فهرست مطالب

یافته - سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1386)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1386)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا طالعی، علی شیخان، سیده زهرا موسوی صفحه 3
  مقدمه
  لپتوسپیروزیز یکی از بیماری های عفونی اسپیروکتی و قابل انتقال بین حیوان و انسان میباشد. آب آلوده حامل باکتری است و لذا این بیماری در مناطق پرباران و در میان حرفه های در تماس با آب آلوده وحیوانات بیشتر مشاهده می شود.. علائم بالینی عفونت در 90 درصد موارد غیر اختصاصی و بشکل آنفلونزا بروز پیدا می کنند. لپتوسپیروزیز حاد میتواند چند عضو بدن از جمله کبد (سندرم ویلز)، کلیه، ریه و قلب را درگیر نماید. اثرات آن بخصوص بر جنین و در افراد مسن کشنده است.
  علیرغم انتشار جهانی آن متاسفانه در کشور ما عفونت لپتوسپیروزیز تشخیص داده نمی شود و لذا قبل از تشخیص اختصاصی با مصرف انواع آنتی بیوتیکها درمان میشود. ضمن انکه کیت تشخیص ان نیز در بیشتر آزمایشگاه ها فراهم نمی باشد.
  مواد و روش ها
  درشهریور و مهر 1384 از افرادی که با علائم آنفلونزا شامل تب و درد بدن به درمانگاه ویسیان مراجعه کردند و سابقه کار در شالیزار در آن سال داشتند 5 میلی لیتر خون وریدی گرفته و پرسشنامه پر شد. سپس سرمها از نظر وجود آنتی بادی Ig M و IgG باکیت آلمانی آزمایش شد. Virion/ Serion Classic IgG / IgM ELISA (Germany) برای از بین بردن فاکتور روماتو ئید IgM از کیت همراه Serion-Rhumatoid Factor. در آزمایش استفاده شد.
  یافته ها
  آنتی بادی ضد لپتوسپیرا در خون 80 نفر از بیماران شالیکار ویسیان مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که 8/48 درصد، شالیکاران آنتی بادی IgG و 75/ 38 درصد IgM ضد لپتوسپیرا دارند. بیشترین فراوانی در سن 41 سال به بالا دیده می شود. و از نظر جنسیت 92/76 درصد افراد مثبت منطقه ویسیان مرد و 08/23 درصد (9نفر) زن بودند. هیچ رابطه معنی داری بین نوع آب اشامیدنی مصرفی، سابقه سقط در دام یا خانواده بیماران بدست نیامد. مقایسه نتایج با دامداران غیر شالیکار و گزارشهای گیلان و بوشهر تاثیر آب و هوا وتماس شغلی را در میزان شیوع این عفونت را نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  لپتوسپیروزیز در سراسر ایران اتفاق می افتد اما تشخیص اختصاصی داده نمی شود و از آمار آن اطلاع دقیقی در دست نیست. افراد شاغل در شالیزارهای سراسر ایران دو برابر بیشتر در معرض خطر عفونت این اسیپروکت هستند و بایستی شرایط حفاظتی مناسب برای آنها فراهم گردد. ضمن آنکه امکانات سراسری تشخیص اختصاصی این میکروب برای انسان و دامها بایستی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروزیز، لپتوسپیرا، شالیکاران، زنوزیز
 • مهدی مسیبی، عبدالحسین دلیمی اصل، سید محمد موذنی، قاسم مسیبی صفحه 11
  مقدمه
  هیداتیدوز یکی از بیماری های انگلی مهم است که با استقرار مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس سگ در میزبانان علفخوار واسط مثل گوسفندوگاوو...و هم چنین انسان، ایجاد می شود. تفاوت در حساسیت و مقاومت به ابتلا و عود در بیماری های عفونی ازجمله کیست هیداتیک و آلوئولار در حیوانات وانسان دیده شده است که به دلیل تفاوت درفاکتورهای فردی و پاسخهای ایمنی، مبتنی بر تفاوت در ژنهای کد کننده آنتی ژنهای لوکوسیت های انسان و یا حیوان، می باشد. هدف از این تحقیق که برای اولین بار در ایران بر روی بیماران هیداتید انجام می شود، بررسی آللهای DRB1 و DRB1 ل وکوسیت انسان در منطقه است که در ایجاد مقاومت یا حساسیت به آلودگی کیست هیداتیک نقش دارند.
