فهرست مطالب

Dental School - Volume:26 Issue: 3, 2009
 • Volume:26 Issue: 3, 2009
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • دکترمیترا اخلاقی، نازنین بصیری، محمودرضا غیاثی، محمد امین توکلی صفحه 217
  سابقه و هدف
  تعیین سن تقویمی افراد یکی از کلیدهای تحقیق در پزشکی قانونی است که بوسیله آن می توان سن افراد فاقد اسناد را تشخیص داد. هدف از این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک وضعیت تکامل دندان مولر سوم بر اساس مرحله بندی Demirjian و ارتباط آن با سن تقویمی افراد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی و تشخیصی بر روی 350 نفر در محدوده سنی 15 تا 25 ساله مراجعه کننده به بخش رادیوگرافی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران در سال 84-1383 انجام گرفت. روش جمع آوری اطلاعات از طریق شناسنامه و یا مدرک معتبر و بررسی رادیوگرافیک (پانورامیک) بود. کلیشه های رادیوگرافی توسط یک دستیار تخصصی پزشکی قانونی و یک متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت جهت تعیین مرحله تکاملی هر یک از دندان های مولر سوم در هر دو فک طبق روش Demirjian بررسی شدند. محاسبات آماری از طریق آزمون های t، Levene، Mann- whitney، Friedman، Wilcoxon’s signed rank و ضرایب همبستگی کندال (tau-b) انجام شدند.
  یافته ها
  فراوانی مراحل تکامل مختلف در روش Demirjian با بالا رفتن مرحله تکاملی بیشتر گردید. همچنین تنها در مورد دندان مولر سوم چپ پایین اختلاف آماری معنی داری بین پسران و دختران دیده شد (001/0P<) و دندان های پسران در مرحله تکاملی بالاتری قرار گرفتند. بر اساس سیستم پیشنهادی Calton، ارتباط روش Demirjian با سن در مورد دندان های مولر سوم فک بالا متوسط و در مورد دندان های مولر سوم فک پایین قوی بود. دندان های مولر سوم فک بالا در مراحل تکاملی بالاتری نسبت به دندان های مولر سوم فک پایین قرار داشتند(آزمون Friedman، 001/0p<). برای پیشگویی سن تقویمی بر حسب ماه از میان چهار دندان مولر سوم در روش Demirjian و جنسیت تنها مرحله تکاملی دندان مولر سوم چپ پایین موثر تشخیص داده شد (714/0=R، 510/0=R2، 507/0=adjusted R2، 047/209=F، 0001/0P<).
  نتیجه گیری
  تنها در مرحله تکاملی H که پایانه اپیکالی ریشه دیستال بسته شده، می توان با دقت 99 درصد افراد را 18 ساله یا بالاتر دانست.
  کلیدواژگان: سن تقویمی، دندان مولر سوم، رادیوگرافی پانورامیک
 • لادن اسلامیان، الهیار گرامی، کاظم دالایی صفحه 225
  سابقه و هدف
  رفتار بیومکانیکی مولرهای اول و دوم فک بالا، در مطالعات مختلف بالینی توسط هدگیر مورد بررسی قرار گرفته ولی در بعضی از ابعاد فضائی تناقض هایی وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت دندانهای مولر اول و دوم فک بالا در کاربردCervical headgear (HG) و (PEND) دستگاه پندولوم از طریق Finite Element Method بود.
  مواد و روش ها
  جهت مدل سازی رایانه ای از یکی از کاملترین جمجمه های خشک، C.T. Scan با فواصل 1 میلی متر از ناحیه Dentition فک بالا تا 2 میلی متر آپیکالی تر از آپکس دندان های فک بالا تهیه شد که توسط دستگاه Scanner به رایانه منتقل و روند مدل سازی استخوان هاPDM و دندان انجام گردید. بعد از مدل سازی هندسی و تعریف خواص مکانیکی، المان بندی و مش بندی و بارگذاری نیروی هدگیر سرویکال به میزان 250 گرم در امتداد 20 درجه بالای پلن اکلوزال در تیوب هدگیر و موازی سطح اکلوزال مولر اول تعریف و نیروی پندولوم به همان میزان در امتداد Lingual sheath بند مولر اول تعریف شد. حرکات ارتودنتیک دندانها توسط نرم افزارAnsys 5.71 بررسی و آنالیز شد.
  یافته ها
  میزان جابجایی نوک کاسپ های مولر اول در حضور مولر دوم در بعد باکولینگوال در HG و PEND نشان دهنده چرخش Distal in در هدگیر و چرخش Mesial in در پندلوم در مولر اول بالا به میزان بسیار کم بود. میزان جابجایی در بعد مزیودیستالی در HG نشاندهنده حرکت 4 کاسپ به سمت دیستال و در PEND نشاندهنده حرکت بیشتر کاسپ های پالاتالی بود. میزان جابجایی در بعد عمودی در HG نشاندهنده حرکات اکستروزیو در هدگیر و اینتروژن در کاسپ های دیستالی در پندولوم بود.
  نتیجه گیری
  در هر دو دستگاه حضور مولر دوم بر کیفیت حرکت مولر اول اثر داشت و در هردو به صورت دیستالی و اکستروژن و Buccal drift حرکت کرد. با توجه به عدم نیاز به همکاری بیمار در دستگاه پندولوم و مشابهت نسبی دو دستگاه در حرکت دیستالی مولر اول، استفاده از پندولوم به جای هدگیر سرویکال توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هدگیر سرویکال، دستگاه پندلوم، مولر دوم بالا
 • ناصر اصل امین آبادی، عدلیه شیرمحمدی، اسرافیل بالایی صفحه 233
  سابقه و هدف
  بتاتالاسمی ماژور یکی از بیماری های موروثی خونی همراه با برخی مشکلات ارگانیک، اسکلتال، پریودنتال و افزایش میزان پوسیدگی دندانی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان پوسیدگی دندان ها در کودکان تالاسمیک ماژور و مقایسه آن با کودکان سالم بود.
  مواد و روش ها
  در تحقیق توصیفی-تحلیلی حاضر، 60 کودک مبتلا به تالاسمی ماژور و 60 کودگ سالم به صورت تصادفی به سه گروه سنی 5-1 ساله برای بررسی dmft، 12-5 ساله برای بررسی DMFT و dmft و 12 سال به بالا برای بررسی DMFT تقسیم شدند. میانگین dmft و DMFT و تعداد دفعات استفاده از مسواک و نخ دندان در دو گروه سالم و تالاسمیک و در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های ANOVA و T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در کودکان مبتلا به تالاسمی، میانگین تعداد دندان های پوسیده و از دست رفته (22/0، 4=dm و 55/0، 67/5=DM) نسبت به گروه کنترل (03/0، 74/2=dm و 17/0، 8/1=DM) افزایش یافته و میانگین تعداد دندان های پر شده در کودکان سالم (45/0، 82/0=FF) بیشتر بود. میانگین دفعات استفاده از مسواک در جمعیت کنترل بیشتر و اختلاف آن با جمعیت تالاسمیک معنی دار بود(05/0P<)، ولی از نظر استفاده از نخ دندان در دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در کل میزان تجربه پوسیدگی در دندان های شیری (4=dmft) و دائمی (5/6=DMFT) در کودکان مبتلا به تالاسمی به طور معنی داری بالا بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان دادند که در کودکان مبتلا به تالاسمی شیوع بالای پوسیدگی مشاهده می شود. اگر چه عوامل متعددی در این امر دخیل هستند با این وجود عدم توجه به بهداشت دهان و دندان از دلایل بسیار مهم میزان بالای تجربه پوسیدگی دندان در این بیماران به شمار می رود.
