seyyed Hedayatollah Noori Page 39
  This paper is an attempt to study the contribution of farming systems to rural development in Isfahan province. In order to identify statistical population, first, those villages with different types of farming systems were identified. Second, for each system, villages were selected where at least half of the farmers were member of that system. There are three major farming systems in the province and 300 villages were selected for the study. The total number of indices on two sides was listed and after omission and integration 27 indicators were selected for the two issues of farming systems and rural development. The results of structural equations showed that the most interactions can be observed between rural development indices and farming systems indices in production cooperatives such that the relationship between the majority of indices of the two factors are significant. Peasant systems and common cooperative systems came second and third after the production cooperative with respect to the subject. The estimated Goodness of Fit Index (GFI) for production cooperative systems, family systems and common cooperative systems were 0.989, 0.973 and 0.746 respectively.
  Keywords: Farming Systems, Rural Development, Case Study, Isfahan (Province of Iran), Production Cooperatives, Structural Equations Model
 • Gharib Fazelnia Page 67
  A framework for an optimal pattern of cooperation extension planning system is based on several principles and it is necessary to treat it appropriately. These principles include two sided flow of information, adapting to geographical and environmental conditions, adjusting to cultural features of rural communities, utilization of local institutions in the extension and information diffusion, general coverage and environmental sustainability.In this line, the present paper used an exploratory-analytical approach and relied on field findings and aforementioned principle to present an optimal pattern of cooperation extension planning system for rural areas in Semnan province. The study used SWOT method. The results indicated that the average total of threats and weaknesses is less than the average total of opportunities and strengths. Thus, the proposed macro strategy for an optimal pattern of cooperation extension planning system which is appropriate for rural areas is an SO (strength-opportunity) strategy. Examples of SO strategy include: finding areas to extend and organize cooperatives that are appropriate to potentials and conditions of each village; and utilizing the potentials and experiences of formal and informal institutions to perform cooperation extension planning in rural areas.
  Keywords: Planning, Extension, Cooperation, Rural Areas, Semnan (Province of Iran)
 • Rabi Fallah Jelodar, Seyyed Jamal Farajollah Hosseini, Seyyed Mahmoud Hosseini, Seyyed Mehdi Mirdamadi Page 87
  The purpose of this study is to identify factors that contribute to the success of rural women’s entrepreneurship. The statistical population includes entrepreneur rural women in three provinces of Gilan, Mazandaran and Golestan. The required data were collected by questionnaire. The research findings show the average age of women entrepreneurs is 38 and almost half of them were the first or second child of their family and their father’s main occupation was agriculture. The majority of women concentrated their activities on agriculture, livestock breeding, handicrafts, and services. Prioritizing those with most significant influence on the respondent’s success indicated that family was the most important one. The most important motive that induces the women to initiate an enterprise and to succeed was to improve living conditions and income of their family. From the respondent’s point of view the possibility is more available to estimate people’s need and demand for products and services in comparison to other factors. From the point of psychological characteristics, women entrepreneurs were generally visionary, self sufficient and progressive. More than half of the women entrepreneurs participated in entrepreneurship training workshops. From the viewpoint of participation in social activity, most of them were a member of cooperatives. The most frequently used channels of communication to acquire knowledge about their occupation were TV, visit each other enterprise, and participation in training and extension workshops. Rural women entrepreneurs level of success was more in Mazandarn than in the other two provinces. Women who emphasized emphatically their father’s influence on their success were on average succeeded more than those who perceived otherwise. There is a positive and significant relationship between the level of success of women entrepreneurs and motivations to generate income, contribute to the well-being of the family, and using internet, TV, and radio. There is a significant and negative relationship between women’s success and being an autonomist or profit seeking individual.
  Keywords: Entrepreneurship, Rural Women, North of Iran, Mazandaran (Province of Iran), Gilan (Province of Iran), Golestan (Province of Iran)
 • Jamal Mohammadi, Seddigheh Kiani Page 117
  Appropriate communication has a significant influence on development of a society, and it is one of the important indicators of growth and development. In addition, self sufficiency and self reliance can be realized by paying special attention to rural areas and provision of roads in these areas. In order to assess the linkage between degrees of access to rural roads and level of development, the present study was carried out in south Ghohab and south Baraan subdistricts in central part of Isfahan county. In the first step we categorized the rural areas according to their development level using Z score analysis. In the second step a map of rural roads was prepared and a score was estimated for degree of access to rural roads. In the final step, we used Pearson correlation test to assess the relationship between access to rural roads and level of development. The research findings indicated that the estimated level of association between level of development and access to rural roads were 0.822 and 0.786 in south Baraan and south Ghohab respectively, both coefficients indicated a direct and significant relationship between the two variables.
