فهرست مطالب

Kerman University of Medical Sciences - Volume:15 Issue: 4, 2008
 • Volume:15 Issue: 4, 2008
 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه میرزایی، سید علی محمد عرب زاده، شهره جیحونی، حمیدرضا مولایی صفحات 273-281
  مقدمه
  آلودگی مادر با سیتومگالوویروس و پاروویروس B19 میتواند با مرگ داخل رحمی جنین همراه باشد. هدف از این مطالعه مقایسه فراوانی عفونت های سیتومگالوویروس و پاروویروس B19 در جفت در حاملگی با مرگ داخل رحمی و حاملگی نرمال است.
  روش
  این مطالعه به صورت مورد - شاهدی در مراجعه کنندگان به زایشگاه بیمارستان افضلی پورکرمان در سال 1385 انجام شد. افراد مورد مطالعه در دو گروه 70 نفری مورد (مرگ داخل رحمی جنین با سن حاملگی بالای 20 هفته) و شاهد (حاملگی ترم) قرار گرفته و بررسی نمونه ای از جفت از نظر DNA ویروس های سیتومگالوویروس و پاروویروس B19 با روش PCR انجام شد. هم زمان بررسی سرولوژی مادر از نظر آنتی بادهای دو ویروس با روش ایمنوآسی آنزیمی انجام شد.
  یافته ها
  DNA سیتومگالوویروس در نمونه جفتی 3/44 درصد (31 نفر) گروه مورد و 7/5 درصد (4 نفر) گروه شاهد مشاهده شد (0001/0=P، 3/32-2/4 CI95 درصد، 6/11 OR). آنتی بادی های IgG سیتومگالوویروس در 6/98 درصد از زنان دو گروه یافت شد. در گروه مورد در 3/44 درصد (31 نفر) و در گروه شاهد در 7/5 درصد (4 نفر) آنتی بادهای IgM مثبت بود (0001/0=P، 95/39-3/4 CI95 درصد، 11/13OR). DNA پاروویروس B19 در 10 درصد (7 نفر) گروه مورد و4/1 درصد (1 نفر) گروه شاهد مشاهده گردید. (06/0=P، 64-92/0 C I95 درصد، 7/7 OR). در گروه مورد 2/37 درصد (26 نفر) و در گروه شاهد 1/22درصد (16 نفر) دارای آنتی بادی های IgG بوده و 10 درصد (7 نفر) گروه مورد و 9/2 درصد (2 نفر) از گروه شاهد دارای آنتی بادی های IgM بودند (16/0=P، 9/18-76/0 CI95درصد، 16/0OR).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد عفونت سیتومگالوویروس ممکن است با افزایش خطر مرگ داخل رحمی جنین همراه باشد. بررسی جفت از نظر DNA ویروس و سرولوژی مادر از نظر آنتی بادی های IgM را می توان برای بررسی تشخیصی علت مرگ داخل رحمی جنین استفاده کرد. عفونت با پاروویروس B19 با افزایش خطر مرگ جنین همراه نبود.
  کلیدواژگان: سیتومگالوویروس، پاروویروس B19، مرگ داخل رحمی جنین، حاملگی طبیعی
 • طوبی غضنفری، شادآفرین هنرمندیان، احیا عبدی عالی، مروارید شفیعی، خسرو خواجه صفحات 283-294
  مقدمه
  ترکیب غیر طبیعی ترشحات راه های هوایی در بیماران فیبروز سیستیک (CF)، به کلونیزاسیون مزمن پاتوژن ها از جمله Pseudomonas aeruginosa در این مکان،کمک مؤثری می کند. مورفوتایپ موکوئیدی P.aeruginosa از تولید مقدار زیادی اگزوپلی ساکارید که اطراف سلول را در بر می گیرد، ناشی می شود که غالبا از آن به عنوان آلژینات یاد می شود. این ساختار علاوه بر اختلال در پاکسازی ارگانیسم از ریه بیماران، باعث مخفی ماندن باکتری از فرایند فاگوسیتوز نیز می شود. آلژینات ضد فاگوسیتوز است و کشندگی اپتیمال این باکتری بواسطه فاگوسیتوز، به آنتی بادی های اپسونیک نیاز دارد. از طرفی اثرات ایمونومدولاتوری سیر طی مطالعات مختلفی از جمله اثر سیر بر تقویت فعالیت فاگوسیتوز به اثبات رسیده است. لذا در این مطالعه، تاثیر آلژینات و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر تولید آنتی بادی های اپسونیک ضد اگزوپلی- ساکارید P.aeruginosa مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  برای استخراج آلژینات، از کشت72 ساعته سویه موکوئیدی 8821M P.aeruginosa استفاده شد. سپس آلژینات تحت تاثیر آنزیم های 1 A، DNase RNase و Proteinase K قرار گرفت و در نهایت توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با سفاکریل S400 تخلیص گردید. موش های ماده BALB/c حدود 6 تا 8 هفته در گروه های 5 تایی، طی روزهای 0، 7 و 14 تحت تزریق مقدار مشخصی سیر، آلژینات و ترکیب توام سیر - آلژینات و در عین حال، فراکشن ایمونومدولاتور سیر (R10) و ترکیب آلژینات- R10 قرار گرفتند. سپس سرم آنها برای سنجش فعالیت کشندگی اپسونوفاگوسیتیک جدا شد.