  مواد و روش ها
  برای شناسایی آللهای DQB1 (23 واکنش)، DRB1 (8 واکنش) با استفاده از ژنوم انسانی، 56 بیمارایرانی مبتلا به کیست هیداتیک تشخیص داده شده و یا جراحی شده و 30 فرد سالم با روش PCR-SSP (Polymerase Chain Reaction - Sequence Specific Primer) آزمایش شدند. DNA نمونه ها از خون کامل تخلیص گردید و PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. پس از الکتروفورز محصول روی ژل آگارز نتایج با دستگاه UV خوانده وآللهای شناسایی شده، ثبت شد. آنالیز نتایج مولکولی ابتدا با استفاده از نرم افزار INNO TRAIN و جداول فراوانی و تفسیر آللها برای تعیین ترکیب آللی(Allele Combination) انجام و پس از آن آزمون همگنی با استفاده از2 χ و تست دقیق فیشرانجام شد. برای نمونه های معنی دار تحلیل رگرسیون لجستیک انجام و Odds - ratio آنها محاس به گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از بین ژنهای بررسی شده DQB1، DRB1 دربیماران و افراد سالم فراوانی آلل DQB1*03 با اختلاف معنی داری در گروه غیر هیداتیدی بالاتر است (P<0.02) و(87/2 Odds ratio =).ومصونیت این افراد در صورت مواجهه با عامل بیماری در مقایسه با افراد فاقد این آلل حدود 87/2 برابر می باشد ودارندگان این آلل مقاومت بیشتری در برابر استقرار و رشد کیست هیداتیک تک حفره ای دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه اختلاف زمینه های ژنتیکی افراد در ابتلا به کیست هیداتیک را در منطقه مورد بررسی نشان داد و مشخص کرد که آلل DQB1*03 در ایجاد مقاومت بیشتر در برابر استقرار و رشد کیست هیداتیک تک حفره ای نقش دارد. مطالعات تکمیلی با روش های مولکولی با قدرت تفکیک بالاتر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، DQB1، DRB1، آنتی ژن لنفوسیت انسان، آلل، PCR، SSP، HLA
 • هدایت نظری، ماندانا ساکی، پریسا سهرابی، محمد جواد طراحی، محمد موحدی، افسانه بدری زاده، خیرالله باقری صفحه 21
  مقدمه
  افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی در تمام دنیا می باشد. درمان موثر این بیماری موجب حفظ عملکرد بیمار در سطح قابل قبول می گردد. داروهای مختلفی در درمان افسردگی اساسی به کار برده می شود. که هرکدام از این داروها تاثیر درمانی و عوارض جانبی خاص خود را دارد. از آنجا که داروهای SSRI اخیرا برای درمان این اختلال به کار برده می شوند و هنوز مطالعات زیادی در خصوص آنها به عمل نیامده است، بر آن شدیم مطالعه ای در خصوص مقایسه تاثیر درمانی نور تریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی و مقایسه عوارض جانبی آنها انجام دهیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد. نمونه ها شامل 80 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (طبق معیارهای DSMIV T-R) بوده که سابقه قبلی اختلال خلقی یا هر بیماری روانپزشکی شناخته شده قبلی یا سابقه بیماری های جسمی مزمن و سوءمصرف مواد نداشتند. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه تحت درمان با سیتالوپرام و نورتریپتیلین قرار داده شدند. کلیه نمونه ها در هفته های 2، 4، 6، 8، 10 و 12 پس از شروع درمان از نظر عوارض دارویی و تاثیر درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات پس از جمع آوری از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشانگر تاثیر داروهای سیتالوپرام و نورتریپتیلین در درمان افسردگی اساسی به یک اندازه بود. همچنین تفاوت معنی داری در میانگین نمرات وجود نداشت.در مقایسه عوارض دارویی نتایج نشان داد که بین بروز عارضه های پرخوابی، خشکی دهان، بی اشتهایی و تهوع تفاوت معنی دار بود. در حالی که بین بروز عوارض دیگر مثل اختلالات جنسی، کم خوابی، سردرد، لرزش ناشی از دارو، سرگیجه، چاقی، اسهال، درد شکم و استفراغ تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های فوق و نتایج مطالعات مشابه داروهای سه حلقه ای به اندازه داروهای SSRI در درمان افسردگی اساسی موثرند اما از نظر پروفایل عوارض جانبی با هم متفاوتند لذا با توجه به کم بودن داروها می توان نسبت به تجویز آنها اقدام نمود.
  کلیدواژگان: افسردگی، درمان، نورتریپتیلین، سینالوپرام
 • علیرضا منشی کریمی، جواد مهتدی نیا، مهدی فرهودی صفحه 29
  مقدمه
  سکته مغزی یکی از عوامل مهم مرگ و میر و معلولیت در جهان می باشد، عوامل خطر متعدد تغذیه ای و محیطی مانند دریافت ناکافی ویتامین B12 و اسید فولیک و بدنبال آن افزایش هموسیستئین تام سرم احتمال خطر بیماری عروقی مغز را افزایش می دهد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی مورد - شاهدی تعداد 45 نفر از بیماران مبتلا به بیماری حوادث عروق مغزی ایسکیمیک و 75-45 ساله بستری در بخش و 45 نفر از افراد سالم نفر بودند که از نظر سن و جنس با یکدیگر جفت شده بودند، انتخاب و از هر کدام از نمونه ها مقدار 5 میلی لیتر خون وریدی جهت اندازه گیری سطح هموسیستئین، ویتامین B12 و اسید فولیک گرفته شد. میزان هموسیستئین سرم به روش الایزا و مقدار ویتامین B12 و اسید فولیک به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری گردید. در این مطالعه برای مق ایسه اختلاف بین میانگین ها در دو گروه مستقل از آزمون استیودنت و همچنین برای تعیین ارتباط هموسیستئین با ویتامین B12 و اسید فولیک از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است.
  یافته ها
  براساس نتایج حاصل، میانگین سنی، قد و وزن در افراد شاهد به ترتیب 40/1 ± 95/60، 32/1± 41/163 و 02/2 ± 06/69 و در افراد بیمار به ترتیب 53/1 ± 39/61، 07/1 ± 86/163 و 62/1 ± 16/70 بود. از نظر BMI میانگین آن در افراد بیمار 51/0 ± kg / m2 30/26 و در افراد سالم 5/0 ± 68/25 بود. در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد، سطح سرمی هموسیستئین بطور معنی داری بالاتر بود و سطح سرمی ویتامین B12 و نیز سطوح فولات سرم در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار کمتر بود. بین هموسیستئین و فولات سرم و نیز هموسیستئین و ویتامین B12 یک ارتباط معنی دار منفی و معکوس وجود داشت بطوریکه با توجه به میزان R2 8%، تغییرات هموسیستئین با تغییرات اسید فولیک، همچنین با توجه به میزان R2 10%، تغییرات ویتامین B12 قابل توجیه است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه کمبود و دریافت ناکافی منابع غذایی ویتامین B12 و اسید فولیک موجب افزایش سطح سرمی هموسیستئین و عوارض ناشی از آن شده و نهایتا بیماری های عروقی و شانس ابتلا به حوادث عروقی مغزی ایسکیمیک را افزایش می دهد. لذا پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از افزایش هموسیستئین تام سرم از رژیم غذایی مناسب حاوی منابع اسید فولیک و ویتامین B12 استفاده شود.
