فهرست مطالب

طب نظامی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1387)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/08/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامعلی قربانی، مرتضی ایزدی، علی اکبر اصفهانی صفحه 1
  مقدمه
  خطر انتقال انگل های روده ای به انسان در مناطق فاقد آب آشامیدنی بهداشتی سالم یا در هنگام مسافرت به این مناطق، افزایش می یابد. مصرف آب آشامیدنی با بسته بندی بهداشتی خطر ابتلا به انگلهای روده ای را کمتر می کند. هدف این مطالعه بررسی شیوع عفونت انگل های روده ای در ارتباط با نوع آب آشامیدنی در نیروهای نظامی است.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در 1002 نفر از نظامیان مامور در شهر بندرعباس و جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ در جنوب ایران در سال 1386 انجام شد. از افراد مورد بررسی، نمونه مدفوع گرفته شد و با روش تغلیظ آزمایش شد و ازنظر کیست، تخم ولارو انگل های روده ای مورد بررسی قرار گرفت. نوع آب مصرفی مشخص و ارتباط آن با آلودگی انگلی در افراد آزمایش شد. یافته های این پژوهش در برنامه نرم افزاری SPSS 13 و با آزمون هایchi-square و T-testآنالیز شد.
  نتایج
  در این مطالعه همه افراد مرد بودند و دارای میانگین سن 92/2± 8/21 سال بود. آب مصرفی در (52%)521 نفر، آب بسته بندی بود و مابقی از آب تانکر و لوله کشی پادگان استفاده می کردند. تعداد(84/29%)299 نفر از نظر انگل روده ای مثبت بودند. در تعداد (2/2%)22 نفر آنتاموبا هیستولیتیکا،(6/6%)66 ژیاردیا، (7/1%)17 آسکاریس و(5/1%)15 هیمنولیپیس نانا مثبت بود. ژیاردیا با نوع آب مصرفی ارتباط معنی دار داشت و در افرادی که از آب بسته بندی استفاده می کردند کمتر بود ولی آسکاریس، آنتا موبا هیستولیتیکا و هیمنولیپیس نانا با نوع آب مصرفی ارتباط نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر مشخص نمود که مصرف آب بسته بندی، فقط شیوع ابتلا به ژیاردیا را کمتر می کند ولی تاثیری بر آلودگی به انگلهای دیگر ندارد و احتمالا در نیرو های نظامی مورد مطالعه انتقال بقیه انگلهای روده ای غیر از ژیاردیا از طریق مواد غذایی و سبزیجات نیز امکان دارد،لذا علاوه بر مصرف آب آشامیدنی بهداشتی، غذا و سبزیجات بهداشتی، بایستی آموزش بهداشت فردی نیز در نیروهای نظامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آب بسته بندی، آب چاه، انگل های روده ای، نظامیان
 • علی مهرابی توانا، مهندس حامد صادق علوی، مهندس فیروز ولی پور، مهندس مهدی بهرام بیگی صفحه 2
  مقدمه
  تعداد زیادی از حوادث معمولا در حین کار به وقوع می پیوندند. در کشور های توسعه یافته حوادث با برنامه ریزی های لازم و انجام آموزش های صحیح به کارکنان و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به مقدار زیادی کاهش یافته است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و بررسی فاکتور های اپیدیولوژیک حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران ارجاع شده به معاونت بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب در سال 1384 بوده است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی در سطح کل یگانهای نیروهای پنجگانه سپاه تهران به بررسی کلیه حوادث ناشی از کار که منجر سال 1384 منجر به ثبت در حوزه های بازرسی در ستاد مشترک سپاه گردیده است می پردازد و با استفاده ازپرسشنامه استاندارد مطالب حاوی پرونده های حوادث به پرسشنامه مربوطه منتقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  نتایج
  تعدادی پرسشنامه تکمیل شده از حوادث مهم در این مطالعه وارد گردید که نتایج آن نشان می دهد که سن اغلب حادثه دیده گان (47%) بین 20 – 18 سال، ساعات کاری 10-6 صبح با (25%) بیشترین فراوانی در ساعتهای کاری، در بین دیگر ماه های سال، اردیبهشت ماه دارای بیشترین فراوانی حادثه (21%) بوده است. ضمن اینکه بیشترین پیامدهای حادثه شامل، بریدگی (23%) و قطع عضو (23%) بوده اند و علت اصلی این حوادث 29% درگیری با ماشین و 29% سقوط فرد از ارتفاع بوده است. شایان ذکر است که 51% افراد حادثه دیده در حین فرایند اداری دچار حادثه شده اند و سربازان با فراوانی 75% بیشترین فراوانی را در بین بقیه اعضاء داشته اند، افراد زیر دیپلم با68% فراوانی و متاهل با 71% فراوانی در ایجاد حوادث نقش داشته اند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان میدهد که حوادث مختلفی در فرایند کاری نیروهای سپاه رخ میدهد و تعداد زیادی از حوادث ثبت نمی شوند و شبکه سامانه ثبت حوادث برای آنها وجود ندارد، لذا بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد،کلیه حوادث طبق روشی علمی و استاندارد ثبت گردند و مرتبا با بر رسی علل وقوع حوادث و با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی از وقوع مجدد آنها جلوگیری بعمل آید. تعداد زیادی از حوادث توسط افراد زیر دیپلم ایجاد شده است و همچنین افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد دچار حادثه شده اند که لازم است در خصوص آموزش بیشتر به افراد زیر دیپلم و همچنین جهت آگاهی از علل بالاتر بودن حوادث در پرسنل متاهل نسبت به پرسنل مجرد بررسی بیشتری انجام گیرد.
