فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1383)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/08/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تاثیر روش بیهوشی در بروز هیپوگلیسمی نوزادان مادران دیابتی
  یحیوی سید حسین، پارسا طاهره، رادپی بدیع الزمان، پیرمحمدی فتانه صفحه 1
  مقدمه
  هیپوگلیسمی ازمشکلات عمده نوزادان مادران دیابتی است. با توجه به این مسئله دراین مطالعه میزان گلوکزسرم وشیوع هیپوگلیسمی در نوزادان متولدشده به روش سزارین با 2 روش بیهوشی عمومی وبی حسی منطقه ای ازنوعspinal مورد مقایسه قرارگرفت.
  هدف
  هدف این تحقیق بررسی نقش وارتباط روش بیهوشی با بروزوشیوع هیپوگلیسمی درنوزادان مادران دیابتی بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش روی22 خانم باردار دیابتی که به خوبی کنترل شده بودند و جهت سزارین بیهوشی عمومی یا بی حسی اسپاینال استاندارد دریافت کرده بودند،انجام شد. ازاین تعداد11 نفر تحت بیهوشی عمومی و11 نفر تحت بی حسی اسپاینال قرارگرفتند وگلوکزسرم در تمام نوزادان طی 3-1 ساعت و24-3 ساعت بعدازتولداندازه گیری گردید.
  نتایج
  شیوع هیپوگلیسمی درنوزادان گروه بیهوشی عمومی 7/16% ودرنوزادان گروه بی حسی نخاعی 6/63% بودکه با 05/0 Pvalue< شیوع بیش ترهیپوگلیسمی ازنظر آماری در گروه بی حسی نخاعی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس این یافته ها می توان گفت نوزادان مادران دیابتی که به روش سزارین بابی حسی نخاعی متولد می شوند به علت بالاتربودن خطر هیپوگلیسمی به مراقبت بیش تری نیاز دارند اما نمی توان براستفاده ازروش بیهوشی عمومی دراین بیماران تاکیدکرد.
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی 2، بی حسی اسپاینال3، هیپوگلیسمی 4، نوزاد مادردیابتی
 • بررسی میزان ومدت ایمنی زایی واکسن هپاتیت B درپرسنل بیمارستان امیرالمومنین وابسته به دانشگاه آزاداسلامی
  دکترمهرانگیز زنگنه، بهزاد پوپک، خاوری مسعود پارسانیا، دکترمریم ولیخانی صفحه 2
  مقدمه
  هپاتیت B یک بیماری جهانی است وحدود 5/2% افراد جامعه ایرانی HBsAg مثبت هستند.HBV می تواند درکودکان و افرادبالغ هپاتیت مزمن، هپاتیت حاد، سیروز وکارسینوم کبدی ایجادنماید. HBV انتقال عمودی، اقفی دارداما واکسیناسیون نوزادان وکارکنان بهداشتی با واکسن HBV خطر بیماری را به طور عمده ای کاهش می دهد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی شدت ومدت ایمنی زایی واکسن HBV با اندازه گیری HBsAg پس از واکسیناسیون صورت گرفت و ارتباط بین ایمنی زایی واکسن با سن، جنس، سیگار، بیماری های مزمن، نقص ایمنی، حرفه، محل کار، زمان واکسیناسیون، تعداد دفعات و محل تلقیح بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که روی 304 نفر از کارکنان بهداشتی بیمارستان امیرالمومنین با اندازه گیری غلظت آنتی بادی ضد ویروس انجام گردید، 23 نفر واکسینه نبوده و 281 نفر در گذشته واکسینه شده بودند.
  نتایج
  دراین پژوهش139 نفر (5/49%) زن و142 نفر (5/50%) مرد و110 نفر (1/39%)مجرد و 171 نفر (9/60%)متاهل بودند.ازاین تعداد 45 نفر(16%)سیگاری می کشیدند. با توجه به نتایج به دست آمده ارتباطی بین سطح ایمنی، جنس، سن و بیماری مزمن وجود نداشت اما بین سطح ایمنی وشغل، سیگار، فاصله زمانی واکسیناسیون، تعداد دفعات آن ومحل کار ارتباط معنی داری مشاهده شد.دراین مطالعه مدت متوسط ایمنی 6سال بود.چهل نفر (2/14%) پاسخ ندادند، 57 نفر(3/20%) پاسخ ضعیف و184 نفر (5/65%) پاسخ کافی دادند.ایمنی زایی واکسن HBV 5/85% بود.
