فهرست مطالب

یافته - سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1387)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1387)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/10/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی پوریا، معصومعلی معصومی، عزت الله رفیعی، فریدون سبزی، منصور رضایی، حسن حسین زادگان، ماندانا صالحی، پروین مظفری صفحه 3
  مقدمه
  آترواسکلروزیس شایعترین علت مرگ در کشورهای پیشرفته بوده و عامل حدود یک میلیون مرگ در سال درایالات متحده می باشد. علاوه بر عوامل شناخته شده، عوامل عفونی را در ایجاد آن دخیل دانسته اند و هدف از مطالعه ما، کشف ارتباط این عوامل (کلامیدیا پنومونیه و هلیکوباکتر پیلوری) با آترواسکلروزیس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که ازنوع تحلیلی و Case-Control (مورد- شاهدی) می باشد تعداد 30 مورد بیمارکه تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته هم از نظر سرولوژی وهم ازنظر هیستولوژی از نمونه های بافتی محل پانچ آئورت و30 مورد شاهد که تحت آنژیوگرافی قرارگرفته وعروق کرونر سالم دارند فقط از نظر سرولوژی مورد بررسی قرار گرفته و یافته ها به روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سرولوژی دو گروه از لحاظ IgA و IgG ضد Cpn و IgG ضد Hp با هم تفاوت آماری معنی داری نداشتند ولی IgA ضد Hp در گروه بیمار بطور معنی داری از گروه کنترل دارای موارد مثبت بیشتری بود (003/0 p<). در ضمن در گروه بیمار در پانچ بیوپسی از جدار ائورت 6 مورد باکتری Cpn (20%) و 8 مورد باکتری Hp (7/26%) یافت شد و وقتی سرولوژی گروه بیمار با پاتولوژی جدار آئورت با هم مقایسه شد دیده شد که رفتار دوباکتری درتهاجم موضعی و بروز واکنش سیستمیک با هم متفاوت می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که Hp ممکن است در بروز واکنش سیستمیک جهت ایجاد آترواسکلروزیس موثر باشد ولی نقش Cpn را رد می کند ولی هردو باکتری قادر به تهاجم موضعی به جدار آئورت هستند.
  کلیدواژگان: آترواسکلوروزیس، کلامیدیا پنومونیه، هلیکوباکترپیلوری
 • فرانک رضایی، مریم چلبی، شراره مقیم، احمد مقاره عابد، جمشید فقری صفحه 13
  مقدمه
  پریودنتیت یک بیماری عفونی شایع والتهابی است که باعث تخریب بافت های نگهدارنده دندان و از دست رفتن دندان می شود. یافته های اخیر نشان می دهد که عفونت پریودنتال به طرز قابل توجهی باعث افزایش خطر ابتلا به بعضی از بیماری های سیستمیک می گردد. از مهمترین عوامل ایجاد عفونت در پریودنشیوم، باکتری ها به ویژه پورفیروموناس ژنژیوالیس و باکتروئیدس فورسیتوس می باشند.در بین روش های تشخیص باکتری ها به نظر می رسد Multiplex PCR از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار است با این روش می توان چند نوع میکروارگانیسم را به طور همزمان با هم تشخیص داد.
  مواد و روش ها
  نمونه پلاک زیر لثه ای از 61 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن (34 زن، 27 مرد، دامنه سنی 69-24 سال، میانگین سنی 43 سال) و 40 فرد سالم (22 زن، 18 مرد، دامنه سنی 69-21 سال، میانگین سنی 41 سال)که به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند، گرفته شد.سپس DNA نمونه ها استخراج و Multiplex PCR انجام شد.
  یافته ها
  باکتروئیدس فورسیتوس 50/52 % از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن تشخیص داده شد در حالی که در هیچ سایت سالمی دیده نشد و پورفیروموناس ژنژیوالیس در 61/83 % از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و 40% از افراد سالم تشخیص داده شد. (05/0 p <).