  کلیدواژگان: حوادث ناشی ازکار، محیط کار، بازرسی، کارکنان
 • بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی موثر با مصدومیت های هسته ای
  حسن توکلی، سید مهدی مدرسی، اسفندیار آزاد مرزآبادی صفحه 7
  مقدمه
  استفاده از فن آوری هسته ای در زمینه های مختلف صنعتی، علوم پایه و پزشکی در طی سالیان اخیر گسترش یافته است. به همین دلیل احتمال وقوع حوادث هسته ای و مصدومین ناشی از آن واقعیتی اجتناب ناپذیر است. در این گزارش نیازهای آموزشی برای کسب و ارتقای آمادگی های لازم برای امداد و درمان مصدومین هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی نیازهای آموزشی شش بیمارستان و مرکز درمانی با استفاده از پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در طرح به تعداد 137 نفر و به صورت داوطلبانه از بین پرستاران، پزشکان عمومی و مدیران اجرایی شاغل در بخش های اورژانس، پزشکی هسته ای و رادیولوژی انتخاب شدند.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دوره تحصیلی شرکت کنندگان در طرح، واحدهای درسی که به طور خاص به ویژ گی های مصدومین هسته ای ارتباط داشته باشد، پیش بینی نشده است. با این حال 06/94% از شرکت کنندگان با سندرم های پرتوگیری و 30/98% آنها با منابع پرتوگیری انسان آشنایی داشتند. همچنین در بعضی از زمینه ها همچون روش های حفاظت فردی شرکت کنندگان از اطلاعات مناسبی برخوردار بودند. در حالی که در بعضی از موارد دیگر همچون میزان آشنایی با پروتکل های درمانی، تجهیزات آشکارسازی پرتوهای یونیزان و بیودوزیمتری کمتر آشنایی داشتند. علاوه بر این 5/80% از شرکت کنندگان در طرح معتقد بودند که با گذراندن دوره های آموزشی مناسب می توانند به طور موثری در درمان مصدومین یک حادثه هسته ای مشارکت داشته باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به گسترش استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاست بومی سازی آن در کشور، کادر سازی برای امداد و درمان مصدومین هسته ای ضرورت دارد. علی رغم وجود بعضی از کاستی های آموزشی و تجهیزاتی، وجود زمینه های علمی مناسب و علاقمندی شخصی زیاد، ایجاد و ارتقای آمادگی های لازم در بین شرکت کنندگان در طرح، با ایجاد دوره های آموزشی ضمن خدمت بخوبی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: مصدومین هسته ای، نیازهای آموزشی، کسب آمادگی، مقابله پزشکی موثر
 • علی غنجال، علی صداقت، منیره متقی، عبدالرضا دلاوری، رضا توکلی صفحه 167
  مقدمه
  FMEA ابزاری نظام یافته و یک روش پیشگیرانه کاملا ذهنی بر پایه کار تیمی است که در تعریف، شناسائی، ارزیابی،پیشگیری، حذف یا کنترل حالات،علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم، فرآیند، طرح یا خدمت (پیش از آنکه محصول یا خدمت نهائی به دست مشتری آن برسد). بکار گرفته می شود و لازمه آن پیشگوئی خطاها و چگونگی جلوگیری از آنهاست. این پیشگوئی توسط متخصصین امر که دانش و تجربه کافی درباره طرح فرآیند یا خدمت هستند صورت می پذیرد. به همین دلیل، انتخاب تیم و برنامه ریزی FMEA در اجرای کامل آن بسیار حائز اهمیت می باشد. انجام روش FMEA مستلزم یک سری گامها و رعایت یکسری قواعد است که در این تحقیق که تحت عنوان«ارزیابی و مدیریت ریسک اورژانس صحرائی با استفاده از متد FMEA» می باشد بکار گرفته شده اند. هدف این تحقیق معرفی و ترویج FMEA بعنوان یک ابزار مناسب، و آشنا نمودن وکمک گیری مسئولین و پرسنل بهداری از آن در بررسی خطاهای احتمالی سیستمی که در آن کار می کنند می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی (کیفی) و مقطعی در مورد یک اورژانس صحرائی مورد استفاده در یکی از نیروهای سپاه می باشد. ابتدا یک اورژانس صحرائی مشخص مد نظر گرفته شد و از آن اورژانس توسط تیم کارشناسی بازدید بعمل آمد. وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت اورژانس بر اساس ماموریتی که بعهده داشت یادداشت گردید. در جلسات کارگروهی ابتدا حوزه و محورهای کار اورژانس بر اساس ماموریت ابلاغی آن مشخص گردید که شامل محورهای امداد و انتقال، درمان و دارو، بهداشت، و پشتیبانی بود. سپس به وظائف هر محور و خطاهائی که در هر وظیفه ممکن بود ایجاد گردد پرداخته شد. در گامهای بعدی به بررسی و رسم علل ایجاد کننده خطاها و اثرات مترتب از این خطاها بر مشتری، دادن نمره وخامت اثر خطا، دادن نمره میزان رخداد هر خطا، مشخص نمودن کنترلهای جاری و برنامه ریزی شده جهت شناسائی یا حذف حالت خطاها و دادن نمره احتمال کشف هر حالت خطا گردید. سپس با توجه به اطلاعات و نمرات داده شده به محاسبه میزان نمره RPN (نمره احتمال ریسک)هر حالت خطا پرداخته شد. نمرات احتمال ریسک بدست آمده (RPN) مرتب شدند و به شناسائی و اولویت بندی خطاهای مهم پرداخته شد. و از بین خطاهای مهم و کلیدی به ارائه اقدامات پیشنهادی برای پیشگیری از آنها پرداخته گردید و در نهایت راه کارهای اجرائی متناسب با هر حالت خطا پیشنهاد شدند.
