فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1387)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 17
|
 • نرگس بیگم میربهبهانی، ناصر بهنام پور، عباس اخوان مهدوی صفحه 445
  هدف
  تالاسمی یک گروه از کم خونی های ارثی است که توسط جهش های ژنی که ساخت هموگلوبین را تحت تاثیر قرار می دهند، ایجاد می شود. درمان نگهدارنده، در این بیماری شامل تزریقات خون منظم است به نحوی که سطح هموگلوبین پیش از تزریق بین 9-10/5 گرم بردسی لیترحفظ گردد. در موارد خاص طحال برداری به باقیماندن هموگلوبین در این سطح کمک می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثرات طحال برداری روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی طحال برداری شده در بخش تحقیقات و مطالعات تالاسمی مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش شبه تجربی 25 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و اینتر مدیا (21 مورد ماژور و 4 مورد بینابینی) تحت عمل کامل طحال برداری قرار گرفتند و مطالعه یکسال قبل از طحال برداری تا چهار سال پس از طحال برداری از نظر میزان نیاز به تزریق خون و فواصل تزریقات خون در این بیماران ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف اطلاعات از محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل اطلاعات از آماری آزمون تی استفاده شد.
  یافته ها
  در این بیماران مصرف خون سالیانه از 246/12±77/06 میلی لیتر در کیلوگرم به 132±96/53 میلی لیتر در کیلوگرم کاهش داشت
 • مسعود دهدشتیان، محمدصادق بیات، علی معماری صفحه 449
  هدف
  هیپوترمی نوزادی یکی از مشکلات پزشکی شایع در کشورهای در حال توسعه است. این عارضه یک اختلال قابل توجه دوره پری ناتال بوده که می تواند با افزایش مرگ و میر نوزادان همراه باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی هیپوترمی نوزادی و فاکتورهای خطر در ارتباط با آن بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی - توصیفی طی یک دوره 12 ماهه از فروردین تا اسفند 1382 روی 1871 نوزاد در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز انجام شد. در این پژوهش درجه حرارت زیر بغل در ساعت های مختلف اولین 24 ساعت زندگی به طور تصادفی ثبت شد. در این مطالعه ارتباط وزن تولد، جنس، روش زایمان، تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد، استحمام نوزاد، فصل و درجه حرارت اتاق با فراوانی هیپوترمی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که 48/7 درصد نوزادان هیپوترم بودند. استرس سرما در 8/72 و هیپوترمی متوسط در 2/27 درصد آنها دیده شد. هیپوترمی شدید در هیچ یک از از نوزادان دیده نشد. بیشترین فراوانی هیپوترمی در ساعات 20-15 بعد از تولد بود فراوانی هیپوترمی در نوزادان کم وزن 7/25 درصد بود. تغذیه با شیر مادر در 7/65 درصد نوزادان در اولین ساعت تولد انجام شد که 9/37 درصد نوزادان هیپوترم به این گروه تعلق داشت. نحوه زایمان، جنسیت، فصل تولد به، حمام شدن تاثیری بر فراوانی هیپوترمی نداشت. فراوانی هیپوترمی نوزادی در زمستان و تابستان تفاوت نداشت. وزن کم موقع تولد و تغذیه بعد از اولین ساعت تولد با هیپوترمی نوزادی ارتباط معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  هیپوترمی نوزادی می تواند ناشی از نداشتن آگاهی و حساسیت پرسنل به این مشکل، برقرار نکردن زنجیره گرمایی کافی و تاخیر در تغذیه با شیر مادر باشد.
 • مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی عصاره زادگان، مرتضی حقیری زاده، خدامراد زندیان، رضا نوروزکوه نژاد صفحه 455
  هدف
  بیمارن تالاسمی بدلیل دریافت مکرر و طولانی مدت خون و فرآورده های خونی، در معرض آلودگی به هپاتیت های ویروسی نظیرهپاتیت B، هپاتیت C و همچنین ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) بوده و امروزه یکی از مشکلات مهم بهداشتی این بیماران کنترل و کاهش آلودگی به این ویروس ها است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع شاخص های مولکولی هپاتیت B (HBV DNA)، هپاتیت C (HCV RNA) و HIV (HIVRNA) در میان بیماران تالاسمی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه انجام شده مطالعه ای توصیفی از نوع مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه 206 بیمار مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز هموگلوبینوپاتی و تالاسمی بیمارستان شفا اهواز از مهرماه 1384 تا اسفندماه 1385 می باشد. اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشات سرولوژیک HBsAg، Anti-HCV و Anti-HIV به روش الایزا از پرونده های بیماران استخراج شد. بر روی نمونه های سرمی جمع آوری شده به کمک پرایمرهای اختصاصی برای ناحیه Core آزمایش شناسایی HBV DNA به روش PCR و با پرایمرهای اختصاصی ناحیه ژنی 5 -UTR و gag به ترتیب آزمایش شناسایی HCV RNA و HIV RNA به روش RT PCR انجام گردید. آنالیز آماری نتایج آزمایشات توسط تست chi-square انجام گردید.(001/0 P<)
  یافته ها
  از 206 بیمار مبتلا به تالاسمی 97 نفر (1/47درصد) مرد و 109 نفر (9/52درصد) زن بودند. محدوده سنی بیماران بین 2 تا 34 سال و میانگین سنی آنها 42/6± 16 سال بود. میزان شیوع HCV RNA در جمعیت مورد مطالعه 3/22درصد (206/46،95درصد CI:17.1-28.5) بود، در حالیکه هیچ یک از بیماران HBV DNA و HIV RNA مثبت نبودند. به طور معنی داری میانگین سنی بیماران HCV RNA مثبت بیشتر از بیمارانHCV RNA منفی بود (001/0 P<).
  همچنین میان شیوع HCV RNA مثبت و طول مدت در یافت خون و تعداد دفعات خون ارتباط معنی داری وجود داشت (به ترتیب (001/0 P< و 01/0
 • علیرضا سرکاکی، اردشیر ارضی، نسرین عاقل، زهرا نظری، حسین اقدس وطن خواه، لاله ارضی صفحه 463
  هدف
  در این مطالعه، اثر تجویز خوراکی دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی دانه انگور بر حافظه موشهای کوچک آزمایشگاهی جوان و پیر در دستگاه اجتنابی غیر فعال مورد تحقیق قرار گرفت.