  بحث و نتیجه گیری
  به کمک Multiplex PCR می توان این دو باکتری را به صورت همزمان تشخیص دادو نتایج بدست آمده نشان می دهد پورفیروموناس ژنژیوالیس از اهمیت بیشتری در ایجاد پریودنتیت مزمن برخوردار است. با توجه به این که بیماری پریودنتیت یکی از عوامل مستعد کننده بیماری های سیستمیک است تشخیص و درمان به موقع این بیماری حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت، باکتری های بی هوازی گرم منفی
 • مهناز مردانی، اعظم محسن زاده، قدرت الله دهستانی اردکانی، مهدی بیرجندی صفحه 21
  مقدمه
  مطالعات متعدد حاکی از آن است که اسهال در مبتلایان به سوء تغذیه شایع تر است، زیرا سوء تغذیه زمینه ساز عفونت شده و عفونت نیز منجر به اسهال می شود که خود چرخه معیوب شناخته شده ای است با توجه به شیوع بالای گاستروانتریت در کودکان، و تاثیر وضعیت تغذیه ای بر بروز عفونتهای تنفسی و گوارشی، همچنین هزینه های بالای وارده بر دولت و خانواده ها به دلیل دوره های بستری طولانی مدت کودکان، این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه ای کودکان مبتلا به گاستروانتریت با طول مدت بستری آنها، در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در سال 1386 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت مقطعی بر روی 100 کودک زیر 2 سال مبتلا به گاستروانتریت انجام گرفت بیماران به دو گروه 50 نفری، شامل کودکان با «وضع تغذیه مناسب» و کودکان مبتلا به «سوء تغذیه» تقسیم شدند. جهت از بین بردن متغیرهای مخدوشگر، کودکان مورد مطالعه با داشتن: وزن هنگام تولد بالاتر از 2500 گرم، فاصله تولد با نوزاد قبلی بیشتر از 2 سال، نداشتن سابقه بستری به علت هرگونه بیماری در 6 ماهه گذشته و محدوده سنی مادران بین 20 تا 35 سال، به روش متوالی انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید میانگین مدت بستری در دو گروه فوق مقایسه گردید و تاثیر متغیرهای مداخله گر احتمالی با فاصله اطمینان 95 درصد تعیین گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه بین میانگین مدت بستری (بر حسب روز) با وضع تغذیه، در دو گروه کودکان مورد مطالعه تفاوت معنی دار آماری مشاهده گردید (001/0 p<)، بطوریکه متوسط مدت بستری در کودکان زیر 2 سال مبتلا به گاستروانتریت توام با «سوء تغذیه»، 86/3 روز بود، حال آنکه در کودکان با «وضع تغذیه مناسب» 58/2 روز بود از بین متغیرهای مخدوشگر موثر بر طول مدت بستری، فقط، تغذیه انحصاری با شیر مادر بر طول مدت بستری تاثیر آماری معنی داری داشت (001/0 < p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که درمیان کودکان مبتلا به گاستروانتریت طول مدت بستری در بیمارستان ارتباط معنی داری با وضع تغذیه آنان دارد.
  کلیدواژگان: گاستروانتریت، تغذیه مناسب، سوء تغذیه، خرم آباد
 • فرشاد امیرخیزی، فریدون سیاسی، سارا مینایی، محمود جلالی، احمدرضا درستی مطلق، مریم چمری صفحه 31
  مقدمه
  فشار خون بالا یکی از عوامل خطرساز در بروز بیماری های قلبی- عروقی است. از طرفی، نمایه های تن سنجی مانند نمایه توده بدن (BMI)، محیط دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) بطور مستقل باعث تغییرات فشار خون می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت فشار خون در زنان روستایی استان کرمان و تعیین ارتباط آن با نمایه های تن سنجی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 370 نفر از زنان سنین باروری (45-20 سال) ساکن روستاهای استان کرمان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. اطلاعات عمومی افراد مورد بررسی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مستقیم جمع آوری شد. اندازه های تن سنجی شامل قد، وزن، محیط دور کمر و دور باسن اندازه گیری و نمایه توده بدن (BMI) و نسبت دورکمر به دور باسن (WHR) برای هر یک از افراد مورد بررسی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA)، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  9/15 درصد و 8/22 درصد زنان مورد بررسی به ترتیب مبتلا به چاقی و چاقی شکمی (8/0< WHR) بودند. همچنین، 3/14 درصد از زنان، مبتلا به پرفشاری خون بودند. فشار خون زنان با افزایش وزن، BMI، WHR، محیط دور کمر و تعداد بارداری ها بطور معنی داری افزایش یافته بود. علاوه بر این، بین BMI با فشارخون سیستولی (SBP) و فشار خون دیاستولی (DBP) همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (به ترتیب 0001/0> p، 32/0= r و002/0> p، 26/0= r). همچنین، WHR با SBP (003/0> p، 22/0= r) و DBP (002/0> p، 24/0= r) همبستگی مثبت معنی دار داشت. محیط دور کمر نیز با DBP همبستگی مثبت معنی دار داشت (05/0> p، 18/0= r).