  نتایج
  مشکلات عمده و اساسی محور امداد و انتقال بر اساس نمره (RPN (567-192 به امور مهارتی، و درمحور درمان و دارو بر اساس نمره (RPN (576-192 به امور مهارتی و خطاهای انسانی، و درمحور بهداشت بر اساس نمره RPN (630-175) به ضعف در بررسی ها، نظارتها، و پیگیری امور، ودرمحور پشتیبانی بر اساس نمره (RPN (567-192 به کمبود و نامناسب بودن وضعیت نیروی انسانی، و فضا و تاسیسات لازم برمی گشت. برخی خطاها با اینکه نمره RPN بالائی نداشتند ولی در منحنی رخداد و وخامت اثر خطا دارای اهمیت و اولویت بالائی می شدند و بالعکس برخی خطاها با نمره RPN بالا درمنحنی مذکور دارای اولویت رسیدگی پائینی می شدند که برای آنها راهکارهای عملی ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  درمحور امداد و انتقال درکنار تامین نیازهای جانبی امداد و انتقال به مطلب ارتقاء مهارت در نیروهای کاری توجه ویژه مبذول گردد. درمحور درمان و دارو در کنار تامین نیازهای جانبی درمان و دارو به مطلب کاهش خطاهای انسانی وارتقاء مهارت در نیروهای کاری توجه ویژه مبذول گردد. در محور بهداشت ضمن رفع مشگل نیروی انسانی مناسب در این محور به بررسی ها، نظارتها، و پیگیری امورتوجه ویژه میذول گردد. در محور پشتیبانی ضمن رفع مشگل نیروی انسانی مناسب (در ابعاد تامین، آموزش علمی و عملی، و انگیزشی) در این محور، به بهبود فضا و تاسیسات درمانی و ایمنی آن توجه ویژه مبذول گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، اورژانس صحرائی، ارزیابی
 • مرتضی خاقانی زاده، عباس عبادی، مسعود سیرتی نیر، منظر رحمانی صفحه 175
  مقدمه
  استرس شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در پرسنل است. از آنجائیکه استرس شغلی پرستاران بعنوان یک جزء مهم سیستم درمانی بهداشتی دارای اثر زیاد بر کیفیت مراقبت بالینی است، لذا این تحقیق به منظور بررسی رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرستاران در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی – همبستگی از نوع مقطعی می باشد که روی 200 نفر از پرسنل پرستاری که بصورت چند مرحله ای احتمالی انتخاب شدند، انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه سه قسمتی شامل ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون و پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو می باشد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که سطح استرس شغلی اکثر پرستاران (90%) در حد طبیعی بود و با جنسیت و وضعیت تاهل دارای رابطه معنی دار آماری بوده و با سن همبستگی منفی و با ساعات کار در هفته همبستگی مثبت دارد (p < 0.01). سطح کیفیت زندگی کاری اکثر پرستاران(81%) در حد متوسط بود و با وضعیت تاهل رابطه معنی دار آماری داشته و همبستگی منفی با ساعات کار در هفته دارد (p < 0.01). پرستاران از حقوق و تعادل بین کار و زندگی ناراضی بودند. یافته ها نشان دهنده همبستگی منفی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرستاران (r =- 0.637 وp< 0.001) و همچنین همبستگی مثبت بین اکثر ابعاد کیفیت زندگی کاری با یکدیگر بود (p < 0.01).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق که پرستاران دارای کیفیت زندگی کاری بالاتر، استرس شغلی کمتری دارند، لذا برنامه ریزی حهت آموزش مدیران بیمارستان در رابطه با موضوعات استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری ضروری است تا استراتژی های موثر برای پیشرفت شرایط کاری و کاهش استرس شغلی پرستاران نظیر مشارکت پرسنل در تصمیم گیری ها، حمایت سرپرستی و کاهش بار کاری تدوین گردد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری، پرستار، بیمارستان
 • مهدی معصومی، محمدرضا سروش، احسان مدیریان صفحه 185
  مقدمه
  قطع عضو از دیدگاه توانبخشی نوعی نقص محسوب می شود که نتیجه و پیامد آن در فرد، ناتوانی خواهد بود که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و نوع فعالیت توانبخشی، کاهش یا افزایش پیدا می کند. در صورت عدم ارائه خدمات مناسب و شرایط نامطلوب اجتماعی، ناتوانی فرد به معلولیت می انجامد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 103 نفر از جانبازان قطع دو طرفه اندام فوقانی طی یک برنامه متمرکز به مدت سه روز توسط یک نفر متخصص روانپزشکی با تجربه مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک هر بیمار شامل جنس، سن، قد، وزن، تاریخ مجروحیت، وضعیت استفاده از پروتز به دقت ثبت شده و سپس معاینه کامل شامل ارزیابی وضعیت ظاهر، وضعیت خلق، وضعیت عاطفه، نوع تکلم، وضعیت ادراک، فرم تفکر و محتوای تفکر، وضعیت حافظه و جهت یابی صورت گرفته و سپس بر اساس IV DSM تشخیص بیماری در چهار محور ثبت شده و نمره عملکردی بیمار از 0 تا 100 توسط روانپزشک تعیین گردید.
  نتایج
  از میان جانبازان ویزیت شده 102 نفر مرد بوده و از زمان مجروحیت این افراد بین 4/2 تا 9/25 سال گذشته بود (میانگین 1/17 سال)؛ میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 5/37 سال و محدوده سنی بین 15 تا 82 سال بود. 7/44% از جانبازان دو دست قطع سابقه مراجعه سرپایی به روانپزشک و سه نفر (9/2%) سابقه بستری در بخش های روانپزشکی را داشته اند؛ 7/41% از جانبازان خلق غیر طبیعی داشته اند که شایعترین آن خلق افسرده (1/29%) بود. عاطفه محدود شده در 16.5% و مختل شدن حافظه کوتاه مدت در 6/45% گزارش شد. در Axis I 52 نفر اختلال روانپزشکی داشته اند که شایعترین آنها اختلال خلقی (4/18%) و اختلالات اضطرابی (6/14%) بود. وضعیت عملکردی بیمار توسط براساس محور 5DSM IV نیز نشان داد که تنها 2/42% جانبازان نمره ای بین 100-91 کسب کرده اند. آنالیز آماری رابطه معنی داری بین وجود اختلال در محور یک DSM IV و سطح قطع اندام نشان نداد (P> 0.05).
  نتیجه گیری
  افسردگی، اضطراب و مشکلات ارتباط فردی و عملکرد روزانه بیمار، این افراد را در معرض طرد اجتماعی، منزوی شدن و بی کاری قرار می دهد. این موضوع نیاز به برنامه ریزی دقیق برای پشتیبانی فیزیکی و روانی از این جانبازان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: جانباز، قطع عضو، سلامت روانی
 • حمیدرضا توکلی، داود فرج زاده، مهندس قدرت الله صوفی آبادی، مرتضی ایزدی، مهندس علی قربانپور صفحه 193
  مقدمه
  جیره های غذایی عملیاتی (Operational Rations) جیره های بسته بندی شده ای هستند که برای تغذیه نیروهای شرکت کننده در عملیات ها و رزمایش های نظامی تهیه و مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهمترین وظایف مسئولین لجستیک در تمامی ارتش های جهان، تهیه انواع جیره های غذایی انفرادی و گروهی مورد نیاز و ارزیابی کمی و کیفی پس از مصرف، آنها به منظور اصلاح و بهبود جیره های تهیه شده می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کمی و کیفی پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص) بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی برای ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی 5 نوع جیره غذایی نظامی مورد بررسی، پرسشنامه محقق ساخته تهیه و به تعداد 750 عدد (150 عدد برای هر جیره) در بسته های غذایی قرار داده شده پس از مصرف جیره ها توسط نیروهای عملیاتی شرکت کننده در رزمایش، پرسشنامه ها تکمیل و سپس اطلاعات جمع آوری شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه اطلاعات توسط نرم افزار spss 14 آنالیز گردید.
