فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/05/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی رضا تهرانی بقاء، نیازمحمد محمودی، مختار آرامی صفحه 67
  در این تحقیق، رنگبری یک رنگزای راکتیو (راکتیو مشکی 5) به روش ازن دهی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر نور مرئی ماورا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عوامل موثر بر فرآیند رنگبری شامل غلظت ازن، دور همزدن، pH، دما، غلظت رنگزا، حجم پساب و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که ازن دهی روشی بسیار موثر برای رنگبری کامل پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو است و صرف نظر از غلظت ماده رنگزا، حجم پساب و حضور الکترولیت، رنگبری کامل (100%) انجام می شود. عوامل بازدارنده تنها سرعت فرآیند را کاهش می دهند و تاثیری بر بازده رنگبری ندارند. در بین عوامل موثر، غلظت ازن در جریان ورودی و شدت هم خوردن محلول از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: رنگبری، پساب، ازن دهی، عوامل موثر، رنگزای راکتیو
 • سارا احمدی، علیرضا آقایی، بیژن افتخاری یکتا صفحه 77
  در این تحقیق، رنگدانه قرمز با پایداری دمایی و شیمیایی مناسب برای صنایع پرسلان و تک پخت به روش خود احتراقی محلول سنتز شد. با جانشینی یون های کروم که به عنوان عامل رنگ کننده افزوده می شود، در ساختار پروسکایت YAlO3 و تشکیل محلول جامدYAl1-yCryO3 (0.1-0.01 y=) رنگدانه قرمزی با پایداری دمایی بالا ساخته شد. ابتدا، تاثیر کانی سازهای مختلف بر تشکیل فاز YAlO3 مورد بررسی قرار گرفت و با انتخاب سیستم مناسب کانی ساز دمای سنتز تا oC 1400 کاهش یافت. سپس اثر میزان کروم نفوذ کرده (y) در ساختار پروسکایت YAl1-yCryO3 تعیین شد. بیشترین قرمزی (a*) در 0.03y= دیده شد. در نهایت به منظور بررسی پایداری رنگدانه در لعاب های دما بالا و دما پایین، لعاب های رنگی حاوی 5 درصد وزنی رنگدانه، تهیه و بر روی بدنه های مناسب اعمال گردید. نتایج رنگ سنجی بر روی لعاب های پخته شده، حاکی از تشکیل رنگ مناسب، حتی در دماهای بالا می باشد. در لعاب کاشی دیوار با دمای پخت oC1050، مقدار a* در بدنه تهیه شده، 34.549 و در لعاب دما بالا، 23.027 به دست آمد.
  کلیدواژگان: رنگدانه قرمز، پروسکایت، آلومینات ایتریم، خود احتراقی محلول
 • مریم حسنی زنوزی، سید محمدرضا علوی مقدم، مختار آرامی صفحه 87
  هدف از این تحقیق، بررسی شرایط کاربرد و عملکرد پلی آلومینیوم کلرید به عنوان یک ماده منعقدکننده در حذف رنگزای اسید آبی 292 است که یکی از رنگزاهای اصلی مورد استفاده در صنعت نساجی ایران می باشد. برای این منظور تاثیر pH، غلظت ماده منعقدکننده، غلظت اولیه رنگزا، و نیز تاثیر کائولینیت به عنوان یک کمک منعقدکننده طبیعی برای حذف رنگزای مذکور، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب ترین محدوده pH برای حذف رنگزا توسط پلی آلومینیوم کلرید،8-6 می باشد و تحت این شرایط، با استفاده از mg/L 40 پلی آلومینیوم کلرید، میزان حذف رنگزای مورد نظر بیش از 83% است که این غلظت به عنوان غلظت بهینه پلی آلومینیوم کلرید برای حذف رنگزای مذکور انتخاب شد. افزودن کائولینیت به عنوان کمک منعقدکننده، بازدهی فرآیند را به طور نسبی افزایش داد که بیشترین افزایش بازدهی (%30) با افزودن mg/L 40 کائولینیت به فرآیند به دست آمد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش غلظت رنگزا، موجب کاهش بازدهی فرآیند شد به طوری که میزان حذف برای رنگزا با غلظت 25 و mg/L 250 به ترتیب 95% و 21% بود.