  روش بررسی
  تعداد 80 سر موش کوچک ازمایشگاهی جوان (40 سر 4-3 ماهه) و پیر (40 سر 15 ماهه) نژاد N-MRI بطور تصادفی به 8 گروه 10 تایی تقسیم شدند. سه گروه جوان و سه گروه پیر هر کدام به ترتیب برای مدت 30 روز و هر روز یکبار مقادیر 100، 200 و 400 mg/10ml/kg عصاره هیدروالکلی دانه انگور) و دو گروه دیگر پیر و جوان هرکدام به مدت 30 روز و روزی یکبار مقدار 10میلی لیتر در کیلوگرم آب مقطر دریافت نمودند. در هرگروه یک روز بعد از آخرین تجویز حیوانات با دستگاه آموزش اجتنابی غیر فعال آشنا شدند. روز دوم زمان تاخیر قدم گذاری حیوانات بدون اعمال شوک الکتریکی اندازه گیری شد. روز سوم زمان تاخیر قدم گذاری اندازهگیری شد و بلافاصله پس از قدم گذاری روی کف جعبه آموزش به کف پای حیوانات شوک الکتریکی اعمال گردید. روز چهارم زمان تاخیر قدم گذاری حیوانات به کف سیمی جعبه آموزش بدون دریافت شوک به عنوان آزمون حافظه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین زمان تاخیر قدم گذاری حیوانات هر گروه در روز چهارم در مقایسه با روز دوم همان گروه، در تمامی گروه های جوان و پیر به صورت معناداری طولانی تر شد (05/0 P<). میانگین زمان تاخیر قدم گذاری در آزمون حافظه (روز چهارم) سه گروه جوان دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل جوان اختلاف معناداری نداشت. در حالیکه در سه گروه پیر دریافت کننده همان دوزهای عصاره نسبت به گروه کنترل پیر اختلاف معناداری داشت(05/0 P<).
  نتیجه گیری
  در گروه های پیر به علت تولید افزایشی مواد اکسیدانی در مغز با افزایش سن، تجویز عصاره دانه انگور توانسته است این مواد راخنثا و حذف نموده و از مرگ سلولی جلوگیری و موجب بهبود حافظه آنها گردد، ولی در گروه های جوان احتمالا به دلیل مقدار کم مواد اکسیدانی تولید شده، اثر قابل ملاحظه ای نداشت.
 • محمدعلی عصاره زادگان، قدرت الله شاکری نژاد، رضا نوروزی راد، اکرم امینی صفحه 471
  هدف
  شناسایی ژنوتایپ ویروس آلوده کننده بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت C برای بررسی جنبه های مختلف عفونت HCV از جمله اپیدمیولوژی، پاتوژنز و پاسخ به در مان های ضد ویروسی، مفید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع هر یک از ژنوتایپها و تعیین ژنوتایپ غالب در استان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و ویروس هپاتیت C در 208 بیمار (188 مرد و 92 زن؛ میانگین سن 2/9± 33 سال) مبتلا به عفونت هپاتیت C در استان خوزستان با روش Type-specific Multiplex nested-PCR تعیین ژنوتایپ گردیدند.
  یافته ها
  توزیع فراوانی ژنوتایپ های HCV در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب ژنوتایپ 1a 4/46درصد (280/130)، 1b 1/16درصد(280/45)، 3a 4/35درصد (280/99) و 1a+1b 1/2درصد (280/6) بود. شایان توجه است که در میان جمعیت مورد مطالعه ژنوتایپ های 2a و 2b شناسایی نگردید. همچنین ارتباط معنی داری بین نوع ژنوتایپ و گروه های سنی و یا جنس نیز مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش به روشنی نشان می دهد که ژنوتایپ 1a شایعترین ژنوتایپ در استان خوزستان است.
 • مظفر سرافراز، سهیلا نیک اخلاق، علی قاضی پور، نادر صاکی پور، خشایار احمدی صفحه 479
  هدف
  سرطان حنجره از شایعترین بدخیم های سر و گردن به شمار می آید که بسته به منطقه جغرافیائی و ریسک فاکتورهای آن دارای شیوع متفاوتی است. این بیماری اصولا بیماری مردان مسن بالای 45 سال محسوب شده و در سنین کمتر از 45 سالگی نادر است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای سرطان حنجره در بیماران زیر سن 45 سال و بالای 45 سال و عوامل مؤثر در بروز این بیماری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت موردی شاهدی انجام گرفت و اطلاعات 116 بیمار در فاصله سالهای 1378 تا 1382مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 116 بیمار با تشخیص سرطان بدخیم حنجره مورد مطالعه قرارگرفتند که 91 نفر آنها (4/78 درصد) بالای 45 سال(81 نفر مذکر) و 25 نفر زیر 45 سال (19 نفر مذکر) بودند. در مطالعه حاضر پس از بررسی ریسک فاکتورهای مختلف، تنها چهار مورد سابقه مثبت خانوادگی، وجود رفلاکس ثابت شده، مصرف تریاک و مواد مخدر و سابقه کار در محیط های صنعتی بیش از 15 سال ارتباط آنها با افراد مسن بالای 45 سال و به لحاظ آماری معنادار بودند(05/0
 • علی قاضی پور، مظفر سرافراز، خشایار احمدی، حمدالله محمدی صفحه 485
  هدف
  سرطان حنجره از شایعترین بدخیم های سر و گردن به شمار می آید که بسته به منطقه جغرافیائی و ریسک فاکتورهای آن دارای شیوع متفاوتی است. این بیماری اصولا بیماری مردان مسن بالای 45 سال محسوب شده و در سنین کمتر از 45 سالگی نادر است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای سرطان حنجره در بیماران زیر سن 45 سال و بالای 45 سال و عوامل مؤثر در بروز این بیماری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت موردی شاهدی انجام گرفت و اطلاعات 116 بیمار در فاصله سالهای 1378 تا 1382مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 116 بیمار با تشخیص سرطان بدخیم حنجره مورد مطالعه قرارگرفتند که 91 نفر آنها (4/78 درصد) بالای 45 سال(81 نفر مذکر) و 25 نفر زیر 45 سال (19 نفر مذکر) بودند. در مطالعه حاضر پس از بررسی ریسک فاکتورهای مختلف، تنها چهار مورد سابقه مثبت خانوادگی، وجود رفلاکس ثابت شده، مصرف تریاک و مواد مخدر و سابقه کار در محیط های صنعتی بیش از 15 سال ارتباط آنها با افراد مسن بالای 45 سال و به لحاظ آماری معنادار بودند(05/0P
 • محمد فکور، عبدالحسین مهدی نسب صفحه 490
  هدف
  شکستگی تالوس یک شکستگی نسبتا نادر است که مقاله حاضر سعی کرده با بررسی پرونده بیماران بستری بیمارستان امام خمینی اهواز وضعیت اپیدمیولوژیک آنها را بررسی کند
  روش بررسی
  در این مطالعه گذشته نگر توصیفی پروندهء حدود27182 پرونده بیمار بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی اهواز طی ده سال بین سالهای 84-74 از نظر شکستگی گردن تالوس بررسی نموده و اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع،مکانیسم و ضایعات همراه،نوع درمان بکاررفته استخراج گریده است.
