فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:18 Issue:62, 2009
 • Volume:18 Issue:62, 2009
 • تاریخ انتشار: 1387/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پزوهشی
 • فرزانه پازنده، شهین سوادزاده، دکتر فراز مجاب، دکتر حمید علوی مجد صفحه 5
  مقدمه
  درد یکی از رایج ترین شکایاتی است که تعادل و سلامتی بیمار را به مخاطره می اندازد. اپی زیاتومی یکی از جراحی های معمول زنان است که موجب درد می شود. در عصر حاضر برای گذراندن یک مرحله ی پس از عمل بدون درد دو راه استفاده از داروهای شیمیایی و دیگری کاربرد روش های غیرداروئی وجود دارد.
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر آروماتراپی با اسانس بابونه بر درد اپی زیاتومی در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان شهید نورانی تالش در سال 1386 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور انجام گرفت. 88 زن باردار که برای آنان اپی زیاتومی انجام شده بود، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.44 نمونه از اسانس بابونه به صورت حمام نشسته دو بار در روز و44 نفر دیگر با شرایط مشابه از دارونما استفاده کردند و سپس به هر دو گروه آموزش اندازه گیری شدت درد، توسط جدول خطی درجه بندی (10-0) داده شد. شدت درد بیمار در هر دو گروه در روزهای اول، هفتم و چهاردهم بعد از زایمان اندازه گیری و ثبت شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، فرم امکانات بهداشتی، معیار بصری مدرج و برگه ثبت داروی مسکن مصرفی بود. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از روش سنجش همبستگی بین مشاهده گران تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که در روز هفتم میانگین درد در گروه مصرف کننده اسانس بابونه 79/.±20/2، درگروه مصرف کننده دارونما 82/.±30/2، میانگین درد در روز چهاردهم در گروه مصرف کننده اسانس بابونه59/.± 48/. و در گروه مصرف کننده دارونما 66/.± 73/. بوده است. آزمون آماری بین شدت درد دو گروه در روزهای اول، هفتم و چهاردهم تفاوت آماری معنی دار را نشان نداد. البته درگروه مصرف کننده اسانس بابونه میانگین درد در روزهای هفتم و چهاردهم کاهش پیدا کرده بود.
  بحث و
  نتیجه گیری
  اسانس بابونه بر کاهش درد اپی زیاتومی موثر نمی باشد. شاید بتوان با تغییر در مقدار، اشکال و راه های تجویز اسانس های گیاهی نتایج بهتری در زمینه کاهش درد ناحیه پرینه بدست آورد. لذا مطالعات بیشتری در زمینه مداخلات درمانی غیر داروئی در جهت کاهش درد پرینه پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: درد اپی زیاتومی، اسانس بابونه، آروماتراپی
 • فاطمه اسفرجانی، تلما ذوقی، روشنک روستایی، فاطمه محمدی نصرآبادی، مریم اسلامی امیرآبادی، زهرا کامرانی، مجید حاجی فرجی صفحه 12
  مقدمه
  بوفه های مدارس از مهمترین منابع تامین کننده میان وعده های دانش آموزان به شمار می روند. با توجه به مصرف زیاد تنقلات کم ارزش و غیرمغذی در میان وعده های آنان، مطالعه حاضر انجام شد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف شناخت دیدگاه ها و عملکرد دانش آموزان در زمینه مصرف صبحانه، میان وعده و وضعیت بوفه های مدارس در سال 1385 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش کیفی انجام گرفت و بر اساس نمونه گیری مبتنی بر اهداف مطالعه، 240 دانش آموز از 12 مدرسه راهنمایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. اجرای عملیات میدانی مشتمل بر 24 جلسه بحث گروهی بود که هر یک با تعداد 10-8 نفر و هر جلسه 60 دقیقه به طول انجامید. سپس، کلیه یادداشت ها مقایسه، نواقص احتمالی رفع و با فایل صوتی کنترل و پس از کد گذاری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بیش از نیمی از دانش آموزان دلیل مصرف میان وعده را برطرف کردن ضعف و گرسنگی می دانستند. میان وعده حدود نیمی از دختران کیک، کلوچه و شیر و تعدادی از پسران میوه، ساندویچ وکیک بود. اکثر دانش آموزان وجود بوفه را در مدرسه ضروری و بیش از نیمی از آنان وضعیت بوفه را متوسط تا بد می دانستند. بیش از نیمی از دانش آموزان اظهار داشتند که خوراکی های بوفه تنوع نداشته، گران، غیر بهداشتی و غیر مغذی است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به الگوی نامطلوب میان وعده دانش آموزان، سامان دهی وضعیت بوفه ها به منظور افزایش دسترسی آنان به مواد غذایی با ارزش تغذیه ای، گامی مهم در جهت تغییر رفتارهای غذایی دانش آموزان به شمار می رود.
