فهرست مطالب

طب جنوب - سال یازدهم شماره 1 (شهریور 1387)
 • سال یازدهم شماره 1 (شهریور 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/06/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر محمدرضا نیکمرام، دکتر ژوزف یانی صفحه 1
  زمینه
  گره سینوسی-دهلیزی مرکز فعالیت پیس میکری اولیه قلب می باشد. اگر به هر دلیلی، گره سینوسی-دهلیزی فعالیت خود را از دست بدهد، گره دهلیزی-بطنی فورا شروع به تنظیم فعالیت های قلب می نماید. هدف این مطالعه بررسی وجود و یا عدم وجود جریان پتاسیمی جبرانی تاخیری فوق سریع و نقش آن در فعالیت پیس میکری در دو گره سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی دست نخورده و سالم قلب موش صحرایی بوده است.
  مواد و روش ها
  فعالیت پیس میکری گره سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی جداشده از هم با میکرو الکترودهای فلزی جداگانه که با سطح آندوتلیومی هر گره تماس داشت، ثبت شد و طول دوره پتانسیل عمل اندازه گیری گردید. عمل ثبت در قبل و هنگام مصرف 50 میکرو مولار 4-آمینو پریمیدین (4-AP) که به عنوان مسدود کننده جریان پتاسیمی جبرانی تاخیری فوق سریع شناخته شده است، صورت گرفت.
  یافته ها
  در مقایسه با حالت کنترل با مصرف 4-آمینو پریمیدین طول دوره پتانسیل عمل در نمونه های گره سینوسی-دهلیزی90/2± 60/17 درصد و در نمونه های گره دهلیزی-بطنی90/2±90/35 درصد افزایش یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  جریان پتاسیمی جبرانی تاخیری فوق سریع در هردو گره سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی موجود بوده و اثر 4-AP بر طول دوره پتانسیل عمل بر هر دو گره به طور چشمگیری متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: گره سینوسی، دهلیزی، گره دهلیزی، بطنی، جریان پتاسیمی جبرانی تاخیری فوق سریع (IKur)، 4، آمینو پریمیدین (4، AP)
 • دکتر صمد اکبرزاده، دکتر محسن آنی، دکتر علی موحد صفحه 8
  زمینه
  فلزاتی نظیر آلومینیوم و سرب طیف وسیعی از بیماری ها را ایجاد می کنند و به مقدار فراوانی در دسترس انسان قرار دارند. شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما نظیر VLDL، HDL کلسترول، LDL کلسترول،کلسترول تام و تری گلیسرید، سدیم، پتاسیم، اوره و کراتی‎نین در بیماری‎های مختلف نظیر قلبی عروقی و کلیوی دچار تغییر می‎شوند. بنابراین منطقی است که اثرات حاد و مزمن این فلزات بر شاخص‎های مذکور مورد مطالعه قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 خرگوش نر سفید نیوزیلندی جهت بررسی اثرات حاد و مزمن آلومینیوم و سرب برای این مطالعه انتخاب شدند. جهت انجام مرحله حاد، به ترتیب آلومینیوم کلراید و استات سرب به میزان 25 و 13 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی به مدت 2 هفته و به طور یک روز در میان به گروه‎های 5 تایی خرگوش‎ها تزریق شد. جهت بکارگیری دوز مزمن به ترتیب آلومینیوم کلراید و استات سرب به میزان 5/12 و 5/6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 7 هفته به صورت یک روز در میان به خرگوش ها تزریق شد. به گروه های کنترل آب دیونیزه تزریق گردید.
  یافته ها
  متعاقب دوزهای حاد آلومینیوم و سرب غلظت های پلاسمایی VLDL، LDL کلسترول، کلسترول تام، تری گلیسرید و سدیم افزایش یافتند، اما در غلظت های HDL کلسترول، پتاسیم، اوره و کراتی‎نین تغییری مشاهده نشد. دوزهای مزمن آلومینیوم و سرب غلظت‎های پلاسمایی VLDL، LDL کلسترول، کلسترول تام، تری گلیسرید و سدیم را افزایش و پتاسیم را کاهش دادند، اما در غلظت‎هایHDL کلسترول، اوره و کراتی‎نین تغییری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مصرف دوزهای حاد و مزمن آلومینیوم و سرب با افزایش غلظت پارامترهای پلاسما نظیر VLDL، LDL کلسترول، کلسترول تام، تری گلیسرید و سدیم و کاهش غلظت پتاسیم می توانند برای بدن مضر بوده و زمینه ساز بیماری های قلبی‐عروقی باشند.
  کلیدواژگان: آلومینیوم، سرب، کلسترول، لیپید، سدیم، پتاسیم
 • دکتر محمد رضا عرب1، دکتر مریم اعلایی، دکتر مهربد کریمی، دکتر فریدون سرگلزایی اول، دکتر محمد حسین حیدری، غلام حسین سرگزی صفحه 15
  زمینه
  کارسینوم اینتراداکتال پستان از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد که یکی از دلایل مرگ و میر به علت بدخیمی ها در زنان است. تغییر قند های انتهایی مولکول های سطحی و ماتریکس خارج سلولی یکی از شناخته شده ترین تغییرات سلول های تومورال می‎‎باشد که می تواند رفتارهای بیولوژیک غیر عادی سلول های سرطانی را توجیه کند. هدف از این مطالعه شناسایی قند انتهایی ال‎فوکوز در سلول های سرطانی در گریدهای مختلف کارسینوم اینتراداکتال پستان بود.