  یافته ها
  آلژینات تخلیص شده از P.aeruginosa حاوی μg/ml 6/34 یورونیک اسید و μg/ml 45/1پروتئین، μg/ml 5/0 DNA و μg/ml 08/0 LPS بود. نتایج حاصل نشان دهنده فعالیت کشندگی اپسونوفاگوسیتیک سرم بعد از ایمن سازی موش با فراکشن ایمونومدولاتوری سیر به میزان 69% و آلژینات به میزان 67 % و نیز مخلوط این دو به میزان 82% بود که افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل حاکی از آن است که فراکشن ایمونومدولاتوری سیر نسبت به عصاره سیر که مخلوطی از ترکیبات و فراکشن های متفاوت می باشد، قادر خواهد بود در همراهی با آلژینات خالص شده از سویه موکوئیدی P.aeruginosa، ایمنی زایی را علیه کلونیزاسیون این باکتری در مدل حیوانی (موش BALB/c)، با القای آنتی بادی های کشنده اپسونیک افزایش دهد.
  کلیدواژگان: P. aeroginosa، آلژینات، فاگوسیتوز
 • محمدرضا افلاطونیان، ایرج شریفی صفحات 295-303
  مقدمه
  لیشمانیوز پوستی یکی از معضلات بهداشتی جهان به ویژه در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری به شمار می رود. علی رغم پیشرفت های شگرف در علوم مختلف در سال های اخیر سؤال های فراوانی در مورد این بیماری مطرح شده که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد. هدف از این تحقیق بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز پوستی و ارتباط آن با گروه های خونی در شهر بم می باشد.
  روش
  از بین 3000 نفر بیمار مراجعه کننده به مرکز کنترل لیشمانیوز پوستی، 240 نفر که پس از معاینه پزشک برای اولین بار به عنوان مشکوک به آزمایشگاه ارجاع داده شده بودند به صورت تصادفی انتخاب و پس از تایید تشخیص آزمایشگاهی گروه خونی و RH آنها تعیین و در پرسش نامه ثبت گردید. همچنین 360 نفر از داوطلبین مراجعه کننده به سازمان انتقال خون به صورت تصادفی (ماهیانه سی نفر) انتخاب و با روش مشابه تعیین گروه خونی و RH شدند. اطلاعات ثبت شده در پرسش نامه ها با آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 240 بیمار تحت مطالعه بیشترین موارد ابتلا مربوط به سنین جوان و میانسال (50-16 ساله) بود (4/65 درصد). 2/52 درصد از زخم ها روی دست بود و 60 درصد از بیماران تک زخم بودند و هیچ گونه تفاوت معنی داری در دو جنس مشاهده نشد. هم چنین فراوانی گروه های خونی و RH بیماران در مقایسه با 360 نفر گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد. پس از جور کردن 108 نفر به صورت فرد به فرد در دو گروه از نظر سن، جنس و محل زندگی در قالب یک مطالعه مورد و شاهدی نشان داد که افراد با گروه خونی AB قریب به 3/1 برابر بیشتر از سایر گروه های خونی مبتلا شده اند ولی از نظر آماری تفاوت معنی دار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که مستمرا شاهد پیچیدگی های هرچه بیشتر بیماری لیشمانیوز می باشیم ضرورت دارد که تحقیقات وسیع تری در علوم پایه، بالینی و هم چنین مطالعات اپیدمیولوژی بیشتری در سطح شهرستان بم و مناطق آندمیک توسط محققین علاقه مند انجام شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، لیشمانیوز پوستی، گروه های خونی، شهر بم
 • سید علی محمد عرب زاده، محمدحسین داعی پاریزی، حمیدرضا ملایی، عباس آقایی افشار، امیر عباس سالاری صفحات 305-311
  مقدمه
  عفونت های حاد تنفسی از بیماری های شایع و مهم ترین علل مرگ ومیر دوران کودکی به شمار می روند. با توجه به همه گیری های وسیعی که هر سال در فصول سرد اتفاق می افتد و نامعلوم بودن میکروارگانیسم مسؤول این عفونت ها به خصوص انواع ویروسی، در نواحی و شرایط مختلف، این مطالعه با هدف بررسی ملکولی علت برونشیولیت از نظر ویروس های آدنوویروس، پاراانفلوانزا وویروس سینسیشیال تنفسی به روش Multiplex PCR انجام شد.