  کلیدواژگان: حوادث عروق مغزی، ایسکمی، ویتامین B12، اسید فولیک، هموسیستئین
 • پریسا نامداری، هدایت نظری صفحه 35
  مقدمه
  اختلالات رفتار ایذائی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که در کودکی آغاز می شود و یک معضل مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود. اختلالات رفتار ایذائی اثرات مخربی بر روابط اجتماعی، تحصیلی، شخصیتی و رفتاری افراد در کودکی و بزرگسالی دارد. بنابر این بر آن شدیم پژوهش حاضر را با هدف بررسی شیوع اختلالات رفتار ایذائی در دانش آموزان دبستانی شهر خرم آباد انجام دهیم.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه Cross- Sectional است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل سال1384 در پایه های اول تا پنجم دبستان های شهر خرم آباد می باشد. (943 N=). 16 مدرسه دولتی و غیردولتی (8 مدرسه دخترانه، 8 مدرسه پسرانه) بصورت خوشه ایو چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده Child Symptom Inventories-4 (CSI-4) است که ابزاری است برای غربالگری شایع ترین اختلالهای روانپزشکی کودکان. پرسشنامه ها در دیداری جداگانه توسط والدین و معلمین تکمیل گردید. سپس نتایج توسط آمار توصیفی و آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 943 نمونه، 4/21% دارای اختلال های رفتار ایذائی می باشند (7/17% اختلال ها بی اعتنایی مقابله ای و 7/3% اختلال سلوک). این میزان در پسران دو برابر دختران بوده است (7/28% در مقابل 4/14%). بیشترین میزان اختلال رفتار ایذائی به ترتیب در پایه های سوم، چهارم و پنجم و کمترین میزان در پایه دوم بود. همچنین بین شیوع اختلالات رفتار ایذائی با جنس (P<0.001)، پایه تحصیلی (P = 0.02)، سواد والدین (P = 0.005، P = 0.006)، شغل مادر (P = 0.03)، میزان درآمد ماهیانه (P=0.005) ارتباط معنی داری وجود داشت. ولی بین اختلالات رفتار ایذائی با شغل پدر، وضعیت تحصیلی دانش آموزان و مشکلات روانی خانواده ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلالات رفتار ایذائی و عدم توجه کافی به عواقب ناشی از این اختلالات در گروه سنی کودک و نوجوان شناسائی این اختلالات ضروری به نظر می رسد تا مداخلات لازم و به موقع صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال های رفتار ایذائی، اختلال سلوک، اختلال نافرمانی، شیوع، کودکان، خرم آباد
 • حسین طایفی نصرآبادی، رضا خدارحمی صفحه 41
  مقدمه
  با توجه به اینکه مواد آنتی اکسیدان موجود در سرم یا پلاسما متعدد بوده و همچنین میانکنش های بین هر آنتی اکسیدان و شناساگر مربوطه متفاوت می باشد، لذا روش های مختلفی برای تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام، بوجود آمده است. در این تحقیق، دو روش TRAP و FRAP جهت اندازه گیری پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت تهیه نمونه خون، تعداد 10 موش صحرایی (جنس نر، نژاد ویستار) با میانگین وزنی 5 ± 190 گرم و سن 8 هفته به طور تصادفی انتخاب گردیدند. برای اندازه گیری پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش از روش TRAP، میزان کاهش جذب ماده فلورسانت R -فیکواریترین در حضور رادیکال AAPH و سرم خون بوسیله اسپکتروفلوریمتر اندازه گیری شد. در روش FRAP، افزایش جذب کمپلکس -TPTZ کلریدآهن (III) توسط آنتی اکسیدان موجود در سرم در طول موج 593 نانومتر بوسیله اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده از هر دو روش با استفاده از استاندارد Trolox به واحد m mol Trolox equivalent/L تبدیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که زمان نمونه گیری تاثیری بر میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش ها ندارد. همچنین مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش TRAP و FRAP نشان داد که مقدار پتانسیل آنتی اکسیدانی تام بدست آمده از روش TRAP تقریبا 3 مرتبه از روش FRAP بالاتر است. بیشترین درصد پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم بدست آمده از روش TRAP مربوط به آلبومین (33/30%) و در روش FRAP مربوط به آنتی اکسیدان اسید اوریک (13/57%) بود. علاوه بر این، میزان سهم آنتی اکسیدان β-کاروتن در روش TRAP برابر با 22/7% درحالیکه در روش FRAP برابر با صفر درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پتانسیل آنتی اکسیدانی یک ماده آنتی اکسیدان برعلیه رادیکالهای آزاد، ضرورتا با توانایی آن ماده در احیاء آهن فریک به آهن فروس برابر نمی باشد.
  کلیدواژگان: رادیکال آزاد، روش TRAP، روش FRAP، آنتی اکسیدان
 • افشین نظری، حسنی نوروزی، محمد موحدی، مجتبی خاکساریان صفحه 49
  مقدمه
  آفلاتوکسین M1 فرم هیدروکسیله آفلاتوکسین B1 سمی است از قارچ آسپرژیلوس فلاووس که از طریق علوفه و نان کپک زده آلوده به این قارچ وارد بدن گاو یا سایر حیوانات علفخوار می شود و سپس در شیر ترشح می شود و دارای قدرت کارسینوژنیک قوی در کبد و کلیه می باشد. شیر که از پر مصرف ترین مواد غذایی در انسانها می باشد در معرض آلودگی زیادی به آن قرار دارد.
  مواد و روش ها
  42 نمونه از شیرهای محلی مراکز جمع آوری شیر و 40 نمونه از شیرهای پاستوریزه توزیع شده در شهرستان خرم آباد در سال 1384 در دو فصل تابستان و زمستان، از نظر سم آفلاتوکسین M1 (AFM1) با روش HPLC و ستونهای ایمنوافینیتی بررسی شدند.