  مواد و روش ها
  بلوک های پارافینی 15 بیمار با تشخیص اولیه کارسینوم اینتراداکتال از فایل آسیب شناسی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان انتخاب گردید. از بلوک ها، مقاطعی با ضخامت 7-5 میکرومتر تهیه و با هماتوکسیلن و ائوزین رنگ‎آمیزی شد. پس از تایید تشخیص قبلی، برش های فوق تحت رنگ آمیزی 5/2 UEA/Alcian blue pH=قرار گرفتند. لکتین به میزان 10 میکروگرم به ازای هر میلی لیتر در بافر فسفات رقیق شد. برش ها بر اساس شدت واکنش به لکتین درجه بندی (3-0) شدند.
  یافته ها
  قند انتهایی ال فوکوز به میزان بسیار کم در ماتریکس خارج سلولی در گرید I مشاهده گردید. شدت واکنش عناصر ماتریکس خارج سلولی در بافت همبند بین لبولی به مراتب از بافت همبند داخل لبولی بیشتر بود. در گرید IIو III پاسخ ماتریکس به لکتین حذف شده بود. اطلاعات آماری هیچ اختلاف معنی داری را بین گریدهای مختلف برای سلول های تومورال و ماتریکس خارج سلولی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد پاسخ سلول های تومورال برای قند انتهایی ال فوکوز پاسخی بسیار ضعیف تا منفی بوده و در سیر تغییرات نئوپلاستیک پستان، گلیکوکونژوگه های حاوی این قند انتهایی کمتر تغییر می نمایند.
  کلیدواژگان: کارسینوم اینترادکتال پستان، لکتین، ال فوکوز، نئوپلاستیک
 • دکتر هادی شجاعی، دکتر هومان سلیمی پور، دکتر محمد حسن آزما، دکتر محمدرضا سروش، دکتر یحیی سخنگویی صفحه 21
  زمینه
  سندرم تونل مچ دستی بیماری رنج آوری است که با علائم درد، گزگز و مور مور شدن انگشتان خود را نشان می دهد. درمان حمایتی با استفاده از اسپیلینت مچ دستی یکی از درمان های مناسب و رایج می باشد، اخیرا نیز لیزر کم توان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این سندرم در افراد دچار ضایعه نخاعی پاراپلژیک به علت استفاده بیش از حد از مچ دست ها زیاد دیده می شود.
  مواد و روش ها
  تعداد 21 مورد در جانبازان نخاعی پاراپلژیک که از ویلچر استفاده می کردند و مبتلا به سندرم تونل مچ دستی بودند، در دو گروه مورد و شاهد به طور تصادفی تقسیم شدند. برای هر دو گروه درمان حمایتی با استفاده از اسپلینت مچ دست انجام گردید. در گروه مورد 10 جلسه لیزر کم توان روی کانال کارپ، به صورت یک روز در میان و در گروه کنترل با همین تعداد جلسات از لیزر خاموش استفاده شد.
  یافته ها
  اگر چه لیزر کم توان و درمان حمایتی، هر دو در بهبود علائم و نشانه های سندرم تونل مچ دستی مؤثر بودند، اما اثر لیزر کم توان در بهبود علائم پارستزی (005/0P=) و درد شبانه (01/0P=) نسبت به درمان حمایتی بیشتر بود، ولی در خصوص کاهش میزان درد این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین لیزر کم توان در بهبود نشانه های فالن (01/0P=) و تینل (03/0P=) از درمان حمایتی مؤثرتر بود.
  نتیجه گیری
  از لیزر کم توان به عنوان یک روش مؤثر و بی ضرر می توان در درمان سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سندرم تونل مچ دستی، عصب مدیان، لیزر تراپی، ضایعه نخاعی، پاراپلژی
 • نسرین متین نیا، زهره خدا کرمی، دکتر افسون کیانی، دکترنیلوفر ندائی صفحه 28
  زمینه
  سندرم زجر تنفسی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر و معلولیت در نوزادان نارس است. تاثیرمفید تجویز کورتیکواستروئید در مادران باردار در معرض خطر زایمان زودرس برکاهش مرگ و میر نوزادی، سندرم زجر تنفسی و سایر عوارض نوزادی ثابت شده است. تکرار تجویز کورتیکواستروئید در مادرانی که طی 147 روز بعد از اولین دوره کورتیکواستروئید زایمان نکرده اند از اقدامات رایج می‎باشد، با این وجود فواید آن در مقایسه با درمان تک دوره ای ثابت نشده است و مطالعات متناقضی در این رابطه وجود دارد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت کوهورت با همسان سازی بر روی 108 نوزاد (54 نوزاد در گروه تک دوره ای کورتیکواستروئید و 54 نوزاد در گروه چند دوره ای) انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل مشخصات مادران، نوزادان و فراوانی مرگ و میر نوزادان، سندرم زجر تنفسی، خون ریزی داخل بطنی و آنتروکولیت نکروزان بود. معیارهای همسان سازی در نوزاد شامل جنس، نوع زایمان و سن حاملگی در زمان زایمان بود. ابتدا اطلاعات مامائی از پرونده مادر ثبت شد و سپس سایر اطلاعات در رابطه با نوزاد به صورت آینده نگر جمع آوری شد.
