فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 125، بهمن و اسفند 1381)
 • سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 125، بهمن و اسفند 1381)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • صفحه انجمن نجوم ایران
  محمد تقی میرترابی صفحه 9
 • سرنوشت زمین
  مارک گارلیک صفحه 10
 • جستجوی پیام آوران دنیاهای دور در قطب جنوب
  شادی حامدی آزاد صفحه 14
 • سنگ های زمینی ماه
  ابراهیم ویکتوری صفحه 16
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت و محسن ایرجی صفحه 18
 • آنها همیشه به شما می نگرند
  پوریا ناظمی صفحه 23
 • قمرهای مشتری و سنجش طول جغرافیایی
  رابرت منتسر صفحه 24
 • مهم ترین ماموریت های فضایی در سال آینده
  هیات تحریریه صفحه 28
 • زنان رصد خانه هاروارد
  رنه جیمز صفحه 30
 • اخبار داخلی
  صفحه 33
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 34
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39