  کلیدواژگان: تالاسمی، huft، DMFT
 • شهین امامی میبدی، عبدالرحمان شوکت بخش، الهام مرشدی میبدی صفحه 239
  سابقه و هدف
  یکی از ناهنجاری های شایع در بیماران ارتودنسی ناهنجاری Cl II/I است. برای اصلاح آن از انواع دستگاه های فانکشنال استفاده می گردد. بنابراین، با توجه به تناقضات موجود در مورد اثردستگاه پلن شیبدار بر تغییرات دنتواسکلتال، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر این دستگاه با دستگاه Modified FR II (MF) برروی بیماران Cl II/I مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی از سال 78 تا 82 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی روی 30 بیمار با تشخیص قطعی ناهنجاری Cl II/I همراه با کاهش رشد مندیبل دارای اورجت بیش از 5 میلی مترو زاویه ANB بیشتر از 4 درجه و نیم رخ محدب در دو گروه 15 نفری انجام گرفت. گروه اول شامل 9 دختر و 6 پسر، با دستگاه فانکشنال پلن شیبدار و گروه دوم شامل 8 دختر و 7 پسر، که با دستگاه MF درمان شده و طول دوره درمان آنها حداقل 8 ماه بود. لترال سفالوگرام قبل و بعد از درمان آنها کاملا واضح و صحیح تهیه شده بود. تعدادی از شاخص های دندانی، استخوانی و قدامی خلفی و عمودی و طول فکین قبل و بعد از درمان در کلیه نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت کلیه اطلاعات برای مقایسه دو گروه توسط آزمون Mann-Whitney U و نتایج قبل و بعد از درمان در هر گروه با آزمون Wilcoxon مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  به علت افزایش رشد مندیبل تغییرات قابل ملاحظه ای بعد از درمان با دو دستگاه مشاهده شد و تفاوت چندانی بین تغییرات دندانی و استحوانی دستگاه MF و پلن شیبدار وجود نداشت. فقط در بعضی از شاخص ها مثل Ar-Pog و Ar-B تفاوت معنی داری بین اثر این دو دستگاه مشاهده گردید(05/0P<).
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن مزایای استفاده پلن شیبدار نسبت به MF که از حجم کمتر و ساخت لابراتوار راحت تری برخوردار است، میزان قبل از جهش رشد از این دستگاه در درمان بیماران Cl II/I بهره جست.
  کلیدواژگان: ناهنجاری، Modified F R II، Cl II، I، پلن شیب دار
 • محمذامین توکلی، مسعود ورشوساز، مهشید مبینی، نیلوفر امین توکلی صفحه 247
  سابقه و هدف
  ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب در کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده ناحیه رادیولوسنسی در ناحیه پری اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، تعیین ارزش تشخیصی رادیوگرافی معمولی و رادیوگرافی دیجیتال سابترکشن در تشخیص ضایعات پری اپیکال دندان در شرایط invitro بود.
  موارد و
  روش ها
  در این مطالعه تشخیصی، 15 عدد دندان فاقد ضایعه پری اپیکال از 7 نیمه مندیبل انسانی تهیه شدند. پس از برداشتن کورتکس باکال، ضایعه پری اپیکال، در اطراف آپکس هر دندان، ایجاد شد. از هر نمونه در 4 مرحله، قبل از ایجاد ضایعه و بعد از ایجاد ضایعه در استخوان اسفنجی با استفاده از فرزهای شماره 2 و 6 و 10 رادیوگرافی معمولی و دیجیتال تهیه شد. سپس هریک از تصاویر دیجیتال تهیه شده در مرحله دوم و سوم و چهارم از رادیوگرافی اولیه، سابترکت شدند. میزان توافق بین دو روش توسط شاخص کاپا سنجیده شد.
  یافته ها
  متوسط حساسیت مشاهده گرها در رادیوگرافی معمولی در ضایعات ایجاد شده با فرز شماره 2، 6، 10 به ترتیب 5/34%، 7/54%، و 9/92% بود که با رادیوگرافی دیجیتال سابترکشن به 4/71%، 2/95% و 100% افزایش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تکنیک دیجیتال سابترکشن به طور محسوسی حساسیت تشخیصی را در ضایعات پری اپیکال کم عمق و متوسط افزایش می دهد و علاوه بر این با افزایش پایایی مشاهده گر نیز همراه است
  کلیدواژگان: ضایعه پری اپیکال، رادیوگرافی معمولی، رادیوگرافی دیجیتال سابترکشن
 • رویا امینیان، الهیار گرامی، اعظم ولیان، امیر قاسمی صفحه 254
  سابقه و هدف
  ترمیم مناسب دندان های درمان ریشه شده موضوعی است که بسیار مورد تردید است. یکی از نکات مهم در این ترمیم ها حفاظت ساختمان باقی مانده دندان و جلوگیری از شکست دندان می باشد، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نوع پست بر توزیع تنش در دندان سانترال ماگزیلا با کانال تضعیف شده به روش اجزاء محدود صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، برای تحلیل تنش از روش اجزای محدود (Finite element) سه بعدی استفاده شد. دندان سانترال فک بالا به چهار صورت مدل سازی شد. 1- دارای پست فایبرگلاس و کور کامپوزیتی و روکش تمام سرامیک (IPS Impress2)، 2- دارای پست فایبرگلاس به همراه 8 پست فرعی فایبرگلاس (Accessory fiber glass)و کور کامپوزیتی و روکش تمام سرامیکی (IPS Impress2)، 3-پست فلزی (Prefabricated metal stainless steel) و کور کامپوزیتی و روکش تمام سرامیک IPS Impress2)) و 4- دندان سانترال طبیعی. در تمام گروه ها پست ها با سمان Panavia F2 سمان شدند. نمونه ها تحت نیروی N 100با زاویه 45 درجه قرار گرفتند و نتایج به صورت تنش های Von Mises نشان داده شدند.
  یافته ها
  میزان تنش Von Mises در تمام گروه های مورد بررسی از ناحیه اپیکال به سمت CEJ به تدریج افزایش و از CEJ به سمت انسیزال به تدریج کاهش یافت. میزان تنش Von Misesدر CEJ در گروه پست های فرعی در مقایسه با دیگر گروه ها بیشترین میزان را از خود نشان داد (پست فایبرگلاس: 68/13، پست فلزی 60/13، دندان زنده 40/13و پین های فرعی Mpa08/20). میزان تنش در گروه های پست فلزی، فایبرگلاس و دندان زنده در CEJ تفاوت مختصری نشان داد.
  نتیجه گیری
  در تمام گروه ها بیشترین تنش Von Mises در ناحیه سرویکال دندان ایجاد شده بود. به نظر می رسد تجویز پست های فایبرگلاس در دندان های ضعیف شده قدامی، بر پست های فرعی فایبر ارجح باشد.
  کلیدواژگان: روش اجزاء محدود، پست، سمان دندانی، سرامیک
 • سیدجلال پورهاشمی، بنفشه گلستان صفحه 263
  سابقه و هدف
  نتایج بسیاری از مطالعات از افزایش وزن و پوسیدگی دندان ها در اثر مصرف زیاد قندها و نوشابه های گازدار حکایت دارند. در عین حال برخی از مطالعات نیز نقش مصرف مواد فوق را در افزایش وزن و پوسیدگی دندان ها مورد تردید قرار داده اند. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مصرف قندها و نوشابه های گازدار بر شاخص های تن سنجی و dmft است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1383، بر روی 788 نفر از کودکان سالم 7 ساله تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده بودند، صورت گرفت. پس از اخذ اطلاعات شخصی دانش آموزان، پرسشنامه استاندارد نوع و تکرار مصرف غذاها توسط کارشناس تغذیه از طریق مصاحبه با والدین تکمیل و سپس به وسیله ترازوی Seca نسبت به اندازه گیری قد و وزن کودکان اقدام شد. آنگاه شاخص dmft طبق روش استاندارد WHO اندازه گیری گردید. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS پردازش گردیده و نتایج با استفاده از آزمون های آماری Spearman، Kruskal-wallis، Mann-whitney و Chi-square استخراج شدند.
