فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:18 Issue:63, 2009
 • Volume:18 Issue:63, 2009
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/02/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راهنمای نویسندگان مقالات
  صفحه 3
 • مقالات پژوهشی
 • مهریار یلداشخان، دکتر فرهاد صفری صفحه 5
  مقدمه
  برخی از لوله تراشه ها به علت نوع ساخت و عدم قابلیت انعطاف پذیری در اثر افزایش فشارداخلی به دنبال استفاده از گاز نایتروس اکساید دچار افزایش فشار بر نای بیمار می گردد و عوارض زیادی بر بیمار تحمیل می نماید. بنابراین، مطالعه تغییرات فشار کاف انواع لوله تراشه می تواند شواهد مناسبی جهت تصمیم گیری فراهم کند.
  هدف
  هدف این پژوهش مقایسه تغییرات فشار کاف لوله تراشه ساخت ایران وخارج در مجاورت گاز نایتروس اکساید می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کار آزمایی بالینی بوده و جامعه پژوهش شامل بیمارانی بود که در اتاق عمل بیمارستان لقمان عمل جراحی انتخابی داشتند. پنجاه بیمار کاندید عمل جراحی انتخابی با طبقه بندی کلاس 1 و2 بیهوشی جامعه بیهوشی آمریکا به صورت تصادفی به دو گروه 23و 27 نفری تقسیم شدند. در یک گروه از لوله ساخت ایران (27 نمونه) و در گروه دیگر از لوله روش (23نمونه) ساخت کشور مالزی استفاده گردید. دستگاه مخصوص سنجش فشار داخل کاف لوله تراشه با مارک(VBM) در شروع بیهوشی و لوله گذاری، به کاف خارجی متصل گردیده و تا اتمام بیهوشی از این طریق فشار داخل کاف در مجاورت نایتروس اکساید50 درصد در هر 20 دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید. برای مقایسه فشار پایه کاف در لوله تراشه ها در زمان های مختلف از آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از این می باشد که میانگین و انحراف معیار فشار پایه کاف در لوله تراشه ساخت ایران و مالزی قبل از شروع گاز نیتروس اکساید به طور معنی داری با هم تفاوت دارند (015/0=pv، 585/2=t). نقطه قابل توجه اینست که انحراف معیار لوله تراشه های ساخت ایران به طور قابل ملاحظه ای بزرگ می باشد و به طور معنی داری با انحراف معیار لوله تراشه های مالزیایی تفاوت دارد (001/0=pv، 633/38=f).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آنالیز واریانس فاکتوریل دو فاکتوری مخلوط ملاحظه شد که:الف- میانگین فشار پایه کاف در دو نوع لوله، با حذف دقیقه صفر، تفاوت معنی داری نداشت و این حالت نشان دهنده این مورد بود که در بدو امر، کاف لوله های تراشه ساخت ایران با توجه به اینکه همانند روش لوله های ساخت مالزی پر از هوا شده بودند، اختلاف فشار بیشتری را نشان داد.
  ب- میانگین فشار پایه کاف در دقایق مختلف، در هر دو گروه دو به دو تفاوت معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: فشار کاف لوله داخل تراشه، گاز نایتروس اکساید
 • مهناز قلجه، فرشته قلجایی، دکتر علیرضا مظلوم صفحه 12
  مقدمه
  دستیابی به راه هایی برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری همواره مورد توجه مدیران پرستاری بوده است. ویژگیهای ارائه دهندگان خدمات پرستاری می تواند یکی از عوامل موثر بر کیفیت آن باشد. بعلاوه، نظر مددجو به عنوان دریافت کننده خدمات پرستاری می تواند شاخصی از کیفیت خدمات باشد.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین همبستگی بین شایستگی بالینی پرستاران با رضایت بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 47 پرستار شاغل و 141 بیمار بستری بصورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه های پژوهش شامل پرستارانی بودند که در یکی از بخشهای بالینی مراقبت مستقیم از بیمار را به عهده داشتند. همچنین به ازای هر پرستار، 3 بیمار وی که حداقل 3 روز از خدمات پرستار مربوطه استفاده کرده بودند و در زمان پژوهش در شرف ترخیص بودند، انتخاب شدند. اطلاعات فردی و شغلی توسط پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری شد. شایستگی بالینی پرستاران توسط ابزاری مشتمل بر 62 سوال در زمینه مهارتهای مدیریتی، حرفه ای، ارتباطی و آموزشی توسط سرپرستار، سوپروایزر و پژوهشگر سنجیده شد. رضایت بیماران توسط ابزاری مشتمل بر 37 سوال در زمینه نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی سنجیده شد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوا و پایایی بروش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. آزمونهای آماری رگرسیون، آنالیز واریانس و مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفت.