  یافته ها
  5 درصد نمونه های محلی در فصل تابستان با محدوده سمی ng/ml 046/0 – 017/0 و تمام نمونه های محلی فصل زمستان (100 درصد) با محدوده ng/ml 041/0-003/0 آلودگی به سم AFM1 را نشان دادند. همچنین در نمونه های پاستوریزه، در تابستان، 55 درصد با محدوده سمی ng/ml 533/0-017/0 و تمام نمونه های زمستان با محدوده ng/ml 054/0-005/0 آلودگی به سم AFM1 را نشان دادند. ازتمام نمونه ها در 2 فصل فقط یک نمونه با غلظت ng/ml 533/0 از پاستوریزه های تابستان بیشتر از حد مجاز بود و بقیه نمونه ها کمتر از این حد را نشان دادند. میانگین آلودگی در نمونه های پاستوریزه و محلی در دو فصل تفاوت معنی دار نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش وجود آلودگی به سم AFM1 را در شیرهای پاستوریزه و محلی شهرستان خرم آباد را مطرح می کند هر چند که لزوم بررسی بیشترتوصیه می شود.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، شیر محلی، شیر پاستوریزه، خرم آباد، HPLC
 • احسان حجازی، رضا امانی، ناصر شرف الدین زاده صفحه 57
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروز (MS) بیماری دمینیله شدن مزمن التهابی در سیستم عصبی مرکزی است که معمولا«بین سنین 40-20 سالگی بروز پیدا می کند و در زنان نسبت به مردان شایع تر است. علت MS تاکنون ناشناحته باقی مانده و ژنتیک، عوامل عفونی و فرآیند های خود ایمنی که ممکن است تحت تاثیر عوامل محیطی شروع و ایجاد شوند، از علل بیمارس هستند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت تام آنتی اکسیدانی (TAS) سرم و دریافت غذایی منابع عمده آنتی اکسیدانی در بیماران MS با نمونه های سالم بوده است
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش مورد - شاهد ی انجام شده است، 21 بیمار مبتلا به MS (16 زن) با میانگین سنی 33 سال که توسط انجمن بیماران MS استان خوزستان در بیمارستان گلستان اهواز پذیرفته و علائم بیماری آنان توسط MRI تائید شده بود، شرکت داشتند. برای ارزیابی میزان دریافت منابع غذایی غنی از آنتی اکسیدان از کلیه افراد مورد مطالعه خواسته شد تا پرسشنامه نیمه کمی بسامد مواد غذایی را تکمیل کنند. تجزیه و تحلیل اطلاعات تغذیه ای توسط نرم افزار Nutritrack ویرایش 2004 انجام شد. نرم افزار آماری مورد استفاده SPSS ویرایش سیزدهم در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در افراد مورد مطالعه بین وزن، قد و سن، BMI و همچنین سطح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد بیمار و گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت، بین دریافت روزانه ویتامین های E، C، A و فولات بین دو گروه و بین مصرف گروه های غذایی عمده حاوی آنتی اکسیدان بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های اندک فعلی، برای بیان رابطه آنتی اکسیدانهای رژیم غذایی با بروز و شدت بیماری MS به شواهد علمی بیشتری نیاز است و نتیجه گیری قطعی در حال حاضر امکان پذیر نیست.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، مواد غذایی، MS
 • علیرضا خلعتبری، تقی طریحی، حسین نادری منش صفحه 65
  مقدمه
  آپوپتوسیس فرآیندی فعال می باشد بطوری که فعالیت آنزیمها،تراکم کروماتین و تشکیل اجسام آپوپتوتیک نیازمند صرف انرژی است و لذا این احتمال وجود دارد که کاهش قابل توجهی درمیزان انرژی موجود در سلول های آپوپتوتیک صورت نگیرد.هدف از این تحقیق بررسی میزانATP در سلول های آپوپتوتیک می باشد.
  مواد
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در آن از 50 سر موش نژاد BALB/c در دو گروه استفاده شد. در گروه آزمون میزان mg/kg20دگزامتازون ودر گروه شاهد نیز بافر سدیم فسفات بصورت داخل صفاقی تزریق صورت گرفت.16 ساعت پس از تزریق،غدد تیموس خارج گردید. یک لب هر غده جهت مطالعه میکروسکوپی ولب دیگر به منظور بررسی میزان ATP درون سلولی با استفاده از تکنیک رزونانس مغناطیس هسته مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق،میزان ATP در سلول های آپوپتوتیک حدود86 % سلو ل های سالم بوده است
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه بیانگر فعال بودن روند مرگ سلولی آپوپتوسیس و نیز عدم کاهش شدید میزانATP این سلول ها در طی مرگ سلولی می باشد.
  کلیدواژگان: آپوپتوسیس، ادنوزین تری فسفات، رزونانس مغناطیس هسته
 • رقیه جبرئیلی، کبری رضایی*، حسین مطوریان پور، لیلا مرادی، محمد هادی مشکات، محمد جواد طراحی صفحه 73
  مقدمه

  زگیل یک بیماری ویروسی پوستی شایع و قابل انتقال است که به وسیله ی پاپیلوما ویروس ها ایجاد و منجر به مشکلات زیبائی، روانی و در صورت بروز در نواحی تحت فشار و تماس، سبب درد و التهاب می گردد. درمان های دارویی و غیر دارویی نیز برای زگیل انجام می شود، مثل تجویز پودوفیلین که یک رزین با منشا گیاهی حاوی ترکیبات سیتوتوکسیک است و در زگیل ژنیتال استفاده می شود. در این مطالعه، تاثیر گیاهان سیاه دانه، میخک و بید مجنون با روغن زیتون در درمان زگیل و مقایسه آن با درمان معمول مورد بررسی قرار گرفته است

  مواد و روش ها

  این بررسی، یک کارآزمایی بالینی است که افراد مورد مطالعه، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر خرم آباد در سال 1386 بودند. نمونه ها با روش تصادفی (رندوم- کنترل) باتوجه به وجود معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به سه گروه 97 نفره تقسیم شدند. در پایان، همه پاسخ ها تنظیم و وارد برنامه SPSS نسخه ی 14 شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد کل واحدهای مورد مطالعه در مرحله ی اول بررسی، 291 نفر بودند. سن آن ها در محدوده ی 12 تا 18 سال بود. 41/64 % ضایعات بر روی دست ها و بقیه در سایر نواحی بود. 4% افراد به درمان معمول و 1% به درمان با داروهای گیاهی با اسید حساسیت موضعی نشان دادند. از کل بیماران، 177 نفر درمان ها را به صورت مرتب استفاده کرده بودند (61 نفر درمان معمول، 52 نفر درمان گیاهی با اسید و 64 نفر درمان گیاهی بدون اسید).

