فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • تاریخ انتشار: 1380/10/11
 • تعداد عناوین: 4
|
 • عبدالوهاب باغبانیان* صفحات 59-64

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه مراکز آموزشی – درمانی و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد که تعداد آنها 33 واحد بیمارستانی است. مصاحبه، مشاهده دفاتر و آمار بیمارستان، پرسشنامه و جداول تنظیمی شامل جدول فعالیتهای بیمارستانی، جدول شاخص‌های عملکردی بیمارستانی و فرمهای ارزشیابی از جمله ابزارهای لازم برای گردآوری داده‌ها بود. جهت تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شد.
  بین درجه ارزشیابی و درصد اشغال تخت، ‌میانگین اقامت بیمار، نسبت پذیرش بیمار به ازای هر تخت و رضایت بیمار از خدمات ارایه شده در بیمارستان‌های مورد مطالعه با سطح اطمینان
  (95/0=-1) و سطح معنی داری (001/0 = P-value) رابطه معنی داری وجود دارد.
  در نهایت شمصخ گردید که شاخص‌های فراهمی (امکانات و تسهیلات ساختاری، تشکیلاتی و تجهیزاتی و...)‌و توصیف شاخص‌های عملکردی بر درجه ارزشیابی بیمارستان‌ها تاثیر دارند، بنابراین استفاده از معیارهای مناسب با تاکید بر شاخص‌های فوق در ارزشیابی سالانه بیمارستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: درصد اشتغال تخت، میانگین اقامت بیمار، پذیرش به ازای هر تخت در سال (بار پذیرش)، میزان فوت کلی، رضایت مندی بیمار، نسبت تخت فعال به ثابت
 • منیژه آریائی* صفحات 65-70

  این پژوهش به منظور بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 به روش توصیفی انجام شده است.
  گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و چک لیست صورت پذیرفت. بررسی پرونده‌ها از نوع بررسی کمی بوده و مولفه‌های بررسی کمی در این پژوهش وجود فرم استاندارد، امضا تاریخ و عناصر ثبت شده اطلاعاتی بود که در هر کدام از اوراق موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
  بیشترین درصد تکمیل محتویات اوراق پزشکی مربوط به برگ گزارش پرستار بودکه در دامنه بزرگتر از (70 درصد) تکمیل شده بود. میزان تکمیل اوراق پذیرش، شرح حال، سیر بیماری، دستورات پزشک، نمودار علایم حیاتی، مشاوره پزشکی و برگ جذب و دفع مایعات در حدمتوسط در دامنه (70-50 درصد) تکمیل شده بود. میزان تکمیل اوراق خلاصه پرونده، کنترل علایم حیاتی، گزارش آزمایشگاه عمل جراحی، بیبهوشی، مراقبت قبل از عمل،‌بعد از عمل، رادیولوژی، پاتولوژی و الصاق الکتروکاردیوگرام در حد ضعیف در دامنه کمتر از (50 درصد) تکمیل شده بود.
  باتوجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد گردید تمام پرونده‌ها پس از اینکه از بخش‌های درمانی به واحد مدارک پزشکی منتقل گردیدند توسط کارکنان مجرب مورد بررسی قرار گرفته و پس ازتکمیل برگه نواقص فورا آن را به بخش مربوط جهت تکمیل ارسال نمایند.

  کلیدواژگان: مدارک پزشکی، محتویات مدارک پزشکی، ارزیابی
 • ضرورت بهره گیری از دانش تخصصی مدیریت در اداره امور بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی
  پوران رئیسی*، امیراشکان نصیری پور صفحات 71-80

  مقاله مروری حاضر به منظور تبیین ضرورت بهره گیری از دانش تخصصی مدیریت در اداره امور سازمانهای بهداشتی – درمانی به (به ویژه بیمارستان‌ها) نگاشته شده است.
  محورهای مورد بحث در این مطالعه عبارتند از: تحلیل وضعیت موجود مراکز بهداشتی – درمانی شکور از بعد کارایی و اثربخشی (بهره وری سازمانی) سیر تحول در مدیریت بیمارستانهای جهان، اهمیت آموزشهای مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی، بررسی اهداف و تحلیل ویژگی‌های آموزش در نظام مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی.
  با استناد به مباحث مطرح شده در این مقاله، بهره گیری از مدیران حرفه‌ای در اداره سازمانهای بهداشتی – درمانی، روزامد نمودن دانش آنان و ارایه آموزشهای تخصصی مدیریت به گردانندگان فعلی موسسات مذکور امری حیاتی و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت، بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی
 • سعید کریمی* صفحات 81-86

  مقاله حاضر با هدف مطرح نمودن طرح نظام نوین اداره بیمارستانهای دولتی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت و درمان در سال 1373 تهیه گردیده است که ضمن بررسی اجمالی این طرح، کامیابی‌ها و ناکامی‌های اجرای آن را پس از هفت سال مطرح و پیشنهاداتی در جهت بهبود آن ارایه می‌نماید.

  کلیدواژگان: بیمارستان، استانداردهای کمی و کیفی خدمات درمانی، تعرفه، کارانه، هیأت نظارت
|
 • A Baghebaniyan* Pages 59-64

  This study compares and determines the relationship between (indexes of) performance at hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences and patient satisfaction.

  This descriptive-analytical study was cross-sectional in nature. The 33 teaching and non-teaching hospitals affiliated with S.U.M.S. comprised the study population. Data were collected by observation, interview, questionnaire. The relationship between (indexes of) performance and patient satisfaction at hospitals affiliated with S.U.M.S. was specified by

  Data analysis shows that, the relationship between patient satisfaction and bed occupancy rate, average lenght of stay, admission per bed and gross death in hospitals is significant (l-a= 0.95 and P- Value<0.05).

  Keywords: Bed Occupancy Rate, Average Lenght of Stay, Admission Per Bed, Gross Death Rate, Patient Satisfaction, Proportion of Available to Bed Construced
 • M Ariyaei* Pages 65-70

  This descriptive research was performed to survey the contents of medical records in general hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences during the first three months of

  The data was through checklist and observation.

  The quantitative elements of this study were: standard forms, signature, date and registered information.

  radiology, pathology, electrocardiograms was completed less «50%) range.

  All the records were investigated by experienced staff of medical records after transferring to the medical records department expenenced medical records clerks must check then and refer incompleted records to specific wards for completion.

  Keywords: Medical Records, 'Contents, Evaluation
 • The mportance of Implementing Managerial Skills in Hospital Administration
  P Raeisi*, AA Nasiripour Pages 71-80

  The mportance of Implementing Managerial Skills in Hospital Administration

  The goal of the present study was to emphasize the importance of managerial skills in hospitals and health services administration. In order to achieve the above goal, health care organizations were analyzed from efficiency and effectiveness point of view. The importance of managerial skills in governing such organizations have been discussed in this paper.

  The content of the present paper leads the reader to the conclusion that involvement of specialized managers in hospital administration, and upgrading their professional skills are vital to the survival of health care organizations.

  1- *

  .( Correspondmg Author)

  2- Instruc 'Jr, M.S in Health Services Administration, Faculty of Research, Islamic Azad Uneverslty, 1ehran.

  Management And Medical Information

  Keywords: Management, Hospital, Health Organizations
 • S Karimi* Pages 81-86

  The present article introduces the law of the modern system of management of governmenttrun hospitals, enacted by the Ministry of Health and Medical Education in 1994, and the amendment enacted in 1999. A brief discussion on the law and its achievements and shortcomings are included, along with suggestions to improve the law.

  Keywords: Hospital, Qualitive, Quantitive Standards for Health Services, Fee-Jor-Service, Board of Control