  یافته ها
  در مقایسه میانگین وزن هنگام تولد، دور سر و آپگار دقیقه اول و پنجم اختلاف آماری معنی داری در دو گروه تک دوره ای و چند دوره ای مشاهده نشد و در بررسی فراوانی ونسبت خطر مرگ و میر و عوارض نوزاد به ترتیب در دو گروه مرگ و میر (4/7 درصد و 13 درصد و 8/1= OR) سندرم زجر تنفسی(8/29 درصد و 35 درصد و 3/1= OR) خون ریزی داخل بطنی (2/22 درصد و 2/22 درصد و 0/1=OR) و سندرم آنترولیت نکروزان (1/11 درصد و 2/9 درصد و 7/0=OR) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  تکرار دوره های کورتیکواستروئید پیش از زایمان در مقایسه با درمان تک دوره‎ای به نظر نمی رسد مرگ و میر و عوارض نوزادی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کورتیکواستروئید، نوزادان نارس، زایمان، سندرم زجر تنفسی
 • دکتر پریسا بدیعی، دکتر پریوش کردبچه، دکتر عبدالوهاب البرزی، دکتر بیتا گرامی زاده، دکتر مانی رمزی، الهه شکیبا صفحه 35
  زمینه
  سینوزیت حاد قارچی بیماری شناخته شده در مبتلایان به نقص سیستم ایمنی می باشد، که اخیرا در افراد سالم نیز گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سینوزیت حاد قارچی در بیماران نوتروپنیک و شناسایی عوامل مؤثر بر بقاء بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 142 بیمار مبتلا به لوسمی که شیمی درمانی شده بودند از نظر علائم کلینیکی و رادیولوژی بیماری سینوزیت حاد قارچی مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران مبتلا به تب، سردرد و تورم صورت که علائم رادیولوژیک بیماری را نشان دادند، تحت عمل جراحی جهت تکه برداری قرار گرفتند و مواد حاصله، از نظر آزمایشات قارچ شناسی و هیستوپاتولوژیک مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 11 بیمار از 142 بیمار مورد مطالعه، به سینوزیت حاد قارچی مبتلا بودند. عوامل اتیولوژیک شناخته شده بیماری عبارت بودند از: آسپرژیلوس فلاووس (5 مورد)، آلترناریا (3 مورد)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (2 مورد) و موکور (1 مورد). تعداد 8 نفر از بیماران جان باختند.
  نتیجه گیری
  سینوزیت قارچی باعث مرگ و میر زیادی در بیماران با نقص سیستم ایمنی می‎شود. بنابراین، تشخیص سریع و درمان زود هنگام بیماران مبتلا به سینوزیت حاد قارچی دارای اهمیت می‎باشد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سینوزیت، قارچ، بیماران نوتروپنی، نقص سیستم ایمنی
 • علی احمدی، دکتر رضا خدیوی صفحه 40
  زمینه
  آپاندیسیت شایع ترین بیماری و علت شکم درد منجر به جراحی است. آنچه ما را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم فراوانی غیرمنتظره موارد مظنون به آپاندیسیت به صورت خوشه ای (گروهی) و تعیین علل آن در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر از نوع مورد– شاهدی مبتنی بر جمعیت از 11 روستای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری، 54 نفر به عنوان گروه مورد انتخاب و با 54 نفر به عنوان گروه شاهد، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای هر دو گروه مورد و شاهد، یادآمد خوراکی آنها پرسش گردید.
  یافته ها
  میزان بروز آپاندیسیت در یازده روستای مورد بررسی 57/1 درصد و در روستایی با جمعیت 275 نفر که کانون تلقی گردید، 12 درصد بود. میزان صحت آپاندیسیت بر اساس پاتولوژی 1/57 درصد به دست آمد. با مقایسه سوابق مواجهه در گروه های مورد بررسی، علل اصلی درد شکم در افراد مظنون به آپاندیسیت، مصرف سبزیجات وحشی (کوهی) به نام‎های کنگر، کرفس، تره، لوه و مچه به تنهایی با 75/7= OR و (87/21 – 8/2): CI 95% یا مخلوط با ماست محلی و مصرف ترکیبی به نام تلیکه با 25/6 = OR و(1/16 – 4/2): CI 95% بوده است.