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از داروی گیاهی با و بدون اسید، تاثیر قابل ملاحظه ای بر درمان ضایعات داشت. البته، تفاوت تاثیر درمان معمول نسبت به داروی گیاهی بدون اسید بسیار کم و ازنظر آماری معنی دار نبود. در حالی که، تاثیر درمان معمول نسبت به داروی گیاهی با اسید بیشتر بود. باتوجه به نتایج این مطالعه، می توان از گیاهان فوق به عنوان درمان مکمل یا جایگزین در مبتلایان به زگیل معمولی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: زگیل، درمان زگیل، گیاه میخک، سیاه دانه، بید مجنون
 • بهرام مفید، مجتبی نواب پور صفحه 81
  مقدمه
  روش جدید فوتو الکترون تراپی قبلا بر روی فانتوم، محیط های کشت سلولهای سرطانی و حیوانات آزمایشگاهی با موفقیت اجرا گردیده است. در این روش ابتدا داروهای حاوی مواد حاجب پرتو ایکس که عدد اتمی بالایی دارند به بدن بیماران تزریق می شود و پس از تجمع حداقل ده درصد از دارو در محل تومور در یک جلسه تابش پرتو ایکس 200 تا 300 کیلوولت بصورت لوکال به ناحیه تومور انجام می شود. کمیته اخلاق پزشکی اولین گروه بیماران کاندید درمان با روش فوتوالکترون تراپی را هپاتوسلولار کارسینوما تعیین نمود.
  هپاتوسلولار کارسینوما یکی از بدخیمی های شایع ناحیه کبد می باشد. طولانی کردن عمر هدف اصلی برای بیشتر این بیماران است و در اغلب موارد این هدف با روش های غیر جراحی قابل وصول است. این روش ها شامل شیمی درمانی، رادیوتراپی، استفاده از امواج RF (Radio Frequency)، (TACE) Trans Artepical Chemo Embolization و (PEI) Percutaneous Ethanol Injection هستند. میزان پاسخ این روش ها به تنهایی و به صورت توام 10% تا 47% گزارش شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی اجرا گردید. در این روش ابتدا داروی لیپیدول که یک ماده حاجب پرتو ایکس با عدد اتمی بالا است از طریق آنژیو کاتتر به شریان مشروب کننده تومور منتقل شده، سپس در یک جلسه پرتو ایکس 200 تا 250 کیلوالکترون ولت بصورت موضعی به محل تومور تابیده می شود. دوز دارو متناسب با حجم تومور بین 20 تا 60 سانتیمتر مکعب و مقدار پرتو بین 400 تا 600 سانتی گری بوده است. مقدار جذب پرتو در این دارو نسبت به بافت سالم بدن ده ها برابر بیشتر است در نتیجه موجب جذب انرژی پرتو در ناحیه تومور و نهایتا آسیب خیلی شدید به این ناحیه می شود.
  یافته ها
  تصاویر سی تی اسکن شش ماه پس از درمان یک جلسه ای هر شش بیماری که فوتوالکترون تراپی شدند نشان دهنده آسیب قابل توجه و اختصاصی به سلولهای تومور بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  اندزه گیری ها کاهش اندازه تومور بین 40 تا 80 درصد را نشان می دادند که بطور قطع ناشی از آسیب کشنده به سلولهای تومور بوده است. با توجه باینکه بیماران این تحقیق از سیروز و هپاتیت B نیز رنج می بردند امکان استفاده از تست های کبدی برای ارزیابی وجود نداشت ولی تا همین حد نشان دهنده آسیب رساندن به ناحیه تومور بصورت هوشمند و لوکالیزه بوده اند.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، هپاتوسل کارسینوما، فوتوالکترون تراپی، سرطان
|
 • Talei Gr, Sheikhian A., Mousavi Z Page 3
  Background
  Leptospirosis is known to be an emerging infection and the most common zoonosiss of the world. The etiological agent of the disease is spirochetes, Leptospira interogans which infect more than 160 differ rent mammalian species including rodents, cattle, dogs and wild mammals. Clinical syndrome may vary from influenza – like syndrome with fever, headache and myalgia to sever Weil"s syndrome with jaundice, renal dysfunction and hemorrhagic diathesis. Human infection occurs accidentally through contact with contaminated water or animal materials. There are reports of high prevalence of leptospirosis in rice farm workers, probably acquired during work in paddy. Also there was evidence of leptospirosis in the Lorestan province. In this study, serum IgG and IgM antibody response to leptospira was examined in adult patients who visited Vaysian Health Centre during Shahrivar and October 1384,during the season of paddies. work in slug in
  Materials And Methods
  About 8 patients visited the Health Center during the season who were examined for clinical symptoms and then a questionnaire was filled. About 5 ml of blood sample was taken, the serum was separated and freezed before being examined by ELISA thechnique.Serion Classic Leptospira IgG/IgM ELISA (Germany) was used and the results were calculated according to the instruction.
