فهرست مطالب

یافته - سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1386)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1386)
 • 94 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/11/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز مردانی، اعظم محسن زاده، مصطفی یاری پور صفحه 3
  مقدمه
  شیر مادر به تنهایی تنها منبع تغذیه مناسب در 6 ماه اول زندگی است و در صورت تغذیه مناسب و کافی مادر در دوران شیر دهی، انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل شیرخوار تامین خواهد شد. اطلاعات و دانش ناکافی و یا باورهای غلط راجع به تغذیه شیرخوار، شاغل بودن مادران و گرایش مادران شاغل به تغذیه شیرخوار با شیر خشک و یا شروع زودتر از موعد تغذیه تکمیلی، افزایش گرایش مادران به سزارین و فاصله افتادن بین نوزاد و مادر در ساعات طلائی اولیه شیر دهی و همچنین تبلیغات فریبنده در مورد شیر خشک همگی بخشی از علل کاهش گرایش به شیر مادر و افزایش استفاده از شیر خشک است. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی مادران زائو در زمینه اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، به منظور بررسی آگاهی مادران زائوی مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه سال 1385 در زمینه اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر کلیه زنان زائو در این فاصله زمانی مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه ای حاوی 17 سوال بصورت تستی سه گزینه ای در اختیار مادران قرار می گرفت این سوالات در خصوص فوائد و اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر وهمچنین ترکیبات موجود در شیر مادر بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، کد بندی متغیرها صورت گرفت و در نرم افزار کامپیوتری وارد گردید و میزان آگاهی مادران بر حسب هر یک از متغیرها با بکارگیری تستهای آماری مناسب سنجش گردید..
  یافته ها
  از مجموع 550 نفر مادر زائوی مراجعه تعداد 33 نفر (6%) میزان آگاهی ضعیف، 216 نفر (39%) میزان آگاهی متوسط، 301 نفر (55%) میزان آگاهی بالا داشتند. همچنین بین سن مادر و میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که میانگین سن مادران با میزان آگاهی ضعیف حدود 26 سال، مادران با آگاهی متوسط حدود 28 سال و مادران با آگاهی بالا حدود 31 سال بود. از طرفی مادران دارای تعداد فرزند بیشتر میزان آگاهی بیشتری داشتند. بین سطح سواد مادران و میزان آگاهی آنها ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که با افزایش میزان تحصیلات میزان آگاهی مادران در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر افزایش می یافت. در بین مادران شاغل میزان آگاهی بالاتر از مادران خانه دار بود و از نظر محل سکونت نیز مادران ساکن شهر میزان آگاهی بالاتری نسبت به مادران ساکن روستا داشتند. در این پژوهش همچنین مشخص گردید که بین سطح درآمد خانواده و میزان آگاهی مادران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه مذکور، میزان آگاهی مادران تقریبا خوب می باشد ولی هنوز تعداد زیادی از مادران از آگاهی های لازم در مورد تغذیه شیرخواران برخوردار نیستند. به ویژه مادران جوان و مادران ساکن روستا. لذا لزوم توجه بیشتر به این گروه از مادران ارائه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه شیر مادر معطوف می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، مادران زائو، تغذیه شیرخوار، تغذیه انحصاری، بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد
 • کورس دیوسالار، رامین سراوانی، منظومه شمسی میمندی، مرتضی طایی، آذر شیخ الاسلامی صفحه 13
  مقدمه
  مصرف ترکیبات اپیوئیدی در ایران از شیوع بالایی برخوردار است. آخرین رویکرد های پژوهشی در مورد سوء مصرف مواد نیز متوجه نقش مهم پروتئینها در شناخت ودرمانهای نوین این پدیده است. نظر به تاثیر استفاده طولانی مدت از ترکیبات اپیوئیدی بر عملکردکبد و ترکیب پروتئین های سرم انسان، این مطالعه با هدف بررسی طرح الکتروفورتیک پروتئینهای پلاسما در افراد وابسته به ترکیبات اپیوئیدی (تریاک وهروئین) طراحی واجراء گردید.
  مواد و روش ها
  جمعیت مورد بررسی در این مطالعه مورد-شاهدی، شامل تعداد 42 نفر وابسته به تریاک، 35 نفر وابسته به هروئین و 35 داوطلب غیر وابسته به ترکیبات اپیوئیدی بودند که از نظر سن و جنس تطابق داشتند. مصرف ترکیبات اپیوئیدی در گروه های مورد، توسط تستهای تشخیص آزمایشگاهی ترکیبات اپیوئیدی در نمونه ادرار با استفاده از تست ایمنوکروماتوگرافی سریع و سپس تستهای تکمیلی کروماتوگرافی ستونی جامد- مایع و کروماتوگرافی نازک لایه تائید گردید. پس از خونگیری و تهیه سرم، الکتروفورز ناحیه ای انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 آنالیز و به صورت Mean±SEM ارائه گردید.