  بحث و نتیجه گیری
  بین نمایه های تن سنجی با تغییرات فشار خون در زنان سنین باروری ارتباط مستقیم معنی دار وجود دارد. بطور کلی کنترل وزن و حفظ تناسب اندام در پیشگیری از ابتلای زنان به پرفشاری خون مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: فشار خون، چاقی، نمایه های تن سنجی، زنان
 • مژگان مسعودی، پروین آستی صفحه 39
  مقدمه
  واردشدن ترومابه زنان باردارمی تواند منجر به عوارض زودرس مانند دکولمان جفت و زایمان زودرس و در نهایت خونریزی و مرگ مادر و جنین شود. به همین دلیل تروما یکی از علل مهم بروز حاملگی های پرخطرمحسوب می شود. از هر 12 زن باردار یک نفر دچار صدمات جسمی می شود و 7% حاملگی ها گرفتار عوازض ناشی از صدمات می شوند. سوانح رانندگی معمولترین علت غیر زایمانی مرگ و میر مادر در دوران بارداری است. درهمین راستا پژوهشی با هدف تعیین حاملگی های پر خطر ناشی از تروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی ومراکز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطا لعه توصیفی و مقطعی است. در این پژوهش کلیه زنان بارداری (71 نفر) که به علت صدمات ازاول مهر1384 تا پایان شهریور1385(به مدت یکسال) به مرکز پزشکی قانونی ومراکز درمانی دانشگاهی خرم آبادمراجعه کرده بودند مورد بررسی قرارگرفتند. ابزار گرداوری داده های پژوهش یک پرسشنامه و برگ ثبت مشاهدات بود وکلیه واحدهای مورد پژوهش ظرف 24 تا 48 ساعت اول بعد از وقوع تروما در محل بستری مورد بررسی قرار میگرفتند و پس ازترخیص یک ماه بعداز سانحه بر اساس آدرس محل سکونت از نظر وقوع عوارض پیگیری انجا م می شد.اطلاعات به دست امده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار تو صیفی واستنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج پژوهش علت مراجعه 1/60% ازواحد های مورد پژوهش تروماهای اتفاقی و 6/31 %سورفتار و 3/8% خود کشی بود که شایعترین علت تروماهای اتفاقی تصادف با وسایل نقلیه بود.از نظر تروماهای عمدی زنانی که مورد سورفتار همسر قرار گرفته بودند دارای بیشترین فراوانی بودندمیانگین سن بارداری 6/22 هفته ونیزبیشترین محل آسیب ناحیه شکم و اکثر صدمات به تروما های متعدد اختصاص داشت.بیشترین عارضه در تروماهای اتفاقی زایمان زودرس و درصدمات عمدی مرگ مادر و جنین بود.در این پژوهش آزمونهای آماری ارتباط معنی داری بین علت صدمات ونوع تروما با عوارض بارداری نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از شیوع بالای سوانح و سورفتار وخودکشی در زنان باردارموردپژوهش است وکلیه عوارض ایجادشده عوارض زودرس می باشد همچنین مقایسه نتایج با سایر پزوهشهای مشابه حاکی از وقوع بیشتر صدمات عمدی است که با آموزش به مادران و خانواده های آنان و آگاه ساختن از عوارض جسمی وروانی سو رفتار و نیزجلوگیری از عدم قرارگیری مادران در شرایط پر خطرمانند بستن کمربند ایمنی میتوان تا حد موثری از وقوع سوانح و عوارض بالاخص مرگ مادر و جنین پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: تروما، بارداری، عوارض، پرخطر
 • اصغر اکبری صفحه 45
  مقدمه
  درد شانه سومین اختلال اسکلتی عضلانی بعد از دردهای کمر و گردن است. بیشتر علائم شانه به تاندون کلاهک چرخاننده نسبت داده شده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات لیزر کم توان با اولتراسوند درمانی در درمان تاندونیت کلاهک چرخاننده شانه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی در سال 1385، در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. سی بیمار با تشخیص تاندونیت کلاهک چرخاننده به صورت تصادفی در دو گروه لیزر کم توان (15 بیمار) و اولتراسوند درمانی (15 بیمار) قرار گرفتند. قدرت عضلات ابداکتور، چرخاننده های داخلی و خارجی شانه با دینامومتر دستی (کیلوگرم) و دامنه حرکات ابداکشن، چرخش داخلی و خارجی شانه با گونیامتر (درجه) قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. درد با مقیاس اندازه گیری دیداری (VAS) ارزیابی شد. گروه لیزر کم توان به مدت 3 دقیقه تحت درمان با لیزر کم توان گالیوم-آرسناید، فرکانس 5 کیلوهرتز، و پروب با توان متوسط خروجی 100میلی وات، طول موج 905 نانومتر، پهنای پالس 200 نانوثانیه