  کلیدواژگان: نوجوان، میان وعده، بوفه، بحث گروهی متمرکز
 • محمد فتحی، دکتر فریده یغمایی، سیروس شهسواری صفحه 22
  مقدمه
  سالمندی پدیده اجتناب ناپذیری است که در پایان دوره رشد در همه اشخاص به تدریج شروع می شود و در نتیجه ترکیب بدن تغییر کرده و کارآیی اعضاء و اندام ها کاهش می یابد و به درجات مختلف توان جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. تحلیل قوای جسمانی و محدودیت های ناشی از آن ضمن اینکه استقلال فرد را کاهش می دهد وابستگی به دیگران را بیشتر می کند و گزارشات سازمان بهداشت جهانی حاکی از این است که عدم فعالیت یا زندگی بی تحرک یکی از علل ناتوانی و مرگ در کل جهان است.
  هدف
  این پژوهش به منظور تعیین وضعیت فعالیتهای فیزیکی، شناسایی مشکلات و نیازهای واقعی سالمندان ساکن در سرای سالمندان سنندج و برنامه ریزی بهداشتی و مراقبتی براساس نیاز آنها انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و ابزار 20 عبارتی «استقلال فعالیتهای زندگی روزانه» که شامل تمام فعالیتهای زندگی روزانه است و در سال 1384 طراحی و معرفی شده است جهت ثبت مشخصات و تعیین فعالیت فیزیکی روزانه 88 نفر سالمند (سن بالای 65 سال) ساکن در دو مرکز نگهداری سالمندان دولتی و خصوصی سنندج استفاده شده است. در این ابزار درجه استقلال به دو قسمت تقسیم شده است و دامنه پاسخ این ابزار 5 درجه و شامل: مستقل مطلق، مطلق نسبی، وابسته نسبی، وابسته مطلق و عدم انجام به علت غیر از سلامتی، تقسیم می شود و نمرات به ترتیب از 4-0 جهت هر مورد محاسبه و در نتیجه امتیاز مددجویان بین 80-20 و کمتر خواهد بود. داده ها با استفاده از نرم افزاز اس پی اس اس و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  51 درصد سالمندان مرد، 56 درصد در گروه سنی75-65 سال، 88 درصد بیسواد، 61 درصد از سایر شهرستانها مراجعه نموده بودند، 42 درصد سالمندان کمتر از سه سال در سرای سالمندن سکونت داشته، تعداد 6 نفر (82/6 درصد) در گروه مستقل مطلق، 51 نفر (95/57 درصد) در گروه مستقل نسبی، 26 نفر (55/29 درصد) در گروه وابسته نسبی و 5 نفر (68/5 درصد) در گروه وابسته مطلق قرار گرفتند و برای کلیه فعالیت های روزمره شخصی خود نیاز به مساعدت مستمر مراقبین و کارکنان سرای سالمندان دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  گذراندن دوره سالمندی در سرای سالمندان نیازمند حفظ فعالیت روزمره و انجام بعضی از مسئولیت های مراقبت از خود است. فعالیت سالمند، برای حرکت وخود استقلالی به حفظ سلامت وی کمک می کند ولی عدم فعالیت می تواند نیاز او را به مراقبت دهنده و وسایل کمکی، حرکتی افزایش دهد. هنگامی می توان به اهمیت محدودیت حرکتی سالمندان پی برد که وضعیت فعالیت حرکتی آنان با استفاده از ابزار مناسب مورد بررسی قرار گیرد تا ملاکی برای پیش بینی و برنامه ریزی خدمات بهداشتی و مراقبتی و سرانجام خود مراقبتی و ارتقاء سلامت آنان در دست باشد. با توجه به جامع بودن ابزار فوق الذکر استفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت های روزانه زندگی، سالمندان، سرای سالمندان
 • معصومه رامبد، دکتر حمید پیروی، محمدتقی ساربان، فروغ رفیعی، فاطمه حسینی صفحه 29
  مقدمه
  بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان با همودیالیز به منظور سازگاری و پذیرش بیماری مزمن نیازمند ایجاد تغییر در سبک زندگی و خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی هستند. درک فرد از بالا بودن خودکارآمدی سبب افزایش فعالیت های مراقبت از خود و بهبود میزان پیروی از رژیم درمانی می شود. اگرچه خودکارآمدی فرد می تواند نتایج و پیامد بیماری را تحت تاثیر قرار دهد، اما مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز و عوامل وابسته به آن انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – همبستگی، 200 بیمار شرکت کردند. ابزار «راهکارهای ارتقاء سلامتی افراد» جهت ارزیابی خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد اندازه گیری شد. اطلاعات بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق نمونه گیری آسان جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 14 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که خودکارآمدی با سطح تحصیلات و طول مدت دیالیز و اختلاف وزن بین دو جلسه دیالیز در ارتباط بود. اما ارتباط معنی داری بین خودکارآمدی با سن و جنس مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه ارتباط معنی داری را بین خودکارآمدی و برخی از مشخصات فردی بیماران نشان داد. بنابراین، لازم است ارزیابی خودکارآمدی بیماران به عنوان یکی از عملکردهای پرستاران در نظر گرفته شود. علاوه بر این پرستاران در موقعیت مناسبی در جهت تاثیر گذار بودن بر خودکارآمدی بیماران قرار داشته و می توانند آنها را تشویق کنند که از راه کارهای مراقبت از خود استفاده نمایند. برای این منظور آنها از طریق آموزش به بیمار می توانند در کاهش تنش و کنترل محرک های عاطفی و جسمی دخالت داشته باشند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، نارسایی مزمن کلیوی، همودیالیز، پرستاری
 • طاهره ضیایی، گیتی ازگلی، دکتر فریده یغمایی، علیرضا اکبرزاده صفحه 35
  مقدمه
  دوران بارداری به اقتضای طبیعت خود با مشکلاتی همراه است که نیاز به مصرف دارو را افزایش می دهد. مصرف خودسرانه دارو همراه با عوارض ناگواری است و عدم آگاهی مادران ومیزان اطلاعات کم مادران درمورد نحوه استفاده از داروها می تواند ضربات سنگینی را بر پیکر خانواده و جامعه وارد نماید.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار در زمینه خود درمانی با دارو در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1385 انجام شده است
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بوده وروش نمونه گیری به صورت خوشه ای و دو مرحله ای انجام شد. تعداد180 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بدون در نظر گرفتن زمان بارداری انتخاب شدند ابزار گردآوری در این پژوهش فرم اطلاعاتی می باشد. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوی و پایایی آن به روش ثبات درونی و آزمون مجدد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 3/98 درصد زنان باردار آگاهی داشتند که بدون تجویز پزشک نباید داروهای شیمیایی در دوران بارداری مصرف نمود. 6/70در صد زنان باردار موافق تجویز داروهای شیمایی توسط فرد متخصص بودند. این مطاله نشان داد که از 180 نمونه 100 نفر ازآنها (5/55 درصد) مصرف داروهای شیمیایی را دربارداری ذکر می کردند و 8/97 در صد از آنها با تجویز پزشک داروهای شیمیایی را مصرف نمودند و2/2 درصد بدون تجویز پزشک دارو مصرف نمودند. همچنین 1/11 درصد از زنان باردار باتجویز پزشک، مصرف داروهای گیاهی داشتند و2/84 درصد بدون تجویز پزشک، با توصیه اطرافیان و نظر شخصی خود و 7/4 درصد با توصیه عطاری داروی گیاهی مصرف نمودند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که با توجه به آگاهی خوب زنان باردار در مورداستفاده ازداروهای شیمیایی، هنوز آگاهی در مورد استفاده از داروهای گیاهی ضعیف بوده و لزوم تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی زنان باردار در رسانه های ارتباط جمعی، مراکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه های پره ناتال ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، خود درمانی، زنان باردار
