فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1386)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1386)
 • 134 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله تحقیقی
 • محترم نعمت اللهی، نادر خالصی، حمید مقدسی، مهرداد عسکریان، پروین افسر کازرونی صفحات 153-166
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف طراحی نظام مدیریت اطلاعات HIV/AIDS برای ایران، به منظور محدود کردن اپیدمی ایدز انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش کاربردی و توصیفی، ابتدا وضعیت موجود سیستم مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در ایران با مراجعه به مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت با استفاده از چک لیست در دوره ی زمانی 84-1386 بررسی شد. سپس با بررسی نظام مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی و با استفاده از تکنیک دلفی با نظرخواهی از 24 صاحب نظر رشته های بیماری های عفونی و مدیریت اطلاعات بهداشتی بررسی شد. روایی ابزارها بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق آزمون مجدد اندازه گیری شد. تحلیل داده ها بر اساس مقایسه ی ویژگی های نظام های پیش گفته در کشورهای مورد مطالعه، به صورت تحلیل توصیفی- نظری انجام شد.
  یافته ها
  الگوی نظام مدیریت اطلاعات HIV/AIDS بر اساس مطالعه ی پیشنهادهای WHO و تجارب آمریکا، استرالیا، انگلیس و مالزی بر اساس نیاز کشور در قالب 7 محور «مشخصات کلی سیستم، منابع داده، Minimum Data Set، ضوابط جمع آوری و گزارش داده ها، پردازش داده ها، ضوابط پردازش داده ها و توزیع داده ها» ارائه شد که بعد از اجرای تکنیک دلفی با 3/36 از 44 (5/82 درصد توافق) مورد تایید واقع شد.
  نتیجه گیری
  طراحی و اجرای نظام مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در سطح ملی جهت درک بهتر روند اپیدمی در طی زمان، درک بهتر رفتارهای منتشرکننده ی اپیدمی در کشور، تمرکز بر جمعیت های فرعی با حداکثر ریسک و طراحی پیش گیری و مراقبت با استفاده از داده های با کیفیت بهتر، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ایدز، نظام های مدیریت اطلاعات، نظام های اطلاع رسانی
 • محمدرضا ملکی، امیراشکان نصیری پور، سارا آقابابا صفحات 167-174
  مقدمه
  امروزه نظام های متفاوتی جهت سنجش عملکرد معرفی شده اند. یکی از معتبرترین آن ها در سطح جهانی الگوی بالدریج می باشد که چهارمین معیار آن سنجش، تحلیل و مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی است. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج (Baldrige Model) بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی مقطعی بود و به شیوه ی کاربردی اجرا شد. محیط پژوهش بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بود. داده ها با پاسخ گویی به پرسش نامه ی نسخه ی 2007 الگوی مورد نظر و مقایسه با امتیازهای معیارها گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع اورژانس بیمارستان مورد مطالعه از 90 امتیاز معیار سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، 55/27 امتیاز کسب کرد.
  نتیجه گیری
  از لحاظ سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، سازمان مورد مطالعه در سطح سوم تعالی قرار دارد. با توجه به آن که در الگوی اشاره شده از امتیازدهی برای بهبود مستمر عملکرد، رشد و تعالی در سازمان ها استفاده می شود، پژوهشگران پیشنهاد می کنند فرآیند بهبود و ارزیابی تا افزایش امتیازات ادامه یابد.
