فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/08/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز الهی، بیتا فارسی، محمد گودرزی شیرازی صفحه 2
  در این مقاله پس از شبیه سازی و حل تحلیلی معادله انتقال حرارت درون مینای دندان به بررسی تابع توزیع دمابا توان یک وات قرار می گیرد پرداخته ایمبرای این کار در ابتدا چگالی انرژی جذب شده توسط مینا را استخراج کرده سپس معادله غیر همگن توزیع دما درحالت پایا را به روش تحلیلی حل کرد ه ایم به تابع توزیع دما را رسم کرده به بحث پیرامون آنها پرداخته ایم روی بافت ماهیت پروتئین ها است ولی به اثرات مخربی مانند تبخیر و یا کربنیزه شدن منجر نمی گرددبر روی مینا، تحت این شرایط، اطمینان بخش بوده و اثرات مخربی به دنبال نخواهد داشت. Er: YAG درون آن هنگامی که در معرض تابش لیزر. در آخر با توجه به ثاب ت های حرارتی مربوط به مینا، نمودارهای مربوط.: با رسم نمودارهای تابع توزیع دما در حال ت های مختلف و مقایسه دماها با جدول اثرات حرارتی لیزری بر[1]، متوجه می شویم که در این مقاله، بیشینه دمای ایجاد شده در سطح مینا، در محدوده تغییر.خصوصیات شکست مینا تغییری نمی کند o c − 70o c همچنین به دلیل آنکه در محی طهای آبی، در محدودهEr:YAG 2]. در این مقاله، تغییرات چندانی در استحکام مینا نیز حاصل نم ی شود. بنابراین، تابش].
  کلیدواژگان: توزیع دما در مینای دندان، لیزرEr:YAG
 • جعفر رحمانی کهنمویی، شهاب الدین صافی، رسول صدیقی بنایی صفحه 3
  نانومتر بر روی میزان فعالیت آنز یمهای لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، آلکالین فسفاتاز و میزان پروتئین تام وآلبومین خون در خرگوش طراحی شده است گرفتن عملکرد فوتوبیواستیمولاتوری کاربرد های فراوان داردهر چند تاثی رات درمانی تابش لیزرهای کم توان در طول موجها و دوزهای مختلف بخوبی شناخته شده، اما مکانیسم دقیق تاثیر تابش لیزر بر سلولهای زنده تا کنون مشخص نشده است1تقسیم شدند عمومی قرار گرفته و گروه تیمار با لیزر بمدت 3 فعالیت آنزیمهای لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، آلکالین فسفاتاز و میزان پروتئین تام وآلبومین سرم مورد سنجش قرار گرفتندمشاهده گردیدافزایش فعالیت آنزی مهای لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز در سرم می گردد
  هدف
  این بررسی به منظور سنجش و تعیین اثرات فوتوبیولوژیک لیزر هلیوم نئون دو میلی وات با طول موج 8. لیزر هلیوم نئون در این تحقیق یکی از انواع لیزرهای کم توان است که با در نظر..تا 2 کیلوگرم بصورت تصادفی به دو گروه /
  مواد و روش کار
  30 سر خرگوش نر سفید بالغ نیوزلندی با میانگین وزنی 5. گروه شاهد (15 سر خرگوش) و گروه تیمار با لیزر (15 سر خرگوش) که هر دو گروه تحت بیهوشی30 دقیقه تحت تابش لیزر هلیوم نئون 2 میلی وات پیوسته با طول موجژول بر سانتیمتر مربع قرار گر فت. در پایان، از همه حیوانات نمونه خون اخذ شده و میزان / 632/8 نانومتر و دوز 6.(p< نتایج و بحث: در مورد پروتیئن تام، آلبومین، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز اختلاف معنی دار(0.05. به نظر می رسد لیزر کم توان هلیوم نئون قادر به تحریک سنتز پروتئین در کبد بوده از طرف دیگر موجب.
