فهرست مطالب

طب نظامی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1388)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/01/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری، رضا رنجبر، حمیدرضا توکلی، سعید کرمی صفحه 1
  مقدمه. انفلوانزای (H1N1 (Swine Flu توسط بعضی از ویروس های خانواده اورتومیکسوویریده ایجاد می شود که در جمعیت خوک ها اندمیک است. گونه های اندمیک در خوک ها تحت عنوان ویروس انفلوانزای خوکی شناخته می شوند که به طور شایع مربوط به گروه A و به ندرت گروه C هستند. انسان ها به طور معمول و در شرایط عادی به این بیماری مبتلا نمی شوند. لیکن مواردی از عفونت انسانی تا کنون گزارش شده است. علایم انفلوانزای H1N1 در انسان شبیه علایم انفلوانزای فصلی معمول و شامل تب، سرفه، گلودرد، درد بدن، سر درد، لرز و خستگی است. برخی از افراد دچار اسهال و استفراغ می شوند. هدف از این بررسی ارایه آخرین اطلاعات مربوط به موارد انسانی گزارش شده از این بیماری است.
  نتیجه گیری. با توجه به بروز موارد جدید از این بیماری در اکثر کشورها، لازم است که ضمن اطلاع و آگاهی همه پزشکان و افرادی که به نوعی با سلامت جامعه مرتبط هستند، در خصوص نحوه انتشار و انتقال بیماری و راه های پیشگیری از آن به افراد جامعه از طریق رسانه های جمعی آموزش کافی داده شود.
  کلیدواژگان: انفلوانزای خوکی، انفلوانزای H1N1، پیشگیری
 • مهدی خوبدل صفحه 7
  مقدمه
  عقرب گزیدگی از مشکلات بهداشتی بویژه در مناطق جنوب کشور ما به حساب می آید و سالانه موارد زیادی از عقرب گزیدگی در نیروهای نظامی مستقر در مقرها و پادگان های دور از شهرها و بویژه در مناطق مرزی گزارش می شود. با توجه به اینکه گزارشات شفاهی و کتبی از افزایش موارد عقرب گزیدگی در سربازان مستقر در پادگانهای شهرستان تایباد واقع در نواحی مرزی شرق کشور وجود داشت و از سوی دیگر اطلاع دقیقی از گونه های عقرب های این منطقه در دست نبود، لذا این مطالعه در جهت شناسایی و تعیین گونه عقرب های شهرستان تایباد انجام گرفت. علاوه بر این کسب اطلاعات نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی نیروهای نظامی نیز در چند منطقه نظامی این شهرستان بعنوان یک هدف جانبی در نظر گرفته شد.
  مواد و روش کار
  تحقیق حاضر یک نوع مطالعه توصیفی مقطعی و از لحاظ علوم بیولوژی یک نوع مطالعه فونستیک می باشد که در سال 80-1379 در شهرستان تایباد به انجام رسیده است. برای صید عقرب ها در محیط های و پادگان های موجود در شهرستان تایباد در هنگام روز از روش جستجو و صید مستقیم آنها در پناهگاه ها و مکانهای احتمالی اختفای عقرب ها استفاده شد. برای این منظور با استفاده از انبر دسته بلند، وسایل مستعمل و زباله های موجود در محوطه های نظامی و همچنین انبارهای مواد غذایی و مهمات مورد بازبینی قرار گرفت. در موقع شب هم برای صید از نور فرابنفش استفاده شد. صید عقرب های حفار و نیمه حفار نیز در خارج از شهرها و در دشت ها و با یافتن لانه های فعال آنها انجام گرفت. برای کسب اطلاع نسبی از وضعیت عقرب گزیدگی در سربازان حاضر در مناطق نظامی نیز در زمینه سوابق عقرب گزیدگی، مشاهده یا مواجه با عقرب و غیره، از 123 سرباز حاضر در دو منطقه نظامی تایباد سئوال شد. پرونده های سربازان عقرب گزیده نیز در مرکز بهداشتی درمانی نظامی مستقر در شهر تایباد مورد بازبینی قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه 4 گونه عقرب که همگی از خانواده بوتیده (Buthidae) بودند، از شهرستان تایباد صید گردید. سه گونه از عقرب ها شامل الیویروس کوکازیکوس ((Olivierus caucasicus، مزوبوتوس اپئوس (Mesobuthus eupeus)، ارتوکایروس اسکروبیکولزوس ((Orthochirus scrobiculosus در محیط های نظامی صید گردید و ادنتوبوتوس دوریه(Odontobutus doriae) فقط در محیط دشت و در خط مرزی تایباد با تربت حیدریه یافت شد. موارد ثبت شده عقرب گزیدگی در سربازان مستقر در منطقه تایباد 100 مورد در سال و بدون تلفات جانی بوده است. شیوع عقرب گزیدگی در محیط های نظامی تایباد 8/17% و ترس از عقرب 15% برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  وجود سه گونه عقرب O.caucasicus، M.eupeus، O.scrobiculosus در شهرستان تایباد قطعی است. همچنین با توجه به اینکه 3 گونه عقرب صید شده در محیط های نظامی، جزء عقربهای خطرناک ایران محسوب نمی شوند، بنابراین به نظر می رسد علی رغم افزایش مواجه و موارد عقرب گزیدگی در سربازان مستقر در منطقه تایباد، مشکل خاصی از این نظر آنها را تهدید نمی کند و در حال حاضر عقرب گزیدگی مشکل حادی برای نظامیان حاضر در منطقه به حساب نمی آید.