  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، فوریت های پزشکی، بیمارستان ها
 • غلامرضا مرادی، مریم احمدی، علیرضا ظهور، فربد عبادی فردآذر، محمدرضا صابری صفحات 175-184
  مقدمه
  وب سایت اطلاع رسانی بیمارستانی، سیستمی مناسب برای تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و کادر درمانی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی ساختار و محتوای وب سایت های بیمارستان های آموزشی ایران انجام گردید.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی، ابتدا وب سایت های قابل دسترس بیمارستان های آموزشی ایران در اینترنت شناسایی شد. سپس ساختار وب سایت ها تحلیل و ارزیابی گردید و در نهایت تحلیل محتوا و ارزیابی اطلاعات بر اساس محتوای موجود در هر صفحه انجام و یافته ها با همدیگر مقایسه شد. جامعه ی این پژوهش شامل 152 وب سایت بیمارستان های آموزشی در کل کشور ایران بود. تعداد نمونه ی پژوهش، 8 وب سایت بود و برای جمع آوری داده ها از چهار چک لیست استفاده شد. روایی با نظر متخصصین تایید شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین امتیازات کسب شده در زمینه ی «;ساختار»;، برابر 12 امتیاز (40 درصد) از کل امتیازات بود. میانگین امتیازات «;محتوای صفحه ی اصلی»; وب سایت های مورد بررسی، برابر 75/5 امتیاز (3/38 درصد) بود. میانگین امتیازات «;محتوای صفحه ی درباره ی ما»;، معادل 6/2 امتیاز (7/13 درصد) بود و میانگین امتیازات «;محتویات موضوعی»; (سایر لینک ها) در وب سایت های مورد پژوهش، معادل2 امتیاز (3/8 درصد) از کل امتیازات بود.
  نتیجه گیری
  وب سایت های بیمارستان های آموزشی ایران از نظر ساختاری، در سطح متوسط و از نظر محتوا و زیرلینک ها (محتویات موضوعی)، در سطح بسیار ضعیف بودند و بنابراین نیاز به اصلاح، تکمیل و گسترش دارند.
  کلیدواژگان: اینترنت، بیمارستان های آموزشی، ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، نظام های اطلاع رسانی، نظام های اطلاعات بیمارستانی، تحلیل جامع، پایگاه های اطلاعاتی
 • محمد توکلی زاده راوری صفحات 185-192
  مقدمه
  سرعنوان های موضوعی پزشکی (MeSH) با بیش از 000 23 سرعنوان، منعکس کننده ی موضوعات حوزه ی علوم پزشکی است. لذا در این پژوهش با همبستگی بین توسعه ی MeSH و افزایش رکوردهای Medline می توان چگونگی گسترش آماری موضوعات حوزه ی پزشکی را در طول زمان مورد سنجش قرار داد.
  روش بررسی
  در یک پژوهش تحلیلی، حدود یک میلیون رکورد از موضوعات علوم پزشکی و انتشارات نمایه شده در دامنه ی Medline به طور تصادفی انتخاب شد. از طریق تعیین همبستگی بین افزایش تعداد مدارک Medline و افزودن سرعنوان های جدید به MeSH، به دو سؤال در خصوص گسترش موضوعات پزشکی پاسخ داده شد: 1. موضوعات پزشکی در طول زمان از لحاظ کمی چگونه در MeSH گسترش یافته است؟ 2. امروزه در ازای تولید و انتشار چند مدرک علمی پزشکی، یک موضوع جدید تولید و به صورت سرعنوان به MeSH افزوده می شود؟
  یافته ها
  توسعه ی MeSH در طول زمان، به صورت لگاریتمی در سه فاز مختلف صورت گرفته است. با تلفیق این سه فاز در یک فاز واحد، فرمولی برای پیش بینی توسعه ی MeSH و موضوعات پزشکی در ازای افزایش انتشارات این حوزه به دست آمد. از طرفی روشن گردید که امروزه، به صورت خطی، در ازای انتشار بیش از 250 مدرک در موضوعات گوناگون علوم پزشکی، یک موضوع جدید فراهم و به MeSH افزوده می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بر خلاف برخی از نظرها، گسترش موضوعات علمی پویاست و این پویایی به صورت خطی است و هرگز متوقف نمی شود.