  کلیدواژگان: انعقاد و لخته سازی، حذف رنگزا، پلی آلومینیوم کلرید
 • حسن احمدی مقدم، سید حمید جزایری، ریحانه یاغچی سقاخانه صفحه 95
  در این تحقیق برای اولین بار در ایران از کنسانتره ایلمینیت تهیه شده از معدن کهنوج، دی اکسید تیتانیم با ساختار بلوری آناتاز به عنوان عامل اپک کننده لعاب با روش سولفات تولید شد. ماده اولیه مورد استفاده حاوی 47.9% وزنی دی اکسید تیتانیم بوده است. از طریق آزمایش های انجام گرفته شامل مراحل آسیاب و خشک کردن، هضم، انحلال و احیا، تبلور، هیدرولیز، خالص سازی محصول هیدرولیز و کلسیناسیون، دی اکسید تیتانیم تولید شد. در این آزمایش ها برای به دست آوردن ساختار بلوری آناتاز دمای کلسیناسیون oC5 650 مناسب تشخیص داده شد. مشخصات نمونه های به دست آمده حاصل از 3 بار انجام آزمایش ها، با روش های پراش اشعه X و فلورسانس اشعه X مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این روش ها، سه محصول حاصله، دی اکسید تیتانیم با ساختار بلوری آناتاز و دارای درصدهای خلوص 97.95، 96.03 و 96.39% وزنی بودند. محصولات نهایی حاصل از ایلمینیت معدن کهنوج با روش سولفات، به سبب درصد خلوص بالا و درصد پایین ناخالصی های نامطلوب، برای مصرف به عنوان عامل ایجاد رنگ و اپک کننده لعاب مناسب می باشند.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیم، فرآیند سولفات، کنسانتره ایلمینیت، آناتاز، کلسیناسیون
 • اعظم یوسفی، علی اکبر یوسفی صفحه 103
  در این تحقیق، آمیخته های پسمانده پالایش نفت در خلاء با ضایعات پلی اتیلن و لاستیک استایرن بوتادین تهیه شد و رفتار رئولوژیکی و مورفولوژی آنها مطالعه گردید. از آنجایی که قیر ماده پوششی سطوح آسفالتی است و نیروهای اعمال شده بر آن نیز از نوع دینامیک می باشد، رفتار دینامیک مکانیکی آن اهمیت زیادی دارد. جهت تعیین مقاومت قیر در برابر شیاردار شدن از داده های رئولوژیکی G*/sinδ در فرکانس rad/s 10 استفاده شد. نتایج نشان داد که توابع رئولوژیکی مانند مدول های اتلافی، ذخیره و مختلط و گرانروی مختلط آمیخته های حاصله در محدوده مناسبی قرار دارند که نشان دهنده کاهش احتمال ترک در دمای پایین و شیاردارشدن در دمای بالا می باشد. نتایج تصاویر مورفولوژی توزیع مناسب ذرات ضایعاتی را در بستر پسمانده تقطیر در خلاء نشان می دهد و با توجه به نتایج رئولوژیکی به دست آمده، کاربرد جدیدی برای ضایعات پلیمری مطرح می شود.