  یافته ها
  مقایسه میانگین مقدار آلبومین، - α 1 گلوبولین، 2 α – گلوبولین و بتاگلوبولین در بین سه گروه، تفاوت معنی داری را نشان نداد. اما مقدار گاماگلوبولین در گروه وابسته به تریاک (61/3 ± 38/17) و گروه وابسته به هروئین (4/4 ± 48/17) بطور معنی داری (01/0 p<) بیش از گروه کنترل (8/1 ± 3/13 گرم در لیتر) بود. مقایسه مقادیر مذکور بین دو گروه وابسته به تریاک و وابسته به هروئین تفاوت معنی داری نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  افزایش غلظت گاماگلوبولین ها میتواند در نتیجه تحریک سیستم ایمنی پس از اتصال ترکیبات اپیوئیدی و ناخالصی های همراه با آنها به آلبومین یا به علت تحریک محور هیپوفیز-هیپوتالاموس باشد. هرچند که مصرف مداوم اپیوئیدها نیز تواما بر سیستم ایمنی سلولی و هومورال تاثیر گذار است، معهذا افزایش معنی دار باند گاما میتواند ناشی از مصرف ترکیبات اپیوئیدی توام با رفتارهای پر خطر، ابتلا به بیماری های عفونی و ناخالصی مواد افیونی باشد.
  کلیدواژگان: الکتروفورز، پروتئینهای سرمی، اعتیاد، تریاک، هروئین
 • مجتبی خاکساریان، محمدهادی مشکوه سادات، رسول فرازی فرد، فرزانه صفرپور صفحه 21
  مقدمه
  درگزارش های اخیر خواص ضددردی گیاه دارویی بن سرخ با استفاده از آزمونهای فرمالین و Tail flick نشان داده شده است. بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی و آنالیز مواد موجود در عصاره گیاه، آزمون حسی حرکتی و اثرات اوپیوئیدی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  گیاه دارویی بن سرخ در ارتفاع 2200 متری منطقه سفید کوه لرستان در اردیبهشت ماه جمع آوری گردید و در دانشکده کشاورزی لرستان کد گزاری گردید. عصاره گیری با استفاده از دستگاه سوکسله انجام و سپس توسط روتاری حلال خارج گردید. در این مطالعه از120 عدد موش صحرایی نر نژاد Sprague-Dawely در محدوده وزنی 180-220 گرم و 5 0 عدد موش سوری در محدوده وزنی 20-2 5 گرم استفاده گردید.
  برای بررسی نقش سیستم اوپیوئیدی پیش تیمار با نالوکسان انجام شد و برای اندازه گیری درد از آزمون های Tail flick و Hot-Plate استفاده گردید. آزمون حسی حرکتی با استفاده از دستگاه روتارود انجام شد و آنالیز مواد متشکله با استفاده از دستگاه GC/ GC Mass انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که تجویز داخل صفاقی عصاره هیدرواتانولی بن سرخ دارای اثرات ضد دردی می باشد که این اثرات با نالوکسان معکوس می شود. در دوزهای که عصاره دارای اثرات ضد دردی بود اثرات سمیت حرکتی از آن مشاهده نگردید. همچنین آنالیز مواد متشکله نشان داد که موادی نظیر مرفین سیلریت، اتیل سینامیت، ایزوکوینولین، نئومنتول و الکل های با زنجیر طولانی در عصاره وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت بخشی از اثرات ضددردی عصاره مربوط به موادی است که بر سیستم اوپیوئیدی اثر می کند و این اثرات توسط نالوکسان از آنتاگونیست های مرفین معکوس می شود.
  کلیدواژگان: بن سرخ، Tail، Flick، Hot، Plate، نالوکسان و موش صحرایی
 • محمدرضا تمدن، جعفر طوسی، علیرضا سلیمانی، جمیله مقیمی، فرهاد ملک، علی مرادی، اشرف الملوک شاهورانی، محترم توسلی صفحه 27
  مقدمه
  همودیالیز مزمن دارای هزینه بالایی هم برای بیمار و هم برای سیستم درمانی کشور است. در صورتی که بتوان عوارض حین دیالیز را به کمترین مقدار ممکن رساند منجر به کاهش هزینه های ناشی تکرار همودیالیز خواهد شد. ماده «ال کارنی تین» (L-Carnitine) در عملکرد طبیعی عضلات اسکلتی و قلب ضروری است و شاید بتواند عوارض مختلف دیالیز را کاهش دهد. این مطالعه جهت بررسی نقش این ماده انجام شده است.
  مواد و روش ها
  بیماران بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه در سال 1384 با استفاده از طراحی Cross-Over Clinical Trial و دوسوکور مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول دارونما و گروه دوم داروی ال کارنی تین خوراکی در حین دیالیز استفاده نمودند (500mg در روز). میانگین بروز عوارض مختلف دیالیز (افت فشارخون، کرامپ عضلانی و استفراغ) در هر جلسه دیالیز، در حین مصرف دارونما و ال کارنی تین خوراکی و مقایسه گردید.
  نتایج
  از 33 مورد بیمار شرکت کننده در مطالعه، 26مورد دوره مطالعه را بپایان رساندند. بروز عوارض مختلف در حین مصرف دارو یا دارونما اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد مصرف این دارو در بیماران دیالیزی با دوز 500 mg در روز اثر مشخصی نداشته و باعث صرف هزینه زائد و تحمیل آن به بیمارمی شود و لذا مصرف آن توصیه نمی گردد.
  کلیدواژگان: کارنی تین، همودیالیز مزمن، سمنان
 • میترا صفا، رقیه جبرئیلی، مرضیه مومن نسب صفحه 33
  مقدمه
  آلوپسی آره آتا یکی از علل شایع ریزش مو می باشد. این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که با زمینه یک اختلال ژنتیکی و تحت تاثیر عوامل برانگیزاننده، عمدتا استرس منجر به ریزش مو می شود. این بیماری می تواند باعث بروز مشکلات روحی و روانی بخصوص افسردگی و اضطراب گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا در شهر خرم آباد انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 80 بیمار مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی آموزشی و درمانی پوست و اعصاب و روان به روش در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارجاع بیماران به روانپزشک با استفاده از تست روانشناسی 90- SCL موارد مشکوک شناسایی و با مصاحبه بالینی طبق معیارهای DSM-IV -IIIR تشخیص اضطراب و افسردگی قطعی می شد. داده ها با نرم افزار آماری 13- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تعیین فراوانی مطلق و نسبی، ارتباط متغیرها با آزمون مجذورکای انجام گردید.