  کلیدواژگان: Medline، سرعنوان های موضوعی، اصطلاح نامه
 • مهدی کاهویی_محسن سلیمانی_سهیلا قضوی_..سیف ا اعلایی صفحات 193-202
  مقدمه
  سیستم اطلاعات بیمارستانی نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان ها دارد. در این پژوهش نحوه ی تعامل، دیدگاه و رضایت پرستاران و کارکنان بخش های بالینی درباره ی اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر روی برخی از فعالیت های درمانی بررسی شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش تحلیلی، تاثیر سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بر برخی از فعالیت های مراقبتی، وضعیت رفتار، رضایت و نگرش 120 نفر از پرستاران، بهیاران و منشی های بخش های بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان سمنان بررسی شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای بود که اعتبار و روایی آن از راه بررسی متون علمی و انجام آزمون-بازآزمون تایید شد.
  یافته ها
  80 درصد کارکنان چند بار در روز از سیستم رایانه ای بخش خود استفاده می کردند. 55 درصد آنان با در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مراقبتی صحیح،50 درصد با راحت تر شدن بررسی داروهای تجویز شده، 8/45 درصد با کمتر شدن خطاهای کاری، 28 درصد با نظارت بهتر بر سیر درمانی بیماران و 15 درصد با بهبود نتیجه ی درمان به دنبال استفاده از HIS موافق بودند. بین رضایت کارکنان از تاثیر HIS بر روی فرایند مراقبت از بیماران و رضایت کاربران از سیستم و نوع بخش درمانی، رابطه ی معنی داری مشاهده شد (05/0 = P).
  نتیجه گیری
  کمتر از نیمی از کارکنان از تاثیر سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بر فعالیت های مراقبت از بیماران رضایت نسبی داشتند. استفاده از سیستم های سخت افزاری پیشرفت تر (مانند نرم افزارهای تشخیص صدا برای ورود اطلاعات) و ارائه ی راه کارهای قانونی برای پیش گیری از دوباره کاری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نظام های اطلاعات بیمارستانی، نظام های کامپیوتری، فرآیند پرستاری، مراقبت پرستاری، پرستاران
 • صدیقه محمد اسماعیل، سید جواد قاضی میرسعید صفحات 203-214
  دستیابی به اطلاعات، عنصری اساسی در فرآیند پژوهش و تولید علم می باشد و از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می گردد. از این رو آشنایی و بهره گیری از شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز فن آوری های مربوط بدان امری لازم و ضروری است. در این راستا اینترنت، وب، و به تبع آن تکنیک های اطلاعاتی موجود بر روی آن، نظیر خروجی R.S.S Feed یکی از این فن آوری هاست که در سال های اخیر بر روی بسیاری از وب سایت ها، وب لاگ ها و پایگاه های اطلاعاتی ظاهر گردیده و در اندک زمانی به گسترده ترین و قابل ترین وسیله ی آگاهی رسانی مبدل شده است. این فن آوری به کلیه ی کتابداران و اطلاع رسانان اجازه می دهد تا به اطلاعات موجود بر روی سایت ها، وب لاگ ها و پایگاه های اطلاعاتی به سرعت دسترسی پیدا کرده، روابط تجاری، اقتصادی، آموزشی، تحقیقاتی، اجتماعی و فرهنگی کاربران را با استفاده از آن سامان بخشند. همچنین کاربران در صورت آشنایی با این فن آوری می توانند به تنهایی به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرده، نیازهای اطلاعاتی خویش را مرتفع نمایند. این خروجی ها با استفاده از زبان های برنامه نویسی ای که برای ایجاد آنها استفاده شده است، آخرین اطلاعات را نمایش می دهند و با اضافه شدن اطلاعات جدید، آنها نیز به روز می شوند. خروجی R.S.S Feed شیوه ای آسان و سریع برای خدمات آگاهی رسانی جاری، معرفی منابع جدید کتابخانه، ارائه ی بهتر خدمات مرجع، آموزش به کاربران و ارتباط با کاربران کتابخانه است که کتابداران وکتابخانه ها درکنار سایر ابزار وخدمات موجود نباید از آن غافل باشد. به همین علت در این پژوهش که به روش مستند (کتابخانه ای) و با بررسی متون و منابع مرتبط صورت گرفت، تلاش شد تا ضمن ارائه ی تعریفی از R.S.S Feed، مزایای استفاده از آن بیان گردد. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که به طور کلی R.S.Sخوان ها به دو دسته ی مبتنی بر وب و مبتنی بر نرم افزارهای خاص تقسیم می شوند که برای شناخت آنها نمونه هایی از هر نوع معرفی می گردد و در پایان با تعریف این عنصر اطلاعاتی و کارکردهای متعدد آن در حوزه ی اطلاع رسانی به ویژه در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به بیان نقشی که کتابداران در تامین اطلاعات مورد نیاز کاربران در وب سایت ها، وب لاگ ها و پایگاه های اطلاعاتی ایفا می نمایند، می پردازد.
