فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، 1387)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، 1387)
 • 78 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین خاکدامن، عباس پورمیدانی، سید علی نجات سالاری صفحه 1
  این تحقیق به منظور بررسی علل خشکیدگی درختان سرونقره ای (Cupressus arizonica) دراستان قم، طی سالهای 84-1382 اجرا گردید. محل اجرای طرح در فاصله 9 کیلومتری جنوب شهرستان قم (پارک غدیر) بود. شرایط اکولوژیک منطقه ارزیابی و همچنین آزمایشهایی درمورد مشخصات عوامل بیماری زا و آلودگی های قارچی درختان انجام گردید. در این تحقیق ضمن بررسی شرایط ایده آل رشد وتوسعه سرونقره ای، عوامل محدود کننده رشد وتوسعه و نیز خطرهایی که پایداری آن را درمنطقه تهدید می نماید، مطالعه گردید. از قسمتهای آلوده بخصوص زخم های ایجاد شده روی تنه اصلی نمونه برداری صورت گرفت. اثبات بیماری زایی عامل بیماری به روش آلوده کردن نهالها درگلخانه انجام گرفت. بدین صورت که روی ساقه هرنهال زخم ایجاد نموده و یک دیسک از پرگنه درحال رشد قارچ درمحل زخم ایجاد شده روی ساقه نهال قرارداده شد. بیماری زایی پس از سه هفته با پوسیدگی در محل زخم به اثبات رسید. نتایج نشان داد که مجموعه ای از عوامل اکولوژیک و فیزیولوژیک باعث خشکیدگی درختان سرونقره ای شده اند. بعلت نامناسب بودن خاک و شوری آب، درخت به تدریج ضعیف شده و از طرفی عدم آبشویی املاح به علت نامناسب بودن بافت خاک، باعث تجمع املاح و شورشدن بیش از حد خاک گردیده است. با ضعیف شدن درخت فراهم شدن شرایط مساعد برای گسترش عوامل بیماری زا، به مرور زمان این عوامل و از جمله قارچ بیماری زای Nattrassia mangiferae Suttan and Dayko گیاه را تحت تاثیر قرارداده و روند خشکیدگی درخت را تسریع و تشدید نموده است. این قارچ پس از ورود به بافت گیاه میزبان به سیستم آوندی گیاه وارد شده و باعث مسدود شدن آوندها می گردد و گیاه آلوده از قسمت تاج به سمت پایین خشک می شود. در محل نفوذ قارچ برروی تنه و شاخه ها معمولا زخم هایی ایجاد میشود و به علت مسدودشدن آوندها درناحیه زخم شیره گیاه به صورت صمغ به بیرون تراوش می نماید. این قارچ پاتوژن بسیار مخربی است و به دلیل داشتن میزبانهای زیاد، حضور آن در فضای سبز نگران کننده می باشد.
  کلیدواژگان: سرونقره ای، خشکیدگی تدریجی، آلودگی قارچی، Nattrassia mangiferae، قم
 • میرمعصوم عراقی، کامران رهنما، عبدالحسین طاهری صفحه 10
  بیماری مرگ هلندی نارون یکی ازمهمترین بیماریهای آوندی است که تاکنون باعث بوجود آمدن اپیدمی های بسیار شدید و وسیعی دردنیا شده است. امروزه با توجه به ظهور گونه ها و نژادهای مهاجم تر بیماری، در راستای اقدامات مدیریتی علیه این بیماری، بهترین راه استفاده از گونه ها و واریته های مقاوم تشخیص داده شده است. در این تحقیق میزان مقاومت سه گونه نارون چتری (Umus carpinifolia var. umbraculifera Rehd)، ملج (U. glabra Huds) و چینی (U. parvifolia Jacq) دراثر مایه کوبی با 3 جدایه از قارچ Ophiostoma novo-ulmi تحت شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تعیین درصد پژمردگی و ریزش برگ نشان داد که نهالهای نارون چتری و ملخ دارای حساسیت بسیار زیادی به عامل بیماری هستند و پس از گذشت 8 هفته بطور کامل دچار پژمردگی شدند، ولی نهالهای نارون چینی پس از گذشت این مدت درصد پژمردگی کمی از خود نشان دادند. بررسی درصد پژمردگی نهالهاس از 8 هفته از زمان مایه کوبی نشان داد که نهالهای نارون چینی با 11-1 درصد در مقایسه با دو گونه دیگر به طور معنی داری (5%>P) حساسیت کمتری نسبت به جدایه های عامل بیماری نشان دادند. در این میان، جدایه On3 عامل بیماری نسبت به دو جدایه دیگر شدت بیماری زایی بیشتری داشت. همچنین، این تحقیق نشان داد که به رغم مقاومت نسبی نارون چینی در برابر این بیماری، نژادهای جدید عامل بیماری از توان بیماری زایی بیشتری برخوردار هستند. استفاده از این گونه نارون، به عنوان گونه ای مقاوم نسبت به بیماری مرگ هلندی در سطح بسیار وسیع در کشور و نیز بکارگیری آن در برنامه های اصلاح نارون و جایگزینی آن به جای گونه های حساس نظیر نارون چتری و ملج در این مقاله بحث شده است.
