فهرست مطالب

یافته - سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1387)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1387)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/10/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • میترا صفا، ماندانا ساکی، محمدرضا محمدی، بهرام دلفان، محمد جواد طراحی، معصومه روهنده صفحه 3
  مقدمه
  بیماری های مزمن از معضلات جدی موجود در روانپزشکی می باشند. داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیک از داروهای جدیدموثردردرمان این اختلالات به حساب می آیند، متاسفانه این داروها با بروز عوارضی نظیر افزایش قند و چربی خون، افزایش وزن و ادم جنرالیزه همراه می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف دو داروی اولانزاپین و ریسپریدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی دو سوکور تصادفی است که در آن بیماران مبتلا به اختلالات سایکو تیک بطور تصادفی در دو گروه تحت درمان با اولانزاپین و ریسپریدون قرارگرفتند. کلیه نمونه ها در ابتدای مطالعه از نظر قند خون و لیپیدها مورد ارزیابی قرار گرفتند و در صورت نرمال بودن آزمایشات، نمونه ها بطورتصادفی دوسوکور در یکی از گروه های تحت درمان با اولانزاپین یا تحت درمان با ریسپریدون قرار گرفتند. آزمایشات قند خون و لیپیدها در هفته اول و ماه سوم بعد از شروع درمان جهت کلیه نمونه ها انجام و از نظر سایر عوارض مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات پس از جمع آوری از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که سطح کلسترول و تری گلیسرید و قند خون بیماران در هفته اول و ماه سوم بعد از شروع درمان بطور معنی داری افزایش یافته بود که این افزایش سطح کلسترول و تری گلیسرید در دو گروه اولانزاپین و ریسپریدون تفاوت معنی داری داشت در حالیکه میزان قند خون در این دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. وجود عوارض جانبی نظیر: بیقراری، ناتوانی جنسی، افزایش وزن، ادم و خواب آلودگی در دو گروه اختلاف معنی داری داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج روشن این تحقیق بنظر می رسد قبل از تجویز داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیک، بررسی آزمایشات چربی و قندخون در این بیماران ضروری است در حالیکه در هیچیک از منابع اصلی آموزشی روان پزشکی این گونه عوارض، هیپرتری گلیسریدمی،هیپر کلسترومی و هیپرگلیسمی و سایر عوارض جدی تلقی نشده است. توصیه می گردد در بیمارانی که دچار مشکلاتی نظیر افزایش لیپیدها و یا اختلال در تحمل گلوکز می باشند مصرف دارو با احتیاط بیشتر و پیگیری منظم مقادیر آزمایشگاهی حیاتی به نظر می انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: اولانزاپین، ریسپریدون، قند خون، چربی خون، عوارض دارویی، اختلالات سایکوتیک
 • سهراب حلالخور، دردی قوجق، رامین شیخ پور صفحه 13
  مقدمه
  گزارش های قبلی نشان می دهد که مکانیزم فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون در تنظیم فعالیت آنزیم سیالیل ترانسفراز دخالت دارند. در این پژوهش هدف بررسی تغییرات فعالیت آنزیم سیالیل ترانسفراز از طریق مکانیسم فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بر روی 25 موش آزمایشگاهی انجام شد. مغز موشها را بیرون آورده و هموژنه مغز تهیه شد. جدا سازی آنزیم سیالیل ترانسفراز مغز موش آزمایشگاهی در کروماتوگرافی ستونی سفادکس 50 G - انجام شد. فعالیت آنزیم در حضور پروتئین کیناز c، فس ف اتاز، اکادئیک اسید و فوربل اندازه گیری شد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  مقایسه فعالیت سیالیل ترانسفراز در حضور پروتئین کیناز c واکادئیک اسید با گروه کنترل نشان داد که سطح فعالیت سیالیل ترانسفراز نسبت به گروه کنترل پایین تر و از نظر آماری معنی دار بود (05/0 p<). مقایسه فعالیت سیالیل ترانسفراز در حضور پروتئین فسفاتاز و فوربل نشان داد که در گروه کنترل پایین تر و نسبت به حضور پروتئین کیناز بالاتر بود و از نظر آماری معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که واکنش سیالیل ترانسفراز مغز موش آزمایشگاهی با پروتئین کیناز c فعالیت آنزیم را کاهش می دهد و این نتایج با یافته های سایر محققان منطبق است. ما در یافتیم که استفاده از سیالیل ترانسفراز همراه با پروتئین کیناز c باعث کاهش فعالیت آن می شود و پروتئین فسفاتاز فعالیت آن را افزایش می دهد. در نهایت فسفریلاسیون سبب کاهش فعلیت آنزیم سیالیل ترانسفراز و دفسفرسیلاسیون سبب افزایش فعالیت آن می گردد.
