فهرست مطالب

همای سلامت - سال چهارم شماره 5 (پیاپی 22، آذر و دی 1386)
 • سال چهارم شماره 5 (پیاپی 22، آذر و دی 1386)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
 • خبرها
 • تهیه کننده: علیرضا زرین آرا صفحه 6
  به گزارش ایسنا وزیر بهداشت در مورد بحث سرانه با اشاره به این که وضع موجود برای تعیین سرانه منطقی و مناسب نیست، گفت: در این شرایط میزان سرانه درمان مورد نیاز بیش از 8 هزار تومان برآورد می شود. لنکرانی افزود: البته با افزایش مداخلات، کاهش ارجاعات و افزایش آگاهی مردم نظیر آنچه در طرح پزشک خانواده روی داد، می توان سرانه درمان را تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
  •تنها 18 درصد مردم ایران از دانش سلامت کافی برخوردارند.
  مدیرکل ارتباطات و آموزش سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس طرح ارزیابی دانش سلامت جامعه، تنها 18 درصد مردم ایران از دانش سلامت کافی برخوردارند که منبع 50 تا 70 درصد آن، رسانه ها هستند. دکتر امیرخانی خاطرنشان کرد: بر اساس این ارزیابی که طی هشت ماه گذشته از سوی دفتر ارتباطات و آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است، پس از رسانه ها، خانواده و دوستان با 2/38 درصد، کتاب و مجلات با 22 درصد و پزشک معالج با 3/16 درصد در دانش سلامت مردم نقش داشته اند. به گفته وی، کارکنان مراکز بهداشتی و پوستر و بروشورهای منتشره نیز به ترتیب 3/7 و 5/4 درصد در دانش سلامت مردم موثر بوده اند. وی با بیان این که منظور از دانش سلامت توانایی در درک و فهم اطلاعات سلامت است، تصریح کرد: بر اساس این ارزیابی، حدود 50 تا 60 درصد مردم از دانش سلامت متوسط و حدود 18 درصد از دانش سلامت کافی برخوردارند.
 • مقاله
 • طاهره خزاغی، سیدمرتضی وجدان، غلامرضا شریف زاده صفحه 9
  این بررسی به دنبال برگزاری کارگاه های ارتقای مستمر کیفیت، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است، جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (168 n=) که در کارگاه های ارتقای مستمر کیفیت از سال 83 – 80 شرکت نموده اند، می باشد. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای خود ساخته است که پایایی آن توسط 10 نفر از اعضای هیات علمی مشخص و برای تعیین روایی آن یک پیش مطالعه به روش دو نیمه کردن پرسشنامه روی 20 نفر از افراد مورد مطالعه انجام و ضریب α کرونباخ محاسبه گردید. پرسشنامه توسط پژوهشگران در سه بخش سنجش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تنظیم شده بود. 168 پرسشنامه بین کارکنان و مدیران بیمارستان ها، مراکز بهداشت و دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توزیع گردید که 11 پرسشنامه به دلیل ناکافی بودن اطلاعات حذف و داده های 157 پرسشنامه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تعیین ارتباط مشخصات فردی کارکنان با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد از آزمون مربع کای و T student و تست ANOVA استفاده گردید. کل نمره آگاهی 8 (3 و کمتر ضعیف، 6، 5 و4 متوسط، 8 و 7 خوب)، کل نمره عملکرد 26 (13 و کمتر ضعیف، 19-13 متوسط، 20 و بالاتر خوب)، کل نمره نگرش 40 (19 و کمتر ضعیف، 30-20 متوسط، 31 و بالاتر خوب). یافته های پژوهش نشان داد که از 154 موردی که جنس آنها مشخص بوده، 8/44% مرد و 2/55% زن بودند (جدول 1). میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 1/8 ± 8/37 و میانگین سابقه کار آنها 8/6 ± 3/14 سال برآورد گردید (جدول 2).
  6/37% نمونه مورد مطالعه آگاهی ضعیف، 8/61% آگاهی متوسط و 6/0% آگاهی خوب داشتند (جدول 3). 8/3% نگرش ضعیف، 4/64% نگرش متوسط و 8/31% نگرش خوب داشتند (جدول 4).