  کلیدواژگان: قیر پلیمری، رئولوژی، مورفولوژی، ضایعات پلیمری، پسمانده خلاء
 • سید سینا جمالی، محمدرضا محمدزاده عطار صفحه 115
  در این تحقیق، بررسی مقاومت به جدایش از روی سطح فولاد نرم برای دو سیستم پوششی قیری بر پایه قیر زغال سنگی و قیر نفتی از طریق تعیین مقاومت در برابر جدایش کاتدی و چسبندگی تر و خشک انجام گرفته است. برای این منظور، پوشش های قیری با ضخامت μm 100 بر روی سطح فولاد نرم شات بلاست شده اعمال شدند. آزمون جدایش کاتدی با اعمال پتانسیل V 5/1- و اندازه گیری چسبندگی در حالت تر، در شرایط غوطه وری در محلول 3.5% کلرید سدیم انجام گرفت. نتایج اندازه گیری چسبندگی در حالت خشک حاکی از عدم ارتباط این پارامتر با مقاومت در برابر جدایش کاتدی بوده است. در حالی که پارامتر چسبندگی تر، ارتباط مستقیمی با مقاومت در برابر جدایش کاتدی دارد. این امر نشان دهنده یکسان بودن مکانیسم نفوذ کاتیون ها به فصل مشترک، در حضور پتانسیل خارجی (در طی آزمون جدایش کاتدی) و در طی غوطه وری در غیاب پتانسیل خارجی (در طی آزمون چسبندگی تر) می باشد. در عین حال با تعیین مکانیسم نفوذ کاتیون ها طی آزمون جدایش کاتدی، مکانیسم نفوذ برای پوشش بر پایه قیر نفتی از طریق پوشش و برای قیر زغال سنگی از طریق حفره تعیین گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، می توان آزمون جدایش کاتدی را به عنوان معیاری مناسب برای تخمین و مقایسه چسبندگی تر پوشش های قیری مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: پوشش های قیری، جدایش کاتدی، چسبندگی، خوردگی، عبورپذیری یونی
 • مرتضی احسانی، مهدی باریکانی، طاهر صنایع پرکار صفحه 123
  رزین های آلکیدی که در صنعت پوشش های آلی کاربرد دارند، خواص گسترده ای در ابعاد مختلف مانند انعطاف پذیری، مقاومت در برابر ضربه، چسبندگی خوب و مقاومت در برابر ترک خوردگی دارند. اما علی رغم خواص خوب دارای معایبی نیز هستند که برحسب مورد با رزین ها و پلیمرهای دیگر اصلاح می شوند یکی از این موارد، اصلاح مقاومت حرارتی و زردگرایی آنها با رزین ها (پلیمرهای) سیلیکونی است، که رزین اصلاح شده مصرف ویژه ای در پوشش های کوره ای و آستری های اتیل سیلیکاتی خواهد داشت. در این تحقیق به نحوه تهیه کوپلیمر آلکید سیلیکون و کاربرد آن در پوشش کوره ای و همچنین استفاده از آن به جای اتیل سیلیکات در آستری اتیل سیلیکاتی و بررسی خواص آن پرداخته شده است. مقاومت حرارتی پوشش تهیه شده با آلکید سیلیکونی در مقایسه با پوشش کوره ای بر پایه الکید بهبود پیدا کرده است و آستر بر پایه آلکید سیلیکون قابل رقابت با آستر تهیه شده از اتیل سیلیکات گران قیمت می باشد.
  کلیدواژگان: رزین آلکیدی، سیلیکون ها، کوپلیمر آلکید، سیلیکون، گرد روی، اتیل سیلیکات
|
 • A. R. Tehrani, Bagha, N. M. Mahmoodi, M. Arami Page 67
  In this work, decolorization of a reactive dye (C.I. Reactive Black 5) by ozonation method was evaluated by UV-Vis spectrophotometry. The effective operational parameters such as ozonation dosages, stirring, pH, temperature, dye concentration, wastewater volume and the electrolytes were studied. Results showed that the ozonation was a very effective method for reactive dye decolorization. Complete decolorization was achived in different dye concentrations, wastewater volume and electrolytes. These parameters just had some effect on rate of decolorization and not the yield. The concentration of ozone stream and mixing rate were two important factors among all other factors. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 67-75.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Decolorization, Wastewater, Ozonation, Effective parameters, Reactive dye
 • S. Ahmadi, A. Aghaee, B. Eftekhari Yekta Page 77
  In this study, a new red pigment with good thermal and chemical resistance has been synthesized by solution combustion method. By substituting choromium ions in aluminium ion sites in YAlO3 perovskite structure and synthesis the YAl1-yCryO3 (y=0.01-0.1) solid solution, can provide red color. In the first step, effect of various mineralizers on YAlO3 formation has been investigated. Then effect of the doped choromium amount on the pigment color was studied. Latter, thermal stability and chemical resistance of synthesized pigment were investigated. Results showed that the most appropriate mineralizer system for the formation of YAlO3 perovskite was NaF:MgF2:Li2CO3 (3:2:1 by weight). Calcination at 1400ºC for 4 hr is the best condition for preparation of pigments with suitable color. The highest redness (a*) has been obtained when y was 0.03 (YAl0.97Cr0.03O3). Application of the prepared red pigment in low and high temperature glazes, demonstrated high chemical and thermal stability. J. Color Sci. Tech. 2(2008),77-85.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Red pigment, Perovskite, Yttrium alluminate, Solution combustion
 • H. Ahmadi Moghaddam, S. H. Jazayeri, R. Y. Saghakhaneh Page 95