  نتیجه گیری
  اشتغالات بهداشتی یک عامل خطر برای ابتلا به هپاتیت B بوده و واکسن HBV در 5/85% موارد ایمنی زایی دارد.بنابراین کارکنان بهداشتی باید واکسینه شوند وهر6 سال یک بار آنتی بادی آن ها اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون، کارکنان بهداشتی، ایمنی، هپاتیتB
 • دکترابوالفضل مهدیزاده، دکترشهلا چایچیان، هایده هورسان صفحه 7
  هدف
  این بررسی به منظور تعیین درستی تخمین وزن جنین با2 روش بالینی وسونوگرافیک در مقایسه با وزن هنگام تولد در درجامعه ایرانی انجام شده است.
  روش بررسی
  این بررسی به روش کارآزمایی بالینی روی 200 مادر باردار که به درمانگاه مامایی از ابتدای سال 1378تا1379 مراجعه کرده بودند، انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه اختلاف آماری معنی داری بین تخمین بالینی و وزن واقعی هنگام تولد و نیز بین تخمین سونوگرافیک و وزن واقعی وجود دارد.
  خطای میانگین تخمین بالینی 101 گرم یا 32 گرم به ازای کیلوگرم برای خطای 2/3% بود. خطای میانگین تخمین سونوگرافیک در همین نمونه ها 141 گرم یا 45گرم به ازای کیلوگرم برای خطای 5/4%بود. تجزیه وتحلیل این یافته ها اختلاف آماری معنی داری را بین خطای میانگین تخمین بالینی وسونوگرافیک وزن جنین با وزن حقیقی هنگام تولد نشان داد.
  نتیجه گیری
  بررسی حاضر نشان دهنده این نکته بود که میانگین تخمین بالینی وزن جنین درمادران باردارمراجعه کننده به مراکز محل تحقیق مشابه تخمین سونوگرافیک آن می باشد. این مسئله کاربرد مهمی درکشورهای درحال توسعه که دستگاه های سونوگرافی پیش رفته با توان اندازه گیری های ظریف مانند اندازه گیری وزن جنین درتمام نقاط وجود ندارد، خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تخمین بالینی، تخمین سونوگرافیک، وزن جنین، وزن هنگام تولد
 • دکترشهلاچایچیان، دکترابوالفضل مهدی زاده، دکترعبدالرسول اکبریان صفحه 7
  مقدمه
  آبسه لگنی از بیماری های خطرناک وپرعارضه در زنان است که دررابطه با نوع درمان آن بین محققان اختلاف نظر فراوانی وجود دارد بنابراین بررسی های بیش تر جهت دست یابی به راه های بهتر درمان این عارضه ضروری به نظر می رسد.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه 2 روش لاپاراسکوپی ولاپاراتومی در درمان آبسه های لوله ای - تخمدانی بوده است.
  روش بررسی
  دراین تحقیق که از نوع کارآزمایی بالینی و مقایسه ای بود طی مدت 8 سال از سال1376تا1381 بیمارانی که با تشخیص آبسه لگنی یا تخمدانی دربخش زنان بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران بستری شده بودند به صورت تصادفی با یکی از روش های لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی تحت درمان قرارگرفتند ونتایج مورد مقایسه قرارگرفت.
  نتایج
  دراین بررسی 22بیمار تحت درمان قرارگرفتند.انتخاب شیوه درمان (لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی) براساس مهارت جراح کشیک درانجام دادن لاپاراسکوپی بوده است. ازنظر درمان آنتی بیوتیکی تفاوتی بین 2گروه وجود نداشت. درگروه لاپاراسکوپی شده، متوسط دوره بستری 2 روزکم تر از بیمارانی بود که تحت لاپاراتومی قرارگرفته بودندو در 80% از این بیماران اعضای تناسلی حفظ شدند. درد مزمن لگنی تا 2سال پس از عمل در 39% بیماران لاپاراتومی شده و در 27% بیماران لاپاراسکوپی شده وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت نتایج درمان آبسه لگن با لاپاراسکوپ درمقایسه با لاپاراتومی بهتراست و شاید بتوان برخلاف گذشته درمان جراحی استاندارد آبسه لگن را روش لاپاراسکوپیک دانست.
