فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 40 (زمستان 1387)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 40 (زمستان 1387)

 • 204 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات
 • طاهره غلامی صفحه 1
  رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب حذف موانع زمانی و مکانی در آموزش شده و آموزش مادام العمر را تحقق بخشیده است. امروزه، با رشد صنایع و دوری فیزیکی صنعت و دانشگاه لزوم توجه به این گونه از شیوه یادگیری در آموزش علوم فنی و مهندسی بیشتر احساس می شود.
  در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ای از آموزش از راه دور به عنوان پایه یادگیری الکترونیکی، تعاریف، مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی برشمرده و به آموزش مهندسی و چالش های پیش روی آن پرداخته و در ادامه به زیر ساختارهای این نوع از آموزش از جمله آزمایشگاه و کتابخانه مجازی اشاره شده است؛ در نهایت، برخی از دانشگاه های ارائه کننده آموزشهای الکترونیکی در رشته های فنی و مهندسی در ایران در جدولی آمده و پیشنهادهایی برای بهبود آموزش مهندسی به شیوه الکترونیکی در ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهندسی، یادگیری الکترونیکی، کتابخانه مجازی، آموزش عالی، یادیگری مادام العمر
 • غلامرضا ذاکر صالحی صفحه 25
  سرمایه اجتماعی مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست کهتسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان عموما وجود رابطه مثبت بین آموزش و ارتقای سرمایه اجتماعی را تایید کرده است. در این پژوهش پانزده مورد از این مطالعات در خارج از کشور و سیزده مورد از مطالعات داخل کشور فرا تحلیل و بررسی شده است. بر خلاف رابطه متقابل و مثبت بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، مطالعات موجود در ایران نشان می دهد که نظام آموزش عالی نتوانسته است نقش چندانی در ارتقای سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان ایفا کند. فرا تحلیل دو گروه از مطالعات داخل و خارج از کشور این نظریه معنایی را برجسته ساخت که بر خلاف تحقیقات جهانی، افزایش تحصیلات در ایران تاثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. بررسی این دو روند متناقص گونه گام بعدی این مطالعه برای حل این ناسازه را سامان داد و 9 وجه گوناگون از مسئله طی فرا تحلیل بازخوانی شد. در پایان پیگیری شش سیاست برای پر کردن شکاف موجود و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان دانشگاه کشور پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، آموزش، آموزش عالی، اعتماد، شبکه ها و هنجارها
 • احمدرضا روشن صفحه 53
  در کشورهای در حال توسعه دانشگاه ها تقریبا تنها موسساتی هستند که قادرند در نیروی کار خود ظرفیت سرمایه دانش ایجاد کنند و نیز تنها موسساتی هستند که می توانند از اقتصاد دانش پایه حمایت و در زمینه زایش دانش نو فعالیت کنند. از این رو، آموزش عالی یک کالای لوکس نیست. آموزش عالی برای بقای کشورها یک شرط اساسی است؛ در دنیای جدید آموزش عالی [همانند آموزش ابتدایی و متوسطه] نوعی آموزش پایه محسوب می شود. با وجود اهمیت آموزش عالی نباید از مسائل و مشکلاتی که این نهاد با آن روبه روست، غافل شد. گسترش بی قاعده و بدون برنامه آموزش عالی یکی از این مسائل است که آثار زیانباری بر روی کیفیت آموزش، کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی و کیفیت یادگیری دانشجویان داشته و موجب کمبود امکانات و تجهیزات، نبودن استقلال، مدیریت ناکارآمد، نابرابری جنسیتی و جغرافیایی و... شده است. از این رو، یک دغدغه همیشگی برای پژوهشگران، سیاستگذاران و مسئولان آموزش عالی این بوده است که با توجه به امکانات موجود، میزان گسترش و ظرفیت پذیرش بهینه دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی چقدر می تواند باشد، به طوری که معیارهای کیفی آموزش عالی نیز رعایت شود.
