فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/08/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر محمد میرزائی، مهری شمس قه فرخی صفحه 326
  اهداف
  یکی از مسائل عمده جمعیتی عمدتا در کشورهای جهان مسئله سال خوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. هدف این مقاله بررسی سطح و روند جمعیت 60 سال و بالاتر ایران، نسبت جنسی سالمندان، رشد جمعیت سالمند، شاخص سالمندی و نسبت وابستگی است.
  مواد و روش ها
  در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سال خوردگی را تجربه می کند. با اینکه جمعیت سالمند سهم کمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است اما فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش بینی افزایش تعداد و سهم سال خوردگان (جمعیت 60 سال و بالاتر) در سال های آتی لزوم برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مسائل مربوط به این گروه از جمعیت را مورد تاکید قرار می دهد. برای دستیابی به این هدف به مطالعه اسنادی داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران طی سالهای 85-1335 پرداخته شده است.
  یافته ها
  شاخصهای مهم جمعیتی همچون نسبت سالمندی، نسبت جنسی سالمندان، رشد جمعیت سالمندان، شاخص سالمندی و نسبت وابستگی جمعیت سالمندان در ایران برای سال 1385 به ترتیب برابر 7/3، 108، 2/5، 29 و 43/4 برآورد شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به آهنگ پرشتاب کاهش باروری ایران طی دو دهه اخیر، پیش بینی می شود حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت تسریع شود و با استناد به روندهای مشاهده شده باروری و مرگ و میر و نگاهی به محتمل ترین مسیرهای تغییر آنها در آینده برآورد می شود که شروع قرن پانزدهم هجری شمسی سرآغاز روند روبه افزایش جمعیت سالخورده در ایران باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، نسبت جنسی سالمندان، رشد جمعیت سالمند، شاخص سالمندی، نسبت وابستگی
 • عقیل حبیبی سولا، صغری نیکپور، محبوبه رضایی، حمید حقانی صفحه 332
  اهداف
  همان طور که طول عمر افراد افزایش می یابد، اهمیت رفتارهای ارتقادهنده سلامت نیز، با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت زندگی آن ها، روز به روز بیشتر آشکار می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط رفتارهای ارتقادهنده سلامت با سطح ADL و IADL در سالمندان غرب تهران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی بود که بر روی 410 نفر از افراد بالای 60 سال ساکن منطقه غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای بود و از ابزار پژوهش شامل چک لیست مربوط به رفتارهای ارتقادهنده سلامت و پرسش نامه مربوط به فعالیت های جسمی، که از دو بخش سوالات مربوط به ADL (فعالیت های روزمره زندگی) و IADL (فعالیت های ابزاری زندگی) تشکیل شده است، استفاده شد. اطلاعات مربوط به واحدهای مورد پژوهش از طریق مصاحبه گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی- تست استفاده شد.
  یافته ها
  بین فعالیت های روزمره زندگی (ADL) و رفتارهای «انجام ورزش یا پیاده روی»، «مصرف شیر، لبنیات و غذاهای گوشتی»، «مصرف میوه و سبزیجات تازه»، «مصرف غذای کم نمک» و «مصرف غذای کم چرب» ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). همچنین بین فعالیت های ابزاری زندگی (IADL) و رفتارهای «نکشیدن سیگار»، «مصرف نکردن الکل»، «انجام ورزش یا پیاده روی»، «مصرف غذای کم نمک»، «مصرف غذای کم چرب»، «مصرف شیر، لبنیات و غذاهای گوشتی» و «مصرف میوه و سبزیجات تازه» ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد رفتارهای ارتقادهنده سلامت با ADL و IADL ارتباط معنی داری داشت. لذا مراقبت دهنده های بهداشتی باید زمینه های تسهیل رفتارهای ارتقادهنده سلامت را از طریق برنامه های سلامتی مثل رژیم غذایی صحیح، ورزش منظم و بررسی دوره ای وضعیت جسمانی فراهم آورند تا موجب افزایش فعالیت های جسمی در سالمندان شده و از این طریق باعث حفظ و ارتقا زندگی سالم و فعال برای آن ها شوند.