  کلیدواژگان: سیالیل ترانسفوراز، فسفریلاسیون، دفسفریلاسیون
 • راحله عصایی، هدایت نظری، سمیه حسینی صفحه 21
  مقدمه
  گزارش های قبلی نشان می دهد که مکانیزم فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون در تنظیم فعالیت آنزیم سیالیل ترانسفراز دخالت دارند. در این پژوهش هدف بررسی تغییرات فعالیت آنزیم سیالیل ترانسفراز از طریق مکانیسم فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بر روی 25 موش آزمایشگاهی انجام شد. مغز موشها را بیرون آورده و هموژنه مغز تهیه شد. جدا سازی آنزیم سیالیل ترانسفراز مغز موش آزمایشگاهی در کروماتوگرافی ستونی سفادکس 50 G - انجام شد. فعالیت آنزیم در حضور پروتئین کیناز c، فس ف اتاز، اکادئیک اسید و فوربل اندازه گیری شد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  مقایسه فعالیت سیالیل ترانسفراز در حضور پروتئین کیناز c واکادئیک اسید با گروه کنترل نشان داد که سطح فعالیت سیالیل ترانسفراز نسبت به گروه کنترل پایین تر و از نظر آماری معنی دار بود (05/0 p<). مقایسه فعالیت سیالیل ترانسفراز در حضور پروتئین فسفاتاز و فوربل نشان داد که در گروه کنترل پایین تر و نسبت به حضور پروتئین کیناز بالاتر بود و از نظر آماری معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که واکنش سیالیل ترانسفراز مغز موش آزمایشگاهی با پروتئین کیناز c فعالیت آنزیم را کاهش می دهد و این نتایج با یافته های سایر محققان منطبق است. ما در یافتیم که استفاده از سیالیل ترانسفراز همراه با پروتئین کیناز c باعث کاهش فعالیت آن می شود و پروتئین فسفاتاز فعالیت آن را افزایش می دهد. در نهایت فسفریلاسیون سبب کاهش فعلیت آنزیم سیالیل ترانسفراز و دفسفرسیلاسیون سبب افزایش فعالیت آن می گردد.
  کلیدواژگان: فراوانی، دلیریوم، بخش داخلی، بخش جراحی
 • محمد فلاح، عبدالله کاوند، رسول یوسفی مشعوف صفحه 29
  مقدمه
  کیست هیداتیک مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است که در امعاء و احشاء حیوانات و انسان ایجاد می گردد. گاهی نفوذ باکتری ها بدرون مایع کیست به دلایل نامعلوم، منجر به عفونی شدن آنها و مانع از تولید لارو یا پروتواسکولکس می شود و کیست عقیم می گردد. در این مطالعه میزان آلودگی باکتریال و انواع باکتری های مولد عفونت در کیست های هیداتیک دامی در کشتارگاه های همدان و بروجرد مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  با مراجعه به کشتارگاه های همدان و بروجرد تعداد 5709 راس دام از نظر وجود کیست بررسی شدند. در دامهای آلوده، عضو مبتلا، تعداد کیست، اندازه آن، باروری یا عقیم بودن آن، وجود آلودگی باکتریال در کیست و... مشخص شد. مقداری از مایع هیداتیک در محیط های مناسب کشت باکتری کشت داده شد و باکتری های ایزوله شده با روش های بیوشمیایی تعیین هویت گردیدند.
  یافته ها
  میزان آلودگی به کیست هیداتیک در دامهای همدان 5/6% و در دامهای بروجرد 7% بود. در دامهای همدان تنها 20% کیست ها بارور و در دامهای بروجرد 32% کیست ها بارور بودند. در همدان 74% و در بروجرد 62% کیست ها عفونی بودند. باکتری های جدا شده از کیست های عفونی همدان و بروجرد تقریبا مشابه و شامل اشرشیا کلی، کلبسیلا، پروتئوس، انتروباکتر، استافیلوکوک طلائی و استافیلوکوک های غیر همولیتیک، سودوموناس و ادواردسیلا بود. در همدان 81% باکتری ها مولد توکسین (از نوع اگزوتوکسین و یا اندوتوکسین) بودند و در 19% بدلیل اینکه گونه آنها تشخیص داده نشد در مورد توکسینوژن بودن آنها اظهار نظر نگردید و در بروجرد ارقام فوق به ترتیب 93% و 7% بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی دامهای کشتاری به کیست هیداتیک در همدان و بروجرد تفاوت معنی داری با هم ندارد. درصد بسیار بالایی از کیست ها در هر دو شهرستان آلوده به باکتری هستند که نوع غالب باکتری ایجاد کننده عفونت در کیست ها در هر دو شهرستان اشرشیا کلی و کلبسیلا می باشد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، دام، آلودگی باکتریایی، همدان، بروجرد
 • سهیلا اکبری، نصرت الله رشیدی، فرحناز چنگاوی، فاطمه جنانی، محمد جواد طراحی صفحه 39
  مقدمه
  با توجه به هدف سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمان مبنی بر کاهش میزان سزارین باید به دنبال روش های جایگزین سزارین انتخابی باشیم. به همین دلیل برآن شدیم اثرات زایمان در آب را به عنوان یک روش زایمان طبیعی بدون مداخله پزشکی بر کاهش میزان درد و طول مدت زایمان مورد ارزیابی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و جامعه مورد پژوهش خانمهای باردار G1 و G2 با سن حاملگی 38-42W بوده اند که به درمانگاه بیمارستان عسلیان مراجعه کرده بودند. حجم نمونه 100 مورد بود که در دو گروه 50 نفری زایمان به روش معمولی و زایمان در آب قرار گرفتند. و طول مدت زایمان و میزان درد با استفاده از تستهای آماری کای اسکور، کروسکال والیس و من وینتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و 05/0 p< معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین طول مدت مرحله فعال زایمان در روش زایمان در آب 8/0 ± 1/3 ساعت بود که در مقابل طول مدت مرحله فعال زایمان در گروه مقابل که 8/0 ± 7/4 ساعت بوده به طور معنی داری کاهش دارد (05/0 p<) و همچنین طول مدت مرحله دوم زایمان در گروه زایمان در آب 22/0 ± 53/0 ساعت و در گروه مقابل 43/0 ± 88/0 ساعت بود که باتوجه به 05/0 p< به طور معنی داری طول مدت مرحله دوم زایمان نیز در روش زایمان در آب کاهش داشته است.میزان درد نیز در هر دو گروه با استفاده از روش میزان معیار درد تعیین شد. در گروه زایمان در آب 79/0 ± 53/3 و در گروه مقابل 7/1 ± 96/6 برآورد شد. که با توجه به 05/0 p< کاهش میزان درد در گروه زایمان در آب معنی دار تلقی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که زایمان در آب به علت کاهش طول مدت زایمان و کاهش میزان درد و کاهش نیاز به مداخلات پزشکی می تواند جایگزین مناسب غیر دارویی و غیر تهاجمی برای موارد سزارین های انتخابی باشد.