  یافته ها
  ضریب همبستگی Spearman رابطه خطی معنی داری را بین dmft و مصرف مواد قندی و نوشابه های گازدار نشان نداد. همچنین مصرف مواد قندی در کودکانی که دچار کم وزنی بودند به طور معنی داری بالاتر بود(002/0=P). در کودکانی که کوتاه قد بودند اختلاف آماری معنی داری نشان داده نشد.
  نتیجه گیری
  مصرف مواد قندی و نوشابه های گازدار در کودکانی که دچار کم وزنی هستند بیشتر است و رابطه معنی داری میان مصرف مواد قندی و dmft وجود نداشت.
  کلیدواژگان: قندها، پوسیدگی دندان ها، شاخص های تن سنجی
 • مهدی تبریزی زاده، هنگامه زندی، زاهد محمدی، جلیل نظری صفحه 268
  سابقه و هدف
  هیدروکسید کلسیم ماده ای با اثر ضد میکروبی مشخص بر روی اغلب گونه های میکروبی موجود در کانال ریشه است که امروزه استفاده از آن به عنوان یک داروی داخل کانال رایج می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر ضد میکروبی مخلوط های مختلف هیدروکسید کلسیم با سالین نرمال، لیدوکائین 2%، کلرهگزیدین 2% و 2/0%، یدین پتاسیم یدید 2% و گلیسیرین بر روی میکروب Entrococcus Faecalis با روش تماس مستقیم بود.
  مواد و روش ها
  جهت انجام این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ابتدا تعداد 375 عدد مخروط کاغذی استریل شماره 50 به مدت 5 دقیقه در محلول میکروبی E-Faecalis غوطه ور شدند. سپس مخروط های کاغذی آلوده به میکروب در ظروف استریل قرار گرفته و روی آنها با مخلوط خمیری شکل تهیه شده از هیدروکسید کلسیم با مواد مورد بررسی پوشانده شد. در زمان های 1، 3 و 7 روز مخروط های کاغذی از ظروف خارج شده و به صورت جداگانه در لوله های آزمایش حاوی محیط کشت میکروبی BHI قرار داده شدند. آثار رشد میکروبی با بررسی ایجاد کدورت (Turbidity) در محیط های کشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  طبق نتایج بدست آمده تمامی مواد مورد بررسی پس از یک هفته اثر ضد میکروبی کامل از خود نشان دادند ولی پس از 24 ساعت، تنها در مورد مخلوط هیدروکسید کلسیم با کلرهگزیدین 2% و 2/0% اثر ضد میکروبی کامل و عدم رشد میکروب در تمامی نمونه ها دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نوع ماده حامل هیدروکسید کلسیم تاثیر چندانی در فعالیت ضدمیکروبی آن ندارد هر چند که برای بررسی تاثیر مواد ناقل بر روی خواص شیمیایی هیدروکسید کلسیم از قبیل قدرت انتشار آن نیاز به انجام مطالعاتی با شرایط مشابه کانال ریشه می باشد.
  کلیدواژگان: هیدروکسید کلسیم، فعالیت ضد میکروبی، تماس مستقیم
 • مهدی رنجپور، قاسم انصاری صفحه 274
  سابقه و هدف
  فرموکرزول شایعترین دارویی است که در پالپوتومی دندان های شیری استفاده می شود ولی عوارض بالقوه ای مانند توکسیسیتی و موتاژنیسیتی و حتی کارسینوژنیسیتی دارد. هدف از این تحقیق مقایسه موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیکی کاربرد فرموکرزول (شاهد) و Mineral Trioxide Aggregate: MTA (مورد) در پالپوتومی دندان های شیری بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق بالینی تعداد 17 کودک با میانگین سنی 9-4 سال از مراجعین به بخش کودکان دانشکده دندانبزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. در هر کودک حداقل دو دندان شیری قرینه یکی به عنوان شاهد و دیگری به عنوان مورد انتخاب شد. رادیوگرافی (PA یا BW) بلافاصله قبل و بعد از درمان همراه با ارزیابی کلینیکی پس از 6 ماه برای تمام کودکان انجام گرفت. مقایسه اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون آماری مک نمار انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 40 دندان شیری) 22 دندان مولر دوم شیری و 18 دندان مولر اول شیری(بودند استفاده گردید. در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنی داری بین مشاهدات کلینیکی و رادیوگرافیکی در زمان 6 ماه کنترل مشاهده نشد. در کنترل 6 ماهه، اختلاف قابل توجه و معنی داری در وجود ضایعه فورکیشن بین دو گروه دیده شد که در گروه شاهد (فرموکرزول) این ضایعات بیشتر از گروه مورد بود (047/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیکی استفاده از MTA در پالپوتومی دندانهای شیری به اندازه فرموکروزل باشد
  کلیدواژگان: پالپوتومی، فرموکرزول، مینرال تری اکساید اگریگیت
 • مریم زارع جهرمی، محمدرضا مالکی پور، زهرا اسحاقیان صفحه 281
  سابقه و هدف
  لایه اسمیر، ترکیبی از ذرات آلی و معدنی است که حین درمان ریشه بر دیواره های کانال ایجاد می گردد. مطالعات نشان داده اند که با برداشت لایه اسمیر سیل در طول کانال به میزان بیشتری برقرار می گردد. هدف از این تحقیق مقایسه مقدار برداشت لایه اسمیر توسط اسید سیتریک 30% به تنهایی و EDTA 17%- هیپوکلریت سدیم 25/5% به صورت متوالی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از بیست دندان تک کاناله استفاده شد. پس از قطع تاج، آماده سازی کانال انجام گرفته و دندان ها به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول کانال با 10میلی لیتر اسید سیتریک 30%، در گروه دوم با 10 سی سی EDTA 17% و 10 سی سی هیپوکلریت سدیم 25/5% شسته شدند. در نمونه های کنترل، شستشو با سالین انجام گرفت. سپس ریشه ها نصف شده و جهت بررسی SEM آماده شدند. تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی به دو روش X (درصدی) و Y (رتبه ای) ارزیابی شدند. از نمونه های کنترل مثبت و منفی جهت صحت انجام آزمایش استفاده گردید. از آزمون های Kolmogorov-Smirnov برای نرمال بودن داده ها،Leven’s برای همگونی واریانس و از T-student و Mann-Whitney U برای آنالیز نهایی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین برداشت لایه اسمیر در نمونه های اسید سیتریک در روش X (درصدی) 70% و در کانال های شستشو داده شده با EDTA 17%- هیپوکلریت سدیم 83% بود. در هر دو روش (درصدی و رتبه ای)، کانال شستشو داده شده با اسید سیتریک لایه اسمیر به میزان بیشتری نسبت به کانال های آماده شده باEDTA - هیپوکلریت سدیم وجود داشت ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. در گروه کنترل مثبت دیواره کانال پوشیده از لایه اسمیر بود در حالی که در گروه کنترل منفی مدخل توبول عاجی عاری از لایه اسمیر بود.