  کلیدواژگان: سالمندان، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، فعالیت های ابزاری زندگی، فعالیت های روزمره زندگی
 • دکتر سید رضا اسحاقی، دکتر آناهیتا بابک، دکتر لیلا منظوری، دکتر محمد رضا مراثی صفحه 340
  اهداف
  هدف از مطالعه حاضر، مشخص کردن وضعیت تغذیه در سالمندان و عوامل موثر بر آن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 248 سالمند به طور تصادفی انتخاب شدند و وضعیت تغذیه آن ها توسط پرسش نامه MNA (Mini Nutritional= Assessment) که برای سالمندان ایران استاندارد شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش ارتباط بین وضعیت تغذیه و فاکتورهای دموگرافیک از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  40درصد سالمندان وضعیت تغذیه ای نامناسب داشتند. در 67.5درصد آن ها BMI بالای 25 بود. در بین عوامل دموگرافیک، رابطه سوءتغذیه با سطح تحصیلات CI95%=0.23-0.77) و (OR=0.4، درآمد بالا CI95%=1.5-7.5) و (OR=3.4 و چاقی CI95%=1.6-31) و (OR=7 از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلال تغذیه در سالمندان، و با عنایت به اینکه امکان مداخله مناسب در اغلب عوامل موثر بر آن وجود دارد، اهمیت توجه به اصلاح تامین معاش سالمندان و تدارک برنامه های مناسب تغذیه ای و ورزشی و همچنین کنترل وزن آن ها بیشتر روشن می شود.
  کلیدواژگان: سوءتغذیه، سالمند، MNA، وضعیت تغذیه
 • عبدالرحیم اسداللهی، محمود براتوند، شاهرخ ولیزاده، علی هواسی صفحه 346
  اهداف
  پژوهش های فراوانی به بروز و شیوع وابستگی های شیمیایی دارویی جدید اشاره کرده اند. سوءمصرف حلال های شیمیایی دارویی یکی ازاین سوء مصرف ها است. این بررسی به مطالعه وابستگی و سوء مصرف مواد شیمیایی در سالمندان اهوازی در سال 1386 می پردازد.
  مواد و روش ها
  پژوهش با روش توصیفی – اکتشافی و با تکنیک های پرسش نامه، مصاحبه تشخیصی - بالینی و مطالعه اسنادی پرونده های پزشکی و گزارش های بالینی بیماران داوطلب اجرا گردید. جامعه آماری شامل سالمندان یکی از مناطق شهری اهواز است که به صورت نمونه گیری تصادفی در مجموع 74 پرونده پزشکی مطالعه شده و با 30 نفر از سالمندان داوطلب مصاحبه گردید. درنهایت نیز آزمون وابستگی دارویی سالمندان(EDAQ (در مورد آن ها اجرا شد.
  یافته ها
  X2 نشان داد بین متغیرهای سن و سابقه مصرف مواد مخدر با یافته ها معناداری فرضیه ها با آزمون سوءمصرف مواد دارویی و شیمیایی رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که بین سوء مصرف حلال هایی مثل چسب و بنزن ها با سابقه سوءمصرف مشتقات درجه دوم تریاک مثل مرفین، تبائین و هروئین رابطه معنادار، قوی تر بود. مصاحبه های بالینی تشخیصی معین کرد وابستگی روانی ایجادشده توسط این مشتقات نقش مهمی در این نوع سوء مصرف به حلال ها دارد. نوع مصرف سالمندان بیشتر استنشاقی در ادامه تجویز دارویی پزشک معالج است.