  یافته ها
  میانگین سن پرستاران 7/10 3/37 و بیماران 9/4 7/30 سال بود. 5/74 درصد از پرستاران و 2/53 درصد از بیماران مونث بودند. همه پرستاران مدرک کارشناسی پرستاری داشته و 7/49 درصد از بیماران مدرک متوسطه داشتند. شایستگی بالینی 17 درصد از پرستاران کمتر از حد انتظار، 5/75 درصد در حد انتظار و 5/25 درصد بیشتر از حد انتظار بود. 2/9 درصد از بیماران از خدمات پرستار ناراضی، 61 درصد نسبتا راضی و 8/29 درصد کاملا راضی بودند. آزمون رگرسیون رابطه خطی معنی دار مستقیمی بین شایستگی بالینی پرستار و رضایت بیمار نشان داد. آزمون آنالیزواریانس دوطرفه نشان داد که شایستگی بالینی پرستار، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل بیمار با رضایت وی رابطه دارد اما سایر عوامل ارتباط معنی داری با آن نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد با افزایش شایستگی بالینی پرستار، کیفیت خدمات پرستاری ارتقاء یافته و این منجر به افزایش رضایت بیماران شود. لذا سیستم خدمات بهداشتی می تواند با ارتقاء شایستگی بالینی پرستاران یا به کارگیری پرستاران با شایستگی بیشتر، رضایت مددجویان را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: شایستگی بالینی پرستار، رضایت بیمار، خدمات پرستاری
 • صدیقه امیر علی اکبری، نصرت بهرامی، شهناز ترک زهرانی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 20
  مقدمه
  افزایش قابل توجه میزان سزارین در سراسر جهان این مساله را بعنوان یکی از معضلات سیستم بهداشتی درآورده است. در کشور ایران نیز آمار سزارین سه تا چهار برابر میزان قابل قبول سازمان جهانی بهداشت است. تعیین میزان آگاهی و نگرش افراد اولین قدم در راه تعیین و ارائه برنامه های آموزشی به منظور بالا بردن سطح آگاهی زنان باردار و تقویت پیامهای اقدامات بهداشتی است.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش نسبت به نوع زایمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول در سال 1386 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش به روش توصیفی و با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد.120 زن باردار که دارای مشخصات واحدهای پژوهش بودند، در پژوهش شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی نسبت به نوع زایمان و نگرش نسبت به زایمان طبیعی بود. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه با آزمون مجدد تایید شد. پرسشنامه ازطریق مصاحبه تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (2/54 درصد) دارای آگاهی در حد متوسط نسبت به نوع زایمان بودند. نگرش اکثریت واحدهای مورد پژوهش به زایمان طبیعی(7/56 درصد) بی نظر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجائی که آگاهی اکثر واحدها نسبت به نوع زایمان در حد متوسط بود و همچنین اکثریت مادران نگرش بی نظر داشتند، لذا تاکید می گردد در مراکز بهداشتی درمانی بصورت روتین کلاسهای آموزشی دوران بارداری تشکیل گردد و نظارت و پیگیری بر تشکیل کلاسها و ارزیابی آنها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، نوع زایمان
 • افسانه یخ فروشها، مهناز صلحی، فرید عبادی فردآذر صفحه 25
  مقدمه