  کلیدواژگان: لاپاراتومی، لاپاراسکوپی، آبسه لگنی، آبسه لوله ای
 • دکترمعصومه همت یار، دکترلاله وکیلی صفحه 23
  مقدمه
  باتوجه به اهمیت آگاهی مادران ازاصول تغذیه صحیح شیرخواردرپیش گیری ازمشکلات تغذیه ای وعوارض نامطلوب آن دررشد ونمو شیرخواران، این مطالعه روی میزان آگاهی مادران در موردشیوه تغذیه صحیح شیرخوارانجام شد.
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سطح آگاهی مادران دراین زمینه بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی روی300 خانم 40-18 سال که به طور اتفاقی وباروش نمونه گیری تصادفی ساده وارد بررسی شده بودندصورت گرفت وطی آن پرسش نامه ای توسط مادران تکمیل شدو مصاحبه به شیوه چهره به چهره انجام گردید. نتایج به دست آمده از پرسش نامه ها پس از Scoring تحت آنالیز آماری قرارگرفت. متغیرهای مورد سنجش دراین پژوهش شامل آگاهی مادرازشیوه صحیح تغذیه شیرخوار، سن مادر، میزان تحصیلات مادر، محل سکونت ومیزان درآمدخانواده بوده است.
  نتایج
  براساس تجزیه وتحلیل آماری انجام شده12% ازمادران آگاهی ضعیف، 25% آگاهی خوب و63% آگاهی عالی درمورد تغذیه شیرخوارداشتند.
  نتیجه گیری
  به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت اگرچه آگاهی مادران درحدقابل قبولی بوداما باید اطلاع رسانی و آموزش بیش تری دراین زمینه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تغذیه شیرخوار، آگاهی مادران ازتغذیه شیرخوار، سن مادر
 • دکتررضا محمدی، مریم شیخ زاده، وجیهه نوروزی صفحه 29
  هدف
  دراین مطالعه اندازه گیری عوامل متعددی که روی نتایج حاصل از روش کالریمتری اندازه گیری هموگلوبینی (HbA1c) A1c اثر دارند، مورد بررسی قرارگرفته است. هموگلوبین (HbA1c) A1c به عنوان بخش اصلی هموگلوبین گلیکوزیله درگردش خون قابل اعتمادترین روش ارزیابی درمان هیپرگلیسمی درمبتلایان به دیابت می باشد.
  روش بررسی
  روش کالریمتری اندازه گیری HbA1c براساس آزادسازی گلوکز اتصال یافته به هموگلوبین درحرارت جوش به شکل 5- هیدروکسی متیل فورفورال (5HMF) و اندازه گیری آن دریک واکنش رنگی با اسید تیوباربیتوریک (TBA) می باشد.این روش تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قراردارد.
  نتایج
  مطالعه حاضرنشان دادکه محلول TBA برای مدت 1 ماه حداقل در4 درجه سانتی گراد پایدار می باشد.اما کاهش زمان جوش از 5 ساعت به 1ساعت شدت رنگ حاصل را تا 42% کاهش می دهد.به همین ترتیب، کاهش زمان ودرجه حرارت انجام دادن واکنش رنگی به ترتیب از 40 دقیقه به 15 دقیقه واز 50 درجه سانتی گراد به 25 درجه سانتی گراد موجب کاهش 29% و63% در شدت رنگ می شود. علاوه برآن، رنگ حاصل درحرارت اتاق ناپایدار بوده وظرف 40 دقیقه تا 53% کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده برای اندازه گیری HbA1c باروش کالریمتری، استفاده از5 ساعت حرارت جوش، واکنش رنگ زایی به مدت 40 دقیقه درحرارت 50 درجه سانتی گراد وخواندن سریع جذب نوری توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله، HbA1c، اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله
 • دکترولی الله حسنی، دکتربهروز زمان، دکترسودابه جلالی مطلق صفحه 35
  هدف
  ازآن جا که احتمال اختلال درونتیلاسیون واکسیژناسیون بیمارانی که تحت عمل جراحی تراکئوستومی قرارمی گیرند وجود دارد، به طور معمول این روش با حضور متخصص بیهوشی انجام می شود وانتخاب روش بیهوشی از مسایل پیش روی متخصصان بیهوشی می باشد. این مطالعه حهت بررسی و مقایسه 2 روش بیهوشی عمومی وبی حسی موضعی درعمل تراکئوستومی و عوارض آن ها صورت گرفت.