  نتیجه گیری
  هرچند شیوع شناسی این عارضه در پرونده های نمونه نشانگر درصد متوسط به پایین در این وابستگی شیمیایی است، اما در مجموع این پدیده قابل مطالعه و بررسی است. در پایان پژوهشگران به اجتناب از این نوع سوءمصرف جدید نظر داده و به نظارت بر رفتارها و گستره کنش متقابل این گونه رفتارهای اعتیادآور اشاره نموده اند. گزینه بهتر اینکه در توزیع داروها و مواد و حلال های شیمیایی و تجویز آن ها از سوی پزشک سالمند دقت بیشتری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سوءمصرف مواد و حلال ها، وابستگی دارویی، مواد دارویی شیمیایی، سالمندان اهوازی
 • اصغر گل افشانی، دکتر منوچهر قارونی، سعید فقیه، دکتر حبیب الله اسماعیلی صفحه 352
  اهداف
  پرفشاری خون سومین عامل مرگ و میر در جهان بوده و هزینه درمانی بالایی دارد. استفاده از روش های درمانی غیردارویی همانند آرام سازی پیش رونده عضلانی می تواند باعث کاهش فشارخون و عوارض خطرناک ناشی از آن مثل سکته قلبی شود. از این رو پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر پرفشاری خون بیماران سکته قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی (طرح گروه کنترل نامعادل) در سال 86 بر روی 40 بیمار مبتلا به سکته قلبی با سابقه پرفشاری خون اولیه در بیمارستان امیراعلم تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و قبل از انجام مداخله اطلاعات دموگرافیک و علایم حیاتی ثبت گردید. در گروه مداخله روزانه 20 جلسه به مدت 3 روز تکنیک آرام سازی پیش رونده عضلانی انجام و پس از اتمام هر جلسه مجددا فشار خون بیماران کنترل و ثبت گردید. در گروه کنترل بدون انجام مداخله پس از 20 دقیقه مجددا فشار خون کنترل و ثبت گردید و نتایج با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه مداخله 5/7±60/45 و در گروه کنترل 5/9±62/35 بود. نتایج نشان داد که میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بعد از مداخله کاهش یافته و گروه کنترل معنی دار بوده (P<0/001) و همچنین میانگین اختلاف فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاملا معنی دار بود (P<0/001).
  نتیجه گیری
  آرام سازی پیش رونده عضلانی باعث کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در افراد مبتلا به سکته قلبی با سابقه پرفشاری خون می شود و می تواند به عنوان درمان کمکی در کنار درمان دارویی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آرام سازی پیش رونده عضلانی، پرفشاری خون، سکته قلبی
 • دکتر زهرا جعفری، سعید ملایری، پریا راشدی صفحه 358
  اهداف
  کم شنوایی یکی از مشکلات شایع سلامتی است که در سنین بالا شیوع بیشتری دارد. مطالعه حاضر با هدف برسی تاثیر سن بر آستانه های شنوایی و توانایی بازشناسی واژه روی گروهی از افراد در محدوده سنی 30 تا 100 سال صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از اردیبهشت ماه 1384 تا مهرماه 1386 روی 190 نفر (%53.68 مرد و %46.32 زن) در هفت دهه سنی در شهر تهران انجام شد. این افراد کسانی بودند که به دلیل احساس وجود نوعی مشکل شنوایی، برای بررسی وضعیت شنوایی خود مراجعه کرده بودند. از بین مراجعان، افراد بدون سابقه آسیب شنوایی و قرارگرفتن در معرض عوامل ایجاد کننده کم شنوایی مورد بررسی قرار گرفته؛ و ادیومتری تون- خالص، ارزیابی توانایی بازشناسی گفتار، و ادیومتری امپدانس برای آن ها انجام شد.
  یافته ها
  بین ثبت رفلکس های صوتی با سن و همچنین با میانگین کم شنوایی، ارتباط معکوس معناداری وجود داشت. کاهش حساسیت شنوایی بین دهه های سنی مورد مطالعه از لحاظ آماری معنادار بود؛ و در تمام فرکانس های مورد بررسی، میزان کم شنوایی در مردان نسبت به زنان بالاتر بود و اختلاف آن ها در فرکانس های بالا معنادار به دست آمد. بین گروه های سنی مورد مطالعه در امتیاز بازشناسی واژه نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. وزوز دائمی در 12/63درصد افراد، سرگیجه/ گیجی در 6/84درصد، و سابقه استفاده از سمعک در 4/21درصد افراد گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  حساسیت شنوایی به تدریج و به طور پیش رونده با افزایش سن، کاهش می یابد. با توجه به تاثیر کم شنوایی و برخی اختلالات همراه آن به ویژه وزوز و سرگیجه/ گیجی بر توانایی ارتباطی و کیفیت زندگی افراد، و شیوع بالاتر آن ها نسبت به سایر اختلالات در سالمندان، برنامه ریزی های علمی و اجرایی جهت شناسایی و درمان مشکلات شنوایی در این جمعیت ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: کم شنوایی، توانایی بازشناسی واژه، پیرگوشی، پیری
 • زهره امین زاده، دکتر الهام پارسا صفحه 365
  اهداف
  مقدار طبیعی WBC در افراد مسن مختصری کاهش یافته ولی در Sepsis میزان آن افزایش می یابد. لکوپنی و لکوسیتوز به عنوان ریسک فاکتورهای همراه با باکتریمی در مورتالیتی افراد مسن نقش دارد. این تحقیق جهت شناخت رابطه سن با تغییرات WBC بیماران مبتلا به Sepsis انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق مورد شاهدی بوده که روی بیماران مبتلا به Sepsis در بیمارستان های لقمان حکیم و بوعلی تهران در سال های 1385-1380 انجام گرفت.