  نتایج
  بطور میانگین (02/7 ±) 24/85 درصد افراد شرکت کننده از کمیت و (50/4 ±)63/87 درصد از کیفیت جیره های غذایی (کام پذیری، ویژگی های ارگانولپتیک، بسته بندی و سلامت جیره ها) رضایت داشته اند. بطوری که میزان رضایتمندی از کام پذیری اقلام موجود در جیره ها (50/8 ±) 01/72 درصد، ویژگی های ارگانولپتیک (96/8 ±) 14/85 درصد، بسته بندی مناسب (35/2 ±) 18/95 درصد و سلامت جیره ها (11/11 ±) 02/95 تعیین گردید. در بین پنج جیره مورد مطالعه جیره شماره (4) از نظر کمی (با 74/8 ±) 81/90 درصد و جیره شماره (1) از نظر ویژگی های کیفی (07/14 ±) 53/91 درصد بیشترین و جیره شماره (3) هم از نظر کمی (37/12 ±) 11/74 درصد و هم از نظر کیفی (با46/14±) 47/76 درصد کمترین رضایتمندی را به خود اختصاص دادند. در بین اقلام موجود در وعده های صبحانه، حلوا ارده (100 درصد) و پودر حلیم (7/86 درصد)، در بین اقلام موجود در وعده های ناهار سوپ جو (100 درصد) و خوراک لوبیا چیتی با مرغ (2/95 درصد) و در بین اقلام موجود در وعده شام مغز بادام زمینی و پسته(به ترتیب7/95 و 1/95 درصد) بیشترین رضایتمندی و در بین کل اقلام غذایی هر سه وعده پودر سوپ سبزی (3/14 درصد) و پودر سوپ پیاز (8/31 درصد) دارای کمترین کیفیت تشخیص داده شدند. در بین میان وعده های مصرف شده نیز، میان وعده های مربوط به جیره های غذایی شماره 5 و 1 (انجیر فرآوری شده و خرمای فشرده مغزدار) هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بیشترین رضایتمندی را بهمراه داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد با توجه به اینکه جیره های نظامی مورد مطالعه برای اولین بار در یک رزمایش نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند، بدون تردید دارای نقاط ضعفی هستند که باید مرتفع گردند. حذف یا اصلاح بعضی از اقلام غذایی (بویژه در جیره های شماره 3 و 2)، ایجاد تنوع غذایی بیشتر، توجه به عادات غذایی نیروها، مواردی هستند که باید در تولید و بهینه سازی این جیره های غذایی نظامی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: جیره های غذایی عملیاتی، رزمایش، رضایتمندی، ویژگی های ارگانولپتیک
 • سیامک پورعبدیان، لیلا تاجیک، عبدالرحمن بهرامی، مسعود ریسمانچیان، فرهاد گلفام، صولت ثنا، مهدی جمشیدی، اکبر حسن زاده صفحه 203
  مقدمه
  هیدروژن فلوراید کاربردهای زیادی در صنایع شیشه، ساختن لامپ های فلورسان، سرامیک سازی، جدا کردن ایزوتوپهای اورانیوم دارد و می تواند عوارضی از قبیل تحریک غشاهای مخاطی چشم ها، بینی و گلو، ادم ریوی، احتقان بینی و برونشیت ایجاد کند. بدین منظور تعیین مقدار این گاز در هوای تنفسی کارگران، مقایسه با میزان استاندارد و همچنین معرفی روشی آسان و مقرون به صرفه برای تعیین غلظت آن از اهداف این پژوهش بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 22 نمونه هوا بوسیله روش NIOSH 7902 از محیط تنفسی کارگران گرفته شد و با مقدار مجاز مواجهه مقایسه شد. همچنین تمام نمونه های جمع آوری شده به طور همزمان توسط دو روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از معرف زیرکونیوم اریو کروم سیانین R و روش یون سلکتیو قرائت شدند و نتایج دو روش با هم مقایسه شد.
  نتایج
  میانگین غلظت فلوراید هوای تنفسی کارگران توسط روش یون سلکتیو 0.172ppm و توسط روش اسپکتروفتومتری 0.176ppm بود، که مقایسه این میزان با مقدار مجاز مواجهه (3ppm)، اختلاف معنی داری را نشان داد. (p<0.001). همچنین مقایسه میانگین بدست آمده توسط آزمون t زوج برای دو روش اسپکتروفتومتری و یون سلکتیو اختلاف معنی داری را نشان نداد (p= 0.55). همبستگی پیرسون، رابطه مستقیم قوی بین مقادیر یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری نشان داد (r = 0.994 و p<0.001).
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت فلوراید هوای تنفسی کارگران در این مطالعه، از حد مجاز تعیین شده توسط NIOSH بطور معنی دار کمتر بود(001/0 > P) و این موضوع گواه این مطلب است که اقدامات کنترلی موجود در صنعت UCF اصفهان مناسب می باشد. مقایسه میانگین های دو روش اختلاف معنی داری را نشان نداد (p=0.55) که این موضوع نشان دهنده همخوانی این دو روش با یکدیگر می باشند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون رابطه مستقیم قوی را بین این دو روش نشان داد (r = 0.994 و p<0.001) که با توجه به رابطه قوی امکان اندازه گیری فلوئور با روش اسپکتروفتومتری توسط معرف زیرکونیوم اریو کروم سیانین R و با دقت بالا وجود دارد.