  در بررسی حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی و با توجه به سه محدودیت اصلی گسترش آموزش عالی؛ یعنی بودجه، مدرس و فضای کالبدی آموزشی به ارائه الگویی برای تعیین ظرفیت بهینه پذیرش دانشجو در هشت دانشگاه صنعتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که در سال تحصیلی 85 - 1384 اغلب این دانشگاه ها بیش از ظرفیت قابل قبول به پذیرش دانشجو در گروه های مختلف تحصیلی اقدام کرده اند. اما توصیه نهایی این بررسی نه محدود کردن ظرفیت، بلکه اولویت دادن به بخش آموزش عالی دولتی و افزایش حمایتهای مالی و قانونی از آن و نیز توجه عملی بیشتر به این بخش از جانب برنامه ریزان، سیاستگذاران، تصمیم سازان و مسئولان کشور است
  کلیدواژگان: ظرفیت بهینه پذیرش، برنامه ریزی خطی، دانشگاه های صنعتی و گسترش آموزش عالی
 • ناصر آزاد، صدرا رشیدی صفحه 81
  بر اساس تئوری های اقتصادی و علوم اجتماعی، کنترل در سطح سرپرستان و حمایت سازمانی بر تلاشها و فراوانی تلاشها برای اشتراک گذاری دانش که همانا شامل بهترین تجربه ها و فعالیتهای آموخته شده در سازمان است، کمک می کند.
  در گذشته، بسیاری از سازمانها دانش هر یک از کارکنان را فقط در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرارمی دادند، درحالی که امروز، سازمانها در تلاش برای به جریان انداختن دانش کلیه کارکنان در سطح سازمان هستند تا اهداف سازمان بیش از پیش تامین شود. این امر به رواج دیدگاه جدیدی به نام مدیریت دانش در مباحث مدیریتی و زمینه های موضوعی مرتبط منجر شده است]1[.
  پارادایم یاد شده در نظامهای مدیریت دانش به خوبی مورد توجه قرار می گیرد. کنترل در سطح سرپرستان همان گونه که انتظارمی رود تاثیر عمده ای بر تکرار فراوانی کوششهای کارکنان دارد، لیکن به طور غیر قابل منتظره ای بر کوشش آنها موثر است. در گذشته، از حمایت و پشتیبانی سازمانی با عنوان عاملی که تاثیر بیشتری بر خروجی ها دارد یاد می شد، اما امروز، از پارادایم اثر گذاری انگیزاننده های نظریه های اقتصادی در حوزه دانش و شناخت بیشتر یاد می شود. این نظریه ها بر مهندسی رفتار سیستم در قالب مدیریت دانش تاکید دارد.
  در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین کنترل در سطح سرپرستان و حمایت سازمانی با متغیرهای کوششها و تعدد فراوانی این کوششها برای حمایت از نظامها مطالعه و با ارائه یک نمونه تحقیق میدانی پارادایم یاد شده به چالش درآورده شود.
  کلیدواژگان: دانش، به اشتراک گذاشتن دانش، حمایت سازمانی، کنترل نظارتی، نظام مدیریت دانش و انگیزه
 • حسن ظهور سیدمهدی خرسندی جو صفحه 107
  در این مقاله با استفاده از متغیرهای کمکی ساختار کلی مدل دینامیکی یک ربات متحرک فضایی با N لینک انعطاف پذیرو N مفصل لولا، که مجموعه ای از 5N+6 معادله دیفرانسیل جزئی کوپل غیرخطی به همراه شرایط مرزی است، ارائه شده است. از بیان نیروها و گشتاورهای ناپایستار صرف نظر شده است، ولی اگر در نظر آورده شوند، ساختار کلی مدل دینامیکی عوض نخواهد شد.