  نتیجه گیری
  در معاینات پزشکی افراد مظنون به آپاندیسیت گروهی و کاندید آپاندکتومی، توجه به تاریخچه مصرف مواد غذایی، مخصوصا سبزیجات کوهی (وحشی) و محلی ضروری و مهم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت خوشه ای، سبزیجات وحشی، آپاندکتومی، مواد غذایی
 • مهدی اعظمی، دکتر داود درستکار مقدم صفحه 47
  زمینه
  کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم ترین انگل های پاتوژن روده ای است که سبب اسهال در انسان و حیوانات می شود. با توجه به نقش کریپتوسپوریدیوم در بروز اسهال و ایجاد مرگ و میر در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی و کودکان زیر 5 سال، در بررسی حاضر میزان فراوانی نسبی و مطلق آلودگی به این انگل و رابطه آن با بعضی از عوامل دموگرافیک در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی از مهرماه 1382 لغایت فروردین ماه 1383 در استان اصفهان انجام گردید. در این مطالعه تعداد 642 نمونه مدفوع از کودکان زیر 5 سال، بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و افراد در معرض خطر بیماری جمع آوری شد و با روش شناورسازی در محلول قندی (Sheather’s) و رنگ آمیزی با متد ذیل نلسون اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع نمونه های مورد بررسی، 30 نمونه (7/4 درصد) آلوده به انگل تشخیص داده شد. میزان آلودگی در کودکان زیر 5 سال، بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و افراد در معرض خطر به ترتیب 6/4 درصد، 5/3 درصد و 4/5 درصد برآورد گردید. بیشترین میزان آلودگی در کودکان در گروه سنی 1 تا 2 سال (10 درصد)، در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی در گروه سنی 43 ساله (2/6 درصد) و در افراد در معرض خطر بیماری در گروه سنی 105 سال (8/14 درصد) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  کریپتوسپوریدیوم در میان کودکان زیر 5 سال، افراد با نقص سیستم ایمنی و افراد در معرض خطر، شیوع بالایی را در استان اصفهان دارد. از این رو، باید از سوی مسئولین بهداشتی کشور تدابیری در نظر گرفته شود که به واسطه آن آلودگی در این افراد شناسایی و درمان شود و در نتیجه از انتقال بیماری در سطح جامعه جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوز، ضعف سیستم ایمنی، کودکان، اسهال
 • داود اسماعیلی، دکتر اشرف محبتی مبارز، دکتر سیدرضا حسینی دوست صفحه 55
  زمینه
  لژیونلا میکروارگانیسم آبزی همه جایی است که توانایی بقاء در آب با درجه حرارت های مختلف را دارد. از 49 گونه شناسایی شده، 20 گونه باعث عفونت در انسان می شوند.آلودگی با لژیونلا در سیستم های توزیع آب بیمارستان ها دارای اهمیت می باشد. سیستم‎های تولید کننده آئروسل مانند لوله کشی آب، سردوش های حمام، برج های خنک کننده و نبولایزرها در انتقال این باکتری به بیماران بستری و دارای ضعف ایمنی نقش دارند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 113 نمونه از آب های 32 بیمارستان در نواحی جغرافیایی مختلف سطح شهر تهران از واحدها و بخش های مختلف جمع آوری گردید. آب ها با استفاده از فیلتراسیون تغلیظ و بعد از تیمار اسیدی وحرارتی روی محیط کشت BCYE ایزوله گردیدند.
  یافته ها
  از 32 بیمارستان مورد مطالعه، 22 بیمارستان (7/68 درصد) آلودگی به لژیونلا داشتند و در مجموع 30 نمونه (5/26 درصد) از کل نمونه ها برای این ارگانیسم مثبت شناسایی شدند. میزان محدوده کلر نمونه های آب 2/2- 18/0 میلی‎گرم در لیتر و pH آنها 6/7- 6/6 بودند.
  نتیجه گیری
  میزان بالای آلودگی آب های مصرفی در بیمارستان های شهر تهران با لژیونلا نشانگرمقاومت این باکتری به کلر و سایر ضد عفونی کننده ها، یا ضد عفونی ناقص و یا عدم کفایت روش‎های رایج تصفیه و گندزدایی برای پاک سازی شبکه آب با این میکروارگانیسم می باشد. لذا شناسایی باکتری و کنترل آن در آب های بیمارستانی می بایست مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لژیونلا، سیستم های توزیع آب، عفونت بیمارستانی، کلر
 • لیلا قهرمانی، دکتر علیرضا حیدرنیا، دکتر غلامرضا بابایی، مهین نظری صفحه 61
  زمینه
  شناخت و آگاهی در مورد اصول بهداشت دوران بلوغ، دلایل و علل بروز تغییرات خاص دوران بلوغ و نیز آشنایی با خطرات تهدیدکننده سلامتی خاص این دوران، سبب پیشگیری از بسیاری از مشکلات نوجوانان می شود. هدف این پژوهش بررسی تایید اثرگذاری آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی دختران مدارس راهنمایی شهرستان چابهار بود.
  مواد و روش ها
  دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی چابهار در دو گروه شاهد و مورد (هر کدام 40 دانش آموز)، با ابزار پرسشنامه، مورد آزمون آگاهی، نگرش و عملکرد قرار گرفتند. برنامه آموزشی با استفاده از روش های چهره به چهره و بحث و گفتگو درمانی طی 12 جلسه آموزشی برای دانش آموزان گروه آزمون ارائه گردید.
  یافته ها
  گروه مورد و شاهد از نظر متغیرهای دموگرافیک و اقتصادی همسان بوده و اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نگردید. در گروه مورد، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی دانش آموزان بعد از آموزش، افزایش مشاهده شد (0001/0 > P)؛ اما در گروه شاهد، در میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنها در این آزمون، تفاوتی معنی دار بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  آموزش بهداشت در افزایش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران نسبت به بهداشت بلوغ تاثیر چشمگیری دارد؛ از این رو، آموزش بلوغ، جهت اصلاح رفتارهای بهداشتی دختران در دوران بلوغ، می بایست مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بلوغ، آموزش، بهداشت، دختران
 • مسعود بحرینی، دکتر مرضیه معطری، شرافت اکابریان، دکتر کامران میرزایی صفحه 69
  زمینه
  آگاهی پرستاران از وضعیت صلاحیت بالینی خود موضوعی اساسی جهت حفظ استانداردهای مراقبت، شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه حرفه ای آنان است. خود ارزیابی یکی از روش هایی است که در سنجش صلاحیت بالینی مورد استفاده قرار می گیرد و پرستاران را تشویق به بازاندیشی و ایفای نقش فعال تر در فرآیند یادگیری می نماید. اگرچه صلاحیت بالینی پرستاران ممکن است در بیمارستان های مختلف متفاوت باشد، اما مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته ناچیز است.