  کلیدواژگان: عقرب، عقرب گزیدگی، تایباد، نیروهای نظامی
 • لطفعلی عابدی صفحه 13
  مقدمه
  این پژوهش به بررسی تاثیر سه سبک(تفنگ بادی، شبیه‎ساز سلاح سبک و میدان تیر واقعی) در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان پرداخته است.
  روش
  گروه نمونه مشتمل بر دانشجویان دو کلاس درس مهارت تیراندازی یک دانشکده نظامی است که به طور تصادفی خوشه ایاز میان دیگر کلاس‎ها انتخاب شده‎ و به دو گروه الف و ب تقسیم شده‎اند. گروه الف به عنوان گروه آزمایشی و گروه ب به عنوان گروه‎کنترل مورداستفاده قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت نمرات تیراندازی بوده است. یافته ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی) درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار(و آزمونهای آماری) t مستقل و وابسته، تحلیل واریانس چندراهه، آزمون f و آزمونهای تعقیبی (تحلیل شده است.
  نتایج
  از ابتدا تا انتهای آزمایش نمرات مهارت تیراندازی سیر صعودی داشته است. تغییر ترتیب استفاده از دو سبک کمکی (سالن تفنگ بادی و کارگاه شبیه ساز) قبل از میدان تیر واقعی، تفاوتی را در نمرات موجب نشده است.
  بحث: حضور در کارگاه شبیه ساز سلاح سبک، سالن تفنگ بادی و میدان تیر واقعی تاثیر معناداری بر افزایش نمرات مهارت تیراندازی داشته است. و در مقایسه تاثیرات سه سبک، آموزش در میدان تیر واقعی تاثیراتی بیش از دو سبک دیگر داشته است.
  کلیدواژگان: تیراندازی، شبیه‎ساز سلاح سبک، تفنگ بادی، آموزش نظامی
 • شهلا یوسفی صفحه 19
  هدف
  این مطالعه با هدف طراحی برنامه آموزشی پرستاران در مواجهه با حوادث بیولوژیک انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی جهت طراحی برنامه آموزشی پرستاران از روش دلفی با مشارکت 56 نفر از متخصصین در سه دور متوالی از پست الکترونیکی، پست، فاکس و مراجعه حضوری استفاده گردید. در دور اول دو سؤال باز پاسخ، در دور دوم بر اساس نتایج مرحله قبل یک چارچوب نیمه ساختاریافته و در دور سوم حیطه ها، عناوین و ساعات مورد نیاز هر عنوان تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جهت آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث بیولوژیک، سه حیطه اصلی آموزشی شامل: الف)کلیات؛ مراقبت و درمان، ب) ایمنی؛ پیشگیری؛ حفاظت و کنترل عفونت و ج) آمادگی مدیریتی، با سی و پنج عنوان برای آمادگی طراحی و حدود سی و چهار ساعت معادل دو واحد درسی زمان تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  سی و پنج عنوان درسی در سه حیطه اصلی، خلاصه اتفاق نظر متخصصین بود. از آن می توان در برنامه ریزی آموزشی پرستاران، برای افزایش آمادگی آنها در مواجهه با حوادث بیولوژیک، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روش دلفی، طراحی برنامه آموزشی پرستاران، حوادث بیولوژیک
 • هرمز سنایی نسب صفحه 25
  مقدمه
  فعالیت جسمانی مناسب درپیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، سرطان، آرتروز، استرس، فشارخون بالا، دیابت و پوکی استخوان نقش مهمی دارد. تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان نسبت به فعالیت جسمانی می تواند دربرنامه ریزی جهت بالابردن آمادگی های جسمانی آنها مؤثر باشد.هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که بر روی 164 نفر نفر از کارکنان شاغل در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار علمی آن به روش روایی محتوا Content validity)) وپایایی آن باروش آلفای کرونباخ تعیین شده بود انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سطح آگاهی کارکنان نسبت به فعالیت جسمانی بر اساس نمرات تعیین شده به سه طبقه: ضعیف، متوسط و خوب، نگرش بر اساس مقیاس لیکرت به پنج سطح: کاملا غیر مهم، غیر مهم، بی نظر، مهم، و کاملا مهم، و عملکرد به سه سطح: کم، مناسب و زیاد تقسیم بندی شده است.
