فهرست مطالب

شریف - پیاپی 43 (مرداد و شهریور 1387)
  • پیاپی 43 (مرداد و شهریور 1387)
  • ویژه ی مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد
  • 162 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1387/08/15
  • تعداد عناوین: 17
|