فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 11 (پیاپی 97، بهمن و اسفند 1381)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علوم اجتماعی
 • تاثیرات رسانه ای, دغدغه ها و سیاست ها
  ابراهیم عیسی پور صفحه 3
 • رسانه ها و تغییرات اجتماعی
  محمد رضا اسماعیلی شاندیز صفحه 5
 • رسانه ها, تحقیقات پلیس را مختل کرده است
  سوان غریبیان صفحه 7
 • رسانه گروهی, عامل بازدارنده یا تشدید کننده جرم
  هادی پرگیر صفحه 8
 • کودکان, جرم و اخبار تلویزیون
  حمید محمدی فرود صفحه 11
 • بحران هویت, علل و پیامدهای آن
  احمد جمشیدی صفحه 14
 • بحران های اجتماعی/واحد مددکاری اداره زندان دلیجان
  صفحه 18
 • بازنگری وضعیت کودکان خیابانی در جهان در حال توسعه
  نقی سبحانی صفحه 21
 • زندان
 • تاسیس زندان های نیمه خصوصی در آلمان
  صفحه 24
 • راه اندازی کلینیک های مثلثی در زندان ها
  صفحه 25
 • زندان مکین, زندان نمونه آمریکا
  محسن میرزایی صفحه 27
 • زندان در فرانسه
  علی اصغر فرقدان صفحه 31
 • مدیریت و آمار
 • تراژدی روابط عمومی در ایران
  محمد رضا کاملان صفحه 36
 • حقوق جزا
 • جرم شناسی تلفیقی
  محمدرضا گودرزی صفحه 41
 • مرجع قضایی و زندان
  پرویز محمد نژاد صفحه 46
 • ادب و هنر
 • در مرگ و رستاخیز
  منوچهر محمد پور صفحه 48
 • پژوهش ها
 • بررسی میزان افسردگی و رابطه آن با ورزش در معتادان به مواد مخدر
  صفحه 51
 • حقوق انسانی زنان و کار
  سیمین اسمعیل زاده صفحه 54
 • مجازات های جایگزین
  بابک پورقهرمانی صفحه 57
 • خبر
 • برگزاری اولین نشست رؤسای زندان های سراسر کشور
  صفحه 60