  روش بررسی
  با استفاده از یک مطالعه توصیفی وتحلیلی، روش های بیهوشی انتخاب شده دربیمارانی که طی 2سال متوالی دربیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تحت تراکئوستومی قرارگرفته بودند با توجه به سن، جنس، علت مراجعه، نوع بیماری، دلیل تراکئوستومی و روش بیهوشی انتخاب شده، عوارض وعاقبت بیمار درهنگام ترخیص مورد مطالعه قرارگرفت.
  نتایج
  از 126 بیمار،52% به دلیل بیماری های انسدادی راه هوایی، 40% به علت مشکلات ناشی از هیپوونتیلاسیون ولوله گذاری طولانی و8% به علت بیماری های پارانشیمال ریوی تراکئوستومی شدند. ازاین بیماران 50% با بیهوشی عمومی، 47% با بی حسی موضعی وآرام بخش های وریدی و3% با بی حسی موضعی به تنهایی تحت عمل قرار گرفته بودند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده ازنظر بروز عوارض واحتمال مرگ ومیر ارجحیت خاصی بین 2 روش بیهوشی وجود ندارد وعوامل مهم تر عبارتنداز: سن،نوع بیماری،اورژانس بودن عمل، احتمال اسپیراسیون ریوی، مهارت متخصص بیهوشی وجراح.
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی، بی حسی موضعی، تراکئوستومی
 • سیدجمال الدین نبوی، مهناز عسگریان صفحه 41
  مقدمه
  یادگیری، جریان پیوسته ای است که شامل تغییرات نسبتا پایدار در رفتار نهفته فرد می باشد به طوری که طیف وسیعی از رفتارها و واکنش های شخصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو بررسی عوامل موثر بر یادگیری و افزایش و تقویت راهبردهای یادگیری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه با توجه به مطالعات نظری درزمینه عوامل موثربریادگیری، پرسش نامه ای تدوین شد و توسط دانش جویان به تفکیک جنس و رشته تحصیلی و معدلشان تکمیل گردید و داده های تجربی به دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.این بررسی توصیفی روی نمونه ای به حجم 200نفرانجام شد وبرای این منظور ازفرضیات روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید.
  نتایج
  با توجه به نتایج به دست آمده یادگیری تحت تاثیر عوامل مختلفی در محدوده راهبردهای یادگیری، عادت های مطالعه و انگیزش قرار می گیرد. میانگین میزان مطالعه دانش جویان در کل 24ساعت، 3 ساعت و 15 دقیقه و میانگین میزان خواب شبانه ایشان در حدود 6 ساعت بوده است هم چنین 63% از دانش جویان به فعالیت های غیردرسی می پرداختند و 50% آن ها برنامه ریزی منظمی داشتندو94% از دانش جویان به رشته تحصیلی خود علاقه مند بودند. با تفکیک جنس، معدل و رشته تحصیلی تفاوت های معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت راهبردهای یادگیری، عادت های مطالعه و انگیزش از جمله عوامل موثر بر یادگیری هستند که میزان اثربخشی هر یک از این عوامل با تاکید بر جنس و معدل و رشته تحصیلی متفاوت است به عبارت دیگر عواملی مانند جنسیت، معدل ورشته تحصیلی به عنوان متغیرمستقل تاثیر به سزایی را بر متغیروابسته یادگیری دارند بنابراین پاسخ های آزمودنی ها درموارد ذکرشده با یکدیگر متفاوت بوده است به گونه ای که این تفاوت ازنظر آماری معنادار می باشدومی توان درسطوح احتمالات 01/0و05/0 این تفاوت ها را پذیرفت.