  یافته ها
  28 شکستگی گردن تالوس در 27 بیمار اتفاق افتاده بود که 25 مورد (89درصد) در مردان و 3 مورد (11درصد) در زنان، شکل دوطرفه یک مورد در دختر 17 ساله واقع شده بود. سن متوسط بیماران 31 سال (59-17) و سمت راست در 17 (61درصد) و سمت چپ 11 (39درصد). شایعترین مکانیسم شکستگی در این بیماران به ترتیب تصادف و سیله نقلیه (6/53درصد)، سقوط از ارتقاع (1/32درصد)، سرخوردن با موتور سیکلت (7/10درصد)، اصابت گلوله (6/3درصد) شایعترین تایپ براساس تقسیم بندی مدیفیه شده (Kelly، Canale) Hawkins: (15) تایپ II (7/35درصد)، تایپ III (2/32درصد)، تایپ I (4/21درصد)، تایپ IV (7/10درصد). در 4 مورد شکستگی باز (3/14درصد) و 19 مورد (68درصد) شکستگی دیگری نیز همراه خود داشته اند که شایعترین شکستگی همراه شکستگی مدیال مالئول با 12 مورد (43درصد) بوده است و بعد کالکانئوم 3/14درصد و 2 مورد با فلج عصب تی بیا خلفی و یک مورد با فلج عصب پرونه آل همراه با شکستگی باز گردن تالوس تایپ IIIبوده است. در 68درصد موارد درمان شکستگی با جااندازی باز با یا بدون بکاربردن فیکساسیون داخلی و 6/28درصد موارد با جااندازی بسته و گچ گیری و یک مورد با شکستگی استخوانی به پاشنه درمان شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع 14 در ده هزار شکستگی گردن تالوس دربین بیماران بستری دربخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی طی ده سال (28 مورد در بیست هزار پرونده) این شکستگی از شیوع پائینی برخوردار می باشد. نسبت مردان به زنان در بررسی ما (8/1)، شایعترین مکانیسم گزارش شده درپرونده ها تصادف با وسیله نقلیه و سپس سقوط از ارتقاع می باشد؛ شایعترین تایپ شکستگی تایپ II و بیشترین شکستگی همراه قوزک داخلی می باشد که با گزارشات انجام شده قبلی همخوانی دارد. ولی یک مورد فلج عصب پرونه آل دربین بیماران دیده شده که گزارشی از آن تاکنون نشده است.
 • حمید گله داری، مهناز بابااحمدی، بهناز اندشتی، محمد پدرام، خدامراد زندیان صفحه 496
  هدف
  کاهش سنتز هموگلوبین از ویژگی های بتا تالاسمی می باشد. تا کنون بیش از 200 جهش در ژن کد کننده بتا گلوبین شناسایی شده است. بتا تالاسمی از بیماری های تک ژنی رایج در جهان و رایج ترین بیماری ارثی در ایران محسوب می شود. با توجه به جمعیت چند قومیتی ایران، انتظار می رود طیف وسیعی از موتاسیون ها در این کشور وجود داشته باشد. فراوانی ژنی بتا تالاسمی در ایران بالا بوده و از نظر نوع نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای بین مناطق مختلف وجود دارد. به همین دلیل لازم است تا فراوانی و انتشار جهش ها در قسمت های مختلف کشور تعیین شود.
  روش بررسی
  پس از جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری از 202 بیمار بتا تالاسمی ماژور، DNA ژنومی از خون آنها استخراج و پس از تکثیر ژن بتاگلوبین با پرایمرهای تخصصی، طول کامل ژن تعیین توالی شد.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصل از تعیین توالی، جمعا 29 نوع جهش در 404 آلل بررسی شده تشخیص داده شد که جهش IVSII-1(G>A) با 3/21درصد فراوانی شایعترین جهش در این بررسی می باشد و جهش های IVSI-110(G>A) با 8/17درصد، جهش cd36/37(-T) با 16درصد، جهش IVSI-5(G>C) با 9/6درصد و جهش cd5(-CT) با 2/5درصد به ترتیب جهش های شایع بعدی بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهش های بتاتالاسمی در جمعیت استان خوزستان تنوع و توزیع گسترده ای دارند و این نتایج در تشخیص های پیش از تولد و برنامه های غربالگری کاربرد بسیاری خواهد داشت.
 • عبدالحسن طلایی زاده، محمدحسین سرمست شوشتری، نرگس انصاری آصفه صفحه 502
  هدف
  سرطان پستان شایعترین سرطان را در میان در تمام جهان و از جمله کشور ما می باشد و دومین علت مرگ و میر ناشی از بدخیمی را تشکیل می دهد. در مطالعاتی که تاکنون در ایران انجام شده بسیاری از افراد با سرطان پستان در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه می کنند و فاصله زمانی علامت دار شدن افراد و مراجعه به پزشک طولانی می باشد. این موضوع ما را به این فکر انداخت که اگر زنان کشور ما در مورد سرطان پستان و معاینه شخصی پستان1 آگاهی می داشتند نباید چنین اتفاقی می افتاد. در این مطالعه سعی شده میزان آگاهی زنان شهر اهواز در مورد BSE که نشان دهنده پایه ای ترین اطلاعات افراد نسبت به سرطان پستان و روش های تشخیصی زود هنگام آن است مورد ارزیابی قرار گیرد.
  روش بررسی
  مطالعه به روش مقطعی توصیفی و نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. 400 نفر از زنان مراجعه کننده به 10 مرکز بهداشت شهری در مناطق مختلف شهر اهواز به پرسش های موجود در پرسشنامه ای که شامل 14 مورد بود پاسخ دادند و بعد از جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات موجود در آنها توسط نرم افراز SPSS به روش کای 2 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  3/32درصد افراد مورد پژوهش هیچ آگاهی در مورد BSE نداشتند، 8/41درصد از آنها آگاهی در سطح پایین و 26درصد آگاهی در سطح بالا داشتند. بین سن، سطح درآمد، سطح تحصیلات و میزان آگاهی ارتباط قوی وجود داشت. اما تاهل ارتباطی با میزان آگاهی نداشت. افرادی که به صورت منظم به مراکز بهداشتی مراجعه می کردند و آنهایی که در مورد BSE آموزش دیده بودند آگاهی بالاتری داشتند، اما سابقه خانوادگی سرطان پستان و یا سابقه شخصی بیماری پستان روی افزایش میزان آگاهی افراد تاثیری نگذاشته بود.