  پایه ربات جسم صلب شش درجه آزادی در فضا ست و هر لینک آن، به عنوان یک تیر اویلر برنولی، کلیه درجات آزادی فضایی الاستیک؛ یعنی کشش، فشار، پیچش و دو خمش فضایی را دارد. لینکها از ماده ایزوتروپیک الاستیک خطی ساخته شده و بسیار دقیق تر از تیر اویلر برنولی سه بعدی غیرخطی مدل شده اند، به طوری که نه تنها گرایش الاستیک سیستم مختصات سطح مقطع لینکها بزرگ است، بلکه هنگامی که گرایش الاستیک آنها کوچک منظور می شود، باز هم دقت مدلسازی آنها بیشتر از تیراویلر برنولی سه بعدی غیرخطی باقی می ماند. این یافته ها تئوری های تیر اویلر برنولی دو بعدی و سه بعدی غیرخطی را که در آن گرایش الاستیک سیستم مختصات سطح مقطع عملا کوچک است، ارتقا داده اند. تاکنون لئونارد اویلر (1707-1783 میلادی) نقش مهمی در تحلیل ارتعاشات تیرها و پایداری ستونها داشته است. تیر اویلر برنولی صلب ترین مدل برای تیرهاست و در آن تخت باقی ماندن سطح مقطع به فرض برنولی (1700-1782 میلادی) معروف است. تا قبل از نگارش مقالات در این زمینه [1، 3 و 7]، به اشکالات موجود در فرمولاسیون تئوری های تیر اویلر برنولی دو بعدی و سه بعدی غیرخطی توجهی نشده بود. این موضوع کاربرد مهندسی و آموزشی قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: مدل دینامیکی، لینک انعطاف پذیر_ ربات متحرک، تیر اویلر، برنوئی غیر خطی، دینامیک پیشرفته، رباتیکپیشرفته، مقاومت مصالح و ارتعاشات سیستم های ممتد
 • رضا شکور شهابی، رضا کاکایی، رضا رمضانی صفحه 127
  معادن به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد نقش اساسی در تامین نیاز بسیاری از صنایع و بخشهای دیگر اقتصادی کشور دارد و شناخت ویژگی های کمی وکیفی نیروی انسانی از جمله ملزومات مدیریت کارآمد بر این بخشاست. در این مقاله به بررسی و تحلیل ارتباط بین مولفه های کیفی نیروی انسانی شاغل در معادن فعال کشور و شاخصهای دستمزد و بهره وری پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا وضعیت نیروی انسانی شاغل در معادن کشور بر مبنای میزان مهارت، سطح تحصیلات نیروهای به کارگرفته در بخش تولید، تحقیق و توسعه، میزان آموزشهای مهندسی و کاربردی صورت گرفته و تجربه کاری کارکنان بخش تولید طی سالهای 1375 تا 1384 بررسی شده است. سپس، با تعریف شاخصهای جدید برای تعریف پارامترهای کیفی، تاثیرات و ارتباط متقابل هر یک از این شاخصها با سطح دستمزد و شاخص بهره وری نیروی انسانی بر اساس تحلیل داده های 8 استان معدنی کشور و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل، بیانگر عدم تاثیر پذیری سطح حقوق و مزایای نیروی کار معادن کشور از سطح مهارت آنان و تاثیر مثبت مولفه های سطح حقوق و مزایا و سطح دانش نیروی کار بر ارتقای بهره وری در معادن کشور است. بر اساس یافته های تحقیق، ارتقای سطح مهارت نیروی کار بدون در نظر گرفتن عوامل انگیزشی دیگر از قبیل افزایش حقوق و دستمزد، تاثیر مثبتی بر ارتقای بهره وری نیروی کار ندارد.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، معادن کشور، مهارت، آموزشهای کاربردی، دانش، تحقیق و توسعه، بهره وری نیروی کار
 • آرش شاهین، یاسر گلیچ صفحه 151
  شرایط متغیر بازار فروش و ناشناخته بودن بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت یک متقاضی عامل فروش،تصمیم گیری برای اعطای مجوز نمایندگی را به موضوعی مهم برای سازمانها تبدیل کرده است. بدین دلیل، سازمانها تلاش می کنند تا از روش ها و ابزارهایی برای تصمیم گیری بهره گیرند تا فرایند ارزیابی اعطای نمایندگی و مجوز فروش را بهبود بخشند. در این زمینه، ابزارها و روش های مهندسی صنایع به طور موثر به مدیران در اولویت بندی و برنامه ریزی بهتر کمک می کنند. یکی از این روش ها، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان یکی از رویکردهایتصمیم گیری چند معیاره (MADM) است. در این تحقیق با تعیین معیارهای مهم و موثر مدلی برای ارزیابی متقاضیان نمایندگی فروش ارائه شده است. در تمام مراحل طراحی مدل کارشناسان خبره در امر مدیریت و بازاریابی مشارکت داشته اند. همچنین، از روش AHP برای ارزیابی مدل استفاده شده است و در آن معیارهای شناسایی شده در پنج دسته تقسیم بندی و وزندهی و با محاسبه وضعیت هر معیار برای متقاضی، نتیجه ارزیابی مشخص شده است. مدل پیشنهاد شده در قالب یک مطالعه موردی در شرکت لبنیات پاک استفاده و اعتبار سنجی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اولویتهای حاصل از روش پیشنهادی بر مبنای تحلیلی جامع و دقیق بنا شده است. علاوه بر این، با بهره گیری از این روش و تغییر اولویتهای تصمیم گیری می توان به میزان چشمگیری در هزینه و زمان صرفه جویی کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، نمایندگی فروش، معیار، وزن، AHP و مدیریت کاربردی
 • گفتگو
 • گفتگو با مهندس سیاوش بیژنی
  صفحه 175
 • گزارش
 • جلسه همگانی گروه علوم مهندسی
  صفحه 187
 • تقویم کنفرانس ها
  صفحه 191
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 1
|
 • Tahereh Gholami Page 1