  Results
  From 80 patient who participated in this study, 39 (48.8%) had IgG antibody to leptospira and 41 (51.2%) were negative. From IgG positive patients,28 (35%) were IgM positive and 11(65%) were negative. Of the people who had antibody to leptospira 30 (76.92%) were male and 9 (23.08%) were female. The maximum age distribution was at the age of 41 and over this age. There was no correlation between consumption of water from well or springs and antibody to leptospira. Also there was no correlation between abortion or stillbirth in cattle or family and presence of antibody to leptospira in human.
  Conclusion
  Leptospirosis occur in the Lorestan which must be consider seriously. The infection occur at high rate among occupations who are particularly at risk including farmer who work in pay or who work and live with cattle. Given the facts that still 14% of villages are deprived from pipeline water system and the fact that Lorestan is a farm and cattle husbandry province and the number of cattle are far much exceeded the number of human, improvement in public health and diagnosis of leptospira is an urgent need.
  Keywords: Leptospirosis, Leptospira, Zoonosiss
 • Mosayebi M., Dalimi Asl A., Moazeni M., Mosayebi Gh Page 11
  Background
  Hydatidosis is a important disease that results from infection with larvae of the dog tape worm, Echinococcus granulosus in human and farm animals. Resistance or susceptibility to infectious diseases, for example, cystic and alveolar echinococcosis is restricted by individual host factors and immunologic responses,in many surveys has been shown.The target of this study that is the first survey dealing with the correlation between HLA-DRB1*& DQB1* alleles and cystic echinococcosis in Iranian patient,is investigation HLA-DRB1*and DQB1* allelic polymorphism in Iranian patient with hydatidosis.
  Materials And Methods
  The study was carried out on 56 patients with confirmed cystic echinococcosis and 30 apparently healthy individuals living on Arak area by HLA-DRB1*& DQB1* typing with PCR-SSP method.The first step was founding patients and blood sampling. DNA was prepared from whole blood and we used PCR-SSP with 31 primer mixes for per sample. PCR reaction mixtures were loaded in agarose gels and after electrophoresis, geles were examine under UV illumination and gel document. Analyse of results carried out with specific software and frequency& interpretation tables and homogeneity test for calculation of P-value in χ2 test with fisher΄s exact test. significant samples with logistic regression analysed and Odds-ratio calculate.
  Results
  A statistically significant positive association was found between HLA-DQB1*02 and the occurrence of cystic echinococcosis(P<0.05),(Odds-ratio=2.87)
  Conclusion
  The most useful markers of HLA exists for the study of the relationship between genetical background and cystic echinococcosis with molecular high resolution methods.
  Keywords: Hydatidos, HLA, DRB1*, DQB1*, Allele, PCR, SSP, Iranian patient
 • Nazari H., Saki M., Sohrabi P., Tarrahi Mj, Movahedi M., Badrizadeh A., Baqeri Kh Page 21
  Background
  Major depressive disorder (MDD) is one of the most common mental disorders all over the world. An effective treatment preserves an acceptable level of function in the affected patients. Different drugs are used in the treatment of MDD, and each of them has specific therapeutic and adverse effects. Recently, SSRI drugs are used in the treatment of this disorder, and yet there is not enough study about them. Thus, we decided to compare the effectiveness and adverse effects of Nortriptyline with that of Citalopram in MDD.
  Materials And Methods
  In this double-blinded clinical trial, 80 MMD (DSM-IV-TR) patients, who that not any other mental, substance and organic disorders were selected. Samples were randomly assigned into two groups which were treated with Nortriptyline or Citalopram. Efficacy and adverse effects were evaluated at 2, 4, 6, 8 and 12 weeks after the treatment. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  Efficacy was similar in two groups, and no significant differences between the two groups were observed in the mean scores. The comparison of adverse effects between the two groups showed a significant difference in the hypersomnia, dry mouth, anorexia and nausea. There was not a significant difference between the two groups in the sexual dysfunction, insomnia headache, tremor, vertigo, obesity, diarrhea, vomiting and abdominal pain.
  Conclusion
  Tricycles and SSRI drugs have an equal efficacy in the treatment of MDD. But they have different adverse effect profiles, thus they must be administrated with an attention to their adverse effects.
  Keywords: Depression, Treatment, Nortriptyline, Citalopram
 • Monshi Karimi Ar, Mohtadi, Nia J., Farhodi M Page 29
  Background
  Ischemic is on of the major cause of death and inabilities in the world. Environmental and nutritional risk Factors such as inadequate intake of vitamin B12 and folic acid followed by high serum total homocysteine concentrationincreases the risk of cerebrovascular diseases. The aim of this study was to compare serum level of homocysteine, vitamin B12 and folic acid in Ischemic patients and healthy controls.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 45 inpatients subjects (30 M,16 F aged 45-75 years)and 45 age sex matched healthy subjects (29 M and 16 F) were selected. 5ml blood was take for each subject and serum level of homocysteine (using ELISA), vitamin B12 and folate (using RIA) were measured.
  Results
  There were no significant differences in age and BMI between canes and controls. The Serum homocysteine level in controls war higher than in controls (18.68μmol/L±1.53 vs 9.96μmol/L±0.9, P<0.001) while Serum Vitamin B12 and folate concentrations in patients were lower than in controls 394.28 Pmol/L ±19.39 vs 631.60pmol/L ±33.1 vs 1.53ngml ±0.08, P<0.001, respectively). Serum homocysteine was inversely and significantly Correlated with serum folate Changes and Vitamin B12. 8% and 10% Changes in homocysteine level were explained by Changes in Serum folate and Vitamin B12.
  Conclusion
  As Low intakes of vitamin B12 and folic acid result in high homocysteine concentration and consequently higher risk for Ischemic cerebrovasular events, proper diet including adequate intake of these vitamins is suggested.