  یافته ها
  از مجموع 90 بیمار مورد بررسی 65% مرد، 8/53% در سنین کمتر از 25 سال و 5/67% مجرد بودند. 70% بیماران سابقه خانوادگی بیماری و 57% سابقه مصرف دارو نداشتند. در اکثریت موارد (8/63%) ریزش موی سر اتفاق افتاده بود. اکثریت بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (1/80%) مبتلا به اضطراب و 1/75% مبتلا به افسردگی بودند که هم اضطراب و هم افسردگی در اکثریت بیماران شدید بوده (33% اختلال افسردگی شدید). آزمون آماری مجذورکای بین شیوع اضطراب و افسردگی با جنس ارتباط آماری معنی دار نشان د اد. در حالیکه با متغیرهای تحصیلات، تاهل، سابقه خانوادگی، سابقه مصرف دارو و محل شروع ضایعه ارتباط معنی دار به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع بالای اختلالات روانی در این بیماران شاخص می باشد. اضطراب، افسردگی، فوبیا، اختلالات خلقی و اختلالات سایکوتیک از جمله این اختلالات هستند که شیوع آنها در بیماران آلوپسی آره آتا از سایر مردم بیشتر بوده است. همچنین به مهارتهای سازگاری و ویژگی های شخصیتی آنان مربوط باشد.
  نتایج نشان داد که شیوع اضطراب و افسردگی بخصوص از نوع شدید در زنان مبتلا به آلوپسی آره آتا بیش از مردان بوده است.این تفاوت را شاید بتوان ناشی از استرس زیبایی شناختی این بیماری به حساب آورد.
  کلیدواژگان: آلوپسی آره آتا، اضطراب، اختلال افسردگی
 • شهیر مظاهری، محمد مهدی فضلیان، اکرم حسین زاده صفحه 39
  مقدمه
  آلوپسی آره آتا یکی از علل شایع ریزش مو می باشد. این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که با زمینه یک اختلال ژنتیکی و تحت تاثیر عوامل برانگیزاننده، عمدتا استرس منجر به ریزش مو می شود. این بیماری می تواند باعث بروز مشکلات روحی و روانی بخصوص افسردگی و اضطراب گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا در شهر خرم آباد انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 80 بیمار مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی آموزشی و درمانی پوست و اعصاب و روان به روش در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارجاع بیماران به روانپزشک با استفاده از تست روانشناسی 90- SCL موارد مشکوک شناسایی و با مصاحبه بالینی طبق معیارهای DSM-IV -IIIR تشخیص اضطراب و افسردگی قطعی می شد. داده ها با نرم افزار آماری 13- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تعیین فراوانی مطلق و نسبی، ارتباط متغیرها با آزمون مجذورکای انجام گردید.
  یافته ها
  از مجموع 90 بیمار مورد بررسی 65% مرد، 8/53% در سنین کمتر از 25 سال و 5/67% مجرد بودند. 70% بیماران سابقه خانوادگی بیماری و 57% سابقه مصرف دارو نداشتند. در اکثریت موارد (8/63%) ریزش موی سر اتفاق افتاده بود. اکثریت بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (1/80%) مبتلا به اضطراب و 1/75% مبتلا به افسردگی بودند که هم اضطراب و هم افسردگی در اکثریت بیماران شدید بوده (33% اختلال افسردگی شدید). آزمون آماری مجذورکای بین شیوع اضطراب و افسردگی با جنس ارتباط آماری معنی دار نشان د اد. در حالیکه با متغیرهای تحصیلات، تاهل، سابقه خانوادگی، سابقه مصرف دارو و محل شروع ضایعه ارتباط معنی دار به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع بالای اختلالات روانی در این بیماران شاخص می باشد. اضطراب، افسردگی، فوبیا، اختلالات خلقی و اختلالات سایکوتیک از جمله این اختلالات هستند که شیوع آنها در بیماران آلوپسی آره آتا از سایر مردم بیشتر بوده است. همچنین به مهارتهای سازگاری و ویژگی های شخصیتی آنان مربوط باشد.
  نتایج نشان داد که شیوع اضطراب و افسردگی بخصوص از نوع شدید در زنان مبتلا به آلوپسی آره آتا بیش از مردان بوده است.این تفاوت را شاید بتوان ناشی از استرس زیبایی شناختی این بیماری به حساب آورد.
