فهرست مطالب

حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی - سال یکم شماره 1 (بهار 1387)
 • سال یکم شماره 1 (بهار 1387)
 • 86 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/11/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود شمس شرق، طهمورث پاشاکی، مجتبی آهنی آذری، آشور محمد قره باش صفحه 1
  این آزمایش به منظور بررسی امکان جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کانولا به عنوان یک منبعپروتئینی در جیره جوجه های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم کربوهیدراز و تاثیر آن بر عملکردجوجه های گوشتی انجام شد. در این بررسی 320 قطعه جوجه یک روزه از نژاد آربوراکرز به صورت2 در قالب طرح کام لا تصادفی با 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای اول و دوم × فاکتوریل 40 درصد و جایگزینی کنجاله کانولا بجای کنجاله / به ترتیب شامل مصرف آنزیم در مقادیر صفر و 0770 و 100 درصد بودند. جوجه ها با جیره های متعادل براساس مقادیر، سویا در 4 سطح صفر، 35تغذیه شدند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح (NRC) توصیه شده انجمن ملی تحقیقاتمختلف کنجاله کانولا تاثیر معن یداری بر خوراک مصرفی روزانه نداشت. وزن روزانه و ضریب تبدیلغذایی در تیمار دارای 100 درصد کنجاله کانولا اختلاف معن ی داری را با سایر تیمارها نشان دادبر اساس نتایج حاصله افزودن آنزیم به جیره غذایی اثر معن یداری بر پارامترهای مورد. (P< 0/05)بررسی نداشت. همچنین اثر متقابل معنی داری بین آنزیم و سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکردجوجه ها مشاهده نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزینی کنجاله کانولا بجای کنجالهسویا تا سطح 70 درصد بدون تاثیر منفی در عملکرد جوجه ها امکانپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، کنجاله کانولا، آنزیم، عملکرد
 • عنایت الله توحیدی نژاد، محمد کورکی، قاسم محمدی نژاد، محمد مهدی مجیدی، مسعود احمدی افزادی صفحه 15
  با توجه به ضرورت تحقیق جهت توسعه کشت بابونه تاریخهای مناسب کاشت و میزان نیتروژن در آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه بلوک، های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش کود نیتروژن در چهار سطح صفر، 50 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت در سه سطح اول بهمن ماه، پانزده بهمن و اول اسفندماه در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن بر عملکرد گیاه، تعداد گل در بوته و قطر گل در سطح 1 درصد و بر ارتفاع بوته و درصد اسانس در سطح 5 درصد معنیدار گردید. اثر تاریخ کاشت نیز بر عملکرد گیاه، تعداد گل در بوته و ارتفاع بوته معنی دار شد. اثر متقابل معنی داری برای نیتروژن و تاریخ کاشت مشاهده نشد. بیشترین عملکرد گل بابونه از تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و تاریخ کاشت اول بهمن بدست آمد. بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار 150 کیلوگرم نیتروژن و تاریخ کاشت اول بهمن بوده و همچنین بیشترین تعداد گل و قطر گل در بوته نیز از تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن و تاریخ کاشت اول بهمن بدست آمد. با توجه به نتایج فوق مصرف 100 تا 150 کیلوگرم نیتروژن در اوایل بهمن ماه بیشترین تاثیر را روی صفات موثر در عملکرد و اسانس بابونه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بابونه، نیتروژن، اسانس، تاریخ کاشت
 • جلیل قاسمی نژاد، نورمحمد تربتی نژاد، سعید زره داران، علیرضا فروغی، عباسعلی ناصریان، روح الله موسوی صفحه 25