  کلیدواژگان: اینترنت، وب جهانی، کتابداری و اطلاع رسانی، خدمات کتابخانه ای
 • آذر کبیرزاده، بنیامین محسنی ساروی، زلیخا اصغری، ابراهیم باقریان فرح آبادی، رحیم باقرزاده لداری صفحات 215-222
  مقدمه
  دست اندرکاران حرفه های پزشکی به دلیل بر عهده داشتن مسؤولیت تامین سلامت و درمان بیماران، تحت تاثیر عوامل متعدد استرس زا هستند. در این پژوهش میزان سلامت عمومی، استرس و عوامل استرس زا در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های استان مازندران بررسی شد.
  روش بررسی
  این پژوهش تحلیلی- مقطعی، به صورت سرشماری بر روی کارکنان انجام شد. برای بررسی میزان سلامت عمومی از پرسش نامه Goldberg، میزان استرس از پرسش نامه ی Osipow و عوامل استرس زا، از پرسش نامه ی پژوهشگرساخته، استفاده شد. کل کارکنان شاغل 231 نفر که 178 پرسش نامه قابل آنالیز بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  از نظر سلامت روان، کارکنان شاغل در مراکز خصوصی وضعیت مطلوب تری داشتند و مسؤولین بخش ها در معرض خطر بیشتری بودند. مهم ترین عامل استرس زا در واحد بایگانی، کمبود فضا، واحد کدگذاری، عدم ثبت درست اطلاعات در پرونده و واحد پذیرش و آمار، کمبود کارکنان بود. میزان استرس در کارکنان در حد طبیعی و میانگین سلامت روان در کارکنان با رشته ی مدارک پزشکی کم تر بود. بین میزان سلامت عمومی و نیز استرس با رشته ی تحصیلی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در هنگام بررسی میزان سلامت روان کارکنان مدارک پزشکی در حد قابل قبول بود و آنان از نظر میزان استرس در سطح طبیعی قرار داشتند. با توجه به نوع خدمت کارکنان این بخش و با در نظر گرفتن سال های خدمت افراد تا زمان بازنشستگی و همچنین هزینه های ناشی از عوارض استرس بر انسان، برطرف نمودن عوامل استرس زا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تنش، بهداشت شغلی، کارکنان علوم پزشکی و وابسته، مدارک پزشکی، بهداشت همگانی، بهداشت روانی
 • احمد شعبانی، سید عباس مرجانی صفحات 223-230
  مقدمه
  ایران از کشورهای بلاخیز جهان محسوب می شود و با توجه به گستردگی میراث فرهنگی آن، بهره مند از نهادهای متنوع آموزشی و پژوهشی است. از آن جا که مهم ترین هدف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی حفظ و نگهداری این میراث است، این پژوهش رعایت اصول ایمنی در ساختمان کتابخانه های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته ی مطالعات توصیفی است. جامعه ی پژوهش شامل 33 کتابخانه ی وابسته به سازمان آستان قدس رضوی در داخل و خارج از شهر مشهد در مهرماه 1386 بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته انجام شد که روایی آن با استفاده از نظر استادان و خبرگان فن بررسی و اعتبار و پایایی آن با ضریب اعتبار Alfa Cronbach مساوی 88/0مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های تعیین شده امنیتی برای کتابخانه ها به ترتیب اولویت عبارت است از: ایمنی در برابر خسارت ناشی از خرابی تاسیسات، ایمنی در برابر بلایای طبیعی و ایمنی در برابر آتش سوزی.
