فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1387)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1387)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی ناظمی، مجید صادقی زاده، مهدی فروزنده مقدم، غلامرضا جوادی، مهرداد هاشمی صفحه 67
  سابقه و هدف
  بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) دارای کرموزوم فیلادلفیا هستند. این کروموزوم حاصل جابجایی بازوهای بلند کروموزوم های 9 و22 (q34;q11) بوده که منجر به ایجاد الحاق بین ژنهای BCR و ABL می گردد. در این مطالعه، تکنیک های RT-PCR و NASBA در تعیین رونویس های bcr-abl مقایسه شد.
  روش بررسی
  رونویس های الحاقی بطور مصنوعی سنتز و RNA از رده سلولی لوسمیک K562 استخراج گردید. سریال رقت هم از رونویس های الحاقی سنتز شده و هم RNA استخراج شده تهیه شد و سپس حساسیت هر دو تکنیک تعیین گردید. محصولات واکنش RT-PCR و NASBAبا نسبت برابری به ترتیب با DIG-11-dUTP و DIG-11-UTP نشاندار شد. بدنبال دناتوراسیون، واکنش هیبریداسیون با پروب اختصاصی روی هر دو محصول انجام شد. محصولات در میکروپلیت های پوشیده شده با استرپتواویدین انکوبه شد. پس از شستشو پلیت ها، آنتی دیگ کونژوگه با پراکسیداز اضافه و با استفاده از سوبسترا ATBS فعالیت آنزیمی در طول موج 405 نانومتر تعیین شد.
  یافته ها
  اختصاصیت هر دو روش یکسان بود، اما حساسیت RT-PCR-ELISA 100 برابر بیشتر از روش NASBA-ELISA بود. به عبارتی RT-PCR-ELISA توانست 100 پیگوگرم RNA کمتری را نسبت به NASBA-ELISA (006/0 در مقابل 06/0 پیکوگرم RNA) را شناسایی نماید. هم چنین میزان شناسایی سلول های لوسمیک توسط این دو روش به ترتیب 4 و 400 سلول بود.
  نتیجه گیری
  با وجودی که NASBA به ترمال سیکلر نیازی ندارد، اما حساسیت آن کمتر از روش RT-PCR بوده و نمی تواند روش مناسبی برای ارزیابی کمی باشد.
  کلیدواژگان: NASBA، ELISA، RT، PCR، ELISA، رونویس های bcr، abl
 • علی محمد اصغریان، مهدی بنان، زهرا دیلمی، جلال قره سوران، ساغر قاسمی، فرخنده بهجتی، غلامرضا جوادی، کیمیا کهریزی، حسین نجم آبادی صفحه 75
  سابقه و هدف
  بررسی اثر موتاسیون ها در تولید هموگلوبین و شناخت مکانیسم های تولید و تبدیل گاما به بتاگلوبین در درمان بتاتالاسمی مهم می باشد. رده سلولی هیبرید Hu11 یکی از رده های سلولی مناسب در این زمینه است که دارای لوکوس بتاگلوبین انسانی در داخل سلول های اریتروئید موشی است. سلول های MEL در حضور دی متیل سولفاکساید (DMSO) تمایز می یابند، با این حال میزان القای گاماگلوبین در سلول های Hu11 در حضور دی متیل سولفاکساید هنوز تعیین نشده است. در تحقیق حاضر اثر غلظت های متفاوت DMSO بربیان ژن گاماگلوبین انسانی در رده سلول های Hu11 بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، سلول های Hu11 در غلظت های متفاوت از DMSO کشت داده شد و میزان تولید هموگلوبین و بیان ژن گاماگلوبین از طریق Real-time PCR ارزیابی گردید.
  یافته ها
  تولید هموگلوبین در سلول های Hu11 در غلظت های 1 و2 درصد DMSO به ترتیب 5 و 10 برابر افزایش یافت. هم چنین در آزمایش Real-time PCR میزان بیان ژن گاماگلوبین در این غلظت های DMSO به ترتیب 66 و 296 درصد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  سلول های هیبریدHu11 در حضور DMSO روند تمایزی را طی می کنند و میزان هموگلوبین و بیان ژن گاماگلوبین در آنها افزایش می یابد. این سلول ها می توانند در مطالعاتی که به منظور افزایش بیان ژن گاما در ژن درمانی بتا تالاسمی صورت می پذیرد مفید باشند.
  کلیدواژگان: سلول های DMSO، Hall، هموگلوبین، ژن گاماگلوبین
 • شهربانو عریان، کاظم پریور، معصومه اصل روستا صفحه 81
  سابقه و هدف
  تاموکسیفن نوعی آنتی استروژن غیراستروئیدی است که برای درمان سرطان سینه تجویز می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تاموکسیفن بر ساختار هیستولوژیکی بیضه در رت های نر بالغ نژاد ویستار می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، سه گروه از رت ها به مدت 30 روز متوالی به ترتیب 200، 400 و 600 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن تاموکسیفن در حلال (شامل اتانول 60 درصد و سرم فیزیولوژی) دریافت نمودند. گروه شم در این مدت فقط حلال دریافت نموده و گروه شاهد هیچ ماده ای دریافت نکرد. در اولین روز پس از پایان این دوره، حیوانات جراحی شده و بیضه آنها برداشته شد و در مایع بوئن تثبیت گردید. برش هایی از بیضه با ضخامت 5 میکرومتر توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردید.