  کلیدواژگان: زایمان در آب، زایمان به روش معمولی، درد، طول مدت زایمان
 • زهرا نظری*، هدایت صحرایی، مهرانگیز صدوقی صفحه 47
  مقدمه

  مکانیسم هایی که زمینه ساز تمایل افراد به مصرف مورفین هستند هنوز به درستی شناخته نشده اند. طی تحقیقات گذشته مشخص شده است که تمایل افراد به مصرف مواد مخدر در هنگام استرس یا بعد از آن افزایش می یابد. در این تحقیق ما با استفاده از استرس بی حرکتی که نوعی از استرس روانی می باشد، تغییر تمایل نسل دوم را به مورفین با استفاده از روش القاء حساسیت رفتاری مورد بررسی قرار دادیم.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع تجربی مداخله گر بود.که ابتدا موشهای کوچک آزمایشگاهی نر و ماده با هم جفت شدند. پس از حصول اطمینان از باردار بودن موش های ماده، به آنان توسط دستگاه مخصوصی تا زمان زایمان استرس داده شد. سر تعدادی از جنین ها جهت بررسی های بافت شناسی برش داده شد.پس از رسیدن بقیه جنین ها به سن بلوغ،حیوانات به منظور مشخص نمودن ترجیح چپ و راست توسط ماز – تی شکل ((T-Maze مورد بررسی قرار گرفته و با گروه کنترل مقایسه شدند. به منظور تعیین اثر بخشی تجویز حاد مورفین،5 گروه حیوان استرس دیده و 5 گروه حیوان گروه استرس ندیده، انتخاب شدند. حیوانات هر دو گروه به گروه های کنترل (بدون تزریق)، سالین، مورفین mg/kg 1، مورفین mg/kg 10 و مورفین mg/kg 50 تقسیم شدند. که پس از تزریق توسط دستگاه (Open Field) مورد آزمایش حرکت سنجی قرار گرفتند.گروه های گفته شده در آزمایش قبلی 48 ساعت پس از تجربه اول به وسیله ی تجویز مورفین mg/kg 1 به منظور تعیین حساسیت القاء شده توسط تجویز قبلی مورفین، مجددا مورد آزمایش حرکت سنجی قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که ضخامت قشر ناحیه فرونتال درگروه استرس دیده بسیار کمتر از گروه کنترل بود(01/0 p<). هم چنین میزان راست برتری در موشهای نر گروهی که مادرانشان استرس دیده اند بسیار کم وراست برتری در موش های ماده ی این گروه زیاد بود (001/0 P<) در مورد موش های نر و (01/0 P<) در مورد موش های ماده، تجویز مورفین در گروه آزمایش در دوز کم بی اثر و در دوز زیاد باعث القا فعالیت حرکتی گردید اما این فعالیت حرکتی از نظر مقدار بسیار کمتر از گروه کنترل موجود بود. تجویز دوز کم مورفین mg/kg) 1) در گروه های استرس دیده باعث القا فعالیت حرکتی شد که این فعالیت در دوز mg/kg 50 آن از نظر آماری معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که القاء یک استرس روانی نسبتا خفیف (بی حرکتی کوتاه مدت) توانست باعث بروز تغییرات عمده ای اولا در مغز جنین، ثانیا در ترجیح چپ و راست و ثالثا در پاسخگویی به مورفین گردد.