  کلیدواژگان: فوتوبیولوژیک، لیزر هلیوم نئون، لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، آلکالین فسفاتاز، پروتئین تام و
 • حمید کشوری، حمید میرزاده، پروین منصوری، علیرضا زارع شحنه صفحه 4
  بر روی آن پیوند شداثر پارامترهای لیزری بر میزان کاهش وزن ورقه های سیلیکونی توسط وزن کردن قبل و بعد از تابش بررسی گردیدندعلاوه بر این اثر چگالی پالس لیزری بر روی سطح نمونه ها توسط بررسی با اندازه گیری زاویه تماس قطره آب میزان ملاحظه شدبر روی سطوح خام و تغییر داده شده کشت داده شدند تا چسبندگی، بعد از سلولی قابل ملاحظ های بر روی ورق ه های سیلیکونی نشان دادنددر حالی که سلو ل ها بر روی ورقه های پیوند شده با پلی اکریلیک اسید بر اساس میزان پلی اکریلیک اسید پیوند شده،چسبندگی، گسترش و تکثیر کمتری را نشان دادندآنکه چسبندگی، گسترش و تکثیر سلولی را کنترل می نمایند می توانند برای تثبیت پروتئین ها یا پلی ساکاریدها برای مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرندCO در این تحقیق، ابتدا سیلیکون بعنوان ماده اولیه انتخاب گردید و پلی اکریلیک اسید با استفاده از لیزر ضربه ای 2... (SEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ATR-FTIR برداشت آب توسط سطح و نیز با کمک دستگاهL بعد از آن سلو ل های فیبروبلاست 92912 و 72 ساعت چسبندگی، گسترش و تکثیر in vitro گسترش و تکثیر سلولی بررسی شوند. نتایج آزمایشات.. این نتایج نشان می دهند که سطوح تغییر داده شده فوق در ضمن.
  کلیدواژگان: سیلیکون، اسیداکریلیک، پلیمریزاسیون پیوندی، پیوند لیزری، کشت سلولی
 • حامد شوقی، مرجانه حجازی، محمدعلی عقابیان، رضا مسعودی، هانیه محمدزضا، افشان شیرکوند صفحه 5
  جهت آشکارسازی چشمه های فلورسانس در بافت بیولوژیک بکار می عمق کم تصویربرداری به علت جذب بالای پرتوهای نوری توسط باف ت های، بیولوژیک حاوی هموگلوبین و اکسی هموگلوبین در محدوده طول موج مرئی وابسته به عمق و توان تفکیک در ناحیه طول موج طراحی و فانتوم معادل بافت طراحی و پیاده سازی گردید فانتوم بر روی منابع کروی فلئورسنت تهیه شدندحاصل شده بصورت نظری با استفاده برای یک منبع کروی در یک محیط یکنواخت نامحدود ارزیابی شد FRI می تواند عمق منبع نقطه ای با قطرمنابع نقطه ای با قطر داخلی می تواند در کاربردهای تصویربرداری سطحی مورد استفاده قرار گیرد(FRI) تصویر برداری فلورسانس در مد بازتابشیFRI رود. محدودیت عمده سیست م های400 تا 600 نانومتر می باشد. هدف از این(PSF) شامل تابع نقطه گستر FRI مطالعه، تعیین خصوصیات تصاویر. سپس FRI 635 نانومتر می باشد. در این تحقیق یک سامانه. این تصاویر از تصویر (d) به ازای ضخامت های مختلف FRI تصاویرPSF. وابسته به عمق بدست آید PSF گشتند تا (deconvolve) اصلی واپیچش. توان تفکیک (diffusion) از حل معادله پخشبا توجه به معیار رایلی تا عمق 3 میلی متر محاسبه گشت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سامانه FRI سامانه2 میلیمتر را با خطای نسبتا کمی در عمق 2 تا 5 میلیمتر تخمین بزند و همچنین2 میلیمتر به فاصله 4 میلیمتر واقع در عمق 3 میلی متر را بوضوح تفکیک کند و بنابراین.