  یافته ها
  ضخامت تونیکا آلبوژینه در گروه های دریافت کننده دارو در مقایسه با گروه شاهد افزایشی را نشان داد. هم چنین قطر و ضخامت لوله های سمینی فر، تعداد سلول های اسپرماتوگونی A، اسپرماتوگونی B، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، اسپرم، لایدیگ و سرتولی در گروه های دریافت کننده تاموکسیفن در مقایسه با گروه شاهد کاهش چشم گیری داشت (05/0>P). بیشترین تاثیر تاموکسیفن در گروه دریافت کننده دوز 600 میکروگرم بر کیلوگرم مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که تاموکسیفن به شیوه وابسته به دوز از طریق تاثیرات منفی بر بیضه، توانایی تولید مثل را در رت های نر بالغ نژاد ویستار کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تاموکسیفن، بیضه، رت
 • مختار مختاری، مهرداد شریعتی، نسرین صادقی صفحه 85
  سابقه و هدف
  مرفین سال هاست که به عنوان یک داروی کاهش دهنده درد مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با توجه به این که تجویز مکرر مرفین با وابستگی و تحمل نسبت به این دارو همراه است، مطالعات اخیر سعی در تجویز عصاره الکلی برگ گردو گونه ی Juglans regia دارد تا استفاده از آن همراه با مرفین اثر ضد دردی آن را تقویت و میزان مصرف آن را کاهش دهد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 70 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن تقریبی 220-200 گرم انجام شد. حیوانات مورد استفاده به 7 گروه ده تایی شامل کنترل، شاهد، گروه دریافت کننده مرفین به تنهایی به مقدار 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، گروه های دریافت کننده عصاره الکلی برگ گردو به میزان 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم همراه با مرفین به مقدار 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و دریافت کننده عصاره الکلی برگ گردو به تنهایی به میزان 5/1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تقسیم شدند. تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی و پانزده دقیقه قبل از شروع آزمون فرمالین انجام گردید. به گروه شاهد نیز حجمی برابر با مرفین از سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. دقایق 5-0 و 60-16 به ترتیب به عنوان مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شدند. پس از ثبت پاسخ های رفتاری و میانگین نمره درد، گروه های مختلف با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  عصاره برگ گردو به میزان 5/1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم موجب کاهش معنی دار درد در مرحله حاد شد. هم چنین گروه دریافت کننده مرفین همراه با عصاره برگ گردو به میزان 5/1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در مقایسه با گروه هایی که یکی از آنها را دریافت کرده بود کاهش درد بیشتری در مرحله حاد در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. اختلاف معنی داری در کاهش درد در مرحله مزمن بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی برگ گردو دارای اثرات ضددردی است و تجویز آن با مرفین اثر ضددردی مرفین را در مرحله حاد افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: عصاره برگ گردو، مرفین، ضد دردی، تست فرمالین
 • ملیحه انتظاری، احمد مجد، فتح الله فلاحیان، صدیقه مهرابیان، مهرداد هاشمی صفحه 91
  سابقه و هدف
  در حال حاضر سرطان یکی از عوامل مرگ و میر در جهان می باشد. بسیاری از مواد شیمیایی جهش زا باعث مرگ میلیون ها بیمار سرطانی هستند. امروزه دانشمندان در حال بررسی و پیدا کردن مواد غذایی طبیعی هستند که بتوانند از بروز سرطان پیشگیری کنند. در این تحقیق، خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی، سلول های سرطانی آستروسیتومای انسانی در محیط DMEM (Gibco) بعلاوه 10% سرم جنین گاوی (FBS: Fetal Bovine Serum)، L –گلوتامین، پنی سیلین و استروپتومایسین در دمای 37 درجه به مدت 2 روز کشت و سپس با آب میوه لیمو شیرین تیمار شدند و توان زیستی سلول ها با روش MTT ارزیابی شد.. همچنین خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین بر حسب روش استاندارد سنجش جهش برگشتی (آزمون ایمز) مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمون ایمز، از سوش سالمونلا تیفی موریوم TA100 استفاده شد که جهشی در اپران هیستیدین خود دارد و جهت رشد نیازمند به منبع هیستیدین خارجی می باشد. سوش مذکور در مقابل مواد سرطان زا (آزید سدیم) ایجاد کلنی برگشتی می کند.
  یافته ها
  در روش MTT، سلولهای سرطانی آستروسیتومای انسان مرگ سلولی معنی داری را نسبت به گروه های کنترل نشان دادند (p<0.01). در آزمون ایمز، آب میوه از موتاسیون برگشتی جلوگیری نمود و درصد بازدارندگی در سنجش ضدجهشی لیمو شیرین نیمه رسیده 7/71 % و لیمو شیرین رسیده 4/34% و این میزان در سنجش ضدسرطان زایی در لیمو شیرین نیمه رسیده 3/83% و لیمو شیرین رسیده 50% بود.
  نتیجه گیری
  در این بررسی برای اولین بار خواص ضدجهشی و ضدسرطانی آب میوه لیمو شیرین مشخص گردید و این اثر در لیمو شیرین نیمه رسیده بیشتر از اثر لیمو شیرین رسیده بود.