  مواد و روش ها
  طی این مطالعه مقطعی، بدون نمونه گیری و از طریق سرشماری، صلاحیت بالینی 190 پرستار شاغل به کار در بیمارستان‎های مختلف، به شیوه خودارزیابی مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای روا و پایا بود که براساس نظریه «از مبتدی تا ماهر» بنر (Benner''s “from Novice to Expert” Framework) طراحی شده و 73 مهارت را در 7 حیطه مختلف بررسی می کند. سطح صلاحیت براساس امتیازی که نمونه ها به خود می دادند (1000) ارزیابی و فراوانی به کارگیری مهارت ها نیز به وسیله یک مقیاس رتبه ای به شیوه لیکرت بررسی شد.
  یافته ها
  در کل، پرستاران صلاحیت خود را در سطح «خوب» (7551) گزارش کردند؛ آنها احساس می‎کردند که در حیطه «موقعیت‎های مدیریتی» و «وظایف شغلی» از مهارت و لیاقت بیشتری برخوردارند (حداکثر 54/79 امتیاز) و کمترین مهارت خود را مربوط به حیطه «آموزش و راهنمایی» و «تضمین کیفیت» (حداقل 15/61 امتیاز) می‎دانستند. فراوانی به کارگیری مهارت‎ها با افزایش صلاحیت بالینی نسبت مستقیم داشت.
  نتیجه گیری
  سطح صلاحیت پرستاران و فراوانی به کارگیری مهارت ها در بخش ها و بیمارستان های مختلف، متفاوت بود. در این بین اگر چه به طور کلی سطح صلاحیت پرستاران «خوب» گزارش شده است، ولی عدم بکارگیری حدود 24 درصد از مهارت ها به خصوص در حیطه مربوط به «آموزش و راهنمایی» و «تضمین کیفیت» نگران کننده است.
  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، مهارت، خودارزیابی، پرستاری، شغلی
 • علی راوری، دکتر فاطمه الحانی، دکتر منیره انوشه، طیبه میزایی خلیل آبادی صفحه 76
  زمینه
  یکی از استراتژی هایی که توسط مشاورین برای کاهش استرس در زمان تحصیلات دانشگاهی توصیه می شود مدیریت زمان مطالعه می باشد. توانایی مدیریت زمان مطالعه علاوه بر کاستن از استرس، پیامدهای مثبت دیگری را نیز به دنبال دارد، که می توان به ارتقاء عملکرد مراکز دانشگاهی، ارتقاء سطح سلامت و توانایی فرآیند حل مسئله دانشجویان اشاره نمود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، 300 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل گزینه هایی در خصوص نحوه مدیریت زمان مطالعه در طول یک ترم تحصیلی بود و حیطه های مدیریت زمان مانند برنامه ریزی، اولویت بندی و تخمین زمان مورد نیاز برای مطالعه، فهرست کردن فعالیت های انجام شده و تعیین اهداف، مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب گزینه بر اساس مقیاس لیکرت صورت گرفت.
  یافته ها
  بین رشته تحصیلی و مدت زمان مطالعه در روز اختلاف معناداری بدست آمد (004/0=P). مقایسه نمرات مدیریت زمان نیز نشان داد که میانگین نمره دانشجویان پزشکی با 8/12± 5/67 بالاترین و دانشجویان کارشناسی با 1/15±1/61 کمترین نمره را به خود اختصاص داده اند. آزمون آنوا اختلاف معناداری بین رشته های مختلف از نظر مدیریت زمان نشان نداد. همچنین نتایج نشان داد که 186 نفر از دانشجویان (62 درصد) با توجه به شرایط و گاهی اوقات و فقط 48 نفر (16 درصد) همیشه در طول ترم تحصیلی، زمان مطالعه خود را مدیریت می کرده اند. در مقایسه با سایر رشته ها، دانشجویان پزشکی (2/26 درصد) بیشتر زمان مطالعه خود را دائم مدیریت می‎کردند. ارتباطی بین رشته های مختلف تحصیلی با چگونگی مدیریت زمان مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  اغلب دانشجویان در طول ترم تحصیلی برنامه مدونی برای مدیریت زمان مطالعه خود ندارند. بنابر این لازم است اهمیت مهارت مدیریت زمان را با تاکید بیشتری به دانشجویان آموزش داد تا مهارت و نگرش در مورد لزوم عملکرد مدیریت زمان در آن ها نهادینه شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، مطالعه، دانشجویان، علوم پزشکی
|
 • M.R. Nikmaram* (Md), J. Yanni (Md) Page 1
  Background
  Sinoatrial node (SAN) is the primary pacemaker of the heart. If the SAN activity fails in any way, then the atrioventricular node (AVN) immediately starts to regulate the activities of the heart. The aim of this study was to assess the existence or non existence of ultrarapid delayed rectifier potassium current (Ikur) and its role on pacemaker activity of two intact SAN and AVN of rat.