  Keywords: Rural Roads, Rural Development, Isfahan (County of Iran), Ghohab (Subdistrict), Baraan (Subdistrict)
 • Esmail Shahbazi, Abbas Nowrouzi Page 145
  Specialism together with scientific and social change call for more collaboration among different disciplines. This collaboration is indeed imperative and inevitable to resolve the problems a society facing. Based on this necessity this paper was prepared in a documentary research framework. Research findings show social work and rural extension are among those professions that have common aspects concerning the background inside the country, the domestic and international trend of changes, and the type of audience. While there are some communalities between the two, differences can also be observed. Social work clients have a clear-cut understanding of it; however they do not have an insight about the advantages of extension trainings. There are emerging demographic changes in rural community, among which the most important one is the growth of disabled and aged groups. These changes are such that those who have once been a client of social work increasingly become a client of agricultural extension activities. On the other hand, the presence of social workers is inevitable considering the quantitative growth of disabled and aged groups in rural areas of the country. These realities demand a joint effort between social workers and agricultural extensionists. These interactions can enrich activities of each party by building on each other experiences which can contribute.
  Keywords: Rural Extension, Social Work, Empowerment, Villages
 • Hossein Hataminejad, Mostafa Mohammadi Dehcheshme, Rana Mohammadi Dehcheshme Page 175
  Due to inappropriate and centralized planning in the past, the quality of development and its related infrastructure has created major issues in the development trend of the country. The diversity and complexity of the subject is one of the major constraints that inhibit the provision of an appropriate model for the distribution of credit. The first step in solving the problems associated with the imbalances driven by regional imbalances is to recognize and categorize regions based on their economic, infrastructure, socio-economic communication, healthcare, training and so forth. The main objective of this study is to assess the potential for developing human settlement in Sharekord at the sub-district level. The study used evaluation models, and analytical and documentation methods. Based on this, 37 indicators were identified from which 7 indices were extracted (training, health, public utilities, communication, tourism, economic and internal). The study was carried out in 11 sub districts and the results were analyzed by SWOT. The findings of study show, a comprehensive planning is required to reflect the strengths, reinforced opportunities, and combat the threats since, the variance of development level in this county is imbalanced and the difference and dispersion of training and health indices have the most significant impact on the development level. The recommendations of this study can contribute to the improvement and rehabilitation of county level development.
  Keywords: Human Settlements, Settlements, Development, Subdistricts, Shahrekord (County of Iran)
 • Abdolhamid Papzan, Kioomars Zarafshani, Behrouz Rasekhi Page 199
  This paper used Delphi technique and SWOT model. To draw an outlook of the ICT expansion, in each part of the model, questions were presented and based on the received responses the required analysis were carried out in three rounds to draw an outlook A pretest was carried out in a statistical population which included all the ICT and rural development experts in Kermanshah county. Based on the received responses those who were not well familiar with ICT omitted. Simultaneously the rural and urban expert views were compared. The existence of electricity, telecommunication office, a young educated class and tourist attractions were counted as points of strength, and poor telecommunication facilities, high overhead, little attraction for private sector to invest, the lack of local experts and low educational level were viewed as points of weakness. Access to world markets, reducing the middlemen’s role, positive attitudes of those responsible, inclusion of ICT in fourth five year plan and enhancement of rural tourism were mentioned as points of opportunities, and increase in consumerism, abnormal behavior were counted as points of threats. In addition, the results indicated that the two groups of rural and urban expert shared a common view that the following completions would result from the expansion of ICT in rural areas: access to world market, enhancement of social participation, environmental conservation. However, they did not hold a unified view concerning point such as a rise in unemployment and poverty, and the existence of local knowledge. In sum, we are optimistic towards the expansion of ICT in the area under study.
  Keywords: Information, Communication Technology (ICT), Rural Areas, Rural Information Systems, Kermanshah (County of Iran)