  کلیدواژگان: یادگیری، عادت های مطالعه، انگیزش، راهبردهای یادگیری
 • بررسی مقایسه ای تخمین وزن جنین با 2 روش بالینی و اولتراسونوگرافی
  مهدی زاده ابوالفضل، چایچیان شهلا، هورسان هایده صفحه 49
  هدف
  این بررسی به منظور تعیین درستی تخمین وزن جنین با 2 روش بالینی وسونوگرافیک در مقایسه با وزن هنگام تولد در درجامعه ایرانی انجام شده است.
  روش بررسی
  این بررسی به روش کارآزمایی بالینی روی 200 مادر باردار که به درمانگاه مامایی از ابتدای سال 1378تا1379 مراجعه کرده بودند، انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه اختلاف آماری معنی داری بین تخمین بالینی و وزن واقعی هنگام تولد و نیز بین تخمین سونوگرافیک و وزن واقعی وجود دارد.خطای میانگین تخمین بالینی 101 گرم یا 32 گرم به ازای کیلوگرم برای خطای 2/3% بود. خطای میانگین تخمین سونوگرافیک در همین نمونه ها 141 گرم یا 45گرم به ازای کیلوگرم برای خطای 5/4%بود. تجزیه وتحلیل این یافته ها اختلاف آماری معنی داری را بین خطای میانگین تخمین بالینی وسونوگرافیک وزن جنین با وزن حقیقی هنگام تولد نشان داد.
  نتیجه گیری
  بررسی حاضر نشان دهنده این نکته بود که میانگین تخمین بالینی وزن جنین درمادران باردار مراجعه کننده به مراکز محل تحقیق مشابه تخمین سونوگرافیک آن می باشد. این مسئله کاربرد مهمی درکشورهای در حال توسعه که دستگاه های سونوگرافی پیش رفته با توان اندازه گیری های ظریف مانند اندازه گیری وزن جنین در تمام نقاط وجود ندارد، خواهد داشت.
|
 • Effect of Anesthesia Techinques for Cesarean section on Hypoglycemia in Neonates of Diabetic Mothers
  S.H. Yahyavi, Mdi T.Parsa, Mdii B.Z.Radpay, F.Pirmohammadi Page 1
  Introduction
  Hypoglycemia is an important cause of morbidity in neonates of diabetic mothers.
  Objective
  The present study compared the serum glucose level and incidence of hypoglycemia in neonates of diabetic mothers following general and regional(spinal)anesthesia (GA and SA) for cesarean section. The purpose of this study was to show the role and association between anesthesia techniques with incidence of hypoglycemia in these neonates.
  Material and Methods
  Subjects of the study were 22 well-controlled diabetic parturient patients that 50% of them received G.A and 50% SA for cesarean section. Serum glucose were measured for all their neonates during 1-3rd and 3-24th hour of life.
  Results
  Post partum neonatal hypoglycemia developed in 2(16.7%) of GA group compared with 7(63.6%)of SA group. There was a significant association (p < 0.05) between the incidence of neonatal hypoglycemia and anesthesia techniques.
  Conclusion
  On the basis of this study we consist on close observation for neonates of diabetic mothers after spinal anesthesia for cesarean section.But we cannot consist on the technique of anesthesia in these patients.
  Keywords: 1, General Anesthesia(G.A)2, Spinal Anesthesia(S.A)3, Hypoglycemia 4, Neonates of diabetic mothers
 • Evaluation of Immunogenicity of Hepatitis B Vaccination In Health workers
  M.Zangeneh , .Poopak , M.Parsania , Valikhani , Khavari Page 2
  Introduction
  Hepatitis B is a wideworld Disease. There are 2.5%HbsAg positive people in Iran HBV causes chronic hepatitis, fulminant hepatitis, chronic cirrhosis and hepatocelluar carcinoma in adults and children. HBV can be transmitted perinataly and parenteraly but immunization of newborn and health workers with HBV vaccine markedly reduces risk of disease.
  Objectives
  This research was done for evaluation of immunogenicity and time of immunity of HBVvaccine with HBsAb measurment after vaccination, and also evaluation of correlation between HBV vaccine immunity with age, sex, smoking, chronic disease, immune deficiency, profession, site of work, time of vaccination, numbers of vaccinations, and site of vaccine injection.
  Material and Methods
  This is a descriptive cross- sectional study. 304 health workers in Amiralmomenin hospital were evaluated for HbsAb titer.23 were not vaccinated, 281 were vaccinated in the past.