  نتیجه گیری
  در نتیجه گیری کلی این تحقیق می توان گفت که کتابخانه ها باید برنامه ی بلند مدت و اجرایی برای مواجهه با بحران تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: ایمنی، ایمنی تجهیزات، پیش گیری از حوادث، مدیریت ایمنی از حوادث، کتابخانه ها
 • فریبا رخش، فریده موحدی صفحات 231-237
  مقدمه
  امروزه مراجعه کنندگان به کتابخانه ها خواهان دسترسی سریع و مستقیم به اطلاعات مورد نیاز خود می باشند. بنا بر این کتابداران باید انگیزه ها و هدف های جستجوی اطلاعات دانشجویان، ماهیت و نوع اطلاعات مورد جستجو و روش ها و ابزارهای مورد استفاده در دستیابی به اطلاعات را بشناسند تا راه های صحیح ارائه ی اطلاعات به مراجعین شکل گیرد. هدف از این پژوهش تعیین نیاز اطلاع یابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان در سال 1385بوده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی، 94 نفر از دانشجویان ترم اول (54 نفر) و ترم آخر (40 نفر) در مقطع کارشناسی سه رشته ی آموزشی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان وارد شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی آن از طریق نظرسنجی از استادان و صاحب نظران مربوط و پایایی در حجم نمونه ی پایلوت مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش اعتبار پرسش نامه از ضریب Cronbach Alfa استفاده شد و اعتبار پرسش نامه بر اساس حجم Pilot، 88 درصد برآورد گردید تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار توصیفی صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان نیاز اطلاعاتی دانشجویان در ترم های مختلف تحصیلی متفاوت بود و دلیل اصلی عدم استفاده ی صحیح دانشجویان از منابع کتابخانه، نداشتن آگاهی و آموزش لازم در این زمینه بود.
  نتیجه گیری
  آموزش دانشجویان در زمینه ی کاربرد منابع الکترونیکی برای دستیابی سریع و بهتر به اطلاعات می تواند نیازهای خاص اطلاعاتی ایشان را برآورده ساخته، بر ارتباط میان استادان و کتابداران و گسترش مجموعه ی الکترونیکی کتابخانه و سواد اطلاعاتی دانشجویان مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات، منابع اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، دانشجویان
 • مهتاب کرمی، زکیه پیری صفحات 239-248
  کدگذاری بالینی، فرایندی است برای ترجمه ی مستندات پزشکی به کدهای تشخیصی که طی آن اقدامات و عملیات مالی داده های مراقبت بهداشتی به وسیله کد یا سیستم شماره گذاری نمایش داده می شوند. کدگذاری بالینی در مراقبت بهداشتی، یک فرایند از مدیریت دانش تلقی می شود، زیرا برخی از مفاهیم مدیریت دانش در آن مصداق پیدا می کند. مفاهیمی از قبیل کدگذاری (رمزنگاری) دانش، بسته بندی دانش و ارائه ی دانش به متقاضیان آن و سرانجام فراهم کردن هماهنگی بین منابع فکری، فرایند تبدیل داده به دانش در صنعت مراقبت بهداشتی یک فرایند مداوم است و دانش پدید آمده در هر مرحله می تواند به عنوان داده برای مراحل بالاتر در نظر گرفته شود. بنابراین سازماندهی دانش مربوط به بیماری ها با فرایند کدگذاری بالینی انجام می گیرد. به این ترتیب پایگاه داده ای که برای فرایند کدگذاری پدید می آید، داده های تشخیصی و کدهای اختصاص داده شده را در قالب جداول رابطه ای (اطلاعات) سازماندهی می نمایند. ابزارهایی چون داده کاوی و پردازش تحلیلی آنلاین می توانند از انبوه اطلاعات این پایگاه های رابطه ای، دانش با ارزشی را فراهم کنند.از سوی دیگر ایجاد گروه های تخصصی و گروه های مباحثه ی آنلاین می تواند نقش به سزایی در تسهیم دانش و در نتیجه بهبود عملکرد فرایندهای بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی و به خصوص فرایند کدگذاری ایفا نمایند. متخصصین مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی لازم است جایگاه واقعی کدگذاری بالینی را شناخته، تاثیر کار خود را بر مدیریت دانش در مراقبت بهداشتی و نیز تصمیمات سلامتی درک نمایند و از طرف دیگر با شناخت و به کارگیری ابزارهای مدیریت دانش عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، دانش، طبقه بندی ها، بیماری ها
 • گزارش ویژه
 • نمایه دوره سوم و چهارم
  صفحات 251-263
|
 • Mohtaram Nematollahi, Nader Khalesi, Hamid Moghaddasi, Mehrdad Askarian, Parvin Afsarkazerooni Pages 153-166
  Introduction
  The present research has been conducted to design the HIV/AIDS Surveillance system for Iran applying WHO recommendations, using the experiences of the countries having the lead in the design and implementation of the system.