  کلیدواژگان: تصویر برداری فلورسانس بازتابشی، تابع نقطه گستر، توان تفکیک، عمق، فانتوم
 • مریم مهدیزاده دستجردی، علی محلوجی فر صفحه 6
  ارزیابی و تعیین کمی خواص مکانیکی بافت ها و بخصوص خواص الاستیک بافت های نرم در حالی که در محل طبیعی خود در بدن قرار دارند، به دلیل کاربردهای بالینی منحصر به فرد و رو به گسترش آن توجه محققان بسیاری را درسراسر جهان در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است، ولی این ارزیابی با استفاده از روش های متداول اندازه گیریدشوار می باشدطبیعی خود در بدن قرار دارند، می باشدیک بافت می تواند مشخص کننده وجود تومور در بافت باشد، با هدف تشخیص سرطان سینه مطرح شده است جدید تصویربرداری حالی که در محل طبیعی خود در بدن قرار دارند، دارددر این زمینه ارائه شده است شده اندمیگردنداین امر تاکید دارد که سیستمهای الاستوگرافی نوری در سالهای نه چندان دور به بازار عرضه خواهند شد. الاستوگرافی یک تکنیک جدید تصویربرداری با قابلیت تعیین ویژگی های بافت ها در حالی که در محل. این تکنیک که همانند تست لمس بر این اصل استوار است که میزان سفتی. تکنیک«الاستوگرافی نوری» به عنوان یک ابزار بالینی قابلیت تعیین میزان سفتی بافت های بیولوژیکی را در. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده در طول یک دهه گذشته. کاربردهای این تکنیک در تشخیصهای پزشکی نیز در این مقاله به صورت اجمالی مرور. به علاوه، برخی زمینه های تحقیقاتی ضمن توصیف این تکنیک و کاربردهای آن به خوانندگ ان گرامی معرفی. سودمندی این تکنیک و اطلاعات جدیدی که این تکنیک می تواند در اختیار متخصصان پزشکی قرار دهد، بر.
  کلیدواژگان: الاستوگرافی نوری، خواص مکانیکی، خاصیت ارتجاعی، بافت نرم، کاربردهای بالینی
 • با تعداد جلسات درمانی و چگالی انرژی در رفع موهای زائد Nd:YAG بررسی ارتباط پاسخ درمانی لیزر
  میر هادی عزیزجلالی، مینا مامی زاده، سید مهدی طبائی، غلامرضا اسماعیلی جاوید صفحه 7
  زمینه و هد ف: عارضه و موثر به تدریج جایگزین روش های سنتی شده است می باشد که نشان داده است می تواند در رفع موهای زائد بخصوص در پوستهای پیگمانته مورداستفاده قرار گیرد رفته با میزان رفع موهای زائد مورد بررسی قرار گیرد
  روش بررسی
  بیمارستان رسول اکرم در طی سال جلسات درمانی برای هر بیمار مستقلا ثبت شد درمان رفع کامل موهای زائد بررسی خش شدهمچنین بین متوسط چگالی انرژی در هر جلسه که بیانگر تعداد شاتهای مورد استفاده و سطح تابش می باشد با میزان بهبودی همبستگی منفی قابل توجهی داشتند.(می تواند به عنوان یک روش مطمئن با میزان پاسخ دهی قابل قبول در رفع موهای زائد مورد استفاده قرار گیرد پاسخ به درمان را بهبود داد از دسته درمانهای تخریبی، لیزر موهای زائد بصورت گسترده و فراگیر به عنوان روشی ساده، کم. یکی از انواع لیزرهای مورد استفاده، لیزرNd:YAG. در م طالعه حاضر، سعی شده است اثر افزایش تعداد جلسات و همچنین میزان کلی انرژی بکار.: مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه آینده نگر بر روی 71 زن مراجعه کننده به درمانگاه پوست1387 به منظور رفع موهای زائد توسط لیزر انجام پذیرفت. در این مطالعه نیزاستفاده شد. با توجه به وسعت محل درمان، چگالی انرژی بکار رفته در کل 064 nm با طول موج Nd:YAG. میزان پاسخ به درمان بر اساس مقایسه اولین عکس بیمار (قبل از) و آخرین عکس (سه ماه پس از آخرین جلسه درمان) با نظر دو پزشک متخصص غیر همکار در طرح. «10» 0 بدون کاهش موهای زائد و، (0- بین 10) VAS مطابق معیارسال بود. حداقل تعداد جلسا ت لیزر 2 جلسه و حداکثر 16 /8±5/
  یافته ها
