فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 41 (زمستان 1381)

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 41 (زمستان 1381)

 • 195 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یک بار دیگر دادسرا
  محمدرضا خسروی صفحه 7
 • میزگرد جرم زدایی از قانون
  صفحه 35
 • گزارشی از جریان جرم زدایی
  صفحه 63
 • محمدرضا گودرزی صفحه 119
 • عزت عبدالفتاح ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد صفحه 135
 • حسین آقایی صفحه 161

  ایده پیشگیری از جرم سابقه طولانی دارد. شاید قدمت آن مقارن با ظهور و بروز اشکال بزهکاری باشد لکن کارآیی تدابیر آن تنوانسته است اهداف نظام عدالت کیفری را برآورده ساز لذا کشورها با بحران ظهور و بروز اشکال جدید بزهکاری از یک طرف و تورم کیفری از سوی دیگر, مواجه گردیده اند.

 • معرفی کتابها و نشریه های حقوقی
  صفحه 185
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نگرشی عمیق بر آموزش غیر حضوری قضات [نقد تفصیلی سیاستگذاری آموزشی قوه قضائیه]
  مجتبی شریفی صفحه 195
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی
  سام سوادکوهی فر صفحه 206
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: پایان وقف
  سید محمد زمان دریاباری صفحه 219
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: توقیف دستمزد و حقوق زنان شاغل
  محمدرضا بندرچی صفحه 237