فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1387)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/07/11
 • تعداد عناوین: 16
|
 • دکترحمید ابطحی، محمد جواد قناد زاده، علی هاتف سلمانیان، احسان غزنوی راد، مسعوده کریمی، ندا مولایی صفحه 1
  چکیده: در تشخیص عوامل میکروبی با استفاده از روش های ملکولی، تخلیص کروموزوم مرحله بسیار مهمی است. در این تحقیق با افزایش مدت زمان مرحله دناتوراسیون بدون تخلیص کروموزوم باکتری، با تخریب سلول، تکثیر DNA انجام می شود.
  مقمه: در این مطالعه تجربی، رقت های100/8، 100/4، 100/2، 100/1، 200/1، 400/1، 800/1 و 1600/1 از باکتری در آب مقطر تهیه گردید. پس از آن باکتری ها به روش فیلتراسیون از نمونه جدا گردید. بدون خالص سازی کروموزوم باکتری، با استفاده از روش زنجیره ای پلی مرآز و به کمک پرایمرهای طراحی شده، ژن 16sRNA تکثیر یافت. شناسایی آلودگی 15 حلقه چاه آب شهر اراک و مقایسه آن با روش MPN جهت بررسی حساسیت روش فوق انجام گرفت.
  روش کار
  واکنش زنجیره ای پلی مرآز، آلودگی میکروبی آب، کلی فرم، تشخیص
  نتایج
  کشت رقت های تهیه شده نشان دهنده تایید تعداد باکتری ها در این رقت ها بود. نتیجه واکنش زنجیره ای پلی مرآز رقت ها (پس از فیلتراسیون) نشان داد که این سیستم قادر است وجود باکتری در این رقت ها را شناسایی کند. علاوه بر آن مقایسه تشخیص آلودگی آب به دو روش MPN وPCR انجام گرفته در این تحقیق، نشان دهنده حساسیت بالای روش اخیر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که با روش مذکور علاوه بر این که امکان بروز نتیجه منفی کاذب کمتر می شود نیاز به انجام مراحل سخت، پیچیده و وقت گیر تخلیص کروموزم نیز نمی باشد.
 • سرور آرمان، غزال زاهد، فرشته شکیبایی، مهدی بینا، رضا باقریان، حمید روح افزا صفحه 9
  چکیده: اختلاف بین زوج ها اثرات نا مطلوب همه جانبه بر خود زوج ها، فرزندانشان و جامعه دارد. روش Imago Relationship Therapy(IRT) روش نوینی است که از میزان کارایی آن برای حل اختلافات زوج ها در جامعه ایران اطلاعی در دست نیست.
  مقدمه
  در این کارآزمایی بالینی 80 زوج که به دلیل مشکل کودک خود به درمانگاه های عمومی اطفال مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی در دو گروه با درمان IRT و کنترل (درمان معمول مراکز مشاوره) قرار گرفتند. دو پرسشنامه «جدایی و فاصله» و «مقیاس عشق و احترام گوتمن» قبل، بعد از دوره و 3 ماه بعد از آن تکمیل شد. مشکلات رفتاری کودک توسط «چک لیست رفتار کودک» اندازه گیری شد.
  روش کار
  گفتگوی زوجین، زوجین، مشکلات ارتباطی، مشکلات رفتاری کودکان
  نتایج
  در این مطالعه احترام متقابل در روابط زناشویی (نمره گوتمن) و نمره خرده آزمونهای درجه دوری، احساس انزوا در زندگی مشترک، مبارزه با مشکلات در زندگی (پرسشنامه جدایی و فاصله) بلافاصله پس از اتمام دوره گروه IRT به میزان قابل توجهی وضعیت بهتری داشته است اما پس از 3 ماه از مداخله تفاوت بین دو گروه تنها معنی داری مرزی نشان می دهند (1/0p<). در خرده آزمون موازی بودن زندگی زوجین تفاوت مشاهده شده بلافاصله پس از مداخله معنی دار نبوده است ولی پس از گذشت 3 ماه گروه IRT به صورت قابل توجهی نمره پایین تری داشته است. از نظر مشکلات رفتاری کودک بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که تکنیک گفتگوی زوجین می تواند روشی قابل قبول در حل اختلافات زوج ها در فرهنگ مردم ایران باشد. اما تاثیر آن بر دورنمای رفتاری فرزندان نیازمند مطالعات جامع تری است
 • محمدرضا پالیزوان، یحیی ژند صفحه 21
  چکیده: امروزه کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول به عنوان یکی از مدل های ایجاد صرع به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. برای رسیدن به کیندلینگ در حیوانات، نیاز به تزریقات مکرر دارو در طی زمان وجود دارد. در این مقاله، نتایج حاصل از آزمایشاتی ارائه شده که این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهند که پس از چهار بار تزریق ابتدایی پنتیلن تترازول فقط گذشت زمان می تواند سبب پیشرفت کیندلینگ گردد.
  مقدمه
  این تحقیق تجربی بر روی 32 موش نر نژاد ویستار انجام گرفته است. موش ها به دو گروه تقسیم شدند، گروه کنترل که با تزریق پشت سر هم پنتیلن تترازول (دوز 5/37 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان، هر 48 ساعت یک بار) کیندل شدند و گروه آزمون که پس از دریافت 4 دوز پنتیلن تترازول برای مدت 32 روز، وارد استراحت زمانی بدون تزریق دارو شدند. در انتها دو گروه دوزهای یکسانی از پنتیلن تترازول را به شکل هم زمان دریافت کرده و متغیرهای تشنجی در دو گروه ثبت شده و داده ها با استفاده از آزمون تی دانش آموزی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  پنتیلن تترازول، کیندلینگ، موش صحرایی، زمان، تشنج
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین گروه های کنترل و آزمون در پارامترهای تشنجی همانند مرحله حمله (کنترل26/0±75/4، آزمون 29/0 ± 75/4) مدت زمان لازم برای رسیدن حیوان به مرحله دوم تشنج (کنترل60/16±72/165، آزمون 68/38±22/216)، مدت زمان رسیدن حیوان به مرحله پنجم تشنج (کنترل38/0±13/2، آزمون 64/0±47/3) و مدت زمانی که حیوان در مرحله پنج تشنج بسر می برد(کنترل42/2 ± 15/21، آزمون 20/1±42/23) اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق درک جدیدی را در پیشرفت کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در طول زمان ارائه می کند
 • محبوبه خورسندی، فضل الله غفرانی پور، علیرضا حیدرنیا، دکترسقراط فقیه زاده، مریم وفایی، فیروزه روستا، فرخنده امین شکروی صفحه 29
  چکیده: تعداد زنانی که به علت ترس از زایمان خواهان سزارین هستند افزایش یافته است. به نظر می رسد که تن آرامی روش خوبی برای حذف یا کاهش ترس زایمان باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تن آرامی بر ترس زایمان و انجام زایمان طبیعی در زنان نخست زا طراحی گردیده است.