  Methods
  The pacemaker activities of distinct intact SAN and AVN by two separate metal microelectrodes that contact the endothelial surface of nodes were recorded and cycle length (CL) of action potential was measured. The recording was done before and during 50µM 4-Aminopyridine (4-AP) as an Ikur blocker.
  Results
  Compared to control condition, CL of action potentials of SAN and VAN preparations had increased by 17.60 +/-2.9% and 35.90 +/-2.9%, respectively (P<0.05).
  Conclusion
  It is possible to conclude that the Ikur was present in AVN and SAN and the effect of 4-AP on CL of action potential nodes was significantly different.
 • S. Akbarzadeh* (Phd), M. Anni (Phd), A. Movahed (Phd) Page 8
  Background
  Consumption of abundantly accessible metals like aluminum and lead or their salts can cause a wide range of diseases. As plasma biochemical parameters including VLDL, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, total cholesterol, triglycerides, sodium, potassium, urea and creatinine change in many diseases such as coronary artery and renal diseases, it is necessary to investigate the acute and chronic effects of aluminum and lead on these biomedical parameters.
  Methods
  A number of 30 New Zealand white rabbits weighted 1350 ± 50g were chosen to investigate the acute and chronic effects of these metals. This study was conducted in vivo, using two different doses, the acute and chronic. To perform the acute stage, aluminum chloride and lead acetate (25 and 13 mg/kg body weight respectively) were injected in to the peritoneum of the rabbits (5 in each group) every other day for two weeks. For the chronic dose, rabbits were administered with aluminum chloride and lead acetate (12.5 and 6.5mg/kg body weight respectively) on alternate days for seven weeks. At the same time deionized water was given to the control groups.
  Results
  Following the acute doses of aluminum and lead salts, plasma concentrations of VLDL, LDL-cholesterol, total cholesterol, triglyceride and sodium were increased significantly, while there were no changes in the plasma levels of HDL-cholesterol, potassium, urea and creatinine. The chronic doses of aluminum and lead salts significantly increased the plasma concentrations of VLDL, LDL-cholesterol, total cholesterol, triglyceride and sodium, but decreased the potassium level. There was no change in the plasma concentrations of HDL, urea and creatinine.
  Conclusion
  Consumption of aluminum and lead are harmful for the body and by increasing the plasma parameters such as VLDL, LDL-cholesterol, total cholesterol, triglyceride and sodium and decreasing potassium may lead to cardiovascular diseases.
 • M.R. Arab* (Phd), M. Aalaei (Md), M. Karimi (Md), F. Sargolzaei-Aval (Phd), M.H. Heidari (Phd) Page 15
  Introduction
  Intraductal carcinoma of breast is a prevalent cancer type and one of the main reasons of mortality caused by malignancy in women. Changes of cell and extracellular matrix glycoconjugate are the most prevalent recognized features of cancer cells. These changes are responsible for different and aberrant biological behavior of cancer cells. The aim of the present study was to identify L-fucose containing glycoconjugate in cancer cells in different grades of intraductal carcinoma.
  Methods
  Paraffin blocks belonged to 15 patients with intraductal carcinoma were collected from pathology file of Khatam-AL-Anbiya hospital of Zahedan. Sections with 5-7 micrometer in thickness were prepared and stained by Hematoxylin - Eosin and UEA/Alcian Blue pH=2.5. Lectin was diluted up to 10 μg/mL in phosphate buffer solution. The sections were graded blindly according to staining intensity to lectin (0-3).
  Results
  In this study, the presence of a small amount of L-fucose in extracellular matrix of grade I was shown. The staining intensity of interlobular connective tissue was more than intralobular connective tissue. Tumoral stroma did not react to lectin in grade II and III. Statistical analysis did not show any significant difference for extracellular matrix and tumoral cells in different grades of intraductal carcinoma.
  Conclusion
  It seems that reaction of cancer cells to lectin was negative or very poor, and L-fucose containing glycoconjugate did not change in neoplastic changes of intraductal carcinoma.
 • H. Shojaei* (Md), H. Salimipour (Md), M.H. Azma (Md), M.R. Soroush (Md), Y. Sokhangooyi (Phd) Page 21
  Background
  Carpal tunnel syndrome (CTS) is a painful disease which presents with pain, paresthesias, numbness and tingling. Conservative therapy by using wrist-hand splint is one of the suitable and current remedies. Low-level laser has also been noted very much recently. This syndrome is seen recurrently in patients with spinal cord injury, due to excessive use of their wrists.
  Methods
  A number of 21 CTS cases in veteran wheelchair users were included in this study in 2004. They were divided randomly in two control and case groups. Both groups had wrist-hand splints. Low-level laser was given to the case group on volar surface of the carpal tunnel, in ten sessions, every other day. Sham laser was given to the control group in the same number of sessions.
  Results
  Although both low-level laser and conservative therapy were effective in improving symptoms of CTS, low-level laser was more effective in improving paresthesia (P=0.005) and nocturnal pain (P=0.018). Low level laser was not significantly associated with pain reduction. Also it was more effective in improving Falen (P=0.016) and Tinel signs (P=0.031).
  Conclusion
  Low-level laser can be used for treatment of CTS in spinal cord injured patients as an effective and harmless method.