  کلیدواژگان: هیدروژن فلوراید، یون سلکتیو، اسپکتروفتومتری
 • اکبر علیوردی نیا صفحه 217
  مقدمه
  این مقاله مبتنی بر تحقیقی است که در مورد بررسی عوامل موثر برنگرش جانبازان به مواد مخدر در استان مازندران صورت گرفته است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل همبسته های اجتماعی مرتبط با نگرش جانبازان به مواد مخدر است. آمارها نشان دهنده این است میزان گرایش اعتیاد به مواد مخدر در استان مازندران افزایش یافته است. از این رو، محقق در پی پاسخگویی به این سئوال بوده است که عوامل اجتماعی موثر برنگرش جانبازان به مواد مخدر استان مازندران چیست؟
  مواد و روش ها
  این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسیده است. واحد تحلیل این تحقیق فرد می باشد و جامعه آماری نیز کلیه جانبازان استان مازندران در سال 1386 است.
  نتایج
  از مجموع جمعیت نمونه تحقیق، 9/55 درصد پاسخگویان، میزان شناخت شان را نسبت به مواد مخدر کم، 7/37 درصد متوسط و 4/6 درصد زیاد بیان کرده اند. داده های پژوهش نشان می دهندکه اکثریت پاسخگویان (1/58 درصد) نگرش رفتاری کمی را نسبت به مواد مخدر اظهار کرده اند، در مقابل 5/35 درصد متوسط و 4/6 درصد زیاد گزارش کرده اند.
  نتیجه گیری
  مدل تحلیلی این تحقیق 21 درصد از تغییرات نگرش نسبت به مواد مخدر را در میان جانبازان مورد تحقیق، می تواند توضیح دهد و باقیمانده آن را متغیرهای دیگری تبیین می کنند که خارج از حیطه بررسی این تحقیق می باشد. لازم به ذکر است که گرایش جانبازان به مواد مخدر را نمی بایستی از بستر اجتماعی آن در جامعه جدا نمود و درک علل گرایش جانبازان به مواد مخدر مستلزم شناخت عوامل بیرونی جامعه نیز می باشد. پیوستگی به خانواده، باور، عزت نفس و وضعیت اشتغال از مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده گرایش جانبازان به مواد مخدر در استان هستند.
  کلیدواژگان: جانبازان، نگرش نسبت به مواد مخدر، پیوستگی به خانواده، باور، وضعیت اشتغال
 • حسن رفعتی شالدهی، رضا حسنوی، فرید به آذین، سید علیرضا بنی طباء صفحه 237
  مقدمه
  در بسیاری از سازمانها و موسسات یکی ازمعضل های اساسی این است که از میزان دانایی و دانش افراد، اطلاع کافی وجود ندارد. مدیریت موثر دانش با تمرکز بر روی راه حلهایی که کل سیستم شامل سازمان، منابع انسانی و فناوری را در بر می گیرد ازجمله مهمترین ابزارها برای حل این مشکل محسوب می شود. برای طراحی یک نظام مدیریت دانش و یا ارتقاء سطح آن در یک سازمان، لازم است تا ابتدا شناخت کاملی نسبت به ماهیت و اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمان داشت و با شناخت مولفه ها و کارکردهای آن و در جهت دستیابی به مزایای راهبردی حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، به بسترها و زمینه های موفقیت آن و نحوه برقراری تعامل و تعادل میان این عوامل، توجه ویژه ای مبذول نمود. در مورد مدیریت دانش تاکنون 26 مدل از سوی اندیشمندان و مؤسسات مختلف ارائه شده است که بیشتر آنها از نظر محتوایی، تقریبا مشابه یکدیگرند، اما دارای واژه ها و فازهایی با ترتیبات متفاوت می باشند. از میان این مدلها، مدل نوناکا و تاکوچی از نظر تبیین چگونگی تولید دانش یکی از بهترین مدلهاست که جهت بررسی سازمان مورد نظرانتخاب شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی جهت بررسی چالشها و موانع موجود در مرکز مورد نظرمی باشد. جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه انجام شده است. به منظور تهیه سوالات پرسشنامه با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مفاهیم اصلی در ساختار مدیریت دانش و نیز مطالعه الگوهای پیشنهادی، ابتدا مدل نوناکا به 8 قسمت تقسیم شد. سپس برای هر یک از قسمتها، پارامترهایی که ممکن است جهت ارتقای سطح دانشی آن قسمت مهم باشند تهیه شدند ودر نهایت پارامترها و گزینه های تعیین شده به صورت سوالات پرسشنامه درآمدند که نتیجه، تهیه 8 پرسشنامه برای هر قسمت بود. به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه ها، آنها در اختیار 12 نفر از مدیران و افرادی که از نظر جامعه مورد پژوهش، نخبه و خبره محسوب می شدند، قرار داده شدند و طی چند مرحله نسبت به رفع اشکال پرسشنامه ها و چگونگی تطبیق آن با الگوی پیشنهادی اقدام شد. در نهایت با استفاده از آزمون کوکران، مناسب و یکسان بودن سوالات پرسشنامه ها ارزیابی شدند که با احتمال بیش از 98 درصد فرض یکسان بودن سوالات رد نگردید (P =0.98). سپس پرسشنامه ها بین کارکنان انتخاب شده مرکز توزیع و از آنها خواسته شد که نظر خود را در خصوص وضعیت جاری مرکز مورد نظر(مطابق طیف لیکرت) مشخص کنند (در واقع ازآنان خواسته شد تا وزن سوالات را مشخص کنند). در مرحله بعد از آنان درخواست شد تا تاثیر این سوالات را در ارتقای سطح دانش مرکز بیان کنند (درواقع ارزش سوالات را تعیین کنند). سپس برای تمام سوالات میانگین ارزش و وزن هرسوال محاسبه و استاندارد شدند. پس از محاسبه عدد (امتیاز) کل مرکز و هر سطح از تقسیمات مدل نوناکا، برای دستیابی و تعیین سطح دانش مرکز مورد نظر متناسب با هرکدام از قسمتهای مدل، وزن و ارزش سوالات پرسشنامه مشخص شدند.