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع بعد از سرطان پستان در دنیا می باشد. 18 درصد کل مرگ در زنان به علت سرطان دهانه رحم است.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضرتعیین تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش رابطین بهداشت درباره تست پاپ اسمیر است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه نیمه تجربی و از نوع قبل و بعد است که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش120 نفر از رابطین بهداشت درباره پاپ اسمیر در قزوین صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. اندازه گیری اعتبار پرسشنامه ازروش اعتبار محتوا و پایایی از طریق آزمون مجدد انجام شد. پرسشنامه توسط رابطین بهداشت تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های کای دو، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی، t گروهی در سطح معنی داری 05/0p< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده میان میانگین نمرات آگاهی و عوامل تشکیل دهنده مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، منافع، موانع و شدت درک شده) در رابطین بهداشت قبل و بعد از آموزش و میان خود اجزای مدل با هم، قبل و بعد از آموزش همبستگی معنی دار به دست آمد. بین اجزای مدل اعتقاد بهداشتی با متغیرهای سن و تعداد فرزندان رابطین بهداشت در قبل و بعد از آموزش رابطه آماری معنی داری به دست نیامد. میان اجزای مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت و منافع درک شده) با میزان تحصیلات رابطین بهداشت قبل از آموزش و بین (حساسیت و منافع و موانع درک شده) بعد از آموزش ارتباط آماری معنی داری به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش پیشگیری از طریق مدل اعتقاد بهداشتی می تواند باعث ارتقای آگاهی و ایجاد نگرش مثبت در رابطین بهداشت شود.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی، نگرش، پاپ اسمیر
 • دکتر طاهره اشک تراب، معصومه نیشابوری، دکتر محمد اسدپور پیرانفر، دکتر حمید علوی مجد صفحه 31
  مقدمه
  کاتتریزاسیون قلبی یک روش تهاجمی است که با عوارض عروقی موضعی همراه می باشد. به منظور پیشگیری از این عوارض احتمالی، بیماران به مدت 6 ساعت به استراحت در تخت محدود می شوند که منجر به ناراحتی و کمردرد می گردد. کاهش مدت زمان استراحت در بستر اقدامی در جهت افزایش راحتی و رضایت بیماران بعد از آنژیوگرافی می باشد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاهش زمان استراحت در تخت بعد از آنژیوگرافی قلبی بر عوارض عروقی و کمردرد بیماران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است. تعداد130 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس از محیط پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند (65 مورد در هر گروه). گروه کنترل که به مدت 6 ساعت و گروه مداخله به مدت 4 ساعت بعد از آنژیوگرافی در تخت استراحت کردند. عوارض عروقی و وضعیت همودینامیک با استفاده از چک لیست و شدت کمردرد با مقیاس عددی درد بررسی شد.
  یافته ها
  هیچ کدام از واحدهای مورد پژوهش در گروه مداخله و کنترل دچار عوارض عروقی و اختلال همودینامیک نشدند، در حالی که شدت کمردرد در بیماران تحت آنژیوگرافی قلبی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود (001/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  کاهش زمان استراحت در تخت بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی بدون خطر و امکان پذیر می باشد. این در حالی است که بدون افزایش عوارض عروقی سبب افزایش راحتی و کاهش کمردرد و ناراحتی بیماران بعد از آنژیوگرافی می گردد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی قلبی، استراحت در تخت، عوارض، کمردرد
 • دکتر هومان منوچهری، بنفشه قربی، میمنت حسینی، دکتر نویده نصیری اسکویی، دکتر مژگان کاربخش صفحه 39
  مقدمه
  سوءرفتار با سالمندان یا سالمند آزاری، از جمله پیامدهای افزایش تعداد سالمندان در خانواده ها و جوامع امروزی به شمار می رود که میزان بروز آن در دو دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است. در کشور ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گزارشی در این رابطه موجود نمی باشد.