 • N. Matinnia* (Msc), Z. Khodakarami (Msc), A. Kiani (Md), N. Nedai (Md) Page 28
  Background
  One of the most common factors of mortality and morbidity in premature infants is respiratory distress syndrome. Corticosteroid administration to pregnant women at risk of preterm delivery has been proven to reduce incidence of neonatal death, respiratory distress syndrome and other morbidity in preterm neonate. Repeated administration of antenatal corticosteroids is a common practice in women who have not delivered 7-14 days after the first course of corticosteroid. However, the benefits of this practice as compared to single-course administration have not been proven and many controversial researches are there in this case.
  Methods
  This cohort study has been performed with matched controls on 108 preterm neonates (54 neonates in single course and 54 repeated courses). The surveyed variable measures were several maternal and neonatal characteristics, the incidences of neonatal death, respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage and necrotizing entrocolitis. Matching criteria in neonates were sex, route of delivery and gestational age at delivery. We recorded the obstetrical data from maternal files and then neonatal data in the form of prospective method.
  Result
  There are no statistically significant differences in mean birth weight, head circumference and APGAR score between single and multiple course of antenatal corticosteroid. The incidences and odds-ratio of neonatal death and morbidity were compared between the two groups as follows: neonatal death (7.4% and 13.0% OR=1.80), respiratory distress syndrome (29.8% and 35.0% OR=1.30), intraventricular hemorrhage (22.2% and 22.2% OR=1.0) and necrotizing entrocolitis (11.1% and 9.2% OR=0.7).
  Conclusion
  It seems that multiple courses of antenatal corticosteroids do not reduce mortality and morbidity in neonates.
 • P. Badiee* (Phd), P. Kordbacheh (Phd), A. Alborzi (Md), B. Geramizadeh (Md), M. Ramzi (Md), E. Shakiba (Msc) Page 35
  Introduction
  Fungal sinusitis is a well known disease in immunocompromised patients, but recently many reports have indicated an increased prevalence of fungal sinusitis in otherwise healthy individuals. The aim of this study was to assess the frequency of invasive fungal sinusitis (IFS) in neutropenic patients and to determine outcome factors that may affect their survival.
  Methods
  A total of 142 patients who were undergoing chemotherapy were followed by clinical and radiological features suggestive of fungal sinusitis. Patients with fever, headache, facial swelling and radiological finding underwent endoscopic sinus surgery. The biopsy materials were studied by mycological and histopathological methods.
  Results
  Eleven from 142 patients were identified to have IFS. The ethiologic agents were Aspergillus flavus (5 cases), Alternaria sp. (3 cases), Aspergillus fumigatus (2 cases) and mucor (1 case). Eight of 11 cases died.
  Conclusions
  Invasive fungal sinusitis causes a high rate of mortality among immunocompromised patients. Therefore, early diagnosis with aggressive medical and surgical intervention is critical for survival.
 • A. Ahmadi* (Msc), R. Khadivi (Md) Page 40
  Background
  Acute appendicitis is the most common and cause of abdominal pain resulting in surgery. The aim of this study is to evaluate etiology of reported high incidence of appendicitis, in Chaharmahal and Bakhtiari province clustering pattern.
  Methods
  In a retrospective case control study, 54 subjects who had appendectomy were enrolled in the case group, and 54 were considered as the control group, all from 11 villages in Chaharmahal and Bakhtiari province. The 24-hour Recall for Food Intake was used for both groups.
  Results
  The rate of appendicitis in 11 surveyed villages was 1.57 % and it was 12 % in a village (population=275) which was considered as the core of the study. Diagnosis accuracy of appendicitis based on pathology was 57.14%. Comparing the exposure history revealed that suspected subjects in appendicitis group had history of consumption of wild vegetables [Kangar, Karafs, Tareh, Leveh and Mocheh); with 0R=7.75 and 95% CI: (2.8-21.87)] alone or mixed with local yogurt and consumption of a mixture [Telikeh; with OR=6.25 and 95% CI: (2.4-16.1)].
  Conclusion
  In medical examinations of suspected cases for clustering appendicitis and candidates for appendectomy, attention to the nutritional history especially wild vegetables is necessary.
 • M. Azami* (Msc), D.D. Moghaddam (Phd) Page 47
  Background
  Cryptosporidium is an important enteric parasite which causes diarrheal illness in humans and animals worldwide. With attention to the role of cryptosporidium in producing diarrhea and mortality in immunocopromised patients and children under 5 years of age, the present study was designed to identify the prevalence of cryptosporidium and potential risk factors in Isfahan province.
  Methods
  This descriptive study was done in Isfahan province from October 2003 to April 2004. A total of 642 children under 5 years of age, immunocompromised patients and high risk persons selected randomly and their stool samples were studied microscopically using Sheater's Sucrose Flotation technique and stained by modified Ziehl-Neelsen staining method.
  Results
  The overall prevalence of cryptosporidium was 4.7% (30 samples). The prevalence rates of infection were 4.6%, 3.5% and 5.4% in children under 5 years of age, immunocompromised patients and high risk persons, respectively. The highest prevalence of infection (6.2%) belonged to 1-2 years old children in the group of under 5 years of age, 3-4 years in immunocompromised patients group and 5-10 years in high risk persons group (10%, 6.2% and 14.8% respectively).
  Conclusion
  Cryptosporidium is significantly prevalent in children under 5 years of age, immune­compromised patients and high risk persons in Isfahan province. Therefore, health policy makers have to design a plan to identify and treat infected subjected with cryptosporidium; thus as a result the transmission of the disease can be prevented in the society.