  دوازده گوساله ماده شیرخوار نژاد براون سوئیس به طور کاملا تصادفی در دو تیمار قرار داده شدندتا اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکردشان و برخی فراسنجه های خونی بررسی شود. تیمار اول شامل خوراک شرو ع کننده آردی و تیمار دوم شامل خوراک شروع کننده پلت بود. جیره ها از نظر مواد مغذی یکسان بودند. بر مبنای نتایج حاضر، گوسا له هایی که جیره پلت شده را استفاده کرد ند اختلاف. (P<0/ افزایش وزن بیشتری از گوساله هایی که جیره آردی را مصرف کرد ند نشان دادند (05 معنی داری در مصرف کل ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی و شروع زمان نشخوار بین تیمارها وجود نداشت. سن از شیرگیری و کل مصرف ماده خشک شیر در گوساله های تیمار خوراک شروع کننده قابلیت هضم پروتئین خام و ماده. (P<0/ آردی بالاتر از تیمار خوراک شروع کننده پلت شده بود (05 هیچ. (P<0/ آلی در تیمار خوراک شروع کننده آردی کمتر از تیمار شروع کننده پلت شده بود (05 و خاکستر خوراک در بین تیمارها مشاهده نشد. تیمارها بر غلظت NDF اختلافی در قابلیت هضم گلوکز و ازت اوره ای خون اثر معنی داری نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که خوراک شروع کننده به صورت پلت شده می تواند افزایش وزن گوساله های نوزاد را بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: گوساله های شیری، پلت، خوراک شروع کننده
 • سلمان خرمالی، هزارمحمد نوری راد دوجی، ابوالقاسم خالقی زاده صفحه 37
  میزان خسارت پرندگان در ارقام متداول آفتابگردان شامل مستر، گابور، هایسون 25، پروگرس وآرماویرسکی در فصول بهار و تابستان 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس موردارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار و هر بلوک5 متری انجام شد. پس از رسیدگی فیزیولوژیک، 100 طبق از هر رقم آفتابگردان / مشتمل بر 5 خط 5انتخاب شد و ویژگی هایی چون متوسط درصد طبق های خسارت دیده در هر کرت، میانگین درصدخسارت وارده به طبق ها، فاصله طبق ها از سطح زمین (بر حسب سانتی متر)، زاویه طبق نسبت به افق (بر حسب درجه) و شکل طبق اندازه گیری شدند. از نظر درصد تعداد طبقه ای خسارت دیده در هر 21 درصد به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درصد بودند. / 8 درصد و مستر با 79 / کرت، گابور با 18 تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر ارقام بر صفات مورد بررسی بجز ارتفاع بوته معنی دار نبود. همبستگی صفات نشان داد که در ژنوتیپ های مورد بررسی، بوته های دارای طبقه ای بزرگتر، زاویه طبق کمتری داشتند. میزان تغذیه از طبق رابطه معنی داری با شکل طبق و همبستگی معنی دار با زاویه بر اساس نتایج این تحقیق می توان رقم گابور را به عنوان رقم مناسب جهت. (P<0/ طبق داشت (05 اجتناب از خسارت شدید پرندگان در منطقه گنبد توصیه کرد
  کلیدواژگان: آفتابگردان، خسارت پرندگان، مقاومت
 • جلال محمدزاده، علیرضا قدس ولی، مسعود یقبانی صفحه 49
  سیب زمینی به عنوان یکی از مهمترین محصولالات کشاورزی است که شناسایی ارقام مناسب آنجهت استفاده در صنایع فرآوری و نگهداری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجائی کهویژگیهای فیزیکی و شیمیایی س یبزمینی نقش تعیین کننده ای در نوع مصرف وکاهش ضایعات اینمحصول دارد، دو رقم سیب زمینی کوزیما ودراگا در تحقیق حاضر مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند. خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو رقم سیب زمینی مذکور در ابتدای برداشت و پس از نگهداریدر سردخانه با دمای 7 درجه سان تیگراد و با رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد به مدت چهار ماهاندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی شامل طول و قطر غده، عمق و تعدادچشم، وزن مخصوص وخصوصیات شیمیایی شامل مقدار ماده خشک، درصد قند احیاء، نشاسته، پروتئین، چربی و خاکستراندازهگیری شد. نتایج نشان داد رقم کوزیما به دلیل دارا بودن وزن بیش تر غده ها و کمتر بودن ضایعات پوست گیری و همچنین ماده خشک و نشاسته بالالاتر و قند کاهنده کمتر، جهت استفاده در صنایع فرآوری مناسب می باشد در حالی که رقم دراگا به دلیل تغییرات کیفی کمتر در مدت نگهداری جهت انبارداری مناسب تر است
  کلیدواژگان: سیب زمینی، انبارداری، فرآوری، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی، حسن اکبرپور، قربان محمد آنه قره چه صفحه 57
|
 • A.M. Gharehbash, M. Ahmadi, H. Akbarpour, A.M. Ghareje Page 1
