فهرست مطالب

طب نظامی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1387)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا رنجبر صفحه 1
  مقدمه
  توکسین ها مواد زیان آوری هستند که توسط ارگانیسم های زنده از جمله حیوانات، گیاهان، باکتری ها و قارچ ها تولید می شوند. در بین توکسین ها، توکسین بوتولینوم، انتروتوکسین B استافیلوکوکی و ریسین از جمله مهمترین توکسین هایی هستند که بطور بالقوه قابلیت استفاده بعنوان عوامل بیولوژیک را دارا می باشند. تشخیص سریع توکسین ها اهمیت حیاتی در کاهش اثرات سوء ناشی از کاربرد این عوامل دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، با گرد آوری آخرین اطلاعات منتشر شده، مروری کلی بر روش های تشخیصی توکسین های بیولوژیک مهم صورت گرفته است. همچنین مزایا و معایب تکنیکهای مورد استفاده نیز به تفصیل ارائه شده است.
  نتایج و بحث: از بین روش های ذکر شده، الایزا، مس اسپکترومی و روش های دیگر همچون انواع روش های مبتنی بر کروماتوگرافی جهت تشخیص توکسین ها بویژه ریسین، توکسین B استافیلوکوک و توکسین T2 (تریکوتسن) کارایی مناسبی نشان داده اند چرا که حساسیت و ویژگی این روش ها در حد قابل قبولی بوده و بعضا«قادرند بشکل همزمان چند توکسین را شناسایی نمایند.
  کلیدواژگان: توکسین های بیولوژیک، روش های تشخیصی سریع
 • حمیدرضا توکلی، داود فرج زاده، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی صفحه 11
  مقدمه
  کشور ایران یکی از 10 منطقه زلزله خیز جهان است و از نظر وقوع بلایای طبیعی مقام ششم جهان را دارا می باشد. بررسی مشکلات مختلفی که پس از بروز زلزله برای مردم آسیب دیده بوجود می آید از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین مشکلات پس از بروز زلزله چگونگی تامین و توزیع مواد غذایی در بین مردم آسیب دیده است زیرا به دلیل تخریب شهرها و از بین رفتن مراکز تولید، ذخیره و عرضه مواد غذایی، تامین و توزیع مواد غذایی با هرج و مرج و بی نظمی شدید همراه می گردد که می تواند مشکلات تغذیه ای زیادی از جمله سوء تغذیه را به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تامین، نگهداری و توزیع مواد غذایی در شهرستان زلزله زده بم بوده است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته و روایی شده با بهره گیری از نظرات 5 نفر از متخصصین مبوطه انجام پذیرفت. افراد مورد مطالعه بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و جهت آگاهی از وضعیت تامین، نگهداری و توزیع مواد غذایی در منطقه بم تعداد 271 پرسشنامه همراه با مصاحبه با مردم و مسئولین مربوطه تکمیل گردیدو داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مهمترین مشکلات در زلزله بم به ترتیب توزیع نامناسب مواد غذایی (9/98%)، عدم وجود تنوع غذایی (3/80%)، و پایین بودن کیفیت مواد غذایی (8/77%) تعیین گردیدند و مهمترین علل بروز مشکلات نیز به ترتیب عدم وجود نظارت و مدیریت صحیح (91%)، عدم تامین به موقع مواد غذایی (7/85%) عدم استفاده از کارشناسان تغذیه و بهداشت (7/79%) و عدم وجود امکانات نگهداری (56%) شناخته شدند.
  بحث: با توجه به وقوع مکرر زلزله در ایران، داشتن یک برنامه مشخص برای تامین، نگهداری و توزیع مواد غذایی قبل از وقوع حادثه کاملا ضروری است و به هر میزان که این برنامه ریزی دقیق تر و روشن تر باشد، پس از وقوع حادثه با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد. نتایج این بررسی نشان داد که مسئولین مربوطه هیچگونه برنامه ای برای تغذیه مردم نداشته اند و گزارشات کمیته برنامه ریزی غذایی جهانی (WFD) سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز این موضوع را تایید نموده است. پیشنهادات مطرح شده در این مطالعه می تواند دربرنامه ریزی های تغذیه ای مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: زلزله، بم، تامین، نگهداری، توزیع، مواد غذایی
 • وحید نجاتی صفحه 21
  مقدمه و هدف
  فردی که از فقدان کامل یک حس رنج می برد، به نوعی به طور غیر مستقیم مبتلا به آسیب مغزی است. اطلاعات دقیق و سریع بینایی برای عملکردهای شناختی مغز حیاتی هستند. هدف از این مطالعه تعیین تفاوت بین عملکرد های شناختی مغز در دو گروه جانبازان نابینا و همتایان بینا است.
  روش
  این مطالعه در 137 جانباز نابینای دو چشم و 124 فرد همتا از نظر سن و تحصیلات انجام گرفت. جهت ارزیابی سلامت شناختی از آزمون بررسی مختصر وضعیت شناختی استفاده شد. تحلیل آماری برای مقایسه دو گروه در نمره این آزمون و خرده آزمون های مربوطه به وسیله آزمون آماری تی زوج نشده صورت گرفت.
