فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1377)
 • تاریخ انتشار: 1377/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • قرآن پژوهی پیشرومروری بر زندگی و آثار شادروان مجید صالحی
  بهاءالدین خرمشاهی صفحه 4
 • نقد و بررسی ترجمه شاه ولی الله دهلوی
  محمد رضا انصاری صفحه 11
 • راه دستیابی به ترجمه ای مطلوب از قرآن کریم
  سید عبدالوهاب طالقانی صفحه 29
 • نقد و بررسی ترجمه های آذری قرآن کریم
  رسول اسماعیل زاده صفحه 48
 • مقدمه بر ترجمه قرآن
  ریچارد بل صفحه 56
 • گزارشی کوتاه درباره ترجمه های قرآن کریم به زبان روسی
  احمد پاکت چی صفحه 76
 • مصاحبه ای کوتاه با دکتر میرزا ملا احمد مترجم قرآن به زبان تاجیکی
  احمد میرزا ملا صفحه 103
 • از میان نامه ها
  صفحه 111
 • اخبار ترجمه
  صفحه 123
 • خلاصه المقالات بالعربیه
  صفحه 125
 • ترجمه ای دیگر از قرآن مجید به زبان انگلیسی
  گروه ترجمه انگلیسی مرکز ترجمه صفحه 128
 • ترجمه ای نوین از قرآن به زبان فرانسه
  یحیی علوی صفحه 166
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  مرکز ترجمه قرآن ترجمه: مرکز ترجمه قرآن صفحه 207