  هدف
  هدف کلی این مطالعه تعیین میزان و انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان مراجعه کننده به پارکهای شهر تهران در سال 1387 می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی حاضر با تعداد 400 نفر از سالمندان زن و مرد 60 ساله و بیشتر مراجعه کننده به پارکهای منتخب، از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. پژوهشگر پس از مراجعه به پارکها و انتخاب سالمندان واجد شرایط شرکت در مطالعه، پرسشنامه را از طریق مصاحبه چهره به چهره با سالمندان تکمیل نمود. اعتبار پرسشنامه پژوهشگر ساخته، به روش تعیین شاخص اعتبار محتوا و صوری و پایایی آن به روش همسانی درونی و آزمون مجدد سنجیده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان دادند که 8/87 درصد از نمونه های پژوهش تجربه حداقل یک نوع از سوءرفتار و 9/24 درصد از نمونه ها تجربه همزمان هر چهار نوع سوءرفتار را داشتند. 8/84 درصد از نمونه های پژوهش تجربه سوءرفتار عاطفی، 3/68 درصد تجربه غفلت، 1/40 درصد تجربه سوءرفتار مالی و 2/35 درصد از نمونه ها تجربه سوءرفتار جسمی را عنوان نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به میزان بسیار بالای سوءرفتار با سالمندان، شفاف سازی این پدیده از جنبه های مختلف از اولویتهای اساسی به شمار می رود که تنها به واسطه رویکردی چند تخصصی در جامعه امکان پذیر بوده و از این رو مشارکت و همکاری همه جانبه تمام افراد جامعه را می طلبد.
  کلیدواژگان: سالمند، سوء رفتار خانگی، پارکها
 • دکتر منیژه قابلجو، سوسن آبگینه اسفندیاری صفحه 46
  مقدمه
  با وجود پژوهشهای متعدد در زمینه تعیین عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی میزان مرگ ناشی از آن نگران کننده می باشد. پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2020 میلادی مرگ ناشی از آن به 75درصد مرگهای شایع جهان برسد
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی در دو گروه اعضاء هیئت علمی و کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دو بخشی سوالات و تکمیل اطلاعات آزمایشات بود، جهت بررسی اعتبار پرسشنامه به 10 نفر صاحب نظر ارائه شده و جهت تعیین پایایی آزمون مجدد، ابزار پژوهش، به دو گروه ده نفری به فاصله یک هفته داده شد. جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش بوده در بخش اول پرسشنامه برای تکمیل به افراد داوطلب داده شد و در بخش دوم پژوهشگر با گرفتن فشار خون، وزن، دور کمر، نمونه خون ناشتا، ادرار از همان افراد مبادرت به فرستادن نمونه ها به آزمایشگاه نمود. کلیه اطلاعات بین ساعات 12-8 صبح در زمان فشار کاری زیاد داوطلبان تکمیل گردید.