  کلیدواژگان: تصلب متعدد (MS)، همه گیری شناسی، شروع زودرس، ارزیابی بالینی
 • شیرزاد فلاحی، محمد جواد غروی، بهناز قره گزلو، اصغر سپهوند، فرشته ماهوتی صفحه 45
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای ژیاردیازیس در کودکان مدارس ابتدایی در اکثر مناطق کشور و لزوم تشخیص دقیق و سریع بیماری در آزمایشگاه ها، مطالعه ای به منظور مقایسه روش های معمول انگل شناسی در تشخیص ژیاردیازیس با روش نوین آنتی ژن یابی به کمک الایزاانجام گرفت. ضمن اینکه در کنار آن شیوع بیماری در منطقه دلفان از شهرستانهای استان لرستان نیز اندازه گیری شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای است که بر روی 500 کودک دبستانی 12-6 ساله مدارس ابتدایی شهرستان دلفان انجام گرفت. پس از انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به هر کدام از آنها فرم دعوتنامه اولیاء و مربیان داده شد تا ضمن شرح پروژه برای اولیاء، پرسشنامه های مربوطه نیز پر شده و روش نمونه گیری آموزش داده شود. از هر کودک سه نمونه مدفوع در سه نوبت متوالی گرفته شد. بر روی تمامی نمونه ها آزمایش گسترش مستقیم با سرم فیزیولوژی یا ید و تغلیظ فرمالین اتر انجام شده و نتایج حاصله ثبت گردید. سپس تکنیک الایزا بر روی نمونه ها انجام گرفته و نتایج بدست آمده با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  از 500 کودک 6 تا 12 ساله دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 83-1382 در مجموع 97 نفر در نتیجه انجام سه تکنیک گسترش مستقیم، تغلیظ فرمالین اتر و الایزا از نظر آلودگی به ژیاردیا لامبلیا مثبت شناخته شدند (4/19 %) که از این تعداد 68 نمونه (1/70 درصد) در تست گسترش مستقیم، 88 نمونه (72/90 درصد) در تست تغلیظ فرمالین اتر و 95 نمونه (93/97 درصد) با تکنیک الایزا مثبت شناخته شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصله از مطالعه حاضر تکنیک الایزا نسبت به روش های روتین انگل شناسی در تشخیص ژیاردیا بسیار دقیق تر و سریع تر بوده، نیازی به افراد مجرب نداشته، در حضور کمترین مقادیر آنتی ژنهای انگل در مدفوع جواب داده و نیازی به ارگانیسم سالم نیز ندارد. با این تکنیک تعداد بیشتری نمونه را در مدت زمان کمتر می توان آزمایش نمود. شیوع بدست آمده از این مطالعه در مورد ژیاردیازیس در شهرستان دلفان نمایانگر لزوم آموزش بیشتر نکات بهداشتی در مدارس ابتدایی و تخصیص امکانات بهداشتی بیشتر در این منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: ژیاردیالامبلیا، دانش آموزان ابتدایی، آنتی ژن یابی، الایزا، دلفان
 • افسانه رجبیانی، اصغر عالیه پور، سید محمد توانگر، علی پاشا میثمی صفحه 51
  مقدمه
  : از بیوپسی های دئودنوم بعنوان ابزاری برای غربالگری افراد مشکوک به بیماری سلیاک استفاده میشود. برای تشخیص این بیماری، افزایش تعداد لنفوسیتهای اینترااپیتلیال (IELs) حتی در مواردیکه ساختمان پرزهای روده ای طبیعی است مهم بوده و می تواند دلیلی بر عدم تحمل به گلوتن باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش مختلف رنگ آمیزی بافتی H&E و IHC برای اندازه گیری لنفوسیتهای اینترااپیتلیال در بیوپسی های دئودنوم است
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت مقایسه ای و بر روی 74 نمونه بیوپسی دئودنوم از فروردین تا شهریور ماه سال 1383 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام پذیرفت. در این پژوهش همه لنفوسیتهای اینترااپی تلیال به روش یکسوکور مورد بررسی قرار گرفتند..
  یافته ها
  میانگین تعداد لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال به ازای یکصد سلول اپیتلیال در مشاهده اول و دوم به ترتیب 77/15 و 72/16 برای نمونه های رنگ شده به روش H&E و 54/21 و 18/21 برای موارد رنگ شده به شیوه IHC محاسبه گردید. مقایسه میانگین لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال در لامهای رنگ شده به روش H&E و LCA نشان داد که LCA در نشان دادن لنفوسیتها حدودا«پنج سلول بر H&E برتری دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  برای آنالیز لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال دو مرحله محاسبه لنفوسیتها با استفاده از رنگ آمیزی H&E، رنگ آمیزی LCA و شمارش لنفوستها با این روش در مواردیکه پژوهشگر موارد مشکوک مواجه می شود (موارد با لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال نرمال اما نزدیک به نقطه cut – off point) پیشنهاد می گردد. چنانچه در مواردی به هر دلیل رنگ آمیزی IHC انجام نشود میتوان از فرمول زیر استفاده کرد: IELs on H&E + 5 IELs on IHC.