  یافته ها
  130 بیمار در دو گروه 65 ساله و بالاتر (مورد) و 64 ساله و جوانتر (شاهد) بررسی شدند. میانگین گلبول سفید خون بیماران گروه مورد 1424/2±17061/54 و در گروه شاهد 9888±13567/7 بوده که بین میانگین WBC در دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. ولی در میانگین تعداد نبض و درجه حرارت دهانی بیماران مسن و جوان اختلاف معنی دار بود (p<0/05) در بیماران مسن بین سن با سابقه عفونت اخیر و نیز سابقه بستری در یک ماه گذشته و همچنین بین منشا احتمالی عفونت و WBC رابطه معنی دار آماری وجود داشت (p<0/05). در هیچ یک از دو گروه بین مرگ با WBC و نیز مرگ با منشا احتمالی عفونت رابطه معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بین WBC و سن در بیماران مسن رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد. Sepsis در افراد مسن می تواند بدون تب و تعداد نبض در دقیقه کمتری تظاهر نموده و سابقه عفونت و همچنین سابقه بستری در بیمارستان در یک ماه اخیر در ارزیابی این بیماران اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: افراد مسن، باکتریمی، لکوسیتوز، لکوپنی
 • دکتر فرشاد شریفی، سیما قاسمی، مهدیه آبنیکی، ندا نظری صفحه 370
  اهداف
  تغییرات دستگاه ایمنی در سالمندان موجب می شود که ابتلا به آنفولانزا با شدت و عوارض بیشتری در سالمندان همراه باشد. چنانچه بیماری آنفلوانزا یکی از علل اصلی مرگ ومیر در سالمندان است. همچنین شیوع آنفلوانزا در خانه های سالمندان به مراتب بیشتر است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر واکسن آنفلوانزا بر میزان وقوع عفونت آنفلوانزا و نیز مقایسه هزینه هایی که برای دارودرمانی، آزمایشات و رادیولوژی در دو گروه تحت واکسیناسیون و گروه کنترل صرف شده است، می باشد. این مطالعه در ماه های شیوع آنفلوانزا از آذر ماه سال 1384 تا شهریور 1385 در آسایشگاه خیریه کهریزک انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه شاهد موردی آینده نگر بوده که روی 941 نفر از سالمندان مقیم آسایشگاه خیریه کهریزک انجام شده است. در این مطالعه واکسیناسیون بر روی 389 نفر از افراد 60 ساله و بالاتر انجام گرفته است. در مقابل گروه کنترل، شامل 557 نفر بوده اند که واکسن دریافت نکردند. در دو گروه میزان بروز بیماری شبه آنفلوانزا، هزینه های آزمایشگاه، دارودرمانی، رادیولوژی و نیز میزان کل مرگ و میر در دو گروه در مدت 10 ماه ثبت گردید.
  یافته ها
  10/9درصد از افراد مورد مطالعه مبتلا به بیماری شبه آنفلوانزا گردیدند، این نسبت در گروه واکسینه شده 7/2درصد و در گروه غیرواکسینه 13/4درصد بود. این اختلاف ازنظر آماری با 0/05P< معنادار بود. ازنظر میانگین هزینه های دارویی، اختلاف در دو گروه مشاهده شد (4918±1174 ریال درگروه واکسینه درمقابل 8710±2521 ریال) که با 0/01P< معنادار بود. اختلاف میانگین هزینه های آزمایشگاهی دو گروه با 0/0001P< معنادار بود. (408479±179494 ریال در گروه غیرواکسینه درمقابل 119362±48500 ریال در گروه واکسینه). میانگین هزینه های کل (هزینه رادیولوژی، آزمایشگاه و داروها و واکسن) در گروه واکسینه 119962±90690 ریال و در گروه غیرواکسینه 413634±183015 ریال که اختلاف آن ها ازنظر آماری با 0/0001P< معنادار بود. میزان کل مرگ ومیر در گروه واکسینه 14/9درصد درحالی که در گروه غیرواکسینه 11/8درصد بود که ازنظر آماری اختلاف بین دو گروه معنادار نبود. بعد از تصحیح ازنظر سن، جنس و بیماری های زمینه ای 1/04Odds Ratio= شد، که بیانگر عدم تاثیر واکسیناسیون در میزان کل مرگ ومیر بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که واکسیناسیون آنفلوانزا به طور مشخصی میزان وقوع بیماری و هزینه های مربوط به درمان را در گروه واکسینه نسبت به گروه غیرواکسینه کاهش می دهد. باتوجه به شیوع بیشتر آنفلوانزا در خانه های سالمندان، این مطالعه اثربخشی این واکسن درسالمندان بستری در خانه های سالمندان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: واکسن آنفلوانزا، سالمندان، اثربخشی
 • صفحه 379
|
 • Mohammad Mirzaei, Mehri Shams Ghahfarokhi Page 326
  Objectives