  بحث: اکثریت زنان شهر اهوازی در مورد BSE اصلا آگاهی نداشتند و یا این که آگاهی آنها در سطح پایین بود و این نشان دهنده عدم وجود یک برنامه غربالگری جامع و اجرای آن در مورد سرطان پستان در منطقه ما می باشد امید می رود با ایجاد و اجرای طرح های وسیع آموزشی و ترغیب زنان به BSE منظم و تشخیص زودرس این بیماری از مرگ و میر و عوارض وابسته به سرطان پستان در جامعه کاسته شود
 • صدری وزیری، عبدالحسین مهدی نسب، مازیار بهاء الدین صفحه 513
  هدف
  التهاب غلاف کف پا شایعترین علت درد، در قسمت تحتانی پاشنه می باشد. درد و ناراحتی در اثر این مشکل می تواند باعث تاثیرات اساسی بر حرکت فیزیکی فرد شود. روش های درمانی بسیاری از جمله: استراحت، پرهیز از فعالیت های تشدید کننده، استفاده از ارتوز، ورزشهای تقویتی و کششی استفاده از داروهای ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی در دسترس می باشد که اثرات درمانی متفاوتی دارند. در این مطالعه ما برای اولین بار اورتز گوه از سمت داخل پاشنه را معرفی کرده و اثرات آنرا در کاهش یا رفع درد بررسی کردیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه 50 بیمار با تشخیص التهاب غلاف کف پا و درد پاشنه که به درمانگاه و کلینیک ارتوپدی مراجعه نموده بودند تحت معاینه قرار گرفتند و مشخصات آنها شامل سن، جنس، میزان فعالیت محل درد، وضعیت قوس کف پا، وزن و قد و وجود خار پاشنه در رادیوگرافی در پرسشنامه ثبت شد. بیمارانی از درد پاشنه که بدون بیماری زمینه ای قبلی بودند و در رادیوگرافی آنها بیماری استخوانی (تومر- کیست...) دیده نشد و نسبت به درمانهای رایج جواب نداده بودند وارد مطالعه شدند. برای این بیماران گوه در سمت داخل پاشنه با قاعده 5 میلی متر تجویز شد و بیماران این ارتوز را در زمان تحمل وزن استفاده می کردند. در طی انجام مطالعه از هیچ درمان دیگری استفاده نمی شد. مدت زمان پی گیری بیماران 6 ماه بود و جهت ارزیابی پاسخ به بیماران از مقیاس AHS1 استفاده شد.
  یافته ها
  بیماران مورد بررسی 32 نفر زن (64درصد) و 18 نفر مرد(36 درصد) بودند. متوسط سنی بیماران 2/42 سال با محدوده 70-18 سال بود. براساس امتیاز AHS، 41 مورد (82 درصد) کاهش درد را ذکر کرده و 9 مورد دیگر (18درصد) تغییری در میزان درد نداشتند.(05/0 P
 • ناهید خواجه موگهی، سیما ناظمی صفحه 519
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی علایم اختلال استرس پس از ضربه، سه ماه پس از بمب گذاری در اهواز در بین کودکان مهد کودکی زیر 6 که در شعاع 500 متری قرار داشته اند سال انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه کودکانی که در تنها مهد کودک واقع در شعاع 500 متری محل بمب گذاری واقع شده بود می باشد. پرسشنامه PTSD برای افراد زیر 15 سال در اختیار تمام 100 از والدین آنها قرار گرفت و تنها 62 پرسشنامه تکمیل شده برگردانده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss وباروش های آماری ناپرامتریک و توصیفی تحلیل شد.
  یافته ها
  در بررسی نتایج، 9/62 درصد درجاتی از علایم PTSD را نشان دادند. در این مطالعه میزان علایم PTSD در جمعیت نمونه به ترتیب تجربه مجدد 4/19 درصد، افزایش برانگیختگی 5/14 درصد و رفتارهای اجتنابی 7/9 درصد بود. همچنین فراوانی علامت تجربه مجدد و شدت علامت اجتناب در آنها بیشتر از علائم دیگر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که درصد قابل توجهی از کودکان پیش دبستانی که در نزدیک ترین فاصله از محل بمب گذاری قرار داشته اند علائم PTSD را نشان داده اند. بنابراین نتایج مطالعه لزوم توجه و اقدامات سریع و به موقع مراقبین بهداشت روانی پس از بروز چنین حوادثی، جهت پیشگیری از مشکلات بعدی کودکان را پیشنهاد می نماید
 • محمدعلی امام هادی، مهرداد بخشایش کرم، محمدرضا مسجدی صفحه 525
  هدف
  آزبست از عوامل مهم ایجاد پنوموکونیوز شغلی است. مقالات متعدد به نقش سیگار در تشدید ضایعات ریوی در کارگران در معرض تماس با آزبست اشاره دارد. با توجه به آنکه HRCT1 روشی مناسب در بررسی ضایعات شغلی ناشی از استنشاق الیاف آزبست است، این تحقیق با انجام HRCT به بررسی تاثیر سیگار در تشدید عوارض رادیولوژیک ریوی کارگران در معرض تماس با آزبست می پردازد.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر در بهمن ماه سال1381 بر روی کارگران شاغل در معدن و کارخانه آزبست کریزوتایل حاجات از توابع شهرستان نهبندان بیرجند(استان خراسان) صورت گرفت. 56 کارگر از قسمت های مختلف معدن و کارخانه آزبست، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه سیگاری (25 نفر) و غیرسیگاری (31 نفر) قرار گرفتند. میزان دوز آزبست در محدوده تنفسی کارگران تعیین شد و سپس کارگران انتخاب شده، تحت HRCT قرارگرفتند. HRCT توسط سه متخصص، ابتدا جداگانه و سپس در مشورت با یکدیگر، قرائت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که متوسط میزان دوز آزبست کریزوتایل در محدوده تنفسی کارگران f/ml 75/39 بود (دوز استاندارد جهت آزبست کریزوتایل TLV= 0.5 f/ml). یافته های HRCT مؤید درگیری نسج ریه در 23 نفر در گروه سیگاری ها و 16 نفر در گروه غیرسیگاری ها) به اشکال مختلف، درگیری راه های هوائی کوچک در 3 نفر از گروه سیگاری ها و درگیری پرده جنب در 16 نفر در گروه سیگاری ها و 14 نفر در گروه غیرسیگاری ها بود. اختلاف معناداری بین دو گروه در درگیری نسج ریه وجود داشت(01/0>P).
  نتیجه گیری
  اختلاف معنادار بین یافته های HRCT ریوی در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری ها نشان دهنده آن است که سیگار بطور قابل توجهی موجب افزایش و تشدید ضایعات نسجی ریه ناشی از آزبست می شود. این خطر به حدی است که در مقادیر کم استعمال سیگار نیز، ضایعات ریوی شدیدی بوجود می آید.
