فهرست مطالب

شریف - پیاپی 46 (بهمن - اسفند 1387)
 • پیاپی 46 (بهمن - اسفند 1387)
 • ویژه مهندسی عمران
 • 114 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/02/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • امید بهار، محمد کفاشیان صفحه 3
  با توجه به این که کشور ایران در منطقه یی لرزه خیز واقع شده، خسارات مالی و جانی زیاد زلزله های اخیر اهمیت بررسی های بیشتر در زمینه ی ارزیابی روش های طراحی موجود را افزایش داده است. برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زلزله، تهیه ی شتاب نگاشت هایی با طیف پاسخ منطبق بر طیف طرح یا طیف با سطح خطر مشخص ضروری است. هدف این مقاله ارائه ی روشی برای تهیه ی چنین شتاب نگاشت هایی از شتاب نگاشت های واقعی است. این روش مبتنی است بر تقسیم دامنه های پریودیک طیف پاسخ به فواصل مشخص و یافتن ضریب مقیاس برای هرکدام از دامنه ها. در ادامه ی هفت شتاب نگاشت ساختگی با نرم افزارٓ SIMQKEI و هفت شتاب نگاشت واقعی مقیاس شده با روش پیشنهادی، با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استانداردٓ2800، برای نوع خاک سوم و خطر خیلی زیاد تولید شده اند. برای ارزیابی مجموعه شتاب نگاشت های تولیدشده، رفتار لرزه یی غیرخطی سازه های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها مبین آن است که روش پیشنهادی می تواند بدون افزایش قابل ملاحظه ی انرژی ورودی، شتاب نگاشت هایی با خصوصیات مشخص تولید نماید که می تواند به منظور تحلیل و طراحی سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شتاب نگاشت های منطبق بر طیف طرح، شتاب نگاشت های ساختگی، شتاب نگاشت های واقعی، ویرایش سوم استاندارد 2800
 • محمد آزادی، سیدمجدالدین میرمحمدحسینی صفحه 11
  این نوشتار به بررسی اثر روان گرایی خاک بر تونل های پوشش دار و اثر تغییر شرایط محیطی می پردازد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مدل رفتاری مناسب برای روان گرایی، اثر تغییر نیروهای پوشش تونل و بالاآمدگی ناشی از روان گرایی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از نرم افزار FLAC که قابلیت این نوع مدل سازی را دارد، استفاده شده است. این نوشتار شامل دو بخش اساسی است؛ در بخش اول به معرفی یک مدل مرجع و بررسی اثر روان گرایی خاک در این مدل پرداخته شده است. در بخش دوم نیز با تغییر شرایط محیطی موجود در مدل، نیروهای ایجادشده در پوشش تونل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بررسی اثر پارامترهای مختلف بر تغییر نیروها و تغییر شکل های پوشش تونل مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: روان گرایی، تونل، سیکلی، رفتار لرزه ای
 • فرزاد حاتمی، علیرضا رهایی صفحه 21