  نتیجه گیری
  هر دو شیوه شستشو در برداشت لایه اسمیر موثر بوده اما ترکیب EDTA 17%– هیپوکلریت سدیم در برداشت لایه اسمیر بهتر از محلول اسید سیتریک عمل نمود.
  کلیدواژگان: لایه اسمیر، اسید سیتریک، EDTA، هیپوکلریت سدیم
 • حسن علی شفیعی، فرشاد رحیمی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 288
  سابقه و هدف
  اگرچه ارتودنتیست ها مدتهاست بر این باورند که Extraction دندان های پرمولر اغلب با ایجاد تغییراتی در نیمرخ بافت نرم همراه است اما تحقیقات بر این دلالت دارند که بافت نرم همواره به رترکشن بافت سخت به طور مطلوب پاسخ نمی دهد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین درمان های Non Extraction (Non-Ext) و Extraction (Ext) دندان های پر مولر با تغییرات عمق انحنای لب ها در بیماران ارتودنتیک borderline صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی از 89 بیمار borderline 41 بیمار به روش Non-Ext، 16 بیمار به روش های Ext 5/5، 18 بیمار 4/4 و 14 بیمار 4/5 درمان شده بودند. سفالوگرام های لترال قبل و بعد از درمان بیماران توسط یک شخص (محقق) به صورت دستی trace و آنالیز شدند. به منظور سنجش تغییرات درمانی بافت نرم، عمق انحنای لب بالا و پایین نسبت به خط مرجع PM و خط مرجع قدامی بافت نرم محاسبه گردید.
  یافته ها
  در هر چهار متغیر وابسته بین دو گروه Ext و Non-Ext اختلاف معنی دار آماری دیده شد(01/0P<). به طوری که گروه Non-Ext در عمق انحنای لب بالا و پایین افزایش و گروه Ext کاهش را نشان داد. همچنین در هر چهار متغیر وابسته بین سه توالی مختلفExt (4/5،4/4،5/5) اختلاف معنی دار آماری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  1) پس از درمان در هر دو گروه درمانی تغییرات لب های بالاو پایین از نظر آماری معنی دار بودند به طوری که در گروه درمانی Ext لب ها رتروزیوتر و در گروه درمانی Non-Ext لب ها پروتروزیوتر شده بودند. 2) تفاوت معنی داری از نظر آماری در انحنای لب های بالا و پایین در توالی های مختلف Ext پس از درمان دیده نشد.
  کلیدواژگان: Non Extraction، Extraction، بافت نرم
 • یزدان شنتیایی، میرعبدالله سلوتی صفحه 296
  سابقه و هدف
  بی حس نشدن کامل دندان هایی که پالپ آماسی دارند از مشکلاتی است که دندانپزشکان با آن مواجه هستند. هدف از این مطالعه تعیین پاسخ عصب تحتانی دندانی به اثر کمکی مورفین به لیدوکائین برای تکمیل بی حسی در این دندانها بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 30 دندان کانین فک پایین در 15 گربه انتخاب و آماسی گردیدند. در مرحله بعد، پس از تراش استخوان فک پایین، الکترودهای ثبات را بر روی عصب آلوئولر تحتانی قرار داده و الکترودهای محرک در حفره تهیه شده در دندان قرار گرفته، بوسیله دستگاه نوروگرام و با ایجاد تحریکات در ولتاژهای مختلف، پاسخ های عصبی ثبت گردیدند. در مواردی که لیدوکائین قادر به ایجاد بی حسی کامل نبود با اضافه نمودن مورفین مجدد، آزمایش تکرار شد. داده ها توسط آزمون آماری t بررسی شدند.
  یافته ها
  در شرایط آماسی لیدوکائین و مورفین هر دو اثرات برجسته ای در بی حس نمودن داشتند. تاثیر هر دو بر الیاف C سریع تر و قوی تر و به یک میزان بود. تاثیر لیدوکائین بر روی الیاف A دلتا بیش از تاثیر مورفین بود. تزریق کمکی مورفین در مواردی که تزریق لیدوکائین باعث بلاک کامل نمی شد، باعث افزایش آستانه تحریک گروه اول و کاهش دامنه موج و سرعت گروه اول شد.
  نتیجه گیری
  رسپتورهای مورفینوژنیک در پالپ های آماسی می توانند باعث مقاومت پالپ به بی حسی با لیدوکائین شوند که با تزریق کمکی مورفین می توان به بی حسی کامل رسید.
  کلیدواژگان: بی حسی، پالپ آماسی، مورفین
 • جمیله بیگم طاهری، زیبا ملکی، مریم بهاروند، فاطمه مجدزاده طباطبایی صفحه 303
  سابقه و هدف
  نوجوانان به علت عدم آگاهی به راحتی در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های مناطق 6 و 11 شهر تهران در سال تحصیلی 1384 بود.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق توصیفی مقطعی بود و جمعیت مورد مطالعه 990 دانش آموز دبیرستانی مناطق 6 و 11 شهر تهران بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای گزینش شده بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه NCHS وابسته به مرکز CDC بود که شامل 22 سوال در مورد آگاهی و مابقی سوالات در مورد نگرش بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های رگرسیون چندمتغیری Stepwise و آزمون های t-Student و Mann – whitney استفاده شد.
  یافته ها
  538 پسر و 452 دختر در این تحقیق شرکت داشتند. 5/22% از دانش آموزان به 5 سوال از 7 سوال مربوط به راه های عدم انتقال بیماری پاسخ درست داده بودند. پایین ترین آگاهی دانش آموزان از راه های عدم انتقال بیماری مربوط به امکان انتقال ویروس از طریق نیش حشرات و آگاهی از وجود داروهایی برای افزایش طول عمر بیماران بود. 5/53% افراد انجام تست ایدز را همراه با تست های معمول، لازم می دانستند. 77% ابراز داشتند توانایی محافظت شخصی در برابر بیماری را دارند. 6/66% دانش آموزان از ابتلا به ایدز می ترسیدند. بیشترین منبع انتخاب شده برای دریافت اطلاعات، تلویزیون و کمترین آن رادیو بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع به نظر می رسد آگاهی دانش آموزان مناطق 6 و 11 تهران در مورد عفونت HIV مناسب است. همچنین به نظر می رسد گذار از کلاس اول دبیرستان به کلاس بالاتر با افزایش سطح آگاهی همراه است
  کلیدواژگان: آگاهی و نگرش، دانش آموزان دبیرستان، ایدز
 • لیدا طوماریان، آزیتا تهرانچی، روشن روشن نژاد، آیدین سهرابی صفحه 313
  سابقه و هدف
  پیکنودیزوستوزیس یک ناهنجاری خاص از دسته ناهنجاری های استخوانی اسکلروزان می باشد که دارای علت ژنتیکی است. ویژگی های این سندرم، قد کوتاه، براکی سفالی، انگشتان کوتاه و ضخیم، بسته نشدن فونتانل ها و سوچورهای کرانیال، هیپوپلازی زاویه مندیبل، دیس پلازی ترقوه و استئواسکلروزیس منتشر می باشند. همچنین شکستگی های متعدد استخوان های دراز و استئومیلیت فک از عوارض شایع این بیماری است. در این مقاله، موردی که ویژگی های رادیولوژیک و دهانی این سندرم را نشان می دهد، همراه با مروری اجمالی بر مقالات مربوطه ارائه می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه علائم دهانی و خصوصیات ظاهری این بیماری نشانه های قابل اعتمادی جهت بررسی های کاملتر آن می باشند، شناخت و توجه به این علائم می تواند به تشخیص بیماری کمک کرده، پیش آگهی آن را ارتقاء بخشد، بنابراین دندانپزشک می تواند اولین کسی باشد که با اطلاع از خصوصیات ظاهری و علائم دهانی این بیماری بررسی های لازم جهت تشخیص بیماری را دنبال کند.