  کلیدواژگان: استرس مزمن، مادران باردار، مورفین، موشهای کوچک آزمایشگاهی، حساسیت رفتاری
 • فریده ملکشاهی، علی فرهادی صفحه 57
  مقدمه
  دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی و شکل می گیرد. اغلب اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی است. این بی توجهی منجر به عدم سازش با محیط و بروز مشکلات رفتاری برای کودک می شود. مشکل رفتاری به رفتار فردی اطلاق می شود که بدون پایین بودن بهره هوشی، تعادل روانی و رفتاری از اندازه عمومی اجتماع دور و دارای شدت، تکرار، مداومت در زمانها و مکانهای متعدد باشد. به طوریکه در عملکرد تحصیلی، رفتاری دچار درماندگی و یا کاهش میزان کارایی فرد گردد، این گونه کودکان مرتب از سوی اطرافیان طرد میشوندو در مدرسه مرتب از انها گله و شکایت دارند. لذا توجه به مشکلات شایع رفتاری کودکان یکی از موضوعات حائز اهمیت وشناسایی سریع و به موقع اختلالات، امکان درمان سریعتر آنان را مهیا می ساز د. لذا مطالعه حاضر با هدف تعین شیوع مشکلات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد 1385 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه فوق توصیفی تحلیلی مقطعی است که 600 کودک پیش دبستانی بر اساس شیوع 50% اختلالات رفتاری از شهر و روستا بروش تصادفی یک مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه مشتمل دو بخش مشخصه های فردی و علایم رفتاری بر گرفته از DSM IV)) در رابطه با علایم اختلالات رفتاری تنظیم شده بود. روایی صوری و محتوی فرم پرسشنامه توسط اساتید تایید و پایایی پرسشنامه با روش باز آزمایی با ضریب همبستگی 98% r= کسب شد اطلاعات در یک مرحله و با روش مصاحبه با مادر کودک در مدرسه توسط روانشناس کسب و سپس از نرم افزار spss 11 در قالب آمار توصیفی و استنباطی کای دو تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که3/79% از کودکان شهری و 68% کودکان روستایی حداقل گرفتار یکی از مشکلات رفتاری مورد مطالعه بودند. اضطراب جدایی، بهانه گیری زیاد و بی مورد، گریه فراوان، در کودکان شهری بالاتر و مشکلات رفتاری مثل دفع بی اختیار ادرار، وحشت شبانه، دندان قروچه، کوبیدن سر به در و دیوار، مشکلات خواب در کودکان روستایی بالاتر بود. برخی مشکلات رفتاری کودکان مانند دفع بی اختیار ادرار، لکنت زبان، جویدن ناخن و... با جنس رابطه معنی دار و بین سن، تحصیلات و شغل والدین، رتبه تولد و بعد خانوار با برخی مشکلات رفتاری ارتباط معنی داری حاصل گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  ای ن نتایج نشان داد که اکثر کودکان پیش دبستانی به نحوی از مشکلات رفتاری رنج می برند که نیازمند توجه و حمایت بیشتری در زمینه بهداشت روان هستند و این امر مستلزم یک برنامه ریزی جامع و دقیق در زمینه بهداشت روان می باشد. بدین منظور بررسی سطح سلامت روانی کودکان در پایگاه سنجش و ارائه خدمات بهداشت روان در مدارس و آموزش به والدین و مربیان به منظور پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری و تشخیص و درمان به موقع آن در کودکان ضروری است.
  کلیدواژگان: شیوع، مشکلات رفتاری، کودکان، پیش دبستانی
 • بهروز یاراحمدی، حمیدرضا مهدوی، اعظم مویدی نژاد صفحه 67
  مقدمه
  کیفیت اولیه شیر خام متاثر از عواملی همچون تغذیه دام، سلا متی دام، ترکیب شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود درآن بوده که بر روی محصولات نهایی تاثیرگذ ار می باشد. بنابر این کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند بستگی تمام دارد. دراستان لرستان 97% شیر تولیدی گاوها از واحدهای کوچک و روستایی بد ست می آید. پژوهش فوق با هدف بررسی کانون های آلودگی شیرخام و شناخت نقاط بحرانی آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در سال1382 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت نمونه گیری از شیرخام مراکز با ظرفیت جمع آوری شیر بیش از 3 تن، 5/1 تا 3 تن و کمتر از 5/1 تن به عنوان مراکز با ظرفیت بالا، متوسط و کم تعیین گردید. مراحل نمونه برداری شامل نمونه گیری از شیر پستان، ظروف جمع آوری و نگهداری شیر، مخرن ماشین سیار جمع آوری، مخزن سردکن مرکز جمع آوری و از تانکر حمل شیر به کارخانه بود. آزمایش شمارش کلی بار میکروبی((TC وآزمایشهای شیمیایی شامل میزان اسیدیته و pH شیر بود. کل نمونه جمع آوری شده در هر ماه 45 نمونه و در طی 12 ماه 540 نمونه جمع آوری گردید. داده ها جهت تجزیه و تحلیل آمار به لگاریتم درپایه 10 تغییر یافته و توسط نرم افزار SPSS 11. 5 با استفاده از روش GLM)) آنالیزواریانس گردید.