  8/10% عملکرد ضعیف، 1/26% عملکرد متوسط و 1/63% عملکرد خوب داشتند (جدول 5). میانگین نمره آگاهی افراد مجرد 05/3 و در افراد متاهل 69/3 برآورد گردید که این اختلاف از نظر آماری در سطح (05/0α =، 036/0 P=) معنی دار گردید.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، ارتقای مستمر کیفیت، بیرجند
 • مرتضی خاقانی زاده، زهره وفادار، مهدی سالاری صفحه 13
  امروزه همه مدیران در محیط های سازمانی به این نتیجه رسیده اند که رمز موفقیتشان را باید در قدرت بخشیدن به عناصر هوشمند (نیروی انسانی) سازمان بیابند. قدرت بخشیدن مدیران به افراد به معنای ایجاد شرایطی است که در آن افراد احساس اهمیت کنند، به آموزش و استعدادها توجه شود و افراد بخشی از جمع و گروه به حساب آیند و در تصمیم گیریها شرکت داده شده و به نظرات آنها توجه شود وکار از هیجان برخوردارگردد. در چنین محیطی است که دلبستگی متقابل فرد و سازمان ایجاد شده و تعهدپذیری نسبت به کار و تلاش و کوشش، به آنان انرژی و قدرت می بخشد. در سایه این توانمندی و تعهد و تعلق، افراد علاوه بر ظرفیتهای عملی، از حداکثر توان فکری و علمی خود برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده می کنند. آنچه همکاری فکری و عملی کلیه کارکنان یک سازمان را بسیج می کند نظام مدیریت مشارکتی است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش های حل مسائل و مشکلات و ارتقای بهره وری سازمان فعالانه اندیشیده و حاصل تفکر، تامل و تعمق فردی و تبادل نظر های گروهی را در قالب طرحها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند. بدین طریق در سازمان، یک نظام همفکری و هم اندیشی توام با روح جمعی برای رسیدن به اهداف سازمان ایجاد شده و مدیریت امکان می یابد از گنجینه غنی اندیشه ها و نظرات و راه حلهای مختلف در جهت نیل به اهداف سازمان بهره مند شود و در فضایی صمیمی، ضمن شناخت استعدادها و قابلیت های فردی کارکنان و اهمیت دادن به آنان، روحیه همکاری و مشارکت را در سازمان تقویت کند.
  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها
 • رفعت رضاپور صفحه 18
  امروزه وجود اطلا عات به روز، به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف بهره گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار، امری بدیهی است. به همین دلیل استفاده از اطلا عات در سیستم GIS می تواند در موارد زیر موثر باشد:1 - پاسخگویی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها.
  2 - ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود.
  3 -بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها.
  4- ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران.
  5 - سرعت و دقت کار.
  6 - تعیین قابلیت های توسعه در مناطق و مکانهای مختلف. داشتن درک بهتری از GIS به منظور استفاده بهینه از آن، برای مدیران و تصمیم گیران و کاربران این سیستمها امری ضروری می باشد.
  امروزه تصمیم گیری با ارائه یک برنامه اصولی، حاصلی از آنالیزداده هاست. اطلا عات، زمان و سرعت، متغیرهای اصلی آنالیز داده ها هستند. یکی از مهمترین روش های بهینه کردن متغیرهای اصلی آنالیز داده ها، استفاده از GIS است.
  استفاده از داده های جغرافیایی به طور سنتی، با استفاده از نقشه های کاغذی معایبی دارد که از جمله این محدودیت ها عبارت اند از:1- مقیاس اندازه گیری 2- حذف اطلا عات 3- هزینه زیاد 4- زمان بر بودن 5- سرعت پائین 6- کمبود عوارض اطلا عاتی و ابزارهای کاری. از آن جا که بیش از 80 درصد اطلاعات مورد نیاز مدیریت بحران به مکان و موقعیت خاص بر روی زمین مربوط می شود، لذا وجود، در دسترس بودن و استفاده از داده های مکانی برای مدیریت بحران امری ضروری است، به طوری که بدون داده های مکانی امکان مدیریت بهینه بحران وجود ندارد.
