فهرست مطالب

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی - پیاپی 3 (پاییز و زمستان 1385)
 • پیاپی 3 (پاییز و زمستان 1385)
 • 40 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • حمید کریمی، غفار اردلانی، محسن عباسی، شهرام درزی لاریجانی، فرامرز شیرمحمدی صفحه 1
  عضو ژاکوبسون (عضوتیغه ای- بینی ای Vomeronasal Organ: VNO;) ساختمان لوله ای شکلی است که در کف حفره بینی قرار گرفته است. در حیوانات علاوه بر سیستم بویایی اصلی که در ته حفره بینی واقع شده است، یک سیستم بویایی فرعی نیز وجود دارد که عمل این سیستم بویایی فرعی توسط عضو ژاکوبسون صورت می گیرد. این عضو در ارتباط با درک فرومونهای (بوهای جنسی) موجود در ادرار عمل می کند. در این بررسی موقعیت قرارگیری، ساختار آناتومیک و ویژگی های ساختمان بافت شناسی عضو ژاکوبسون در بز نر شاخ مارپیچی ایران (Capra persica) مطالعه شد. برای این بررسی تعداد 17 عدد سر سالم و بدون نقص با جنسیت نر از کشتارگاه صنعتی اورمیه تهیه شد. تعداد دوازده عدد از نمونه های تهیه شده برای مطالعات آناتومیک و تعداد پنج عدد جهت مطالعات بافت شناسی مورد استفاده قرار گرفتند. فک پائین 12 عدد از نمونه ها جدا شده و سپس فک بالا و حفره بینی نمونه های تهیه شده بصورت طولی و عرضی برش داده شدند. انجام برش عرضی برای تعیین قطر و برش طولی جهت تعیین اندازه طول عضوژاکوبسون صورت گرفت. در برش های عرضی، از هر نمونه شش قطعه از نواحی مختلف فک بالا و حفره بینی تهیه شده و روی آنها بیومتری صورت گرفت. برای بررسی بافت شناسی عضوژاکوبسون، پس از جدا کردن فک پائین، چهار برش در محل های ستیغ کامی چهارم، ستیغ کامی هشتم، جلوی اولین دندان آسیای کوچک و وسط اولین دندان پیش آسیائی روی نمونه ها صورت گرفت. پس از کلسیم زدایی، نمو نه ها با روش تهیه مقاطع بافت شناسی آماده سازی و با استفاده از روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. در نمونه های مطالعه شده عضوژاکوبسون در فک بالا، در پشت و بالای مجرای ثنایایی قرار گرفته و دارای طولی با میانگین 8/7 سانتیمتر مشاهده شد. محدوده عضو ژاکوبسون در این حیوان از پرز ثنایایی تا دومین دندان پیش آسیایی بوده و بیشترین قطر عضو در ناحیه وسطی با میانگینی برابر 8/1 میلی متر اندازه گیری شد. مطالعات بافت شناسی نشان داد که عضو ژاکوبسون در بز نر شاخ مارپیچی توسط غضروفی از جنس هیالین احاطه شده است. اپی تلیوم مفروش کننده عضو در قسمت داخلی از نوع اپی تلیوم بویائی و در نواحی اطرافی از نوع اپی تلیوم تنفسی بود. در پارین و زیر مخاط بافت همبندی سست پر عروق، همراه با بافت نعوظی مشاهده گردید. براساس نتایج حاصل ازاین تحقیق مشخص شد که عضو ژاکوبسون در بز نر شاخ مارپیچی ایران مانند سایر حیوانات توسط مجرای ثنایایی به دهان باز می شود. محدوده این عضو از پرز ثنایایی تا محاذات دومین دندان آسیایی کوچک بوده که در سایر حیوانات نیز با کمی تفاوت به این صورت گزارش شده است. طول این عضو در مقایسه با سایر حیوانات (اسب، گاو و گاومیش) کوتاهتر بوده و این موضوع به کوتاه بودن طول فک بالا و حفره بینی در این حیوان مربوط میشود. وجود اپی تلیوم تنفسی و بخصوص بویایی در مخاط این عضو نشان دهنده نقش مؤثر این عضو در دریافت بوهای جنسی و انجام واکنشهای جنسی می باشد.
  کلیدواژگان: آناتومی، ایران، بافت شناسی، بز و عضو ژاکوبسون
 • حسن محسنی صفحه 16
  در این پژوهش 29 نمونه از رخنمون های سطحی رسوبات آهکی اولیگو-میوسن در منطقه آبگرم برداشت گردید . از نمونه های برداشت شده برش نازک تهیه شده و پس از رنگ آمیزی با محلول آلیزارین قرمز و پتاسیم فری سیانید بوسیله میکروسکوپ پلاریزان به منظور مطالعه فرایند دولومیتی شدن این آهک ها مورد بررسی قرار گرفت. این طبقات از بالا به پایین به واحد های زیر تقسیم می شوند: گلسنگ آهکی، گلسنگ آهکی دولومیتی، آهک فسیل دار و آهک مارنی. دو افق دولومیتی در این آهک ها شناسایی گردیدند که یکی در بخش زیرین و دومی در بخش میانی آن قرار دارند. دو نوع دولومیت (دولومیت میکروکریستالین و دولومیت درشت بلور) در آنها شناسایی گردید. گروه اول عمدتا در افق وکستون تا مادستون فسیل دار و فاقد فسیل و گروه دوم در افق وکستون-پکستون بایوکلستی همراه با رخساره های محلی باندستون جلبکی تمرکز بیشتری دارند. دولومیت میکروکریستالین با مدل دولومیتی شدن سبخا و دولومیت درشت بلور با مدل دولومیتی شدن نشتی ، برگشتی منطبق می-باشند.
  کلیدواژگان: دولومیتی شدن، سیخا، آبگرم، قزوین
 • حسین باقری، سعید خدابخش *، محمدرضا غریب رضا، حسن محسنی صفحه 25