  کلیدواژگان: بیماری مرگ هلندی نارون، مقاومت، نارون چتری، ملج، نارون چینی، Ophiostoma novo، ulmi
 • سیدرضا گلستانه، سید ابراهیم صادقی، ابراهیم عزیز خانی، ناصر فرار صفحه 20
  شناسایی عوامل گالزای درختان بلوط که از تنوع گونه ای بالایی برخوردارند تاکنون در مناطق وسیعی از کشور انجام شده، اما لزوم انجام تحیقات تکمیلی را در این خصوص می طلبد. مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی جمع آوری و شناسایی حشرات گالزای درختان بلوط حاشیه جنوبی نوار زاگرس بوده که به صورت زیرپروژه طرح ملی و در دواستان فارس و خوزستان طی سالهای 1384 لغایت 1385 اجرا گردید. در این تحقیق علاوه بر مطالعه عوامل گالزای درختان بلوط بخصوص زنبورهای خانواده Cynipidae، عوامل پارازیت و همچنین حشرات همسفره با این عوامل گالزا جمع آوری و شناسایی گردیدند. دراین مطالعه مناطق مورد بررسی عبارت از: سپیدان، قائمیه و نورآباد دراستان فارس و باغملک، مسجد سلیمان و اندیمشک در استان خوزستان بودند. نمونه برداری هردوهفته یکبار انجام و گال های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل گردیدند. گال های جمع آوری شده بر اساس شکل ظاهری یکسان به ظروف پرورش منتقل و پس از خروج حشرات کدگذاری و جهت شناسایی دقیق به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارسال گردیدند. در مجموع 7 گونه زنبور گالزا از خانواده Cynipidae به نامهای Aphelonyx persica، Dryocosmus Israeli، Neuroterus saliens، Neuroterus lanuginosus، Pseudoneuroterus macropterus، Dryocosmus tavakolli و Dryocosmus mikoi روی میزبان بلوطی ایرانی Quercus brantii در مناطق مورد بررسی جمع آوری و شناسایی گردیدند. همچنین تعداد 9 گونه زنبورپارازیتوئید متعلق به 6 خانواده مختلف از بال غشائیان از گالهای جمع آوری شده جداسازی و شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: حشرات گالزا، بلوط، زنبورهای Cynipidae، زنبورهای پارازیتوئید، فارس، خوزستان
 • سعیده سادات میرزاده واقفی، محمدعلی رجامند صفحه 29
  شهر تهران به علت داشتن موقعیت خاص جغرافیایی که از یک طرف به شیبهای جنوبی البرز مرکزی محدود و از طرفی درشمال غرب دشت کویر قرارگرفته است، ازنظرمطالعات پوشش گیاهی جالب است. دراین مقاله به بررسی علفهای هرز موجود در پارکهای تهران پرداخته شده است. بررسی یوشش گیاهی درون پلاتهایی که به روش سطح حداقل تعیین شده بود، انجام گرفت. در مجموع 50 گونه علف هرز متعلق به 21 خانواده و 40 جنس از مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید. در میان گونه های جمع آوری شده تیره گندمیان (Poaceae) با 12 گونه (23%) و تیره آفتابگردان (Compositae) با 9 گونه (17%) جزء خانواده های مهم گیاهان خودروی تهران می باشند. شکل زیستی گیاهان موجود در پلاتها براساس روش رونکیه تعیین گردید. کوروتیپ گیاهان نیز با استفاده از فلورها تعیین شد. تروفیت (گیاهان یکساله) با 2/44 درصد (23 گونه) فراوانترین شکل زیستی را تشکیل می دهند. 6/32 درصد گونه ها (17 گونه) پراکنش جهانی دارند و سایر گونه اغلب چند ناحیه ای هستند.