  متوسط سن زنان بررسی شده 7جلسه لیزر بود. متوسط بهبودی در پایان جلسات درمانی برای هر /4±2/ جلسه بود. متوسط جلسات درمانی، 6درصد بدست آمد. بین بهبودی نواحی تحت درمان با تعداد جلسات یک همبستگی مثبت قابل /5±9/ بیمار 7.(p<0/ بدست آمد (001 (r=0/ ملاحظه ای مشاهده شد (471(p<0/001، r= -0/428Nd:YAG
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که لیزر. از طرفی دیگر با افزایش تعداد جلسات درمانی می توان
  کلیدواژگان: تعداد جلسات درمانی، انرژی، Nd:YAG رفع موهای زائد، لیزر
 • محمدزضا علینقی زاده صفحه 9
 • جعفر رحمانی کهنمویی، علی نوید کشکی صفحه 10
  هدف
  دیابتی یکی از عوارض و علل اصلی قطع عضو در بیماران مبتلا به دیابت به شمار می رودمحققین و پزشکان به اثرات مثبت لیزرهای کم توان به عنوان یک تحریک کننده نوری در تسریع زخم های مزمن جلب شده است بهبود زخم پای دیابتی مورد ارزیابی قرار گیرد
  مواد و روش ها
  زخم پای دیابتی آنها گذشته بود انجام شدغیر تماسی بر سطح ضایعات تابانده شدچهارم پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفت
  نتایج
  شامل سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت و متوسط زمان ابتلا به زخم، تفاوت معن یداری نداشتند32 % (
  نتیجه گیری
  مشکلات ناشی از زخم پای دیابتی یکی از جد یترین عوارض مزمن بیماری دیابت ملیتوس م یباشد. زخم پای. اخیرا توجه بسیاری از. بر این اساس در این مطالعه سعی شده است که طی یک مطالعه آینده نگر، اثربخشی لیزر کم توان در.: این مطالعه بصورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی بیماران دیابتی که بیش از سه ماه از. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه لیزر روشن و لیزر خاموش (پلاسبو)GaAlAs) تقسیم شدند. لیزر درمانی به مدت 12 جلسه در طی 4 هفته با لیزر کم توان گالیوم، آلومینیوم، آرسنایدبه صورت J/cm 250 انجام پذیرفت. پرتو لیزر کم توان با دوز 2 mW/cm 685 و چگالی توان 2 nm با طول موج. تغییرات اندازه مساحت ضایعات به عنوان پیامد اصلی پس از درمان و تا ماه.: 10 بیمار در گروه لیزر و 6 بیمار در گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ مشخصات اولیه. متوسط کاهش سطحبود. میزان بهبودی طی 16 / 93 % و در گروه لیزر خاموش، 9 / ضایعات در گروه لیزر پس از چهار ماه پیگیری، 2Log-rank آزمون). p = 0/ 33 % در گروه پلاسبو بود 07 / هفته پ یگیری 70 % در گروه لیزر و 3: این مطالعه نشان داد که لیزر درمانی می تواند در تسریع بهبودی زخم دیابتیک مؤثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، لیزر کم توان، مساحت زخم، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور
 • لیلا عطایی فشتمی 1، غلامرضا اسماعیلی جاوید، احمد کاویانی، باقر لاریجانی، لاله رضوی، ملیحه سلامی، محسن فاتح، سید مصطفی فاطمی، سید محمدجواد مرتضوی صفحه 12
  هدف
  دیابتی یکی از عوارض و علل اصلی و قطع عضو در بیماران مبتلا به دیابت به شمار می رود محققین و پزشکان به اثرات مثبت لیزرهای کم توان به عنوان یک تحریک کننده نوری در تسریع زخ مهای مزمن جلبشده است زخم پای دیابتی مورد ارزیابی قرار گیرد
  مواد و روش ها
  زخم پای دیابتی آنها گذشته بود انجام شدبا 5 تماسی بر سطح ضایعات تابانده شد پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفت
  نتایج
  شامل سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت و متوسط زمان ابتلا به زخم تفاوت معنی داری نداشتند32 %(
  نتیجه گیری