  یافته ها
  میانگین بار میکروبی (TC) در کلیه فصول سال cfu/ml 37/0 ± 43/6 بود. اثر ماه های مختلف سال، مراحل مختلف نمونه گیری از شیر و ظرفیت مراکز جمع آوری بر روی بار میکروبی کل، کلی فرم و اشرشیا کلی کاملا معنی دار بود (01/0 p<). نتایج نشان داد کمترین بار میکروبی در دی ماه با cfu/ml 38/0 ± 31/6 و بیشترین بار میکروبی در مرداد ماه بامیزان cfu/ml 31/0 ± 57/6 بود. نتایج نشان داد کاهش بار میکروبی از شهریور ماه شروع و در دی و بهمن به کمترین میزان می رسید. نتایج همچنین نشان داد بیشترین میزان باکتری های کلی فرم و اشرشیا کلی در شهریور ماه بوده و کمترین میزان کلی فرم در شیر خام در دی و بهمن و اشرشیا کلی در بهمن و اسفند ماه بود. ضرایب همبستگی نشان داد بین بار میکروبی با کلی فرم (90/0 r=) و با اشرشیا کلی (79/0 r=)، همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (01/0 p<).
  بحث و نتیجه گیری
  بطور کلی مشکل مهم جمع آوری شیر در استان لرستان، دوری برخی مراکز جمع آوری شیر و مدت زمان طولانی انتقال شیر از این مراکز تا کارخانه شیر بوده، که بعنوان یکی از علل مهم افزایش بار میکروبی کل از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه می باشد. علاوه بر این امکانات ارتباطی محدود برخی از روستاها باعث افزایش بار میکروبی شیر خام در این مناطق گردیده است.
  کلیدواژگان: شیر خام، بار میکروبی، کلی فرم، اشرشیاکلی
 • رضا پیری علم، قدرت الله شمس خرم آبادی، محمدرضا شاهمنصوری، مهدی فرزادکیا صفحه 79
  مقدمه
  بر اساس استاندارد آب آشامیدنی نباید خورنده باشد، آبهای خورنده مواد اولیه لوله ها، اتصالات و شیر آلات شبکه های توزیع شهری و خانگی را در خود حل کرده و مشکلات عدیده بهداشتی، زیباشناسی و اقتصادی را در سیستم های آبی به وجود می آورند و در صورت لزوم خورندگی باید با هدف سالم سازی آب آشامیدنی و حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت شهروندان کنترل گردد. بنا براین تعیین پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی با روش های قابل اعتماد و قابل اجرا ضروری است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر خرم آباد با استفاده از اندیس های خوردگی انجام گرفت. در این تحقیق، مقدار اندیس های لانژلیه، رایزنر، خوردگی و پوکوریوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH در 50 نقطه در شبکه توزیع در دو مرحله ودر فصول تابستان و پاییز محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج روش اندیس های خورندگی، شامل اندیس های لانژلیه (157/0-)، رایزنر (86/7)، خوردگی (626/11) و پوکوریوس (65/7) آب شهر را در شرایط متمایل به خورندگی نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  آزمون های آماری ضریب همبستگی و پیرسون و اسپرمن و t زوج بجز در چند مورد محدود، ارتباط معنی داری بین پارامترهای کیفی با اندیس های خوردگی را نشان می دهد. نتایج روش های خوردگی، اندیس لانژلیه، اندیس رایزنر، اندیس خورندگی و پوکوریوس آب آشامیدنی شهر را در شرایط متمایل به خورندگی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اندیس های خوردگی، آب خورنده، رسوب گذاری، شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر خرم آباد
 • نادر آزادبخت، کبری خسروی نژاد، محمد جواد طراحی صفحه 87
  مقدمه
  آفلاتوکسین ها،گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها هستند که آلودگی به آنها می تواند موجب بروز عوارضی چون سندرم ریه، سرطان مری، تضعیف سیستم ایمنی و سرطان کبدی، جلوگیری از ساخته شدن RNA و پروتئین و هموآگلوتیناسیون در انسان می شوند. همچنین آلودگی با آفلاتوکسین عارضه های متعددی در دستگاه تناسلی، گوارشی و تنفسی ایجاد می کند و در اثر داشتن قدرت تومورزایی و مسمومیت، مایه ی بروز عوارض متعددی در دام ها می گردند. این تحقیق با هدف تعیین میزان و فراوانی آلودگی ضایعات نان به آفلاتوکسین در استان لرستان و مقایسه آن با استانداردهای معتبر جهانی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی(WHO) و سازمان خواربار ملل متحد((FAO انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این تحقیق مقطعی به روش میدانی وآزمایشگاهی با نمونه گیری از180 نمونه ضایعات نان خشک درسال 1385و با توزیع تصادفی درسطح استان لرستان و تشخیص آلودگی نمونه ها به آفلاتوکسین با استفاده از دستگاه HPLC فلورسانس انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در سطح 5% صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان متوسط انواع آفلاتوکسین B1، B2، G1، G2 و مجموع انواع آفلاتوکسین در ضایعات نان خشک مورد بررسی(آلوده، نیمه آلوده و سالم) درسطح استان لرستان به ترتیب عبارت است از: 5304/22، 4369/2، 1923/0، 1022/0 و(μg/kg) 2636/25. میزان متوسط کمترین و بیشترین آلودگی به آفلاتوکسین نوع B1 و مجموع انواع آفلاتوکسین به ترتیب مربوط به شهرهای خرم آباد (μg/kg 9403/42 و μg/kg 7153/47)و بروجرد(μg/kg 8611/1 و μg/kg 9833/1)است.میزان متوسط آفلاتوکسین نوع B1 در انواع نان های آلوده، نیمه آلوده و سالم به ترتیب 0536/64، 9167/1 و(μg/kg) 5629/0 و میزان متوسط مجموع انواع آفلاتوکسین در انواع نان های آلوده، نیمه آلوده وسالم به ترتیب 0257/72، 999/1 و(μg/kg)5753/0 است.همچنین میزان آفلاتوکسین نوع B1 29 نمونه از180 نمونه، بیش از حد استاندارد و میزان مجموع انواع آفلاتوکسین 18 نمونه نیز بیش از حد استاندارد بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعات انجام شده نشان داد شیر گاوهایی که از نان خشک تغذیه می کنند دارای مقادیر فراوانی از متابولیت های آفلاتوکسین است بنابراین تا حد امکان باید از مصرف نان های خشک در تغذیه دام و مصرف انسانی خودداری کرد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، ضایعات نان، آسپرژیلوس و مایکوتوکسین ها
|
 • Dr M. Safa, Dr M. Saki Page 3
  Background
  Chronic mental disorders are among the problems in psychiatrics. Atypical anti psychotic drugs are new effective medications to treat these disorders. Unfortunately these drugs lead to side effects such as increase in blood glocuse, weight gain and edema. This study aims to investigate adverse effects of Olanzapine and Rispridone on lipid level and blood glocuse and other complications in patients with psychotic disorders.