  مقدمه
  مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی است که از بهمن سال1385 لغایت مهر 1386 در بیمارستان میلاد بر روی 100 زن نخست زا انجام شده است. ترس زایمان بوسیله پرسش نامه نگرش زایمان بررسی شد. زنان شکم اول با حاملگی کم خطرکه درسه ماهه دوم بارداری بودند و نمره ترسشان 28 یا بیشتر بود به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد، هر کدام 50 نفر قرار گرفتند.گروه مورد، تحت آموزش 9 جلسه ای تن آرامی و گروه شاهد تحت مراقبت روتین بارداری قرار گرفتند.
  روش کار
  ترس زایمان، زایمان طبیعی،تن آرامی
  نتایج
  میانگین نمرات گروه مورد و شاهد قبل از مداخله به ترتیب 96/6±35/39 و23/6±71/40 بود و اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. مقایسه نمره ترس زایمان در دو گروه در سه ماهه سوم بارداری نشان دهنده کاهش ترس زایمان در گروه آزمون بود که نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد. 27/9±03/ 38 و18/7±82/29، (001/0p<). از نظر انجام زایمان طبیعی نیز بین گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده گردید(001/0p<).
  نتیجه گیری
  زنان نخست زایی که تحت آموزش تن آرامی قرار گرفتند نمره ترس زایمان پایین تری نسبت به گروه شاهد داشتند. نتایج تحقیق اهمیت آموزش مهارت تن آرامی را در کاهش ترس زایمان و افزایش زایمان طبیعی تایید می نماید
 • کبری راهزانی، فریبا طالقانی، علیرضا نیکبخت نصر آبادی، محمود عمرانی فرد صفحه 37
  چکیده:صورت، کانال اصلی برقراری ارتباط و محل زیبایی و جذابیت است. جذابیت جسمی ماهیتی کلیشه ای دارد. با توجه به این که محتوی دقیق کلیشه ای بودن جذابیت جسمی بستگی به ارزش های فرهنگی دارد، مطالعه ای به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص مسائل روانی - اجتماعی تجربه شده افراد دارای بدشکلی سوختگی پس از ترخیص از بیمارستان جهت طراحی برنامه های حمایت روانی - اجتماعی مبتنی بر شواهد انجام شد.
  مقدمه
  این مقاله بخشی از اطلاعات یک مطالعه کیفی بزرگ تر با رویکرد گراندد تئوری را گزارش می کند. در این مطالعه کیفی با 21 مشارکت کننده مصاحبه عمیق انفرادی صورت گرفت. مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوایی تجزیه و تحلیل شدند
  روش کار
  بدشکلی سوختگی، تحقیق کیفی، مشکلات اجتماعی
  نتایج
  در این بررسی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات پنج طبقه محوری اصلی پدیدار شد که شامل این موارد بود: رفتارها و پندارهای اجتماع (شماتت، کناره گیری، افکار و باورهای نادرست، انگشت نما شدن، و ترحم)، مشکلات روحی (تاثر و اندوه، شرمساری، ترس از طرد شدن، بی میلی و انزجار، و نومیدی)، ارزیابی واکنش ها (ارزیابی های منفی و مثبت)، رهیافت (اختفا، انفصال، خودنمایی، خشونت) و فرسودگی.
  نتیجه گیری
  یافته ها بیان گر آن هستند که رفتارها و پندارهای منفی مردم زمینه ساز برخی مشکلات روحی در افراد بدشکل و اتخاذ تدابیر نامناسب جهت مقابله با آنهاست. بنابراین نیاز به طراحی برنامه های حمایتی مناسب جهت آموزش جامعه، فرد و خانواده به منظور ارتقاء سطح آگاهی، بینش و عملکرد آنان ضروری به نظر می رسد
 • سلیمان زند، اشرف زمانی صفحه 49
  چکیده: کمردرد یک مشکل شایع بالینی دوران بارداری می باشد. محققان ورزش را بعنوان یک روش پروفیلاکسی در کاهش کمردرد مادران باردار مطرح می کنند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر انجام ورزش مناسب و وضعیت بدنی صحیح در هنگام فعالیت های روزانه دوران بارداری از طریق آموزش و انجام آن توسط خانم های باردار طراحی شده است.
  مقدمه
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که 138نفر از خانم های بارداری در آن شرکت کردند. پژوهش در چهار مرحله: 1- اخذ شرح حال 2- تعلیم 3- اجراء (افرادمورد پژوهش در طی 30 هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه 10 نوع حرکت ورزشی سبک وهوازی را زیر نظر یک فیزیوتراپ انجام می دادند) 4- ارزیابی نهایی، اجراء شد. نتایج با استفاده از آزمونهای آمارهای و از طریق نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  روش کار
  حرکات ساده ورزشی، دوران بارداری، کمردرد، عوارض بارداری، کار های روزانه
  نتایج
  با توجه به نتایج حاصله، 2/18 درصد از زنان گروه تجربی و 6/36 درصد از زنان باردار گروه کنترل مبتلا به کمردرد در دوران بارداری شدند. آزمون کای اسکویر، تفاوت معنی دار آماری را بین دو گروه از نظر ابتلا به کمر درد در دوران بارداری نشان داد(05/0p<، 5/36= χ2). هم چنین نسبت احتمال در گروه شاهد نسبت به مورد 2 به دست آمد(91/1- 04/4 CI%95 = و05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که ورزش در دوران بارداری موجب حذف کمر درد نمی شود ولی می تواند بروز کمر درد را در این دوران کاهش داده یا به تاخیر اندازد. :نتیجه گیری
 • محبوبه سجادی هزاوه، دکتربهمن صالحی، دکترکامران مشفقی صفحه 55
  چکیده: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان می باشد. از بین روش های درمان افسردگی در سرطان می توان به دارودرمانی و شناخت درمانی اشاره نمود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دارودرمانی ودارو-شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.
  مقدمه
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. 78 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش و کلینیک انکولوژی بیمارستان ولیعصر به روش آسان انتخاب شدند که با استفاده از تست افسردگی بک 42 نفر از آنان با تشخیص افسردگی به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم گردیدند. هر دو گروه داروی ضد افسردگی را دریافت نمودند اما گروه مداخله علاوه بر دارو درمانی در جلسات شناخت درمانی نیز شرکت نمود. در هر دو گروه پس از 6 ماه، افسردگی مجددا بررسی گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط SPSS با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و زوج صورت گرفت.
