فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1376)
 • تاریخ انتشار: 1376/02/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن سردبیر
  محمد نقدی صفحه 5
 • یکسانی و هماهنگی ترجمه قرآن
  مرتضی کریمی نیا صفحه 7
 • نگرشی برسیر ترجمه قرآن به زبان فارسی
  محمد رضا انصاری صفحه 25
 • نخستین ترجمه قرآن به زبان فرانسه
  جواد حدیدی صفحه 38
 • تکیه و کارکرد آن درگزینش عناصرواژگانی در ترجمه قرآن کریم
  مجیدصالحی صفحه 51
 • نگاهی به ترجمه های آذربایجانی قرآن کریم
  رسول اسماعیل زاده صفحه 60
 • لزوم رعایت مبانی کلامی در ترجمه قرآن مجید
  یعقوب جعفری صفحه 74
 • مقدمه بر ترجمه قرآن
  ریچارد بل صفحه 83
 • تاریخ ترجمه ازعربی به فارسی(1) از آغاز تا عصر صفوی
  آ آذر نوش صفحه 104
 • ترکیب های اضافی در ترجمه روسی قرآن کریم
  سید ذیشان حیدر جوادی صفحه 121
 • مصاحبه ای کوتاه با شیخ عزالدین الحایک
  شیخ عزالدین الحایک صفحه 132
 • ترجمه جمعی قرآن مجید
  مرکز ترجمه قرآن صفحه 136
 • خلاصه المقالات بالعربیه
  صفحه 158
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 164