  روش
  در این مطالعه 168 کودک زیر 2 سال با تشخیص بالینی بیماری برونشیولیت بررسی شدند. بعد از اقدامات بالینی و درمانی از هر بیمار نمونه ای از ترشحات ته حلق یا نازوفارنکس به وسیله سواب گرفته و درون محیط ترانسپورت (VTM) قرار داده شد و DNA و RNA ویروسی پس از استخراج تحت آزمایش Multiplex PCR قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 168 نمونه مورد بررسی 33 مورد (6/19%) از بیماران آلوده به ویروس پاراآنفلوآنزا، 18 مورد (7/10%) مبتلا به ویروس آدنوویروس و 63 مورد (5/37%) مبتلا به ویروس سینسیشیال تنفسی بودند و بقیه از نظر این سه ویروس منفی بودند که احتمالا ویروس های دیگر و یا مایکوپلاسما عاملین بیماری بوده که در این بررسی مشخص نشده اند. بین نتایج حاصل از آزمایش هایی مثل تعداد گلبول های سفید خون (WBC)، سرعت رسوب گلبول های قرمز (ESR)، پرهوایی قفسه سینه در رادیوگرافی، آبریزش از بینی، تب، سرفه، توکشیدگی عضلات قفسه سینه، صداهای خشن ریوی، صداهای ویز مانند، سن، جنس و وضعیت حال عمومی با نتایج حاصل از سه عامل ویروسی مسبب بیماری ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  عامل برونشیولیت های ویروسی در کودکان زیر 2 سال مورد بررسی حاضر به ترتیب ویروس سینسیشیال تنفسی، پاراانفلوانزا و آدنوویروس بودند.
  کلیدواژگان: برونشیولیت، ویروس سینسیشیال تنفسی، پاراآنفلوانزا، آدنوویروس، Multiplex PCR
 • رضا فتوحی اردکانی، مجید فصیحی هرندی، سهیل سلیمان بنایی، حسین کامیابی، منیژه عطاپور، ایرج شریفی صفحات 313-320
  مقدمه
  کریپتوسپوریدیوز یکی از مهم ترین بیماری های انگلی قابل انتقال بین انسان و دام است که در پستانداران شایع می باشد و تاکنون گونه های مختلفی از این تک یاخته گزارش شده است. این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت اپیدمیولوژی عفونت کریپتوسپوریدیوم در گاوهای شش منطقه شهرستان کرمان با روش های روتین مرفولوژیک و تعیین گونه و ژنوتیپ با روش های مولکولی انجام گرفت.
  روش
  نمونه مدفوع به طور مستقیم از رکتوم گاوها جمع آوری شد. ااسیست های کریپتوسپوریدیوم با روش تغلیظ فرمالین-اتر جدا و با رنگ آمیزی کاینیون اسید فست اصلاح شده رنگ آمیزی گردید. در تعدادی از ایزوله ها DNA با کیت QIAamp® استخراج و با پروتکل Nested PCR-RFLP بر روی ژن 18S rRNA قطعه حدود 850 بازی تکثیر و با دو آنزیم محدود کنندهSspI و VspI تعیین گونه و ژنوتایپ گردید. حداقل 20 ااسیست از هر ایزوله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از مجموع 412 راس گاو، 78 مورد (9/18%) آلوده به کریپتوسپوریدیوم بودند. آلودگی بر حسب قوام نمونه رابطه معنی داری نشان داد (026/0=P) به طوری که 8/31% گاوهای اسهالی و 4/17% گاوهای غیراسهالی آلوده بودند. سن با آلودگی ارتباط معنی دار داشت (000/0=P) به طوری که گوساله های شیرخوار زیر دو ماه با شیوع 6/33%، بیشتر از سایر گروه ها آلوده بودند (134/45). در این مطالعه چهار ایزوله C.andersoni و هشت ایزوله C.parvum برای اولین بار در ایران با روش های مولکولی شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  کریپتوسپوریدیوم در گاوهای مناطق مختلف شهرستان کرمان به ویژه گوساله های اسهالی شایع می باشد. به علاوه علی رغم وجود C.parvum به عنوان گونه غالب همانند سایر کشورها، وجود C.andersoni برای اولین بار در ایران با روش های مولکولی تایید می گردد. با توجه به خسارات اقتصادی ناشی از این آلودگی لزوم بررسی بیشتر از راه مولکولی در شناسایی آلودگی در سایر نقاط استان و ایران احساس می گردد.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوم، Candersoni، Nested PCR، شیوع، گاو، کرمان
 • علیرضا سعید، داود جعفری، حمید طاهری، هومن شریعت زاده صفحات 321-327
  مقدمه
  برای بررسی ارتفاع مچ دست دو روش مشهور وجود دارد که هر دو در رادیوگرافی روبرو انجام می شوند و به هر کدام اشکالات و معایبی وارد است. در این مطالعه سعی شده است یک معیار جدید در رادیوگرافی نیم رخ تعریف شود.