  یافته ها
  تعداد کل نمونه ها 242 نفر که شامل 81 نفر (5/33درصد) اعضای هیئت علمی و 161 نفر (5/66درصد) کارکنان آموزشی بود. نتایج نشان داد که 44 درصد مدرسین و 46 درصد کارکنان آموزشی شاخص توده بدنی مرزی داشتند و از کل نمونه ها 14درصد مدرسین و 26درصد کارکنان (شاخص توده بدنی) بالاتر از حد طبیعی داشتند. در کل دو گروه، 63 درصد افراد دارای شاخص توده بدنی بالاتر از حد طبیعی بودند. 62 درصد مدرسین و 76 درصد کارکنان آموزشی، دور کمر80 سانتی متر به بالا داشته اند. از نظر فشار خون، 65 درصد طبیعی و 22درصد بالای mmHg 80/140 بودند. البته در 9 درصد مدرسین و 4درصد کارکنان نیز فشار mm Hg 50/100 یافت شد. 96درصد مدرسین و 91درصد کارکنان سیگاری نبوده، قند خون، آزمایش کامل ادرار در طیف طبیعی بود. بررسی آزمون کای اسکریر میزان اوره و کراتنین در مدرسین به ترتیب (009،p=(./ (000/0 = p) معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که بین فشار خون، تنش در آموزش نظری و بالینی رابطه معنی دار وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بخشی از عوامل خطرساز شناخته شده قلبی مانند قند خون، چربیها در این گروه ها کنترل شده است. اما بعضی از عوامل که به عنوان خطر ساز قلبی شناخته شده نیست مانند شاخص توده بدنی، دور کمر، اوره و کراتنین عامل خطر ساز است. بین فشار خون با تنش و ارتباط تنش شغلی و راه های مقابله حتی در محیطهای آکادمی با عوامل خطرساز قلبی ارتباط معنی دار وجود داشت. این امر لزوم توجه روسای دانشگاه ها وموسسات عالی را درتعدیل برنامه ریزیهای آموزشی-پژوهشی جهت کنترل تنش و عوامل خطر سازقلبی را نشان داد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر ساز قلبی، تنش اعضاء هیئت علمی، کارکنان آموزشی
 • صفحه 61
|
 • M. Yoldashkhan, F. Safary Page 5
  Background
  Since medical devices from different manufacturers with various qualities may affect on outcome of interventions, studies regarding the correctness of them in terms of material and function have always been a major topic.
  Purpose
  This clinical trial was conducted to compare cuff pressure changes in two endotracheal tubes (ETT) in contact with nitrous oxide gas, manufactured in Iran and Malaysia.
  Methods
  50 patients having elective surgery in Loghman Hakim Hospital and categorized in classes 1 and 2 according to American Society of Anesthesiology (ASA І, П) were randomly divided into 2 groups (27 and 23 subjects). In the first group with 27 subjects, Iranian tubes and in the other, Malasian ones were used. ETT cuffs were filled with air via minimal leak method and cuff pressures were measured by a cuff pressure indicator (VBM). It was connected to a pilot cuff until the end of anesthesia. Meanwhile, nitrous oxide 50% was prescribed for patients during anesthesia and the pressure was recorded every 20 minutes until 120 minutes of anesthesia.
  Results
  Mean and standard deviation of pressures in the cuffs of Iranian tubes before nitrous oxide administration were 96.43 and 8.23 respectively. The corresponding figures for pressures in Malaysian tubes were 17.32 and 97.4, which showed a significant difference (t=2.585, P=0.015). The standard deviation of Iranian tubes was significantly greater than Malysian ones (F=38.633, P<0.001).
  Conclusion
  It can be concluded that mean base pressures in the 2 types of tubes have no difference. This denotes that, at the beginning, there is no significant difference and the cuffs of Iranian tubes in spite of being filled with air like Malaysian ones show higher pressure difference. Mean base pressures of cuffs at different times indicate significant difference two by two.
  Keywords: Cuff pressure of endotracheal tube, Nitrous oxide gas
 • M. Ghalje, F. Ghaljae, A. Mazlum Page 12
  Background
  Quality care has always been the concern of nursing managers. Characteristics of care givers may affect on the quality. On the other hand, clients’ views in this regard is considered as a quality measure.
  Purpose
  This descriptive correlational study was conducted to determine the relationship between clinical competency and patient's satisfaction from nursing care in hospitals affiliated to Zahedan Medical University.
  Methods
  47 nurses and 141 patients were randomly selected. The nurses provided direct care to 3 patients at least for 3 days. The patients were asked on discharge. A questionnaire was used for demographic data collection and completed by interview. Another tool was used for measuring clinical competency with 62 questions regarding managerial, professional, communicational and educational skills, which was applied by head nurses, supervisors, and researchers. Patients’ satisfaction was measured by a 37-item questionnaire concerning physiologic, security and social needs completed by interview. Different statistical tests were used for data analysis.