  در میان سیستم های موثر مقاوم در برابر بارهای جانبی می توان به دیوارهای برشی با هسته ی فولادی اشاره کرد که مزیت عمده ی آنها، قابلیت شکل پذیری ناشی از کمانش در ورق فولادی است. برای استفاده از این قابلیت دو راه حل کلی وجود دارد: استفاده از سخت کننده های فلزی، و دیگری بهره گیری از پوشش بتنی که از طریق برش گیرها به ورق فولادی متصل شده و تشکیل دیوار برشی مرکب)کامپوزیت(می دهد. در این تحقیق با بررسی تاثیر عوامل مختلف ازجمله صلبیت تیر میانی، تاثیر نوع اتصال تیر به ستون، اثر تغییرات فاصله ی برش گیرها و اثر تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوارهای برشی با هسته ی فولادی،)در حالت با سخت کننده و بدون سخت کننده(ارزیابی جامعی از رفتار این سیستم در برابر بارهای جانبی ارائه شده است. بدین منظور مدل های مختلفی از این دیوارها با استفاده از روش اجزاء محدود مدل سازی و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل تحلیلی با یک نمونه مدل آزمایش شده، نشان می دهد که رفتار دیوار برشی فولادی تقویت شده مستقل از صلبیت تیرهای میانی و نوع اتصال تیر به ستون است ولی در دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده، افزایش صلبیت تیرهای میانی باعث یکنواختی بهتر توزیع تنش در ورق فولادی می شود. همچنین مقاومت برشی دیوار برشی مرکب با ضخامت پوشش بتنی نسبت مستقیم، و با فاصله ی بین برش گیرها نسبت عکس دارد. بدین منظور با ارائه ی نمودارهایی ضمن بررسی نتایج، کم ترین میزان ضخامت مناسب برای پوشش بتنی و نیز فاصله ی مناسب بین برش گیرها پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: دیوار برشی فولادی، دیوار برشی کامپوزیت، سخت کننده، صلبیت، اتصال تیر به ستون، کمانش، پس کمانش، برش گیر، پوشش بتنی
 • غلامرضا قدرتی امیری، سیدسینا کورهلی صفحه 33
  در این نوشتار تاثیر رفتار کاهنده ی چرخه های هیسترزیس در تحلیل های استاتیکی غیرخطی برای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری ویژه بررسی می شود. یکی از معایب روش تحلیل استاتیکی غیرخطی آن است که تغییر رفتار غیر خطی اجزا سازه ناشی از کاهندگی را به دلیل حرکات رفت و برگشتی به طور تقریبی منظور می کند. برای بررسی اثرات کاهندگی از 9 قاب خمشی بتنی ویژه استفاده شده است که براساس آیین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)استاندارد2800 ویرایش سوم(بارگذاری شده و توسط نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی شده اند. با توجه به این که در قاب های خمشی بتنی ویژه رفتار اعضا عمدتا توسط خمش کنترل می شوند از مدل های هیسترزیس اصلاح شده ی کلاف و تاکدا استفاده شده است. تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار IDARC انجام شده است که برای ارزیابی خسارت از مدل معروف پارک و انگ بهره می برد. مقادیر تغییر مکان بیشینه ی به دست آمده از تحلیل دینامیکی غیرخطی با مقادیر متناظر تغییر مکان هدف به دست آمده از تحلیل های بارافزون مقایسه شده اند، و نتایج حاکی از آن است که میانگین مقادیر تغییر مکان بیشینه با در نظر گرفتن رفتار کاهنده ی اجزا برای دو سطح خطر g0٫2 و g0٫25 به ترتیب به میزان 4٪ و 9٪ نسبت به تغییر مکان هدف تحلیل های بارافزون افزایش می یابد. همچنین در مدل اصلاح شده ی تاکدا که اثرات کاهندگی را در نظر می گیرد، اندیس خسارت به ازای سطح خطر g0٫2 به میزان 53٪ نسبت به مدل دوخطی افزایش یافته که برای سطح خطر g0٫25 این نسبت برابر 81٪ است.