  نتایج
  بین نابینایان و همتایان بینا در جهت یابی، ثبت اطلاعات و توجه و محاسبه تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولیکن در یادآوری، مهارت های زبانی و کل آزمون کارایی افراد بینا به طور معنی داری بالاتر از نابینایان است.
  بحث: کارایی افراد بینا در عملکرد های شناختی کمتر از همتایان بینا است و این مهم مداخلات توانبخشی شناختی را جهت پیشگیری از تحلیل زودهنگام بافت های مغزی طلب می کند.
  کلیدواژگان: نابینا، جانباز، سلامت شناختی
 • سید مسعود داوودی، پژمان بختیاری، مهدی خوبدل صفحه 29
  مقدمه
  بیماری درماتیت پدروس یک عارضه تاولی با بثورات قرمز و خود التیام یابنده پوست می باشد که بواسطه حشره ای کوچک متعلق به جنس پدروس (Paederus) از خانواده استافیلینیده (Staphylinidae) ایجاد می شود. این بیماری در نقاط مختلف جهان انتشار دارد و در ایران نیز در مناطق گرم و مرطوب، بویژه در استانهای گیلان و مازندران و خوزستان انتشار دارد.
  تشخیص این بیماری در برخی موارد بدلیل تنوع موجود در علامت و نشانه های بیماری، نوع، شکل، اندازه و محل ضایعه در اندام های مختلف بیماران مشکل می باشد. این مطالعه در نظر دارد علائم و نشانه های بارز بیماری و سایر ویژگی های این نوع درماتیت را در بیماران مورد بررسی قرار دهد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی است و در سال 1379 از ابتدای شهریور ماه تا اخر مهر ماه بمدت 2 ماه برروی 94 نفر از بیماران درماتیت پدروس انجام شد. جمعیت مورد مطالعه از بین افراد بیمار مبتلا به درماتیت پدروس است که برای درمان به درمانگاه ها و بیمارستان شهرستان بهشهر مراجعه نموده بودند، انتخاب شد.
  افراد مورد مطالعه تحت معاینه پزشک متخصص پوست قرار گرفته و اطلاعات حاصل از بیماران از قبیل علامت و نشانه های بیماری، نوع، شکل، اندازه و محل ضایعه در اندام های مختلف بیماران به همراه اطلاعات دموگرافیک آنها در داخل پرسشنامه جمع آوری شد و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  نتایج
  بر طبق نتایج این مطالعه درماتیت پدروس یک بیماری چند علامتی بوده و بیشترین علامت بیماری و شکایات بیماران در محل ضایعه درماتیت بصورت خارش و سوزش توام با درد گزارش شده است همچنین شایع ترین نشانه بالینی بیماری درماتیت پدروس در این مطالعه وجود اریتم و وزیکول بصورت توام در محل ضایعه بود (51%) که در برخی از آنها با پوسچول نیز همراه بود. بیشتر ضایعات ناشی از این بیماری در این بررسی در گردن و صورت (31%) و همچنین دست (30%) بیماران مشاهده شد. شکل بیشتر ضایعات درماتیت پدروس مشاهده شده در این مطالعه بصورت خطی (35%) و یک کانونی (38%) و در اندازه 6-2 سانتیمتری می باشد.
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های این مطالعه شایعترین علامت درماتیت پدروس در مناط شمال ایران سوزش و خارش توام با درد در محل ضایعه می باشد. از بارزترین نشانه های بالینی این بیماری وجود توام اریتم و وزیکول و در برخی مواقع همراه با پوسچول در محل درماتیت می باشد.ضایعات درماتیت پدروس بصورت خطی بوده و در اندازه 6-2 سانتیمتر می باشد. این بیماری در ماه های شهریور و مهر و در سنین 30-12 سال بدلیل مواجه بیشتر از شیوع بالاتری برخوردار است که در تشخیص بیماری می توان به پزشکان کمک نماید.
  کلیدواژگان: درماتیت پدروس، درماتیت خطی، درماتیت تاولی، علامت و نشانه های بیماری، سوسک هاس تاول زا
 • مجید ریاضی پور، هادی وطنی، حمیدرضا توکلی، علی مهرابی توانا، محمد علی افشاری، رضا کچویی، زهرا متقیان، عباسعلی ایمانی فولادی، کاظم احمدی صفحه 35
  هدف
  بررسی وقوع و اندازه گیری میزان مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی درغذاهای انسانی
  روش کار
  با مراجعه به انبار مواد اولیه 9 مرکز طبخ غذا واقع در تهران از غلات موجود در آن ها شامل برنج، جو و گندم به ترتیب23، 16 و 7 نمونه تهیه شد. پس از پودر کردن نمونه ها با استفاده از حلال متانول- آب (70: 30) از آن ها عصاره گیری گردید و میزان مایکوتوکسین T-2 موجود در عصاره ها با استفاده از یک روش الایزای رقابتی مبتنی بر آنتی بادی مونوکلونال اندازه گیری شد.