  در حال حاضر در اختیار داشتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده ها دارای اهمیت وافری است. در این رابطه سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری مهم در مدیریت مطرح می باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و نا پیدای ما بین پدیده های مختلف را فراهم می نمایند.
  کشور ما از جمله کشورهایی است که درمعرض بروز اتفاقات و حوادث و سوانح بی شماری می باشد. شناسایی مخاطراتی که در این منطقه وجود دارد و به عنوان تهدیدی برای منطقه به شمار می رود و شناسایی مناطقی که بیشترین احتمال بروز حوادث و مخاطرات در آنجا وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است. زیرا در این صورت می توان برای جلوگیری از بروز حوادثی که می تواند خسارتهای بی شماری را در بر گیرد، برنامه ریزی نمود و برنامه های واکنش در شرایط اضطراری را از قبل آماده نمود. تجربه نشان داده است که برنامه های از قبل پیش بینی شده و پروسه های آزمایش شده برای مقابله با چنین اتفاقاتی می تواند به طور قابل توجهی در جلوگیری از تلفات جانی و کاهش خسارت به اموال و صنایع و محیط زیست موثر باشد. بر همین اساس استفاده از سیستم هایی نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی نقاط بحران می تواند بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت حوادث، کاربرد GIS
 • احسان الله حبیبی، مهندس امیرحسین ملاآقابابایی صفحه 23
  مقدمه
  ناراحتیهای اسکلتی عضلانی، صدماتی هستند که در افرادی که وضعیت بدنی نامناسب حین انجام کارها و وظایف شغلی به مدت طولانی دارند، به وجود می آیند و سبب ایجاد درد و عدم توانایی یا مشکل در انجام دادن برخی حرکات و وظایف شغلی می شوند به طوری که شرکت کردن فرد در فعالیتهای اجتماعی کاهش می یابد. در ضمن در فرد باعث بروز عوارضی از قبیل درد در اعضای فوقانی بدن و کاهش ظرفیت کاری و نیز افزایش حوادث ناشی از کار می گردد. هدف از این پژوهش شناخت عواملی است که در بروز این عوارض نقش بارز تری دارند و بیان میزان فراوانی آنها می باشد تا بتوان بر اساس اولویت و ارتباط بین عوارض و عوامل به وجود آورنده آن هر چه بهتر در جهت پیشگیری آنها اقدام نمود.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و جامعه آماری را رانندگان اتوبوس شرکت واحد شهرستان اصفهان تشکیل می دهند. تعدادنمونه انتخابی 178 نفر بوده است. داده ها به وسیله پرسشنامه ای که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای تکمیل گردیده گردآوری شده است. اطلاعاتی از قبیل مشخصات فردی، خصوصیات جسمانی، سوابق کاری و سوابق بیماریهای شغلی و غیر شغلی توسط پرسشنامه بررسی مشکلات اسکلتی عضلانی (NMQ) برای اطلاعات مربوط به عوارض اسکلتی عضلانی آنها گرد آوری شده است.
  نتایج
  در فراوانی های بدست آمده بیشترین عوارض در ناحیه تحتانی پشت، شانه ها، گردن، زانو و همچنین ناحیه فوقانی پشت می باشد که به ترتیب در 130، 115، 112، 91 و 80 مورد از نمونه ها مشاهده شده ضمنا از بررسی هریک از متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل می توان دریافت که با افزایش ساعات کار هفتگی، سنوات خدمت و نارضایتی از صندلی میزان فراوانی عوارض افزایش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  عوارض اسکلتی عضلانی، ناشی از کار تکراری و شرایط نامناسب وضعیت بدنی حین کار می باشد که تحت تاثیر عوامل متعددی است از جمله ساعات کاری که شخص در آن شرایط به کار می پردازد، مدت زمانی که شخص در طول مدت کار خود تحت آن شرایط کار نموده است، وضعیت بدنی شخص حین کار مانند صندلی شخص که نقش عمده ای در وضعیت بدن او حین کار دارد و همچنین اعمالی که شخص در حین انجام وظایف خود انجام می دهد می باشد. لازم است باتوجه به موارد یاد شده اقداماتی از قبیل:1 بررسی وضعیت های نامناسب شخص که موجب بروز عوارض شده است 2 اقدامات اصلاحی مانند انتخاب صندلی مناسب، تقلیل ساعات کار، تغییر در نحوه انجام وظایف کاری، انجام معاینات به منظور تشخیص و پیشگیری از بروز عوارض به صورت حاد تر در آینده را انجام داد.