  Rapid growth of information and communications technologies has removed time and space limitations in education and achieved lifelong learning. Today with growth of industries and physical distance between industries and universities it is felt that more attention should be paid to this type of learning method in scientific and engineering education. This paper represents a history of distance education as a basis for electronic education. Definitions, advantages, disadvantages of electronic learning have been mentioned and its points to engineering education and its challenges and infrastructures of this type of education such as virtual arbitraries and libraries are described. Finally, some of the universities that provide electronic learning in scientific and engineering education in Iran are presented in a table, and recommendations to enhance of engineering electronic education in Iran are noted.
  Keywords: Engineering education, electronic learning, virtual library, Virtual Laboratory, higher education, Lifelong Learning
 • Gholamreza Zaker Salehi Page 25
  Social capital is a collection of characteristics and concepts of social organization like trust, norms and networks which facilitates cooperation among members for getting common interests. The studies conducted in this field around the world often confirm positive relation between education and promotion of social capital. This research contains 15 case studies in foreign countries and 13 meta-analyses in Iran. In contrast with mutual and positive relation between social and human capital, the studies carried in Iran show that higher education system has not played a big role in the field of social capital promotion of educated people. The meta analysis of foreign and domestic studies highlights this semantic theory that in contrast with global researches, the increase of education level in Iran has negative effect on Iranian social capital. The study of these tow paradoxical trends shapes the next step of solving this unconformity and reviews the different aspects of problem during meta analysis. Finally, this study suggests six policies for filling the existing gap and promoting social capital level of university graduates.
  Keywords: Social Capital, education, higher education, trust, networks, norms
 • Ahmad Reza Roshan Page 53
  One of the significant problems among higher educated researchers; policy makers and administrators is to consider available possibilities in higher education, how much expansion and capacity for optimal student admission among universities and higher education institutes should be accepted. In this survey, using a linear programming and also with considering three major limitations in expanding higher education, i.e finance (budget), faculty member and campus (teaching physical possibilities), optimal capacity for student admission among eight technological universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) are determined. Results showed that in 2005-2006 academic year, most of these universities admitted students over their acceptable capacity in different educational fields. In this research its suggested the preferring public higher education and increasing their financial and legal support. Also it is recommended that policy maker planners, decision makers & government should pay more attention to public higher education.
  Keywords: Optimal admission capacity, Linear programming, technological universities, expanding higher education
 • Naser Azad, Sadra Rashidi Page 81
  According to the economic theories and social sciences, control at the level of supervisors and organizational support of attempts and the abundance of endeavor’s for sharing knowledge which includes the best experiences and learned activities in organizations, could help the process of sharing the knowledge. In the past, most organizations have used the knowledge of employees only for development of their personal performance, while to-days, any organization will processing knowledge of all personnel at the level of organization, to cover the aims of organization more than before. This lead to the development of new view point of knowledge management in administration discussions of the subject fields related to it. The mentioned paradigm in knowledge management systems which has been well regarded. Controlling at the level of supervisors, it is expected to have main effect on the recurrence of personnel attempts, but unexpectedly affects their endeavor. In the past the support and protection of organization were mentioned as a factor which affected on outputs, but today, there is a notification of an effective paradigm which stimulates the economic theories in the area of knowledge and understanding. This theory emphasizes on the system behavior engineering in the way of knowledge management. In this paper we have tried to study relation between the supervisors and organizational support with endeavor’s variable and much of this attempt aims to protect the systems, and through presentation of research sample, the mentioned paradigm has been challenged.