  کلیدواژگان: تهران، علفهای هرز، پارکها، شکل زیستی، کوروتیپ
 • محمد علی علیزاده صفحه 42
  این تحقیق به منظورارزیابی واکنش بذرو گیاهچه های سه گونه Agropyron و دوگونه Bromus به آلودگی مصنوعی اسپورهای دوگونه قارچ Fusarium avenaceum و F. graminearum به اجرا درآمد. بذرهرگونه با دو سطح آلودگی104*124 میلی لیترو 104*62 میلی لیتر (Fusarium avenaceum) و دو سطح آلودگی اسپور 104 *140 میلی لیتر و104*70 میلی لیتر (F. graminearum) همراه باشاهد (بذربدون آلودگی) مورد مایه زنی قرار گرفتند. تیمارها درشرایط استاندارد جوانه زنی درآزمایشگاه (ژرمیناتور) و گلخانه (گلدان) مورد مطالعه قرارگرفتند. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، نسبت طول ریشه چه/ساقه چه، نسبت وزن خشک/وزن تر و شاخص بنیه بذرمورد اندازه گیری قرارگرفتند. نتایج نشان داد که واکنش گونه ها درمقابل قارچ های بیماری زا متفاوت بود و اختلاف معنی داری بین تیمار های آلوده و شاهد مشاهده شد. تاثیربیماری زایی قارچ های یاد شده بر روی کاهش سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذرگونه های مورد آزمایش بیشترازسایرصفات بود. تاثیرنامطلوب دوگونه قارچ فوق روی کاهش پارامترهای جوانه زنی درشرایط گلخانه بیشتر از آزمایشگاه بود. ارزش کاشت و مقاومت بذر گونه A. desertorum از A.pectiniform و A. tauri کمتر شد. تمامی خصوصیات بنیه ای بذرژنوتیپ B.persicus1 نسبت به ژنوتیپ B.persicus2 و گونه B.inermis درهر دوآزمایش، کاهش بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: Bromus، Agropyron، Fusarium avenaceum، F. graminearum، جوانه زنی بذر، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه
 • محمدرضا بابایی، سیف الله خورنکه، کامبیز اسپهبدی صفحه 54
  کشت وتوسعه گونه های مختلف صنوبر از جمله. Populus deltoides Bartr در سالهای اخیر در استانهای شمالی کشورمورد استقبال قرارگرفته است. چندین گونه از حشرات و آفات نباتی به این گونه با ارزش حمله می کنند که پروانه گالزای صنوبر (Paranthrene tabaniformis Root (Lep:Sesiidae یکی از مهمترین آنها است. با این حال، هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با خسارت وارده، مقاومت و یاحساسیت P. deltoides به این آفت در دست نیست. بنابراین برای تعیین میزان تحمل این گونه گیاهی به آفت P. tabaniformis تعداد 30 اصله نهال یکساله سالم و 30 اصله نهال یکساله آلوده به لاروآفت ازکلن 55/69 p.d. انتخلب شدند ونهالها در6 ردیف 5 تایی به فاصله 5/1×5/1 متردرتیمارهای آزمایشی بازکشت شدند. بررسیهای کمی شامل ارتفاع و قطریقه نهالها اندازه گیری و رویش آنها در دوسال پیاپی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میزان رویش ارتفاعی نهالهای آفت زده درسال اول (نهالهای دو ساله) کمتر ازنهالهای سالم بود ولی درسال دوم (نهالهای سه ساله) اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نشد و نهالهای آفت زده همانند نهالهای سالم رشد خوبی داشتند. بین رویش قطری نهالهای آفت زده و سالم درسالهای اول و دوم اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: صنوبر، پروانه گالزا، Populus deltoides، Paranthrene tabaniformis، تحمل، مازندران
 • نورعلی رجبی مظهر، سعید محرمی پور، سید ابراهیم صادقی صفحه 62