  روش کار
  سرطان پستان، شناخت درمانی،دارودرمانی، زنان، افسردگی
  نتایج
  در مطالعه حاضر شناخت درمانی کاهش معنی داری را در نمره افسردگی گروه مداخله ایجاد نمود.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش میانگین نمره افسردگی قبل از درمان بین دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. هم چنین بین میانگین نمره افسردگی قبل و بعد از درمان در گروه شاهد تفاوت معنی داری وجودنداشت اما میانگین نمره افسردگی گروه مداخله قبل و پس از درمان دارای تفاوت معنی دار بود(05/0>p). مقایسه میانگین نمره افسردگی پس از درمان در گروه مداخله و گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد.: نتیجه گیری
 • حسین سرمدیان، نادر زرین فر، علی فانی، فاطمه مرجان موسوی، فرشیده دیدگر، محسن خاکی، آزاده محمد باقری، مریم کریمی صفحه 63
  چکیده: مترونیدازول عملکرد آنتی باکتریال و ضد انگلی دارد. هم چنین در درمان بیماری های التهابی روده مثل کرون نیز کار برد دارد. اثر مترونیدازول بر روی چربی های خون انسان به صورت کاهش سطح LDL وVLDI و افزایش سطح HDL قابل بررسی می باشد. با توجه به این که چربی خون بالا می تواند منجربه بیماری های مرگباری هم چون بیماری عروق کرونر شود، ضرورت بررسی اثر این دارو روی هایپر لیپیدمی مشخص می شود.
  مقدمه
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی 100 نفر داوطلب 65-25 ساله مبتلا به هایپرلیپیدمی و بدون هیچ گونه عامل خطر انجام شده است. نمونه ها در دو گروه 50 نفری قرارگرفته اند.گروه اول مترونیدازول را 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت ده روز و گروه دوم پلاسبو را با همان دوز دریافت کرده اند. لیپیدهای سرم آنها قبل و بعد از مصرف دارو سنجیده و سپس داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  روش کار
  مترونیدازول، کلسترول، تری گلیسرید، هیپرلیپیدمی
  نتایج
  میزان کل کلسترول،LDL و تری گلیسرید در گروهی که مترونیدازول دریافت کرده بودند، به طور معنی داری از گروهی که فقط پلاسبو دریافت کرده بودند، کمتر بود و میزان HDL نیز در گروه مصرف کننده مترونیدازول به طور معنی داری بالاتر از گروه دریافت کننده پلاسبو بود.
  نتیجه گیری
  چون تاثیرمترونیدازول درپایین آوردن لیپیدهای مضرخون وافزایش لیپیدمفیدخون قابل توجه و معنی دار است، شاید بتوان از این دارو با این کاربرد استفاده نمود. البته مطالعات وسیع تری به صورت متا آنالیز لازم است تا این اثر به صورت معتبرتر ارائه گردد.
 • سیدمحمدعلی شریعت زاده، ناصر مهدوی شهری، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی صفحه 71
  چکیده: یکی از بهترین مثال های ترمیم اپی مورفیک واقعی در پستانداران، جایگزینی مجدد انواع بافت های پایه در سوراخ های ایجاد شده در لاله ی گوش خرگوش است که از طریق تمایز بافت بلاستما ایجاد می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت و درصد ترمیم سوراخ های ایجاد شده با اشکال هندسی متفاوت در لاله گوش خرگوش می باشد.
  مقدمه
  در این تحقیق با استفاده از انبرهای مخصوصی که به همین منظور ساخته شده بودند سوراخ هائی با اشکال هندسی متفاوت (دایره، مربع و مثلث) با مساحت یکسان (50 میلی متر مربع) در نواحی متفاوت لاله گوش (نزدیک سر، میانی و دور از سر) خرگوش ایجاد گردید. بعد از ایجاد سوراخ، به فاصله هر سه روز و به مدت 36 تا 40 روز زخم ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با اندازه گیری سطوح ترمیم شده وترمیم نشده، درصد ترمیم زخم محاسبه گردید.
  روش کار
  اشکال هندسی زخم، ترمیم زخم، بلاستما، خرگوش
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که سرعت و درصد ترمیم در سوراخ های به شکل دایره نسبت به سوراخ های به شکل مربع و مثلث به طور معنی داری بیشتر بود. علاوه بر آن سوراخ های ایجاد شده در بخش های نزدیک به سر در لاله گوش، سرعت ترمیمی بیشتری را نسبت به سوراخ های حاشیه ای نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، ترمیم زخم های لاله گوش خرگوش با شکل هندسی سوراخ ایجاد شده بستگی دارد، به طوری که سرعت و درصد ترمیم در اشکال دایره ای شکل بیشتر در حالی که در اشکال زاویه دار کمتر می باشد.
 • وحید شیبانی، محمدرضا آفرینش خاکی، زهرا حاجی علیزاده، ماندانا جعفری، راضیه عرب نژاد، دکترعلی شمسی زاده صفحه 79
  چکیده: در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل درد حاد و مزمن اثر تزریق داخل بطنی رتینوئیک اسید در موش های صحرایی بر آستانه درد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مقدمه
  در این مطالعه از آزمون tail - flick و آزمون فرمالین جهت تعیین آستانه درد استفاده شد. در هر آزمون آستانه درد حاد و مزمن (یک و دو هفته) 252 سرموش صحرایی نر بالغ با وزن(25±275)رم مورد ارزیابی قرار گرفت. در مدل حاد، 30 دقیقه قبل از تست رفتاری دارو به صورت تک دوز و در مدل مزمن، دارو بمدت یک یا دو هفته تزریق می شد. حیوانات در هر مدل، به صورت تصادفی در 6 گروه هفت تایی تقسیم بندی شدند. در چهار گروه اول دوزهای 6، 3، 1، 5/0 میکروگرم داخل بطنی رتینوئیک اسید، در گروه پنجم حلال رتینوئیک اسید (DMSO + آب مقطر) و در گروه ششم محلول ACSF به صورت داخل بطنی تزریق شد.
  روش کار
  درد، رتینوئیک اسید، آزمون tail - flick، آزمون فرمالین، تزریق داخل بطنی، موش صحرایی
  نتایج
  نتایج نشان داد که تزریق حاد داخل بطنی رتینوئیک اسید آستانه درد را به روش tail - flick تغییر نمی دهد اما تجویز مزمن رتینوئیک اسید در مقادیر 6، 3، 1، 5/0 میکروگرم داخل بطنی به مدت یک و دو هفته به طور معنی داری آستانه درد را در مقایسه با گروه DMSO کاهش می دهد(05/0>p). هم چنین تزریق دوز 3 میکروگرم داخل بطنی رتینوئیک اسید به مدت دو هفته آستانه درد را در فاز اول آزمون فرمالین کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  چنین نتیجه گیری شد که تزریق داخل بطنی رتینوئیک اسید به مدت طولانی به طور معنی داری سبب افزایش واکنش های درد در موش های صحرایی می شود.