  در این پژوهش تغ‍یی‍رات ناح‍ی‍ه ساحلی منطقه ک‍ی‍اشهر- دستک (شمال شرق رشت) در یک بازه 26 ساله (1346 تا 1372) بررسی شده است. مطالعه عکس های هوایی در مح‍ی‍ط GIS و با استفاده ازنرم افزار Ilwise و درنظر گرفتن شواهد ریخت شناس‍ی و آزمای‍شات دانه سنج‍ی انجام گرفت. نتای‍ج حاصله به صورت نقشه های فرسای‍ش و رسوبگذاری در این بازه زمانی ارائه شده اند. مقایسه خط ساحلی نشانگر سواحل پسرونده مناطق تحت رسوبگذاری در محل ورود رودخانه ها به دریا و سواحل پ‍ی‍شرونده (ساحل فرسای‍ش یافته و یا غرق شده) دربخش های شرق‍ی دلتای سف‍ی‍درود، به ویژه در بخش های شمال‍ی دستک می باشد. مطالعات GIS و پ‍ی‍مای‍ش های میدانی نشان می دهند که در مناطق تحت فرسا‍ ی‍ش به طور متوسط در هرسال 14 متر پ‍یشروی و در مناطق تحت رسوب گذاری در هر سال 3/11 متر پسروی صورت گرفته است. علاوه بر تغ‍یی‍رات خط ساحل‍ی تغ‍یی‍رات قابل ملاحظه ای در رخساره های پهنه ساحل‍ی ای‍ن منطقه ن‍ی‍ز در ای‍ن بازه زمان‍ی دب‍ده م‍ی شودکه مهم تری‍ن آنها تغیی‍ر محل کانال سف‍ی‍د رود و تفاوت گستره واحد های رسوب‍ی منطقه م‍ی باشد.