  Results
  139 (49.5% were women)142(50.5% men)110(39.1%) single,171(60-9%)married, 45 (16% were smoker.) There was no correclation between immunity level and sex,age,chronic disease,but there was correlation between immunity level and job, smoking, time of vaccination,number of vaccinations and site of work. In this study average time of immunity was 6 years, 40 (14.2%)were not responder, 57(20.3%)were poor responder, and 154(65.5%)were good responder. HBV vaccine immunogenicity was 85.5%.
  Conclusion
  Health work is a risk factor for hepatitis B infection, and HBV vaccine has85.5% immunogenicity,Therefore health workers need to be vaccinated for HBV, and every 6-years their HbsAb must be measured, if HbsAb titer is less than 10 mIU/ml, booster dose of HBV vaccine is used.
  Keywords: 1. vaccination, 2. health worker 3. immunity 4. Hepatitis
 • Sh. Chaichian *, A.Mehdizadeh , A.R. Akbarian Page 7
  Introduction
  Pelvic abcess is one of the most dangerous & distressfull gynecologic disorders, that causes controversy among authors for treatment methods.
  Objectives
  This comparative study was performed in the aim of evaluation af laparoscopy & laparotomy methods in the T.O.A. (tubo- ovarian-abcess) Meterial &
  Methods
  This was a prospective controlled new method evaluation study, that porformed on patients who needed surgery for treatment of T.O.A. during 8 years since 1995 till 2002 at Rasoul Akram Hospital.
  Findings
  In this study 22 women underwent surgery. Surgical method selected on the basis of patients age, symptoms, signs & findingss during therapy. It was no difference between two groups from the standpoint of antibiotictherapy. In laparoscopy group mean duration of addmission was 2 days shorter than laparatomy group. 80% of genital organs preserved in laparoscopy group. chronic pelvic pain Persisted 2 years after operation in 39% of patients of laparotomy group and only in 27% of patients in laparoscopy group.
  Conclusion
  From prsent & other studies we can conclude that laparoscopy for the treatment of T.O.A. specially in younger patients is a very good choice & perhaps it will be the standard method of surgery for preserving of fertility abilities in these patients at the near future.
  Keywords: 1.Laparatomy 2. Laparoscopy 3. pelvic Abcess 4. T.O.A. (Tubo–Ovarian Abcess)
 • M.Hemmatyar, I. L.Vakili Page 23
  Introduction
  Importance of mothers general knowledge on proper nutrition facts to prevent nutritional problems, and the aftermath effects on infant growth, have stimulated us to carryout this study.
  Objective
  In fact, the objective of this research was to evaluate the basis of general knowledge of number of mothers on the manner of proper nutrition of infants in Iran.
  Material and Methods
  For this purpose, 300 mothers aged 18-40, have been evaluated by the “Simple Random Sampling”, method. They filled the questionnaires and participated in a, , face to face,, interview. After scoring the questionnaire, the results have been statistically analyzed.The measuring variables in this research included, general knowledge of proper nutrition of infants, age, level of education, home address and amount of income of the mothers.
  Findings
  After statistical analysis of the data,some meaningful relations have been obtained between the above variables and the level of education of the mothers. It was found that 12% of the mothers had poor, 25% good,and 63% excellent knowledge on the nutrition of infants.
  Conclusion
  Although, it seemed that the general knowledge of the mothers could be more or less accepted, but they ought to be more informed and educated in the related areas.
  Keywords: 1, nutrition of infants2, knowledge of mothers 3, mother age
 • R. Mohammadi , M.Sheikhzadeh , V.Norouzi Page 29
  Objective
  Measuring of hemoglobin A1c(HbA1c)as the main glycated hemoglobin in circulation, is the most reliable method for evaluation of hyperglycemia control in diabetic patients.
  Method
  Colorimetric measuring method for HbA1c is based on releasing glucose in 100°C as5-hydroxymethylfurfural(5HMF)and then measuring it in a colorimetric reaction with thiobarbituric acid (TBA).This method is affected by different variables.