  Materials And Methods
  This clinical trial-double blinded study, patients with psychotic disorders were randomly categorized into two groups. Group one treated with Olanzapine and other with Rispridone. All the subjects were initially assessed for blood sugar and lipids, and in the case of normal, they were randomly assigned to two groups in a double- blinded method to be treated with Olanzapine or Risperidone. Blood sugar and lipids tests were performed for all subjects at the 1st week and 3 months after initiation of therapy. Other complications were assessed too, then the data were analyzed using SPSS software.
  Results
  The results of the study indicated that the levels of cholesterol, triglycerides and blood suger rose significantly at the 1st week and third month after beginning the treatment. Increase of cholesterol and triglyceride in the Olanzapine and Risperidone groups was significant, while blood sugar level showed no significant difference in these two groups. Other side effects including restlessness, impotence, weight again, edema and drowsiness were significantly different between the two groups.
  Conclusion
  Based on the findings of this study and the emphasis of other related studies on the metabolic changes of the body resulting from atypicad antipsychotic drugs, it is suggested that these drugs should be prescribed for high risk patients with great care and cautions.
 • S. Halalkhor, Dr D. Qujeq Page 13
  Background
  Previous reports show that phosphorylation anddephosphorylation mechanisms involve in regulation of sialyl transferaseactivity. The aim of this research was to study sialyl trnsferase activity with phosphorylation and dephosphorylation mechanisms.
  Materials And Methods
  This experimental trial study performed on 25 rats without signs of illness. Rat brains were pulled out and brain homogenization was done and then sialyl transferase purified purified from rat brain. Homogenization of rat brain is performed in the cephadex chromatography. We added protein kinaseokadaic acid and forbol to different groups. Data were statistically analyzed using SPSS soft wave.
  Results
  Results showed a significant increase in sialyl transferase activity in the control group, comparing with protein kinase C and okadaic acid groups.Results showed a significant decrease in sialyl transferase activity incontrol group, comparing with protein phosphatase and forbol groups.
  Conclusion
  Our findings show that sialyl transferase of rat brain with protein kinase decreases enzyme activity and these results were in accordance with other studies in this respect. We found that treatment of rat brain sialyl transferase by protein phosphatase increases its activity.
 • Dr R. Asaee, Dr H. Nasari Page 21
  Background
  Delirium is common in elderly persons and in hospitalized patients especially after surgical procedures. But many of them are undetected and don’t receive treatment so they involve with increased mortality and morbidity, adverse outcomes, length of hospital stay and mental disability sequels. Unfortunetly, despite the importance of this syndrom, physicians and staff are able to diagnose only one thirth of the patients.
  Material And Methods
  In this cross sectional study, 240 inpatiants (120 from surgery ward and 120 from miernal medicine ward) from Shohadaye Ashayer hospital of Khorramabad were selected randomly. The diagnostic criteria for delirium were Mini-Mental state examination (MMSE) questionnaire, and patients daily examination for 4 days by MMSE.
  Results
  Delirium was observed in 37 (30.8%) of the patients of internal medicine ward and 25 (20.8%) of the patients of surgery ward. 27 (22.5%) of the patients of internal medicine ward and 37 (30.8%) of the patients of surgery ward were suspicious for delirium. In age group of 58-77 years in surgery ward and patients over 77 years in internal medicine ward had the most frequency of delirium. There was significant relationship (p=0.01) between two sex in surgery ward. But there was not significant difference (p=0.92) between two sex in internal medicine ward for delirium.
  Conclusion
  Reading the results of this study and frequency of delirum in surgery and internal medicine wards, presence of a psychiatrist in mentioned wards is necessary of early diagnosis and control of delirium.