 • محمدرضا عرب، امیرابوالفضل صورتگر، دکترعلیرضا رضایی آشتیانی صفحه 89
  چکیده: تشنج مهم ترین تظاهر بیماری صرع بوده و آنالیز دقیق آن نیز از طریق انجام الکتروآنسفالوگرافی امکان پذیراست. به وسیله آشکار سازی دشارژهای صرعی شکل (امواج سوزنی) امکان تشخیص بیماری صرع در سیگنال EEG وجود دارد. یک درصد افراد در زندگیشان این بیماری را تجربه می کنند. پیش از این قابلیت تشخیص هوشمندانه امواج سوزنی بررسی شده اما هدف این تحقیق تشخیص صرع های پتی مال (غایب) و گراندمال از طریق پردازش سیگنال های EEG توسط سیستم هوشمند (شبکه عصبی) می باشد.
  مقدمه
  در این مقاله توصیفی از تعداد 100 عدد سیگنال EEG مربوط به افراد مختلف در شرایط سلامت، فواصل تشنج و درحین تشنج مربوط به دو نیمکره مغزی استفاده شده است. با استفاده از تکنیک های نرم افزاری نویز50 هرتزو آرتیفکت آن حذف شده سپس توسط نرولوژیست این سیگنال ها به سه دسته سالم، تشنجات صرعی پتی مال (تپیک 3 هرتز) وگراندمال (درفازکلونیک با فرکانس 4 هرتز) به قطعات 6 ثانیه جداسازی شده است. اطلاعات این سیگنال ها شامل امواج سوزنی-آهسته، پلی اسپایک و پلی شارپ می باشد که استخراج و توسط تکنیک های نرم افزاری شبکه های عصبی به سه دسته سالم، پتی مال و گراندمال طبقه بندی گردیده است.
  روش کار الکتروانسفالوگرافی، صرع پتی مال، صرع گراندمال، صرع غایب
  نتایج
  در نرم افزار طراحی شده، دقت تشخیص صرع های پتی مال و گراندمال در حدود 80 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  به علت پیچیدگی در امواج مغزی و سختی تشخیص دیداری نوار مغزی این روش کمک زیادی در تشخیص بیماری صرع به پزشکان می کند. این پژوهش فعلا برای تشخیص دو نوع صرع شایع به کار رفته و قابل گسترش به انواع مختلف صرع می باشد.
 • بابک عشرتی، سیدمحسن زهرایی، محمد مهدی گویا، محمود سروش، حسین معصومی اصل، علی افشانی، مجید رمضانی، دکترمهین سادات عظیمی صفحه 99
  چکیده: از اواخر تیرماه سال 1384 براساس گزارش مرکز مدیریت بیماری، یک همه گیری ناشی از ویبریوکلرا سروتیپ Inaba از اواخر تیرماه شروع شد. هدف از اجرای مطالعه حاضر استفاده از مطالعات انجام شده به صورت یک جا برای مشخص کردن منبع عفونت بوده است.
  مقدمه
  مطالعه حاضر یک متاآنالیز است مطالعات انجام شده در استان های قم، مرکزی، گلستان، کرج و قزوین که همگی به صورت مورد شاهدی بودند، انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. تعداد موارد بیمار که از این دانشگاه ها در این همه گیری گزارش شده، 531 نفر بوده است. در این مطالعه اندازه اثر هر یک از مواجهه های مورد نظر با محاسبه نسبت احتمال، یک کاسه شده با روش های Random و Fixed اندازه گیری شدند. در این مطالعه از نرم افزار Stata ویرایش 8 استفاده گردید
  روش کار
  همه گیری، وبا، متا آنالیز، ایران
  نتایج
  با توجه به نتایج به دست آمده در بالا به نظر می رسد که در استان هایی که مطالعه انجام شده، بین استفاده از غذای بیرون و بیماری و نیز بین مصرف سبزی خام و بیماری رابطه معنی دار وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  مقدار نسبت شانس محاسبه شده برای سابقه مسافرت به خارج از استان 64/1 (حدود اطمینان 95%: 98/0 تا 88/1) بود. نسبت شانس محاسبه شده برای مواجهه های استفاده از بستنی غیر پاستوریزه، نشستن دست ها پس از توالت، خوردن غذای خارج از منزل، خوردن میوه و مصرف سبزی خام به ترتیب 88/. (حدود اطمینان 95%: 48/0 تا 61/1)، 72/3 (حدود اطمینان 95%: 86/0 تا 05/16)، 38/2 (حدود اطمینان 95%: 46/1 تا 90/3)، 97/0 (حدود اطمینان 95%: 42/0 تا 18/2)، 36/5 (حدود اطمینان 95%: 4/2 تا 12) به دست آمد.:
 • فردین فرجی، اکرم رنجبر، بابک عشرتی، افسون طلایی، ناهید شفیعی، شادی پیراسته صفحه 109
  چکیده: در سال های اخیر استرس اکسیداتیو به عنوان فاکتور زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از جمله سکته مغزی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش فاکتورهای ژنتیکی، جغرافیائی و نژادی در شیوع متفاوت سکته مغزی در دنیا بر آن شدیم تا به مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم، در این منطقه جغرافیائی بپردازیم.
  مقدمه
  در این مطالعه مورد-شاهدی 36 نفر از افراد بالای 50 سال با تشخیص سکته مغزی حاد به عنوان گروه مورد و 45 نفر از افراد سالم همسان از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد، در صورت داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. از تمامی افراد 5 سی سی خون گرفته شد و پس از سانتریفوژ و جدا کردن پلاسمای آنها به بررسی میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما، پراکسیداسیون لیپیدی و میزان گروه های تیول پلاسما به ترتیب با روش های FRAP، TBA و HU پرداخته شد. سپس نتایج با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  روش کار
  سکته مغزی، رادیکال های آزاد، استرس اکسیداتیو
  نتایج
  نتایج مقایسه آماری نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گروه تیول پلاسما در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش داشت که تنها در گروه تیول از نظر آماری معنی دار بود(001/0=p) در حالی که میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزایش داشت که از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد کاهش سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در سکته مغزی در افزایش آسیب ناشی از رادیکال های آزاد موثر است و لذا شاید مصرف هر چه بیشتر مواد غذائی و داروئی حاوی آنتی اکسیدان در کنترل و کاهش روند تخریب بافتی موثر باشد.
 • شبنم کرمانی، خدیجه کربلایی، حسین مدنی، علی اکبر جهانگیر نژاد، دکترمحمد حسین نصراصفهانی، حسین بهاروند صفحه 117
  چکیده: در این پژوهش اثر سرب به عنوان یکی ازآلاینده های محیطی برتکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان مورد بررسی قرار گرفته است.