  کلیدواژگان: ضد جهشی، ضر سرطانی، لیموشیرین، سلول های سرطانی آستروسیتومای انسان، آزمون ایمز
 • مریم رزاقی آذر، پیام فرح بخش فارسی، ایرج مهرنیا، ناصر ولایی، مسعود کیمیاگر صفحه 97
  سابقه و هدف
  در دیابت به عنوان شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم، بیماران مبتلا مجاز به مصرف گلوکز یا دی ساکارید حاوی گلوکز (نظیر ساکارز) نیستند. در این مطالعه، تغییرات گلوکز خون بیماران دیابتی پس از مصرف مرباهای ژله ای رژیمی تهیه شده از شیرین کننده سوربیتول و نان سفید (رفرانس) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 30 بیمار مبتلا به دیابت نوع II مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین شاخص گلایسمیک مرباهایی که دارای خصوصیات حسی قابل قبولی بودند، از نان سفید به عنوان رفرانس استفاده شد و مقادیر گلوکز خون در زمان های صفر، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقیقه پس از خوردن هر یک از آنها اندازه گیری شد و تغییرات آن با آماره ویل کاکسون و من- ویتنی U مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  30 نفر با نسبت برابر مرد و زن و میانگین سنی (± انحراف معیار) 9/17 ±51 سال و میانگین وزنی 10± 6/72 کیلوگرم بررسی شدند. در بیماران دیابتی نوع II، پاسخ قندی پس از مصرف نان سفید به مراتب بیشتر از مربای رژیمی سوربیتول بود (0001/0>P). شاخص های گلایسمیک نان سفید (رفرانس) و مربای سوربیتول به ترتیب 100 و 9/27 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شاخص گلایسمیک کم این مربا و اثرات مثبت بالینی مواد غذایی دارای شاخص گلایسمیک کم، استفاده از این مربا در رژیم غذایی بیماران دیابتی مفید خواهد بود
  کلیدواژگان: دیابت، مربای ژله ای رژیمی، سوربیتول، شاخص گلایسمیک
 • مهدی کیهانی، مریم شریعت پناهی صفحه 101
  سابقه و هدف
  اثرات مثبت موسیقی در عملکردهای مختلف مغز انسان مطرح شده است. در این مطالعه، اثر کوتاه مدت گوش دادن به یک قطعه موسیقی کلاسیک بر عملکرد توجه و تمرکز بررسی شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، 40 نفر از دانشجویان رشته پزشکی به طور تصادفی به دو گروه موسیقی و شاهد تقسیم شدند. در گروه موسیقی 15 دقیقه موسیقی برای آزمودنی پخش و در گروه شاهد 15 دقیقه استراحت به آزمودنی داده شد. در هر دو گروه آزمون حافظه وکسلر و آزمون شمارش معکوس اعداد انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آزمون وکسلر در گروه موسیقی 97/113 و در گروه شاهد 22/107 بود (01/0>P). در آزمون شمارش معکوس اعداد از 100 در گروه موسیقی میانگین زمان انجام آزمون 50/41 ثانیه و در گروه شاهد 51 ثانیه بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند. گروه موسیقی میانگین خطای 45/0 داشت و کمتر از گروه شاهد با میانگین خطای 20/1 بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که گوش دادن به موسیقی می تواند باعث بهبود عملکرد توجه و حافظه شود
  کلیدواژگان: موسیقی، توجه، تمرکز، آزمون توجه، دانشجویان پزشکی
 • محمد کریم رحیمی، محبوبه دولتی، امیر عباس ارشدی، شهلا چایچیان، لیدا موسوی صفحه 107
  سابقه و هدف
  با وجودی که کشت گلبولهای سفید مادر دررده های سلولی و شناسایی انکلوزیون های ویروس روش تشخیصی ارزشمندتری در بیماران مبتلا به سیتومگالوویروس است، اما برای تشخیص عفونت سیتومگالوویروس، از تست الایزا و سنجش آنتی بادی های ضد سیتومگالوویروس استفاده می شود. در این مطالعه، هدف ما بررسی ارزش تشخیصی این دو روش برای شناسایی موارد عفونت سیتومگالوویروس در مادر و نقش احتمالی آن در سقط جنین می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش که از نوع ارزیابی آزمون های تشخیصی است، آنتی بادی های ضد سیتومگالوویروس به روش الایزا بررسی شد. هم چنین 5 میلی لیتر خون سیتراته مادر در فلاسک های کشت رده سلولی فیروبلاستی MRC5 تلیقح گردید و بعد از 72 ساعت از نظر تشکیل اجسام انکلوزیون داخل سلولی بررسی شد. نمونه های مثبت انتخاب گردید و به روش PCR از نظر حضور اسیدنوکلئیک سیتومگالوویروس تایید شد.
  یافته ها
  118 مادر با سابقه سقط جنین بررسی شدند. در 6 مورد (1/7%) تست الایزا و یا کشت سلول از نظر عفونت سیتومگالوویروس مثبت بود که همگی سقط بار اول بودند. در کشت سلولی، 6 مورد انکلوزیون داخل سلولی مشاهده شد که فقط 4 مورد آن در آزمون PCR، از نظر وجود اسیدنوکلئیک سیتومگالوویروس تایید شد. درتست الایزا، 2 مورد افزایش تیتر سرمی آنتی بادی کلاس IgM بر ضد سیتومگالوویروس یافت شد و در مجموع 6 مورد ابتلا به عفونت سیتومگالوویروس تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  تست الایزا و روش کشت در رده های سلولی، هیچکدام به تنهایی برای تشخیص عفونت سیتومگالوویروس مادر کافی نیستند. احتمالا عفونت سیتومگالوویروس با سقط جنین تکراری رابطه ای ندارد و ترجیحا در سقط های بار اول دیده می شود.