  کلیدواژگان: سندرم، پیکنودیزوستوزیس، علائم دهانی
 • ارژنگ فلاح دوست، زهره خلیلک، پیمان مهرورزفر، بهاره عسگرتوران صفحه 319
  سابقه و هدف
  ضخامت لایه ای مناسب یکی از خصوصیات مهم در سیلرهای اندودنتیک است که می تواند بر قابلیت سیل کنندگی سیلرها تاثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت موضوع و وجود انواع مختلفی از سیلرها، هدف تحقیق حاضر، مقایسه ضخامت لایه ای 5 سیلرRSA، Topseal، 2 Seal، AH26 و Acroseal در شرایط آزمایشگاهی، در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و در سال85-1384بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بر روی 50 نمونه انجام شد. مقدار کمی از سیلرها بر روی قطعه شیشه ای قرار داده شده، قطعه شیشه دومی بر روی آن قرار گرفت. نمونه ها در زیر یک وزنه 200 گرمی به مدت 10 دقیقه تحت فشار قرار گرفتند. پس از سخت شدن کامل سیلرها اندازه گیری ضخامت لایه ای توسط کولیس دیجیتالی با دقت 01/0 میلی متر انجام گرفت. این عمل 10 بار برای هر گروه سیلر تکرار شد. یافته های بدست آمده توسط آزمون آماری One–way ANOVA مورد مقایسه آماری قرار گرفته، مقایسه دو به دو سیلرها با کمک آزمون آماری Tukey HSD صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین ضخامت لایه ای این سیلرها برحسب میلی متر به شرح زیر بود:018/0±40/0=RSA، 014/0± 38/0=2Seal، 014/0±41/0=Topseal، 019/0±37/0=Acroseal و 020/0±36/0=AH26سیلرهای Acroseal، 2Seal و AH26 کمترین میزان ضخامت لایه ای را نشان دادند ولی اختلاف آماری معنی داری بین این سیلرها وجود نداشت. سیلرهای RSAو Topseal ضخامت لایه ای بیشتری را نشان دادند و اختلاف آنها با سایر سیلرها از نظر آماری معنی دار بود (05/0P<). هرچند که اختلاف معنی داری بین این دو سیلر از لحاظ آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  کلیه سیلرهای مورد مطالعه ضخامت لایه ای قابل قبولی را دارا بودند ولی سیلر AH26 در مقایسه با سایر سیلرها کمترین ضخامت لایه ای را نشان داد.
  کلید واژگان: ضخامت لایه ای، سیلرهای اندودنتیک، مواد پرکننده کانال
  کلیدواژگان: ضخامت لایه ای، سیلرهای اندودنتیک، مواد پرکننده کانال
 • فاطمه مشهدی عباس، حمیدرضا میرزایی، علیرضا اکبرزاده باغبان، آیت الله رضوی صفحه 326
  سابقه و هدف
  مطالعات محدودی در مورد تاثیرات رادیوتراپی و شیمی درمانی در سطح سلولی صورت گرفته اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تغییرات سلولی مخاط نرمال دهان متاثر از رادیوتراپی و شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان سر و گردن انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 70 بیمار جهت ارزیابی اثرات رادیوتراپی و شیمی درمانی بر سلول های نرمال مخاط دهان آنها که در محدوده فیلد درمانی قرار داشت، انجام شد. دو لام یکی از مخاط کراتینیزه و دیگری از مخاط غیرکراتینیزه دهان در ابتدا و انتهای درمان تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری به صورت blind بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. برای مقایسه های آماری از آزمون های McNemar، Marginal Homogeneity و Wilcoxon استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه لام های سیتولوژی نشان دهنده تغییرات هسته، سیتوپلاسم، نسبت N/C ratio، پیدایش اشکال بیزار، ابنورمالیتی سلولی، واکوئله شدن هسته و سیتوپلاسم در سلول های متاثر از درمان بود که تفاوت معنی داری با قبل از درمان داشت(001/0P<). همچنین کراتین سازی در سلول های طبقات پایین مخاط دهان در لام های سیتولوژی بعد از درمان مشهود بود(01/0P<). تعداد سلول های التهابی در زمینه این لام ها به طور معنی داری افزایش یافته بود (001/0P<). ازدیاد آپوپتوز سلولی، سلول های گرانولر فراوان با گرانول های خیلی بزرگ، مشاهده سلول های چندهسته ای با هستک های واضح، رویت کلنی باکتری و کاندیدا در زمینه لام های مورد مطالعه بعد از درمان از دیگر یافته های بدست آمده بود.
  نتیجه گیری
  رادیوتراپی و شیمی درمانی موجب غیر نرمال شدن هسته و سیتوپلاسم، تغییر N/C ratio، ابنورمالیتی سلولی، واکوئلیزاسیون سلول، پیدایش سلول هایی با اشکال عصب می شود.
  کلیدواژگان: سرطان سر و گردن، مخاط دهان، سیتولوژی، کمورادیوتراپی
 • سیدمحسن هاشمی نیا، بهناز برکتین، احمد نصرالله، فریبا حیدری صفحه 334
  سابقه و هدف
  روش معمول استفاده از MTA تامین رطوبت از طریق کن کاغذی مرطوب برای حداقل 4 ساعت می باشد. با توجه به اشاره بعضی مطالعات به کافی بودن رطوبت حاصل از بافت های پری اپیکال برای ست شدن MTA، این مطالعه با هدف مقایسه درمان یک جلسه ای و دوجلسه ای اپکسیفیکاسیون با استفاده از پلاگ MTA انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد 70 دندان تک کاناله کشیده شده انسان مورد بررسی قرار گرفت. تاج دندا نها و2 میلی متر آپکس آنها قطع شد. پس از آماده سازی کانال ها تا شماره 100 در ناحیه آپیکال، دندان ها به طور تصادفی به دو گروه 25 تایی و دو گروه 10 تایی کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. 3 میلی متر پلاگ MTA در انتهای کانال ها قرار داده شد. در گروه اول کانال ها بلافاصله پر شدند و در گروه دوم قبل از پر کردن یک کن کاغذی مرطوب برای 24 ساعت داخل کانال قرار داده شد. سطح ریشه ها به جز 2 میلی متر آپیکال با دو لایه لاک ناخن پوشانده شدند. تمام دندان ها به ظروفی حاوی محلول محیط کشت(Brain Heart Broth) BHI استریل منتقل شده، محلول حاوی انتروکوک فکالیس 3 روز یک بار به سیستم تزریق گردید. زمان وقوع کدورت در مورد هر نمونه تا 90 روز ثبت گردید. توسط روش Kaplan-Meier احتمال بقای تجمعی در هر گروه تعیین و با کمک آزمون آماری Lag Rank مقایسه بین گروه ها انجام شد.
  یافته ها
  میانگین زمان بقا در گروه یک جلسه ای (69/25-0) 77/12 روز و در گروه دو جلسه ای (01/7-3/1) 16/4 روز بود. منحنی بقا در دو گروه از نظر آماری اختلافی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  اپکسیفیکاسیون با استفاده از پلاگ MTA یک جلسه ای می تواند جایگزین پلاگ MTA دوجلسه ای باشد
  کلیدواژگان: پلاک، (Mineral Trioxide Aggregate (MTA، ریزنشت
|
 • Dr. Mitra Akhlaghi *, Dr. Nazanin Basiri, Dr. Mahmoodreza Ghiaee, Dr. Mohammad Amin Tavakoli Page 217
  Background And Aim
  Determining chronological age of individuals is an investigation key in legal medicine. The aim of this study was radiographic evaluation of correlation between chronological age of Iranian people and developmental status of third molar tooth based on Demirjian staging method.