  نتایج
  میانگین (انحراف معیار) امتیاز آگاهی کارکنان در مورد فعالیت جسمانی 21/10 (47/2) و سطح آگاهی آنها عبارت بود از: ضعیف (7/21 درصد)، متوسط (9/60 درصد) و خوب (4/17 درصد). نگرش کارکنان در مورد اهمیت فعالیت جسمانی عبارت بود از: خیلی مهم (5/66 درصد)، مهم (1/31 درصد) و بی نظر و غیر مهم (4/2 درصد). عملکرد فعالیت جسمانی کارکنان به ترتیب عبارت بود از: کم (7/46 درصد)، متوسط (4/23 درصد)، و زیاد (9/29 درصد).بین فعالیت جسمانی کارکنان و نوع شغل آنها ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.007).
  بحث و نتیجه گیری
  میانگین سنی کارکنان 13/6 17/38 سال بود بنابراین باتوجه به اینکه در این سن احتمال افزایش بیماری های مزمن از جمله قلبی عروقی افزایش می یابد و با توجه به اینکه تنها 4/23 درصد کارکنان دارای فعالیت جسمانی مناسب بودند برنامه ریزی برای فراهم کردن امکانات وتسهیلات لازم جهت فعالیت جسمانی برای این گروه ازاهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، بیش از 82 درصد نمونه های مورد بررسی دارای آگاهی در سطح کم یا متوسط بودند که باید در زمینه افزایش آگاهی و دادن آموزشهای لازم برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، فعالیت جسمانی
 • محمدرضا فیاضی بردبار صفحه 31
  اهداف
  تلفات وویرانی های سنگین ناشی ازجنگ معمولا منجر به اثرات پایدار بر جسم وروان فرد می گردد. وضعیت بهداشت جانبازان برای پزشکان ایرانی اولویت ویژه ای داردوبه علت ارتباط تنگاتنگ آن با وضعیت فرهنگ جامعه کمتر می توان ازتجربیات محققین سایر کشورها استفاده کرد.،به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی علایم روانپزشکی در این افراد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی – تحلیلی – مقطعی است که برای مقایسه علائم روانپزشکی جانبازان جسمی وشیمیایی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری شامل 200 نفر ازجانبازان جسمی وشیمیایی تحت پوشش بنیاد جانبازان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی وR -SCL 90 بود. میانگین علائم روانپزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون های آماری (T وANOVA) درگروه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  دراین مطالعه 190 نفر از200 جانباز مورد مطالعه (95 %) GSI بالای خط برش داشتند یعنی دچار نوعی سایکوپاتولوژی بودند. درجانبازان شیمیایی میانگین نمره کسب شده درکلیه مقیاسها بالاتر از جانبازان جسمی بود جز درمقیاس هراس. درسایر مقیاسها این تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (05/0 > P). درجانبازان شیمیایی مقیاس خودبیمارانگاری، روان پریشی وهراس بالاترین میانگین را داشته است ودرجانبازان جسمی خودبیمارانگاری، هراس وپارانوئیا بالاترین میانگین را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع 95 % (190) علایم روانی نشان می دهد که، توجه به بهداشت روانی در این افراد اهمیت فراوانی دارد.