 • Dr S. Akbari, N. Rashidi Page 39
  Background
  Due to the objectives of the World Health Organization and ministry of health concerning decreasing the rate of cesarean section, elective cesarean substitutes have to be investigated. Consequently, this study tried to evaluate the effect of water birth as a vaginal delivery method without the physician intervention on decreasing the pain level and the labor duration.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was carried out on 100 G1 and G2 pregnant women of 38 to 42-week pregnancy referring to Assalian Clinic. The samples were divided into two 50-member groups undergoing either water birth or land birth. The labor duration, as well as the pain level were evaluated and analyzed statistically using Chi-Square, Kruskal-Wallis test, and Mann-Whitney test, and the p<0.05 criterion was considered to be significant.
  Results
  We found that the average duration of the active phase of pregnancy for water birth was 3.1±0.8 hours compared to the same duration in the opposite group which was 4.7±0.8 hours showing a statistically significant decrease (p<0.05). Moreover, the duration of the second stage of water birth group was 0.53±0.22 hours in comparison with 0.88 ± 0.43 hours for the second group. Based on the p<0.05 criterion, the duration of the second stage of labor significantly decreased for water birth. The pain levels were determined in both groups using Visual Analog Score, which are: 3.53 ± 0.79 and 6.96 ± 1.7 for water birth and land birth respectively based on the criterion, and the decrease in the pain level was considered to be significant for water birth.
  Conclusion
  Results of the study suggested that the water birth may have been a non-pharmaceutical and non-invasive substitute for the selected cesarean cases due to the shorter labor, the lower pain level, and the lowered physician intervention.
 • Z. Nazari, Dr H. Sahraei Page 47
  Background

  The mechanisms which are plots for individual's willing to use Morphine are not yet recognized. Carried out researches indicated that tendency to narcotics is increased during stress or after it. In this research we studied the desire change of the second generation to morphine using induced restraint stress which is a kind of behavioral sensitization.

  Materials And Methods

  This research was a kind of experimental interferer. At first mice were crossed after insuring about their pregnancy, Sub stress was put on them using special instruments. Some of the embryos head was cut to be studied histologically. After maturing their embryos in order to clarify their left and right handedness to be studied using T-Maze and they were compared with the control group. In order to find the effectiveness of the administrated acute morphine, five groups of stressed and non-stressed were chosen Both groups were divided into five: a control (without being injected), saline, Morphine 1 mg/kg, morphine 10 mg/kg and morphine 50 mg/kg. They were studied. Movement measuring done after being injected by open filled. Mentioned groups in the previous experiment, In order to determine their previous induced sensitization, were reexamined 48 hours after being injected 1 mg/kg morphine.

  Results

  Findings showed that the tissue thickness on the frontal cortex in stressed group was less than the control group (p<0.01) And also the number of stressed right handedness in males was less, but the number of left handedness in female ones was higher. Injection low dose morphine in experimental group had no effect, but in high dose caused induced motion activations. But this motion activity was much less than the control group. The low dose morphine injection (1 mg/Kg) in stressed groups caused induced motion activities which this action in dose 50mg/kg was significant statistically (** P<0/01).

  Conclusion

  Results showed that inducing a psychological relatively slight stress (a short-term restrain) could cause major changes, firstly in embryos brain and secondly in right handedness and left handedness and thirdly a response to morphine.

 • F. Malekshahi, A. Farhadi Page 57
  Background
  Childhood period it one of the most important stages of life in which individual's personality is formed. The majority of behavioral problems are due to attention deficit to the sensitive periods of childhood. This attention deficit leads to lack of agreement with environment and causes behavioural problems in children. Behavioural problem is attributed to a person's behaviour that his IQ isnt lowered, but his or her mental and behavioural equilibrium is deviated from social norm and has severity, repetition and continuance in numerous times and places, so that his educational performance and behaviour will be frustrated and his efficiency is reduced. Such children are always rejected by others and in school there are a lot of grievances against them. Therefore, to pay attention children common behavioural problems is one of the most important topics and it prompt detection makes its treatment possible. So this study designed to determine prevalence of behavioural problems of Khorramabad pre-school children.
  Materials And Methods
  This descriptive-cross sectional study was carried out on 600 rural and urban pre-school children selected using random one stage sampling method. Data gathering tool was a two-part questionnaire including demographic and behavioural disorders signs obtained from DSM IV. Reability and validity of the questionnaire was confirmed by the university teaching members and retest method with a correlation coefficient 98%. Data were analyzed using SPSS software (ver 11) and Ch-square test.
  Results
  Results of the study showed that 79% of the rural, and 68% of the urban children were at least involved in one of the behavioural problems. Anxiety, withdrawal and social isolation, too much irrelevant peevishing and crying were higher in urban children, and behavioural problems such as, urinary incontinence, night fear, teeth gnashing, hitting the head against the wall, sleep disorders were higher in rural children. Some of the children behavioural problems such as urinary incontinence, stammering, onychophagia and … had a significant relation with sex, as well as between age, job, educational level of the parents, birth rank, and some behavioural problems a significant relation was observed.
  Conclusion
  These findings showed that most of the pre-school children somehow suffer from behavioural problems, they need more attention and support in the area of mental health which require an accurate and comprehensive planning. So study of children mental health level in the stations of measurement and mental health services in the schools, and education to teachers and parents in order to prevent behavioural disorders, and ontime diagnosis and treatment are necessary.