  کلیدواژگان: صدمات اسکلتی عضلانی، رانندگان، ارگونومی
 • مصاحبه
 • صفحه 28
  آقای دکتر مصداقی نیا متولد1325در شهر کاشان و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. ایشان دارای لیسانس ریاضیات و فوق لیسانس مهندسی صنایع و بهداشت محیط می باشند. دکترای خود را از دانشگاه کانزاس در ایالات متحده امریکا در رشته بهداشت محیط اخذ نموده و اکنون عضو هیات علمی و مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت می باشند. از ایشان بیش از پنجاه مقاله و کتاب تخصصی به زبانهای فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است. وی بیش از بیست سال است که ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عهده داشته و کوله باری از تجربه را در زمینه های مختلف مدیریتی و مشاوره با سازمانهای دولتی و دانشگاهی با خود به همراه دارد. ایشان در سال 1379 به عنوان رئیس دانشکده نمونه و در سال 1377 به عنوان استاد ممتاز برگزیده شده اند.
  ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار نشریه قرار دادید به عنوان اولین سوال لطفا در مورد سیاست های جدید در رابطه با تسهیل روند برنامه ریزی در حوزه سلامت کشور در زمینه های آموزش، پژوهش و این که چه نیازها و موقعیت هایی باعث شد که این تغییرات در انستیتو تحقیقات به وجود بیاید و اینکه انتظار دارید نکات مثبت این روند جدید به چه طریق خودش را نشان دهد توضیحاتی بفرمایید؟...
 • ترجمه
 • صفحه 32
  مقدمه
  بیش از 72 درصد هزینه های درمانی در کشور هند در زمان بیماری و از محل هزینه های پیش بینی نشده توسط خود بیماران پرداخت می شود. این روش بسیار ابتدایی بوده و اغلب موجب گسترش فقر می شود. در این مواقع به خانواده ها پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از صرف هزینه های گزاف درمانی (CHE) از بیمه درمانی استفاده نمایند. در این تحقیق، از دو الگوی بیمه درمانی اجتماعی (CHI) به نامهای ACCORD و SEWA در هند استفاده کردیم تا نحوه پوشش بیمه را در CHE مورد بررسی قرار دهیم.
  روش ها
  ACCORD اهالی ساکن گودالور در تامیل نادو را تحت پوشش بیمه درمانی قرار داده و SEWA نیز زنان خانه دار ساکن ایالت گجرات را تحت پوشش قرار می دهد. هر دوی آنها هزینه بستری را نیز متقبل می شوند اما هر یک به ترتیب تا 23 و 45 دلار آمریکا. ما در این تحقیق مبالغ پرداختی بیمه و بیمارانی که در بازه زمانی 1/4/2003 تا 31/3/2004 در بیمارستان بستری شدند را مورد بررسی قرار دادیم. جزییات مربوط به معاینات، محل پذیرش و هزینه های درمانی و درآمد سالیانه اشخاص نیز ثبت شد. در اینجا تعریف خاصی از CHE که مرتبط با عوامل فوق باشد مورد نظر نبوده است. تنها ملاک ما در این تحقیق اینگونه تعریف شده است:" هزینه بستری سالیانه بیش از 10 در صد درآمد سالیانه، CHE تلقی می شود".
  نتایج
  در بازه زمانی فوق الذکر به ترتیب تعداد 683 و 3152 پذیرش در ACCORD وSEWA صورت گرفت. در صورت عدم استفاده از برنامه CHI همه بیماران در ACCORD وSEWA می بایستی هزینه OOP بستری را پرداخت می کردند. در طرح CHI به ترتیب 67 درصد و 34 درصد بیماران اجباری برای پرداخت هزینه های بستری خود در ACCORD SEWA نداشتند.