  This study was carried out for Turkman one-humped (dromedary) camels husbandry conditions and their product in then of north of Golestan Province. It showed that the husbandry method is generally extensive system, and they are mainly bred for milk and meat production. Sexual maturity was accrued in 2 to 3 years age and parturition interval is 2 to 3 years age. The average birth weight is 35 Kg. The average daily milk production of camels is 8 Kg in 8 month lactation period and the annual milk production was 1880 Kg. The produced milk is mainly used for making fermented milk (CHAL). Average carcass weight of camels was 187.5 Kg and dressing percentage was 48.9.
 • E. Tohidi, M. Korki, G. Mohammadinejad, M.M. Majidi, M. Ahmadi Afzadi Page 15
  Matricaria is frequently used in pharmacy and cosmetic industry. Due to high expense of production and low amount of yield, its cultivation is not yet economically extended. Current study was conducted to evaluate the planting date and required nitrogen for Matricaria. The experiment was performed through split plot based on RCBD design with 4 replications in the experimental field of Jiroft University. Treatments were three levels of planting dates; 1st and 15th of Bahman and 1st of Esfand and 4 levels of nitrogen; 0, 50, 100 and 150 Kg per hectar. The result revealed that the effect of nitrogen on yield and number of flower and its diameter, was highly significant (P<0.01). The effects of nitrogen on the plant height and the essence percentage was also significant (P<0.05). The effect of planting date on the yield, number of flower per plant was also highly significant (P<0.01), but its effect on plant height was significant (P<0.05). There were no significant effects for interaction between planting date and nitrogen level in this study. The highest amount of yield of Matricaria was belonged to N3D1; 100 Kg nitrogen per hectar and planting data of 1s of Bahman. The highest plant height was belonged to 150kg nitrogen and planting on 1st Bahman. The highest number of flower per plant and diameter was belonging to 100 kg nitrogen and planting data of 1s of Bahman. Treatment with 100 and 150 nitrogen per hectar produced the highest amount of essence. Based on results, using 100-150 kg/ha nitrogen on 1st of Bahman could be recommended for the highest yield components and amount of essence in Matricaria.
 • J. Ghasemi Nejad, N.M. Torbati Nejad, S. Zerehdaran, A. Forughi, A.A. Naserian, R. Moosavi Page 25
  Twelve female, suckling Brown Swiss calves were randomly assigned into two treatments in order to investigate the effect of pelleted starter on performance and some blood metabolites. Diets were included: mash starter (M.S) and pelleted starter (P.S). Diets were formulated to be isonutrients. Based on present results, calves that received P.S. diet, had higher weight gain than that received M.S. diet (P<0.05). There were no significant differences in total intake of starter, feed efficiency and time of starting rumination between diets. Weaning age and total intake of milk dry matter were higher in calves received M.S. than P.S. (P<0.05). Crude protein and organic matter digestibility in M.S. were lower than P.S. (P<0.05). No differences were observed in neutral detergent fiber (NDF) and ash digestibility between treatments. Treatments had no significant effects on blood glucose and blood urea nitrogen (BUN) concentration. Finding from the experiment concluded that starter in form of pellet can improve weight gain in neonatal dairy calves.