  کلیدواژگان: لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال، IHC و H & E
 • فاطمه قاسمی، فاطمه ولی زاده، طاهره طولابی، ماندانا ساکی صفحه 59
  مقدمه
  طرز رفتاربزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت (تصحیح یا کنترل رفتار) کودک می باشد. تنبیه بدنی یک نوع کودک آزاری و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودک می شود. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت بر جسم و روح کودک می باشد. هدف از این پژوهش تعیین برخی مشکلات رفتاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه بدنی می شوند و مقایسه آنها با کودکانی که توسط والدین تنبیه بدنی نمی شوند، می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که روی240 کودک 12-7 ساله مشغول به تحصیل در مدارس ابتدائی خرم آباد در سال تحصیلی 84-1383 انجام شد. نمونه ها در دو گروه 120 نفری مورد (توسط والدین تنبیه بدنی می شدند) و شاهد (توسط والدین تنبیه بدنی نمی شدند) به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 3 قسمت بود. بخش اول مشخصات فردی، بخش دوم سوالاتی در مورد تنبیه بدنی کودکان و بخش سوم شامل 20 سوال در ارتباط با مشکلات رفتاری پرخاشگری عملی، پرخاشگری کلامی، گوشه گیری و همکاری کودک در مدرسه بود. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه با کودک و معلم و مطالعه پرونده کودک درمدرسه بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ver. 11 مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد نحوه تنبیه در 6/92% سیلی زدن به صورت کودک بود. بین دو گروه از نظر تحصیلات مادر (001/0= p) و شغل مادر (004/0= p)، رتبه تولد کودک (05/0 P<)، پر خاشگری عملی (001/0 P<)، پرخاشگری کلامی (001/0 P<)، گوشه گیری (05/0 P<) و همکاری((001/0 P<) تفاوت آماری معنی داری به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد مادران خانه دار و دارای سطح تحصیلات پایین تر بیشتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند و مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری عملی و کلامی، گوشه گیری و عدم همکاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه می شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی شدند به طور معنی داری بیشتر بود. آموزش اثرات بد تنبیه بدنی بر جسم و روح کودک به والدین و نیز آموزش روش های تربیتی مثبت به آنها می تواند در کاهش استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی موثر باشد. پرستاران کودک و بهداشت جامعه در صورت داشتن مهارت و اطلاعات لازم می توانند در این زمینه نقش بسیار موثری ایفا کنند.
  کلیدواژگان: تنبیه بدنی، مشکلات رفتاری، کودک، والدین، خرم آباد
 • محسن آنی، سیدعلی اصغر مشتاقی، حسن احمدوند صفحه 67
  مقدمه
  عناصر مختلف قادر به تداخل با جذب اسیدهای چرب هستند. املاح تیتانیم امروزه به عنوان رنگدانه رنگ سفید در ساخت بسیاری از محصولات صنعتی از جمله پلاستیک، جوهر کاغذ، سرامیک، داروها، مواد آرایشی، غذاها و رنگسازی بکارمیرود. اخیرا عوارض جانبی این عنصر بر متابولیسم سلولی مشخص و گزارشات متعددی از اثرات سمی این ماده منتشر گردیده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا از روده کوچک رات نژاد ویستار به مقدار کافی ((EGS Everted Gut Sac تهیه گردید. سپس EGS تهیه شده در محلول انکوباسیون حاوی اسیداولئیک در شرایط مختلف از نظر ph دما و غلظتهای مختلف تیتانیم قرار گرفته و اسیداولئیک انتقال یافته از غشاء EGS به داخل به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS وآزمون ttest ارزیابی شد
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان میدهد که عواملی چون غلظت اسید اولئیک، زمان انکوباسیون و ph بر روی انتقال اسید اولئیک از غشاء موثر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده غلظتهای 5/0، 1، 5/1، 5، 10 میکرومولار تیتانیم در حضور کلرید سدیم بترتیب باعث کاهش 14.6%، 31.6%، 38.6% و 54.5% جذب اسید اولئیک می شود. استفاده از غلظتهای 0.5، 1، 1.5و 10 میکرومولار تیتانیوم در عدم حضور کلرید سدیم بترتیب باعث کاهش 5/3%، 28%، 29% و 39% جذب اسید اولئیک می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان میدهد که عواملی چون غلظت اسید اولئیک، زمان انکوباسیون و ph بر روی انتقال اسید اولئیک از غشاء موثر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده تیتانیم باعث کاهش جذب اسید اولئیک از غشاء انتروسیتها شده است. این نتیجه در مورد افرادی که در معرض غلظتهای بالای این عنصر قرار می گیرند مهم بوده وباید همواره مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسید اولئیک، تیتانیم، انتروسیت
 • پوپک رحیم زاده، ولی الله حسنی، سید حسن اعتمادی، محمدحسین میردهقان صفحه 75
  مقدمه
  بیهوشی در بیمار اپیدرمولیز بولوزا چالش بزرگی حتی برای با تجربه ترین متخصص بیهوشی می باشد. چراکه در این بیماری فشار غیر مستقیم سبب ایجاد تاول و زخم در غشائ مخاطی و پوست بدن می گردد. معرفی مورد: در این مقاله به معرفی نحوه اداره بیهوشی در دو مورد بیمار مبتلا به دیستروفیک اپیدرمولیزبولوزامی پردازیم که جهت انجام عمل جراحی پیوند پرده آمنیون بر روی چسبندگی های انگشتان به اتاق عمل آورده شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  در اداره بیهوشی این بیماران در زمانی که اقدام جراحی نیاز به شل کننده عضلانی و تهویه مکانیکی ندارد، برای اجتناب از دستکاری راه هوایی کتامین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اپیدرمولیز بولوزا، گرافت، تاول
|
 • Mardani M., Mohsen, Zadeh A., Yari, Pour M Page 3
  Background
  Mother's milk is the only nourishing source in the first six months of life. If it is suitable and enough, all nutrients and reguired energe will be provided for a breast–fed to grow. Insufficient knowledge and information, wrong beliefs and traditional information about a breast – fed, working out side the home and the desire of working mothers to feed their children with powdered milk and to start the implementary feeding very early. The increasing of mother's willing to abdominal delivery and being away from the child in the first golden hours and misleading advertisements about powdered milk are all some reasons of decreasing the desire to mother's milk and increasing desire to powdered milk. Therefor, the aim of this study is to consider mother's knowledge about the importance of breast – feeding.