  Keywords: Cerebrovascular events, Ischemia, vitamin B12, Folic acid, homocysteine
 • Namdari P., Nazari H Page 35
  Background
  Disruptive Behavior Disorder (DBD) is one of the most prevalent psychiatric disorders starting from childhood and is considered an important mental health problem of the society. DBDs may have distractive effects on the social, educational, personality, and behavioral relationships of people in their childhood and adulthood. The present research was done to determine the prevalence of Disruptive Behavior Disorders in elementary school students of Khorramabad in 2005.
  Materials And Methods
  This research was a cross-sectional study. Its statistical community includes all the students studying in grades one to five at elementary schools in Khorramabad (N = 943). Sixteen state and private schools (8 for girls and 8 for boys) were selected in a cluster and multi–stage sampling method. The standardized questionnaire of Child Symptoms Inventories (CSI-4) was used to collect data on the prevalence of children’s psychiatric disorders. The results ware analyzed using descriptive statistic and Chi-square test.
  Results
  The total sample included 943 children. There was 21.4% DBD behavior (17.7% oppositional defiant disorder and, 3.7% conduct disorder). The number of the boys was twice as that of the girls (28.7% vs. 14.4%). The students in grade 2 showed the lowest, and those in grade 3, 4 and 5 the highest prevalence rate of DBD. There was also a significant relationship between children’s grade (P= 0.02), parent’s education (P=0.005, P=0.006), Mother’s job (P= 0.03), income (P = 0.005) and DBD. However no significant relationship between father’s job, educational level of the students and parent’s mental problems and Disruptive Behavior Disorders was found.
  Conclusion
  Due to the high prevalence of the disorder including DBD, and lack of enough attention to their consequences in children and adolescents, it seems necessary to identify these disorders so that they may be dealt with on time.
  Keywords: Disruptive Behavior Disorders, conduct disorder, oppositional defiant disorder, prevalence, children
 • Tayefi, Nasrabadi H., Khodarahmi R Page 41
  Background
  Because of the difficulty in measuring each antioxidant component separately and the interactions among different antioxidant components in the serum or plasma, several methods have been developed to assess the total antioxidant capacity. The objective of the present study was to evaluate and compare the total Radical-Trapping Antioxidant Potential (TRAP) and Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) methods for assessing the total antioxidant capacity of rat serum.
  Materials And Methods
  Serum samples were obtained from 10 healthy male Wistar rats (8 weeks, 190 ± 5 g). The total TRAPs were determined based on the protection afforded by antioxidants against the decay of R-Phycoerythrin fluorescence emission during a controlled peroxidation reaction initiated by AAPH. The FRAP was determined based on the reduction of the ferric tripyridyltriazine [Fe(III)–TPTZ] complex to the ferrous tripyridyltriazine [Fe(II)–TPTZ] at low pH. The Fe(II)–TPTZ complex gives a blue color with an absorbance maximum at 593 nm. The final results were converted to mol Trolox equivalents/L.
  Results
  The total antioxidant capacity of rat serum, measured by TRAP or FRAP methods was stable over a 4-week time period. The value of total antioxidant capacity of rat serum determined by TRAP method was three folds higher than that of FRAP method. The main contributors to rat serum TRAP and rat serum FRAP were albumin (30.33%) and uric acid (57.13%) respectively. The amount of contribution of -carotene in rat serum TRAP was 7.22 % and in rat serum FRAP was 0%.
  Conclusion
  The antioxidant capacity of an antioxidant against a free radical does not necessarily equal with its ability to reduce Fe(III) to Fe(II).
  Keywords: Free radical, TRAP method, FRAP method, antioxidant
 • Nazari A., Noroozi H., Movahedi M., Khaksarian M Page 49
  Background
  Aflatoxin M1 is a hydroxylated form of aflatoxin B1 which is produced by Aspergillus flavus. This toxin is produced when cows or other ruminants eat foods contaminated with these mycotoxins and then excrete them in the milk. The toxin is a potent liver and kidney carcinogenetic agent.
  Materials And Methods
  Forty two raw cows milk samples from local sources of milk collection and forty samples of commercial pasteurized market milk from Khorramabad, Lorestan, Iran were collected in summer and winter season of 2005. Twenty-one cow milk samples and 20 pasteurized milk samples in each season were analyzed for the presence of aflatoxin M1 (AFM1) by HPLC immunoaffinity columns.
  Results
  Four of 21 raw milk samples in summer showed AFM1 levels between 0.017-0.046 ng/ml and all samples (100%) in winter showed the presence of AFM1 levels between 0.003-0.041ng/ ml. AFM1 was detected in 55% of market pasteurized cow milk samples ranging from 0.017 to 0.533 ng/ml in summer and 100% ranging from 0.005-0.0054 ng/ml in winter.,Only one of all milk samples of pasteurized milk in summer had toxin level (0.533 ng/ml) more than the maximum permissive limit (0.5 ng/ml). No significant difference was observed among mean contamination level of raw and pasteurized cow milk in two seasons.
  Conclusion
  These results confirm the contamination of raw and pasteurized cow milk in Khorramabad by AFM1.
  Keywords: Aflatoxin M1, raw milk, pasteurized milk, Khoramabad, HPLC
 • Hejazi E., Amaani R., Sharafodin, Zadeh N Page 57
  Background
  Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, immune-mediated inflammatory and neurodegenerative disease of the Central Nervous System (CNS), with an etiology that is not yet fully understood. Increasing evidence shows that oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of MS. The aim of this study was to compare dietary intake of antioxidants and serum levels of Total Antioxidant Status (TAS) in MS patients with that of normal subjects.
  Materials And Methods
  Serum levels of TAS and dietary intake of the main antioxidants of twenty one MS patients (16 women) were compared with age and gender matched healthy controls. Serum samples were collected and frozen for further spectrophotometer analysis. Food frequency questionnaires and 24-hour dietary recalls for 3 days of all subjects were obtained.