  نتایج
  همه نمونه های آزمایش شده کم و بیش به سم T-2 آلودگی داشتند و دامنه آلودگی آن ها از 9/7 تا 4/65 میکروگرم در کیلوگرم متغیر بود(میانگین: 1/2 ± 9/17). نمونه های گندم با میانگین (4/8 (± 4/42 میکروگرم در کیلوگرم دارای بیشترین مقدار آلودگی و جو و برنج به ترتیب با میانگین آلودگی (2 ±) 3/18 و (56/0 ±) 5/12میکروگرم در کیلوگرم در رده های بعدی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  اگر چه طبق استاندارد ملی ایران تعداد اندکی از نمونه ها (9/13%) دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز بودند اما وسعت آلودگی به سم T-2 بیانگر فراهم بودن شرایط برای وقوع طبیعی مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی مصرفی در کشورمان است و خطر قرار گرفتن در معرض عوارض مزمن این سم و لزوم اندازه گیری مایکوتوکسین های موجود در مواد غذایی قبل از خرید یا مصرف آن ها را خاطرنشان می کند.
  کلیدواژگان: تریکوتسن ها، سم T، 2، غلات، مایکوتوکسین ها
 • داود فرج زاده، آقای حجت رشیدی جهان*، رضا توکلی، حسن رفعتی صفحه 45
  مقدمه

  عوامل مختلفی در کیفیت و چگونگی تغذیه پرسنل و سربازان نیروهای مسلح موثرند یکی از این عوامل میزان آگاهی و نگرش فرماندهان نظامی در رده های مختلف فرماندهی عملیات، پشتیبانی، اداری و مالی، آموزشی و... می باشد. آگاهی فرماندهان درمورد سامانه تغذیه نظامی ودانش تغذیه ای آنها ممکن است بر رفتار وعادات غذایی سربازان و پرسنل تاثیر بگذارد. ثابت شده است که فرماندهان آگاه و آموزش دیده می توانند از طریق آموزش و تشویق در ایجاد انگیزه وتصویرذهنی مثبت از جیره غذایی عملیاتی در سربازان وکادر رسمی برای مصرف جیره های عملیاتی نقش مهمی ایفا نمایند. تحقیقات متعددی در خصوص آگاهی و نگرش فرماندهان پیرامون تغذیه سربازان و پرسنل نیروهای نظامی در سایرکشورها انجام شده است و لازم است با توجه به تجربیات و نتایج آن، در نیروهای مسلح کشورمان نیز این بررسی و تحقیق انجام شود و از نتایج آن در تهیه دستورالعمل های اجرایی با هدف ارتقاء کیفیت تغذیه نیروها در شرایط عادی و عملیاتی استفاده شود. با توجه به تاثیر آگاهی و نگرش فرماندهان و مسئولین در مورد تغذیه پرسنل نظامی، این تحقیق به منظور تعیین آگاهی و نگرش افراد مورد نظر در خصوص تغذیه پرسنل نظامی صورت گرفت تا بر اساس نتایج آن نسبت به برنامه ریزی های آموزش تغذیه اقدام شود.

  روش

  در این بررسی که یک مطالعه توصیفی به روش مقطعی است، اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگران جمع آوری شد. روش نمونه گیری خوشه ایو تعداد نمونه 277 نفر می باشد. پس از تکمیل پرسشنامه با کمک نرم افزار spss نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  از مجموع 277 نفر، 72% پاسخگویان دارای سابقه کار بیش از 20 سال بودند. در ارتباط با سطح اطلاعات و آگاهی فرماندهان و مسئولین در مورد مباحث تغذیه ای، 62% در سطح خوب وعالی قرار داشتند و از نظر تحصیلات 74/48 درصد آن ها دارای نمونه تحصیلات کارشناسی و بالاتر بودند. فرماندهان و مسئولین منابع کسب اطلاعات خود را به ترتیب، روزنامه و مجلات(76/70درصد)، کلاس های برگزار شده در مورد تغذیه(61 درصد)، صدا و سیما (67/49 درصد) و پیک های بهداشتی نیرو(65/47 درصد)عنوان نمودند.