  کلیدواژگان: رفتار کاهنده، تحلیل استاتیکی غیر خطی، خسارت لرزه یی، قاب خمشی ویژه
 • علی پاک، سوده صمیمی صفحه 45
  مدل سازی عددی تحکیم لایه های خاک خیلی نرم تحت اثر وزن، که در تحلیل تحکیم مواد حاصل از لایروبی و تحکیم مواد تخلیه شده در پشت سدهای باطله کاربرد دارد، طی چند دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این مقاله با درنظر گرفتن اثرات کرنش بزرگ و تغییرات نفوذپذیری و تراکم پذیری لایه های خاکی سست در طول تحکیم، به کارگیری روش حل تفاضل محدود، و استفاده از یک روش جدید برای مجزاسازی بازه مکانی در طول دوره های پر کردن، یک برنامه رایانه یی برای مدل سازی شرایط مختلف فرآیند تحکیم وزنی تهیه شده است. سپس از طریق مقایسه نتایج مدل با مقادیر صحرایی و نتایج برنامه های رایانه یی صحت سنجی شده، کارآیی مدل در تحلیل مسائل واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تحکیم وزنی، کرنش های بزرگ، تراکم پذیری، نفوذ پذیری، مدل سازی عددی
 • هدایت ذکایی آشتیانی، امیرحسین شهپر، عباس بابازاده صفحه 53
  مدل سازی عددی تحکیم لایه های خاک خیلی نرم تحت اثر وزن، که در تحلیل تحکیم مواد حاصل از لایروبی و تحکیم مواد تخلیه شده در پشت سدهای باطله کاربرد دارد، طی چند دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این مقاله با درنظر گرفتن اثرات کرنش بزرگ و تغییرات نفوذپذیری و تراکم پذیری لایه های خاکی سست در طول تحکیم، به کارگیری روش حل تفاضل محدود، و استفاده از یک روش جدید برای مجزاسازی بازه مکانی در طول دوره های پر کردن، یک برنامه رایانه یی برای مدل سازی شرایط مختلف فرآیند تحکیم وزنی تهیه شده است. سپس از طریق مقایسه نتایج مدل با مقادیر صحرایی و نتایج برنامه های رایانه یی صحت سنجی شده، کارآیی مدل در تحلیل مسائل واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تخصیص ترافیک، محدودیت ظرفیت، تابع جریمه
 • کیانوش سامانی پور، ابوالحسن وفایی، همایون استکانچی، جعفر کیوانی صفحه 59
  رفتار مخازن حاوی مایعات تحت اثر زلزله، با توجه به اهمیت آنها و نیز به دلیل وجود اندرکنش بین سیال و سیستم سازه یی، مورد توجه و مطالعه ی بسیاری از مهندسین و محققین قرار گرفته است. در روش «زمان دوام، سازه تحت تاثیر یک تابع شتاب با شدت فزاینده قرار می گیرد و عملکردش براساس مدت زمانی که می تواند نیرو و تغییرمکان های وارده را تحمل کند ارزیابی می شود. هدف این پروژه بررسی چگونگی اثر زمین لرزه بر مخازن فولادی روزمینی مطابق با آیین نامه های طراحی مخازن موجود (از قبیل A P I و A W W A) و استفاده از روش زمان دوام در مخازن روزمینی و مطالعه ی رفتار این مخازن در برابر طی استاندارد این روش است. همچنین نتایج حاصل از روش زمان دوام با سایر روش های آیین نامه یی موجود مقایسه، و میزان انطباق این روش به منظور طراحی لرزه یی مخازن فولادی روزمینی با سایر روش های آیین نامه یی بررسی می شود. در این تحقیق بعد از مروری بر آیین نامه های مربوطه و مدل مکانیکی مورد استفاده در این آیین نامه ها، با استفاده از روش اجزاء محدود، پاسخ دینامیکی مخازن انعطاف پذیر مهارشده تحت رکورد زلزله ی ورودی مطالعه شده است. برای این منظور کل محیط سازه و سیال به وسیله ی اجزائی با درجات آزادی تغییر مکان مدل شد و اندرکنش بین سازه و سیال به وسیله ی معادلات قیدی تامین شد. در مدل سازیهای که به صورت متقارن محوری، هارمونیک و سه بعدی است، از مشخصات یکی از مخازن استوانه یی موجود استفاده شد و اثرات تراکم پذیری و گرانروی (ویسکوزیته) سیال درون مخزن در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: آنالیز لرزه یی، روش زمان دوام، مخازن، روش المان محدود آیین نامه طراحی لرزه یی
 • علی کاوه، یعقوب قلی پور، حسین رحامی صفحه 73
  دکل های انتقال نیرو از اجزای مهم و اصلی خطوط انتقال نیرو هستند که در برق رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند. دکل های انتقال نیرو ضمن این که عهده دار نگه داری هادی ها در فاصله ی معینی از زمین هستند، باید قادر به تحمل نیروهای مکانیکی وارده بر خود در بدترین شرایط محیطی و جوی باشند. با توجه به تعدد اعضای این سازه ها و هزینه ی بالای هریک، هم از نظر مصالح و هم اجرا، بهینه سازی آنها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. این سازه ها معمولا تحت اثر ترکیب بارگذاری های متعدد قرار گرفته و در روند بهینه سازی با تحلیل های متعدد روبه رو خواهیم بود. در این گزارش از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی استفاده شده است. یکی از مشکلات موجود در استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه یابی سازه ها این است که باید به ازای هر رشته، هر نسل از یک برنامه ی تحلیل گر محاسبات مربوط را انجام دهد. چنین امری مستلزم معکوس سازی ماتریس ها است. در بررسی دکل ها دیده شد که با زیادشدن اعضا و نیز در شرایطی که بهینه یابی هندسه ی دکل نیز مد نظر باشد، هم گرایی این روش بسیار کند است. در این شرایط از ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به این ترتیب که وظیفه ی قسمتی از تحلیل دکل به عهده ی شبکه است. استفاده از شبکه در کنار ژنتیک سرعت هم گرایی را بسیار بالا می برد. الگوریتم ژنتیک نیز چندجمعیتی انتخاب شده است. به طور خلاصه هدف از این نوشتار تاثیر به کارگیری شبکه و عدم استفاده از آن و نیز مقایسه تاثیر استفاده از ژنتیک چندجمعیتی است.