و میزان انرژی 6 ژول و گروه اولتراسونددرمانی به مدت 10 دقیقه در روز تحت درمان با اولتراسوند نوع منقطع (1:4) با شدت 1 وات بر سانتی متر مربع و فرکانس 1 مگاهرتز قرار گرفتند. درمان برای هر دو گروه 3 روز در هفته و به مدت 10 روز انجام شد. داده ها با آزمون های آماری t زوج و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه لیزر کم توان درجه درد در حرکت ابداکشن شانه از 6/1 ± 06/6 به 3/1 ± 5، در حرکت چرخش داخلی شانه از 5/1 ± 3/5 به 3/1 ± 7/4 و در حرکت چرخش خارجی شانه از 4/1 ± 06/5 به 44/1 ± 3/4 کاهش یافت (05/0> p). در گروه اولتراسوند درمانی درجه درد در حرکت ابداکشن شانه از 06/1 ± 3/6 به 01/1 ± 2/6، در حرکت چرخش داخلی شانه از 9/0 ± 07/6 به 84/0 ± 9/5 و در حرکت چرخش خارجی شانه از 92/0 ± 87/5 به 96/0 ± 8/5 کاهش یافت (05/0< p). مقایسه نتایج بعد از درمان بین دو گروه نشان داد که قدرت عضلات ابداکتور، چرخاننده های داخلی و خارجی شانه در گروه لیزر کم توان نسبت به گروه اولتراسوند درمانی ارتقا (05/0> p) و درجه درد در هر سه حرکت در گروه لیزر نسبت به گروه اولتراسوند درمانی کاهش یافته است (05/0> p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه از کاربرد یک دوره لیزر کم توان گالیوم-آرسناید به منظور کاهش درد، و در نتیجه بروز قدرت عضلات، در بیماران مبتلا به تاندونیت کلاهک چرخاننده حمایت می کنند. یک دوره درمان با لیزرکم توان موثرتر از اولتراسوند درمانی است.
  کلیدواژگان: ناندونیت، کلاهک چرخاننده، لیزر، اولتراسوند درمانی، درد
 • فاطمه قاسمی، فاطمه ولی زاده، مرضیه مومن نسب صفحه 55
  مقدمه
  اشتباهات داروئی شایع ترین علت قابل اجتناب آسیب با منشا ناشناخته برای بیماران هستند و از هر3 حادثه داروئی یک مورد در اثر اشتباه پرستار هنگام دادن دارو به بیمار اتفاق می افتد. از آنجا که دستورات داروئی بخش مهمی از فرایند درمان بیمار می باشد، عدم توجه به اصول صحیح به کارگیری آن می تواند منجر به بروز مشکلات عدیده ای چون درمان نادرست و ناموفق یا ناقص و بالا خره بروز معضلات قانونی گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین نظرات و آگاهی پرسنل پرستاری در رابطه با اشتباهات دارویی و راه های پیشگیری از آن در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در سال 1384 بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی-مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 86 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در سال 1384 بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختار یافته بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه13 و آزمونهای آمار توصیفی و مجذور کای مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پرستاران کمبود نیرو (100%)، زیاد بودن شیفت، شب کاری و شیفت های طولانی و پشت سر هم (7/83%)، مشکلات فردی یا شخصی پرستار (9/79%)، حضور همراه و شلوغی بخش (9/79%) و شرایط نامناسب محیطی (3/73%) را مهمترین علل وقوع اشتباهات دارویی گزارش کردند. ترس از توبیخ و تنبیه (4/88%)، مهم نبودن اشتباه دارویی (57%)و عدم برخورد حمایتی مسولان پرستاری (50%) مهمترین علل عدم گزارش اشتباهات دارویی گزارش شدند. افزایش نیرو متناسب با تعداد بیماران (8/98%)، آموزش پرسنل (5/96%) و اطلاع رسانی در مورد داروهای جدید (8/69%) مهمترین روش های پیشگیری از بروز اشتباهات دارویی گزارش شدند. در 8/62% میزان آگاهی پرستاران در مورد اشتباهات دارویی و روش های پیشگیری از آن در حد متوسط بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد از نظر پرستاران اقداماتی مثل کاهش فشار کار و افزایش نیرو متناسب با تعداد بیمار، بهبود شرایط محیطی بخش ها و حذف مخدوش کننده های تمرکز، انجام اقداماتی برای آموزش و بهبود آگاهی پرسنل، افزایش نقش فارماکولوژیستهای بالینی، ایجاد سیستم گزارش خطاهای رخ داده و تمرکز بر علت بروز خطانه فردیکه مرتکب اشتباه شده و افزایش سیستم های کنترل و نظارت می تواند در کاهش خطاهای دارویی موثر باشد و باید برای اقدامات و قوانین مربوط به پیشگیری و گزارش اشتباهات دارویی هم به فرد و هم بهسیستم توجه داشت.