  Results
  There was no significant difference in serum levels of TAS between the two groups. No significant difference was seen in consumption of dietary antioxidant sources between them. Additionally, daily intake of vitamin C, vitamin E, vitamin A, folate and dietary fiber were not significantly different between groups.
  Conclusion
  There is a lack of evidence on the possible relationship and benefits of dietary antioxidant in MS patients. More research is required to assess the effectiveness of diet interventions on antioxidant status in MS patients.
  Keywords: Multiple Sclerosis, antioxidant status, dietary pattern
 • Khalatbary Ar, Tarihi T., Naderimanesh H Page 65
  Background
  Apoptosis is an active process in which the activity of enzymes, chromatin condensation and apoptotic body formation are dependent on energy. Therefore; apoptosis is likely to have a high energy demand. The aim of this investigation was to study the ATP level in apoptotic cells.
  Materials And Methods
  Fifty mice (BALB/c) were divided into 2 groups. Experimental and control groups were intraperitoneally injected with 20 mg/kg of dexamethasone and PBS respectively. After 16 hours, the thymus in both of the groups was removed. One lobe of the thymus was processed for microscopic study, while ATP level in the other lobe was measured by Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
  Results
  ATP level in apoptotic cells was 86% of that in normal cells.
  Conclusion
  This study indicated that apoptosis is an active process and the level of ATP remains high during cell death process.
  Keywords: Apoptosis, Adenosine Triphosphate, Nuclear Magnetic Resonance
 • Jebraili R., Rezaei K., Matourianpour H., Moradi L., Meshkaat Mh, Tarrahi Mj Page 73
  Background

  Wart is a common and contagious viral disease of the skin caused by papilloma viruses which leads to aesthetic and psychological problems, and if occurred in touching and pressured parts of the body causes pain and inflammation. The aim of this study was to investigate the effect of Clove bud, Nigella, Salix alba and Olive oil which have wound disinfectant, anesthetic, analgesic and wound healing properties on wart treatment in comparison with the conventional treatment.

  Materials And Methods

  This randomized double blind controlled clinical trial was conducted on 291 female students selected form guidance and high schools in Khorramabad, Lorestan, Iran, during the year 2007. The diagnosis of wart was confirmed by a dermatologist according to the diagnosis criteria. The cases fulfilling the inclusion criteria were assigned in 3 study groups randomly. The first group was treated with the conventional treatment (Salicylic acid 16.7%, lactic acid 16.7% in Collodione body), the second group with herbal medicine without acid in olive oil, and the third group with herbal medicine alongside salicylic acid 1% and lactic acid 1% in olive oil. Each group was administered the drugs for 6 weeks. The effects of drugs on lesions were assessed after 4 and 6 weeks and compared among 3 groups using repeated measures test.

  Results

  Out of 291 cases, a total of 177 cases used the drug on a regular basis. Improvement of lesion, after 4 weeks, was 62.6% for conventional therapy, 42.9% far herbal therapy with acid, and 55.1% for herbal therapy without acid. After 6 weeks, this improvement was 89.9% for conventional therapy, 61.3% for herbal therapy with acid, and 87.8% for herbal therapy without acid. Routine treatment was more efficient than herbal therapy with acid (P<0.000). The efficacy of routine therapy was not significantly different from that of herbal therapy without acid (P=1.000) and herbal therapy with acid was less efficient than herbal therapy without acid (P < 0.001).

  Conclusion

  Using herbal therapy, with or without acid is significantly efficient in lesion regression. Also, a prolonged duration of therapy leads to a better resolution of lesions in all three types of therapy. The above-mentioned plants may be used as complementary or alternative therapies in the treatment of common wart.

  Keywords: wart, conventional therapy, clove bud, Nigella, Salix Alba leaf
 • Mofid B., Navabpoor M., Alizadeh Azimi M Page 81
  Background
  Photoelectron therapy method has been usad successfully, on the body phantom, cancer cells culture and animals. In this method, drugs containing x-Ray opaque factors–with high atomic numbers–are injected into the patient’s vein. After appropriate drug accumulation, about at least ten percent of the total injected amounts, 200kev. up to 300kev. of localized x-Ray beams is radiated to the site of the tumor. The Ethic Committee of Shahid Beheshti University of Medical Education and Health Services authorized the implementation of this new cancer treatment method, initially only on the group of patients who suffered from hepato-cellular carcinoma. Hepato cellular carcinoma is one of the most current malignancies of liver. In some cases, in addition to surgery, several approaches exist to come near the aim of predominating hepato-cellular carcinoma such as chemotherapy, current Radiation Therapy, Radio-Frequency application (RF), Trans-Artepical Chemo Embolization, (TACE), and Percutaneous Ethanol Injection (PEI). The effectiveness of the above-mentioned methods is about 10%-47%, applied alone or along side each other.
  Materials And Methods
  This study was a clinical-trial one. In this study, first, lipiodol (an x-ray opaque material with a high atomic number) was transferred into the main vessel terminating to the tumor by angio-catheterization. Then,200kev. up to 250kev. of localized x-ray was radiated to the site of the tumor in one session. The drug volume was proportionally selected to the volume of the tumor, and the irradiation intensity was between 400 to 600cent.Gy. the beam energy absorption capacity of this drug is as times as that of sound tissues; consequently, this new method allows higher beam energy absorption in the tumor which ultimately causes an intensive malignancy dissolving.
  Results
  The CT. scanning images of the six designated patients, after six-month from one session treatment by this new radiation therapy method, indicated a considerable damage to the tumor.
  Conclusion
  The tumor measurement showed 40-60 percent dissolving that surely was due to the fatal absorbed energy in tumor cells. Since some of the designated patients also suffered from cirrhoses and hepatitis-B, there was no assertion of laboratory hepatic test to reveal the cure signs.
  Keywords: Radiation Therapy, Hepato cellular Carcinoma, Photoelectron Therapy, Cancer