  Materials and Methods
  This cross-sectional and diagnostic study was accomplished in Radiology department, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran (2004-2005). 350 young adults, 15-25 year-old, attended the study. ID cards and radiographic evaluation were used for data collection. The radiographs were studied by a legal medicine resident and an oral and maxillofacial radiologist. Determining the developmental stages of third molar teeth was based on Demirjian method. Statistical calculations were carried out by Levene, t, Wilcoxon's signed rank, Mann-Whitney, Friedman tests and Kendal correlation coefficients (tau-b).
  Results
  The distribution of different development stages of Demirjian method increased by development of third molars. There was a significant statistical discrepancy between boys and girls for the lower left third molar tooth (P<0.001) males were in a higher development rank. According to Calton system, the relation between Demirjian method and age was average in maxillary third molar teeth and was strong in mandibular third molar teeth. The maxillary third molars were generally in a higher development rank compared to mandibular third molar teeth (Friedman test, X2 = 44.214, P<0.001). Among four molar teeth, only developmental stage of lower left third molar was diagnosed to be effective (R= 0.714, R2 = 0.51, adjusted R2 = 0.507, F = 209.047, P< 0.001).
  Conclusion
  Only stage (H) of Demirjian method that the distal canal is closed can be predicted with %99 precision whether the person will be 18 or above 18 years old.
 • Dr. Ladan Eslamian, Corresponding Author: Dr. Allahyar Geramy *, Dr. Kazem Dalaei Page 225
  Background And Aim
  The movement of molars has been evaluated in many studies to correct Cl II malocclusion by non-compliance appliances but the results are controversial. The aim of this study was to compare the upper first and second molar's movement in cervical headgear (HG) and pendulum appliance (PEND) by finite element method.
  Materials and Methods
  For modeling process, one of the best dry skulls was CT scanned (1mm slices). Modeling was done according to the mechanical properties of cortical and trabecular bone of maxilla and PDM and teeth and transferred to computer by scanner. Elementing, meshing and loading was done. The magnitude of force for both appliances was 250 gr and line of force for HG was 20 degree above the occlusal plane action and for PEND was along the midlingual surface of upper first molar crown. Tooth movement analysis was performed by the software named Ansys 5.71.
  Results
  The amount of dislocation of the 1st molar cusps tip (mesiobuccal, mesiopalatal, distobuccal, distopalatal) at presence of second molar in bucco-lingual dimension showed distal-in rotation in HG and mesial-in rotation for pendulum. In mesio-distal dimension, the four cusps of 1st molar moved distally in HG and palatal cusps moved more in PEND. In vertical dimension, 1st molar showed extrusion in HG and intrusion in PEND for distal cusps.
  Conclusion
  The presence of second molar had impact on the quality of upper first molar in both appliances and it moved in a distal direction, extruded and buccal drifted in both of them. Therefore, with regard to the cooperation of the patients, pendulum appliance is recommended to correct Cl II malocclusion instead of cervical headgear.
 • Dr. Shahin Emami Meibodi *, Dr. Abdolrahman Showkatbakhsh, Dr. Elham Morshedi Meibodi Page 239
  Background And Aim
  The prevalence of Cl II malocclusion is high in the population. The functional appliances are used in the patient who has mandibular deficiency. The present study was aimed to compare the dentoskeletal changes of CLII/I Malocclusion who used inclined anterior bite plan and modified FRII.
  Materials and Methods
  The material consisted of 30 patients, with Cl II/I malocclusion, ANB > 4º in late mixed dentition. Half of the patients (9 girls and 6 boys) were treated by inclined anterior bite plane and reminder (8 girls and 7 boys) by modified FRII appliance. Lateral cephalogroms were obtained and traced before and after treatment and certain angular and linear variables were measured. The pretreatment and post-treatment measurements were compared using Mann-whitney U test and Wilcoxon Test to evaluate the significancy of the results.
  Results
  Significant changes mainly caused by mandibular growth, were observed after treatment by modified FRII and inclined anterior bite plane. This study indicated no statistical significant differences between two groups except Ar-B and AR-Pog.
  Conclusion
  Considering the less bulky anterior inclined bite plane and its easier construction we can use this appliance instead of modified FRII.
 • Dr. Mohammad Amin Tavakoli, Dr. Massoud Varshowsaz, Corresponding Author: Dr. Mahshid Mobini *, Dr. Niloofar Amin Tavakoli Page 247
  Background And Aim
  The detection of the teeth periapical lesions is associated with some problems clinically. As this diagnosis is based on the observation of radiolucent regions in the periapical area, the radiographic assessments of the lesions are important. The aim of the present study was to evaluate the diagnostic values of conventional and digital subtraction radiography to improve the diagnostic ability of periapical lesions.
  Materials and Methods
  Artificial bone lesions in the periapical region of 15 teeth were created. Conventional and digital radiography were taken of all specimens in four stages: preoperative and after lesion creation in cancellous bone by using No.2, No.6 and No.10 slow speed steel burs. Digital radiography images were exposed where as the distance between x-ray source and CCD was 24 cm and position of tube, teeth and receptor was fixed. The data was analyzed by kappa statistics.
  Results
  Diagnostic sensitivity in detection of lesion by conventional radiography and digital subtraction radiography by using bur No. 2 were 34.5%, 71.4%, No. 6 were 54.7%, 95.2% and bur No.10 slow speed steel bur were 92.9%, 100% respectively.
  Conclusions
  The digital subtraction radiography in comparison with conventional radiography had a higher diagnostic value in detection of periapical bone lesions.
 • Dr. Roya Aminian, Corresponding Author: Dr. Allahyar Geramy *, Dr. Azam Valian, Dr. Amir Ghassemi Page 254
  Background And Aim
  Following endodontic therapy, teeth need to be protected from fracture. The likelihood of fracture depends on the type of restoration. This simulated study was designed to compare the effect of two different restorations on stress transmission to dental tissue.
  Materials and Methods
  Four 3-dimentional models of maxillary central incisor were created as following by finite element analysis: (1) Restored with prefabricated stainless steel post, composite core and full ceramic crown (IPS Impress2), (2) restored with prefabricated Fiber glass post, composite core & full ceramic crown (IPS Impress2), (3) restored with Accessory Fiber glass post, composite core & full ceramic crown (IPS Impress 2) and (4) without restoration. Each of the models received 100 loads to incisal edge at an angle of 45 degrees to tooth long axis. Von Mises Stress analysis was performed for each model, comparing maximum stress intensity observed.
  Results
  In all groups the greatest stress was observed in the cervical region. The stress increased steadily from apex to C.E.J and decreased from C.E.J to incisal edge. The Von Misses Stress in CEJ was highest in Accessory pin group to compared the other groups. Prefabricated stainless steel post, Fiber Glass post& vital tooth groups showed slight differences in CEJ stress.
  Conclusion
  In all groups the greatest stress was observed in the cervical region. It seems the use of Fiber glass posts in weakened anterior teeth acts better than accessory fiber glass post.
 • Dr. Seyyed Jalal Pourhashemi *, Dr. Banafshe Golestan Page 263
  Background And Aim
  Carbohydrates are the main source of human diet. More than 60% of total needed energy is obtained from them.Many studies have shown that obesity and dental caries increase with high consumption of sugars and carbonated drinks. Some studies showed that this kind of diet has not any role on obesity and dental caries. The aim of this study was to assess the role of sugars and soft drinks on the anthropometric and dental health indices.