  کلیدواژگان: نظرات، آگاهی، پرستار، اشتباه دارویی، پیشگیری، خرم آباد
 • مژگان ساکی، اعظم محسن زاده، محمد جواد طراحی، ماندانا ساکی صفحه 65
  مقدمه
  نوزادان حتی وقتی سالم متولد می شوند ممکن اسن تحت عملیات دردناک قرار گیرند. کاهش درد حین مداخلات پزشکی حق هر موجود زنده ای می باشد. در بسیاری از مطالعات ثابت شده است که تجربیات دردناک دوران نوزادی علاوه بر عوارض زودرس از قبیل تاکیکاردی، تاکی پنه و افزایش نیازهای متابولیک بدن می تواند پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیک فرد نسبت به درد را در دوره های بعدی زندگی تشدید نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر وضعیتهای مختلف نوزادان بر روی پاسخ های آنان به درد درحین خونگیری وریدی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است.جامعه مورد مطالعه شامل نوزادان بستری به دلیل زردی فیزیولوژیک در بیمارستان کودکان خرم آباد در نیمه دوم سال 1384 بودند که هیچگونه بیماری زمینه ای دیگری نداشتند. نوزادان به جززردی از لحاظ کلیه معاینات سیستمیک طبیعی بودند. حجم نمونه 50 نفر بوده، ازهمه نوزادان در طی سه روز متوالی در سه وضعیت مختلف دمر (Supine)، به پشت خوابیده (Prone) و در آغوش مادر (Kangaroo Care) و از مکانهای مشابه بدن نوزاد خونگیری وریدی به عمل آمد. جهت بررسی پاسخ های نوزادان به درد از معیار DAN استفاده شد. پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز اعم از جنسیت، وضعیت ترم، سن و وزن، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تستهای آماری کولموگروف – اسمیرنوف، فریدمن، ویلکاکسون، همبستگی و T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که کمترین پاسخ نوزادان به درد در وضعیت KC یعنی حالتی که نوزاد در آغوش مادر بوده و تماس پوستی مستقیم وجود دارد می باشد. پاسخ های ضد درد دروضعیت Supine بیشترین مقدار رانشان داد (001/0 p<).همچنین مشخص گردید که بین میزان انواع پاسخ های ضد درد در نوزادان (تغییرات صورت، حرکات اندامها، پاسخ های صوتی) در سه پوزیشن مورد مطالعه، در تمامی موارد مقایسه از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، وضعیت KC در کاهش درد وی حین فرآیند های دردناک می تواند مؤثرتر از دیگر وضعیتها باشد. جهت تکمیل نتایج این مطالعه توصیه می شود که مطالعات مشابهی صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: درد، وضعیت، نوزادان
 • سیدعباس طباطبایی، سیدمظفر هاشمی، مجتبی احمدی نژاد صفحه 71
  مقدمه
  گواترهای نابجای اولیه مدیاستن بسیار نادر بوده و کمتر از 1% گواترهای خلف جناغی و مدیاستینال است و خونگیری آنها از عروق داخل قفسه صدری می باشد.
  گزارش مورد: ما یک بیمار مرد 61 ساله با گواتر مولتی ندولر در گردن و گواتر نابجای اولیه مدیاستن را معرفی می کنیم که با یک توده بزرگ در مدیاستن قدامی که از حدود 6 ماه قبل از مراجعه با علامت تنگی نفس و خس خس سینه مراجعه نموده بود که با برش عرضی گردن و استرنوتومی نسبی جدار باز شد و توده های مزبور برداشته شدند و تمامی علائم بالینی بیمار در پیگیری از بین رفت. خونگیری توده مدیاستن از عروق داخل قفسه صدری شریان و ورید بی نام بود.
  بحث و نتیجه گیری
  ماتیرویدنابجای مدیاستن واقعی را گزارش نمو دیم که با برش مید استرنوتو می به صورت کامل برداشته شد و کلیه علایم بیمار از بین رفت.