  مقدمه
  در این مطالعه تجربی این سلول ها را با غلظت های مختلف سرب به مدت 24 ساعت کشت داده و پس از بررسی تغییرات مورفولوژیک، میزان حیات سلول ها و سلامت DNA به ترتیب با تست MTT و کامت بررسی شد. برای ارزیابی اثر سرب بر تمایز شبه عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان، القائ عصبی با کشت این سلول ها به ترتیب در غلظت1 میلی مولار بتا مرکاپتواتانل به مدت 24 ساعت و غلظت 7 میلی مولار به مدت 4 ساعت در سلول های تیمار شده با غلظت 50 میکرو مولار سرب انجام شد. نهایتا تمایز عصبی با تکنیک RT-PCR برای ژن های اختصاصی سلول های عصبی نظیر Nestin، Nurr1،β-tubوtubШ -β و با تکنیک ایمنوسیتوشیمی باآنتی بادی های اختصاصی Map2٬ Tau و β-tubبررسی گردید.
  روش کار
  سرب، سلول های بنیادی مزانشیمی، تمایز نرونی، تکثیر سلول
  نتایج
  تاثیر سرب بر میزان تکثیر سلولی بر روی سلول ها وابسته به دوز می باشد. مقایسه پارامترهای کامت، تاثیر سرب بر هسته سلول ها و در پی آن تخریب و قطعه قطعه شدن DNA را نشان داد. یک تا چهار ساعت پس از اضافه کردن محیط القاءعصبی تغییرات مورفولوژیک شبه عصبی در سلول های تحت تیمار دیده شد که با افزودن 40 میکرومولار سرب به محیط کشت درصد سلول هایMap2 در بررسی های حاصل از ایمنوسیتوشیمی کاهش یافت. علاوه براین در بررسی های مولکولی نیز کاهش بیان ژن ها دیده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سرب اثرات توکسیک بر روی سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان داشته و این سلول ها می توانند انتخاب مناسبی در بررسی اثرات توکسیک مواد شیمیائی و داروهای مختلف بر روی تکثیر و تمایز سلول در افراد مختلف باشند.
 • آتنا فرخنده کلات، جواد بهارآراء، علیرضا فاضل صفحه 127
  چکیده: گلیکوکانژوگیت ها نقش های مهمی را در فرآیندهای مختلف تکوینی از قبیل: تکثیر، مهاجرت، چسبندگی و تمایز سلولی بازی می کنند. در این مطالعه از تکنیک لکتین هیستوشیمی برای شناسایی و تعیین موقعیت برخی از گلیکوکانژوگیت ها در طی تکوین تیموس استفاده شده است.
  مقدمه
  رویان های 10 تا 15 روزه و جنین 18 روزه موش Balb/C تهیه و در فرمالین فیکس گردیدند و برش هایی به ضخامت 5 میکرون و به صورت سریال برای مطالعات هیستوشیمیایی آماده شدند. برش ها در مجاورت سه نوع لکتین کنژوگه شده با آنزیم HRP شامل: SBA اختصاصی برای قندN - استیل گالاکتوزآمین (α،β-D-GalNAc)، PNA اختصاصی برای دی ساکارید گالاکتوز /N-استیل گالاکتوزآمین (β-D-Gal-(1→3)-D-GalNAc) و MPA اختصاصی برای قند گالاکتوز (D- Gal)، قرار گرفتند.
  روش کار
  گلیکوکانژوگیت، تیموس، لکتین هیستوشیمی، سلول های T
  نتایج
  لکتین SBA در روزهای مورد مطالعه با شدت های رو به کاهش در نواحی گلژی و سطوح سلول های مزانشیمی، اپیتلیالی و محیط میکروسکوپیک سلول های T واکنش داشته است. سلولهای T در روزهای 12 و 13 واکنش بالایی را با SBA در غشاها و نواحی گلژی نشان داد. لکتین PNA در روزهای مورد مطالعه با شدت های مختلفی در غشاهای پایه، سطوح سلول های مزانشیمی و اپیتلیالی و محیط میکروسکوپیک سلول های T حضور داشته است. لکتین MPA به طور ضعیفی در تمامی روزها در سلول های آندودرمی، مزودرمی و محیط میکروسکوپیک سلول های T حضور پیداکرده اند.
  نتیجه گیری
  گلیکوکانژوگیت های دارای قند انتهایی GalNAc ممکن است در تکوین اولیه غده تیموس و بلوغ اولیه سلول های T نقش داشته باشند. گلیکوکانژوگیت های دارای دی ساکارید انتهایی Gal/GalNAc احتمال دارد در تمامی مراحل تکوین تیموس و بلوغ سلول های T با اهمیت باشند. به علاوه گلیکوکانژوگیت های دارای قند انتهایی گالاکتوز امکان دارد نقش در تکوین تیموس و سلول های T نداشته و یا در مقدار کم موثر باشند.
 • بیژن یزدی، جمشید مومنی، علیرضا اکبری صفحه 137
  چکیده: شیوع درد به دنبال تزریق پروپوفل بین 28 درصد تا 90 درصد است. از اثرات کتامین تضعیف کمتر سیستم قلبی - عروقی و بی حس کنندگی موضعی است. در مطالعه ای تاثیر آن را بر درد و تغییرات همودینامیک متعاقب تزریق پروپوفل بررسی نمودیم.
  مقدمه
  در کارآزمایی بالینی دوسو کور روی120 بیمار 15 تا 65 ساله و ASA I، II کاندید عمل جراحی الکتیو،در نیمی (به صورت تصادفی) 100 میکروگرم بر کیلو کتامین در حجم 2 میلی لیتر و نیمی دیگر 2 میلی لیتر آب مقطرقبل از تزریق پروپوفل زده شد. 15 ثانیه پس از تزریق 25 درصد دوز پروپوفل شدت درد براساس معیار 4 رتبه ای (بدون درد، خفیف، متوسط و شدید) سنجیده شد. ضربان قلب و فشار خون قبل و بعد از تزریق پروپوفل، بعد از لوله گذاری نای و 3 دقیقه بعد از لوله گذاری ثبت شد. نتایج توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/11بر حسب نوع متغیر توسط تست های Mann Whitney U، Pooled t-Test و Chi square ارزیابی شد.
  روش کار
  پروپوفل، کتامین، درد تزریق، افت فشار خون
  نتایج
  در 66/51 درصد گروه شاهد و 75 درصد گروه مورد دردی احساس نشد. در گروه مورد افت فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بعد از القا بیهوشی کمتر بود (به ترتیب 012/0=p و 005/0=p) و فشار دیاستولیک بعد از لوله گذاری (00/0=p) و 3 دقیقه بعد از لوله گذاری نیز بالاتر بود (000/0=p). تغییرات ضربان قلب بین دوگروه اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  تجویز کتامین قبل از پروپوفل یک روش موثر در کاهش درد پروپوفل بوده و ثبات قلبی- عروقی را به دنبال تجویز پروپوفل ایجاد می کند.
|
 • Hamid Abtahi *, Mohammadjavad Ghannadzadeh, Ali Hatef Salmanian, Ehsan Ghaznavi Rad, Masoud Karimi, Neda Molaei Page 1
  Background
  In molecular diagnosis of microbial agent, purification of chromosome is very important step. In this study, after cell destruction, DNA replication was done by increasing the denaturation time, without DNA purification. Methods and Materials: In this experimental study eight different dilution of E.coli (8/100, 4/100, 2/100, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800 and 1/1600) solution were madce in D.W, Bacteria were separated by filtration. Polymerase chain reaction method was used to propagate 162 rRNA gene by design primers without DNA Purification. In order to confirme sensitivity of PCR, contamination of 15 different sources of Arak well water wafer was compared by MPN method. For confirmed sensitivity of PCR, 15 sources of water in Arak were examined and compared with MPN method.