  کلیدواژگان: دکل های انتقال نیرو، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک
 • یادداشت فنی
 • رامتین معینی، محمدهادی افشار صفحه 85
  یکی از مهم ترین مسائل بهینه سازی در حوزه ی مدیریت منابع آب، کهٓالگوریتم هآوٓروش های مختلفی برای حل آن به کار گرفته شده است، مسئله ی بهره برداری بهینه از مخزن سد است. امروزه برای حل این گونه مسائل از الگوریتم های فراکاوشی بیشتر از سایر الگوریتم ها استفاده می شود. یکی از مهم ترین این الگوریتم ها، الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچه ها است که اولین الگوریتم پیشنهاد شده برمبنای آن، روش سیستم مورچه می باشد. در طول سالیان اخیر نیز برای عملکرد بهتر این روش و کاهش معایب آن ازجمله پدیده ی هم گرایی نابه هنگام مسئله الگوریتم اصلی و پایه ی جامعه ی مورچه ها اصلاح، و الگوریتم های جدیدی بر مبنای آن تعریف شده است. یکی از این الگوریتم ها که در این نوشتار نیز از آن استفاده شده است، الگوریتم سیستم مورچه های بیشینه کمینه است. اولین گام برای حل مسئله با استفاده از این الگوریتم، در نظر گرفتن متغیر تصمیم مناسب برای مسئله است، و سپس با توجه به این متغیر، گراف مناسبی برای مسئله تعریف می شود. در این نوشتار برای حل مسائل بهره برداری ساده و برقابی از مخزن سد دو حالت در نظر گرفته شده است. در حالت اول، متغیر تصمیم در نظر گرفته شده عبارت است از مقدار آب رهاسازی شده از مخزن، و در حالت دوم این متغیر عبارت است از میزان آب ذخیره شده در مخزن در هر ماه. در این نوشتار مسائل بهره برداری ساده و برقابی از مخزن سد دز با استفاده از الگوریتم سیستم مورچه های بیشینه کمینه و برای هر دو حالت فوق حل شده است و در نهایت، نتایج به دست آمده با نتایج دیگر روش های به کار گرفته شده برای حل این مسائل بررسی و مقایسه شده است. این مقایسه حاکی از آن است که نتایج روش سیستم مورچه های بیشینه کمینه مناسب تر است. همچنین مدل سازی این مسائل و حل آن ها با استفاده از نسخهٓ8 نرم افزارL i n g o، نشان دهنده ی آن است که با به کارگیری این الگوریتم جواب تقریبا مناسبی با هزینه ی محاسباتی مناسب برای مسائل حاصل شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچه ها، سیستم مورچه های بیشینه، کمینه (MMAS)، بهره برداری بهینه از مخزن سد
 • ایرج محمودزاده کنی، نسیم سادات مقدسی بناب صفحه 95
  سیستم سازه ی دال های دوطرفه، با توجه به مزایای بسیار از دیدگاه اقتصادی و نیز معماری، از سازه های پرکاربرد به شمار می آیند. روش «قاب معادل» روشی جامع و مناسب برای تحلیل انواع دال های دوطرفه است. با توجه به غیر منشوری بودن مقاطع دال تیرها و ستون ها، جداولی برای به دست آوردن ضرایب سختی و انتقال، و لنگرهای گیرداری وجود دارد که برای ابعاد خاصی از مقاطع دال تیرها و ستون ها و تنها برای بارگذاری یکنواخت در طول مشخصی از دهانه ارائه شده است. با توجه به تقریبی بودن مقادیر این جداول، و پیچیدگی و طولانی بودن محاسبات، و نیز برای بهینه سازی عملیات و نتایج تحلیل، در این نوشتار با استفاده از روش قاب معادل و با در نظر گرفتن کلیه ی تغییرات سختی ها در تمامی اعضا، با بهره گیری از معادلات شیب افت در قالب نرم افزار تهیه شده به تحلیل دقیق دال های دوطرفه پرداخته شده است. دو سازه ی نمونه، با راه حل دستی و با استفاده از ضرایب جداول موجود، نرم افزار تهیه شده و روش اجزاء محدود مورد تحلیل قرار گرفته اند. مقایسه ی نتایج حاصله نشان دهنده ی اختلاف هایی در نتایج لنگرهای تکیه گاهی است.