 • پوران وروانی فراهانی، دکتر فاطمه الحانی صفحه 40
  مقدمه
  هدف از کنترل درد، پیشگیری از درد و رنج مردم وافزایش کیفیت زندگی می باشد که برای کنترل درد موفق باید سنجش درد صورت گیرد و برای سنجش درد باید از ابزارهای مناسب و معتبر سنجش درد استفاده کرد.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی مشکلات پرستاران در استفاده از ابزارهای سنجش درد کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که با همکاری 30 نفر از پرستاران داوطلب که شاغل در بخش اورژانس کلینیکهای شرکت نفت در شهر اراک انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه موانع موجود در استفاده از ابزارهای سنجش درد در کودکان از دیدگاه پرستاران وبا این احتمال که دانش ناکافی یکی از مشکلات آنان باشد،از پرسشنامه دانش پرستاران در مورد سنجش درد نیزا ستفاده شد.روایی ابزارها به روش روایی محتوی، پایایی ابزار مشکلات استفاده از ابزارهای سنجش درد پرستاران به روش آزمون مجددوپایایی پرسشنامه دانش پرستاران به روش ثبات درونی محاسبه شدند.
  یافته ها
  نمونه های پژوهش 3/73 درصد زن و 7/26 درصد مرد، 3/73 درصد دارای مدرک کارشناسی و 7/26 درصد کاردان پرستاری بودند و میانگین سن آنها 5±37 سال بود. آگاهی پرستاران در مورد سنجش درد 20 درصد ضعیف، 60 درصد متوسط و 20 درصد خوب بود. نتایج حاصل از پرسشنامه موانع موجود پرستاران در استفاده از ابزارهای سنجش درد در کودکان از دیدگاه پرستاران نشان داد که در بعد محیطی (امکانات، نیروی انسانی) «عدم وجود ابزار سنجش درد در بیمارستان و کافی نبودن تعداد کارکنان جهت سنجش درد کودک»، در بعد مدیریتی- اجرایی «نبودن قوانین برای سنجش درد در سیستم بهداشت و درمان ازجمله لحاظ نکردن این فعالیت پرستاران در ارزشیابی سالیانه»، در بعد آموزشی«ناکافی بودن دوره آموزشی سنجش درد»، در بعد فردی- انگیزشی «بار کاری زیاد پرستاران» بیشترین مشکلات بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد پرستاران در استفاده از ابزارهای سنجش درد در کودکان با مشکلات متعددی در حیطه های مختلف روبرو هستند. بررسی و تحلیل داده ها بیان گر این است شاخص ترین راهکار برای حل این مشکل تشکیل کمیته پرستاری درد در بیمارستان می باشد
  کلیدواژگان: حاملگی، پره اکلامپسی، میگرن
 • مقاله مروری
 • دکتر معصومه سیمبر، زهرا کریمیان صفحه 47
  مقدمه
  پره اکلامپسی نوعی سندرم اختصاصی حاملگی است که درآن به علت اسپاسم عروقی و فعال شدن اندوتلیوم، جریان خون اعضاء کاهش می یابد. میگرن هم یک سندرم خوش خیم و راجعه شامل سردرد، تهوع، استفراغ و یا سایر نشانه های اختلال کارکرد عصبی است.در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است، زنانی که سابقه میگرن را دارند، در طی حاملگی در معرض خطر بیشتری ازپره اکلامپسی هستند.
  هدف
  هدف این مقاله مروری برمطالعات انجام شده در زمینه رابطه بین میگرن با پره اکلامپسی است. و مکانیسم های مشابه این دو بیماری ناشناخته مورد تحلیل قرار می گیرد.