  Results
  Present of bacteria in diution sou tion were confirmed by culture. Polymerale Chain reaction (PCR) data were shown this method is able to recognize bacteria in above dilutions after filtration. This study showed high sensitivity of PCR method in compare to MPN method.
  Conclusion
  Results were shown without stages of extraction of DNA, PCR were done without losing chromosome. Therefore false negative results were decrease and avoided from difficult phases.
 • Suror Arman, Ghazal Zahed *, Fereshte Shakibaii, Mehdi Bina, Raza Bagherian, Hamid Roohafza Page 9
  Background
  Marital conflicts have great impact on social, economic and cultural aspects of the couples and their children. New Psychological interventions like “Imago Relationship Therapy” (IRT) have been widely used for resolving these conflicts. This study examined the efficacy of couple dialogue technique on marital relationship and children`s behavior in Iranian society. Methods and Materials: In a Clinical Trial study eighty consecutive couples refered to general pediatric clinics due to their children’s diseases, randomly allocated to intervention group(couple dialogue technique) and control group (consult usual treatment method) in consultation center. They filled "Distance and Isolation Questionnaire" and "Gottmann Love and Respect Scale" at baseline, post treatment and three months after intervention as follow up all of them. General linear Model with Repeated Measurements was used to analyze the data.
  Results
  In this study, scores of mutual love and respect in marital relationship (Gottmann scale) and scores in Flooding, Loneliness and Retreatment subscales of Distance and Isolation Questionnaire had a better condition in IRT group just after the trial (P<0.05); but after three months, the differences between two groups were only marginal significant (P<0.1). In Parallel lives` subscale, scores were decreased in two groups, but right after trial there was not significant scores of the groups did not difference between scores. Scores after three months in IRT group was significantly lower in compare to control group. Scores of CBCL have not statistically significant differences in both groups at any time (P>0.05).
  Conclusion
  This study revealed couple dialogue technique was an effective intervention in solving marital conflicts in Iranian population but had not a significant effect on children’s behavioral profile. This may be due to other factors or insufficient duration of intervention and needs more investigation and needs more investigation.
 • Mohmmadreza Palizvan *, Yahya Jand Page 21
  Background
  pentylenetetrazole Kindling is widely used as a model for epileptogenesis. The achievement of kindling criterion is known to require repeated drug injection during time to develop. In this article a series of experiments aimed to examin the hypothesis that after 4 primary injections only time is needed to induced kindling in wistar rats. Methods and Materials: In this experimental research, 32 male Wistar rats were divided in two groups. Control Group were kindled by repeated injections of pentylenetetrazole (PTZ; 37.5 mg/kg;i.p. 48 h interval), in case group were done 4 repeated injections of pentylenetetrazole and have 32 days time lapse, at the end of experiment two groups received same dose of PTZ simultaneously and seizure parameters were assessed. Data were analyzed using student’s t-test and one way ANOVA and Turkey’s test.
  Results
  Results showed there isn’t significant differences in seizure parameters such as seizure stage (control; 4.75±0.26, case; 4.75±0.29), stage 2 latency (control; 165±16.6, case; 216±38.68), stage 5 latency (control; 2.13±0.38, case; 3.47±0.64) and stage 5 duration (control; 21.15±2.42, case; 23.42±1.20) between two groups.
  Conclusion
  Resuits of this experiment introduces the new critical time window for PTZ kindling.
 • Mahbube Khorsandi, Fazlallah Ghofranipour *, Alireza Heydarnia, Soghrat Faghihzadeh, Maryam Vafaei, Firouzeh Rousta, Farkhonde Aminshokravi Page 29
  Background
  There has been an increase in the number of women willing to have a caesarean birth because of their fear of childbirth. It seems the childbirth preparation educational class is a good way to remove or alleviate fears associated with pregnancy and childbirth.This research designed to identify the effect of childbirth preparation classes on childbirth fear on the primiparous women. Methods and Materials: The present study is a clinical trial which was carried out in 2007 at Milad Hospital, with 100 nulliparous pregnant women. Childbirth fear was measured by childbirth attitudes questionnaire. Normal pregnant women in the second trimester with childbirth fear score was 28 or more were randomly selected and dirided into experimental and control group with 50 subject in each qroup. The experimental group attended nine childbirth preparation class sessions and control group received routine antennal care.
  Results
  The mean scored fear of childbirth in case and control group were 39.35±6.96 and 40.71±6.23 respectively. There was not significant difference between two groups. After the sessions, comparing childbirth fear score between two groups in third trimester showed the mean score of childbirth fear among experimental group was lower than control group (29.82+/- 7.18 compare to 38.03+/-9.27), and the differences statistically was significant (p<0.001). Mode of delivery was significantly different between the two groups.
  Conclusion
  Primiparous women attended childbirth preparation classes acquired lower score of childbirth fear in compare to women received routine prenatal care. The results of this research showed relaxation training decreased childbirth fear and increased normal vaginal delivery.
 • Kobra Rahzani *, Fariba Taleghani, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mahmoud Omrani Fard Page 37
  Background
  The face the main channel through which the individual communicates. It is the site of beauty and attractiveness. Physical attractiveness has stereotyping nature. Because the precise content of the stereotype depends on cultural values. The aim of this study was described the range of psychosocial issues burned disfigurement people that psychosocial support programmes may need to address after hospitaization. Methods and Materials: Part of data from a larger study grounded theory approach was reported by this Paper. In this qualitative study, individual in depths interview performed with 21 participants. Interviews were analyzed using a content analysis.
  Results
  After data analyzed five axial category emerging from this qualitative study included social behaviors and beliefs (reproach, retirement, wrong thoughts and beliefs, stigmatize, pity) emotional problems (grief, shame, fear of expulsion, aversion, hopelessness) reactions assessment (positive assessment, Negative assessment) strategy (hidden, separation, self-presentation) and weariness.
  Conclusion
  Findings indicated negative behavior's and belief's of people cause emotional problems in disfigured people. Thise persons perform inappropriate strategy against behavior's and belief's of people. Therefore This persons need to appropriate supportive programs for community, family and person instruction to knowledge, attitude and practice promotion.