  کلیدواژگان: کشت در رده های سلولی، تست الایزا، سیتومگالوویروس، سقط جنین
 • محمد ابراهیم قمرچهره، بابک نوری نیر، حمید محقق شلمانی، محمدرضا زالی صفحه 113
  سابقه و هدف
  با توجه به این که تشخیص نئوپلاسم های کولورکتال غیرپولیپوئیدی و سرطان های برخاسته از آنها با کولونوسکوپی های معمولی بسیار مشکل است و امکان عدم تشخیص آنها وجود دارد، ما از کولونوسکوپی با بزرگ نمایی (high-magnify colonoscopy) استفاده کردیم تا فراوانی ضایعات Flat و Depressed کولورکتال را در آنها به دست آوریم.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی در بیمارانی که به دلایل طبی اندیکاسیون کولونوسکوپی داشتند و به بیمارستان طالقانی در سال 1385 مراجعه کرده بودند، کولونوسکوپی انجام شد. تمام ضایعات ابتدا براساس نمای ماکروسکوپی و تقسیم بندی Paris شناسایی شدند. تمامی آنها تا 100 بار بزرگ نمایی شدند و خصوصیات الگوی Pit آنها با طبقه بندی های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. تمامی ضایعات مشاهده توسط دو پاتولوژیست مجرب بطور مشترک از نظر خصوصیات بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 100 بیمار با میانگین سنی 1/16 ± 3/44، 18 بیمار (18 درصد) 27 ضایعه غیرطبیعی یافت شد که 17 مورد آن از نوع پولیپوئید و 10 مورد آن از نوع غیرپولیپوئید بود. بیشترین ضایعه مورد نظر از نوع Pedunculated (9 مورد) بود. 8 مورد ضایعه Flat و 2 مورد ضایعه Slightly elevated یافت شد. هیچ موردی ضایعه Depressed مشاهده نشد. در بررسی بافت شناسی ضایعات، 21 مورد آدنوم (8/77 درصد) یافت شد که سهم آدنوم توبولر بیش از همه و به میزان 12 مورد (4/44 درصد) بود. یک مورد آدنوکارسینوم یافت شد. در بزرگ نمایی ضایعات در بررسی الگوی Pit بیشترین مورد مشاهده شده مربوط به Pit pattern II در 17 مورد (63 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود نئوپلاسم های غیرپولیپوئیدی در ایران، انجام کولونوسکوپی با بزرگ نمایی در بیمارانی که نماهای مشکوک در کولونوسکوپی معمولی دارند یا موردی در آنها کشف نمی شود، توسط کولونوسکوپیست های آموزش دیده توصیه می شود.
 • شیوا صالحی، محبوبه صفوی، مرجان وفایی صفحه 121
  سابقه و هدف
  از عمده ترین مواردی که فرد را دچار اضطراب می نماید، بیماری ها و درمان های مربوط به آن است. اضطراب در واقع یک فرایند آگاه کننده است و در صورت تداوم، بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر گذارده و بهبودی را به تاخیر می اندازد. این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب و همبستگی آن با برخی از مشخصه های فردی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200 نفر از بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران بررسی شدند. پرسش نامه ای جهت گردآوری داده ها طراحی شد. قسمت اول پرسشنامه شامل 26 سوال در مورد برخی مشخصه های فردی و قسمت دوم شامل معیار استاندارد سنجش اضطراب اسپیل برگر شامل 40 سوال بود. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده ها از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین پایایی ابزار از آزمون مجدد استفاده گردید.
  یافته ها
  200 بیمار (106زن و 94 مرد) مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر بیماران متاهل بودند (5/76 درصد). 64 درصد بیماران سابقه بستری در بیمارستان به علل دیگر را داشتند. 33 درصد خود را فردی نگران و مضطرب می دانستند. 8 درصد اضطراب کل خفیف (70-40)، 5/47 درصد اضطراب کل متوسط (119-80) و 5/44 درصد اضطراب کل شدید (160-120) داشتند. بین میزان اضطراب و سن، جنس، وضعیت تاهل، نوع شغل، رضایت از شغل، تعداد فرزندان، کفایت درآمد، وضعیت محل سکونت، بیمه، شرایط زندگی، میزان علاقه نسبت به ملاقات کنندگان، روابط با سایر اعضای خانواده، سابقه اضطراب در فامیل درجه یک، چگونگی توصیف فرد از خود، چگونگی توصیف محیط خانوادگی، چگونگی ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی فعلی خود و تمایل به کسب اطلاعات در مورد بیماری همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  بین میزان اضطراب و مشخصه های فردی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.