 • گزارش موردی
 • حسن آبشیرینی، اعظم فضلی پور صفحه 533
  آسپیراسیون جسم خارجی (FBA)1 از مشکلات شایع و گاه تهدید کننده حیات در میان کودکان و در گروه های سنی بالاتر می باشد. بیشترین میزان بروز (FBA) در طی سال دوم در کودکان و دهه ششم زندگی در بزرگسالان می باشد. شایعترین جسم آسپیره شده توسط کودکان آجیل است. علائم ناشی از آسپیراسیون می تواند به صورت خفگی، سرفه و یا سیانوز باشد. اگر چه در مواردی ممکن است بیماران هیچگونه علامتی نداشته باشند، ولی شرح حال دقیق و مثبت حتی بدون علائم بالینی باید پزشک را به آسپیراسیون جسم خارجی مشکوک نماید. مداخله رادیولوژی گرچه در بعضی مواقع طبیعی است اما به تشخیص کمک نموده و باید در تمام موارد مشکوک به FBA انجام گردد. تشخیص قطعی FBA از طریق اندوسکوپی است و برای جلوگیری از عوارض و احیانا مرگ ومیر، خارج کردن به هنگام جسم خارجی امری حیاتی و ضروری است. بیشتر عوارض ناشی از تاخیر در تشخیص و درمان است و تشخیص زودرس با عوارض کمتری همراه است. عوارض بالقوه FBA شامل پنومومدیاستن، پنوموتوراکس، اتلکتازی، برونشکتازی، آبسه ریه و پنومونی عود کننده می باشد. اکثر این عوارض در کسانی که مشکل آنها دیر تشخیص داده شده است، غیر قابل برگشت می باشد. پیشرفت تکنولوژی اندوسکوپیک و کاربرد بالینی آن سبب شده که اکثر اجسام خارجی بدون ایجاد عارضه از دستگاه تنفسی خارج شوند. برداشتن جسم خارجی از طریق اندوسکوپی رژید روش ارجح درمان است، اما در موارد خاص ممکن است نیاز به اقدام جراحی جهت در آوردن جسم خارجی باشد. در این گزارش به مطالعه یک دختر 12 ساله با آسپیراسیون استخوان مرغ تشخیص داده نشده که علیرغم دارا بودن علائم آسپیراسیون جسم خارجی، پاسخ به درمان نداده و دچار آبسه ریه شده بود، پرداخته می شود.
 • احمد شمسی زاده حیاط داودی، سیدمهدی منجم زاده صفحه 539
  تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو بیماری حاد ویروسی است که از طریق کنه به انسان منتقل می شود. سایر راه های انتقال، تماس با خون و بافت های دام ها و ندرتا تماس های بیمارستانی می باشد. از آنجا که این بیماری از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام است، در کسانی که از نظر حرفه ای با دام سروکار دارند، مانند دامداران و کارکنان کشتارگاه ها بیشتر شایع می باشد. کودکان به ندرت به این بیماری مبتلا می شوند و ابتلا کودکان، بیشتر در ضمن همه گیری های خانوادگی است. در این گزارش، دو کودک 11 و 12 ساله ساکن اهواز که به دنبال گزش مشکوک کنه دچار علایم تب، کاهش سطح هوشیاری و خونریزی شده بودند، معرفی می گردند. هر دو کودک بعد از شک به تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو، تحت درمان با ریباویرین خوراکی به مدت 10 روز قرار گرفتند و با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شدند. در بررسی های سرم شناسی، آنتی بادی از نوع IgM و IgG برعلیه تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در هر دو بیمار مثبت بود. اگر چه تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو بیماری نادری در کودکان می باشد، اما با در نظر گرفتن مرگ و میر بالای آن، در هر کودکی که با علایم تب، کاهش سطح هوشیاری و اختلالات خونریزی دهنده مراجعه می نماید باید به این بیماری مشکوک شد و در صورت لزوم درمان مناسب ضد ویروسی شروع گردد.
 • محمد نعیمی، علیرضا بیرجندی، بابک گنجه ای فر، هما سبزواری صفحه 543
  مقدمه
  هدف مطالعه حاضر برتری روش اندوسکوپی ترانس نازال، ترانس اسفنوئید به روش جراحی ترانس کرانیال برای جراحی تومور هیپوفیز.
  روش بررسی
  طی فروردین 1384 الی شهریور 1385 تعداد 11 بیمار با تشخیص آدنوم هبپوفیز تحت عمل مشترک توسط جراحان اعصاب و گوش و حلق و بینی قرار گرفتند. ویژگی های مورد بررسی شامل سن، جنس، علت مراجعه، یافته های هورمونال، تصویر برداری و عملکرد بینایی و عوارض احتمالی بودند. در تمامی بیماران تشخیص بالینی بر اساس گزارش پاتولوژی تایید شد.
  یافته ها
  11 بیمار (7 زن و 4 مرد) تحت عمل آندوسکوپیک ترانس نازال ترانس اسفنوئید قرار گرفتند. سن متوسط بیماران 8/40 سال بود. بیماران بین 3 تا 12 ماه پیگیری شدند. 2 بیمار زن کوشینگ و 3 بیمار زن پرولاکتینومای مقاوم به درمان طبی داشتند. 6 بیمار دیگر آدنوم غیر فانکشنال داشتند. در 2 بیمار میکروآدنوم و در 9 بیمار ماکروآدنوم تشخیص داده شد. اختلال دید در 9 بیمار قبل از عمل وجود داشت. عوارض عمده بعد از عمل مشاهده نشد. تنها 2 بیمار دچار دیابت بی مزه و یک بیمار دچار نشت مایع مغزی نخاعی شدند که با درمان طبی بهبود یافتند.
  نتیجه گیری
  روش آندوسکوپیک ترانس نازال ترانس اسفنوئید روش دسترسی انتخابی به پاتولوژی های ناحیه سلا معرفی شده است. مزایای این رویکرد شامل مشاهده آسان وسایل در مسیر عبور آنها از بینی، کاهش زمان جراحی و ناراحتی اندک بیمار بعد ازعمل می باشد. وجود آناتومی مناسب تنها در یک سمت بینی کافی است. عوارض بعد از عمل نیز اندک می باشد. این روش یک روش مو ثر و ایمن در جراحی آدنوم های هیپوفیز بوده و استفاده از آن توصیه می شود.
 • صفحه 549
|
 • Mirbehbahani N., Behnampoor N., Akhavanmahdavi A Page 445
  Thalassemia, a one group of hereditary anemia, is created by mutation of hemoglobin genomes. Management is possible with regular transfusion with pre-transfusion hemoglobin remaining within 9-10.5g/dl range. In specific cases splenectomy helps hemoglobin to remain within this range. The aim of this study was to assess the effect of splenectomy on the need for transfusion as well as on other important hematological indexes among these patients. In this study 25 major and intermediate splenectomized thalassemia patients (21 major and 4 intermediate) were studied. The need for and the interval between transfusion one year before and 4 years after splenectomy were assessed. Analysis of data was made by use of spss 11.5 and T Test.Transfusion of packed red blood cells was reduced from 246.12 ± 77.06 ml/kg/year before splenectomy to 132 ± 96.53 ml/kg/year after splenectomy (P>0.0001). Mean hemoglobin level was 5.6±0.16 g/dl before splenctomy which was raised to 10.4±0.87 g/dl after splenectomy. The mean of transfusion rate was reduced from 18.1 times/year before splenectomy to 12.86 times/year. Complication observed in two cases. This study establishes a definite place for splenectomy in both intermediate and major -thalassemia.
