فهرست مطالب

نقش و فرش - پیاپی 12-13 (بهار و تابستان 1387)
 • پیاپی 12-13 (بهار و تابستان 1387)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • روحی به لطافت ابریشم
  صفحه 4
 • دریای زجوش نانشسته
  صفحه 10
 • فرش هایی فراتر از زمان
  صفحه 16
 • جان آزاد
  صفحه 24
 • عرصه سیمرغ
  صفحه 30
 • شاهنامه بایسنقری
  صفحه 34
 • جایگاه علم در صنعت فرش دستباف
  صفحه 37
 • فرش دستباف عرصه آزمون و خطا نیست
  صفحه 38
 • قالی بافان فقیر شده اند، چرا؟
  صفحه 40
 • با یادی از خلیل درودچی
  صفحه 42
 • مرمت کار فرش
  صفحه 43
 • اثرات اقتصادی - اجتماعی قالی بافی در توسعه روستایی آقچه قلعه
  صفحه 44
 • رنج نبوغ
  صفحه 46
 • از نگاه هنرمند
  صفحه 48
 • به نام او که نقش همه هستی از اوست
  صفحه 50
 • گذشته چراغ راه آینده
  صفحه 52
 • اخبار نگارخانه
  صفحه 54
 • پیشنهادی برای برگزاری سمپوزیوم نقاشی
  صفحه 55
 • هیتلر و مستربین در کارگاه تابلوبافی
  صفحه 56