  Ageing and its consequences at the onset of the third millennium is becoming one of the major population-related issues in all countries.Methods & Materials: At present, Iran is undergoing a population transformation from a young age structure to an old age one. Although at the time being the elderly population (60 years and over) is rather small proportion of total population, but given increasing the elderly population growth compared to that of total population during the coming decades, it is necessary to make careful plans to deal with the problems of this age group. This study aims to assess the trend and changes in sex ratio, average annual growth rate, ageing index and dependency ratio of the elderly population by documentary method during the period 1956 through 2006 using Iran's Population and housing census data that collected by Statistical Centre of Iran.
  Results
  According to our findings, the estimates of some basic demographic indices such as the proportion, sex ratio, average annual growth rate, ageing index and dependency ratio for the Iranian elderly population at 2006 were 7.3%, 108, 2.5%, 29 and 43.4%, respectively. Considering the rapid decline in fertility during the last two decades, it is anticipated that ageing process will accelerate. This process is documented by observed trend of fertility and mortality rate and their possible changes in the future.
  Conclusion
  Considering the facts, figures and findings of this study Iran is going to experience an increasing proportion of elder population by the beginning of the next solar century.
  Keywords: Ageing, Elderly sex ratio, Average annual elderly growth rate, Ageing index elderly dependency ratio
 • Aghil Habibi Sola, Soghra Nikpoor, Mahboobe Rezaei, Hamid Haghani Page 332
  Objectives
  As individuals live longer, health promotion behaviors get even more important, particularly with regard to maintaining functional independence and improving quality of life. The purpose of this study was to explore the relationship between health promotion behaviors and level of Activities of Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily Living (IADL) among elderly people in west region of Tehran.Methods & Materials: This was a descriptive-correlational study. A multi-stage sample of 410 community residents who were over 60 years old were selected from west region of Tehran. Participants who consented to participate in the study were interviewed with a structured questionnaire. The questionnaire consisted of 2-part; Health Promotion Behavior Checklist and questions related to status of physical functioning, which includes activities of daily living (ADLs) and instrumental activities of daily living (IADLs). Descriptive statistics and T-test were used to data analysis.
  Results
  The results of the study showed that there were significant relations between ADLs and ' exercise or walking', 'drinking milk, eating dairy and meat', 'eating vegetables and fruits', 'low salt diet' and 'low fat diet' (P<0.05). Furthermore there were significant relations between the IADLs and 'smoking cessation', 'alcohol abstinence', 'exercise or walking', 'drinking milk, eating dairy and meat', 'eating vegetables and fruits', 'low salt diet' and 'low fat diet' (P<0.05).
  Conclusion
  Study showed, health promotion behaviors and level of ADL and IADL are related meaningfully. Health care professionals should enhance the physical functioning in elderly people by facilitating health promotion behaviors through formal health promotion programs which focus on regular diet, exercise, and regular physical check-ups which will maintain and increase a healthy and active life.
  Keywords: Elderly, Health promotion behaviors, ADL, IADL
 • Seyed Reza Eshaghi, Anahita Babak, Leila Manzori, Mohamad Reza Marasi Page 340
  Objectives
  The aim of the current study is to determine the nutritional status of the elderly and their associated factors.Methods & Materials: Through a cross sectional study, elderlies nutritional state was evaluated by Mini Nutritional Assessment (MNA) questionnaire which was standardized for the Iranian population. It was filled for 248 randomly selected subjects (aged 60 and older) in Isfahan. Logistic regression analysis demonstrated the relationship between nutritional state and demographic factors.