 • Dehdashtian M., Beyat (Ms), Memari A Page 449
  Neonatal hypothermia is a frequent medical problem in low socioeconomic Countries. It is a significant perinatal problem contributes to increase morbidity and mortality. The goal of this study was to determine the frequency of neonatal hypothermia and associated risk factors. A cross-sectional and randomized study of neonatal hypothermia was performed on 1871 newborns delivered during 12 months period, form October 2002 to September 2003, at Imam Khomeini hospital of Ahvaz. Auxiliary temperature measurement was made during the first 24 hours period after birth randomly.The study showed that 7.48 % of the newborns were hypothermic. Cold stress and moderate hypothermia occurred in 72.8 and 27.2 % of newborns respectively. Severe hypothermia was not detected in any of them. The most frequency of hypothermia occurred during 15-20 hours after birth. The frequency of hypothermia in low birth weight infants was 25.7 % (P<0.05). Breast feeding was performed in 65.7 % of infants in first hour of life and 37.9 % of hypothermic infants belong to this group (P<0.05). Route of delivery, seasons, gender and bathing did not affect the frequency of hypothermia. No significant differences in the frequency of hypothermia between Winter and Summer seasons were recorded. the finding of this study demonstrated that low-birth weight and feeding after first hour of life was significantly associated with neonatal hypothermia. It is essential that adequate training of care taking staff on these findings will be useful in prevention of this phenomenon
 • Ghafourian Boroujerdnia M., Assarehzadegan Ma, Haghirizadeh Rodany M., Zandian Kh, Noroozkohnejad R Page 455
  Since thalassemic patients receive continuously blood and its products, they are in high risk to acquiring various transfusion-transmitted viral infections, such as hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), human immunodeficiency (HIV). Nowadays, one of the major hygienic problems in thalassemic patients is to reduce and control these viral infections effectively. The aim of this study was to determine the prevalence of HBV DNA, HCV RNA, and HIV RNA among thalassemic patients. A descriptive cross-sectional study was conducted on 206 thalassemic patients referred to the Hemoglubinopathy and Thalassemia Center of Ahvaz Shapha Hospital during October 2005 to February 2006. Demography data and results of HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV serologic tests were collected from the patients, files at hospital. HBV DNA was detected with specific set of primer for core region. Furthermore HCV RNA and HIV RNA had been tested by using specific primers for 5´-UTR and gag regions, respectively. The results were analyzed using chi-square test.Out of 206 patients 97 (47.1%) and 109 (52.9%) were men and women respectively, with mean age of 16 ± 6.42 years. Forty six (22.3%, 95% CI: 17.1-28.5) individuals were positive for HCV RNA. Non of the patients were positive for HBV DNA and HIV RNA. There was significant positive relationship between prevalence of HCV RNA positivity with mean age (P<0.001), duration of blood transfusion (P<0.001), and number of transfusions (P<0.01). It can be concluded the incidence of HCV is rather high among thalassemia patients of Khuzestan province of Iran. More stringent and sensitive screening program of donated bloods in order to reduce the incidence of viral infections, specially HCV, is mandatory.
 • Arzi A., Sarkaki A., Aghel N., Nazari Z., Aghdas Vatankhah H., Arzi L Page 463
  Multiple lines of evidence demonstrated that increased brain oxidative stress is an important cause of Alzheimer’s disease. Due to high oxygen consumption, high level of poly unsaturated fatty acids (PUFA) and low content of natural antioxidants, brain cells are very sensitive to oxidative stress. Also, oxidative stress can damage muscarinic receptors that lead to memory impairment. Several studies have indicted that rich antioxidant regimen can inhibit oxidative stress and its related disorders.The aim of this study was to assess the effect of hydroalcoholic grape seed extract (GSE) on memory of young and aged mice using passive avoidance apparatus.
  Materials And Methods
  To achieve this objective, 80 male N-MRI mice were divided into eight groups (10 in each group). The first three groups in young (3-4 months) and aged (15 months) received 100, 200, 400 mg/kg IG extract, respectively and two remaining young and aged groups used as control groups which received 10 ml/kg ig. Of distilled water once daily for 30 days consecutively. One day after the last dose administration, passive avoidance test was performed, during consecutive 4 days. On the first day animals were made familiar to instrument. On second day step-down latency was measured. On the third day, after stepping-down, the animals were exposed to electroshock. On the fourth day, memory of step-down latency was measured for each group without any electroshock.The results showed that chronic oral administration of GSE, improves memory in all aged animal groups significantly. Our data suggest because of more oxidative agents are produced in aged brain tissue than young brain may cause neuronal apoptosis and thereby cognition impairment. So, GSE administration in aged subjects can remove oxidative products from their brain and improve memory.
 • Assarehzadegan Ma, Shakerinejad Gh, Norouzirad R., Amini A Page 471
  Identification of the infecting virus genotype has become relevant in the investigation of many aspects of HCV infection, including epidemiology, pathogenesis, and response to antiviral therapy. The aim of this study was to determine the prevalence of HCV genotypes in Khuzestan province. Two hundred and eighty patients (188 men and 92 women; mean age 33 ± 9.2 years) with chronic hepatitis C infection were included. Type-specific Multiplex nested-PCR for HCV genotyping was used.The genotypes 1a, 1b, 3a and 1a+1b were present in 46.4% (130), 16.1% (45), 35.4% (99) and 2.1% (6) of the patients, respectively. The genotypes 2a and 2b were not found in the study population. Furthermore, was no significant correlation was found among HCV genotype frequency with gender or age of the patients. The results of this study indicate that the dominant HCV genotype among hepatitis C patients living Khuzestan province is 1a.
 • Sarafraz M., Nik Akhlagh S., Ghazipour A., Saki N., Ahmadi Kh Page 479
  Laryngeal cancer is one of the most common malignancies in head and neck and it has different prevalence in various geographic areas in the world. Laryngeal cancer occurs almost in elderly men and rarely under forty five years of age. This study was undertaken with the aim to determine and compare risk factors in laryngeal malignancies in patients under and older than forty five years old. Patients and
  Methods
  This retrospective analytical study was conducted in Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery Department, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences from 1997 to 2003. The risk factors of laryngeal cancer (Familial history of head and neck malignancy, Positive past medical history of head and neck malignancy, Gastro-esophageal reflux, Smoking more than 20 Pack/Year, Opium dependency, Exposure to toxin agents and industrial environment more than 15 years, Alcohol, HPV, Radiation) and the most common site involvement (1.glottic, 2.supra-glottic, 3.sub-glottic) and finally most common complaint in these groups were investigated and were compared with each other.This study included 116 known cases of laryngeal malignancies with documented pathological report. Ninety one patients were older than forty five years (Mean ± SD: 59 ± 3.5) and twenty five patients under forty five years old (Mean ± SD: 33 ± 2.1). We found that opium dependency, positive family history, exposure to industrial environment over 15 years period and gastroesophageal reflux were associated more frequently in patients with less than forty five years old compared to other group with statistically significant findings.Although all two groups have no difference in histological type and site and location of laryngeal cancer, but it seems Familial history of head and neck malignancy, Gastro-esophageal reflux, Opium dependency and Exposure to toxin agents and industrial environment more than 15 years have significant effect in patients under forty five years old.