  کلیدواژگان: تیروئید نابجا، مدیاستن، سرفه مزمن، تنگی نفس
|
 • A. Pooria, M. Maasoomi Page 3
  Background
  Atherosclerosis is the most common cause of deaths in the developed countries and causes one million mortalities per year in the USA. Smoking, hypertension, diabetes, obesity, hyperlipidemia, stress, and low activity are known to be the causes of atherosclerosis. The objective of this study is to confirm the relationship between chlamydia pneumonia (Cpn), as well as helicobacter pylori (Hp) and atherosclerosis.
  Materials And Methods
  In this analytical case-control study two groups of patients were studied. The first group including 30 patients over 30 years old with coronary artery disease were operated using coronary artery bypass graft. The control group included 30 persons assessed with angiography and having normal coronary arteries. The data were collected and analyzed using statistical methods.
  Results
  The two groups were similar in terms of IgA and IgG anti-Cpn, and IgG anti- Hp but they were statistically different concerning IgA anti-Hp which had more positive cases in the case group in comparison with the control group (p<0.003). Additionally, 6 and 8 positive findings in immunohistochemistry (IHC) of the aortic punch biopsy were observed in Cpn and Hp respectively. When the serologic and histological findings were compared, it was revealed that the two bacteria had different behaviors in local invasion and systemic reactions.
  Conclusion
  This study confirmed that Hp could cause atherosclerosis by activating systemic reactions while Cpn could not cause it. Moreover, in 20% and 26.7% of the cases Cpn and Hp respectively revealed invasions to the aortic tissues which could result in atherosclerosis. It is recommended that this study must be repeated with large numbers of patients and control groups, and the control groups must be cadavers so that their aortic tissues can be biopsied.
 • F. Rezaei, M. Chalabi Page 13
  Background
  Periodontitis is a common inflammatory and infectious disease which destroys the supporting structure of the teeth. Recent studies show that periodontal infection significantly increases the risk of some systemic diseases. It is generally accepted that bacterial species notably Porphyromonas gingivalis and Bacteroides forsythus are highly associated with periodontium. Molecular methods such as Multiplex PCR seem to be more sensitive and faster. Multiplex PCR alone can lower the limit of bacterial detection. Several pathogens can be detected simultaneously by this method.
  Materials And Methods
  The Subgingival plaque samples from 61 patients including 34 women and 27 men in the age range of 24-69 years and an average age of 43 suffering from chronic periodontitis with probing depth of PD6, and from 40 periodontally healthy controls including 22 women and 18 men in the age range of 21-69 years and an average age of 41.35 were collected by sterile curette. In this study, two species-specific forward primers were used in combination with a single reverse primer. The sample's DNA was extracted and Multiplex PCR was administered.
  Results
  Porphyromonas gingivalis was detected in 51 samples (83.61%) and 16 samples (40%) of the chronic periodontitis patients and the healthy subjects respectively. Moreover, Bacteroides forsythus was detected in 32 samples (52.50%) of the chronic periodontitis patients but it was not detected in any of the samples from the healthy group.
  Conclusion
  P. gingivalis and B. forsythus can be simultaneously detected using Multiplex PCR. The present data suggest that P. gingivalis is a more important factor in the etiology of chronic periodontitis. Further studies are needed to determine the spectrum of pathogenicity of the disease and effective management of diagnosis and treatment in order to decrease the risk of periodontal complications such as systemic infections.
 • M. Mardani, A. Mohsenzadeh Page 21
  Background
  Numerous studies indicate that diarrhea is more common in persons suffering from malnutrition, because malnutrition causes infection and infection leads to diarrhea which in turn it is a notorious defective cycle. Regarding the high prevalence of gastroenteritis, especially in less than 2 years old children, and relatively high prevalence of malnutrition in children in developing countries that cause impacted high expenses on government and families, because of long term hospitalization of children, this research was carried out to study relationship between nutritional status of children with gastroenteritis and their duration of hospitalization in Khorramabad Shahid Madani hospital in 2007.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional study, 100 children under 2 years old with gastroenteritis were investigated. They were divided into groups of 50 including "well nourished" and "mal nourished", then the duration of hospitalization in both groups was compared. Nutritional status of the children was measured by dividing their weight by their 50% of standard weight for their ages. Children with birth interval from previous child more than 2 years, birth weight over 2500 grams, mothers’ age range of 20-35 years, lack of hospitalization during the last 6 months were selected. Data were collected using questionnaire. The effect of the other likely interfering variables, with 95 percent of confidence interval, were determined.