  کلیدواژگان: جانبازان شیمیایی، جانبازان جسمی، R، SCL 90
 • احمد عامریون صفحه 37
  مقدمه
  رضایتمندی مفهومی است که امروزه در مراقبت های بهداشتی و درمانی اهمیت ویژه ای یافته است. شاخص رضایت بیمار یکی از نشانگرهای کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی است. بررسی ها نشان داده است که به علت عدم حسا سیت در مقا بل انتظارات بیمار وعدم شناخت درک توقعات او در درمانگاه ها و بیمارستانها دولت هزینه ها و عوارض سنگینی را متحمل شده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی بیماران سرپایی و بستری از قسمت های مختلف وعوامل مرتبط با آن در یک بیمارستان نظامی می باشد. بر این اساس تحقیقی با هدف میزان رضایتمندی مراجعین از قسمتهای مختلف سرپایی و بستری یکی از بزرگترین بیمارستانهای نظامی نیروهای مسلح به عمل آمد.
  روش
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی به شیوه مقطعی می باشد. حجم نمونه این مطالعه را 165 نفربود که با استفاده روش نمونه گیری از مراجعین به بخش های سرپائی و بستری یک بیمارستان نظامی به شیوه تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه ای می باشد که اعتبار محتوائی وروائی آن مورد تایید قرار گرفته است. به منظور آنالیز آماری از جداول توزیع فراوانی و فراوانی نسبی استفاده گردیده است و به منظور استنباط تحلیلی داده ها از تست های مختلف آماری از جمله تی استیودنت مجذور کای دو وتجزیه واریانس Anova استفاده شد.
  نتایج
  در بخش اورژانس بیشترین رضایتمندی با 36 درصد مربوط به رعایت مسائل شرعی می باشد. در بخش داروخانه بیشترین نارضایتی با 2/19 درصد مربوط به زمان انتظار جهت دریافت دارو می باشد. کمترین رضایتمندی در بخش رادیولوژی با 8/7 درصد مربوط به توضیحات جهت آمادگی رادیولوژی می باشد. کمترین رضایتمندی در بخش درمانگاه با 2/19 درصد مربوط به حضور به موقع پزشک درمانگاه می باشد، بیشترین رضایتمندی از مراقبت های روحی و روانی پرستاری با 5/38 درصد مربوط به احترام صحبت کردن پرستاران با بیماران می باشد، کمترین رضایتمندی از خدمات پزشکان با 12 درصد مربوط به دادن توضیحات پزشک در زمینه بیماری و تکرار آزمایشات و عکسبرداری می باشد. بیشترین میزان رضایتمندی از نحوه تغذیه با 5/43 درصد مربوط به سوال در مورد میل غذایی می باشد، در خصوص بخش پذیرش بیشترین رضایتمندی با 7/21 درصد مربوط به سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذیرش است بحث: بطور کلی رضایتمندی از کلیه قسمت های سر پائی وبستری منا سب میباشد و با توجه به p>0/05 تفاوت میانگین نمرات رضایتمندی بر اساس جنس، تحصیلات، تاهل در بخش های سرپایی و بستری معنادار نمی باشد. کلید واژه ها:، خدمات بیمارستانی، رضایت مندی،مطا لعات موردی.
  کلیدواژگان: خدمات بیمارستانی، رضایت مندی، مطا لعات موردی
 • محمد علی افشاری صفحه 45
  مقدمه و هدف
  تعیین میزان شیوع بیماری های قارچی سطحی و جلدی و شناسایی عوامل ایجاد کننده آن ها در برخی از مراکز آموزش نظامی تهران هدف این مطالعه بوده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 3000 نفر از نیروهای نظامی وابسته به آموزشگاه های مورد مطالعه از نظر ابتلا به بیمار های قارچی سطحی و جلدی مورد معاینه قرار گرفتند. از افراد دارای ضایعات مشکوک به بیماری های قارچی نمونه مناسب فراهم شد و با روش های قارچ شناسی مورد آزمایش مستقیم یا کشت قرار گرفت.