  Results
  Mean age of nurses and patients were 37.3±10.7 and 30.7±4.9 respectively. 74.5% of nurses as well as 53.2% of patients were female. Clinical competency of 17%, 75.5% and 25.5% of nurses was less than expected, in the expected range and more than expected respectively. 9.2%, 61% and 29.8% of patients were dissatisfied, relatively satisfied and completely satisfied with nursing care. Regression test showed a significant, linear and positive correlation between clinical competence and patient satisfaction. Two-way ANOWA showed a significant relationship between clinical competence, sex, education as well as marital status of patients and their satisfaction.
  Conclusion
  It seems that the more the clinical competency is, the more the quality care would be and this results in increased patient satisfaction. Therefore, by increasing clinical competence or applying more competent nurses, healthcare system can provide more satisfaction for the clients.
  Keywords: Clinical competence, Patient's satisfaction, Nursing care
 • S. Amir Ali Akbari, N. Bahrami, Sh Tork, Zahrani, H. Alavi, Majd Page 20
  Background
  The significant increase in Cesarean delivery around the world turns this issue to a major health concern. In Iran, Cesarean rate is 3 to 4 times higher than what is recommended by WHO. Determining knowledge and attitude of people is the first step in developing and enacting educational programs for health promotion.
  Purpose
  This descriptive study was performed to determine knowledge and attitude of pregnant women referring to Dezful health centers regarding mode of delivery in 2008.
  Methods
  120 women selected via quota sampling method participated in the study. A questionnaire completed by interviewing regarding demographic characteristics, knowledge about modes of delivery and attitude toward normal vaginal delivery (NVD) was used for data collection. Content and test-retest methods were used for its validity and reliability.
  Results
  Most subjects (54.2%) had moderate knowledge regarding mode of delivery. Their attitude (56.7%) toward NVD was neutral.
  Conclusion
  Since the majority of cases had moderate knowledge about modes of delivery and neutral attitude toward NVD, holding prenatal educational classes in this regard and supervision as well as follow-up for them are recommended.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Modes of delivery
 • A. Yakhforushha, M. Solhi, F. Ebadi Fard Azar Page 25
  Background
  Cervical cancer is the second common cancer after breast cancer in the world. It accounts for 18% of total deaths among women.
  Purpose
  This quasi-experimental before-after study was conducted to determine the effects of education based on Health Belief Model (HBM) on knowledge and attitude of voluntary health workers regarding Pap smear in urban centers of Qazvin.
  Methods
  120 health workers took part in the study. A questionnaire completed by the subjects was used for data collection. Different statistical tests including Qui-square, ANOVA, coefficient of correlation etc. were used for data analysis.
  Results
  Mean scores of knowledge and elements of HBM (perceived sensitivity, benefits, barriers and severity) about Pap smear test in the subjects before and after intervention and within the elements showed a significant correlation. No significant relationship was found between the elements and such variables as the age and number of children of the workers. A significant relationship was found between the elements (perceived sensitivity and benefits) and educational level of the subjects before the intervention and also (perceived sensitivity and barriers) after that.
  Conclusion
  Instructing prevention based on HBM can increase knowledge and make attitude positive in voluntary health workers.
  Keywords: Health Belief Model (HBM), Knowledge, Attitude, Pap smear
 • T. Ashktorab, M. Neishaboory, M. Piranfar, H. Alavi, Majd Page 31
  Background
  Coronary heart diseases are increasing and one of the gold standards for diagnosis is catheterization. This method is associated with vascular complications such as bleeding, hematoma and arterial thrombosis. To prevent these complications, patients are restricted to bed for 6 hours after the procedure. This practice has been associated with back pain.
  Purpose
  This clinical trial was conducted to determine the effects of bed rest reduction after angiography on vascular complications and back pain of patients at Taleghani hospital in 2007.
  Methods
  130 patients were selected by convenience sampling and randomly divided into two equal control and experimental groups. Bed rest durations were 6 and 4 hours in the control and experimental groups respectively. A checklist was used for vascular complications as well as hemodynamic status and the numeric pain intensity scale was applied for data collection.