  مشکلات ناشی از زخم پای دیابتی یکی از جدی ترین عوارض مزمن بیماری دیابت ملیتوس م یباشد. زخم پای. اخیرا توجه بسیاری از. بر این اساس در این مطالعه سعی شده است که طی یک مطالعه آینده نگر، اثربخشی لیزر کم توان در بهبود.: این مطالعه بصورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی بیماران دیابتی که بیش از سه ماه از. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه لیزر روشن و لیزر خاموش (پلاسبو)(GaAlAs) تقسیم شدند. لیزر درمانی به مدت 12 جلسه در طی 4 هفته با لیزر کم توان گالیوم، آلومینیوم، آرسنایدبه صورت غیر J/cm 250 انجام پذیرفت. پرتو لیزر کم توان با دوز 2 mW/cm 685 و چگالی توان 2 nm طول موج. تغییرات اندازه مساحت ضایعات به عنوان پیامد اصلی پس از درمان و تا ماه چهارم.: 10 بیمار در گروه لیزر و 6 بیمار در گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ مشخصات اولیه. متوسط کاهش سطحبود. میزان بهبودی طی 16 هفته / 93 % و در گروه لیزر خاموش 9 / ضایعات در گروه لیزر پس از چهار ماه پیگیری 2Log-rank آزمون). p = 0/ 33 % در گروه پلاسبو بود 07 / پ یگیری 70 % در گروه لیزر و 3: این مطالعه نشان داد که لیزر درمانی می تواند در تسریع بهبودی زخم دیابتیک موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، لیزر کم توان، مساحت زخم، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور
|
 • Paeviz Elahi, Bita Farsi, Mohammad Godarzi Shirazi Page 2
  In this paper, the temperature distribution in enamel under Er:YAG laser radiation have been investigated analytically. For this reason after simulating the enamel with a cubic block and finding the heat power density due to laser radiation, the heat conduction equation with boundary conditions have been solved analytically. By inserting the thermal coefficients of enamel into the obtained equations, the thermal behavior of enamel have been studied.
  Keywords: Temperature distribution, enamel, Er: YAG laser
 • Jafar Rahmani Kahnamoei, Ali Navid Koshki Page 3
  Laser is one of the wonderful phenomenon that in the recent years draw researchers and wise's attention. Nowadays laser is used in different expense, for example co2 laser to operations is used which they are in the sort of the high level or strong lasers. A laser is made in this project is one type from LOW LEVEL LASER or LLL. LLL is called lasers that output power's are between 1-1000 milli watts. In the base on researches and consideration by researchers this kind of lasers have a lot of medicinal effects that we can refer to decrease of pain and inflammation, increase rate of ulcers amendment, cure autoimmune disease like arthrit romatoeid, easing backache and osteoarthrit. This laser is cased the normalize of inside and outside small origin pressure, normalize ATP, decrease of prostaglandins's superficies, increase of macrophages activity, mitose increase, increase of fibroblate's activity, improvement of histologic microsirculation. Is cased to decrease of swelling and inflammation, easing pain, increase of making origin, expediting amendment histologic, increase of security level and histologic prolifration.Nowadays very used from diode laser because it is small and easy to use. But its controlize circuits and drive have especial senses. Invented laser in this project have 5 mw power, 670 nm Wavelength and Duty cycle about 0.1 – 50 %.