  نتایج
  390 نفر (13%) در معاینه بالینی دارای ضایعات مشکوک به بیماری قارچی بودند اما آزمایش های قارچ شناسی وجود بیماری در 50 نفر (7/1%) از آنها را تائید نمود. همه بیماران به بیماری های قارچی سطحی مبتلا بودند و هیچ موردی از بیماری قارچی حلدی در آن ها به اثبات نرسید. پیتروسپوروزیس، تینه آورسیکالر و اریتراسما (2%) به ترتیب 54، 44 و 2 درصد از بیماری ها را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  شیوع بیماری های قارچی در نظامیان مورد مطالعه کمتر از حد انتظار بود که بهبود شرایط بهداشتی محیط های نظامی و ارتقاء اطلاعات بهداشتی آن ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مراکز آموزش نظامی، بیماری های قارچی، تینه آورسیکالر، پیتروسیوروزیس، اریتراسما
 • رضا شاپوری، عباسعلی ایمانی فولادی، مهدی رهنما، مرتضی ایزدی صفحه 51
  اهداف. هدف این مطالعه طراحی و تعیین اعتبار الایزای غیرمستقیم و الایزای رقابتی برای تشخیص بروسلوز انسانی در مقایسه با سایر روش های سرولوژیک معمول بود.
  روش ها. برای تهیه لیپوپلی ساکارید (LPS)، از بروسلا آبورتوس S99 استفاده شد. LPS با روش فنل داغ همراه با هضم آنز ی می استخراج گردید. میکروپلیت های الایزا با LPS پوشیده شدند. برای الایزای غیرمستقیم از آنتی بادی کونژوگه مونوکلونال IgG1 انسانی و برای الایزای رقابتی از آنتی بادی منوکلونال موشی M84 استفاده شد.
  یافته ها. حد آستانه برای الایزای غیرمستقیم با استفاده از نمونه های سرمی منفی برابر با 63/21-92/17% مثبت بودن و برای الایزای رقابتی، 91/56-29/53% مهار کردن به دست آمد. اختصاصیت این روش برای الایزای غیرمستقیم 5/95% و برای رقابتی 5/99% است. حساسیت الایزای غیرمستقیم 100% و الایزای رقابتی 94/96% به دست آمد. ارزش اخباری مثبت الایزای غیرمستقیم 33/93% و رقابتی 96/98% و ارزش اخباری منفی الایزای غیرمستقیم 100% و رقابتی 51/98% بود. هم خوانی نتایج این روش برای الایزای غیرمستقیم 98/96% و برای رقابتی 66/98% بود.
  نتیجه گیری. هر دو روش الایزای غیرمستقیم و به ویژه الایزای رقابتی، روش هایی حساس، اختصاصی، سریع و آسان برای تشخیص بروسلوز انسانی هستند.
  کلیدواژگان: بروسلوز، الایزای غیرمستقیم، الایزای رقابتی
 • پیمان آسترکی، مریم احدی، سهیلا نریمانی صفحه 57
  مقدمه
  رضایتمندی مفهومی است که امروزه در مراقبت های بهداشتی و درمانی اهمیت ویژه ای یافته است. شاخص رضایت بیمار یکی از نشانگرهای کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی است. بررسی ها نشان داده است که به علت عدم حسا سیت در مقا بل انتظارات بیمار وعدم شناخت درک توقعات او در درمانگاه ها و بیمارستانها دولت هزینه ها و عوارض سنگینی را متحمل شده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی بیماران سرپایی و بستری از قسمت های مختلف وعوامل مرتبط با آن در یک بیمارستان نظامی می باشد. بر این اساس تحقیقی با هدف میزان رضایتمندی مراجعین از قسمتهای مختلف سرپایی و بستری یکی از بزرگترین بیمارستانهای نظامی نیروهای مسلح به عمل آمد.
  روش
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی به شیوه مقطعی می باشد. حجم نمونه این مطالعه را 165 نفربود که با استفاده روش نمونه گیری از مراجعین به بخش های سرپائی و بستری یک بیمارستان نظامی به شیوه تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه ای می باشد که اعتبار محتوائی وروائی آن مورد تایید قرار گرفته است. به منظور آنالیز آماری از جداول توزیع فراوانی و فراوانی نسبی استفاده گردیده است و به منظور استنباط تحلیلی داده ها از تست های مختلف آماری از جمله تی استیودنت مجذور کای دو وتجزیه واریانس Anova استفاده شد.