  Results
  A significant relation between mean time of hospitalization (in terms of day)and nutritional status of the children was observed (P<0.001) mean time of hospitalization in well nourished group was 2.58 days, however in mal nourished group it was 3.86 days. Among interfering variables, only exclusive breast feeding showed a significant effect on the duration of hospitalization (P=0.001). Most of the children suffering from gastroenteritis were between 7-12 months of age. Mean age of mal nourished children was 8.96 months, while for well nourished children it was 10.18 months.
  Conclusion
  According to our results, malnutrition leads to a significant increase in duration of hospitalization in children suffering from gastroenteritis disease.
 • F. Amirkhizi, F. Siassi Page 31
  Background
  High blood pressure (BP) is one of the most important modifiable risk factors of cardiovascular diseases. Furthermore, anthropometric indices such as body mass index (BMI), waist circumference and waist-to-hip ratio (WHR) can independently and sometimes more severely lead to BP changes. The objective of this study was to assess BP status and its relationship with anthropometric indices among women in rural areas of Kerman province, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 370 women of reproductive age (20-45 years old). General information were gathered from each sample using questionnaire and face-to-face interview. Body weight, height, waist and hip circumferences were measured and BMI and WHR were calculated for each subject. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), independent t-test and Pearson’s correlation coefficient tests.
  Results
  15.9% and 22.8% of subjects were obese and abdominal obese (WHR>0.8) respectively. 14.3% of subjects were also hypertensive. BP significantly increased with weight, BMI, WHR, waist circumference and number of pregnancy. Furthermore, BMI was positively associated with systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) (r =0.26, p<0. 002 and r =0.32, p<0.0001 respectively).There was also a positive correlation between WHR with SBP (r =0.22, p<0.003) and DBP (r =0.24, p<0.002). In addition, waist circumference was positively correlated with DBP (r =0.18, p<0.05).
  Conclusion
  Anthropometric indices have positive and significant correlation with blood pressure changes in women of reproductive age. It is generally recommended to consider weight control and body fitness for hypertension prevention in women.
 • Dr A. Akbari Page 45
  Background
  Shoulder pain is the third most prevalent cause of musculoskeletal disorder after low back and cervical pains. Most of the shoulder symptoms are attributed to the rotator cuff. The objective of this study was to compare the effects of low-power laser therapy with ultrasound therapy on the patients with rotator cuff tendonitis.
  Materials And Methods
  This clinical trial was performed in Zahedan university of medical sciences in 2006. Thirty patients with rotator cuff tendonitis were randomly assigned to either a low-power laser therapy group (15 patients) or an ultrasound therapy group (15 patients). Strength (kg) of shoulder abductor, and internal and external rotator muscles, as well as range (degree) of shoulder abduction, and internal and external rotation were measured before and after intervention using hand-held dynamometer and goniometer respectively. The pain was evaluated using the visual analogue scale. In the laser group, a low-level Ga-As laser was applied with a 100 mw point probe (average power), wave length of 905 nm, pulse duration of 200 ns, 6 J/cm2 dosage, 5 KHz frequency, and lasting 3 minutes. The ultrasound treatment was applied with a power of 1 W/cm2, a frequency of 1 MHz, pulse mode of 1:4, and lasting 10 minutes on each occasion. The treatment was carried out 3 times weekly for 10 days. The data were analyzed using independent sample t-test and paired t-test.
  Results
  The pain in the laser group was significantly decreased from 6.06±1.6 to 5±1.3 in abduction, from 5.3±1.5 to 4.7±1.3 in internal rotation, and from 5.06±1.4 to 4.3±1.44 in external rotation (p<0.05). On the other hand, the pain in the ultrasound therapy group was decreased from 6.3±1.06 to 6.2±1.01 in abduction, from 6.07±0.9 to 5.9±0.84 in internal rotation, and from 5.87±0.92 to 5.8±0.96 in external rotation (p>0.05). A significant improvement after treatment was observed in the laser group in measures of shoulder abductor, internal rotator and external rotator muscles strength compared to those of the ultrasound therapy group (p<0.05). The pain level was also significantly decreased after the treatment in the laser group compared to the ultrasound therapy group in each of the three movements (p<0.05).
  Conclusion
  In rotator cuff tendonitis, the results support the effectiveness of Gallium-arsenide low power laser therapy in order to decrease pain, and subsequently the occurrence of muscle strength. A period of low power laser therapy is more efficient than ultrasound therapy.