  روش
  این مطالعه مقطعی بر روی یکصد رادیوگرافی روبرو و نیم رخ مچ دست که از یک سری مچ دست بدون علامت گرفته شده بودند و سپس 20 رادیوگرافی مربوط به بیماران با بیماری کینباخ انجام شد. پس از تعیین نقاط رفرانس جدید در رادیوگرافی های گروه طبیعی، سعی در تعیین این نسبت در این روش گردید. در مرحله بعد هم خوانی اندکس جدید با اندکس های تعریف شده قبلی برای این نسبت مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان عددی اندکس جدید 04/0±35/0 به دست آمد. از طرفی با محاسبه شاخص(Intraclass correlation coefficient) ICC، از نظر اختلاف درون و بین مشاهده گران نسبت جدید از نسبت گروه Natrass بهتر بود، ولی بر نسبت گروه Youm برتری نداشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع هر یک از روش ها دارای معایبی می باشند، ولی به نظر می رسد که روش جدید پیشنهادی دارای نقاط تعریف شده دقیق تری باشد. از اندکس پیشنهادی می توان به عنوان یک جایگزین و یا روش آلترناتیو در اندازه گیری ارتفاع مچ دست استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مچ دست، رادیوگرافی، استخوان کاپیتیت
 • علی فتاحی بافقی، حسین فلاح زاده، محمدحسین مصدق صفحات 329-335
  مقدمه
  برگ حنا از گذشته های دور مصارف تجاری، صنعتی و پزشکی فراوانی داشته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی عصاره حنا برزخم سالک انجام شد.
  روش
  در این بررسی برگ نرم شده حنا تهیه و عصاره گیری با استفاده از الکل 80 درجه و با روش پرکولاسیون انجام شد. عصاره بدست آمده با دستگاه تقطیر در خلا تغلیظ و پس از آن فرآوری در شرایط استریل و در پایه پماد در غلظت های 40، 60، 80 درصد تهیه و تا زمان استفاده در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد. هم زمان 40 سر موش کوچک و سفید آزمایشگاهی نژاد BALB/c با انگل لیشمانیا ماژور عامل سالک روستایی سویه [MRHO/IR/75/ER] آلوده شده و در چهار گروه شاهد و دریافت کننده غلظت های 40، 60، 80 درصد عصاره حنا مجزا شدند. استعمال عصاره حنا بلافاصله پس از ایجاد زخم سالک به طور یک روز در میان آغاز شد. همچنین پایش وزن و قطر زخم سالک در موش های گروه چهارگانه به طور هفتگی انجام و این کار تا مرگ آخرین موش از گروه شاهد ادامه یافت. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آنالیز واریانس و آزمون مقایسه های چندگانه، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین اندازه وزن موش های دریافت کننده غلظت 40 و 60 درصد حنا با هم اختلاف معنی داری نشان دادند (000/0P=) ولی با میانگین اندازه وزن موش های دریافت کننده غلظت 80 درصد حنا اختلاف معنی داری نشان ندادند (114/0P=). میانگین اندازه وزن موش های گروه شاهد نیز با میانگین وزن موش های دریافت کننده غلظت های متفاوت حنا اختلاف معنی داری نشان نداد. میانگین اندازه قطر زخم موش های دریافت کننده عصاره 40 درصد حنا با میانگین اندازه قطر زخم موش های دریافت کننده های 60 و80 درصد حنا و با گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند (000/0P=).
  نتیجه گیری
  در مجموع استفاده از عصاره حنا سرعت کاهش وزن را کاهش داد ولی خیلی محسوس نبود. این عصاره همچنین گسترش و افزایش میانگین اندازه قطر زخم سالک را به طور محسوسی کاهش داد به طوری که موش های شاهد تلف شده در مقایسه با موش های دریافت کننده عصاره حنا اندازه قطر زخم ها بسیار بزرگ تر بود، گرچه سرانجام همه موش ها تلف شدند.
  کلیدواژگان: عصاره حنا، لیشمانیوز پوستی، موش BALB، c، درمان
 • نرگس اشرف گنجویی، وحید شیبانی*، جمیله مهدوی نیا، احمد غلامحسینیان صفحات 337-346
  مقدمه

  انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه علوم و فناوری، یکی از معیارهای توسعه یافتگی هر کشور محسوب می گردد. در سال های اخیر تاکید بیشتر بر انجام پژوهش تعداد مقاله های علمی منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی افزایش یافته است. بر این اساس ارزیابی مجلات علوم پزشکی که محلی برای عرضه برون دادهای پژوهشی می باشند اهمیت پیدا می کند. این مطالعه با هدف بررسی نظرات و میزان رضایت نویسندگان از مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مقایسه آن با مجلات داخلی صورت گرفت.