  Methods
  In this descriptive study of applied kind, we initially investigated the existing circumstances governing Iran's HIV/AIDS information system from the Ministry of Health using a checklist. Subsequently, the HIV/AIDS surveillance system of selected countries (USA, United Kingdom and Australia) were studied and based on the country's requirements, a model was proposed and designed for Iran. The Delphi technique was utilized to find the views of 24 experts in infectious diseases and Health Information Management. The validity of research instruments was measured using content validity and the reliability was obtained using attest-retest method.
  Results
  A model for HIV/AIDS surveillance system was presented based on WHO recommendations and using the experiences of selected countries. This was presented in six axes: general specifications of the system, minimum data set, data collection and reporting, data processing, data processing rules, and data distribution. Using Delphi technique, the results were approved obtaining the score of 36.3 out of 44 (82.5 percent).
  Conclusion
  The design and implementation of HIV/AIDS surveillance system at the nation level in Iran is proposed for a better understanding of the epidemic procedure and spreading behaviors as well as focusing on the at high risk subpopulations and designing a prevention and care system using high quality data.
 • Mohammadreza Maleki, Amirashkan Nasiripour, Sara Aghababa Pages 167-174
  Introduction
  Baldrige model is the most important performance measurement system in world class. The forth criterion of this model is measurement, analysis, and knowledge management in health care.
  Methods
  This was a descriptive and cross sectional study implementing applied manner. Data were collected and compare with response of the 2007 version of the model questionnaire.
  Results
  The score for the emergency room of the studied hospital was 27.55 out of 90 points in measurement, analysis, and knowledge management criteria.
  Conclusion
  The emergency room of the studied hospital had the second level of excellence. Since the baldrige model scoring system is used for continues improvement of performance and excellence in organizations, it is recommended that this evaluation and improvement process continue to increase the scores and improve the performance.
 • Gholamreza Moradi, Maryam Ahmadi, Alireza Zohoor, Farbod Ebadifardazar, Mohammadreza Saberi Pages 175-184
  Introduction
  Nowadays, various tools are used in health informatics; the type of these tools should be related to the patient's and healthcare provider's needs. Hospital websites are suitable systems for data exchange and communication between patient and healthcare providers. This study performed for analysis and evaluation of structure and content of websites of the educational hospitals in Iran.
  Methods
  In a descriptive study, 8 Iranian educational hospital websites were analyzed for structure, content and related links by using 4 researcher made check lists
  Results
  The average score was 12/30 for structural analysis. 5.75/15, 2.6/19, and 2/24 were calculated scores for of, content analysis of homepage, ";about us"; page, and other links, respectively.
  Conclusion
  In general, the structure of Iranian educational hospital websites is at medium level and their content is at very weak level.