  کلیدواژگان: دال دوطرفه، روش قاب معادل، تغییرات سختی، معادلات شیب، افت، برنامه ی رایانه یی
 • بهرخ حسینی هاشمی، مسعود حسن زاده صفحه 103
  در تحلیل ساختمان ها به روش تاریخچه ی زمانی معمولا مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زلزله در دو جهت عمود بر امتدادهای اصلی ساختمان اثر داده می شوند و پاسخ های ایجاد شده در اعضاء ملاک طراحی قرار می گیرند. این پاسخ ها با تغییر زاویه ی شتاب نگاشت های متعامد افقی نسبت به محورهای اصلی ساختمان، تغییر خواهند کرد. در این نوشتار یک ساختمان فولادی منظم در پلان و ارتفاع به روش دینامیکی غیرخطی و با در نظر گرفتن هفت شتاب نگاشت تحلیل شده و زاویه ی بحرانی و نسبت افزایش پاسخ ها تعیین شده است. نتایج حاکی از متغیر بودن زاویه ی بحرانی با تغییر شتاب نگاشت است. میانگین زاویه ی بحرانی در ستون هآ22٫5 درجه و در تیرهآ90 درجه به دست آمده است و پاسخ ها تا حدود73٪ افزایش نشان داده اند. همچنین افزایش شدت زلزله و افزایش رفتار غیرخطی در اعضای سازه یی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان دهنده ی تغییر زاویه ی بحرانی و افزایش نسبت پاسخ ها براثر افزایش شدت زلزله است.
  کلیدواژگان: مولفه های افقی شتاب نگاشت، زاویه ی بحرانی، بیشینه ی پاسخ، رفتار غیر خطی
 • ضمائم
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 114
|
 • Omid Bahar Page 3
  Considering that Iran is located in the regional Lrz·hkhyz, damages Johnny recent large earthquakes and financial importance in the context of more Reviews Evaluate existing design methods has increased. To promote research Related to earthquake preparation Shtabngashthayy response spectrum matches thespectrum Design or range specified risk level is essential. The aim of this paper presented a method for the preparation of such Shtabngashthayy of real accelerograms. This method is based on the divided domains Periodic intervals to determine response spectra and by the scale factor for each The domain. In continuation of the seven bogus software Shtabngasht SIMQKEI Real Shtabngasht Mqyasshdh seven proposed method, response spectrum Matches the range of standard designs, Third Edition 2800, for the third and soil type Are producing too much risk. Accelerograms for the evaluation set Derived, nonlinear behavior of concrete structures Lrz·hyy studied Is. Mobin reviews that the proposed method can be no significant increase Energy input to produce Shtabngashthayy with specific characteristics that In order to analyze and design structures can Be used.