  بحث و نتیجه گیری

  در مجموع سطح آگاهی در جامعه مورد مطالعه 8 درصد در سطح عالی، 54درصد خوب، 36درصد متوسط و تنها 2 درصد در سطح ضعیف قرار داشتند که این سطح از آگاهی نسبتا قابل قبول می باشد. با توجه به اینکه این بررسی برای برنامه ریزی های آموزشی هم قابل استفاده است، نتایج آن برنامه ریزان را متوجه می سازد تا برای مجموع افرادی که در سطح متوسط (36%) و ضعیف (2%) هستند و مجموعا 38 درصد از فرماندهان و مسئولین نیروی مورد مطالعه (بیش از یک سوم)را تشکیل می دادند، برنامه های آموزش تغذیه را تدوین و اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: آگاهی، فرماندهان، تغذیه، پرسنل نظامی
 • حسین باباتبار درزی، علی اکبر فردوسی، عباس عبادی، سهیل نجفی مهری، مسعود سیرتی نیر، بتول نحریر، ابراهیم نصیری صفحه 51
  مقدمه
  حضور غواصان آموزش دیده در نیروهای نظامی و نقش آنان در موفقیت و یا ناکامی در جنگهای دریائی یک امر مسلم وانکارناپذیر می باشد و از آنجائیکه محیط غواصی به دلیل شرایط خاص خود، اثرات مختلفی بر روی دستگاه های بدن غواص بجا میگذارد، به همین جهت لازم است نیروهایی گزینش شوند که از نظر سلامت و قوای جسمانی، توانایی انجام این کار را داشته باشند و سیستم قلبی عروقی آنان از کارایی لازم برخوردار باشد. برای نیل به این هدف، اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی یکی از گزینه ها می باشد بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تاثیر دوره غواصی بر میزان vo2max انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد ویک گروهی از32 نفر غواص مرد سالم، در شروع و پایان دوره، طبق پروتکل Bruce آزمون فعالیت بدنی بر روی ترد میل بعمل آمد. هم چنین پارامترهای همودینامیک مثل درجه حرارت، ضربان قلب، تعداد تنفس، فشار خون متوسط شریانی، و اشباع اکسیژن خون شریانی، مسافت طی شده و حداکثر میزان اکسیژن مصرفی در دو لباس ورزشی و غواصی در شروع و پایان دوره اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که حداکثر میزان اکسیژن مصرفی داوطلبان در شروع دوره با پوشش ورزشی 73/5±99/65 و پوشش غواصی 37/6±56/60 (P<.001) و در پایان دوره نیز به ترتیب 29/5± 50/68 و 74/5 ± 04 /63 (P<.001) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. اندازه برخی پارامترهای همودینامیک و متغیر مسافت طی شده و مدت زمان انجام فعالیت بدنی، بین دو لباس ورزشی وغواصی و بین شروع و پایان دوره آموزش، ارتباط آماری معنی داری وجود داشته و متفاوت بود.
  بحث: در مجموع نتایج مطالعه نشان میدهد که تمرین دوره آموزش، میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، مدت انجام فعالیت و مسافت طی شده در دو لباس را نسبت به قبل از شروع دوره بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: حداکثر میزان اکسیژن مصرفی، فعالیت بدنی، غواصی
 • زهره کاوه منش، سوزان امیرسالاری، زهرا خلیلی متین زاده، کریم باقری صفحه 57
  هدف
  به منظور بررسی آگاهی و نگرش خانواده های نیروهای مسلح، از ساده ترین موضوعات مربوط به سلامت کودکان که در میان اکثر خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار است، آغاز نموده و بدین منظور تب را به عنوان یک علامت مهم در جهت ارزیابی میزان آگاهی مادران به کار گرفتیم. هدف از انجام این مطالعه تعیین آگاهی ونگرش مادران خانواده نیروهای مسلح نسبت به تب کودکانشان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسش نامه 15 سوالی روی 180 نفر از مادران نیروهای مسلح که کودک خود را جهت معاینه روتین یا به دلیل بیماری در زمستان سال 1382 به درمانگاه های اطفال بیمارستان آورده اند، صورت گرفت.
  یافته ها
  از مادران مورد مطالعه 9/83 ٪ دمای O C 38 یا کمتر را به عنوان تب بالا محسوب می کردند. 9 ٪ ایشان معتقد بودند اگر تب بدون درمان رها شود تا O C 41 یا بیشتر بالا می رود. 8/87 ٪ تب را عارضه دار می دانستند و 2/52 ٪ ایشان معتقد بودند این عوارض در دمای O C 40 ایجاد شود. 3/88 ٪ کودک خود را برای دادن تب بر بیدار می کردند. 3/98 ٪ از استامینوفن و 7/1 ٪ از ایبوپروفن استفاده می کردند و فقط 50 ٪ از ایشان دارو را با دز صحیح مصرف می نمودند و 4/64 ٪ منبع اطلاعاتی خود را پزشکان و پرستاران ذکر نمودند. 75 ٪ مادران به هنگام تب کودکان خود را نزد متخصصین اطفال می بردند. در این مطالعه بین آگاهی مادر از تب بالا با میزان تحصیلات، سن و تعداد فرزندان ارتباطی به دست نیامد (P-Value به ترتیب 24/0، 52/0 و 96/0). بین سطح تحصیلات مادر و آگاهی از دمای خطر ساز، کمتر شدن نگرانی از تب و شروع تب بر و یا پاشویه هم اختلاف معنی داری به است نیامد (P-Value به ترتیب 77/0، 48/0 و 37/0).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج بالا به نظر می رسد آگاهی مادران نیروهای مسلح با هر سطح تحصیلاتی راجع به تب به عنوان یکی از معیارهای سلامت و بیماری کافی نبوده و نیاز به آموزش کافی درباره مسائل شایع مثل تب در کودکان می باشد. لازم است علاوه بر افزایش آگاهی ها از طریق رسانه های گروهی، بایستی اقدام به ارتقاء سطح آگاهی مادران نیروهای ممسلح به طور اختصاصی نیز داشت.