 • شیرین حجازی، حمیدعلوی مجد، زهرا نجفی عابدی صفحه 127
  سابقه و هدف
  هموروئید بیماری گوارشی مزمنی است که از چهار هزار سال پیش به عنوان یک مشکل مطرح گشته است. امروزه شیوه زندگی سالم از اجزاءکلیدی و ضروری جهت کاهش بروز و شدت بیماری های مزمن و عوارض شان می باشد. با توجه به نقش گسترده شیوه زندگی در ایجاد علائم اکثر بیماری های مزمن، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شیوه زندگی درابتلاء به هموروئید انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی بیماران هموروئیدی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفتند. 101 بیمار مبتلا به هموروئید در گروه مورد و 101 بیمار غیرمبتلا به هموروئید درگروه شاهد که واجد کلیه مشخصات افراد مورد پژوهش بودند، با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. جهت اعتبارعلمی آن از روش اعتبار محتوی، جهت اعتمادعلمی آن از آزمون مجدد و برای دستیابی به یافته های پژوهش از روش های آماری توصیفی واستنباطی شامل آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر و من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  گروه مورد اکثرا سر ساعت غذا نمی خوردند (001/0>p)، دفعات صرف غذای کمتری داشتند (021/0=p)، میزان مصرف روزانه مایعات کمی داشتند (001/0=p)، همیشه از ادویه و غذای تند استفاده می کردند (001/0=p)، میزان مصرف سبزی و سالاد و میوه کمتری داشتند، فعالیتشان نشسته وکم تحرک بود (001/0>p)، هرگز در طول روز پیاده روی نداشتند (001/0=p)، در گذشته و حال ورزش نمی کردند (001/0>p)، 5-3روز یک بار اجابت مزاج داشتند (001/0>p)، با فشار زیاد و به سختی اجابت مزاج می کردند و مدت زمان اجابت مزاجشان بین 10-5 دقیقه طول می کشید (001/0>p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بین شیوه زندگی و ابتلا به هموروئید رابطه وجود دارد.
 • فرشته شاه محمدی، فاطمه موسوی، بنفشه گلستان صفحه 133
  سابقه و هدف
  رضایت دانشجویان پزشکی و یا پزشکان آینده کشور از آینده شغلی، خود نقش مهمی در زمینه ارتقاء دانش آنان و فعالیت های آینده ایشان و بهداشت و درمان آینده کشور خواهد داشت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در رضایت از وضعیت شغلی آینده دانشجویان پزشکی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 250 کارورز پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (156 زن و 94 مرد) در بیمارستان های امیرالمومنین (ع)، جوادیه، بوعلی، جواهری، طرفه، کاشانی، لواسانی، نفت و کلنیک قدس در سال تحصیلی 1385-1384، توسط یک پرسش نامه محقق ساخته بررسی شدند. داده های گردآوری شده با آزمون های آماری t، کای دو و تحلیل واریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی کارورزان 98/25 سال و در گروه سنی 22 تا 34 سال بودند. تنها متغیر تحصیلات مادر با نمره رضایت شغلی دانشجویان ارتباط آماری معنی دار داشت (01/0>p) و جنس، وضعیت تاهل، وجود پزشک در خانواده، تحصیلات پدر و تمایل به اشتغال در شغل پزشکی پس از پایان تحصیلات، ارتباط معنی داری با میزان رضایت آنان از آینده حرفه پزشکی نداشت.
  نتیجه گیری
  عواملی چون نارضایتی از وضعیت اقتصادی، آینده حرفه پزشکی، ساعات کار و تعهدات خدمتی در نقاط محروم از عواملی هستند که سبب کاهش انگیزه دانشجویان فعلی رشته پزشکی نسبت به آینده حرفه ای آنان می شود
|
 • Ali Nazemi, Majid Sadeghizadeh, Mehdi Forouzandeh Moghaddam, Gholamreza Javadi, Mehrdad Hashemi Page 67
  Background
  Chronic myeloid leukemia (CML) is characterized by neoplastic overproduction of myelocytes and neutrophils. Affected patients have a Philadelphia chromosome which arises following a translocation between long arms of chromosome 9 and 22 (q34q11). This results in abelson murine/breakpoint cluster region (BCR/ABL) fusion. Detection of cells carrying BCR/ABL fusion is extremely important in monitoring response to treatment, remission and relapse in CML patients. In this study, we compared RT-PCR and NASBA techniques to determine quantitatively the number of bcr/abl transcripts.
  Materials And Methods
  Fusion transcripts were synthesized and RNA was extracted from K562 leukemic cell line. A serial dilution of both fusion transcript and RNA was prepared then sensitivities of both techniques were determined. RT-PCR and NASBA reaction products were labeled using equal ratios of DIG-11-dUTP and DIG-11-UTP respectively. Following denaturation, hybridization reactions were carried out with specific probes. The products were incubated in streptavidin coated microplates. Then, the plates were washed, anti-DIG conjugated with peroxidase added and using ATBS as substrate, enzymatic activity was determined by absorption at 405 nm.
  Results
  The results showed that specificity of two techniques was equal but RT-PCR-ELISA sensitivity was about 100-fold more than NASBA-ELISA as it could detect 100 pg RNA less than NASBA-ELISA (0.006 versus 0.06 pg RNA). Furthermore, leukemia cell detection precision by RT-PCR-ELISA and NASBA-ELISA was 4 and 400 cells, respectively.
  Conclusion
  While NASBA technique does not need thermal cycler PCR but has less sensitivity than RT-PCR and is not suitable for quantitative assessment.