  پارامترهای جدول زندگی شته مومی صنوبر (Phloeomyzus passerinii Sign.) به عنوان یکی از آفات مهم درختان صنوبرتبریزی درسال 1382-1381 مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظورپوره های یک روزه شته روی قلمه هایی ازکلن های صنوبر به طول 20 و به قطر 5/1 تا 2 سانتیمتر متعلق به 4 گونه Populus alba L.، P. nigra L.، P. deltoids Marsh، P. x. euramericana Guinier مستقرگردید. این آزمایش دراتاق رشد تحت شرایط دمایی 1 ± 21 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت و 8 ساعت تاریکی انجام شد. بعد ازاستقرار پوره ها به آنها اجازه داده شد تا به مرحله بلوغ رسیده و تولیدمثل نمایند. تعداد نتایج تولید شده و تلفات طبیعی آنها درهرروز تا پایان عمر شمارش گردید. براساس این نتایج پارامترهای جدول زندگی شته مومی صنوبر روی هرکلن مورد مطالعه قرار گرفت. برپایه دو متغیرسن (x) و نسبت بازماندگان درفاصله سنی x تا x+1 پارامترهای جدول زندگی از قبیل تغییرات نرخ بقا (LX)، مرگ ومیر ویژه سن (qx)، نسبتی از گروه اصلی که درفاصله سنی x تا x+1 می میرند (dx) و امید به زندگی (ex) محاسبه و منحنی های مربوطه رسم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شته روی کلن های P. alba 58/57، 51/72 P. deltoids، 214 P. x. euramericana Guinier قادر به تغذیه و تولیدمثل نبوده ومی توان نتیجه گرفت که این کلن ها به شته کاملا ایمن هستند. نرخ بقا در کلن (72/56 P. nigra) از روز 13 سیر نزولی را شروع کرد و در روز 21 به صفر رسید، همچنین در این کلن مرگ ومیرویژه سن ازروز 15 شروع و روز 19 به بالاترین حد خود رسید. براین اساس، درکلن 13/47 P. nigra امید به زندگی درشروع زندگی 50/19 بود و بعد از 24 روز به صفر رسید. بالاترین و پایین ترین دوره بقا 13 و 1 به ترتیب در کلن های 72/56 P. nigra و 149/62 P. nigra بود. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که بین پارامترهای جدول زندگی شته درکلن های مختلف صنوبر اختلاف معنی داروجود دارد.
  کلیدواژگان: صنوبر، کلن، جدول زندگی، آنتی بیوز و شته مومی صنوبر
 • بیتا علی، مصطفی نیک نژاد کاظم پور، سیدعلی الهی نیا صفحه 74
  تاکنون دو گونه از باکتریهای جنس Pseudomonas، شامل P. avellanae، P. syringae pv. Syringae به عنوان مولد بیماری شانکرباکتریایی و عامل زوال و خشکیدگی درختان فندق (Corylus avellana) شناسایی شدند. علائم عمده بیماری ایجاد شده توسط P. avellanae شامل پژمردگی سریع جوانه ها، سرشاخه ها و شاخه های درختان طی بهار و تابستان می باشد. برگها پژمرده و خشکیده شده و تا مدتها پس از خشکیده شدن متصل به ساقه باقی می مانند (2001، Scortichini & Mehlenbachher). پوست و کامبیوم درختان بیمارتغییر رنگ داده، ریشه های اولیه نکروز شده و درنهایت منجربه مرگ گیاه می شود. (1994، Tropiano& Scortichini). گیاهانی که مورد حمله P. avellanae قرار گرفته اند در فاصله چند هفته کاملا پژمرده، به سرعت خشکیده شده و می میرند. به همین دلیل بیماری ناشی ازاین باکتری را مرگ درختان فندق نامیده اند (1999، Scortichini). علائم ایجاد شده بوسیله P. syringae pv. Syringae خفیف تر بوده و حالت پژمردگی سریع و مرگ درختان فندق دراثراین باکتری مشاهده نشده است (2002، Scortichini). درایران مطالعات مختصری در زمینه شناسایی و بررسی باکتریهای بیماری زای فندق انجام شده است و تنها گزارش مرتبط با باکتریهای Pseudomonas بیماری زای فندق، جداسازی باکتری P. syringaeازدرختان فندق منطقه دوهزارتنکابن است که حسن زاده و مهدویان از درختان فندق این منطقه که علائم زردی، پژمردگی و تغییر رنگ آوندی را ازخود نشان دادند، باکتری P. syringae را جداسازی و شناسایی نمودند (حسن زاده و مهدویان، 1377). با توجه به خسارت زا بودن