 • S. Khormali, A.M. Nourirad Davaji, A. Khaleghizadeh Page 37
  In order to determine the extent of bird damage on sunflower common cultivars, the present study was conducted in a RCB design with three replications at Gonbad Agricultural experiment Station in the spring and summer of 2005. The cultivars were Master, Gabor, Hy25, Progress and Armavirsky. Each plots contained 5 rows and 5.5 meters in length. Totally, 100 heads were selected on Post-Maturation (PM) stage and the following parameters were evaluated: percentage of damaged heads in each plot; average of damage rate to heads; head distance from the ground surface (cm); head angle (degree); and head shape. Gabor and Master showed the lowest and the highest quantities of bird damage with 8.18% and 21.79%, respectively. Although there were not any significant difference among cultivars in the case of amount of bird damage, but Gabor and Armavirsky with 38.5% and 38.4%, had the least damages while Progress and Master with 50.9% and 50.8% had the most bird damages of sunflower heads. Except for the height, effect of cultivars on none of evaluated traits was significant. Correlation of traits indicated that plants with more head diameters had less head angles. There was significant correlation between head shape and head damage content, i.e., concave heads had more damage (P<0.05). There was positive correlation between damage rate and head angle (P<0.05). Based on present results, Gabor is recommendable cultivar for prevention of bird damage to sunflower heads.
 • J. Mohamadzadeh, A. Ghodsevali, M. Yaghbani Page 49
  Potato is one of the most important crops so that determination of suitable varieties for processing and storage has special importance. Since physico- chemical properties of potato have determinative role in kind of its use and reduction of losses, in present study two varieties of potato, Kozima and Draga, were stored for 4 months in cold storage with 7˚C and 85-90 %RH. Physical characteristics including length, diameter, and number of eyes, specific gravity and solid soluble substances and also chemical properties such as dry matter, reducing sugar, starch, protein, fat and ash were evaluated at the end of storage. The results show that Kozima variety is better for processing because of more tuber weight, low peeling wastes, high dry matter and starch and low reducing sugar, whereas Draga variety is more suitable for storage because of low qualitative changes during storage period.
 • M. Yaghbani, J. Mohammadzadeh Page 57
  Starch is the major component of potato dry matter and its special characteristics such as high phosphorous content and big granules are different from other starches. In general, potato starch characteristics are different due to variety and climatic conditions. Draga, Marfona, Sante, Concord, Agria and Ribarca are common potato varieties which are cultivated in Golestan province. The maximum and minimum dry matter is belong to Concord (14.6%) and Draga (10.6%), respectively. Reducing sugar content in mentioned varies is 0.18%. Phosphorus and protein content of their starch are 425-645 ppm and 0.05-0.08%, respectively and the mean diameter of starch granules is 45-53µ. There is high demand for functional starches in different industries especially food industry. Therefore such starches can be substituted with chemically modified starches.
 • M. Shams Shargh, T. Seddighi Pashaki, M. Ahani Azari, A. Gharebash Page 69
  This experiment was conducted to study the possibility of substituation of different levels of Canola meal as a protein source in broiler's diets, with and without carohydrate enzyme and its effect on broiler performance. In this study 320 day old Arbor Akers chicks were used in a factorial experiment completely randomized design with 4 replications. The first and second factors were application of enzyme from 0 to 0.07% and substituation of Soya bean meal with Canola meal in 4 levels including 0, 35, 70 and 100% respectively. Broilers were fed a balanced ration for one week, based on recommended amounts of NRC (1994). The total experimental period was divided to 3 periods: initial (7-21 days), growth (21-42 days) and final (42-49 days). Results showed that using different levels of Canola meal had no significant effect on daily feed consumption. Comparing the ration containing 100% Canola meal to others, reduction in daily gain and feed conversion ratio were different significantly (P<0.05). Based on the results, adding carbohydrase to rations had no significant effect on the studied parameters. Furthemore in all studied traits no significant intractions between enzyme and Canola meal were observed. The results showed the possibility of substitution of Soya bean meal with Canola meal up to 70% without any negative effects on the performance of chicks.