  Keywords: Knowledge, Knowledge sharing, organizational support, supervision control, knowledge management system, Motivation
 • Hassan Zohoor, Mehdi Khorsandijou Page 107
  Using some agent variables, the general structure of the dynamic model of a spatial mobile robot with N flexible links and N revolute joints that is a set of 5N+6 nonlinear coupled partial differential equations along with boundary conditions, has been presented. Non-conservative forces and moments have been neglected. While being considered, the general structure of the dynamic model is not changed. The base of the robot is a six-DoF rigid body in space and each link, as an Euler-Bernoulli beam, has whole elastic spatial degrees of freedom; i.e., tension compression, torsion and two spatial bendings. The links are made from a linearly elastic isotropic material and are dynamically modeled much more accurately than that of a nonlinear 3D Euler-Bernoulli beam. That is, the elastic orientation of cross-sectional frame of each link is considerable. Moreover, when the elastic orientation of the cross-section is neglected, the dynamic model of each link remains more accurate than that of a nonlinear 3D Euler-Bernoulli beam. These findings have promoted the conventional nonlinear 2D and 3D Euler-Bernoulli beam theory within which the elastic orientation of the cross-sectional frame is actually negligible. So far, Leonhard Euler (1707-1783 A.D.) has had a significant role in beam's vibrational analysis and column's stability. Euler-Bernoulli beam is the most rigid model for the beams within which the cross-section remains plane according to the Bernoulli's (1700-1782 A.D.) hypothesis. The deficiencies in the formulation of the nonlinear 2d and 3d Euler-Bernoulli beam theories had not been considered before in several the references. This issue has considerable engineering and educational applications.
  Keywords: dynamic model, mobile robot, nonlinear euler-bernoulli beam, advanced robotics, strength of materials, vibrations of continuous systems
 • Reza Shakor Shahabi, Reza Kakaei, Reza Ramazani Page 127
  Mines as an important sector of economy has a basic role in the supply chain of most economical sectors. The analysis of quality and quantity of labor force in mines is one of the necessary activities for efficient management. This paper describes the relationship between qualitative properties with labor wage and productivity indexes of Iran mines labor force. For this purpose, qualitative and quantitative properties of labor forces have been evaluated in the period of 1994-2003 based on the experience, education, research and development, training and skills. The quantitative properties of labor force include labor wage and labor productivity. In the next step, relationships between qualitative and quantitative have been evaluated with Eviews software based on information of 8 provinces of Iran. Results show the effects of knowledge level and labor force wage on the labor force productivity. In addition, the skill level has no effect on the mine labor force wages.
  Keywords: human resource, skill, Experience, Knowledge, Training, research, development, labor force productivity
 • Arash Shahin, Yaser Kalij Page 151
  The varying conditions of the sale market and unknown factors affecting the success of candidates make decision making of issuing the distributor license an important matter for organizations. For this reason, the organizations attempt to use techniques and tools for decision making in order to enhance the process of issuing selling license. For this purpose, industrial engineering tools and techniques provide effective aids for managers to have a better work prioritization and planning. One of such techniques is the analytical hierarchy process (AHP) which is one of the multiple attribute decision making approaches. In this study, after determining the important and effective criteria, a model is proposed for the evaluation of the distribution candidates. AHP is used for evaluation of the proposed model, in which the determined criteria are classified in five categories, and then, weighted. After the computation of each criterion for the candidates, the evaluation results are derived. The proposed model is applied and validated in the Paak Dairy Company as a case study. The outcomes imply that the priorities derived from the proposed approach are based on a holistic and precise analysis. Moreover, the use of this approach and changing the decision making priorities might lead to considerable savings in cost and time consumed.
  Keywords: Evaluation, distributor candidate, Criterion, Weight, AHP, paak dairy company