باکتری Pseudomonas روی درختان فندق و عدم انجام مطالعه روی این باکتری بیماری زا درگیلان، طی سال 1383 درختان فندق مختلف استان گیلان بازدید شده و ازدرختان دارای علائم مشکوک نمونه برداری گردید. پس ازکشت عصاره بافت های آلوده روی محیط کشت های NA وKing،s B کلنی های کرم رنگ ودارای حالت فلور سانت جداسازی شدند. جدایه های گرم منفی، لوان مثبت، اکسیداز و پکتیناز منفی، کاتالازمثبت و هوازی اجباری بوده، روی برگ توتون واکنش فوق حساسیت ایجاد کرده و قادربه هیدرولیزژلاتین نبودند. بر اساس این خصوصیات، جدایه ها به عنوان جنس Pseudomonas شناسایی شدند. برای انجام آزمون تولید سیرینگومایسین ازقارچ Geotrichum candidum استفاده شد (1992، Young et al.). جدایه های دارای قابلیت ایحاد هسته یخ وتولید سیرینگومایسین بودند ولی قادربه تولید ایندول، احیاءنیترات، تولید H2S، تحمل نمک طعام 7% و هیدرولیزنشاسته نبوده و توین 80 و کازئین را هیدرولیز نمودند. همچنین جدایه ها قادر به استفاده از تارتارات، ال-سیستئین، لیزین، لاکتوز، مالتوز، ال-آرابینوز، گلیسین، تریپتوفان، دکسترین نبودند، ولی از دی-سوربیتول، رافینوز، تره هالوز و سوکروز استفاده کردند. آزمون بیماری زایی جدایه ها روی برگ ها، میوه ها (1992، Yassad et al.) و جوانه های سرشاخه فندق (1971، Jones) نیز مثبت ارزیابی گردید. بر اساس مجموع خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایه ها به عنوان P. syringae pv. Syringae شناسایی شدند (2001، Schaad). الکتروفوزپروتئین (SDS-PAGE) با استفاده ازروش Laemmli با اندکی تغییرات انجام گرفت (1970، Laemmli). کلیه جدایه ها درالکتروفوزپروتئینی تام سلولی به روش یک بعدی درژل پلی اکریل آمید 12% نوارهایی تولید نمودند و پروفیل پروتئینی جدایه ها با جدایه مرجع این پاتوار دریافت شده از کلکسیون باکتری های بیماری زای فرانسه (CFBP) نیز درصدبالایی ازتشابه را میان آنها نشان داد. دراین بررسی برای اولین بار بیماری زایی این پاتوار روی درختان فندق در استان گیلان گزارش شد. باکتری P. avellanae ازهیچ یک ازنمونه های مشکوک مشاهده شده، جداسازی نشد و وجود آن روی درختان فندق استان به اثبات نرسید.
  کلیدواژگان: فندق، باکتری بیماری زا، Pseudomonas، شانکرباکتریایی، گیلان
|
 • H. Khakdaman, A. Pourmeidani, S.A. Salari Page 1
  Arizona cypress (Cupressus arizonica Green.) is an exotic species that has been brought toIran a long time ago. It is planted in different areas with various climatic conditions. Thisresearch was carried out in the period 2004 to 2006 to determine the causal agent of dieback and decline of Arizona cypress trees, at Ghadir Park located 9 kilometer south of Qom city. The optimum or limitation factors studied on the growth and development of cypress trees. At last some recommendation advise for improving current condition. The observations and tests showed that collection of ecological and physiological factors led to Arizona cypress dieback.However primary cause of weakness and mortality the cypress trees in the local conditions, are unsuitable soil and water salinity. Water salinity and lack of leaching, leads to salts assembling.Secondary factors such as Nattrassia mangiferae Suttan and Dayko attack to plant, when they get weak and stress conditions intensified, so speeding and boosting dieback process.