  در هر دو الگوی CHI نیمی از خانوارها درگیر CHE می شدند. علیرغم این موضوع به ترتیب 4 درصد و 23 درصد خانوارهای پذیرش شده CHE را در ACCORD و SEWA تجربه کردند که دلیل آن می توانست یکی از موارد زیر باشد: درآمد سالیانه اندک، اعمال محدودیت در بسته های کمکی، حذف برخی از تسهیلات بسته های کمکی و استفاده از بخش خصوصی در پذیرش بیماران.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد روش CHI در کاستن از پدیده CHE در میان بیماران بستری شده مفید واقع شده باشد. این حمایتها می تواند با افزایش کیفیت طرح CHI تقویت شود، بویژه با افزایش بسته های کمکی و کاستن از محدودیتها و کنترل هزینه ها.
  کلیدواژگان: بیمه درمانی، هزینه های درمان، هند
 • مهلا آرین پور، مریم سادات وحدانی نیا ترجمه: مهلا آرین پور ، مریم سادات وحدانی نیا صفحه 41
  در کشورهای در حال توسعه، سطوح پایین آگاهی، هزینه بالا و محدودیت های سازمانی در دستیابی به مراقبت های تخصصی، عامل کاهش رفتار کمک طلبانه در بیمار است. بیش از 95% بیماران سرطانی در این کشورها در مراحل نهایی بیماری تشخیص داده می شوند. متعاقبا، پیامد درمان بسیار نامطلوب بوده وبه همراه عمومیت رمز آلود سرطان وتقبیح طب سرطان به عنوان تلاشی بیهوده، چرخه ای معیوب درکاهش رفتار کمک طلبانه آتی و درمان بیمار آغاز می گردد. این وضعیت هنگامی بغرنج تر می شود که به کارگیری طب سرطان برای پزشکان لذت بخش نبوده و به عنوان دوره ای تخصصی متقاضی محدودی دارد. بنابراین آینده طب سرطان در کشورهای در حال توسعه منوط به شفاف سازی بیماری سرطان از طریق ارائه اطلاعات مثبت و سازماندهی موثری است که بدین وسیله استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم آورده، دسترسی به خدمات تخصصی را تسهیل نموده و جریان دانش و فناوری را در میان ذینفعان مختلف ارتقا می بخشد.
  این مقاله سعی دارد تا به شکل متقاعد کننده ای بحث نموده و اهمیت ویژه اطلاعات و فناوریهای ارتباطی را در سازماندهی و به کارگیری منابع نادر در زمینه آموزش، تحقیق و طب سرطان در کشورهای در حال توسعه آشکار سازد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، آموزش پزشکی، سرطان
 • صفحه 44
  مقدمه
  خود ارزیابی سلامت (SRH) به طور گسترده ای در جوامع پیشرفته غربی، جهت تحقیق بر روی نابرابری های سلامتی مورد استفاده قرار گرفته است. اما تعداد کمی از این مطالعات در کشورهای در حال توسعه قابل استفاده است. همانند بسیاری از کشورهای عربی، تحقیقات اندکی بر روی وضعیت سلامت شهروندان سوریه به ویژه در زمینه SRH انجام شده است. این تحقیق قصد دارد عوامل SRH را بر روی زنان و مردان بالغ آلپو در سوریه مورد بررسی و مقایسه قرار دهد.
  روش ها
  یک بررسی مقطعی در سال 2004 بر روی گروهی از بالغین بین 18 تا 65 سال که در آلپوی سوریه زندگی می کردند (شهری با2500000 سکنه) انجام شد. این تحقیق شامل 2038 نماینده خانوار بود (میزان پاسخ دهی 86درصد و 2/45 درصد پاسخ دهنده مرد در محدوده سنی 65-18 سال) و خود ارزیابی سلامت به سه سطح ضعیف، معمولی و عالی طبقه بندی شد. نسبت رخداد SRH در سطوح ضعیف و معمولی با عالی به طور جداگانه ای برای زنان و مردان با استفاد از مدل همبستگی خطی مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  احتمالا زنان بیش از مردان وضعیت سلامتی خود را ضعیف توصیف کرده اند. زنان و مردان اگر سالخورده بوده یا دارای بیماری های مزمن (دو مورد یا بیشتر) و یا دارای درک مناسبی از ناتوانی های خود بودند، احتمال اینکه ارزیابی سلامت خود را ضعیف گزارش کرده باشند، بیشتر بوده است. عوامل مهم خاص وابسته به جنس که موجب ارزیابی سلامت ضعیف می شود شامل: تاهل، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین و فقدان حمایت اجتماعی برای زنان، استعمال دخانیات و فعالیت فیزیکی کم برای مردان می باشند.