  Materials and Methods
  By a descriptive cross-sectional study in year 1383, a total of 788 healthy 7-years old primary school children were selected via a cluster sampling in Tehran. Their general information was asked from their mothers. 24-hour frequency consumption of sugars including beverge was asked by the trained interviewers via a standard questionnaire. Then anthropometric measurements were also taken for each child. Dental health indices were measured by two trained dental hygienist. The Chi-square and Spearman tests were used for detection of statistical associations.
  Results
  Spearman statistical test did not show any significant relationship between dmft and consumption of sugars and soft drinks. Also consumption of sugars in children who had a problem with height for age and weight for height was higher but they did not show statistical difference. Also consumption of sugars in children who had problem with weight for age was significantly higher (P=0.002).
  Conclusion
  Consumption of sugar in low weight children was higher and there was not any significant relationship between sugar consumption and dmft.
 • Dr. Mahdi Tabrizizadeh *, Dr. Hengameh Zandi, Dr. Zahed Mohammadi, Dr. Jalil Nazari Page 268
  Background And Aim
  Calcium hydroxide has a pronounced antimicrobial activity against most of the bacterial species found in the root canal and now is widely used as an intracanal medicament in endodontic therapy. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of different calcium hydroxide preparations with Normal saline, Lidocaine 2%, Chlorhexedin 2% and 0/2%, Iodine Potassium Iodide 2% and Glycerin on Entrococcus faecalis with direct exposure method.
  Materials and Methods
  For conducting this experimental in-vitro study 375 sterile paper points were contaminated with the microbial suspension of Entrococcus faecalis. The samples were placed in sterile dishes and covered with creamy mixture of six different calcium hydroxide preparations. After 1, 3, and 7 days the paper points were immersed in test tubes containing BHI. Microbial growth was evaluated by turbidity in culture mediums.
  Results
  Data obtained showed that all of tested materials had perfect antimicrobial action but only in calcium hydroxide with Chlorhexidine 2% and 0.2% groups perfect antimicrobial action and no microbial growth was observed after 24 hours.
  Conclusion
  Regarding the results of this study it is concluded that the vehicle of calcium hydroxide has not any significant effect on its antimicrobial activity, however, more studies on the effect of vehicles of chemical properties of calcium hydroxide such as its diffusion in similar conditions of root canal system, are needed.
 • Dr. Mahdi Ranjpoor *, Dr. Ghassem Ansari Page 274
  Background And Aim
  Formocresol (FC) is yet, the most common medication used for pulpotomy of primary teeth. However, its potential hazards including toxicity, mutagenicity and even some degrees of carcinogenicity are the remaining sources of concern to clinicians. This investigation was aimed at comparing the clinical success level of MTA (case) treated pulps of primary teeth to that of Formocresol (control).
  Materials and Methods
  A group of 17 children aged 4-9 years were selected from those attended Shahid Beheshti, Dental School. Each case was served as case and control (for a matched paired teeth plan). Pre and post operative X-ray (PA or BW) were also obtained in intervals of immediately before, and 6 months after the treatment associated with through clinical assessment of each tooth using clinical soundness criterias. Collected data were analyzed using Mc Nemar test.
  Results
  In total, 40 primary teeth (22 second primary molars and 18 First primary molars) were included in this trial. Statistical analysis of the data revealed no significant difference between clinical or radiographic observation of the groups in 6 month control stage. There was, however, a significant difference between the two groups for their furcation lesions being seen with a higher rate in the case of formocresol treated (control) group in 6 month follow up stage (P=0.047).
  Conclusion
  It seems that clinical and radiographic success level of MTA is as acceptable as formocresol giving the suggestion of its potential replacement for a safer pulp treatment of primary teeth.
 • Dr. Maryam Zare Jahromi *, Dr. Mohammadreza Malekipour, Dr. Zahra Eshaghian Page 281
  Background And Aim
  The smear layer is a thin layer composed of organic and inorganic debries which forms on canal walls. Removal of this layer after instrumentation is critical for adaptation between filling material, root walls and apical seal. The aim of this in vitro study was to determine the effect of 30% citric acid and 17% EDTA- 5.25 % NaOCl on smear layer removal in the middle third of root canals.
  Materials and Methods
  In this experimental study, twenty extracted anterior teeth were used. After decoronation, instrumentation was done. The teeth were divided into three groups. After final preparation the canals were irrigated by 10 ml 30 % citric acid in group 1 and 10 ml 17 % EDTA followed by 5.25 % NaOCl in group 2. In control specimens, normal saline was used. Then the roots were split longitudinally and studied under scanning electron microscope. The photomicrographs were evaluated by X and Y methods. The data was analyzed by Kolmogorov-Smirnov, Leven’s, Mann Whitney U and T-student tests.
  Results
  Canal walls were covered with smear layer in the positive control group. In both methods (X,Y), the result showed that canals irrigated with 17% EDTA- 5.25% NaOCL had less smear layer throughout the canal than group irrigated with 30 % citric acid. This difference was not statistically significant in both (X,Y) methods.
  Conclusion
  Both 17% EDTA-5.25% NaOCL and 30% citric acid removed the smear layer from root canal walls effectively.
 • Dr. Hassanali Shafiee *, Dr. Farshad Rahimi, Dr. Alireza Akbarzadeh Baghban Page 288
  Background And Aim
  Although orthodontists have long recognized that the extraction (Ext) of premolars often is accompanied by changes in the soft tissue profile, investigations indicate that the soft tissue does not always respond favorably to hard-tissue retraction. This study was designed to evaluate the effects of treatment, with and without premolar Ext, on the lateral facial profiles of borderline patients with particular reference to the curvature of the upper and lower lips.
  Materials and Methods
  Eighty-nine border line patients were included in this study. 41 patients were treated with a non-extraction (Non-Ext) protocol, 16 patients were treated with extractions of 5/5, 18 patients with 4/4 and 14 patients with 4/5. All pre-and posttreatment lateral cephalograms were traced and analysis by one examiner. To quantify the soft tissue effects of growth and treatment, the depths of the upper and lower lip curves were calculated in two ways relative to the PM reference line and anterior soft tissue reference line.
  Results
  The changes in depth of upper and lower lip curves were statistically significant (P<0.001). The Non-Ext group showed an increase in depth of upper and lower lip curves, whereas the Ext group showed a decrease in depth of upper and lower lip curves. No significant differences were found between the various extraction sequences (5/5, 4/4, 4/5) for depth of the upper and lower lip curves changes.
  Conclusions
  1) The upper and lower lip changes were significant more retrusive in the Ext group and more protrusive in the Non-Ext group. 2) There were no significant post treatment differences in the depths of upper and lower lip curves between premolar extraction sequences.
 • Dr. Yazdan Shantiaee, Dr. Mir Abdollah Soluti Page 296
  Background And Aim
  Failure to obtain adequate anesthesia in teeth with inflamed pulps has been known as a clinical symptom for dentists. The aim of this study was to determine the infra-alveolar nerve response to supplementary injected morphine to Lidocaine in anesthetizing teeth with inflamed pulps.
  Materials and Methods
  Thirty mandibular canine in 15 cats were exposed in order to become inflamed. The inferior alveolar nerve was exposed and the recording electrodes were placed upon it while the stimulating electrodes were placed on the teeth. By stimulating the teeth using the stimulator in different voltages, all the received nervous responses were recorded by means of an oscilloscope unit. If the fibers were not blocked a Lidocaine injection, supplementary injection with morphine was used and responses were recorded again. The data were analyzed by t- test.