 • Mohammad Tavakolizadehravari Pages 185-192
  Introduction
  The subject headings of MeSH in medicine is more than 23,000 which is an index for the medical sciences subjects. This study aims to find the correlation between development of MeSH and increase of medline records to assess the statistical development of medical sciences subjects during the time.
  Methods
  This is an analytical study of the subjects of medical sciences and medline publications index. A sample of one million medline records was selected randomly and the correlation between the increase in the number of medline records and the increase of head titles in MeSH was assessed to answer the two following questions: 1. How has the quantity of medical subjects developed during time? 2. Currently by the production and publication of how many medical scientific papers a new subject might be added to the headings of MeSH?
  Results
  Development of MeSH during the time happened as a logarithm in three different phases. Putting these three phases into one, we found a formula to predict development of MeSH and its headings by the increase of publications in the field. Also, we found that nowadays by the publication of more than 250 papers in various subjects of the medical sciences, a new subject is created and added to MeSH linearly.
  Conclusion
  The results showed that in spite of some ideas, development of scientific subjects is dynamic and is linearly dynamic and will not stop.
 • Mahdi Kahouei, Mohsen Soleimani, Soheila Qazvi, Seifollah Alaei Pages 193-202
  Introduction
  The appropriate use of the hospital information computer networks and its acceptance by the health care personnel can improve the quality of health care services and decrease the expenses. This study investigated the views, attitudes and satisfaction of the nurses and clinical personnel about the effectiveness of hospital information system on some medical activities.
  Methods
  This analytical study investigated the behavior, satisfaction and attitudes of 120 nurses, auxiliary nurses and secretaries working in the outpatients and admitting wards of the educational and medical center of Amir al-momenin in Semnan about the effectiveness of hospital information system on some of the caring activities during 2006 to 2007. Data were collected by a questionnaire whose reliability and validity were approved by investigating in scientific texts and test-retest. The questionnaire was filled by the personnel who had more than 3 years working experience. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics method with p=0.05.
  Results
  Most of the personnel (80%) were using their ward's computer systems several times a day. They agreed with availability of appropriate health care information (55%), reduction of errors (45.8%), better supervision on patient's treatment process (28%), and improvement of the treatment results by using information systems (15%). These personnel believed that information system made it easier to search prescribed medicines (50%), and to find the patients difficulties (20%). In general, 52 subjects were satisfied by the effectiveness of system in some health care activities of the clinical wards and a few (4) were completely satisfied by that. There was a significant relation between the personnel satisfaction with HIS effectiveness on the patient caring process and the satisfaction with user-friendliness of the systems and the medical ward
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, Sayedjavad Ghazimirsaeid Pages 203-214
  Access to information is a fundamental element in research and production of science process, as well as one of the metrics of development. So, the awareness and use of communicational and informational networks, as well as their related technologies could be really necessary. In this connection, internet, web and related techniques, such as RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary, or RDF Site Summary) is one of these technologies which appeared on many websites, weblogs and databases, in recent years and became the most expanded and suitable tool for making awareness. Obviously, this technology allows the librarians and information scientists to find access to the existential information on websites, weblogs and databases, in order to improve their commercial, economical, educational, research, social and cultural relations. More over, using this technology can make users to access to their information by themselves, and to fulfill their informational needs. This technology through its own language programming can show the latest information and become up to date by adding new information. RSS is a simple and quick method for current awareness, new book list, reference services, education and communication with users, which should not be ignored by librarian in libraries and information centers.Therefore, we tried first to give a definition of RSS feed as well as to present its advantages for application; then we try divide RSS readers into two main groups; web based and special software based, with some examples of each group. At the end, we suggest that for better understanding and also for providing appropriate and suitable information services for users, this technique (RSS Feed) and its facilities should not be ignored by librarians in the libraries and information centers.
 • Azar Kabirzadeh, Benyamin Mohsenisaravi, Zolikha Asghari, Ebrahim Bagherianfarahabadi, Rahim Bagerzadehladari Pages 215-222
  Introduction
  Hospital staff, because of their responsibility for keep health and treatment of patients, may be affected by many stressful factors. In this study, rate of general health, stress level, and stressful factors in medical records staff working in Mazandaran hospitals was surveyed.