  کلیدواژگان: GIS، تغییرات سطح دریا، فرسایش و رسوبگذاری، کیاشهر، دستک، LLwise
 • حمید اسمعیلی، ابراهیم نصیر اسلامی صفحه 35
  محاسبه جواب نامنفی یک معادله دیوفانتی خطی، در حالت کلی، یک مساله NP- کامل است. در این مقاله نشان می دهیم که ار همه مولفه های بردار ضرایب هم علامت نباشند، آنگاه می توان یک (و حتی بی نهایت) جواب نامنفی را در زمانی چند جمله ای بدست آورد. بنابراین، در این حالت مساله فوق جزء رده مسائل P، مسائل به طور چند جمله ای حل پذیر می باشد. الگوریتم ارائه شده در این مقاله برای تولید جوابهای نامنفی یک معادله دیوفانتی یک الگوریتم ساده و سریع است. برای تولید جوابهای نامنفی یک معادله دیوفانتی شدنی، ابتدا نوع خاصی از جوابهای صحیح نامنفی را برای معادله همگن متناظر بدست می آوریم و سپس یک ترکیب خطی صحیح نامنفی مناسب از آنها را به یک جواب خاص معادله دیوفانتی اضافه می کنیم تا یک بردار صحیح نامنفی، که در واقع یک جواب نامنفی برای معادله دیوفانتی است، بدست آید.
|
 • Hamid Karimi, Ghafar Ardalani, Mohsen Abbasi, Shahram Darzi Larijani Page 1
  Vomeronasal organ is tubular structure which lies in floor of nasal cavity. The animals not only have essential olfactory system but also have accessory olfactory system. The vomeronasal organ has principle role in accessory olfactory system. This organ have principle role in urinary pheremones (sexual odor) sensation. In this survey, location, anatomical and histological structures of vomeronasal organ (VNO) of male Iranian helical horn goat (Capra Persica) were studied. 17 normal head of male Iranian helical horn goat were provided from Urmia industrial slaughterhouse. Twelve and five samples were used for anatomical and histological studies, respectively. The mandible of 12 samples were separated, and then the heads were sectioned longitudinally and horizontally (6 sections). Longitudinal sections are used for detection of length and horizontal sections are used for detection of diameter of VNO by biometry method. For histological studies, 4 sections were provided by maxilla in following regions: 4th palatine ridge, 8th palatine ridge, rostral of 1th premolar tooth, and midline of first premolar tooth. Sections are decalcified and then they were stained by H & E method. Vomeronasal organ of Iranian helical horn goat was observed on maxillary bone, dorsally and superiorly of incisive duct. Its average length was 7.8 cm. It extended from incisive papillae to second premolar tooth. Its maximum diameter was observed in middle region with 1.8 mm length. Histological studies showed that Jacobson organ is encapsculated by hyaline cartilage capsule. Olfactory epithelium is lined inner part and respiratory epithelium is lined peripheral part of Jacobson organ of male Iranian helical horn goat. Lamina propria and tunica submucosa were filled by vascular loose connective tissue with erectile tissue. Results of this research appeared that Jacobson organ of male Iranian helical goat is connected with oral cavity by incisive duct. This connection was reported in other animals. In this animal, Jacobson organ has extended from incisive papillae to 2nd premolar tooth. Results of this research is similar to other reports. Due to length of muzzle of male Iranian helical horn goat is shorter than other animals (horse, cattle, and buffalo) its Jacobson organ was shorter than them. Since mucus layer of Jacobson organ is lined by respiratory and olfactory epithelium particularly, therefore this organ plays an effective role for receiving sexual odor and has a physiological role in sexual behaviors.
 • Hasan Mohseni Page 16
  In present study 29 samples collected from outcrops of Oligo-Miocene limestones in the Ab-E Garm area were prepared for petrograhic studies after staining with Alizarin Red S. and Potassium ferricyanide. These sediments copmrise different types of lithofacies including wackstone to boiclast mudstone, barren lime mudstones and foraminiferal bioclastic wackstone-packstones accompanying local distributions of algal boundstones. Two types of dolomite were recognized (microcrystalline and coarsely crystalline dolomites), located at the lower and middle part of the succession. The former is restricted to wackstone to boiclast mudstone and the latter occurs in the foraminiferal bioclastic wackstone-packstones, algal boundstone beds. Microcrystalline dolomite is interpreted as evaporative sabkha dolomite and coarsely crystalline dolomite as seepage-reflux dolomite that exrienced subsequent recrsytalization.
 • Hossein Baqeri, Saeed Khodabakhsh, Mohammad Reza Gharib Reza, Hasan Mohseni Page 25

  In this research sea-level changes of Kiashahr-Dastak coastal zone in a 26 years old interval (1968-1994) were studied. The arial photographs were studied in a GIS environment utilising Ilwis software and considering field evidences as well as grain- size analysis. The results were shown as erosion and sedimentation maps in this interval. Changes in the position of coast line is indicative of regressive coasts (sedimentation-dominant zones) in the areas where the rivers run in to the sea and transgresive coasts (erosion-dominant or drowned zones) in the eastern part of Sefidrud delta, particularly the northern part of Dastak district. GIS based studies and field investigations show that sea level rise caused progration of coasts with an average of 14 m/year and in the sedimentation area had regreted with an average of 11.3 m/year. In addition, significant changes are also seen in the coastal facies in this time interval; among them avulsion of the Sefidrud and changes in the distribution of facie are the most important

 • Hamid Esmaeili, Ebrahim Nasiroleslami Page 35
  In general case, computing the nonnegative solution for a linear Diophantine Equation is NP complete. In this paper, we show that if components of the coefficient vector have not the same sign, then we can get a (and even infinit) nonnegative solution in a polynomial time. Therefore, in this case, the problems belong to the P class, polynomial time solvable problems. For generating the nonnegative solutions we suggest an algorithm that is simple and fast. For this purpose, first of all we obtain a special type of nonnegative integer solutions for corresponding homogeneous Diophanti Equation and then add a suitable linear nonnegative integer combination of them to a special solution of the Diophantine Eqation such that a nonnegative integer vector, that is a nonnegative solution for the Diophantine Equation, is obtained.