  کلیدواژگان: آگاهی، تب، درمان، والدین، ترس از تب
 • مرتضی ایزدی، سید احمد موسوی، حسن عراقی زاده، کمال سید فروتن، شهرام شیروانی، نعمت الله جنیدی، مرتضی جان نثاری، بهزاد کلانتری، رامین بیدار صفحه 63
  مقدمه
  بیماری استئومیلیت مزمن، یک عفونت استخوان است که بیش از همه توسط باکتری های پیوژن و مایکوباکتری ها ایجاد می شود. این بیماری دارای خصوصیات مهمی چون سیر بالینی طولانی مدت، دوره های طولانی مدت خاموشی، موارد عود مکرر و عوارض جدی می باشد که درمان بیماری را بسیار مشکل می نماید و از لحاظ اقتصادی هزینه زیادی را در بر می گیرد، نظر به آنکه تعداد زیادی از جانبازان جنگ تحمیلی از عفونت مزمن استخونی رنج می برند، هدف از این مطالعه بررسی تظاهرات بالینی و پاراکلینیک جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به استئومیلیت مزمن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش مقطعی صورت پذیرفت، 40 نفر از جانبازان جنگ تحمیلی که با تشخیص قطعی استئومیلیت مزمن در بیمارستان ساسان در طی سال های 1387 – 1385 بستری بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ثبت اطلاعات از فرم جمع آوری اطلاعات استفاده گردید که در آن مشخصات دموگرافیک، علایم کلینیکی و یافته های پاراکلینیک بهمراه سوابق بیماری های زمینه ای همراه ثبت گردید. کلیه اطلاعات توسط نرم افزار spss (نسخه14) آنالیز گردید. جهت بررسی رابطه بین سرعت سدیمانتاسیون گلبول قرمز(ESR) قبل از درمان و نتیجه کشت از تست آماری مجذور کای استفاده گردید.
  نتایج
  از 40 جانباز مورد مطالعه همگی مرد بوده و میانگین سنی آنان (X ± S.D) 28/6 ± 78/42 سال می باشد. میانگین مدت زمان ابتلا به استئومیلیت مزمن 31/7 ± 80/18 سال می باشد. شایعترین علائم بالینی را ترشح چرکی (90%) و درد (10%) تشکیل می دادند. شایعترین محل درگیری استخوان تیبیا (45%) بود و بعد از آن استخوان فمور (25%) در درجه بعدی قرار داشت. از لحاظ بیماری های زمینه ای 15% از بیماران دیابتی و 40 % بیماران سیگاری بودند. آنمی در 5/72% از موارد مشاهده گردید. ESR بالای 20 در ساعت اول، در50% از بیماران دیده شد. همچنین ارتباط آماری معنی داری بین ESR قبل از درمان و نتیجه کشت در این بیماران یافت نشد (24/0 p=).
  5/67 % از بیماران دارای کشت مثبت بودند که شایعترین ارگانیسم جدا شده استافیلوکوک اورئوس(9/51%) بود و اشرشیاکلی (3/33%)، سودوموناس آئروژینوزا (4/7%) و گونه های کلبسیلا (4/7%) ارگانیسم های بعدی را تشکیل می دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، شایعترین علامت بالینی استئومیلیت مزمن، ترشح چرکی در محل زخم و عمدتا«در استخوان های بلند می باشد. آنمی بعنوان یک عارضه شایع در این بیماران مطرح می باشد. همچنین، شایعترین باکتری های رشد کرده در این بیماران استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی می باشند که می توان جهت تعیین بهترین پوشش آنتی بیوتیکی در درمان های تجربی(Empiric) استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استئومیلیت مزمن، استافیلوکوک اورئوس، اشرشیاکلی، سرعت سدیمانتاسیون گلبول قرمز(ESR
 • سید باقر مرتضوی، معصومه جزءکنعانی، علی خوانین، رمضان میرزایی، حسن اصیلیان، یحیی رسولزاده، محرم منصوری زاده، مهناز محسنی صفحه 69
  مقدمه
  اولین مطالعات آنتروپومتری دنیا در بین نیروهای نظامی انجام گرفته است. امروزه مطالعات آنتروپومتریکی مختلفی در مورد پای انسان برای طراحی چکمه و اهداف پزشکی صورت می گیرد، اما در ایران بطور اختصاصی و گسترده به این امر پرداخته نشده است.
  هدف
  تعیین اطلاعات آنتروپومتریکی پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی و تبیین اهمیت کاربرد اینگونه مطالعات در طراحی پوتین
  مواد و روش کار
  در این بررسی با روش عکس برداری دیجیتالی بوسیله دوربین عکاسی دیجیتالی تصاویر پای160 مرد ایرانی 18 تا 25 سال تهیه و توسط نرم افزار فوتو آنتروپومتری، اندازه 8 بعد پا استخراج گردید و در SPSS تحلیل آماری گردید.
  نتایج
  مقادیر میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین اندازه ها، صدک های پنجم، پنجاهم و نودو پنجم 8 پارامتر پا محاسبه شد. بعنوان مثال، میانگین±انحراف معیار طول، عرض و فاصله بین دو قوزک پا بترتیب10/13±66/264،63/5±84/106 و11/4±47/74 میلی متر بدست آمد. ارتباط بین ابعاد مختلف پا، بررسی گردید و مشخص شد که بین85 درصد از ابعاد پا ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0.05).