  Materials And Methods
  In this study, we completed questionnaires with seventeen questions to parturient mothers who came to Asali hospital in 2006 which included some variables such as benefits of breast feeding, the mother’s milk composition. The information was extracted and analyzed by SPSS software.
  Results
  From 550 parturient mothers who came to Asali hospital in 2006, 33 mothers (6 percent) had low knowledge, 216 of them (39 percent) had medium knowledge and 301 of them (55 percent) had high knowledge. This study indicates that regardless to consider some variables, mother's knowledge has been very high and also there is a significantl relationship between mother's age and their knowledge. The average age of low – knowledge mothers was 26, the medium knowledge was 28 and the high- knowledge was 31. In other words, mothers who have more children, have more knowledge. There is significant relationship between the mother’s education and her knowledge which means the higher educated the mother was the more knowledge she had. The mothers who worked outside of home had more knowledge compared to those whom didn’t. In this research, it was shown that there isnt any sinificant relationship between family income and the mother's knowledge. However there has been a reasonable relationship between mother's educations and their knowledge. More education, more knowledge about the importance of breast – feeding. Among working mothers, we can see that their knowledge is more than housewives. Mothers living in cities have more knowledge more than whom live in villages.
  Conclusion
  According to findings, the amount of knowledge is relatively good, but still, most of them have not required knowledge about children nourishing, espetially those mothers whom are young and those whom live in villages. Therefore, we must pay more attention to mothers who live in villages.
  Keywords: knowledge_parturient mothers_breast – fed nourishing_exclusive feeding_khorram Abad_Iran
 • Div, Salaar K., Saravani R., Shamsie., Meimandi M., Taei M., Sheikholeslami A Page 13
  Background
  The prevalence rate of opioids consumption is high in Iran. The latest research approach related to substance abuse considers the role of plasma proteins in novel treatments of addiction. Since long-term consumption of opioids has some effects on liver function and plasma transfer systems, the present study was designed to determine the electrophoretic profile of plasma proteins in opiates-addict subjects.
  Materials And Methods
  In this cross-control study, the sample groups consisted of 42 opium consumers and 35 heroine dependents as case group and 35 non-addict volunteers as control group. The control group was matched with addicts for age and sex. Opioid consumption was confirmed by laboratory diagnostic tests on urine samples such as immunochromatography (RSA), rapidosis and complementary tests including liquid-solid column chromatography and thin layer chromatography (TLC). After blood collection and serum preparation, serum electrophoresis was performed. Data were presented as mean±SEM and analyzed by SPSS ver.11.5. The comparison of groups was done by using parametric tests and p<0.01 was considered as statistically significant.
  Results
  There was no significant difference in the amounts of albumin, alpha-1-globulin, alpha-2-globulin and beta-globulin between groups. Gamma-globulin concentration was not significantly different between opium addicts (17.38 ± 3.61gr/L) and heroin addicts (17.48 ± 4.4gr/L), but it was significantly high (p<0.01) in both heroin and opium groups compared to the control group (13.3±1.8gr/L).
  Conclusion
  Morphine bonding to serum albumin and other impurities in narcotic drugs may lead to the production of antigen complexes, stimulation of immune system and consequently increase in gammaglobulins concentration. Also, opioids binding to opiate receptors, directly or indirectly, can affect immune system through stimulating hypophysis-hypothalamus pathway. Although continuous consumption of opioids affects both cellular immune and hormonal systems, significant increase of gammaglobulin band can be related to the high risk behaviors associated with opioids consumption and the higher probability of infectious diseases in addicts due to poor health status.
  Keywords: Electrophoresis, serum proteins, addiction, opioid, heroin
 • Khaksarian M., Meshkatosadat Mh, Farzi R., Safarpour F Page 21
  Background
  In previous studies, antinociceptive activity of Allium Jesdianum (AJ) has been evaluated using Formalin and Tail Flick tests. Therefore, the aim of this research is to study and analyze substances in extract and probable role of the opioidergic system.
  Materials And Methods
  AJ was collected from Lorestan province and was coded in Agriculture College of Lorestan University, and by the use of rotary device, it was extracted. The sample of the study was a group of 120 male Sprague-Dawely rats weighing 180-220gr. and 50 other mice. AJ extract was administrated intra-peritoneally for the evaluation of its antinociceptive effects. Pain models selected were Tail Flick and Hot Plate. For the evaluation of the probable role of opioidergic Naloxone an opioidergic antagonist was used in two pain models. Sensory motor performance was evaluated using Rotarod apparatus. Substances of extract using GC/Mass apparatus were analyzed.
  Results
  Results of experiments showed that AJ administration increased Tail Flick and Hot Plate latencies. Naloxone pre-treatment inhibited antinociceptive effects of AJ in both pain models. Sensory motor performance was not seen. IN extract analysis Morphin Cylerit, Ethyl cinamate, Isocoinoline, Neomantol and long chain alcohol were founded.
  Conclusion
  In general, the experiments showed that AJ extract has antinociceptive effects that is opposite to Naloxone, and extract analysis proposed that Morphine Cylerit or Etyi Cinamate is suitable for this role.
  Keywords: Allium Jesdianum, Antinociceptive, Naloxone, Tail Flick, Hot Plate, rat
 • Tamadon Mr, Toussy J., Soleimani Ar, Moghimi J., Malek F., Moradi A., Shahvarani A., Tavasoli M Page 27
  Background
  Chronic dialysis is an expensive procedure for patients and health care centers. If we can decrease the complications during dialysis as much as possible, so could we decrease expenses resulted from repeated dialysis. L-carnitine is a necessary agent for natural function of myocardium and skeletal muscles; therefore, it may decrease different complications during dialysis. This study was performed to assess of carnitine role in this respect.