 • M.M. Iraqi, K. Rahnama, A. H. Taheri Page 10
  Dutch elm disease is one of the most important vascular diseases, causing severe epidemics. With regard to occurrence of aggressive species and races of the disease, nowadays applying resistant species and varieties of elm is the best method to manage practices against this disease. In this research, resistance rate of Ulmus carpinifolia var. umbraculifera Rehd., U. glabra Huds. and U. parvifolia Jacq. -inoculated by three isolates of Ophiostoma novo-ulmi in vivo- was evaluated. Estimating the wilt and defoliation percent of saplings of U. carpinifolia var. umbraculifera and U. glabra showed very high susceptibility rate and almost die-off after eight weeks, but saplings of U. parvifolia showed a few wilt percent following the same time laps. The results indicated which saplings of U. parvifolia with 1-11% have, significantly (P<%5), very low susceptibility in comparison with U. carpinifolia var. umbraculifera and U. glabra to the isolates of Ophiostoma novo-ulmi. In this survey, On3 isolate also showed more severity pathogenesis than other isolates. In this survey, has indicated isolates of O. n vo-ulmi have very high pathogenesis ability, in spite of the fact that Chinese elm indicated high relative resistance.Using of this elm, as resistant species against Dutch elm disease in country, to replace highsusceptible species such as U. glabra and U. carpinifolia var. umbraculifera, and using in elmbreeding programs for to obtain hybrid elms with favorite resistances is discussed in this paper.
 • S. R. Golestaneh, S. E. Sadeghii, E. Azizkhani, N. Farrar Page 20
  Galls are induced as a result of interaction between plant hormones and chemo-stimulants of insects. Some Insects make galls especially cynipid family from Hymenoptera. This paper is taken from the national project titled as collection and identification of gall inducing insects and associated natural enemies in oak forests of Iran. The study was performed in 2005-2006 period in Fars and Khozestan provinces. The main ideas of this project were collection and identification of gall inducing insects and the associated natural enemies. The sampling stations were determined in Fars and Khozestan oak forests and host plants were sampled every two weeks. The galls information such as date of sampling, the species, the region, the height and etc. recorded. The galls put in special dishes in lab and their emergence recorded daily. Then the insects insert in ethanol 75% with their specific code. The seven species of Cynipidae family collected on Quercus brantii were as follow: Aphelonyx persica, Dryocosmus israeli, Neuroterus saliens, Neuroterus lanuginosus, Pseudoneuroterus macropterus, Dryocosmus tavakolii and Dryocosmus mikoi. Nine parasitoid species of six Hymenoptera families were identified as well.
 • S. S. Mirzadeh Vaghefi, M. Rajamand Page 29
  City of Tehran because of its specific location in southern slopes of central Alborz Mountains and at the edge of Dasht-e-Kavir is interesting to study in terms of its vegetation. In this paper, germination traits and life history of the weeds are studied in a number of parks in Tehran. Study of the vegetation of plates has performed by minimal area. The total numberber of identified plants are 52 Species from 43 genus and 23 families. Poaceae and Compositae represent as the mostabundant families. Chrotype is recognized by the use of various Flora. Therophytes with 44.2% (23 species) are the most abundant lifeforms. 17 species (32.6% of the total species) are cosmopolite withworldwide distribution and the other species are pluriregional.
 • M. A. Alizadeh Page 42
  The experiment was conducted under field and laboratory conditions for evaluation of seed germination characteristics in 3 genotypes from two species of Bromus and three species of Agropyron collected from different parts of Iran. Seeds samples were treated with spores of Fusarium graminearum (140×104ml and 70×104ml) and F.avenaceum (124×104ml and 62×104ml). Germination percentage, and speed, root/shoot ratio, dry/fresh weight ratio and vigour index were determined in the inoculated seeds as well in control (non-inoculated seeds). Significant differences for the above characteristics were observed between plant species and genotypes and also between 2 Fusarium species. At both densities F.avenaceum, all of traits were decreased in treated seeds in laboratory except for root/shoot ratio. In general, effect of two species of fungi was more on speed of germination and vigor index than on other characteristics. Also more reduction of seed and seedling characteristics caused by the effect of the two fungi species was observed in greenhouse than laboratory condition. Percentage and speed of germination and vigor index were higher in A. intermedium and A. elongatum comparing to other A. desertorum. All seed characteristics of B. persicus1 genotype were lowerthan B. persicus2 genotype and species of B. inermis.