 • B. Yarahmadi, Hr Mahdavi Page 67
  Background
  The primary quality of raw milk is affected by several factors including animal nutrition, animal health, milk components, and its bacterial activity and these factors are effective on the final products. Therefore, the quality of raw milk depends on time and milk condition from production to delivery. In Lorestan, 97% of the milk production is obtained from rural and small units. This study was carried out to determine the factors affecting the bacteriological quality of raw milk from letdown phase till delivery to factory and to find out the critical points of bacterial contamination in the years 2003 and 2004.
  Materials And Methods
  In this study, the collecting centers of raw milk with a capacity of more than 3 tons, between 1.5 to 3 tons, and fewer than 1.5 tons were included as the centers with high, moderate, and low capacity respectively. The sampling stages consisted of cow milk letdown, milk collecting equipment, milk collecting tankers, milk cooling tanks, and milk delivery to factory. Microbial experiments consisted of standard plate count (SPC), E. coli, and coliforms. All the collected samples were 45 ones in each month and 540 samples in a year. Being converted to Log10, the data were analyzed by the SPSS software (version 11.5) and GLM procedure was used to determine the effects of month, capacity of centers, and sampling stages.
  Results
  Based on the results of the study, the average total count (TC) in all seasons in Lorestan province was 6.43 0.37cfu/m. The effects of month, capacity of centers, and the sampling stages on TC, E. coli, and coliforms were statistically significant (p<0.01). Additionally, the lowest TC (6.31 0.38cfu/m) was in January while the highest (6.57 0.31cfu/m) was in August. Moreover, the decreasing trend of TC started from September and was the lowest in January and February. Correlation coefficients showed that there was a significant positive correlation between TC and E. coli (r=0.79) and TC and coliforms (r=0.90, p<0.01).
  Conclusion
  The major problems of milk collecting in Lorestan province are the long distances of some milk collecting centers from the milk factories as well as the long milk delivery time which play important roles in increasing TC from letdown stage till delivery to factory in addition to the insufficient road facilities in some of the villages in Lorestan province.
 • R. Pirialam, Gh Shams Khorramabadi Page 79
  Background
  According to the standard, drinking water must not be corrosive. Corrosive water solve primery materials of pipes, joints and valves in municipal water distribution systems and home plumbing systems and cause a lot of health, aesthetic and economic problems in water distribution systems. Thus, determination of corrosion potential of drinking water using methods which are feasible and reliable is necessary, and corrosion should be controlled in drinking water for water sanitation and health promotion among citizens.
  Materials And Methods
  This research was carried out to determine water corrosivity or sedimentation potential in Khorramabad city, using corrosion indices. In this project 50 points as samples in two stages in the Summer and Autumn seasons were determined, and amount of corrosion indices, including Langelier Indice, Ryzener indice, Aggressive indice and Pokurious indice, corrosivity and temperature, calcium hardness, alkalinity, total dissolved solid and PH were calculated two times within a 3-month interval, then the data obtained from results were analyzed using SPSS software and statistical tests.
  Results
  Results of corrosion indices show that drinking water of Khorramabad is in equilibrium condition and has tendency to corrosion. Calculated corrosion indices are as fllows: Langelier (-0.157), Ryzener (7.86), Aggressive (11.626), and Pokurious indice (7.65).
  Conclusion
  Statistical tests of Pearson and Spearman correlation coefficient dont indicate significant relationship between quality parameters with corrosion indices Results of corrosion indices showed that drinking water of Khorramabad is inclined to corrosion.
 • N. Azadbakht, K. Khosravinegad Page 87
  Background
  Aflatoxins belong to a group of toxins called mycotoxins that infection with them can cause complications in humans such as immunity weakness, lung syndrome, liver cancer, esophagus cancer and hemagglutination, and are inhibitor of RNA and protein, as well as cause numorous complications in genital, respiratory and the digestive systems and because of their poisoning and carcinogenic and tumorigenic properties, cause numorous complications in livestock. This research was carried out to determine the rate of Aflatoxine contamination of bread losses in Lorestan province and its comparison with standard levels reported by WHO and FAO.
  Materials And Methods
  This study was done by field and laboratory method on 180 samples of losses dried bread in 2009 with randomized distribution in Lorestan provine and detection of samples contamination to aflatoxin was done by HPLC floresence apparatus. Data was analyzed by SPSS software (α=5%).
  Results
  The median rate of types of aflatoxin: B1,B2,G1 and G2 total types of aflatoxin in bread losses (infected, semi-infected and safe) in Lorestan were 22.5304,2.4369,0.1923,0.1022 and 25.2636 (µg/kg). Average of minimum and maximum infection to aflatoxin with all types of aflatoxin belonged to Khorramabad (42.9403 and 47.7153 µg/kg) and Borujerd (1.8611 and 1.9833) respectively. Average rate of aflatoxin type B1 in infected, semi-infected and safe bread are 64.0536, 1.9167, 0.5629 (µg/kg) and average rate of all types of aflatoxin in infected, and safe breads were: 72.0257,1.9990 and 05753 (µg/kg). Also rate of aflatoxin B1 in 29 out of 180 samples are more than standard level and total rate of different types of aflatoxin in 18 samples were more than standard levels.
  Conclusion
  Results of the carried out studies showed that the milk of the cows feeding dried bread contains large amount of Aflatoxin’s metabolites, so the consumption of losses dried bread must be forbidden for livestock and humans too