  Materials And Methods
  The patients who referred to dialysis ward of Fatemieh hospital from Jul. 2005 to Feb. 2006 were enrolled in a double blind cross-over clinical trial. All the patients were divided into two groups. The control group received placebo and the trial group received L-carnitine (500mg/d) during dialysis. The occurrence of complications resulting from dialysis in any session (including decreasing of blood pressure, cramp and vomiting) after the use of placebo and/or L-carnitine was assessed and compared in both groups.
  Results
  Out of 33 patients who participated in the study, 26 continued to the end of the study period. Occurrence of different complications during the use of placebo and/or L-carnitine did not have any significant differences.
  Conclusion
  It seemed that L-carnitine (500mg/d) does not have any obvious effects on dialysis patients and results in unnecessary expenses for patients, so it is not recommended.
  Keywords: L, carnitine, chronic hemodialysis
 • Safa M., Jebraili, Momen, Nasab M Page 33
  Background
  Some of the skin diseases cause severe stress in patients and relieving these stresses greatly helps to treat the underlying disease. Alopecia areata is one of the common causes of alopecia which is an autoimmune disease. Other factors like genetics and psychological factors have important roles in the beginning or exacerbation of the disease. This study aimed to determine the frequency of depression and anxiety disorders in patient suffering from alopecia areata.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 80 patients with alopecia areata who had referred to dermatologic clinic of Shohaday-e Ashayer hospital in Khorramabad from 1382 to 1383(Hj.) were evaluated. After filling the questionnaires, the patients were referred to the Psychiatric Clinic and the cases were diagnosed by interviews using SCL-90 test and DSM-IV-IIIR scale. The analysis of data was done by the SPSS software.
  Results
  80 patients were selected as the subjects of the study. including 52 men (65%) and 28 women (35%). 43 patients (53.8%) were less than 25 years old and 54 (67.5%) were unmarried. 56 patients (70%) had a family history of alopecia areata and 45 (56.25%) had no history of drug intake. In most of the patients (63.8%) the site of the first lesion was the scalp. Out of 80 patients, 64 (80%) had anxiety and 60 (75%) had depression. 27 (33.3%) had major depressive disorders. These findings were statistically significant. Major depressive disorders were more in women. No correlation was found between education, marital status, family history, and the history of drug intake, and the site of first lesion.
  Conclusion
  The frequencies of depression and anxiety disorders in patients with alopecia areata were significant and higher than the general population. In other studies, frequency of psychological disorders like depression, anxiety, phobia, mood disorders and psychotic disorders were also higher than the general population. Actually, it was not exactly clear whether the patients initially had depressive disorders or later on secondary to alopecia areata had developed these disorders. To know more on this subject more studies are required.
  Keywords: Alopecia areata, depression, anxiety
 • Mazaheri Sh, Fazlian Mm, Hossein Zadeh A Page 39
  Background
  Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common causes of chronic neurological disability in young adults and geographical diversities and differences have been reported in its occurrence. For more concise data about MS in the West of Iran, in this study, the clinical and epidemiological features of MS patients were evaluated at the University Hospital of Hamedan.
  Materials And Methods
  Data for 155 MS patients attending Hamedan University of Medical Sciences’ MS Clinic between the years of 2004 and 2005 who had fulfilled Poser criteria for clinically definite MS were reviewed. Moreover, early and late MS onsets for clinical and epidemiological differences were compared.
  Results
  The early onset MS was reported in 23(14.83%) subjects who were 18 or less years old of whom 7(30.44%) were male and 16(69.56%) were female. The age mean was 16.22±16.36. 17(73.92%) patients were classified as having relapsing-remitting MS, while 5 patients (21.73%) were classified as having secondary progressive MS and 1 patient (4.35%) was classified as having primary progressive MS. There were no significant differences in clinical and epidemiological features for MS subtypes in the institute. 12.9% of patients had positive family history for the disease and one patient had a benign MS. The clinical and epidemiological features of early and adult onset MS were not significantly different in the study.
  Conclusion
  The present study confirmed that while the clinical and epidemiological features of MS patients in Hamedan university hospital were similar to those in other Iranian institutes in most of the cases, early onset MS was more common.
  Keywords: Multiple sclerosis, epidemiology, clinical evaluation, early onset
 • Fllahi Sh, Ghorvi Mj, Qara, Gozlou B., Sepahvand A., Mahouti F Page 45
  Background
  With regard to the high prevalence of Giardiasis in elementary school children of most countries and the nececerity of rapid and sensitive detection of the disease in laboratories, this study was performed to compare routine parasitical assays and new techniques in antigen detection by Elisa for the detection of Giardia lamblia. Moreover, it was aimed to measure the prevalence of Giardiasis in Delfan town.
  Materials And Methods
  This study was an analytical-comparative study that was performed on 500 school children at elementary schools aged 6-12. After the selection of samples by systematic random sampling methods, the questionnaires were completed by every child and 3 fecal samples were collected from each child. The method of getting fecal samples from children was demonstrated for parents. All the samples were examined by wet-mount and Formalin-ether concentration assays. Then, the Elisa technique was performed to all samples and the findings were compared.
  Results
  Out of 500 male and female subjects aged 6-12 in Delfan elementary schools, 97 samples examined by three laboratory techniques (Wetmount, Formalin-ether concentration, and Elisa) were found to be positive for Giardia lamblia. %19.4 of the subjects (68) were positive for Giardia lamblia, (%70.1) in Wetmount assay, 88 samples (%90.72) in Formalin-ether concentration test, and 95 samples (%97.93) in Elisa technique.