  Keywords: Diode laser, 5 Mili watt, 670 Nanometer
 • Hamid Keshvari, Hamid Mirzadeh, Parvin Mansuri, Alireza Zare Shahneh Page 4
  In this study Silicone as a base material was selected and poly (acrylic acid) grafted on it using a CO2 pulsed-laser. The effect of laser parameters on weight decreases of silicone sheets were determind by weighing of samples before and after irradiation. In addition the effect of laser pulse density on the samples surfaces were investigated by characterization with Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared (ATR-FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), water drop contact angle and water surface uptake measurements.Then, L929 fibroblast cells were cultured on the samples in order to determine cell adhesion, spreading and proliferation. Results obtained from in vitro experiments after 12 and 72 hours showed considerable cell adhesion, spreading and proliferation on, silicone surfaces whereas poly (acrylic acid) grafted silicone surfaces showed poor adhesion spreading, and proliferation on basis of the amount of grafted poly (acrylic acid).These results show that the modified surfaces control cell adhesion, spreading and proliferation, while they can be used for immobliziation of proteins and polysaccharides for tissue engineering.
  Keywords: cell culture, laser grafting, graft polymerization, acrylic acid, silicone
 • Hamed Shoghi, Marjaneh Hejazi, Mohammad Ali Oghabian, Reza Massoudi, Hanieh Mohammadreza, Afshan Shirkavand Page 5
  Introduction
  Fluorescence reflectance imaging (FRI) is applied for detecting the presence of fluorescence sources within biological tissue. The main limitation of conventional FRI systems is a low imaging depth because biological tissues absorb light at visible wavelength. More recent development in FRI imaging is using near infra-red wavelength enabling the reconstruction of deep seated fluorescent sources. The goal of this study was to determine FRI image characterization in the near infra-red wavelength region.
  Materials And Methods
  The image characterization was based on deriving depth dependent point spread function of a RFI system. The FRI system was implemented using Diode laser 5mW at 630 nm, telescopic lenses, mirrors, a long pass filter and a sensitive CCD camera. A 2-mm-diameter hollow sphere containing quantum dot (QD) or Indocyanine green (ICG) was placed at the bottom of a phantom with tissue-like optical parameters (with). FRI images were recorded for varying thickness d of the phantom on top of the fluorescent spheres. The acquired images were deconvolved with original image for extracting the depth dependent PSF, with the width defined as full width at half maximum (FWHM) on the basis of Gaussian fitting. The PSF was validated theoretically using a solution of the diffusion equation with a point source in an infinite homogeneous medium. Additionally variation of PSF FWHM was also evaluated by changing the fluorescent concentration, source radius and magnification. Finally resolving power of FRI system was measured according to Rayleigh criterion.
  Results
  The evaluation showed that at the depth of 2- 5mm, the depth of ICG and quantum dot was overestimated 9% and 11% respectively. By increasing ICG concentration, error in depth reconstruction were decreased. But the error was increased by increasing the quatum dot concentration. The FRI system can clearly resolved point sources with 4mm apart seated maximum at 3 mm depth.
  Conclusion
  The results suggested that the developed FRI system can be used in small animal imaging for imaging superficial tumors.