 • Ali Mohammad Asgharian, Mehdi Banan, Zahra Deilami, Jalal Gharesouran, Saghar Ghasemi, Farkhondeh Behjati, Gholamreza Javadi, Kimia Kahrizi, Hossein Najmabadi Page 75
  Background
  Understanding of the mechanisms involved in γ- to β-globin switching may be important for development of treatment options for b-thalassemia. Such studies require the availability of relevant cellular model systems. One such cell type is Hu11, a mouse erythroleukemia (MEL) cell line containing the human b-locus. MEL and Hu11 cells differentiate in the presence of the chemical dimethyl sulfoxide (DMSO). Nevertheless, levels of γ-globin induction in Hu11 cells after DMSO treatment have not been determined. In the present study, we determined γ-globin levels in Hu11 cells after treatment with various DMSO concentrations.
  Materials And Methods
  Hu11 cells were cultivated in various DMSO concentrations and the levels of γ-globin were determined by real-time PCR.
  Results
  Our study showed that hemoglobin in Hu11 cells treated with 1% and 2% DMSO was increased by approximately 5 and 10 folds. Moreover real-time PCR results showed that g-globin levels using the indicated DMSO levels were increased by 66 and 298 folds, respectively.
  Conclusion
  Hu11 cells differentiate in the presence of DMSO, and in doing so, their γ-globin levels are increased. Therefore these cells can be used to study the mechanisms of γ-globin induction. Such studies may be beneficial for the treatment of β-thalassemia.
 • Shahrbanoo Oryan, Kazem Parivar, Masoumeh Asle Rousta Page 81
  Background
  Tamoxifen is a non-steroidal anti-estrogen which is prescribed for treatment of breast cancer. The aim of this study was to investigate the effect of tamoxifen on of testes in adult male Wistar rats.
  Materials And Methods
  This study was an experimental survey. Three groups of adult male Wistar rats received 200, 400 and 600 µg/kg bw tamoxifen dissolved in a solvent (consisted of ethanol (60%) and physiologic solution) for 30 consecutive days. The sham group received the solvent and controls did not receive any drug or solvent. At the end of this period, the animals were sacrificed and their testes were removed and fixed in Bouin’s fluid. Sections of 5µm thickness from testes stained with Haematoxylin & Eosin method.
  Results
  Results showed that thickness of tunica alboginea in experimental groups significantly increased compared with control group. Diameter and thickness of seminiferous tubules and number of spermatogonium A, spermatogonium B, primary spermatocyte, spermatid, spermatozoon, leydig and sertoli cells were decreased in experimental groups (p<0.05). The most profound effect was observed in the group which received 600 µg /kg bw of tamoxifen.
  Conclusion
  According to these findings, we concluded that tamoxifen in a dose dependent manner, via negative effects on testis, decreases the fertilization ability in adult male Wistar rats.
 • Mokhtar Mokhtari, Mehrdad Shariati, Nasrin Sadeghi Page 85
  Background
  For many years, the opioid drugs, especially morphine, have a high efficiency in the mitigation of acute and chronic pains, but because they result in tolerance and addiction following long or frequent use, their administration in mitigating chronic pains has been restricted. The present study intended to use alcohol extract of juglans regia leave accompanied by morphine to increase the analgesic effect of morphine and decrease its dosage.
  Materials And Methods
  The experiment was carried out on 70 adult male rats, weighting approximately 200-220 g. The animals were divided into seven groups, considered as control, sham and experimental groups. The experimental groups were divided into five sub-groups. The first group received 2 mg/kg of morphine, 3 groups received 2 mg/kg of morphine accompanied by alcohol extract of leave juglans regia with different doses of 0.5, 1 and 1.5 mg/kg and the last group received only 1.5 mg/kg of the alcohol extract. The drugs were injected intraperiotoneal 15 minutes before the formalin test (minute 0-5 and 15-60 were designated respectively as the acute and chronic phase of pain).
  Results
  Alcohol extract of walnut leave in dose of 1.5 mg/kg caused a significant nociception decrease in acute phase of formalin test and this effect was dose dependent. Moreover groups that received combination of morphine and alcohol extract showed more nociception especially in acute phase of formalin test, in comparison to the groups that received each separately and the control group (P 0.05).
  Conclusion
  The leave of juglans regia has antinociceptive effect and its administration accompanied by morphine causes an increase in antinociceptive effect of morphine in acute phase.
 • Maliheh Entezari *, Ahmad Majd, Fatollah Falahian, Sedigheh Mehrabian, Mehrdad Hashemi Page 91
  Background
  Currently cancer is considered as one of the main causes of mortality globally. Many chemicals in our environment can cause genetic mutations and are potentially responsible for millions of cancer-related deaths. The scientists are nowadays looking for food materials which can potentially prevent cancer occurrence. The aim of this research was to examine antimutagenicity and anticancer effects of Citrus Limon fruit juices.
  Material And Methods
  In the present study Human Astrocytoma cancer cells were cultured in DMEM (Gibco), supplemented with 10% fetal calf serum, penicillin, streptomycin, L-glutamine and incubated at 37 ºC for 2 days. In addition, cancer cell lines were treated by Citrus Limon fruit juice and cellular vital capacity was determined by MTT. The Citrus Limon fruit juice was subsequently evaluated in terms of antimutagenicity and anticancer properties by a standard reverse mutation assay (Ames Test). For performing Ames Test salmonella typhimurium TA100 strain was chosen based on the fact that it had a specific mutation in the histidine operon, requiring histidine from a foreign source to ensure its growth. The mentioned strain gives rise to reverted colonies exposing to carcinogen substance (Sodium Azide).