  Results
  Forty percent of elderly people were in inappropriate nutritional status. Of the subjects, 65.7% had a Body Mass Index (BMI) over 25. Educational level, income and BMI had a significant relation with nutrition. Logistic regression models showed high income (OR=3A CI95%=L5-7.5), high BMI (OR=7 CI95%=L6-31) and high educational level (OR=OA CI95%=023-0.77) which all were the effective factors on nutritional status, independently.
  Conclusion
  Obtaining high percentage of malnutrition prevalence among elderly, and the possibility of suitable interventions on the most effective factors, the importance of paying attention to the elderly lifestyle found to be more clear.
  Keywords: Malnutrition, Nutritional status, Elderly, Isfahan, Mini nutritional assessment
 • Abdolrahim Asadollahi, Mahmood Baratvand, Shahrokh Valizade, Ali Havasi Page 346
  Objectives
  There are researches to point epidemiology of addiction to drugs, chemical and solvent abuse in elderlies. Drug and Solvent abuse is considered as one of these addictions. This study was point to chemical abuse among elderly population of Ahwaz an Iranian city during year of 2007.Methods & Materials: Research method is description-exploration with use to questionnaire, clinical interview and survey of medical and clinical reports among volunteer clients. Statistical community is all elderly population at one of citizen region in Ahwaz city (Iran). Seventy four dossiers were considered via random sampling; with 30 Elder volunteer clients been interviewed and replied to Elderly Drug Abuse Questionnaire (EDAQ).
  Results
  Signification of hypothesis with X2 test was considered significant relation between age and addiction record variables to solvent abuse; this relation is very significant to second value of drug's derivations such as Morphine, Codeine, Tebaine and Heroine. Interview showed psychological dependent due to appeal them to solvent abuse. Kind of abuse among elderly was snuffing and abuse of medicine drugs which were been recommended to them by their physician.
  Conclusion
  Although study of solvent and chemical abuse's epidemiology pointed less average of this addiction in samples, should be considered important and notice in studies. Finally, researchers were suggested to avoid of this new drug abuse and so to control behavior and interaction of these addicted and their behavior development; it's better to control on distribution of solvent and glue materials and recommending of medicine drug via physicians visiting exderlies.
  Keywords: Drug, solvents abuse, Chemical material, Elderly population, Ahwaz, Iran
 • Asghar Golafshani, Manoochehr Gharooni, Saeid Faghih, Habibollah Esmaeili Page 352
  Objectives
  Hypertension is a third cause of mortality in the world and also has great cost of treatment for patients. Use of non pharmacologic methods similar as progressive muscle relaxation can reduce blood pressure and its complication such as myocardial infarction (MI). The study purpose determine conducted to the effect of progressive muscle relaxation on hypertensive patients with myocardial infarction.Methods & Materials: This research was quasi experimental study conducted on 40 patients who had MI with essential hypertension and were admitted to cardiac care unit (CCU) ward in Tehran Amiralam hospital during 2007. The patients were randomly divided into two groups (ex- perimental & control) and demographic information and vital sing of each patients were recorded before intervention. In experimental group progres- sive muscle relaxation technique conducted two sessions daily during 3 consecutive days and blood pressure were checked and record at the end of each session. In control group, without any intervention vital sing were checked and recorded after 20 minute. The early record vital sing and the data were analyzed with spss-software program.
  Results
  The age mean were 60.45±5.7 and 62.35±5.9 in experimental and control groups. The result showed in experimental group reduced mean systolic and diastolic blood pressure after the intervention which were significantly lower than control group (p<0.001) and also mean variation systolic and diastolic blood pressure pre and post application of technique also considered in control group (p<0.001).
  Conclusion
  Progressive muscle relaxation (PMR) will cause reduce blood pressure in MI patients with essential hypertension. One may consider this technique (PMR) as subsidiary treat for hypertension.
  Keywords: Progressive muscle relaxation, Hypertension, Myocardial infarction
 • Zahra Jafari, Saeid Malayeri, Paria Rashedi Page 358
  Objectives
  Hearing loss is a major public health problem and has higher prevalence in elderly persons. Present study was conducted with the aim of characterizing age-related changes on audiometric thresholds and word discrimination ability of people with age range of 30 to 100 years.Methods & Materials: Hundred ninty persons (male 53.68% and female 46.32%) in seven aged decades were studied from May 2005 to Oct 2007 in Tehran. Individuals who referred for auditory evaluation had concern regarding presence of a kind of hearing problem. Pure tone audiometry, word discrimination score and immittance audiometry were performed for those people who has no previous history of auditory impairment and/or experiencing hearing hazardous agents.