  روش

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی پرسشنامه ای در سه بخش طراحی و به نویسندگان مسوولی که در سال های 84 و 85 برای مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقاله ارسال کرده و مقالات آنها پذیرفته یا در مرحله بررسی و اصلاح بود ارسال و در طی چند مرحله پیگیری شد. پایایی سوالات هر حیطه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ محاسبه و روایی آن با نظر کارشناسان تایید گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های Wilcoxon وChi-Squar استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع 54 پرسشنامه تکمیل شد (2/78%). میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 7/43 (62-28) سال و میانگین تعداد مقالات علمی که چاپ کرده اند 3/2±9/18 گزارش شد. از نظر میزان رضایت از مجله، 8/14 درصد رضایتمندی در حد عالی، 7/40 درصد در حد خوب و 4/44 درصد در حد متوسط داشتند. رضایتمندی نویسندگان از مجله دیگری که تجربه چاپ مقاله در آن را داشته اند: 3/14 درصد در حد عالی، 7/35 درصد در سطح خوب، 6/47 درصد رضایتمندی در حد متوسط و 4/2 درصد رضایتمندی ضعیف بود که مقایسه میزان رضایتمندی از مجله کرمان با مجلات دیگر اختلاف معنی داری را نشان نداد. در ارزیابی قسمت های مختلف مجله با مجلات دیگر تنها در بخش سرویس دهی اختلاف معنی دار با مجلات دیگر مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  در مجموع هر چند که مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این ارزیابی هم سطح یا در مواردی بهتر از مجلات داخلی دیگر است. اما با توجه به سابقه طولانی این مجله و وجود اساتید و صاحبنظران رشته های گوناگون در دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیشنهاد می شود برنامه ریزی و حرکت برای ارتقای مجله و ورود به بانک های اطلاعاتی معتبر انجام شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نویسندگان، رضایت
 • علی خردمند، منصوره نصیریان، نبی بنازاده، سید حسین زارعی صفحات 347-352
  لیکانتروپی باوری هذیانی مبتنی بر تبدیل شخص به گرگ یا جانور دیگری می باشد. در فرم نادری از آن شخص معتقد است که فرد دیگری به حیوان تبدیل شده است. در این مقاله مرد جوانی با شکل غیر معمول این سندرم گزارش شده است. علایم وی بعد از یک بار مصرف قرص اکستازی ایجاد شده که نشان دهنده بروز روان پریشی های نادر و غیر معمول در بیماران مستعد اسکیزوفرنی به دنبال مصرف قرص های اکستازی می باشد. مصرف اکستازی خود می تواند روان پریشی های پارانوئیدی شبیه اسکیزوفرنی بدهد. در بیمار گزارش شده به نظر می رسد که مصرف قرص های اکستازی درآشکارسازی آسیب پذیری زمینه ای بیمار به اسکیزوفرنی نقش داشته است.
  کلیدواژگان: لیکانتروپی، اکستازی
 • مهرانگیز مهدی زاده، سهیل اسکندری، مریم زوار، بهناز پیروز صفحات 353-361
  اشریشیاکلی انتروهموراژیک O157: H7یکی از مهم ترین عوامل ایجاد اسهال خونی می باشد. این باکتری با تولید وروتوکسین یا شیگاتوکسین (Stx) قادر به ایجاد اسهال خونی یا کولیت هموراژیک (HC: Hemorrhagic Colitis) بوده و در موارد حاد منجر به ایجاد سندروم اورمیک همولیتیک (HUS: Hemolytic Uremic Syndrome) یا پورپورآی ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP: Thrombotic Thrombocytopenic Purpurea) می شود. آلودگی با اشریشیاکلی O157 H7 معمولا در اثر مصرف فرآورده های دامی به ویژه گوشت هایی که خوب پخته نشده اند، مشاهده می شود. مهم ترین منبع غذایی این باکتری گوشت گاو بوده و مصرف گوشت چرخ کرده که به طور کامل پخته نشده است، به ویژه در کودکان کمتر از 10 سال، شایع ترین علت عفونت غذایی با این باکتری می باشد. دو ویژگی بیوشیمیایی مهم جهت تشخیص اشریشیاکلی O157: H7 عدم تخمیر سوربیتول و نبود آنزیم گلوکورونیداز می باشد. به منظور پیشگیری از عفونت با این باکتری باید مواد غذایی به طور کامل پخته شوند تا حدی که دمای مرکزی آنها به حداقل °C 3/68 برسد.
  انتظار می رود پس از مطالعه این مقاله خواننده بتواند:-منابع و نحوه بیماری زایی اشریشیاکلیO157:H7 را شرح دهد.
  -علایم بیماری با اشریشیاکلیO157:H7، شیوع و نحوه انتقال آن را توصیف نماید.
  -از روش های پیشگیری وکنترل عفونت با اشریشیاکلیO157:H7 آگاه باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی انتروهموراژیک O157:H7، عفونت غذایی، TIP، HUS، HC
 • مریم راد صفحات 363-370
  سرطان دهان یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان و یکی از 10 علت شایع مرگ و میر محسوب می گردد. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که شیوع سرطان دهان در قسمت های مختلف جهان متفاوت است و فراوانی آن از زیر 1/0 درصد تا بالای 40 درصد متغیر می باشد. متاسفانه اکثریت سرطان های دهان در مراحل پیشرفته و پس از بروز علائم مربوطه تشخیص داده می شوند. کارسینومای دهان در مقایسه با دیگر نئوپلاسم های بدخیم در محل های دیگر بدن، پیش آگهی ضعیف تری داردو میزان زنده ماندن در افراد مبتلا به آن در ارتباط با تشخیص در مراحل اولیه، سن پایین تر و تغییر در عادات زندگی می باشد. این مقاله که برای دندانپزشکان و پزشکان عمومی نوشته شده به مرور اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی، اتیولوژی و روش های تشخیصی و درمانی سرطان دهان می پردازد.