  نتایج
  تحلیل داده ها (پاسخهای سوالات پرسشنامه ها) نشانگراین مطلب است که امتیاز مرکز در مورد مدیریت دانش برابر است با77/2، یعنی وضعیت کلی مرکز به لحاظ دانش محور بودن و بهره گیری از سرمایه های دانشی کمتر از حد متوسط (بین متوسط و ضعیف) می باشد. درنهایت به منظور بررسی اعتبار نتایج بدست آمده، آنها را مجددا برای خبرگان و دست اندرکاران جامعه مورد پژوهش ارسال و از آنها درخواست شد تا مشکلات و چالش های بدست آمده را بر حسب اهمیت امتیازدهی کنند و نظرات این افراد نیز با استفاده از آزمون «فریدمن» تجزیه و تحلیل گردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به امتیازات کسب شده توسط سازمان و لیست مشکلات مطرح شده در سازمان، به نظر می رسد، سازمان به طور زیربنایی احتیاج به پیاده سازی پروژه ها و زیرساختهای دانشی دارد. این زیر ساختها هم شامل منابع انسانی به عنوان مهمترین بخش و هم شامل امکانات تکنولوژیک می باشد. از طرفی سازمان باید برای افراد تازه کار و جوان برنامه های مناسب فرهنگی داشته باشد تا به اهمیت فاکتورهای دانشی به عنوان یک سرمایه مهم سازمانی پی ببرند. همچنین می بایست با فرهنگ سازی، ذهنیت مدیران سازمان را بیش از پیش متوجه اهمیت سرمایه های دانشی سازمان نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، الگو، مدل نوناکا، مرکز تحقیقاتی
|
 • Ghorbani Gh. A., Izadi M., Esfahani A. A Page 1
  Introduction. Risk of intestinal parasites infection increased in time to travel in poor hygiene area without available health drinking water. Consumption of hygiene bottle water can reduce contamination of intestinal parasites. The aim of this study was evaluated of prevalence of intestinal parasites associated with water used in military person.Materials and Methods. This is a cross-sectional study that conducted in 1002 dispatched military person in Bandar Abbas city and Iranian large and small Tonb island in south of Iran in 2007. Stool sample was given from each person and examined in concentrated method for evaluation of cyst, ova and larva of intestinal parasites. Type of drinking water and its association was assessed with parasitic infection. Data was analyzed with chi-square and T-test in 13 SPSS computer program and p<0.05 was related significant.Results. in here, all persons were men and mean age was 21.8 ± 2.29 SD. Battle water was use in 521(52%) and other water is from tank or well. Intestinal parasite infection was positive in 299(29.84%) of persons. E.histolitica was detected in 22(2.2%), Giardia 66 (6.6%), H.nana 15(1.5%) and ascariasis in 17(1.7%). Prevalence of giardia was related with drinking water and significantly had low prevalence in bottle water but Ascariasis, E. histolytic and H.nana did not relate with different drinking water.Conclusion. This study suggested that battle water can only reduce giardia infection but no effect to other intestinal parasites. Probably transmission of other intestinal parasite may be done via used of contamination vegetable and foods. Therefore added to use of health water, foods and health vegetables, we considered health education should be considered in military persons.
 • Mehrabi Tavana A., Poortaghi Gh. H., Sadeghi Alavi H., Hobbi M. B., Valipoor F., Ghoreishi S. F Page 2
  Introduction. In the past, the work had been accompanied with accident, however in developed countries the accidents were declined by using essential planning, preparing correct educational program and protection equipments to staffs and workers. The aim of this study was to determine, the epidemiological factors effects on accidents which were happened in workplace of Islamic Revolutionary Guard Crops (IRGC) in Tehran capital city in 2005, based on their accident reported to inspection duty of IRGC. Material and Methods. This study was designed as cross-sectional survey in 2005 based on accidents reported among Islamic Revolutionary Guard Crops staffs that their document was refereed to inspection duty of IRGC. The data was transferred in special standardized questioner, then it was analyzed by SPSS. Results. In total, 71 complete questioners with data were inserted in this study. The results showed that the most frequency of accident prevalent as the follows age (%47) in 18-20 years old, the time of accident (%25) at 6-10 a.m., the April-May with (%21) has the highest rate of accident in compare with other months in the year. In addition, the injury (%23) and Lot of part of body (%23) had the highest rate of part of body which was injured according to this finding. The main reason of accidents was engagement with the machine followed to falling with (%29). Nevertheless %51 of all accidents were occurred during Workplace process. The soldiers had %75 of all accident too. It should be added the staff with low graduation (under diploma in high school) had the highest (%68) rate of all accident. The married staff had the highest rate (%71) has a main role in this accident based on this finding. Conclusion. This study showed that, the accidents are occurring among IRGC occasionally. The main
  Findings
  Firstly the all accidents were not registered at all secondly there is no registration network for accident too. Therefore, it could be suggested that the accident must be registered based on scientific method which is suggested by researcher in this survey. Accident in solders is more than staff and also the result shows graduated personnel and married personnel caused a lot of accident in workplaces. Finally the accidents could be reduced completely by using interventional methods.
 • Educational Needs of Hospital Personnel for Medical Response to Nuclear Injuries
  Tavakoli H., Modarresi S. M., Azad Marzabadi A Page 7
  Introduction. Application of nuclear technology is developed in various fields such as industry, basic and medical sciences. So that, the nuclear incidents and nuclear injuries is inevitable. In this report, educational needs of hospital personnel for effective medical management and response to nuclear injuries are investigated. Material and Methods. In this investigation, the educational needs of six hospitals were studied by using of designed questionnaire. 137 of volunteer responders among hospital managers, medical emergency department, nuclear medicine and radiology sections were participated in this study.Results. In an actual nuclear event, key hospital personnel including responders in this study would be called on to focus medical responses. Unfortunately, the obtained results showed that they did not pass suitable courses and training for responding to nuclear injuries. Also, based on this result, in some fields such as personnel protection and medical syndrome of ionization radiation the information of responders were acceptable, but some other fields such as medical management protocols for nuclear injuries, radiation detectors and biodosimetry, their knowledge were insufficient.Conclusion. Because of deployment of nuclear technology, training and preparing of hospital personnel for medical management and response to nuclear injuries is necessary. Notwithstanding some shortcomings, because of enthusiastic and scientific background among responders, creation and development of preparedness among responders is completely conceivable.