  بحث: در این مطالعه، اندازه ابعاد مهم پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی برای استفاده آتی در طراحی و سایزبندی پوتین بدست آمد. انجام مطالعات مشابه با لحاظ عواملی نظیر نژاد، سبک زندگی و نوع شغل برای طراحی ارگونومیک و اهداف پزشکی در بین نیروهای نظامی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پا، عکس برداری، پوتین، آنتروپومتری، نظامیان
|
 • Ranjbar R Page 1
  Introduction. Toxins are produced by living organisms such as animals, plants, bacteria and fungi. These substances are poisonous to humans. The early and rapid detection of toxins is essential for appropriate management.Material and Methods. The aim of this study is to review the different methods for detection of toxins produced by living organisms. In this study, recently published reports on methods used for toxins detection were reviewed. The advantages and disadvantages of each method as well as their detection limit were also discussed. Conclusion. Elisa, mass spectrometry and chromatography based methods have been evaluated to have good capability for analysis of some toxins because of their high sensitivity, high selectivity, high specificity and capability to identify and quantify unknown agents simultaneously in a short time frame.
 • Tavakoli H. R., Faraj Zadeh D., Izadi M., Jonaidi N Page 11
  Introduction. Iran is faced with many natural disasters such as earthquake any year. Earthquake can damage food production and preservation centers. That is, following an earthquake, the situation of providing, producing, preservation and distribution of foods would dramatically be affected. Therefore, it is necessary to evaluate nutritional problems following an earthquake. The aim of this study is to evaluate of problems related to food supply, preservation and distribution status in the Bam’s earthquake.Materials and Methods. In this descriptive study, 271 questionnaires were completed by the study population. Questionnaire along with direct interview with the subjects and service providers were used to collect data. In addition, for collecting data regarding planning and preventive activities done by service providers, six specific questions were presented to responsible personsResults. The results showed that the most food problems reported by the population study was improper food distribution (98.9%), which is followed by absence of food variety (80.%), and low quality of food materials (77.8%). The major causes of the identified problems included, insufficient management (91%), late provision of food materials (85.7%), lack of nutrition experts in food distribution (79.7%), and insufficient food preservation equipments (60.2%). Conclusion. Prior to earthquake it is necessary to think about a sound planning regarding food supply and distribution and foundation of food storage. Following an earthquake, important activities include determination of the duties of governmental organizations, public education, use of army staff in the field, food habits of victims should be considered.
 • Vahid Nejati Page 21
  Introduction. A person who has suffered the total loss of a sensory system has, indirectly, suffered a brain lesion. Exact and fast visual information is critical for brain cognitive functions. The aim of this study is comparison of cognitive status of blinds veteran with normal sighted matched person. Materials and Methods. we compare 137 blinds and 124 sighted people in verbal fluency task. The test was mini mental state examination (MMSE). Independent T Test was used to comparing blind with sighted.Results. findings show significant difference between two groups in recall, language skills sub scales and total scores of MMSE. Result don’t show significant difference between two groups in orientation, information registration and attention subscales. Conclusion. based on this study blinds have lower performance in cognitive functions. We suggest immediately cognitive rehabilitation for prevention of cognitive deterioration in them.
 • Davoodi S. M., Bakhtiyari P., Khoobdel M Page 29
  Introduction. The paederus dermatitis is a dermatitis with vesicle and erithma that heals spontaneously. Its causes is a small insect of the rove beetles family with the name of pederasts in staphylinide.this disease is in the scattered of the word and in Iran we see in wet and warm area, specially in Gilan and Mazandaran and Khuzestan. We have problem in diagnosis of this disease because of variety in signs and symptoms, kinds of figure and area. In this study we want to show the signs and symptoms and the other specifications of this type of dermatitis.Material and Methods. This investigation is a cross sectional study. This study accomplished in 2000-2001 from the last month of summer till next two month. Sample study was 94 patients with paedrus dermatitis. The samples were chosen from the patients how they are coming for treatment the paedrus dermatitis to the clinics or hospitals of behshahr city. the patients visited by the dermatologist and the patients information including signs and symptoms, types, sizes, shapes and the location of the rash in different organs with dermographic information collected and analyzed. Results. According to this study the paedrus dermatitis is a multiple signs and symptoms diseases. The most common sign and symptom of this disease was the itching and burning twin pain. The most common clinical sign of this disease in this study was erithma and vesicle in location of rash (51%)that in some patients with postula.the most common location of rash was the neck and face(31%)and so hand(30%). The most common shape of the rash in paedrus dermatitis was linear (35%) and in single area (38%) with 2-6 cm in size.Conclusion. According to the finding of this study the most common sign in paedrus dermatitis in a northern city in Iran was burning and itching twin pain. The most common finding in patients is erithma and vesicle and in some patients with pustule. The rash of paedrus dermatitis was linear 2-6cm in size. This dermatitis in reason of the more contacts in Mehr and Sahrivar were the more prevalence that this clue can help the physicians to the diagnosis.