  Keywords: fluorescence reflectance imaging (FRI), point spread function (PSF), resolving power, depth, phantom
 • Maryam Mehdizadeh Dastjerdi, Ali Mahloojifar Page 6
  In-vivo evaluating and quantifying the mechanical properties of tissues, particularly the elastic properties of soft tissues, which have been of increasing interest for many medical applications for the past two decades, by utilizing conventional measurement methods are difficult. Elastography is a promising imaging modality for in-vivo tissue characterization. It was proposed to be utilized for breast cancer detection on the basis of tissue hardness being indicative of the presence of a tumor as the practice of palpation examination would indicate. The new imaging technique "Optical Elastography" has the potential as a clinical tool for in-vivo assessing the stiffness of biological tissues. In this paper, we briefly discuss the results of almost a-decade investigations in the field of optical elastography. We present the basic principles and limitations that are involved in the production of elastograms of biological tissues. We conclude the paper with the review of potential applications of this technique for medical diagnosis. We also discuss some fields in which much progress has yet to be made in order for optical elastography to become a viable clinical tool. The usefulness of this technology and the new information it provides suggest that it might soon be available as a commercial system.
  Keywords: optical elastography, mechanical properties, elasticity, soft tissue, medical applications
 • Nd:YAG Laser Hair Removal: Treatment Session and Total Energy Effects on Hair Reduction
  Mirhadi Azizjalali, Mina Mamizadeh, Seyed Mehdi Tabaie, Gilamreza Esmaeili Djavid Page 7
  Background And Objectives
  Traditional hair-removal techniques have included shaving, waxing, chemical depilation, and electrolysis. All of these methods result in temporary hair removal. Laser hair removal (LHR) is a widely used treatment for unwanted hair. In this study, we evaluated the efficacy of number of treatment sessions and total energy on hair reduction.
  Materials And Methods
  in this prospective study, 71 women referred to dermatologic clinic of Rasol Akaram Hospital during 2007-2008, were enrolled. The women was treated by 1064 nm Nd:YAG laser. Patients’ responses (hair reduction rate) were evaluated by two blinded dermatologist according to visual analogue scale (VAS).
  Results
  Patients’ mean age was 27.8±5.7 years old. Minimum and maximum treatment sessions were 2 and 16, respectively. Mean of hair reduction was %85.5±%9.7. There was a significant correlation between hair reduction and number of sessions (r=0.471, p<0.001).
  Conclusions
  the study showed that Nd:YAG laser is a safe method with acceptable response rate for hair removal.
  Keywords: Laser hair removal, Nd:YAG, number of session, dose
 • Leila Ataie, Fashtami, Gholamreza E. Djavid, Ahmad Kaviani, Bagher Larijani, Laleh Razavi, Maliheh Salami, Mohsen Fateh, Seyed Mostafa Fatemi, Seyed Mohammad Javad Mortazavi Page 12
  Background And Objectives
  Diabetic foot problem due to angiopathy and neuropaty account for 50% of all nontraumatic amputations and constitute a significant economic burden to society. Low level laser irradiation (LLLI) has been shown to induce wound healing in conditions of reduced microcirculation. We investigated the influence of LLLI on wound healing by measure the lesion.
  Materials And Methods
  Sixteen patients with grade I-III diabetic foot for at least three months before this study were included in this double blind randomized clinical trial. Patients received placebo (n= 6) or laser irradiation (n= 10) (GaAlAs/ BTL 685 nm, fluence: 5 J/cm2) over the lesions. Reduction in lesion area was measured and compared between laser and placebo groups.
  Results
  There were no statistical significant differences in baseline characteristics patients and lesions between laser and placebo groups. Reduction average of lesion areas in laser group was 93.2% vs. with 32.9% in placebo group. Healing rate in laser group was 70% in comparison to placebo group (33.3%) during 16 weeks follow-up (p= 0.072).
  Conclusion
  The data from this first randomized double- blind placebo- controlled clinical trial demonstrates an increase in healing of diabetic foot lesions.
  Keywords: Diabeti0 foot ulcer, double blind clinical trial, low level laser irradiation, GaAlAs, wound area