  Conclusion
  The findings of this study revealed that Elisa technique in comparison to routine parasitical assays for Giardia detection was more sensitive and rapid. This technique does not need experts to be carried out and it shows organisems with minimum amounts of Giardial antigens in their feces. This technique can examine more samples in a shorter time. The findings demonstrated that the prevalence of Giardiasis in elementary school children in Delfan town is almost high and needs more hygiene education and instruction.
  Keywords: Giardiasis, parasite, antigen, elementary, Delfan
 • Rajabiani A., Aaliepour A., Tavangar M., Meysamie Ap Page 51
  Background
  Duodenal biopsies are routinely obtained from suspected patients as a screening tool to evaluate the possibility of celiac diseases (CD). An increase in Intra-Epithelial Lymphocytes (IELs) is important in the diagnosis of CD and even in the presence of normal villous architecture may reflect gluten intolerance. The aim of this study was the comparison of two different histological staining Methods (H&E and IHC) for the quantization of duodenal IELs.
  Materials And Methods
  This cross–sectional study was performed on 74 duodenal samples from April 2004 to September 2004 at Shariati hospital. All biopsies were stained with H&E and IHC Methods (LCA) and each one was twice examined for the quantization of IELs by pathologist taking use of single blinding.
  Results
  The mean number of IELs/100 epithelial cells in the first and second observations was 15.77 and 16.72 on H&E stained sections whereas it was 21.54 and 21.18 on IHC study. There was a linear correlation between IELs in H&E and IHC Methods. The comparison of mean IELs on H&E and LCA stained slides revealed about 5 cells preference for LCA.
  Conclusion
  Two-step analysis of IELs quantization was suggested: 1) Estimation of IELs on H&E stained sections, and 2) LCA staining and counting, if IELs are suspected (upper limit of normal). When IHC staining was not performed it was possible to use the following formula:IELs on H&E +5 IELs on IHC.
  Keywords: Intra epithelial lymphocytes, H, E, IHC
 • Qasemi F., Valizadeh F., Toulabi T., Saki M Page 59
  Background
  Family has an important role on children's personality and preparing them for future. Corporal punishment involves the application of some forms of physical pain in response to undesirable behavior for the purpose of correction or control of the child's behavior. Corporal punishment constitutes a human-rights violation and has physical and mental health consequences for children.
  Materials And Methods
  This survey was conducted to detect and compare some behavioral disorders due to parental corporal punishment in school age children. This case-control trial deals with 240, primary school children aged 7-12 years old. These subjects were selected through cluster randomized sampling in Korramabad and divided into two (case and control) groups. Instruments for measuring data consisted of three components: 1) a questionnaire on demographic information, 2) a questionnaire on corporal punishment and, 3) a rating scale about behavioral disorder such as verbal and behavioral aggression, withdrawal, and cooperation in school. Data were analyzed by SPSS ver11.
  Results
  Results indicated that in 92.6% of cases the corporal punishment method was slapping. Significant differences were found between the two groups in terms of mother's educational level (p=0.001), mother's job (p=0.004), mother's child-birth number (p=0.024), verbal aggression (p=0.001), behavioral aggression (p=0.001), withdrawal (p=0.05), and cooperation (p=0.001).
  Conclusion
  Results indicated that housekeeper mothers and mothers with low educational level use more corporal punishment and behavioral disorders were more in school age children who had suffered parental corporal punishment. Based on the results of this study, educating parents and families about results of corporal punishment in young children is suggested. Public health actions including training programs on alternative methods of discipline are also suggested.
  Keywords: behavioral disorders, corporal punishment, children
 • Ani M., Moshtaqi Aa, Ahmadvand H Page 67
  Background
  There are reports indicating that fatty acid transport is affected by many biochemical parameters including trace metals. In this study the effect of Ti on oleic acid transport is investigated
  Materials And Methods
  Male rats (200-250gr) were used for the experiments. Rats were killed, their intestines were removed and the jejunum parts were dissected. Everted Gut Sacs (EGS) were prepared from this part. Sacs were filled with buffer and incubated in a medium containing oleic acid and TiCl3. The transported oleic acid inside the EGS was measured spectrophotometrically under different condition of PH, temperature and TiCl3 concentrations.
  Results
  Titanium decreased fatty acid uptake by entrocytes in a dose dependent manner. In a medium contained 0.5, 1, 1.5, 10 mmol of TiCl3, uptake of oleic acid was inhibited by 14.6%, 31.6%, 38.6% and 54.5% respectively. This inhibition was achieved when sodium ion (Na) was present. In the absence of sodium, uptake of oleic acid was inhibited by 3.5%, 28%, 29%, and 39% respectively which was not very significant.
  Conclusion
  Oleic acid transport appeared to be an Na dependent process and Ti may exert its inhibitory effect by interfering with this system.
  Keywords: Everted Gut Sac, Oleic acid, Titanium
 • Rahimzadeh P., Etemadi H., Hassani V., Mirdehghan Mh Page 75
  Case report: In this paper we introduce two Epidermolysis Bolusa patients who were brought to the operation room for the amnion graft of finger fusion.
  Conclusion
  For anesthetic management of these patients, when surgery does not need muscle relaxation and mechanical ventilation, Ketamine is recommended for the prevention of airway manipulation.
  Keywords: Epidermolysis Bolusa, bolus, graft