فهرست مطالب

توسعه و بهره وری - پیاپی 9-10 (تابستان و پاییز 1387)
 • پیاپی 9-10 (تابستان و پاییز 1387)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 18,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  هوشنگ محمدی صفحه 2
 • مقاله: تحول در صنایع مرغداری
  میر اسلام الدین انوری صفحه 3
 • اخبار بخش کشاورزی
  صفحه 6
 • مقاله: مکانیزاسیون کشاورزی
  محمود ذاکری صفحه 11
 • اخبار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
  صفحه 14
 • مقاله: ضریب نسبی محصولات زراعی به روش ماتریس
  محمدرضا اسلامی، ابوالفضل محمودی، سیدابوالقاسم میرحسینی ده آبادی صفحه 19
 • اخبار گوناگون کشاورزی
  صفحه 32
 • آنایی با مراکز بخش کشاورزی (پژوهشکده بیوتکنولوژی)
  صفحه 35
 • اخبار بانک کشاورزی
  صفحه 43
 • اخبار صندوق توسعه بخش کشاورزی
  صفحه 45
 • اخبار صندوق بیمه کشاورزی
  صفحه 47
 • مقاله: عوامل موثر در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
  مریم استادزاده صفحه 51