  Results
  During MTT, human Astrocytoma cell line revealed to have a significant cell death when compared with controls (p<0.01). In Ames Test the fruit juices prevented the reverted mutations and the hindrance percent of half-ripe Citrus Limon was 71.7% and ripe Citrus Limon was 34.4% in antimutagenicity test and this value in anticancer test was 83.3% and 50% in half-ripe Citrus Limon and ripe Citrus Limon, respectively.
  Conclusion
  This is the first study that revealed antimutagenicity and anticancer effects of Citrus Limon fruit juice and the effects were higher in half-ripe Citrus Limon in comparison to the ripe one.
 • Maryam Razaghi Azar, Payam Farahbakhsh Farsi *, Iraj Mehrniya, Naser Valaee, Masoud Kimyagar Page 97
  Background
  Diabetic mellitus is the most common metabolic disorder. Intake of glucose or any disaccharides containing glucose is prohibited in these patients. In this study changes in blood glucose of diabetic patients were determined after eating jelly jams with sorbitol as the sweetener and white bread as a reference.
  Material And Methods
  A total of 30 diabetes type II patients were studied and the effects of the jams on their blood glucose levels were evaluated. To determine the glycemic index of these jams, we used white bread as the reference and blood glucose levels were measured after eating each of them at different time intervals of 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes.
  Results
  Increased values for white bread compared to fructose jam at 120, 90, 60, and 45 minutes were as follows: 36/6% (P<0.001), 50/6% (P<0.001), 37/4% (P<0.02), and 21/7% (P<0.02), respectively. Blood glucose response evaluation in patients showed that glycemic index of white bread and sorbitol jam was 100 and 27/9 respectively.
  Conclusion
  According to the results of our study, the glycemic index of this kind of jams is low and considering the positive clinical effects of the foods with low glycemic index, using this kind of jams in the diet of diabetic patients is recommended.
 • Mehdi Keyhani, Maryam Shariatpanahi Page 101
  Background
  This randomized controlled trial was designed to assess impact of short time music listening on the attention and working memory performance.
  Materials And Methods
  Forty medical students randomly assigned to music and control groups. This randomization was performed in a way to maintain an equal sexual distribution between the two groups to lower probable bias. Fifteen minutes of classical music (Piano sonata K576 by Mozart) played for volunteers in music group, while in control group 15 minutes of rest allowed before performing tests. Wechsler memory scale and reverse digit count test were performed by both groups. The results were compared between two groups and analyzed by statistical methods.
  Results
  Corrected WMS score in music group was 113.97 so it was higher than control group witch was 107.22 (p<0.01). Resulted memory quotient (MQ) in music group was 131.75 and it was higher than control group which was 116.6 (p<0.01). Performing time of reverse digit count test (from 100 to 1 by interval of 7) in music group was 41.50 sec and it was lower than 51.0 sec of control group but it was not statistically significant (p>0.05). Reverse digit count test errors in music group was 0.45 and was lower than 1.20 of control group and it was statistically significant (p<0.05).
  Conclusion
  Music listening improved attention and memory performance in music group comparing to control group.
 • Mohammad Karim Rahimi, Mahboubeh Dolati, Amir Abbas Arshadi, Shahla Chaichian, Lida Moosavi Page 107
  Background
  Primary infection of cytomegalovirus especially in first and second trimester of pregnancy causes severe tissue injury and congenital abnormalities. Infection in third trimester of pregnancy has a higher chance of transmission but less tissue injury. Elisa method is a simple test for diagnosis of serum antibody but blood lymphocytes culture is a better and more specific diagnostic method than Elisa. In this study we compared Elisa and tissue culture methods for the diagnosis of congenital cytomegalovirus infections.
  Materials And Methods
  In this study 5 ml of blood obtained from mothers who aborted their fetuses. Then serum antibody was titrated by ELISA method. Moreover, 5ml of citrated blood with 2 ml of Ficohl hypaque centrifuged in 3000 g and buffy coat layer of leukocytes was separated. These cells cultured in MRC5 fibroblast cell line and were assessed for intracellular inclusion bodies after 72 hours. Positive samples were selected and tested for nucleic acids of cytomegalovirus with PCR method.
  Results
  In this study, 118 cases of abortion were included. In tissue culture method, 6 samples (7.2%) had intracellular inclusion body. Of these samples only 4 had cytomegalovirus nucleic acid by PCR method. Two cases showed increasing anti-cytomegalovirus IgM with ELISA but they were negative by tissue culture method. In general, 6 cases (7.2%) of cytomegalovirus infection were diagnosed.
  Conclusion
  ELISA and tissue culture methods should be performed together. Cytomegalovirus infection has not likely any relation with habitual abortion and is seen in first time abortions preferably.
 • Mohammad Ebrahim Ghamarchehreh, Babak Noorinayer, Hamid Mohaghegh Shalmani, Mohammad Reza Zali Page 113
  Background
  Non-polypoid colorectal neoplasms and related malignancies are difficult to be detected using traditional colonoscopy. In this study, we attempted to evaluate frequency of flat and depressed colorectal neoplasms using high-magnifying colonoscopy.