  Results
  There was a significant reverse correlation between recording of acoustic reflexes with both age and hearing loss average. Loss of hearing sensitivity among seven aged decades was significant statistically. Hearing loss showed more decrement in men than women in all audiometric frequencies, and the difference between them was significant in higher frequencies. Decrease of word discrimination score with age growth was significant, and with 12.63% permanent tinnitus, 6.84% vertigo/dizziness and 4.21% history of hearing aid usage were reported in all individuals.
  Conclusion
  Hearing sensitivity declines gradually and progressively with aging. Effects of hearing loss and some of it's associated disorders specially tinnitus and vertigo/ dizziness on degree of communication and quality of life in such individuals and higher prevalence in aged people reveals the necessity of scientific and executive programming for identification and treatment of auditory problems in such population.
  Keywords: Hearing loss, Word discrimination ability, Presbycusis, Aging
 • Zohre Aminzade, Elham Parsa Page 365
  Objectives
  In the elderly, total WBc decreases slightly. in response to sepsis the increase in WBc is so dramatic. There are some reports about effects of increasing the number of WBc as a predisposing factor of bacteremia and further association of neutrophili a and leukopenia with increased mortality rate in the elderly. The aim of this study was to determine relationship between age and peripheral WBc counts in young versus elderly patients with sepsis.Methods & Materials: A case-control study was designed on 65 admitted septic patients over 65 years of age as cases and 65 admitted septic patients less than65 years of age as controls according to Loghman Hakim and Booali Hospitals, during 2001- 2006.
  Results
  Mean WBc was 17061/54±1424/2 in the cases and 13567/7±9888 in the controls. There was not a significant difference between mean of WBe. There was a significant difference between mean of pulse rate, and oral temperature in two groups. (P<0.05). In elderly, there was a significant correlation between age with history of infection and age with history of hospitalization during last month and also a significant correlation between age with source of probable infection ((P<0.05), but there was no a significant correlation between death with WBc and death with source of probable infection.
  Conclusion
  Bacteremia in elderly can be afebrile and with pulse rate less than otber patients. The history of infection and history of hospitalization during last month in elderly with sepsis are considered to be important in evaluation.
  Keywords: Elderlies, Sepsis, Bacteremia, Leukopenia
 • Farshad Sharifi, Sima Ghasemi, Mahdie Abniki, Neda Nazari Page 370
  Objectives
  Influenza disease considered to be more sever and complicated in old age persons, because immune response diminish in this group. This disease is one of the main causes of mortality in elder people. The prevalence of influenza disease in elderly are living in nursing home is more in compare if they dwell in community. We studied the effect of influenza vaccine on the incidence and numbers of episodes of influenza like illness (ILI) and cost of cares in old population residing in Kahrizak Charity Foundation, during nine months period from December of 2004 Through September 2005.Methods & Materials: This Cohort study was executed in the Kahrizak Charity Foundation, which is located in southwest of Tehran. Outcomes of residents whom were administrated influenza vaccine (n=389) and control subjects whom werent administrated influenza vaccine (n=557), monitored clinically for onset of ILI and its relative drugs, radiology and laboratory costs. Range of participant's ages were 60-105 years.
  Results
  For intervention group one dose of inactivated, subunit trivalent influenza vaccine was administered. During December 2004 to September 2005, 10.9% of participants caught ILL There were statistically significant lower percents of ILI (7.2% in vaccinated group and 13.4% in unvaccinated control group). Lower of drugs, laboratory and total costs in vaccinated group in compare to unvaccinated group (Consequently 1174±4918, 48500±119362 and 90690±119962 in vaccinated group versus.2521±8710, 179494±408479 and 183015±43634 in unvaccinated control group. There wasnt significant difference in deaths between vaccinated group and unvaccinated control group (65 case in vaccinated group and 66 case in unvaccinated group and Odds ratio=1.04). No serious adverse reactions to vaccination were recorded. Thus, influenza vaccination is safe and effective in this population and should become a part of the routine care of old persons who are dwelling in nursing homes.
  Conclusion
  This study implicates clinical efficacy and cost- benefit of influenza vaccination in nursing home residents in Iran. Annual influenza vaccination of old people requires the attention of all nursing home attendants, physicians, and public health organizations.
  Keywords: Influenza vaccine, Elderly, Efficacy, Nursing homes