  Keywords: Accelerograms based on the design spectrum, accelerograms fictitious, real accelerograms, Third Edition 2800 standard
 • Mohammad Azadi Page 11
  This article examines the effects of soil liquefaction effects on tunnels and changing circumstances Pvshshdar Environmental deals. This study has tried to model Suitable for liquefaction behavior, forces of change and cover tunnel Balaamdgy Induced liquefaction is examined. For this purpose the FLAC software This type of modeling has the capability, is used. This article includes Two essential part is the first part introduces a reference model and the effects of liquefaction The soil model has been discussed. In the second part of the changing conditions Environment in the model, the forces created in the tunnel cover assessment Placed. The effect of various parameters on the change of forces Forms change and cover tunnel is being evaluated.
  Keywords: Liquefaction, tunnels, cycle, behavior Lrz·hyy
 • Frazd Hatami, Ali Reza Rahai Page 21
  Among the systems effectively resisting side loads can shear walls with steel core, noted that the major advantage of their capabilities due to ductile buckling in sheet steel. To use this feature there are two general solutions: Use Skhtknndhhay metal, and another advantage of the concrete cover from Brshgyrha to connect and form sheet steel shear walls composite) Composite (ping. In this study, the effect of various factors including the Persian month Tir Middle Slbyt effect Tir connection type column, the effect of varying distance Brshgyrha and changes in the thickness of concrete shear walls with steel core), in a state with no Skhtknndh Skhtknndh (comprehensive assessment of the behavior of the system against lateral loads is presented. Bdynmnzvr different models of these walls using the finite element modeling and analysis methods are. Analytical Model validation results with a model sample tested, shows that the behavior of steel shear walls Tqvytshdh Slbyt independent beams connecting the middle and Tir type column, but the shear walls No Skhtknndh steel, causing increased middle beams Slbyt better stress distribution uniformity in the steel plate is. the shear strength of shear walls composite with a thickness of concrete cover direct comparison, and is inversely proportional to the distance between Brshgyrha. Bdynmnzvr graphs with the presentation of results, the lowest proper thickness of concrete cover and the distance between Brshgyrha suggested.
  Keywords: Steel shear walls, shear walls composite, Skhtknndh, Slbyt, Tir bind columns, buckling, Pskmansh, Brshgyr, concrete cover
 • Gholam Reza Amiri Power Page 33
  In this article the effect of reducing the behavior of hysteresis cycles in nonlinear staticanalysis for flexural concrete ductile frames are investigating. One of the disadvantages of nonlinear static analysis is that non-linear behavior change resulting from structural components due to Kahndgy reciprocating motion is generally the approximate order. To assess the effects of 9 Kahndgy special concrete frame is used based on the design of buildings against earthquake regulations) Standard 2800, Third Edition (loaded and ETABS software are designed to analyze. Due to the special concrete in bending Frames Members of behavior are controlled mainly by the bending of the coils and Takda modified hysteresis model is used. Static and dynamic non-linear analysis software using IDARC is done to assess the damage and stigma of the model takes advantage of the famous park. Maximum shift values obtained from nonlinear dynamic analysis with the corresponding shift values obtained from objective analysis Barafzvn are compared, and results indicate that the average maximum values shift with regard to both behavior components reducing the risk level g0.2 and dealing respectively g0.25 4 % 9 % shift towards goal Barafzvn analysis increases. The modified model also Takda Kahndgy takes into effect, the index level of risk damage Bhazay g0.2 dealing with 53 % compared to the model Dvkhty increased risk levels equal to the ratio g0.25 81 %, respectively.
  Keywords: Regressive behavior, nonlinear static analysis, Lrz·hyy damages, special frame
 • Ali Pak Page 45
  Numerical modeling of very soft soil layers consolidate under the weight of that material in the consolidation nalysis And consolidation of dredged material discharged in the tailings dams is used, over several decades Recent special attention has been. In this paper, taking into account the effects of large strain and permeability changes and compactibility Loose soil layers during consolidation, applying finite difference method to solve, and use a New method for interval Mjzasazy place during periods of filling, a Computer, formodeling the different conditions is produced by the weight consolidation process. Then through Comparison of model results with field values and the results were Shtsnjy computer, programs, Performance analysis of real problems in the model has beenvaluated. Numerical modeling of very soft soil layers consolidate under the weight of that material in the solidation analysis And consolidation of dredged material discharged in the tailings dams is used, over several decades Recent special attention has been. In this paper, taking into account the effects of large strain and permeability changes and compactibility Loose soil layers during consolidation, applying finite difference method to solve, and use a New method for interval Mjzasazy place during periods of filling, a Computer, for modeling the different conditions is produced by the weight consolidation process. Then through Comparison of model results with field values and the results were Shtsnjy computer, programs, Performance analysis of real problems in the model has been valuated.