 • Ghazipour A., Sarafraz M., Ahmadi Kh, Mohammadi H Page 485
  The aim of this study was to evaluate alteration in nasal sensibility following rhinoplasty with open approach and compared it with the close approach. In this prospective study, 50 patients who underwent either open rhinoplasty using a V shape incision (n= 25) or closed approach (delivery approach) (n=25) were included. All patients underwent. Subjective questioning and objective testing of nasal sensibility using validated neurological Sensibility tests were obtained preoperatively and 3 weeks and 1 year after surgery. The match-paired student's t-test was used for statistical analysis.At 3 weeks after surgery, there was a subjective and significant objective alteration of sensibility in the area of skin supplied by the external nasal nerve (nasal tip and adjacent upper columella). This altered sensibility, however, recovered by 1 year after surgery.There are no differences in nasal sensibility post rhinoplasty with open and close approach in long term of 1 year. The recovery was thought to be due either to recovery of the external nasal nerve itself, or to collateral sprouting from the nerves supplying the adjacent areas of nasal skin.
 • Fakoor M., Mehdinassab Ah Page 490
  In spit of advances of our knowledge of bone biology, blood supply and surgical techniques, talus fracture, a rare condition, is one of the most problematic fractures of foot and ankle region is still associated with a high rate of complication. The aim of this study was to assess its prevalence in our region. Iam Khomeini Hospital Ahvaz, Iran over 10 years (during 995-2005). The demographic characn this retrospective study carried out on 20 000 in-patient files in the Orthopedic Department of Imteristics of patients suffering from talus fracture, as well as the type, cause and treatment options undertaken were also reviewed.Twenty eight of talar neck farctures were found in 27 patients. Twenty five cases (89%) in men and 3 cases (11%) in women. A bilateral case was found in a 17 years old female teenager. Mean age of the patients was 31 years and 17 cases (61%) occurred in the right side and 11 (39%) cases occurred in left side. Most common cause of talar neck fracture were vehicle accident (53.6%), fall from height (32.1%), motor bike slipping (10.7%) and gun shot injury (3.6%). The types of talus fracture, according to modified Hawkins classification were as following: Type 2 (35.7%), type 3 (32.2%), type 1 (21.4%), type 4 (10.7%). Four cases had open fractures (34.3%) and 19 (68%) cases had an extra fractures as well as talar neck fracture. The most common accompanying fracture was medial malolous fracture in 12 (43%) cases and calcaneous fracture in 2 (14.3%). Posterior tibialis nerve injury was found in two patients and peroneal nerve injury was found in one patient. Sixty eight % of patients were treated with open reduction with or without internal fixation and 28.6% of patients were treated with closed reduction and casting. One case was treated with applying skeletal traction to the calcaneous.Talar neck fracture is rare lesion with a male/female ratio of 8:1 in our region. The most common type of fracture is type 2 caused primarily by vehicle accidents and fall from height. The most common accompanying fracture was medial maleolous and calcaneous fractures. Peroneal nerve injury was not reported before in a review of article but found in one patient.
 • Galedari H., Babaahmadi M., Andashti B., Pedra M., Zandian Kh Page 496
  -thalassemia is characterized by reduced synthesis of the hemoglobin chain. Nowadays, more than 200 disease-causing mutations in globin gene have been identified. thalassemia is the commonest monogenic diseases worldwide and the most common hereditary disorder in Iran. Since the gene frequency of thalassemia is high and varies considerably in each region and due to multiethnic population in Khozestan province of Iran, it is expected that a vast spectrum of thalassemia mutations may be present in this region. Therefore it is necessary to determine the frequency and distribution of thalassemia mutations in different areas of the country. After collection of information and samples of 202 thalassemia major patients, genomic DNA from blood was extracted and after amplification of globin gene by specific primers, full length sequencing of globin gene was done by DNA sequencing. Twenty nine gene mutations were found in 404 studied alleles. Our results show that IVSII-1 (G>A) with a frequency of 21. 3% (86) represented the most common mutation. The descending frequency of other four mutations were: IVSI-110 (G>A) (17. 8%), CD36/37 (-T) (16%), IVSI-5 (G>C) (6. 9 %) and CD5 (-CT) (5. 2%د). Our findings indicate that the Khuzestan population has a wide variety of -thalassemia allelic distribution. These results can be used as a basis of prenatal diagnosis of thalassemia
 • Talaiezadeh Ah, Sarmast-Shoshtari Mh, Ansari-Asefeh N Page 502
  Breast cancer is the second leading cause of cancer deaths and the most common cancer, among women in all over the word. According to the studies, performed in Iran, many of women with breast cancer refer to physician in advanced stages and the time between call to physician and finding of symptoms, is prolonged. We believe, if women in Iran (more specifically Ahvazian women) have knowledge about breast self-examination (BSE) this scenario may not occur. The aim of this study was to assessment the knowledge about BSE among women higher than 18 years in Ahvaz. For this aim, a 14-item questionnaire was distributed among 400 women referring to 10 health care centers in different regions of Ahvaz. The responses were collected and analyzed with SPSS software. The results showed that 32.3 % of participated women had no information about BSE, 41.8% of them had little information, and just 26% of them had acceptable level of information. A significant association was found between knowledge about BSE with age, level of education, and income. However, no association was found between knowledge about BSE with marital status, positive family history of breast cancer and past history of breast diseases. Higher level knowledge about BSE was found among those given education about BSE and those who had regular visits to health care centers.the majority of Ahvazian women had little or no information about BSE and that the screening program in this region is not very succeful. It is hoped that educational programs on BSE and encouragement of women to visit health cenres before the age of 40 may help in early detection and reduce the morbidity and mortality associated with breast cancer.