 • Ghanjal A., Sedaghat A., Motaqhey M., Dellavari A. R., Tavakoli R Page 167
  Introduction. FMEA is a systemic and preventive tool, completely conceptual, based on a team work. it is included identification, assessment, prevention, controling or removing main factors and potentially effects relating to a plan or a service.it is necessarly risk preventor done by experts who are familiar to use the method.so, selecting the team and planning the plan is an important factor to run the program.taking defined steps and paying attention to some rules is necessary for doing the method.this study is going to introduce FMEA as a suitable tool and applying it to analyze some probable systemic risks by health personnel.Material and Methods. this study is a descriptive one using a cross – sectional method on a field emergency center in sepah.First, the emergency center was visited once it was defined.During this visit, current situation, weakness and strengths of the center were recorded.Second, in team work meetings the most important duties of the center, based on its mission, including helpings, triage, transportation, treatment, medication health and support, were determined. In next step, each phase and its probable risks or mistakes have been analyzed.then, in another step, factors producing risks, and their effects on consumers, scorings.the severity of mistake, scoring mistake accurance determining current controls for identification or removing mistake were followed.then, according to collected information and given scores, RPN(Risk probable score) for any risk, has been assessed. These scores were sorted and analyzed to introduce the priorities.delevering suggested programs to prevent those risks or hazards was the next important activity.Results. the most important problems in helping and transportation phase (with RPN score of 192-567), was skill related ones. In treatment and medication phase, (with RPN score of 192-576), skilled factors and man-mistaks, were reported weakness in monitoring and following activities. Were move in important in health sector (with RPN 175-630). Finally, in providation area with RPN192-567, lack and improper man-power, space, and facilities were introduced as more important problems. Inspite of being high RPN for some risks, their priorities in accurance severity curve, were low, in contrast, some risks with low RPN have a higher priority in the curve.practical solutions were suggested for these problems.Conclusion. In helping transportation phase, skill promotion in man-power got spcial attention along with providing related needs.reducing man-power mistakes and promoting skills was more important to attention in the treatment medication area.in health domain, attention paid more to monitoring, following activities and solving the problems of the man-power. Finally, in providation phase, along with solving man-power problems (providing practical scientific, education, motivation) promoting working-space, safety and facilities, received special attention.
 • Khaghanizadeh M., Ebadi A., Cirati Nair M., Rahmani M Page 175
  Introduction. Job stress is one of the most important factors in reduce of productivity in organizations and involves physical and mental signs in personals. Because of nurses job stress as a important part of health care system has a great effect on quality of patient care, so, this research accomplished to determine relationship between job stress and quality of work life among nurses in military selected hospitals.Material and Methods. This research is a cross sectional and descriptive – correlation study that was conducted among 200 nurses who were selected via probable multistage sampling. Data collecting method was questionnaire which consisted of three parts: demographic characteristics, Walton quality of work life questionnaire and Osipow job stress questionnaire.Gathered data were analyzed by SPSS software and descriptive and inferential statistics (such as Pearson, chi square, fisher, s exact test, ANOVA) Results. The finding showed that job stress level of nurses majority (%90) was normal and existed meaningful statistical relation to sex, married status and negative correlation with age and positive correlation with work hours in week (p < 0.01). Quality of work life (QWL) level of nurses majority (%81) was moderate and only existed meaningful statistical relation to married status and negative correlation with work hours in week (p < 0.01). Nurses were dissatisfied with income and balance between work and family.The results showed negative correlation between job stress and QWL in nurses (r=- 0.637 p<0.001) and positive correlation between dimensions of QWL (p < 0.01).Conclusion. With due to finding that nurses with high QWL tend to have lower job stress, therefore suggested education for hospital, s managers on job stress and QWL issues are planned in order to develop strategies to address and improve the QWL conditions and to decrease level of job stress for nurses life for example employee participation, supervisor supports, decrease overload and conflict and ambiguity and also psychological intervention for increase cope with job environment.
 • Masoumi M., Soroush M. R., Modirian E Page 185
  Introduction. Amputation as a defect would result in personal disability which is widely affected by social and rehabilitative cares in case of insufficient social supports and services, it will finally lead to personal handicap.Material and Methods. During a focused 3 day program, of total 140 bilateral upper limb amputees, 103 patients were visited by an expert psychiatrist. Demographic data (sex, age, level and date of injury) along with comprehensive psychiatric examination (appearance, mood, affect, speech, perception, form and content of thought, memory, orientation …) were documented. Final diagnosis of patients’ psychiatric status and their functional score (0-100) were also recorded.Results. Except one, all of the visited amputees were men and had been injured 2.4 to 25.9 years before follow up (mean: 17.1 years). The mean age of the subjects at follow up was 37.5 y/o (15-82 y/o). 44.7% of the amputees reported a history of outpatient visit of a psychiatrist while 3 subjects had already been hospitalized due to psychiatric problems. Our visit revealed that 41.7% of the amputees had abnormal mood the most frequent was a depressive one (29.1%). Limited affect found in 16.3% and short term memory impairment reported in 45.6%. Axis I of psychiatric status examination showed that 50.5% of bilateral upper limb amputees suffer from psychiatric problems including mood disorders (33.9%) and anxiety disorders (30.1%). 42.5% of the patients had a functional score more than 90. Statistical analysis showed no relation between psychiatric disorders and level of amputation (p> 0.05).Conclusion. Depression and anxiety, as a reflection of their interpersonal problem and physical disabilities, may lead to social isolation and handicap of bilateral upper imb mputees. A well organized psychiatric and social support is strongly recommended.
 • Tavakoli H. R., Farajzadeh D., Habibi H., Izadi M., Ghorbanpur A Page 193
  Introduction. Operational Rations are packed items provided to feed troops participating in military operations and maneuvers. One significant responsibility of the head of logistic divisions in all armies around the world is to provide required individual and group rations and evaluate their quality and quantity after consumption in order to optimize them. Aim of this study is to evaluate quality and quantity of five ration types used in “The Great Messenger” maneuver.Material and Methods. In this cross-sectional study, a questionnaire was prepared by the researcher and issued by the number of 150 ones in order to put in each ration pack. All questionnaire sheets were gathered after ration consumption and obtained data was evaluated and analyzed.Results. About 85.24% (±7.02) and 87.63% (±4.50) of participating troops were satisfied with quantity and quality (palatability, organoleptic features, packing and ration safety) respectively, while the percentage of (palatability, organoleptic features, proper packing and ration safety were 72.01 % (±8.50), 85.14% (±8.96), 95.18 % (±2.35) and 95.02% (±11.11) with respect.Among all tested rations, the no. 4 ration 90.81% (±8.74) for its quantity and the no. 1 ration 91.53 % (±14.07) for its quality were the best. The ration no. 3 had the lowest satisfactory both for its quantity 74.11% (±12.37) and its quality 76.47% (±14.46).Among breakfast meal items, sesame pudding (100%), wheat and meat porridge powder (86.7%) and in lunch meal ones, barley soup (100%), chicken meal with bean (95.2%) and between dinner items, peanut and pistachio (95.7% and 95.1% respectively) showed the highest satisfaction level among troops while among all meals, vegetable soup powder (14.3%) and onion soup powder (31.8%) had the lowest ones.Among used mid-meals, those related to rations no. 5 and 1 (processed fig and compacted date) showed the highest satisfaction for both their quality and quantity.Conclusion. As the studied rations were used for the first time in a maneuver, they would have some weak points which should be removed. Omitting or revising some of these rations (especially rations no. 3 and 2), more food variety and considering food habits of military forces are of prime importance in production and optimization of military food rations.