 • Soleyman Zand *, Ashraf Zamani Page 49
  Background
  Backache is a common problem in pregnancy period. Scientists believe that some simple exercise can help to prevent the occurrence of backache during their pregnancy period. Thus, this research carried out in order to investigate the effect of some simple exercises and correct daily activity in prevention of backache in pregnancy period. Methods and Materials: This is a clinical trial study that was carried out on 138 of pregnant women. The first group including 66 women which considered as control group and treatment group including 72 women. The research had four stages: 1) stage of taking history. 2) Arrange a teaching program. 3) stage of performance(In case group samples were done 60 minutes aerobic exercises for 3 days a week for the 30 weeks undersupervision a physiotherapist). 4) Assessment the results. Data were analyzed by SPSS for statistical analysis.
  Results
  According to the result 18.2% of woman that were under treatment and 36.6% of control group, suffered from backache. Chi-square test showed significant differences between two groups. In addition Odd ratio of treatment population was 2(CI%95 = 4/04-1/91 & p<0/05).
  Conclusion
  The result showed simple exercises during pregnancy period can not eliminate backache, but it can decrease delay backach.
 • Mahbobeh Sajadi Hezaveh *, Bahman Salehi, Kamran Moshfeghi Page 55
  Background
  Breast cancer is the most prevalent type of all cancer in women. In this study form various methods for treatment of depression due cancer. This study conducted for comparison drug therapy and drug-cognitive therapy on decreasing depression, effect of drug and cognitive theray on decreasing depression. Methods and Materials: This is a clinical trial study. Form patient refered to oncology clinic and ward of vali-e-Asr hospital 78 women were selected by simple sampling. Based on Beck depression test, 42 of them had depression. They randomly divided to case and control groups. Both groups received antideresant drug as usual. But case group had also cognitive- drug therapy. Afrer 6 Month treatment both group were tested again for depression. Data was analyzed by spss using independent and paired t tests.
  Results
  The mean depression score hadnot signigiant difference between case and control grops beor and after treatment. The mean depression score in control group had no significant deference before and after treatment the mean depression score in the case group was significantly different after treatment (p<0.05). The mean score of depression in control group was more than case group after treatment.
  Conclusion
  In the present study cognitive therapy cause a significant decrease in depression score of case group.
 • Hossein Sarmadian *, Nader Zarinfar, Ali Fani, Fateme Marjan Mousavi, Farshideh Didgar, Mohsen Khaki, Azadeh Mohammad Bagheri, Maryam Karimi Page 63
  Background
  Metronidazole has antibacterial and antiparasitic action. Therefore it can use for treatment inflammatory diseases as Crohn. The effect of metronidazole on human’s blood lipids to reducing levels of LDL and VLDL and increasing level of HDL is under investigation. Target of this research is consideration effect of metronidazole on hyperlipidemia case of death such as coronary artry disrase. Methods and Materials: This study is a triple blind clinical trial was done on 100 voluntaries between 25-65 years old. with hyperlipidemia. Samples divided in two equal groups. The first group received metronidazol, 500mg, BID, for 10 days, and control group received placebo with the same dose. Lipids of serum were measured before and after using drugs, then data analyzed by SPSS software.
  Results
  In metronidazol group amount of total cholesterol, LDL and Triglyceride were significantly less than placebo group. HDL’s amount in metronidazole group was significantly more than placebo group.
  Conclusion
  Significant effect of metronidazole on reducing harmful blood lipids and increasing useful blood lipids. It can be suggested a probable candidate in treatment of hyperlipidemia. Maybe it can use with this application. Although it needs to more study by meta analysis to validate this effect.
 • Mohammad Ali Shariatzade *, Naser Mahdavi, Malak Soleimani Mehranjani, Hamidreza Momeni Page 71
  Background
  One of the best examples of epimorphic regeneration in the mammals is the formation of new tissues formed from blastema in holes punched in the ears of rabbits. The aim of this research is to investigate speed and percentage of regeneration in different geometrical shaped holes and different regions of rabbit's ear. Methods and Materials: In this experimental research different region of rabbit's ear (proximal, medial and distal) were punched as different geometrical shaped holes (circlc, quadrangle and triangle) with the same area (50 mm2) Ubyg a puncher which designed for this purpose. The regeneration of wounds was evaluated and the percentage of regeneration was calculated. After punching, each 3 days (36-40 days).
  Results
  Results showed speed and percentage of regeneration in circular holes was significantly (P<0.05) more than quadrangular and triangular holes. In addition, regeneration speed of holes located in proximal regions of ear, was more than peripheral holes.
  Conclusion
  Wound regeneration in rabbit's ear is related to the geometrical shape of holes. Speed and the percentage of regeneration in circular shapes is more than angular shapes.
 • Vahid Sheibani, Mohammad Ali Afarinesh Khaki *, Zahra Hajizadeh, Mandana Jafari, Razeieh Arabnezhad, Ali Shamsizadeh Page 79
  Background
  Pain is an unpleasant feeling which humans experience. It is a warning sign of the damaged tissue. Due to the awful sense of pain, scientists always attempt to relieve it. Retinoic acid (RT), an active metabolite of natural vitamin A has important roles in modulation of the inflammatory responses. The aim of the present study was to analyze the pain threshold of rats which had microinjections of RT, applying acute and chronic models. Methods and Materials: In this study, the tail flick and formalin tests were used to determine pain threshold. In each test, the acute and chronic pain thresholds of 252 Wistar male rats (275 ± 25 gr) were assayed. The druge were injected in the acute model one-dose30 minutes before behavioral testing and in chronic model two-dose for one or two-weeks. The rats of both models divided randomly into six groups (n=7). In four treatment groups retinoic acid (RT) intra cerebro ventricular (i.C.V) were injected as dosagc of 0.5, 3 and 6 (µg/kg) micrograms per kilogram. In control group, was microinjected by ACSF. In vehicle group injected RT solvent (DMSO+ Distil water).
  Results
  The resuits Showed acute injection of RT did not change pain thresholds in the tail-flick methd, but the chronic administration of RT (0.5, 1, 3, 6 µg/kg) reduced tail-flick latencies of the rats (p<0.05) in compare to DMSO group. The threshold of pain in the first phase of formalin test was reduced after injection of 3µg/kg of RT for two weeks.
  Conclusion
  It was concluded that chronic i.c.v. injections of RT can induce significant hyperalgesia in rat.