 • Sf Ghasemi, F. Valizadeh Page 55
  Background
  Medication errors are the most common avoidable causes of iatrogenic injuries in patients. One out of every three medication errors occurs when a nurse prescribes drug to a patient. Since medication instructions are among the most important parts in the patient's treatment process, their inappropriate application can lead to many serious consequences such as incomplete or incorrect therapy, as well as legal problems. The present study was carried out to verify the knowledge and attitude of nurses regarding medication error, and its prophylactic ways in educational and therapeutic hospitals of Khorramabad in 2005.
  Materials And Methods
  The samples of this descriptive cross-sectional study included 86 randomly selected nurses who worked in educational and therapeutic hospitals of Khorramabad in 2005. Data collection instruments were a questionnaire and the structured interview. The collected data were analyzed using SPSS software (version 13), Chi-square and descriptive statistic test.
  Results
  Analyzing the data indicated that the nurses stated the moot important causes of medication errors as follows: inadequate number of nurses (100%), night and repeated long shifts (83.7%), personal problems of the nurses (79.9%), presence of the patients’ attendants and crowded wards (79.9%), and inappropriate environmental conditions of the wards (73.3%). Fear of receiving reprimands and punishment (88.4%), triviality of errors (57%), and unsupportive attitude of the nursing officials (50%) were the most frequently cited reasons for not reporting the medication errors. Moreover, adequate nurse to patient ratio (98.8%), staff continuing education (96.5%), and adequate information about medications (69.8%) were reported as the most important ways to prevent medication errors. Also 62.8% of the cases had moderate knowledge regarding medication error and its prophylactic ways.
  Conclusion
  The data analysis showed that from the nurse's viewpoints, some interventions including increasing adequate nurse to patient ratio, improving environmental conditions of work, reducing environmental distractions such as interruptions and stressors, increasing staffs’ information about medications, increasing the role of clinical pharmacologists, creating medication error reporting systems, supportive attitude of nursing officials, focusing on causes of errors, and improving controlling and supervising systems can have remarkable effects on reducing medication errors. Moreover, both individuals and systems have to be taken into consideration when rules and regulations concerning medication error reporting and prevention are made.
 • M. Saki, A. Mohsenzade Page 65
  Background
  Neonates expose to painful procedures even when come to birth healthy. Pain reduction is a definite right for each living creature during medical intervention. It has bee proved by many studies that painful experiences during babyhood, besides the early complications such as tachycardia, tachypnea and increase of body metabolic needs, can intensify individual’s physiologic and behavioral responses to pain in next stages of life. The purpose of this study is to examine the efficacy of supine, prone and kangaroo care (KC) positions on diminishing the pain response of term neonates during acute pain of venopuncture.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 50 healthy neonates between 39 to 40 weeks of gestational age with physiologic icter requiring bilirubin estimation were assigned to receive a venous puncture and assessed for their responses to the pain of venopuncture performed in a standard manner. Blood sampling was performed by an expert nurse in charge of each neonate in three positions including supine, kangaroo care (KC) at a 24-hour interval during 3 days. The place and condition of sampling were equal for all neonates. Pain responses were assessed using DAN scale, then the gathered data were analyzed using SPSS software and statistical tests.
  Results
  According to the obtained results there was no significant differences between pain score in supine and prone positions. Limb movements score in supine position was significantly higher than two other positions (P<0.001) and vocal expression score in KC position was significantly higher than two other positions. In supine position, pain profile score was significantly lower in subjects with higher weight and there was same result in KC position.
  Conclusion
  Based on the results, KC position seems to effectively decrease pain during venopuncture and other painful procedures, but it is suggested to do similar studies to complete the outcome of the present study.
 • Dr Sa Tabatabai, Dr Sm Hashemi, Dr M. Ahmadinejad Page 71
  Background
  The primary ectopic goiters of mediastinum, specially of posterior mediastinum is rare and estimated on 1% of the goiters of retro sternal and mediastinum and their blood supplies is from intra thoracic vessels.
  Case Presentation
  We introduce a patient who referred with the complain of a huge mass in the anterior medistinum. His complain presented by dyspnea breathlessness and chronic cough at first. This mass was removed easily through collar incision and partial strernotomy. Throught surgery we found that blood supply of mass arised from thoracic vessels and inominate artery, with drainage to inominate vien. Following mass removal, all the symptoms of the patient were resolved.
  Conclusion
  we presented an uncommon true primary ectopic mediastinal goiter resected through a median strnotomy with complete excision and relief of all symptoms.