  نتایج
  در بخش اورژانس بیشترین رضایتمندی با 36 درصد مربوط به رعایت مسائل شرعی می باشد. در بخش داروخانه بیشترین نارضایتی با 2/19 درصد مربوط به زمان انتظار جهت دریافت دارو می باشد. کمترین رضایتمندی در بخش رادیولوژی با 8/7 درصد مربوط به توضیحات جهت آمادگی رادیولوژی می باشد. کمترین رضایتمندی در بخش درمانگاه با 2/19 درصد مربوط به حضور به موقع پزشک درمانگاه می باشد، بیشترین رضایتمندی از مراقبت های روحی و روانی پرستاری با 5/38 درصد مربوط به احترام صحبت کردن پرستاران با بیماران می باشد، کمترین رضایتمندی از خدمات پزشکان با 12 درصد مربوط به دادن توضیحات پزشک در زمینه بیماری و تکرار آزمایشات و عکسبرداری می باشد. بیشترین میزان رضایتمندی از نحوه تغذیه با 5/43 درصد مربوط به سوال در مورد میل غذایی می باشد، در خصوص بخش پذیرش بیشترین رضایتمندی با 7/21 درصد مربوط به سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذیرش است بحث: بطور کلی رضایتمندی از کلیه قسمت های سر پائی وبستری منا سب میباشد و با توجه به p>0/05 تفاوت میانگین نمرات رضایتمندی بر اساس جنس، تحصیلات، تاهل در بخش های سرپایی و بستری معنادار نمی باشد. کلید واژه ها:، خدمات بیمارستانی، رضایت مندی،مطا لعات موردی.
  کلیدواژگان: خدمات بیمارستانی، رضایت مندی، مطا لعات موردی
|
 • Izadi M., Jonaidi N., Ranjbar R., Tavakoli H. R., Karami S Page 1
  Introduction. Influenza H1N1 (Swine Flu) caused by any virus of Orthomyxoviridae family, that is endemic to pig (swine) populations. Swine endemic strains are called swine influenza virus (SIV) and all known strains of SIV are classified as Influenza virus A (common) or Influenza virus C (rare). In general, this virus is not common among humans, but some cases of human infection reported recently. In human, the symptoms of swine flu are similar to those of influenza and influenza-like illness and including fever, cough, pharingitis, body pain, headache, chill and fatigue. Some cases present with diarrhea and vomiting. Conclusion. According to emergence of new cases of the disease in some countries, awareness of physicians and all of health care workers is necessary. Furthermore, general information on the distribution and transmission of disease and means of prevention should be given to general population via mass media. Keywords:
 • Vatani H., Khoobdel M Page 7
  Aims. This study performed to identify and determine the scorpion species in Taybad city. In addition, obtaining relative information of scorpion sting status in military forces in some military regions of this city considered. Methods. This is a descriptive-cross sectional study and in biological sciences aspect of faunistic survey, which achieved in 2001 in Taybad city. To capture scorpions in day light, direct search and capture method in scorpion's haven and possible hidden places done. To get information about scorpion sting's soldiers in military regions, scorpion sting’s history, observation of scorpions, etc., 123 soldiers questioned in two military regions of the city. Scorpion stung soldier's files in military health center located in Taybad also reviewed. Results. In this study 4 species of scorpions all were from Buthidae family, captured in Taybad city. Three species including Mesobuthus eupeus, Oliverus cuocasicus and Orthochirus scrobiculosus captured in military environment. Only Odontobuthus doriae found in plains and border line of Taybad with Torbat Heydarieh. There are 100 cases of scorpion sting's soldiers annually in Taybad region without life loss. Conclusion. Three scorpion species O. caucasicu, M. eupeus and O. scrobiculosus exist in Taybad city. It seems that in spite of increase in scorpion sting's soldiers in Taybad region, there is no sincere threat and scorpion sting is not an acute problem.
 • Abedi L., Ghazanfari A Page 13
  Aims. This research was to study the influence of three training shooting skill methods (wind rifle, light weapon simulator and real firing field) on increasing the student’s skills. Methods. Sample consists of students in two classes of shooting skill course in a military college. Subjects selected from the different classes of the same course based on clustered random sampling divided into experimental and control groups. Data collection instrument was a special form of student’s scores registration. Results analyzed by descriptive statistics (frequency percent, average and standard deviation) and inferential statistics (dependent and independent t test, multivariate variance, f test and follow up tests). Results. Shooting skill scores had an increasing rate from the beginning to the end of the experiment. Changing the order of complementary methods (wind rifle and simulator), before training in the real firing field, made no difference in shooting scores. Attending in light weapon simulator, wind rifle and real firing field, showed a meaningful effect on increasing shooting skill scores. Moreover, training in the real firing field, in comparison with two other methods, was more influential. Conclusion. Training by light weapon simulator make a significant difference in shooting skill scores. Moreover, training by simulator and wind rifle could be regarded as complementary approaches and training by real weapon would be emphasized.