  Materials And Methods
  Patients with medical indication of colonoscopy who referred to Talaghani hospital in 1385 were evaluated. After preparation, total colonoscopy (Olympus, CF-Q240TL, Japan) was performed up to cecum. Lesions were classified according to macroscopic presentation and Paris classification, and then they were evaluated regarding pit patterns after 100-fold magnification. Pathologic findings of lesions were studied by two expert pathologists.
  Results
  One hundred patients with mean age of 44.3 ± 16.1 were studied. In total 27 lesions (17 polypoid, 10 non-polypoid) were found in 18 patients. Peduculated polyps (9 polyps) were the most common lesions. We found 8 flat and 2 slightly elevated polyps. There was no depressed lesion. In pathologic examination, there were 21(77.8%) adenomas, mostly tubular (12, 66.6%). One adenocarcinoma was also detected. Pit pattern II was the most common pattern found.
  Conclusion
  As non-polypoid neoplasms are frequent lesions in Iran, we recommend performing high-magnifying colonoscopy in patients with suspected presentations in traditional colonoscopy.
 • Shiva Salehi, Mahboubeh Safavi, Marjan Vafaie Page 121
  Background
  The most important factors of anxiety in individuals are diseases and their treatment. Although anxiety is an alerting process, it can affect quality of life or makes the treatment longer. This study was performed to determine the relationship between level of anxiety and some of individual characteristics in patients with myocardial infarction (MI) in hospitals related to Islamic Azad University, Tehran Medical Unit.
  Materials And Methods
  This study was performed on 200 patients with MI from 3 hospitals related to Islamic Azad University, Tehran Medical Unit. Data were collected with questionnaires, which were filled by interviews. The questionnaire had two parts: 26 questions about some individual characteristics, and the second part comprised Spill Berger standard criteria including 40 questions about anxiety level. "Content validity" method was used for ascertaining validity and "test-retest" method for reliability of tools.
  Results
  The subjects were all in the age range of 22-34 years with a mean of 25.98. Results indicated that 76.5% of study population was married, 64% had a history of hospitalization due to other causes, and 33% knew about their stress and anxiety. On the basis of total anxiety scores (TAS), 8% of individuals had mild (40-79), 47.5% had moderate (80-119), and 44.5% had severe (120-160) anxiety. There were a direct and statistically significant relationship between the level of anxiety and age, gender, marriage status, occupation, job satisfaction, number of children, adequacy of income, site of living, insurance, living conditions, level of liking their visitors, relationship with other family members, anxiety background among the first degree family members, his/her description of personality, description of family environment, present physical health status, and preference to have information about the illness (P<0.05).
  Conclusion
  There is a direct and statistically significant relationship between the level of anxiety and individual characteristics of patients with myocardial infarction.
 • Shirin Hejazi *, Hamid Alavi Majd, Zahra Najafi Abedi Page 127
  Background
  Hemorrhoid is a chronic disease that has been known as a problem since 4 thousand years ago. Healthy lifestyle is an important mean of decreasing incidence and complications of chronic diseases. Considering the vast influence of lifestyle on chronic diseases symptoms, the goal of this study was to determine these influences on hemorrhoid.
  Materials And Methods
  The present research is a case-control analytical study. The study population included all patients with hemorrhoid referring to Tehran University of medical sciences hospitals. The study group comprised 101 patients suffering from hemorrhoid, and the control group included 101 healthy individuals. Both groups have been matched in age and sex. The data were collected by using a questionnaire. The questionnaire scientific validity and reliability were determined with content validity and test-retest respectively. We used descriptive and inferential (Chi-square test, Fisher exact test and Mann-Whitney test) statistics for analyzing data.
  Results
  The majority of patients in study group didn’t have their meals on a fixed schedule (p<0.001), had less than three meals per day (p=0.021), had less daily fluid consumption (p=0.001), always used spicy food (p=0.001), and had less fiber consumption, had sedentary activities (p<0.001), never had walkings (p=0.001), and neither in past nor in present they had exercises, had defecation only one time in 3-5 days (p<0.001) with severe pressure and difficulty, and the duration between 5-10 minutes (p<0.001).
  Conclusion
  This study showed that there was a significant relationship between lifestyle and hemorrhoid.
 • Fereshteh Shahmohammadi, Fatemeh Moosavi, Banafsheh Golestan Page 133
  Background
  This research aimed at studying the factors affecting medical students’ satisfaction with their future job.
  Materials And Methods
  In a descriptive, cross-sectional research, 250 medical interns (94 males and 156 females) at the Islamic Azad University in Tehran were studied using an attitude questionnaire with demographic features. They included all medical interns studying medicine in the academic year 1384-1385 (2005-2006) in Qods clinic and Amir Al-Momenin (A), Javadiyeh, Bou-Ali, Javaheri, Torfeh, Kashani, Lavasani, and Naft hospitals. The obtained data were analyzed using t-test, chi-square, and ANOVA.
  Results
  The results of the study showed that mothers’ educational level was the only variable having a significant statistical relationship with the students job satisfaction score (p<0.01). However, no significant correlation was found between students job satisfaction and factors like sex, marital status, the presence of a physician in the family, fathers’ educational level, and willingness to practice medicine after graduation.
  Conclusion
  Dissatisfaction with their economic status, the future of medical practice, working hours, and obligatory services in deprived areas are among the factors which diminish medical students’ motivation to practice medicine in the future.