  Results
  In teeth with inflamed pulps both morphine and/or Lidocaine had significant local anesthetic effects. Lidocaine and morphine acted quite similar and blocked the second group (c) fibers more rapidly and strongly than the first group (A delta) fibers. Supplementary injection of morphine in those cases in which Lidocaine failed to block the first group fibers raised the stimulation threshold and decreased the wave peak and the speed of the first group fibers (p>0.05).
  Conclusions
  Pulpal nerves received morphinergic receptors during inflammation and resisted to the Lidocaine and became anesthetized after supplementary injection of morphine. Using morphine as an adjunct to Lidocaine may complete the anesthetic effect on neurons in inflamed pulps.
 • Dr. Jamilebeygom Taheri, Corresponding Author: Dr. Ziba Maleki *, Dr. Maryam Baharvand, Dr. Fatemeh Majd Tabatabaei Page 303
  Background And Aim
  Due to lack of access to information regarding AIDS and its prevention methods, this study assessed the knowledge and attitude of high school students in districts 6 and 11 in Tehran – 2005.
  Materials and Methods
  In this cross–sectional study, 990 high school students selected by multi–step random sampling method were evaluated by NCHS questionnaire including 22 queries about knowledge and the remainder regarding attitude. Data were analyzed by Stepwise multivariable regression, Student's T and Mann – whitney tests.
  Results
  Nine hundred and ninety individuals (538 males and 452 females) participated in the study. 22.5% answered correctly to 5 out of 7 questions concerning the ways not resulting to transmission the disease. The least knowledge was related to the lack of possibility of disease transmission through insect bite. Regarding treatment modalities of AIDS, the students had few information about medications prescribed to prolong the survival time of the patients. 53.5% emphasized the necessity for AIDS screening like routine tests. 77% believed that they were able to protect themselves against HIV infection. 66.6% of subjects were afraid of being affected by the disease. The most popular source of awareness was found to be TV and the least one was radio.
  Conclusion
  The knowledge of high school students of districts 6 and 11 of Tehran students regarding HIV infection was good. Meanwhile promotion from first level to higher levels of high school correlates to increased awareness.
 • Dr. Lida Toomarian, Dr. Azita Tehranchi, Corresponding Author: Dr. Roshan Roshannejad *, Dr. Aydin Sohrabi Page 313
  Background And Aim
  Pyknodysostosis is a rare sclerosing bone disorder that has an autosomal dominant trait. It is characterized by short stature, brachycephaly, short and stubby fingers, open cranial sutures and fontanel, and diffuse osteosclerosis, where multiple fractures of long bones and osteomyelitis of the jaw are frequent complications. A case is presented which has the characteristic oral and radiological findings that are consistent with this syndrome, along with a brief review of the literature.
  Conclusion
  As oral manifestations and appearance characteristics seen in this disorder are reliable signs for its further examinations, knowing about these signs would be helpful in the diagnosis as well as the improvement of its prognosis. Accordingly, by knowing the oral symptoms and appearance characteristics of the disease, dentist could be the very first person who would look for the necessary examinations led to the diagnosis of the disease.
 • Dr. Arjang Fallahdoost *, Dr. Zohre Khalilak, Dr. Peyman Mehrvarzfar, Dr. Bahareh Asgar Tooran Page 319
  Background And Aim
  An adequate film thickness is an important property of an endodontic sealer, when used in combination with gutta-percha, ensuring an hermetic three- dimensional root canal obturation. Film thickness also affects the sealing ability of sealers. The aim of the present study was to compare the film thickness of the following five root canal sealers: RSA, Topseal, 2Seal, AH26 and Acroseal in Islamic Azad University at 2006.
  Materials and Methods
  In this experimental study all root canal sealers were mixed following mixing procedures advised by manufacturers. A small amount of sealer was placed between two glass plates and a load of 200 gr was applied vertically on the top glass plates for 10 minutes. After setting, the thickness of sealers was measured with a set of digital calipers accurate to 0.01mm. The procedure was repeated ten times for each sealer (n=10). The all data were analyzed by One-way ANOVA and Tukey HSD tests.
  Results
  The mean film thickness (mm) were respectively: AH26=0.36±0.020, Acroseal=0.37±0.019, Topseal= 0.41±0.014, 2Seal=0.38±0.014, RSA=0.040±0.018. AH26, 2Seal and Acroseal showed the best results, but differences among the three groups of sealers were not statistically different. RSA and Topseal showed the highest film thickness and a statistically significant difference was noted among these sealers and the others, but difference among RSA and Topseal was not statistically different.
  Conclusion
  All root canal sealers had acceptable film thickness, but AH26 showed the least film thickness.
 • Dr. Fatemeh Mashhadi Abbass *, Dr. Hamidreza Mirzaee, Dr. Alireza Akbarzadeh, Dr. Ayattollah Razavi Page 326
  Background And Aim
  There are only few studies about effect of chemoradiotherapy based on cellular level. The aim of this study was to evaluate the effects of such treatment on normal cells of oral mucosa.
  Materials and Methods
  Seventy patients whose normal oral mucosa was exposed to radiation during the course of chemoradiotherapy were selected. Before starting the treatment, 2 slides from the normal oral mucosa were prepared for each patient, one from keratinized and one from non keratinized mucosa. At the end of treatment 2 other slides were taken from the same area too. After observing the slides under light microscope in blind form, the results of the observation from the first slides were compared with the results of the second one. Statistical analysis was carried out by Mc Nemar, Marginal Homogeneity and Wilcoxon tests.
  Results
  The results revealed changes in nucleus and cytoplasm, and N/C ratio, formation of bizar cells, cellular abnormality, nucleous and cytoplasmic vacuolization in affected cells during treatment. There was statistically significant differences between the groups (p<0.001). Keratinization of basal cell mucosa in cytology slide was observed after treatment (P<0.01) and also there was an increase in number of inflammatory cells (p<0.001). Cellular apoptosis, numerous granular cells with large size granules, cells with multiple nucleous and clear nuclei, bacterial colony and candida were observed after treatment.
  Conclusion
  chemoradiotherapy may induce formation of bizar cells, abnormal nucleous and cytoplasm, changes in N/C ratio, Cellular abnormality, and cellular vacuolization.
 • Seyyed Mohsen Hasheminia, Corresponding Author: Dr. Behnaz Barakatein *, Dr. Ahmad Nasrollah, Fariba Heidari Page 334
  Background And Aim
  Mineral trioxide aggregate (MTA) usually produces moisture by paper cone for at least 4 hours with regard to some studies that the moisture of periapical tissues is enough to set the MTA. The aim of this study was comparison of one-visit apexification with two-visit apexification using MTA plug.
  Materials and Methods
  In this experimental study 70 extracted single-rooted human teeth were selected. The crowns and 2mm of apices were cut. Canal preparation was performed to ISO size No.100 in the apical portion. The teeth were randomly divided into 2 experimental groups of 25 and 2 control groups of 10 teeth. The canals in group one were obturated immediately after MTA plug placed. In group two after placing MTA plug, a moist paper point was placed inside the canal, and after 24 hours, canals were obturated. The roots were covered with two layers of nail polish in the designed system and were transferred in a sterile BHI (Brain Heart Broth) culture. A fresh solution of Enterococcus faecalis was injected to the system every 3 days. For 90 days, the time of culture contamination was registered. Survival analysis with Kaplan-Meier method & Log Rank test were used to analyze the data.
  Results
  Mean and 95% CI of survival time in one visit group was 12.77 (0-25.69) days and in two visit group was 4.16 (1.3-7.01) days. There was no significant difference in survival curve between the two groups.
  Conclusion
  Results showed that apexification in one visit by placing an apical plug of MTA is a predictable and reproducible clinical procedure.