 • Mohammad Mehdi Arab *, Amirabolfazl Suratgar, Alireza Rezaei Ashtiani Page 89
  Background
  Epileptic seizures are manifestation of epilepsy. Understanding of the mechanisms causing epileptic disorder needs careful analyses of the electroencephalograph (EEG) records. The detection of epileptic form discharges (spike wave) in the EEG is an important component in the diagnosis of epilepsy. Approximately one in every 100 persons will experience a seizure at some time in their life. Already intelligence spike detection method discucsed but purpose of this research is diagnosis of different kind of epilepsy (grandmal and Petitmal) by design of an intelligence diagnosis processing. Methods and Materials: In this descriptive study, 100 EEG signals of brain hemispheres from different person in healthy, interictal and ictal conditions were used. Fifty Hz noise and artifact signals were removed by soft ware procedure then signals separated by expert neurologist to three categories, healthy (frequency band 8-12 Hz), petitmal seizures (typical 3 Hz), grandmal seizures (clonic stage with 4 Hz frequency) and divided each of them to 6 seconds segments. Information of this signals (background alpha, spike and slow, poly spike and poly sharp) were extracted by wavelet transform and classified by soft ware procedure neural network to there groups healthy, ptitmal and grandmal epilepsy.
  Results
  In designed software accuracy of diagnosis ptitmal and grandmal epilepsies was obtained about 80%
  Conclusion
  This method introduced intelligent diagnosis of epilepsy (ptitmal and gradmal) and automatically detected healthy person from epileptic patients. One of the other advantages is help to neurologist for detection of sickness clearly and expendable different kinds of other epilepsy
 • Babak Eshrati *, Seyedmohsen Zahraei, Mohammad Mahdi Gooya, Mahmoud Soroush, Hossein Masoomi Asl, Ali Afshani, Majid Ramezian, Mahinsadat Azimi Page 99
  Background
  According to the report of Iranian Center of Disease Control, in the summer of 2005 an outbreak of cholera (Inaba serotype) occurred in Iran. The outbreak lasted the mid of September. The aim of this study was to use the result of different studies performed during this period to determine source of infection. Methods and Materials: This is a meta-analysis study, which studies performed in Qum, Arak, Karaj, Golestan and Ghazvin were eligible. All of these studies were case control ones performed during the August 2005. The total of cases were 531. Pooled odds ratios was used to estimate by fixed and random method. All computations were performed by Stata 8 software.
  Results
  The estimated pooled odds ratios resulted from 5 differemt studies were used in the meta-analysis as the following: travelling (1.64; 95% CI: 0.98-1.88), non-pasteurized ice cream (0.88; 95%CI: 0.48-1.61), post toilet hand washing (3.72; 95% CI: 0.86-16.05), eating meal outside home (2.38; 95% CI: 1.46-3.90), raw fruit eating (0.98; 95% CI: 0.42-2.18) and raw vegetables use (5.36; 95%CI: 2.4-12).
  Conclusion
  According to the results of this study raw vegetable use and having meal outside home were significantly associated to the cholera in mentioned provinc
 • Fardin Faraji *, Akram Ranjbar, Babak Eshrati, Afsoun Talaie, Nahid Shafie, Shadi Pirasteh Page 109
  Background
  In the recent years, oxidative stress was attended as one of the causal factors of ischemic stroke. In terms of the role of genetic, geographic and ethnic factors in the prevalence of stroke, This study was designed to compare the oxidative stress indexes of stroke patients with normal healthy subjects in this geographic area. Methods and Materials: In this case-control study, 36 patients older than 50 years with ischemic stroke and 45 healthy subjects with same age and sex, were enrolled. Five milliliter blood were drawn from all subjects. Samples were centrifuged and plasma was separated. Total antioxidant capacity, lipid peroxidation and thiol levels were measured respettively by FRAP, TBA and HU methods. Then the result was analyzed using t-test.
  Results
  Results showed total antioxidant capacity and thiol plasma levels were lower in stroke patients in compare to healthy subjects, but only the thiol group had significant difference(P=0/001). Although lipid peroxidation showed a slight but non-significant difference in stroke patients in compare to control group.
  Conclusion
  These findings suggest oxidative stress in patients with acute ischemic stroke may be conseaqence of an imbalance in oxidant/antioxidant homeostasis. Therefore it may be useful to recommend antioxidant medications or diet for these patients.
 • Atena Farkhondeh Kalat *, Javad Baharara, Alireza Fazel Page 127
  Background
  Glycoconjugates molecules showed a programmed changes during the development. These components in the cell-surface and extracellular matrix plays important roles for different developmental processes. In this study lectin histochemistry technique was used for identification and localization of some glycoconjugates during the development of thymus. Methods and Materials: Balb/C mice embryos from days 10 to 15 and also day 18 fetuses fixed in formalin and provided 5m serial sections of these samples for histochemical study. Slices were incubated with three types of HRP-conjugated lectins (HRP) include: SBA specified for α, β-D-N-acetylgalactoseamin (α,β-D-GalNAc), PNA specified for β-D-Galactose -(1-3)-D-N-acetylgalactoseamin (β-D-Gal-(1-3)-D-GalNAc), MPA specified for D-Galactose (D- Gal).
  Results
  SBA lectin was presented with decreasing intensity in the Golgi zone (GZ) and cell surfaces of mesenchymal cells, epithelial cells and T-cells microenvironment in studying days. In first day (12&13) T-cells had high reaction with SBA in membranes and GZ. PNA lectin was revealed with several intensity in basal membranes and membranes of mesenchymal cells, epithelial and microenvironment of T-cells in studying days. MPA lectin weakly presented in the endodermal and mesenchymal cells and microenvironment of T-cells in all days.
  Conclusion
  Results indicated that glycoconjugates molecules with terminal carbohydrate of GalNAc might have a role in the development of thymus gland and maturation of the T-cells. Glycoconjugates with terminal disaccharide of Gal/GalNAc probably have significant effect on the total developmental process of thymus gland. Further, Glycoconjugates with terminal carbohydrate of Gal probably had not a key role in the development of thymus gland and T-cells or with low quantity effect.
 • Bijan Yazdi *, Jamshid Momeni, Alireza Akbari Page 137
  Background
  Pain following propofol injection was reported between 28- 90 %. Ketamine have lesser cardiovascular depression effect and also local anesthetic effect. In this study effect of ketamin were analyzed when it given before propofol injection. Methods and Materials: In a randomized double blind clinical trial selected 120 ASA I, II Ptients with 15-65 years old. They were candidated for elective surgery, in half of the patients 100 µg/kg ketamine in 2 ml volume and in another half, 2 ml distilled water were given before propofol injection. Severity of injection pain was evaluated according to 4 scale criteria (none, mild, moderate, or severe) fifteen seconds after injection of 25% of the calculated dose of propofol. Heart rate (HR) and noninvasive blood pressure were recorded before and after propofol injection, immediately and 3 minutes after intubation. The data were analysed by Mann Whitney U, Pooled t-Test and the Chi-squared test.
  Results
  Pain was not sensed in 51.56% and 75% of control and case groups respectively. In cases group showed little decrease in systolic and diastolic pressures after anesthetic induction (p=0.012 and p=0.005). There were upper diastolic pressures after intubation (p=0.00) and 3 minutes after intubation (p=0.000). During intervention heart rate changes had not significant difference between two groups.
  Conclusion
  Ketamine pre-treatment was an effective method in reducing pain and providing hemodynamic stability after propofol induction.