 • M. R. Babaee, S. Khorankeh, K. Spahbodi Page 54
  In recent years planting and extension of Poplar species such as Populus deltoides have een widely accepted in northern Provinces of Iran. This valuable species is attacked by several species of insects and pests which poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis Rott (Lep: Sesiidae), is accounted as the most important one. There is not many information about damage, resistance or susceptibility of P. deltoides to this pest. Therefore, thirty non-infected saplings and thirty infected one year saplings were selected from colon P.d. 69/55 and replanted in six rows with five saplings and 1.5 × 1.5 meter distance at the experimental site. Quantitative traits such as height and cordial diameter of saplings measured and annual growth evaluated for two successive years. Results showed that growth rate for infected saplings was less than noninfectedsaplings in the first year (two years saplings), but there was not any observe significantdifferences between them in the second year (three years saplings) and infected saplings grew as well as uninfected saplings. There were not significant differences between cordial diameter growth of infected and uninfected saplings in the first and second years.
 • N. Rajabi Mazhar, S. Moharramipour, S.E. Sadeghi Page 62
  The life table parameters of woolly poplar aphid (Phloeomyzus passerinii Sign. (Hom:Aphididae)) as an important pest of poplars (Populus spp.) were studied during 2002-3. In this regards, poplar cuts belonging to four species namely, Populus alba, P. deltoids, P. nigra and P. x. euramericana were infested with a newborn aphid (<24h.) and their reproductive process were recorded in a controlled condition, 21±1 Celsius, 60-70% RH and photopriod of 16:8 (L:D). Subsequently, the experiment was carried out with 18 replications and the aphid fecundity and death rate was recorded until the end of lifetime. Thereafter, life table parameters were calculated on each clone. The most basic life table parameters were age x, surviving from birth to exact ages x (lx) using this factors for calculation of life table parameters such as number of survivors for successive x and x+1 dx, age specific mortality qx, and life expectancy ex and the curves were prepared. The aphids on number of clones including, P.alba 58/57, P.deltoids 72/51 and P.x. euramericana 214 could not be able to reproduce, showing the immune responsein these clones. The results revealed that surviving from birth to exact ages x (lx) began at 13th day and reached to zero at 21th day, also age specific mortality (qx) began at 15nd day and reached highest at 19th day on susceptive clone (P. nigra 56/72). Life expectancy (ex) was 19.50 at the initiation of development wich reduced to zero at 24th days. Surviving from birth to exact ages x (lx) were highest at the P. nigra 56/72 (13) and lowest (1) in P. nigra 62/149. Also life expectancy (ex) was highest (19.50) in P. nigra 56/72 and lowest (12.50) in P. seltoides missoriensis. The result revealed that there were differences between parametes of life table in aphids on various poplar clones.
 • Bita Ali, Mostafa Niknejad Kazempour, Seyed Ali Elahinia Page 74
  Two species of Pseudomonas bacteria including P. avellanae and P. syringae pv. syringaehave been identified till now as pathogenic agents on hazelnut trees. During the year 2004, hazelnut trees of Guilan province were visited and samples were taken from trees showin suspicious symptoms. After culturing extracts of the infected tissues on NA and King’s B media, dark white, fluorescent colonies were isolated. The isolates were gram negative, oxidase and pectinase negative, Levan and catalase positive and obligate oxidative. They caused hypersensitive reaction on tobacco leaves and could not hydrolyze gelatin. Based on these characteristics, isolates were identified as the genus Pseudomonas. The isolates had the ability to produce ice nucleation and syringomycin toxon, but they could not produce indole, reduce nitrate, produce H2S, tolerate NaCl 7% and hydrolyze starch, but they hydrolyzed Tween 80 and casein. The isolates also could use tartarate, L-cystein, lysin, lactose, rhamnose, maltose, Larabinose, ribose, glycin, triptophan and dextrin, but they used D-sorbitol, rafinose, trehalose and sucrose. Pathogenicity test of isolates on leaves, fruit and buds of hazelnut branches wasalso positive. Based on all physiological and biochemical characteristics, the isolates wereidentified as P. syringae pv. syringae. Comparison of protein profile of isolates with reference strain of this pathovar also showed a high similarity percentage. Pathogenicity of this pathovar on hazelnut trees in Guilan province was proved for the first time as a result of the current research. P. avellanae was not observed and isolated from any of the suspected samples and existence of it was not proved in this province.