  انتظار می رود پس از مطالعه این مقاله خواننده بتواند:1-اشکال بالینی شایع تر سرطان دهان را بشناسند.
  2-مهم ترین عوامل ایجاد سرطان دهان را نام ببرند.
  3-با اصول تشخیص این سرطان آشنا گردند.
  4-درمان های رایج برای این سرطان را نام ببرند.
  کلیدواژگان: سرطان، بدخیمی، دهان، اسکواموس، سل، کارسینوما
 • فهرست موضوعی دوره پانزدهم
  صفحات 371-378
|
 • Mirzaie F., Arab-Zadeh S.A.M., Jeihuni Sh., Molaie H.R Pages 273-281
  Background and Aims
  Maternal infections with parvovirus B19 and cytomegalovirus (CMV) maybe associated with intrauterine fetal death. The aim of this study was to compare frequency of CMV & Parvovirus B19 Infections in intrauterine fetal death (IUFD) and normal pregnancy.
  Methods
  In a case-control study in Afzalipour Hospital during 2006 placental biopsies were collected from 70 cases of IUFD and 70 normal term pregnancies as controls and were examined for CMV DNA and parvovirus B19 DNA using polymerase chain reaction (PCR). Maternal viral serology was measured as well.
  Results
  Cytomegalovirus DNA on placental biopsies were recovered in 44.3% (31 cases) of cases and 5.7% (4cases) of the controls. (OR=11.6,95% CI 4.2-32.3, P=0.0001). CMV IgG antibodies were found in 98.6% of two groups. In whole, 44.3% of case group and 5.7% of the control group had CMV IgM antibodies (OR=13.11, 95% CI 4.3-39.95, P=0.0001). Parvovirus DNA were found in 10% (7 cases) of case group and 1.4% (1case) of the control group (0R=7.7, 95% CI 0.92-64, P=0.06). 37.2% of cases and 22.1% of the controls had IgG. IgM antibodies were found in 10% (7 cases) of the case group and 2.9% (2 cases) of the control group (OR=3.78, 95%CI 0.76-18.9, P=0.16).
  Conclusion
  CMV maybe considered as an etiologic factor in fetal death. PCR on placental and presence of IgM antibodies can be used for diagnosis of this infection. Association of maternal parvovirus B19 infection with IUFD is not clear.
 • Ghazanfari T., Honaramandian Sh., Abdiali A., Shafiei M., Khajeh Kh Pages 283-294
  Background and Aims
  Chronic pulmonary infection in patients with cystic fibrosis is predominantly due to infection by mucoid strains of Pseudomonas aeruginosa. Mucoid P. aeruginosa is due to the production of exopolysaccharide called also alginate. Alginate in addition to interference with the clearance of lung has antiphagocytic property. Optimal killing activity of P. aeruginosa requires opsonic antibodies. Since immunomodulatory effects of garlic on enhancing phagocytic activity has been proved, in this study the effect of combination of alginate and an immunomodulator protein of garlic on production of opsonic antibodies against P. aeruginosa mucoid exopolysaccharide has been investigated.
  Methods
  Alginate was extracted from a 72-hour culture of P. aeruginosa strain 8821M and then DNase1, RNaseA and Proteinase k were added. Subsequently, alginate was purified with gel filtration chromatography by sephacryl S-400. Female BALB/c mice aged 6-8 weeks were divided into five groups and injected subcutaneously on days 0,7,14 with either alginate, garlic, alginate- garlic, R10 or alginate-R10 and opsonophagocytic killing activity was calculated in each group.
  Results
  The purified alginate contained 34.6µg/ml uronic acid, 0.5 µg/ml nucleic acid, 1.45 µg/ml protein and 0.08µg/ml LPS. Opsonophagocytic killing activity after immunization with R10, alginate and their combination showed significant increases of respectively 69%, 67% and 82% comparing to the control group.
  Conclusion
  Combination of P.aeruginosa alginate and immunomodulator fraction of garlic enhances immunogenicity to P.aeroginosa by the elicitation of opsonic antibodies in BALB/c mice.
 • Aflatoonian M.F., Sharifi I Pages 295-303
  Background and Aims
  Cutaneous leishmaniasis (CL) is a health problem, especially in tropical and subtropical countries. In spite of new scientific developments in recent years, several questions related to this disease have been raised that have still no answer. The objective of this research was to study the epidemiology of CL and its relationship with blood groups in the city of Bam in 2007.
  Methods
  of 3000 suspected CL patients referred to the CL control clinic, 240 patients were randomly selected and after the diagnosis of CL their blood groups and RH factors were determined and recorded in a questionnaire. Similarly 360 volunteers referring to the Blood transfusion center were randomly selected (30 individuols per month) and their blood group and RH factor were determined with a similar method. Data were analyzed by descriptive and analytical statistics and using c X2 test.
  Results
  Most of the 240 CL patients were in the range group of 16-50 years (65.4%). In whole, 52.2% of the lesions were on hand and 60% of the patients had single lesion and there was no significant difference between two sexes. There was no significant difference between the case and control groups in regard to the frequency of blood groups and RH. After matching of 108 individuals regarding the sex, age and place of residence, in a case-control study, individuals with AB blood group had been infected 1.3 times more than those with other blood groups, although it was not statistically significant.