  نتیجه گیری
  احتمالا زنان بیش از مردان وضعیت سلامتی خود را ضعیف توصیف کرده اند. ارتباط بین سن و بیماری های مزمنی که از پیش وجود داشته اند به نظر جهانی می آید و احتمالا جزیی از فرآیند پیرشدن است.
  عوامل ارزیابی سلامت بین زنان و مردان تفاوت قایل شده که احتمالا پوشش هنجارهای فرهنگی و نقش های جنسیتی در جامعه را مشخص می کند. شناخت شرایط محلی در ارزیابی سلامت و نتایج آن در فرهنگ حاکم با اهمیت خواهند بود زیرا می توان برنامه های مداخله ای که قصد بهبود وضعیت سلامت سوری ها و جوامع مشابه عربی دارند را دنبال کرد.
  کلیدواژگان: خودارزیابی، عوامل سلامت، سوریه
 • معرفی کتاب
 • صفحه 53
  کتاب، گزارش یک بررسی سیستماتیک برای شناسایی و تبیین مشکلات حرفه ای پزشکان می باشد که طی هفت سال به انجام رسیده است. حاصل این بررسی، شناسایی 210 عنوان مشکل است که در قالبی استاندارد تعریف و تبیین شده و در 19 دسته قرار داده شده اند. جمع آوری اطلاعات اولیه از دو طریق انجام پذیرفته است. ابتدا مقالات چاپ شده در نشریات داخلی در یک دوره ده ساله (1378-1367) که به مشکلات جامعه پزشکی پرداخته اند، جمع آوری شدند. طی این کار 180 مقاله مورد مرور سیستماتیک قرار گرفتند. سپس از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز، در مورد مشکلات، جمع آوری اطلاعات گردید. طی این کار 50 نفر به عنوان نمونه ای از گروه های مختلف پزشکان مورد مصاحبه و نظر سنجی قرار گرفتند. سپس از طریق یک فرآیند کیفی روشمند، تحلیل و سنتز اطلاعات انجام پذیرفت.
 • آموزش
 • تهیه کننده: علیرضا زرین آرا صفحه 55
  در این شماره از مجله تلاش شده است تا در قسمت آموزش، مطالبی به خوانندگان عرضه شود که به طور کلی تجربیات آقای ادوارد دمینگ را به گونه ای خلاصه و کاربردی بیان نماید.
  ویلیام ادوارد دمینگ یکی از دانشمندان بزرگی است که دنیا در امر کیفیت و افزایش کارآیی و مدیریت برمبنای ارزش گذاری بر منابع انسانی، وی را به عنوان مبدع و سردمدار مکتبی جدید و انقلابی می داند. نگرش فرآیندی و اصول چهارده گانه ارتقای کیفیت از خصوصیات بارز تفکر و فلسفه دمینگ است.
  شرح احوال و آرای این دانشمند بزرگ آمریکایی در شماره های قبلی نشریه همای سلامت آمده است. آنچه در ادامه خوانندگان محترم مطالعه خواهند نمود خلاصه ای از پرسش هایی است که با رایزنی ایشان تهیه شده و حاصل تجربه ایشان بوده و بصورت چکیده ای از عقاید و افعال کاری نامبرده متبلور شده و همکاران او در مجموعه مفصلی گردآوری نموده اند. بدون هیچ توضیح و مقدمه چینی سوالات مطرح شده و پاسخهای آنها می تواند راه حل مدیران باشد. با امید به اینکه خوانندگان محترم از این مطالب بهره برداری لازم را داشته باشند.
 • چکیده مقالات اصیل به زبان انگلیسی
  صفحه 3