  Results
  None of the patients in both groups developed vascular complications or hemodynamic alterations. However, the intensity of back pain was significantly lower in the experimental group.
 • H. Manoochehri, B. Ghorbi, M. Hosseini, N. Nasiri Oskuyee, M. Karbakhsh Page 39
  Background
  Aging has always been concerned throughout history. The second half of the 20th century has been referred as population graying due to increased number of elderly people. Of related familial and social outcomes is the upsurge of antisocial behaviors and violence. Domestic elder mistreatment or abuse as a major health problem is a type of familial violence with a significantly increasing incidence in the last 2 decades. Since there is no specific organization to be responsible for this problem in developing countries like Iran, no information or evidence is available and limited studies are only limited to developed countries.
  Purpose
  This descriptive study was conducted to determine the degree and types of domestic abuse in the elderly referring to parks of Tehran.
  Methods
  400 elders 60 years and over including men and women from all parts of Tehran took part in the study. A questionnaire in 3 parts including demographics, types of abuse and open questions was used for data collection. The tool was validated by face and content methods and made reliable by internal consistency as well as test-retest methods. The questionnaire was completed by the researcher through interviewing the subjects.
  Results
  Findings showed that 28% of the elderly was between 70 and 74, 38.2% had secondary education, 65.1% was married and 32.9% lived with their spouses. 87.8% of them experienced at least 1 type of abuse, 12.2% no abuse and 24.9% all 4 types of abuse. 84.8% experienced emotional abuse; 68.3%, neglect; 40.1%, financial exploitation; and 35.2%, physical abuse. A positive correlation was found between age and abuse. In contrast, no relationship was found between abuse and sex, educational level, marital status, living condition as well as geographic area.
  Conclusion
  It can be concluded that domestic abuse is a widespread social problem which requires urgent, continuous and fundamental interventions. Clarification of the issue from different aspects, identification of predisposing and preventive factors and recognition of at-risk elderly are of high priorities in this regard.
  Keywords: Elderly, Domestic abuse, Parks
 • M. Ghabelgoo, S. Abgineh Esfandiyari Page 46
  Background
  In spite of different studies for identifying risk factors in cardiovascular diseases, mortality rate resulted from them is worrying. It is estimated that by the year 2020, the rate will reach to 75%. At present, such risk factors as urban lifestyle, stress, diabetes, obesity, immobility, smoking, increased lipids, BUN, creatinine, hypertension etc. have been identified and are under investigation.
  Purpose
  This cross-sectional study was carried out to determine identified and probably unknown risk factors in the faculty and educational staff of Islamic Azad University in Karaj city.
  Methods
  242 subjects including 81 (33.5%) faculty members and 161 persons (66.5%) from educational staff were randomly selected. A questionnaire in 2 parts and some clinical as well as paraclinical tests were used for data collection. All data were gathered between 8 AM and 12 MD during heavy workload.
  Results
  It was revealed that 44% of the faculty and 46% of the staff had marginal body mass index (BMI). In addition, 14% as well as 26% of the subjects had abnormally higher BMI respectively. In both groups, 63% had higher BMI than normal. Waist circumferences of 62% of the faculty and 76% of the staff were 80 cm or more. 65% had normal blood pressure while it was more than 140/80 mm Hg in 22%. However, in 9% of the faculty and 4% of the staff, the pressure was 100/50 mm Hg. 96% and 91% of both groups did not smoke and fell within normal ranges for blood sugar and urine. The amount of urea and creatinine showed a significant difference between the groups (P=0.000, P=0.009).
  Conclusion
  Some known risk factors such as blood sugar and lipids were controlled in the groups but some of them have not been identified as risk factors for cardiac diseases, e.g. BMI, waist circumference, urea and creatinine. A significant relationship exists between blood pressure and job stress as well as coping strategies. This denotes that educational authorities and administrators should modify their plans to control stress and risk factors.
  Keywords: Cardiac risk factors, Stress, Faculty members, Educational staff