  Conclusions
  As CL disease is becoming more complex, it is necessary to conduct further clinical basic studies as well as epidemiological cohort observations in endemic areas.
 • Arabzadeh S.A.M., Daie Parizi M.H., Molaie H.R., Aghaie Afshar A., Salari A.A Pages 305-311
  Background and Aims
  Acute respiratory infections are common cause of mortality during childhood. This study was designed to determine the incidence of adenovirus, parainfluenza virus and respiratory syncytial virus in respiratory infections by Multiplex PCR method.
  Methods
  This study included 168 children under 2 years of age with clinical diagnosis of bronchiolitis. Nasopharyngeal specimens were taken and transferred to the virology laboratory in VTM transport medium. Following extraction of viral DNA and RNA, Multiplex RT-PCR was performed.
  Results
  From 168 specimens, 33 cases (19.6 %) were infected with parainfluenza viruses, 18 cases (10.7%) with adenovirus and 63 cases (37.5 %) with RSV. The rest of the specimens were negative for these viruses, which indicated that these specimens had been probably infected with other viral agents not investigated in this study, or with mycoplasma. No significant correlation was found between WBC count, ESR values, degree of air trapping, coryza, fever, cough, retraction rale, wheezing and the type of viral infection. Also no significant correlation was found based on age,sex or general condition of patients.
  Conclusion
  Major causes of viral infections in this study were respectively respiratory syncytial virus(RSV), parainfluenza and adenovirus.
 • Fotouhi Ardakani R., Fasihi Harandi M., Solayman Banai S., Kamyabi H., Atapour M., Sharifi I Pages 313-320
  Background and Aims
  Cryptosporidiosis is one of the most important parasitic zoonoses of human and animals. This infection is common in mammals and caused by the coccidian parasites of the genus Cryptosporidium. The Present study was designed to determine the epidemiology of Cryptosporidium infection in cattle in Kerman by using conventional morphological as well as molecular methods for molecular characterization.
  Methods
  Fecal samples of cattle were collected fresh and directly from the rectum. Cryptosporidium oocysts were isolated by using formalin-ether sedimentation method followed by modified Ziehl-Neelsen staining technique. DNA of a number of isolates was extracted using QIAamp® DNA stool mini kit (Qiagen®). A nested PCR-RFLP protocol amplifying ~ 850 bp fragment of SSU-rRNA gene used to differentiate species and genotypes of the isolates, using SspI and VspI as two restriction endonucleases. For each slide at least 20 oocysts were measured.
  Results
  Seventy eight of 412 cattle (18.9%) were found to be infected. Cryptosporidium infection was associated with diarrhea (P=0.026) in a way that 31.8% of diarrheic cattle (14.44) and 17.4% of non diarrheic cattle (64.368) were infected. The rate of infection in suckling calves <2 months age was significantly higher than others (45.134 vs. 33.6%, P=0.000). In this study 4 isolates of C. andersoni and 8 isolates of C. parvum were found for the first time in Iran by using molecular techniques.
  Conclusion
  Cryptosporidium infection is common in cattle of Kerman. Moreover, in spite of the presence of C.parvum as the dominant species in Iran, the presence of C.andersoni in Iran is reported for the first time by molecular techniques. Economic and public health problems resulted from infection by C.andersoni require more investigations in other parts of Kerman province and Iran.
 • Saied A.R., Jafari D., Taheri H., Shariatzadeh H Pages 321-327
  Background and Aims
  Two famous methods are commonly used for the measurement of carpal height ratio. Both methods are performed on anteroposterior radiogram and have some shortcomings. We are going to introduce a new method for measuring this index in lateral view of the wrist radiogram.
  Methods
  This cross-sectional and case-control study was conducted on 100 anteroposterior and lateral radiograms of asymptomatic individuals and then 20 radiograms of patients with Kienbock disease in various stages of the disease. After determining new reference points on the radiograms of the “normal” group, it was tried to define the ratio by new method. In the next stage the interobserver and intraobserver agreement of the new index was assessed along with previous defined indices.
  Results
  All three methods had some limitations, but overall it seems that the new method has more precise reference points. With regard to inter and intraobserver variability the new index was better than the Natrass group index, but not than the Youm group index.
  Conclusion
  The new index can be used as a substitute or an alternative in carpal height measurement.
 • Fatahi Bafghi A., Fallahzadeh H., Mosadegh M.H Pages 329-335
  Background and Aims
  Henna (Lawsonia inermis) leaf has long been used for industrial, commercial and medical purposes. The present study was performed to determine the efficacy of henna on cutaneous leishmaniasis lesion in BALB/c mice.