  Keywords: Consolidation weight, large Krnshhay, compressibility, permeability, numerical modeling
 • Hadaeat Zkayy Ashtiani Page 53
  Traffic assignment literature, assuming Namhdvdbvdn possible arcs network capacity, in ways such as how Frank - Wolfe capabilities have solved this problem efficient. Because these methods Khtyshdh Zyrmsylhy equivalent shortest path between origin by destination. But in fact possible arcs network capacity is limited and to achieve realistic results from the volume of traffic flow arc, considering the limited capacity of parentheses is required. Explicitly consider the issue of allocation of these restrictions caused traffic into Zyrmsylhy Khtyshdh Chndkalayy current issue is the minimum cost solution makes it difficult. Alternatively considering capacity constraints implied parentheses form, function and use of fines is sensitive to network capacity Bhnhvy possible arcs that adding thisfunction to observe the functions of travel time due parentheses parentheses capacity is limited. In this article the appropriate penalty function for this purpose proposed, and its efficiency in solving traffic assignment with capacity constraints by solving some examples are studied. The results of this method with other methods considering capacity constraints, such as using the internal penalty function method) IPF (Lagrange coefficients and incremental) ALM (, Word has been compared. The result also use this method to a real network of Mashhad, as a real example, where the lights tips leading to the possible arcs with capacity constraints are considered, is presented.
  Keywords: Traffic allocation, capacity constraints, function fine
 • Kianoosh Samanipour Page 59
  Tanks containing liquids behave under earthquake, according to their importance There also due to interaction between fluid and Saz·hyy system, attention And study of many engineers and researchers have been. The method of "time Durable Footnote {endurance Time}», structures affected by accelerated intensity function Is being increasingly based on time and function that can force And to tolerate incoming Tghyyrmkanhay is assessed. The aim of this project Examine how the effect of earthquakes on steel tanks in accordance with the regulations Rvzmyny Design of the tanks), such as API and AWWA (and last time using the Rvzmyny tanks and reservoirs in the study of the behavior of this method is the standard range. Also, the results of last time with other methods methods Yynnamhyy The comparison, and rate design in order to adapt this method Lrz·hyy anks Rvzmyny steel with other methods is Yynnamhyy review. The study After review of the relevant egulations and mechanical models used The Codes, using the finite element method, dynamic response Mharshdh flexible tanks under earthquake input record is read. For this purpose the whole environmental and structural omponents with degrees of freedom given by Fluid Shift model and interaction between structural and fluid equations given by Adverb was provided. Modeling in the form of axial symmetry, harmonic And three dimensions, the profile of one of the tanks were used Astvanhyy Compactibility and viscosity effects) viscosity (the fluid within the reservoir in Was.
  Keywords: Lrz·hyy analysis method last time, reservoirs, finite element method, design Lrz·hyy regulations
 • Ali Kaveh Page 73
  Transmission Towers and important components of the main transmission lines are In Brqrsany play an important role. The power transmission tower The conductor held responsible in a certain distance from the earth, must Able to withstand the mechanical forces imposed on itself in the worst circumstances And climate are. Considering the multiplicity of members and high cost structures Each, both in terms of materials and performance, they can be highly optimized Is important. These structures, usually under the combined loadings of Been numerous and optimization process faced with numerous analysis Will. In this report the use of genetic algorithms for optimization Was. One of the problems in the use of genetic algorithms for Bhynhyaby Bhazay structures that should per string, each generation of a Program analyst to do the calculation. Such a matter requires Matrices is Mkvssazy. Was seen in the tower of Zyadshdn Members and geometry in the absence of mast Bhynhyaby also be onsidered, the convergence Method is very slow. In these conditions the combination of neural networks and algorithms Genetics has been used. Thus the task of analyzing part of the mast Bhhdhy network. Using genetic networks along the convergence speed Remained very high. Genetic algorithms also selected Chndjmyty Is. Abstract The purpose of this article generally the effect of applying the network and not using it and Compare the impact of genetics is Chndjmyty.