 • Yoosefi Sh., Ebadi A. *, Hosseini S. M. J., Khaghanizadeh M., Izadi M., Ahmadi Kh., Gholami M Page 19
  Aims. This survey done to curriculum development for nurse's preparedness face to biological incidents. Methods. In a descriptive survey to curriculum development, we used 3-rounds Delphi method by e-mail, post, fax and face o face follow up with expert's group collaboration. Two open-ended questions used in the first round and a semi-structured framework created based-on the previous round' results. Then preparedness domains, topics and hours that need for each topic identified. Results. This survey results showed that for nurse's preparedness face to biological incidents, three main domains include: A. Overviews, treatment and caring, B. Safety and prophylaxis, C. Preparedness management, with twenty-eight topics identified and thirty-four hours equal to 2 courses determined, too. Conclusion. The expert's consensus achievements are twenty-eight topics in three main domains. This can use in nurse's curriculum development and increase their preparedness face to biological incidents.
 • Sanaee Nasab H., Delavari A., Tavakkoli R., Samadi M., Naghizade M. M Page 25
  Aims. The purpose of this study was to assess knowledge, attitude and practice towards physical activity by one of the Universities of Medical Sciences personnel. Methods. This is a cross- sectional study on 164 Personnel of one of Iran Medical Sciences Universities, selected by randomized-categorized sampling. Questionnaire used collecting data. Validity and reliability of the questionnaire proved by content validity and Kronbach’s alpha method, respectively. Collected data analyzed by SPSS 13. Results. The mean knowledge score was 10.21 and individuals’ knowledge figured at weak, moderate and good levels were 21.7, 60.9 and 17.4%, respectively. The individuals’ attitude towards physical activity is 66.5 % (completely important), 31.1% (important) and 2.4% (neutral or completely not important), respectively. The individuals’ practice scores were low, moderate and high in 46.7, 23.4 and 29.9% of the subjects, respectively. Significantly difference observed between individuals’ job and their physical activity. Conclusion. The mean age of the subjects was 38.17 ± 6.13. Because of high incidence risk of chronic diseases such as cardiovascular diseases in this age group and considering that only 23.4% of individuals had proper physical activity, planning for developing and promoting enough equipments and facilities for increasing the physical activity level among personnel is very important. Taking in account that majority of subjects (82%), had low or moderate knowledge, planning educational programs for increasing the knowledge regarding the issue is also very important.
 • Fayyazi Bordbar M. R., Hebrani P., Talebi M., Kohestani L Page 31
  Aims. War is a major effective factor on general health and its morbidity and mortality has constant psychosomatic effects. Martyrs health condition is very important for Iranian physicians and according to cultural factors other countries psychological experiments cannot help so much. In this study, we aimed to assess psychologic signs of martyrs in mashhad in order to improve their health condition. Methods. In this cross-sectional analytic descriptive study, we analyzed psychological signs in chemical and physical combat veterans in 2005 in Mashhad. We studied 200 chemical or physical martyrs under coverage of martyr foundation. Our cases selected randomly and data gathered using SCL-90 and epidemiologic questionnaires. Data analyzed by SPSS 11.5 software and underwent statistical tests such as t and ANOVA. Results. GSI score was above cut off level in 190 cases out of 200 martyrs so 95% suffered from a hind of psychopathy. GSI in chemical martyrs was higher than physical martyrs and the differences were meaningful (p<0.05) except panic index. Hypochondriasis, psychosis and panic indexes had a higher mean score in chemical martyrs and hypochondriasis, panic and paranoid had a higher mean score in physical martyrs. Conclusion. 95% prevalence of psychological disorders in martyrs shows that some of these cases have chronic psychotic disorder. Keywords:
 • Amerion A., Ebrahimnia M., Karimi Zarchi A., Tofighi Sh., Zaboli R., Rafati H Page 37