 • Pourabdian S. Pourabdian, Tajik L., Bahrami A. R., Rismanchian M., Sana S., Golfam F., Jamshidi M., Hasanzadeh A Page 203
  Introduction. Hydrogen fluoride is used in a wide range of industries such as glass making and silicon cleaning, manufacturing florescent lamps, ceramic objects, as catalyst for several different processes in the petroleum industry and in separation uranium isotopes.While the corrosive nature of HF is well-known, it can also inflict disorder like eye, nose, throat and mucus membranes irritation.The main purpose of this study was to determine HF in worker's breath and introducing an easy and cost effective method of HF analysis.Material and Methods. Having employed NIOSH 7902 method, 22 air samples were obtained from worker's breathing zones and compared to standards.Air samples were also analyzed with both spectrophotometery (using zirconium eriochrome cyanine R) and ion specific electrode method simultaneously. The results of analysis was then compared with each other.Results. The mean fluoride concentration in air samples from worker's breathing zone by ion specific electrode and spectrophotometery were 0.172 and 0.176 ppm. Comparing this to the standard level (3 ppm), a significant difference was emerged. (p<0.001) Mean of fluoride concentration, obtained from both methods of analysis were not significantly different.(p=0.55) Pearson correlation test indicated a strong, positive and direct correlation between results from both methods of analysis as well. (r = 0.994, p<0.001)Conclusion. The results of this study showed that mean comparison of fluoride concentration in air samples of worker's breathing zone is significantly less than standard level proposed by NIOSH(p<0.001). This confirms the fact that there are appropriate controlling measures present in the workplace.T paired comparison test displayed no significant between two methods of analysis, (p=0.55), which in other words shows no consistency between two applied methods.
 • Aliverdinia A Page 217
  Introduction. This is a summary of an extended research on sociological study of influential factors on war veteran disabled persons’ attitude toward narcotic drugs in Mazandaran Province. The main focus of the study has been to identify and analyze the social correlates of war veteran disabled persons’ attitude toward narcotic drugs.Material and Methods. The researcher has been designed on the base of response to this question "what are the causes of influential factors on war veteran disabled persons’ attitude toward narcotic drugs in Mazandaran province?" The research unit of analysis is individual. The research method of study was survey, based on collected data though questionnaire. Results. Totally, theoretical model variables explain 21 percent of variation in dependent variable. Conclusion. It is an established fact that war veteran disabled person's drug addiction has been increased in Mazandaran province in the recent years. Path analysis results indicate that family attachment, belief, self-esteem and occupation variables are the most important variables for explanation of dependent variable, respectively.
 • Rafati Shaldehi H., R Hosnavi R., Behazin F., Banitaba S. A Page 237
  Introduction. One of the basic problems in many of organizations and institutes is that, there are not enough information about personals knowledge and awareness. Knowledge management includes the most important means for resolving this problem by focusing on the alternatives for organizing, human forces and technology knowing the nature and importance of the knowledge and knowledge management in the organization completely to plan a knowledge management system or promoting its level in an organization is necessary. Also its necessary organizations success basic and approach for making balance among these items are attended specially by recognizing items and their functions indirect of accessing basic advantages in result of using knowledge management in the organization. So far 26 models about knowledge management were presented by different scientist sand institutes that most of them are similar to each other in terms of content but they include different orders in the words and phases. Nonaka and takouchi model is one of the best models among these models interms of explaining how producing knowledge that is was selected this study is Cross-sectional. for Analyzing challenges and blocks in the organization. At first nonaka model was divided sports for making questions for question air according to the studies and Analyzing main concepts in the structure of knowledge management and also studying suggested models. Then possible important parameters for promoting knowledge level in that part were made and finally selected parameters and alternatives were changed to the questions for questionnaire that its result was producing and questionnaires for each part. Questionnaires were given managers and people who were known as elits and specialist by the researching society for Analyzing their validity, so they were analyzed for resolving problems and matching with suggested model. Finally the questions in the questionnaire were evaluated by kokran test suitably and samely. Then the questionnaires were distributed among selected center personals and determining their views about the present center situation (according likert spectrum) were asked them. (in fact determining the value of the questions were asked them). In next step explaining the effect of these questions on promoting knowledge level of the center were asked them (in fact determining the value of the questions). Then the average value of each question was accounted and standardized after accounting the number (advantage) of the center and each level of nonaka model divisions, the value of the questions in the questionnaire are determined for accepting and determining the level of center knowledge suitably with each part of the model.Discussion. Analyzing data (the answers of the questions in the questionnaire) shows that the advantage of the center related to the knowledge management is 2.77 in other ward the general center situation interms of centralizing knowledge and profiting the capital of the knowledge is less than average (between middle and weak). Finally, they were sent again to the professional and people who have a hand in the society for Analyzing validity of the results and determining distinction about produced challenges and problems in order of their level of importance were asked them and these peoples views were analyzed by using (feridman) test. According to the obtained advantages by the organization and the list of the tabled problems in the organization, it seems that the organization needs to do some projects and knowledge under structures in the organization basically. These under structures include both human sources as the most important part and technologic equipments. On the other the organization should include suitable cultural programs for younger and in experienced people to recognize the importance of the knowledge factors as unimportant organizational capital. Also the organization managers mind should be focused on the importance of organization knowledge capital more than before by making culture.