  Methods
  Sufficient amount of henna leaves were prepared, grounded, and dissolved in 80% alcohol and the extract was prepared by percolation method. The dry extract was sterilized and prepared in ointment base at 40, 60, and 80% concentrations. At the same time, 40 mice (BABL/c, 8 weeks old) were infected by Leishmaniasis Major [MRHO/IR/75/ER] through the injection of 0.1 ml promastigotes subcutaneously in their tail base. Then animals were divided into one control group (without receiving any drug) and three experimental groups receiving respectively 40, 60, and 80% concentrates of henna extract every two days and immediately after the appearance of the lesion. Weekly monitoring of weight and lesion diameter was recorded. Data analysis was done through SPSS software.
  Results
  In regard to the mean weight, the groups receiving 40% extract and 60% extract showed significant difference with each other (P=0.000) but not with the group receiving 80% extract. There was also no significant difference between control group and case groups in mean weight. Lesion diameter in 40% extract group had significant difference comparing to the control group and 60% and 80% extract groups. Mean lesion size of the mice receiving 40% henna extract compared with mice receiving 60% extracts showed significant difference (P=0.000).
  Conclusion
  Totally, henna extract reduced the rate of weight decrease but it was not significant. However, the mean lesion size of mice receiving henna extract was significantly reduced as compared with that of control group.
 • Ashraf Ganjooei N., Sheibani V., Mahdavinia J., Gholamhoseinian A Pages 337-346
  Introduction

  Scholarly activities as well as growth in Science and technology have been well established as the basis for development in every country. In recent years due to more attention to research the number of research projects and published articles in Iranian and International journals has gained a rapid increase. Therefore, the evaluation of Medical journals as sources of publishing the results of research projects is necessary. This study was performed to assess the satisfaction rate of authors from Journal of Kerman University of Medical Sciences and compare it with their satisfaction rate from other Iranian journals.

  Methods

  In this descriptive-analytic study a three-part questionnaire was designed and distributed among corresponding authors whose manuscripts were accepted or were under consideration by Journal of Kerman University of Medical Sciences. The questionnaire’s reliability was confirmed by using alpha-Cronbach and validity was confirmed by getting experts opinions. Data analysis was done by using Wilcoxon and Chisquare tests.

  Results

  The response rate was 78.2%, and the mean age of the participants was 43.7 (28-62) years and mean number of their published articles was 18.9±2.3. In regard to satisfaction rate, 14.8% were very satisfied, 40.7% were satisfied and 44.4% were neither satisfied nor dissatisfied. The satisfaction rate of the same authors for other journals was as follows: 14.3% were very satisfied, 35.7% were satisfied, 47.6% were neither satisfied nor dissatisfied and 2_4% were dissatisfied. There was no significant difference in this regard between Kerman and other journals. There was only a significant difference in regard to journal office performance between Journal of Kerman University of Medical Sciences and other journals.

  Conclusion

  Although Journal of Kerman University of Medical Sciences is in the same level or better than the other Iranian journals, by considering the great background of this journal it is necessary to schedule for its rapid promotion as well as its inclusion in valid indexing services.

 • Kheradmand A., Nasirian M., Banazadeh N., Zareie S.H Pages 347-352
  Lycanthropy is an unusual belief or delusion in which the patient thinks that he/she has been transformed into an animal. In rare cases, the patient believes that another person has been transformed into an animal. In this case report, a patient who had an uncommon variant of lycanthropy is introduced. The patient’s symptoms had appeared after consumption of ecstasy. This shows the occurrence of uncommon and rare psychosis after ecstasy drug use especially in susceptible patients to schizophrenia. Ecstasy can induce paranoid psychosis similar to schizophrenia. It seems that in the presented case, ecstasy had a role in the incidence of the underlying suceptibility of the patient to schizophrenia.
 • Mehdizadeh M., Eskandari S., Zavar M., Pirouz B Pages 353-361
  Enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7 is one of the most important causes of bloody diarrhea. This bacterium is able to make bloody diarrhea or Hemorrhagic Colitis (HC) through verotoxin or shigatoxin production, and in acute forms it may lead to Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) or Thrombotic Thrombocytopenic Purpurea (TTP). Contamination with E. coli O157:H7 usually happens after consumption of animal products especially undercooked meats. The most important reservoir of this bacterium is beef and consumption of undercooked ground beef, especially in children younger than 10 years old, is the most common reason of food infection by this bacterium. Two important biochemical characteristics for detection of E. coli O157: H7 are lack of sorbitol fermentation and absence of glucuronidase. In order to control food infection with this bacterium, foods must be cooked thoroughly until reaching the temperature of at least 68.3°C, in the center.
 • Rad M Pages 363-370
  Oral cancer is one of the most prevalent cancers and one of the 10 most common causes of death in the world. Epidemiological studies have shown that the prevalence of oral cancer varies from less than 0.1% to over 40% in different parts of the world. Unfortunately, the majority of oral cancers are diagnosed in advanced stages after becoming symptomatic. In comparison with malignant neoplasms at other body sites, oral carcinoma has a poor prognosis. The survival rate is dependent on diagnosis in early stages of disease, younger age, and change in risk-promoting lifestyle. In this paper written for general practitioners and Dentists, the epidemiology, clinical presentations, etiology, diagnostic aids and treatment of oral cancer are reviewed.