  یافته ها
  اگر چه مکانیسم اولیه پره اکلامپسی و میگرن به صورت ضعیف شناخته شده است، ولی فعالیت پلاکتی غیر طبیعی و فعالیت عروقی مختل شده در مکانیسم آنها مطرح شده اند. اختلال عملکرد عروق محیطی که در پره اکلامپسی مشاهده می شود، در عروق مغزی هم موقع حمله میگرنی اتفاق می افتد. بیماران میگرنی و بیماران مبتلا به اختلالات فشارخون حاملگی از نظر تاثیر داروها در درمان آنها هم تا حدودی مشابه هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  با شناخت عوامل خطر پره اکلامپسی و با پیش بینی به موقع آنها می توان از بروز این بیماری درحاملگی پیشگیری کرد. درضمن رابطه ی بین میگرن وپره اکلامپسی می تواند کلیدی برای کشف اتیولوژی های ناشناخته این دو بیماری باشد.
  کلیدواژگان: حاملگی، پره اکلامپسی، میگرن
|
 • F. Pazandeh, Sh Savadzadeh, F. Mojab, H. Alavi Majd Page 5
  Background
  Pain is one of the most common complaints, putting the balance and health of patients at risk. Episiotomy is a frequent surgical procedure causing pain. Pharmacological and non-pharmacological methods are used today for pain relief.
  Purpose
  This double-blind clinical trial was conducted to determine the effects of aromatherapy with chamomile essence on episiotomy pain in primiparous women referring to Shaheed Norani Hospital at Talesh town in 2007.
  Methods
  88 pregnant women undergoing episiotomy were selected by convenience sampling method and divided into 2 experimental and control groups. The experimental group was given sitz bath twice a day with chamomile essence while the other group used the same procedure with placebo. Both groups were taught pain severity assessment with a 10-point scale. The severity was assessed and documented in both groups on the 1st, 7th, and 14th days. A questionnaire, a health facility assessment form, a visual scale for pain and an analgesic consumption sheet were used for data collection. Content validity and inter-rater reliability were used for the tools.
  Results
  The severities of pain in the experimental and control groups on the 7th and 14th days were [2.20±0.79, 2.30±0.82] and [0.48±0.59, 0.73±0.66] respectively with no significant difference.
  Conclusion
  It seems that chamomile essence have no effect on the relief of episiotomy pain. Further studies in this regard are warranted.
  Keywords: Episiotomy pain, Chamomile essence, Aromatherapy
 • F. Esfarjani, T. Zoghi, R. Roustaee, F. Mohammadi Nasrabadi, M. Slami Amirabadi, Z. Kamrani, M. Hadjifaraji Page 12
  Background
  School buffets are considered as important facilities in providing snacks for students. In addition, the consumption of junk and unhealthy foods in the snacks is prevalent.
  Purpose
  This qualitative study was carried out to identify the views and performance of students concerning having breakfast as well as snacks and assessing school buffets in Tehran in 2006.
  Methods
  240 students from 12 secondary schools in district 4 of Tehran were selected by purposive sampling method. 24 focus group discussion sessions, each lasted 60 minutes with 8-10 students were held and recorded for each group. All session notes were compared and controlled by recorded files for identifying the main themes to be encoded, classified and analyzed.
  Results
  More than half of the students ate snacks to reduce lack of energy and satisfy hunger. About 50% of girls took cake, waffle and milk while some boys ate fruits, sandwich and cake. Most students believed that buffet is necessary at school and considered its condition from moderate to bad. More than half of them stated that the snacks and foods in buffets were invariable, expensive, unhealthy and nonnutritive.
  Conclusion
  With respect to undesirable snack patterns of students, improving the condition of school buffets to have more nutritious foods is a significant step in altering eating habits of them.
  Keywords: Adolescent, Snack, Buffet, Focus group discussion (FGD)
 • M. Fathi, F. Yaghmaei, S. Shahsavari Page 22
  Background
  Aging is inevitable, starts gradually as the last stage of development in all people leading to alterations in body compounds and decreased efficiency of organs and affects on physical ability at different levels. Deterioration of physical abilities and its resultant limitations reduces the independence of the elderly and increases their reliance on others. WHO reports suggest that inactivity or immobility in living is a leading cause of morbidity and mortality worldwide.
  Purpose
  This descriptive study was conducted to assess physical activities of the elderly and identify their problems and needs in nursing homes of Sanandaj. A healthcare plan was then developed according to their needs.