 • Riazipour M., Vatani H., Tavakoli H. R., Mehrabi Tavana A., Afshari M. A., Kachue R., Mottaghian Z., Imani Fooladi A. A., Ahmadi K Page 35
  Introduction. Surveillance of natural occurrence of T-2 toxin in cereals intended for human consumption.Materials and Methods. Cereal samples obtained from nine cooking centers of Tehran. The samples were powdered and extracted by methanol-water solution (70:30) and the level of their T-2 toxin assayed using a competitive monoclonal antibody based ELISA.Results. All cereal samples contained T-2 toxin ranging from 7.9 to 65.4 (mean: 17.9±2.1) µg/kg. Wheat samples with mean of 42.4 µg/kg were the most contaminated cereals flowed by barley and rice with 18.3 and 12.5 µg/kg respectively. Conclusion. Although, a minority of cereal samples (13.9 %) was contaminated with levels higher than nation standard of Iran for T-2 toxin, extended contamination with the toxin reveals existence of favorable condition for natural occurrence of mycotoxins in agricultural products, and mentions the risk of chronic effects of the toxin exposure and necessity of foodstuffs mycotoxins assay.
 • Farajzadeh D., Rashidi Jahan H., Tavakoli R., Rafati H Page 45

  Introduction.The subject of nutrition and its quality in armed Personnel is affected by many different factors. Knowledge & attitudes of necessity and importance of Nutrition by commanders in different administration Levels is one of those factors. Importance of nutrition in physical and mental health and its influence on efficacy of armed Personnel, make it more vital to the commanders. This point is very important that nutritional status of Personnel influences their activities and practices. Commanders’ knowledge of nutritional system has many influences on nutrition habits & nutritional behavior of soldiers. For instances, practical ration usually don’t have such sense quality and soldiers don’t like them. But, it is proved that, well-educated commanders can provide a very nice and positive attitudes toward those ration in official personnel both officers and soldiers. This role is supposed to be created in all commanders, even in small groups. This will even enable them to educate other officers & soldiers regarding water & energy. This means that the commanders pay attention to correct use of food & water as well as military practices & exercises. Many other researches conducted studies on knowledge & attitudes toward nutritional status of soldiers in other countries. Conducting these kinds of researches is important in our country too especially in armed forces. Results of these investigations can improve the nutritional conditions of armed forces.Materials and Methods. This is a descriptive study done through a cross-sectional method. Data has been collected through interview & questionnaires. The sample size was 277 and study population consisted of commanders was managers of the forces. The collected data was analyzed using Spss software.Results. Based on the results, 72% of the subjects has more than20 years work history.62% of the study population, the commanders, had good & excellent nutritional knowledge. With regard to formal education, more than 48% were well- educated, bachelor & higher degrees.Newspaper and journals (70.7%), planned courses (61%), mass- media (49.6%), healthy related pamphlets (47.6%) respectively, were information resources, reported by the study population.Conclusions. In general, knowledge level regarding the issue was reported excellent (8%), good (54%), moderate (36%) and weak (2%).Due to importance of education, it is recommended that health planners provide educational programs regarding nutrition for those commanders with moderate (36%) and weak (2%) levels of knowledge. These include generally, 38 percent of the subjects in one of the forces.

 • Babatabar Darzi H., Ferdosi A. A., Ebad A., Najafi Mehri S., Sirati Nir M., Nehrir B., Nasiri E Page 51
  Introduction. Diver training is the process of developing skills and building physical and physiological performance in the use of diving equipment and techniques so that the diver is able to dive safely. Training armed forces divers, including combat divers or frogman, is far harder, longer, and more complicated than civilian sport scuba diver training, typically takes several weeks full-time, and the trainees must be at full armed forces fitness and discipline at the start. It needs much higher levels of fitness, and during the course there is often a high elimination rate of trainees who do not make the grade. VO2 max (also maximal oxygen consumption, maximal oxygen uptake or aerobic capacity) is the maximum capacity of an individual's body to transport and utilize oxygen during incremental exercise, which reflects the physical fitness of the individual. The aim of this study was to evaluate the effects of military diving training course on VO2 max, as one of indicators of physical fitness.Materials and Methods. According to inclusion criteria, and a quasi-experimental before-after one group design, 32 military personnel who were candidate to military diving training program, were selected. Their VO2 max before and after the 3-months training program was measured by Bruce protocol. Bruce protocol was done in two state, when subject was wore a diving suit and a current sport cloths. Results. The results showed a significantly (p<.001) deference between measured VO2 max within diving suit (65.99 +/-5.73) and sport cloths (60.5699 +/-6.37) subjects (n = 32 age = 24.31 +/- 4.47 yrs weight = 74.34 +/- 9.04 kg height = 173.84 +/- 5.87 cmBMI = 24.55+/-2.22). Measured VO2 max with either diving suit or sport cloths in compare to before the training program, was significantly (p<.001) differ, the mean of VO2 max was 68.50 +/-5.29 and 63.04 +/-5.74 respectively. Also, the results showed that the VO2 max was significantly (p<.001) increase after the diving training program. Conclusion. Although military diving training program significantly improved VO2 max, and VO2 max is widely accepted as the single best measure of cardiovascular fitness and maximal aerobic power in long term training program, we should be consider that the military diving training program is combination of some exercise activities and non exercise programs.