  In this research for the first time in Iran, the anatase crystallographic structure of titanium dioxide was produced from the ilmenite concentrate from the Kahnooj mine by the sulphate method. The raw material contained 47.9 w% of titanium dioxide. By several experiments including grinding and drying, digestion, dissolution and reduction, crystallization, hydrolysis, purification of the hydrolyzate and calcination stages, titanium dioxide was produced. In these experiments, the calcination temperature of 650 ± 5ºC was found suitable for producing anatase crystallographic structure. The samples obtained from performing the experiments for three times were analysed by XRD and XRF. According to the results, three products have anatase crystallographic structure of TiO2 and the purity of 97.95, 96.03 and 96.39 w%. Regarding the high purity of them and low percentages of undesirable impurities, the final products obtained from the ilmenite concentrate from the Kahnooj mine by the sulphate method, could be applicable as a coloring agent and opacifier for glazes. J. Color Sci. Tech. 2(2008),95-101.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Titanium dioxide, Sulphate process, Ilmenite concentrate, Anatase, Calcination
 • A. Yousefi, A. A. Yousefi Page 103
  Blends of vacuum bottom residue with wastes of polyethylene and styrene-butadiene rubber were prepared and their morphology and rheological properties were studied. Since the applied stresses on bitumen in asphaltic pavements are dynamic, the dynamic mechanical behavior of bitumen is of a prime importance. Thus the ratio of G*/sin at 10 rad/s was used to estimate the resistance of bitumen to rutting. It was found that the values of this ratio and other rheological functions such as loss, storage and complex module are in such a magnitude that cracking at low temperatures and rutting at high temperatures are avoided. The morphological studies showed that the wastes particles had homogeneous dispersion in vacuum residue. Concerning these rheological properties of bitumen it is concluded that a proper application is found for recycling the cosidered wastes. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 103-113.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Polymer, modified bitumen, Rheology, Morphology, Polymeric wastes, Vacuum bottom
 • S. S. Jamali, M. M. Attar* Page 115
  Two types of bituminous coating, bitumen and coal tar pitch, were investigated using cathodic delamination and adhesion measurements. The bituminous coatings were applied on shot blasted steel with 100 μm thickness and then were subjected to cathodic delamination and wet adhesion tests during immersion in %3.5 NaCl w/w solution. The wet adhesion test results showed good agreement with cathodic delamination resistance. It could be indicate that the mechanism of cation diffusion to the interface in cathodic delamination process is similar to immersion condition without applied voltage. The mechanism of cation diffusion for bitumen based coating was through the intact coating and for coal tar pitch based coating was through defects in coating. The results showed that the cathodic delamination process is a criterion for estimating of the wet adhesion failure during immersion time. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 115-122.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Bituminous coatings, Cathodic delamination, Adhesion, Corrosion, Ionic permeability
 • M. Ehsani, M. Barikani, T. S. Porkar Page 123
  Alkyd resins which are used in the organic coating industry have various properties with different applications which include flexibility, resistance to stroke, high adhesion property and resistance to breakage. Nevertheless, it has some shortcomings as well, which should be removed by combination of other resins and polymers. One of the properties which need correction is weak thermal properties that can be removed by combining with silicon resins. In the present study manner of preparing silicon - alkyd copolymer, it’s properties, specifications and it’s thermal application range have been explained. Thermalresistance of alkyd based coating is improved with silicone effect in resin and flexibility of ethyl silicate primer increased by alkyd effect in silicon modified resin. Silicone-alkyd based of primer is comparable with ethyl silicate primer in mechanical properties and has lower price. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 123-128.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Alkyd resin, Silicones, Alkyd, silicon copolymer, Zinc dust, Ethyl silicate