  Methods
  In this descriptive (cross sectional) research, all medical record staff were participated (no sampling). General health questionnaire (GHQ), Osipow questionnaire (for rate of stress), and a researcher made questionnaire (for find out the stress factors) were used. Data was analyzed with SPSS software.
  Results
  The staff working in private hospitals had a better general heath condition. Medical records administrators had more stress. The rate of stress in medical records staff (with academic degree) and in staff with no academic degree was in the same level; but general health level in staff with academic degree was higher. k2 test showed that there was not any significant relation between rate of general health (P = 0.06), stress (P = 0.21) and course of education.
  Conclusion
  The general health condition in all staff was in acceptable rate. Also, the stress level was in natural rate. Attention to medical records workers because of relationship with patients and duration of the time which they must work, for removing stressful factors is suggested.
 • Ahmad Shabani, Sayedabbas Marjani Pages 223-230
  Introduction
  Iran is a natural disaster-prone country with a great variety of educational and research institutions owing to the wide range of its cultural heritage. The main goal of libraries and information centers is to take care of these heritage. This study investigated the principles of safety in the buildings of the libraries financed by the Astan Qods Razavi.
  Methods
  This is an applied research and a descriptive study. The study population consisted of 33 libraries administered by the Astan Qods Razavi but in the city of Mashhad and outside the city. The study carried out in October 2007. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity was confirmed by the professors and professionals and the reliability was assessed by Alfa Cronbach (88%). SPSS software was used to analyze the data.
  Results
  The findings showed that described index for the library safety based on their priorities are: safety against problems with the building installations, safety against natural disasters and safety against fire.
  Conclusion
  Generally, it can be concluded that the libraries need a long term plan to prepare themselves for crisis management.
 • Fariba Rakhsh, Farideh Movahedi Pages 231-237
  Introduction
  Library users expect fast and direct access to the information they need and the variety of user's searching behavior have lead to new library services. Therefore, in order to provide the correct data to the library users, librarians should know the student's searching motives and aims, the type and nature of resources they search and methods and instruments they use to access the data. This study investigates the search needs of the students in the first and last semester of the faculty of management and medical information sciences in 2006.
  Methods
  This is an analytical survey. The study population included 94 students (54 in the first semester and 40 in the last semester) of the faculty of management and medical information sciences of Isfahan in 3 undergraduate majors. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity was approved by professors and professionals and a pilot study in the sample size which was equal to 88%. The reliability was checked by Alfa Cronbach. Data were analyzed by Excell software and quantitative statistics such as percentage and frequency were used.
  Results
  The findings showed that the searching needs of the students are different in various semesters of their study period and the main reason for not using the library resources correctly is lack of knowledge and education about it.
  Conclusion
  It is recommended to educate the university students how to use the electronic resources for a faster and better access to data they need. Also, communication between professors and librarians can help development of electronic databases of the library as well as improvement of the student's literacy of the library usage.
 • Mahtab Karami, Zakie Piri Pages 239-248
  Clinical coding is a translation of medical documents to diagnostic, procedure and financial codes. Health care data are displayed with codes. Clinical coding is a knowledge process in health care and include concepts of knowledge management such as codification of knowledge, storage of knowledge, packaging of knowledge with its details and delivery to users and coordinating of intellectual resources.Conversion process of data into knowledge is a continual process in health care industry and knowledge created in any phase is a data for upper phase too. So clinical coding performs organization of knowledge is related to diseases. The databases taken from clinical coding process display diagnostic data and codes in relational table formats of data mining and On-Line Analysis Processing (OLAP) can discover knowledge from it. Furthermore creation of On-Line Discussion Group can play important role in knowledge sharing and improvement in process of Health care information management particularly clinical coding.Health care information management professions need to identify real situation of clinical coding and impact of their functions on knowledge management in healthcare and health decisions and thus improve their practice with knowledge management tools.