 • A. Esmaeili* (Phd), A. Mohebati-Mobarez (Phd), S.R. Hosseini-Doost (Phd) Page 55
  Background
  Legionella species are ubiquitous in natural aquatic environments, capable of existing in waters with varied temperatures, PH levels, and nutrient and oxygen contents. Of 49 known legionella species, 20 species have been linked to pneumonia in humans. Contamination by legionella has occurred in the distribution systems of many hospitals. Aerosol-generating systems such as faucets, showerheads, cooling towers, and nebulizers are responsible for their transmission from water to air.
  Methods
  A total of 113 water samples were gathered from different wards of 32 hospitals in different geographical regions of Tehran city. These samples were concentrated by filtration, treated with the acid and temperature buffers, and isolated on a BCYE agar culture medium.
  Results
  A total of 22 hospitals out of 33 (26.5%) were contaminated by legionella species, and 30 samples (26.5%) out of 113 were positive. Chlorine concentration and pH level of the water samples were 0.18-2.2 mg/l and 6.6-7.6, respectively.
  Conclusion
  The high rate of waste water contamination in Tehran hospitals with Legionella indicates the resistance of this microorganism to chlorine and other disinfectants, or inadequate disinfection process, representing the insufficiency of the current decontamination of hospital water distribution system. Thus identifying legionella species and their controlling in water distribution system of hospitals is of great importance.
 • L. Ghahremani* (Phd), A Hidarnia (Phd), Gh. Babaee (Phd) Page 61
  Background
  Knowledge and awareness about puberty health concepts, reasons and causes of specific changes in puberty period and familiarity with related health risk factors can prevent many youth problems. The present quasi-experimental study was performed to survey the effects of puberty health education on health behavior of secondary school girl students of Chabahar.
  Methods
  The girl students of the third year of a secondary school in Chabahar were divided into experimental and control group (each consisting 40 students). A questionnaire was used to assess the subjects’ knowledge, attitude and practice, concerning puberty health concepts. An educational program in 12 training sessions was performed for the experimental group.
  Results
  The experimental and control groups were similar in demographic variables and economic condition. There was a significant increase in the experimental group’s knowledge, attitude and practice scores concerning health behavior (p<0.0001).
  Conclusion
  An appropriate educational program significantly improves girls’ knowledge, attitude and practice about puberty health. Therefore, more emphasis should be placed on the health education program to improve girls’ healthy behavior.
 • M. Bahreini* (Msc), M. Moatari (Phd), Sh. Akaberiyan (Msc), K. Mirzaie (Md) Page 69
  Background
  Nurses’ self awareness of their own level of clinical competence is essential in maintaining high standards of care and identifying areas of educational need and professional development. Self-assessment is a method for measuring clinical competence, and encourages nurses to use reflective thinking and take an active part in the learning process. Although nurse competence may vary between hospitals, very few studies have been done on this subject.
  Methods
  In this cross sectional study, we analyzed clinical competency of 190 registered nurses working in different hospitals in Bushehr by self assessment method. The instrument for data collection was a valid and reliable questionnaire consisting of 73 items from seven categories which were devised from Benner's “from Novice to Expert” framework. The level of competence was assessed on a scale of 0-100 and the frequency of using the competencies was assessed on a Likert scale.
  Results
  the nurses reported their overall level of competence as “good” (51-75). They felt more competent in the categories of “managing situations” and “helping role” (with maximum score of 79.54) and least competent in “teaching – coaching” and “ensuring quality” categories (with minimum score of 61.15). The frequency of practicing competencies had a positive correlation with the level of nursing clinical competence.
  Conclusion
  The level of nursing competence and frequency of using competencies varied in different hospitals. Although the nurses reported their overall level of competence as good, we should be concerned about 24% of competencies which are not used by the nurses, especially in "teaching – coaching" and "ensuring quality" categories.
 • A. Ravari* (Phd), F. Alhani (Phd), M. Anoosheh (Phd), T. Mirzaie-Khalilabadi (Phd) Page 76
  Background
  One potential coping strategy frequently offered by university counseling services is time management for studying. Besides stress relief, time management skills will positively influence key outcomes such as academic performance, problem-solving ability, and health. Thus, it is necessary to investigate how college students manage their timing for studying. The aim of the present study was to assess the pattern of college student's time management in Kerman University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 300 students who were selected by stratified random sampling method among students of Kerman University of Medical Sciences. Information about how students managed their study time during their educational course was collected using a questionnaire which consisted time management stages such as planning, prioritizing, time allocation, listing all study-related tasks and goal setting. Study time management was measured according to Likert scale in range of “never” to “always”.
  Results
  There was a significant difference between the course of study and the mean of study duration (p<0.004). Mean scores of the study time management showed that the medical students (mean=67.5 ±12.87) had the highest scores and the bachelor students (mean= 61.1±15.1) had the lowest scores, but the ANOVA test did not show any significant difference between the mean scores of study time management and the course of study (p=0.07). The majority of students (186 persons=62%) “occasionally” and only 48 persons (16%) “always” were managing their study time. A total of 26.2% of medical students always managed their study time, and in this criterion they had the highest scores in comparison with others. There was no significant difference between the course of study and the pattern of study management (p<0.05).
  Conclusion
  Most of the students of medical sciences have no scheduled programming for their study time management. So it is necessary to teach time management programming to the college students to internalize the necessity of time management attitudes and behavior.