  Methods
  88 elders (over 65) from 2 governmental and private nursing homes took part in the study. A questionnaire (Independence in Daily Living Activities) developed in 2006 with 20 items describing all daily physical activities was used for data collection. It was completed by observation and interview. It divides independence into 2 levels and a 5-point Likert scale (from 0 to 4 points) including absolutely independent, relatively independent, relatively dependent, absolutely dependent, and inactive because of nonphysical problems is used for scoring. The scores range between 20 and 80 or less.
  Results
  51% of the elderly was male, 56% between 65 and 75, 88% illiterate, 61% from other towns and 42% resided at nursing homes less than 3 years. 6 (6.82%), 51 (57.95%), 26 (29.55%) and 5 (5.68%) elders were absolutely independent, relatively independent, relatively dependent and absolutely dependent respectively. The last group needed constant care for all of their daily activities.
  Conclusion
  Being in nursing homes requires daily activities and some tasks for self-care. Activities of the elderly for mobility and self-dependence help maintain their health but inactivity can increase their need to carers and assisting or ambulatory devices. The importance of activity limitations is revealed when their physical mobility is assessed by an appropriate tool to provide a criterion for predicting as well as planning healthcare services and, finally, for their self-care and health promotion. The tool applied in this study is recommended.
  Keywords: Activities of daily living, Elderly, Nursing homes
 • M. Rambod, H. Peyravi, M.T. Sarban, F. Rafii, F. Hosseini Page 29
  Background
  End-stage-renal-disease (ESRD) patients treated by hemodialysis require major lifestyle changes and self-efficacy in the treatment regimen to comply with their chronic illness. Clients’ perception of being self-efficient results in increased self-care activities and adherence to medical regimen. Although client’s self-efficiency can affect on outcomes of the disease, few study is available in this regard.
  Purpose
  This descriptive correlational study was carried out to identify self-efficacy of hemodialysis patients and its related factors.
  Methods
  200 patients referring to healthcare setting affiliated with Iran Medical University were selected by convenience sampling method. A tool, Guidelines for Health Promotion, was used to assess self-efficacy in the treatment regimen. The tool was made reliable by test-retest method.
  Results
  Findings showed that self-efficacy was correlated with educational level, dialysis duration and weight difference between 2 dialysis sessions. In contrast, no correlation was found between self-efficacy and age as well as sex.
  Conclusion
  The study showed a significant relationship between self-efficacy and some personal characteristics of patients. Thus, it is necessary for nurses to assess self-efficacy of their patients. In addition, nurses are in a key position to influence on self-efficacy of their patients and improve self-care activities of them. To achieve these, they can provide necessary instructions for their clients to control stress and emotional as well as physical stimulations.
  Keywords: Self, efficacy, Chronic renal disease, Hemodialysis, Nursing
 • P. Varvani Farahani, F. Alhani Page 40
  Background
  Pain control is intended to prevent pain and suffering of women and to increase the quality of life. Successful pain control is achieved by accurate pain assessment and for doing this, proper and valid tools should be applied.
  Purpose
  This descriptive cross sectional study was performed to identify the problems of nurses in applying pain assessment tools in children.
  Methods
  30 nurses in emergency ward of clinics of Oil Company voluntarily took part in the study. A questionnaire in 3 parts including demographics, barriers of nurses to apply the tools and information regarding pain assessment was used for data collection. Content method was used for validity of the tool. Its reliability for the second and third part was measured by test-retest and internal consistency methods respectively.
  Results
  72.3% and 26.7% of nurses were male and female respectively. 73.3% had baccalaureate and 26.7% had associate degrees. Their mean age was 37±5. 60%, 20% and 20% of the nurses had moderate, weak and good knowledge regarding pain assessment respectively. The most common barriers were environmental [facilities and manpower (lack of a pain assessment tool and inadequate personnel to assess pain)], administrative (lack of regulations to assess pain and lack of inclusion of it in annual personnel evaluations), educational (inadequate programs in this regard) and personal or motivational (work overload of nurses) according to the subjects.
  Conclusion
  Results showed that nurses face with many difficulties in assessing pain from different aspects. The analysis and suggestions indicate that the most significant solution for this problem is to establish pain control nursing committee at the setting.
  Keywords: Nursing, Pediatric, scale, Pain assesment, Commission