 • Vaziri S., Mehdinasab Sa, Bahaaddin M Page 513
  Plantar fasciitis is one of the most common causes of heel pain which can have a dramatic impact on physical activity. Many treatment options including avoidance of potentially aggravating activities, stretching and strengthening exercise and NSAIDs have been used to treat this disorder. In this study we evaluate the efficacy of a new supportive heel wedge to treat heel pain in patients with plantar fasciitis. Fifty patients with heel pain unresponsive to traditional treatment entered the study. Their characteristics included age, sex, activity level, heel spur, location and severity of heel pain and BMI were evaluated. A medial wedge support designed by author with medial height of 5 mm was used in all of patients. The pain relief was assessed by ankle-hindfoot-scale over a 6 months period of follow up.Fifty patients (18 males, 32 females) with mean age of 42.2 (18-70 y) were evaluated. Pain reduction was observed in 82 % of patients and 18 % had no response. An excellent to good result was seen in women and patients with lighter work. Normal arc of the foot was seen in 44 and flexible flat foot in 6 patients, non had rigid foot. Medial heel wedge can be considered as a good modality and first option in treatment of heel pain. This orthoses is safe, cheap and easily available without known side effect. Pain relief was noted more in women and low body weight patients.
 • Khajehmougahi N., Nazemi S Page 519
  The purpose of the present study was to investigate the level of post–traumatic syndrome disease (PTSD) symptoms among children less than 6 years old, 3 months after the bomb explosion event in Ahvaz city at 2005(1384).
  Method
  In this cross-sectional study, the subjects included all the children attending in the only kindergarten located with the 500 m radius from the bomb explosion area. Although the questionnaires were given to the parents of 100 children, only 62 questionnaires were completed. The data were analyzed through the spss software with non-parametric statistical Procedure.The results showed that 62.97% of children were diagnosed to have difference degrees of PTSD symptoms. These symptoms included re-experience (19.4%), hyper-arousal (14.5%) and avoidance (99.7%). Re-experience showed to have the higher frequency and the most severe symptom was avoidance.The present study showed that a noticeable percentage of pre-school children in the nearest kindergarten to the bombing area had some degrees of PTSD symptoms. Furthermore, this study suggests that appropriate psychological support is needed to be given to people, especially in children, who experience similar events.
 • Emamhadi M. A, Bakhshayeshkaram M., Masjed M Page 525
  Asbestos is one of the most important factors in pneumoconiosis. A number of articles point to the role of smoking on intensifying pulmonary changes due to asbestos. High Resonance Computerized Tomography (HRCT) has been advocated as a suitable method for evaluation of pulmonary changes in occupational-exposure to asbestos. The aim of this study was to evaluate the effect of smoking on intensity of pulmonary radiological changes among asbestos workers using HRCT. This study was performed in Nov 2002 among 56 Hajat Chrysotile Asbestos Factory and mine workers located in Nehbandan-Brigand- Khorasan province. The workers were randomly chosen and matched in two groups, smoker (25 individuals) and non-smoker (31 individuals). The level of possible exposure to asbestos in the different areas of the factory and mine was measured. All of the workers were interviewed and underwent HRCT. HRCT was interpretation by 3 radiologists, first separately, then in consultation. The results show, the mean value of asbestos in the respiratory field of asbestos-exposed workers was about 80 times over standard limit (39.75 f/ml; TLV= 0.5 f/ml). HRCT finding demonstrates parenchymal involvement in 39 individuals (69.63%) in form of septal thickening, parenchymal band, subpleural curvilinear lines or band, linear density and ground glass opacity; minimal airway pulmonary diseases in form of air trapping in 3 individuals (5.36%) and pleural involvement in form of pleural plaque or pleural thickening in 30 individuals (53.55%). In addition, 3 single nodules were seen among smoking group. There is significant difference between two groups in pulmonary parenchymal lesions (P<0.01). There is no significant difference between two groups in pleural involvement. Smoking results in significant increase and intensity of asbestos parenchymal lesions. This hazard is severe enough even among light smoker.
 • Abshirini H., Fazli Puor A Page 533
  Foreign body aspiration (FBA) can be a life-threatening emergency requiring immediate intervention. Foreign body aspiration is one of the most common and sometimes even life threatening conditions in children and other age groups. The peak incidence of foreign body aspiration occurred during the second year of life in the child and during the sixth decade in the adult group. Nuts are the most common foreign body aspirated by children. Symptoms of aspiration can be chocking, cough and/or cyanosis, though most of the patients do not have any complains. A precise history in favour of FBA should put the physician in doubt. Even though the radiological intervention can be negative in some cases, it should be performed for all patients suspected of FBA. Definite diagnosis is made with endoscopy and it is necessary to removing the foreign body for preventing consequent complications which includes: pneumothorax, pneumomediastinum, athelectasis, bronchectasis, lung abscess and recurrent pneumonia. Rigid endoscopy is choice for FBA removing, but in special cases surgical management may be necessary. In this case report, a 12-year girl with respiratory signs and undiagnosed FBA due to chicken bone which lead to lung abscess and no response to medicine therapy is reported.
 • Shamsizadeh Hayatdavoodi A., Monajemzadehsm Page 539
  Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an acute viral illness which is transmitted to humans by infected ticks or direct contact with blood or tissues of vieremic domestic livestock and rarely by nosocomial transmission. Since CCHF is a zoonotic infection, it is more common among livestock handler and slaughterhouse workers. Children are rarely affected by CCHF except in familial outbreaks. We present 2 children from Ahvaz who developed fever, decreased level of consciousness and bleeding tendency after a suspicious tick bite. Both of them received a ten-day course of oral ribavirin and discharged from hospital with good general condition. Serologic surveys detected IgM and IgG antibodies against CCHF.However, CCHF is a rare childhood disease, because of its high mortality rate, it should be considered in any child with Fever, decreased level of consciousness and bleeding tendency and the treatment should be promptly be started with proper antiviral therapy.
 • Naeimi M., Birjandi Ar, Ganjee Far B., Sabzari H Page 543
  prevalance of endoscopic transnasal, transesphenoid to transcranial method for pituitary tumor. From March 2005 to August 2006, 11 patients with pituitary adenoma were operated on by endoscopic transnasal transsphenoid method carried out by a team of neurosurgeons and otorhinolaryngologists. The characters under study were age, sex, cause of referral, hormonal findings, imaging, visual function and probable complications. The clinical diagnosis was confirmed in all patients by pathology report.11 patients (7 females and 4 males) with mean age of was 40.8 y. The mean time of follow-up was 3 to 12 months. Two female patients had Cushing Syndrome and 3 females had prolactinoma refractory to medical treatment. The other 6 patients had non-functional adenoma. Microadenoma in 2 patients and 9 patients with macroadenoma. In 9 patients, there were visual disturbances before operation. There was no major complication after operation. Only 2 patients had diabetes incipidus and 1 had CSF leakage which was controlled by medical treatment.Endoscopic transnasal transsphenoid surgery is the method of choice to reach to sellar region pathologies. Its benefits consist the easily view of the instruments in their passage, lessening the time of operation and lessening the patients discomfort. Existence of normal anatomy in one side of the nose is sufficient. Postoperative complications are minimal. This method is a safe and effective one and its use is recommended. In comparison with other methods, this method is more effective and has fewer complications and so its use is highly recommended.