  Keywords: Transmission tower, optimization, Genetic algorithms
 • Ramtin Moeini Page 85
  One of the most important issues in the field of optimizing water resources management, Various Khalgvrytmhavrvshhay been used to solve it, the issue of exploitation Is optimal reservoir. Today, the algorithms for solving these issues Frakavshy than other algorithms used. One of the most important of these algorithms, Optimization algorithm is the first community of ants on the basis of the proposed algorithm, ant system approach is. In recent years this method also for better performance and reduced its disadvantages, including Algorithm convergence phenomenon Nabhhngam issue the basic community Ants reform, and new algorithms based on it is defined. One of these algorithms in this article as it is used, Minimum System Max is Mvrchhhay algorithm. First Steps to solve the problem using this algorithm, consider the variable Decision for the issue, then according to this variable, a good graph For the issue is defined. In this paper operation to solve problems Simple and the hydroelectric dam in two modes is considered. Mode First, the decision variables considered include the amount of water released by Of the reservoir, and the second case this variable is simply the amount of water stored In the tank every month. In this article issues and simple operation of hydroelectric Dez reservoir system using algorithms Mvrchhhay Minimum and maximum For both the above is solved and finally, the results With the results of other methods employed to solve the problems of And has been compared. This comparison suggests that the method results Mvrchhhay System Minimum Maximum Is appropriate. Also, the modeling and solving their problems using Version 8 software, Lingo, indicates that using this algorithm with Computational cost almost perfect answer for the problems Was.
  Keywords: Optimization algorithm ants society, the system Maximum Mvrchhhay, Minimum (MMAS), optimal reservoir operation
 • Iraj Mahmoud Zadhkny Page 95
  Structural Systems Dalhay mutual, according to the advantages of views Economic and architecture, widely nsidered the structures come. Method "Frame Equivalent to "a comprehensive and appropriate way to analyze the types Dalhay is bilateral. Due to non prismatic sections of slab beams and columns, tables Difficult to obtain and transfer coefficients, and there Lngrhay tangly That certain aspects of sections for beams and columns, and the only evidence Uniform load over a certain span is presented. Given The approximate values of these tables, and computing complexity and Tvlanybvdn, And for optimizing operations and results of the analysis in this paper using Equivalent frame method, and considering the hardships upon all changes in all Members, by using equations in the form of steep decline Thyhshdh Software Dalhay detailed analysis has been mutual. Two sample structures, Solutions manual and using the coefficients tables, software Thyhshdh And the finite element method have been analyzed. Compare the results indicates The results are Tkyhgahy Akhtlafhayy Lngrhay.
  Keywords: Bilateral slab, the equivalent frame method, the changes difficult, steep drop equations, computer, program
 • Behrikh Hosseini Hashemi Page 103
  Method in time history analysis of buildings is usually the horizontal component Shtabngasht and vertical arthquake in two directions perpendicular to the main building extensions Effects are presented and responses made in the design criteria for members Factors. These responses accelerograms orthogonal horizontal angle Than the main axes of the building, they will change. In this article a building Regular steel in the plan and elevation, and onlinear dynamic method in Taking seven Shtabngasht analysis and critical angle and the ratio increased Replies Has been set. Findings of the critical angle varies with changing ShtabngashtIs. The mean angle of 22.5 degrees and the crisis in the column on the beams 90 degrees Is obtained and the responses to about 73 % increase shown. Also Increased intensity in the nonlinear behavior of earthquakes and increased Saz·hyy members reviewed Been changed and the results indicates the critical angle and increased ratio Replies accumulation of earthquake intensity is increased.
  Keywords: Shtabngasht horizontal components, critical angle, maximum response, the nonlinear behavior