  Aims. This research intended to specify the rate of satisfaction among outpatients and hospitalized patients in different parts of a military hospital and its related factors. Methods. This is a descriptive cross sectional study. The studied group includes 165 people referred to outpatient and hospitalization wards of a military hospital. Samples chosed on achievement. Results. The greatest satisfaction (36%) expressed in emergency ward because of religious issues being considered. The greatest dissatisfaction (19.2%) seen in pharmacy, which was due to the long waiting time for getting the medication. The least rate of satisfaction (7.8%) in radiology section was due to insufficient explanation required for radiology preparation. The least rate of satisfaction (19.2%) in clinic was due to the physician’s being late and keep the patients waiting. Nursing mental psychic cares shows a satisfaction rate of 38.5% because of well mannered behavior to patients. The least rate of satisfaction (12%) in physicians’ services was due to insufficient explanation of disease to patient and repetition of tests and radiology. The most satisfaction rate (43.5%) on food services was due to the care shown to patients’ appetite. In reception section, the most satisfaction rate (21.7%) reported for the high speed of patients being transferred to wards after the reception stages covered. Conclusion. In general, satisfaction rate on all outpatient and hospitalization wards are acceptable
 • Afshari M. A., Kachuei R., Riazipour M Page 45
  Aims. This study was to determine the frequency of cutaneous and superficial fungal diseases and identify their creating factors in 5 military training centers in Tehran. Methods. 3000 persons were examined in military training centers for cutaneous and superficial fungal diseases. Suspected lesions to fungal disease were sampled appropriately and the samples analyzed by direct test or culturing. Results. 390 persons (13%) had suspected lesions of fungal diseases but mycological methods proved 50 of them (1.7%) diseased. All patients were affected to superficial fungal diseases and no case of cutaneous fungal disease were seen. The frequency of Pityrosporosis, Tinea versicolor and Erythrasma were 54, 44 and 2 %, respectively. Conclusion. Prevalence of fungal disease in an army in this study was less than expected because of good health situation and high health information in military training centers.
 • Shapoury R., Imani Fooladi A. A., Rahnama M., Izadi M Page 51
  Aims. The purpose of this study was to evaluate the performance of the indirect ELISA (I-ELISA) and competitive ELISA (C-ELISA) for diagnosis of human brucellosis in comparison to routine serological methods. Methods. Brucella abortus S99 used for LPS preparation. LPS extracted by hot phenol method with enzymatic digestion. Microtitre plates coated with LPS. For I-ELISA, binding antibodies to LPS revealed by peroxidase conjugated anti-human IgG1 and for C-ELISA, antibodies revealed by peroxidase conjugated mouse monoclonal antibody M84. Results. The cut off values (obtained by testing negative serum samples) were set at 17.92-21.63% positivity (P%) for I-ELISA and 53.29-56.91% inhibition (I%) for C-ELISA. The specificity for I-ELISA and C -ELISA were 95.5% and 99.5%, respectively. The sensitivity for I-ELISA and C-ELISA were 100% and 96.94%, respectively. The positive predictive value for I-ELISA and C-ELISA were 93.33% and 98.96%, respectively. The negative predictive value for I-ELISA and C-ELISA were 100% and 98.51% and overall agreement were 96.98% and 98.66%, respectively. Conclusion. The results indicate the potential of I-ELISA and C-ELISA as sensitive, specific, rapid and simple methods for diagnosis of human brucellosis.
 • Astaraki P., Ahadi M., Narimani S Page 57
  Aims. health preservation of trained military personell, their responsibility is security of country is an important career. An important way to manage and control the mentioned group is having epidemiological knowledge about the injuries of these accidents. In this study our goal was recognition of high risk person, reasons of injuries in victims. Methods. This cross - sectional study done by inspection of records of victims during 1996-2006 in legal medicine center of Ilam. Results. 54 militants killed by explosives remnan. 81.5% of victims were between 19-21 years old and 85.2% were obligatory military service soldiers. Mine explosion was the reason of 68.5% of deathes. 38.9% had severe injuries in whole body. Seperately, 81.5% in lower limbs, 79.6% in upper limbs, 77.6% in thorax and abdominal region and 51.9% in head and neck. 51.9% of injured cases killed immediately and in 16.7% cases, medical emergency would help the victim's life. Conclusion. Mine explosion is the main reason of injuries. In most cases, soldiers are the victims. Inspection and clearing the contaminated area and training specific knowledge will reduce the injuries.