 • Kavehmanesh Z., Amirsalari S., Khalili Matinzadeh Z., Baqheri K Page 57
  Introduction. It is estimated that fever is the primary complaint for 30% of patients seen by paediatricians. Fever is on of the most common reasons that parents seek medical attention for their children, for most parents fever is a disease rather a symptom or sign of an illness. The parent’s anxious response to the fever named “fever phobia“..The aim of study was to assessment of mother’s knowledge and attitude toward management of fever in their child.Materials and Methods. A cross sectional study was done between Jan to Apr 2004 in baqyiatallah hospital paediatric clinic with 15 item questionnaire to determine maternal attitude of military families about their children fever. The questionnaire was administered before either health maintenance or acute care visits.Results. A total number of 180 mothers were interviewed. Of those who were interviewed 83.9% considered 38oc and less as a high fever. Nine percent of mothers believed that temperature could rise to>/=41°c if left untreated and 87.8% of mothers be lived that temperature could cause harmful effects such as convulsion (72.2%), dehydration (3.9%), delirium (2.8%), brain damage (2.8%). Fifty two percent believed that complications occur in temperature 40°c.Forty one percent gave Acetaminophen (98.3%) and Ibuprofen (1.7%). Fifty percent gave drugs with correct dosage. Most of the parents (89.4%) were very worried about their children fever and 88.3% awaken their children to give antipyretics. Of theses 84.4% used wet sponge and 56.2% used sponge in temperature less than 38.5 oc. Fifty three percent used alcohol and salt for sponge. Sixty four of mothers listed doctors and nurses as their primary resource of their fever information, and 75% of children were visited by paediatricians.Conclusion. Fear of fever and about the definition is a major problem. It seems that mothers still need education about the definition and significances of fever, the correct way to use thermometer and antipyretics for fever home management.
 • Izadi M., Mosavi S. A., Araqizadeh H., Forutran K. S., Shirvani Sh., Joneidi N., Jannesari M., Kalantari B., Bidar R Page 63
  Introduction. chronic osteomyelitis is the infection of the bone caused by pyogenic bacteria and mycobacteria. Regarding to the prolonged clinical progression, frequent recurrences and severe complications, treatment could be so complicated and the cost of treatment would be very high. considering the large amount of war handicapped patients suffer from the chronic infection of the bone, the aim of this study is to investigate clinical and paraclinical presentations of war handicapped patients infected to chronic osteomyelitis.Materials and Methods. This cross sectional study was performed in 40 war handicapped patients hospitalized in osteomyelitis center of Sasan Hospital from 1385 to 1387. all data including demographic properties, clinical and paraclinical findings with underlying diseases were extracted from medical records of each patient’s profile. Obtained data was analyzed by spss (Ver.14) software, in addition, chi-Square test was used to study the relation between pre-treatment ESR and the result of culture.Results. All 40 studied patients were male. The average age was 42.78+6.28 (X+S.D.) and the average duration of infection was 18.80+7.31. The most prevalent clinical presentations were discharge (90%) and pain (10%) as well. The most sites of infection were tibia (45%) and femor (25%) respectively. 15% of cases had diabetes mellitus and 40% were smokers. Anemia was seen in 72.5% of cases and Erythrocyte sedimentation rate (ESR) was found to be greater than 20mm in the first hour in 50% of patients.In addition, No significant difference was found between ESR pre-treatment and the result of culture (p Value = 0.24).67.5% of patients had positive culture of which 51.9% were Staphylococcus aureus and E.coli (33.3%), Pseudomonas aeruginosa (7.4%) and klebsiella spp (7.4%) were the next prevalent organisms. Conclusion. Regarding to the recent results, the most prevalent clinical sign of chronic osteomyelitis was Discharge especially in large bones. Anemia was found as a prevalent complication in these patients. In this study, The most common grown organisms were staphylococcus aureus and E.coli. Based on the results of this study, one can determine the best antibiotical coverage in empiric therapy.
 • Mortazavi S. B., Joze Kanani M., Khavanin A., Mirzaei R., Rasoolzadeh Y., Mansourizadeh M., Mohseni M Page 69
  Introduction. The first anthropometric studies have been performed on militaries in the world. These days, different kinds of foot anthropometric studies are done for the purpose of medical goals and design of boots. But there is not any background of foot anthropometry in Iran as widespread and specially. Determination of the foot anthropometric data's for a sample of Iranian men and detection the importance of applying these studies in design of boots. Materials and Methods. In this study, the foot images of 160 Iranian men, with ages ranging from 18 to 25 years old were taken by a digital camera and the values of 8 dimensions of the foot were extracted with Photo Anthropometry software. Finally the results were analyzed by SPSS.Results. The average values, standard deviation, the smallest and largest values, the5th, 50th and 95th percentiles of the 8 dimensions were calculated. For example M± SD for length, width and Biomlleolar Breadth of the foot were obtained 264.66±13.10, 106.84±5.64 and 74.47±4.11 millimeter. The correlation coefficients were found between different dimensions. It was determined that there is significant correlation between 85% of foot dimensions (p<0.05). Conclusion. In this study, the values of important foot dimensions for a sample of Iranian men were obtained that would be useful for design and sizing of the boots in the future. It is recommended that similar studies to be done with considering race, life style and job for the purpose of medical goals and ergonomic designs for militaries.