فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، فروردین - خرداد 1387)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، فروردین - خرداد 1387)

 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسیده بود بلائی ولی عجیب گذشت
  صفحه 2
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 7
 • بررسی تثایر عوامل فردی بر کم آموزی در دانش ا»وزان سرآمد مدارس استعدادهای درخشان
  حبیب الله نصیری، اصغر رضویه صفحه 35
 • گفتگو با استعدادهای درخشان
  صفحه 52
 • گزارش و خبر
  صفحه 81
 • نامه های رسیده
  صفحه 100