  Results
  This study shows that TBA solution is stable at 4°c at least for one month. But by reducing the time of boiling from 5 hours to 1 hour, color intensity would decrease as much as 42%. On the other hand, reducing the time and temperature of colorimetric reaction from 40 to 15 minutes and 50 ° C to 25° C would result in 29% and 63% reduction in color intensity, respectively. In addition, developed color is unstable at room temprature and would decerase as much as 53% within 40 minutes.
  Conclusion
  With the colorimetric measurment of HbA1c, it is recommended to use 5 hours boiling, colorimetric reaction in 50 ° C for 40 minutes,and rapid reading of optical density.
  Keywords: 1, Diabetes 2, Glycated hemoglobin, HbA1c 3, Glycated hemoglobin Determination
 • Hassani , B.Zaman , S.Jalali Motlagh Page 35
  Objective
  Because of the possibility of disturbances in ventilation and oxygenation in patients under tracheostomy and need for anesthesia in most of them, the anesthesiologists are consulted and almost all of tracheostomies are done in operation room. This study compares two anesthesia techniques and their complications and outcomes: general anesthesia and local anesthesia.
  Material and Method
  With a prospective and randomized study, the techniques of anesthesia in tracheostomizeSd patients studied in Rasool hospital during Two years and they were compared acording to age, sex, disease,cause of tracheostomy, anesthesia technique, complication and outcomes.
  Results
  From 126 patients that were tracheostomatized, in 52% it was due to airway obstruction (neoplasm 23%), 40% were operated due to hypoventilation and need to prolonged intubation and 8% due to paranchimal disease. 50% of patients were operated under general anesthesia, 47% under local anesthesia with IV sedation and 3% under local anesthesia alone.
  Conclusion
  There was no difference between two anesthesia technique for tracheostomy in their complication and outcomes and more important factors were: age,underlying disease, emergency situation,anesthesiologist and surgeon experience.
  Keywords: 1. General anesthesia, 2. local anesthesia, 3.tracheostomy
 • S.J.Nabavi , M.Asgarian Page 41
  Introduction
  Learning is a continuous process including relatively permanent changes in individual potential behavior and it eclipses a widespread spectrum of individual behaviors and reactions. Studying of influential factors on learning, and enpower learning strategies are, Very important.
  Material And Method
  acording to theoretical studies about influential factors on learning, a researcher devised questionnaire was compiled and carried out on students, then the experimental data were statistically analyzed.This study was descriptive type.and was done on 200 person for the purpose of present study randun sampling was used.
  Results
  Regarding the analysis of the data we found that learning is influenced by different factors such as learning strategies studying habits and motivation. The average number of studying hour among students was 3hour and 15 minute and 6 hours of sleeping per night.Also, 63% of students did non have learning activities, 50% of them meet a regular schedule. 94% of students were interested in their majors.
  Conclusion
  Learning strategies study habits and motivation are, important, among the factors that influence learning and the level of effectiveness of each factor differs regarding sex, average and learnings field. In other word the parameters such as sex,average of grades,course of study are the independent parameters which influence the learning capability which is a dependent parameter.There fore the answerof cases mentioned above are different& the difference is statistically significant with p<0.01 & 0.05.
  Keywords: 1, Learning 2, Study habits 3, Motivation 4, Learning Strategies
 • Comparison of ultrasonographic & clinical Methods in Fetal weight estimation
  A.Mehdizadeh , Sh.Chaichian , H.Hoursan Page 49
  Objective
  This study was performed for evaluation of accuracy of fetal weight estimation by clinical & ultrasonographic methods in Iranian population. Meterial &
  Method
  This prospective study was conducted on two hundred preg. nant mothers that reffered to obstetric department during years 1378 & 1379.
  Findings
  Our study showed that there was statistically significant difference between clinical estimate of fetal weight and actual birth weight، as well as between ultrasound estimation and actual birth weight. The mean error of clinical estimation was 101g، or 32g/kg، for a 3. 2% error. The error of ultrasound in the same population was 141g، or 45g/kg، for a 4. 5% error. Analysis of these data revealed statistically significant difference between the mean error of clinical estimation and ultrasound estimation of fetal weight.
  Conclusion
  Our study indicates that the mean clinical estimate of fetal weight is more accurate than ultrasound for the estimation of fetal weight in our population. This has important implications for developoing countries where، there is a lack of technologically advanced ultrasound machines capable of performing sophisticated functions like fetal weight estimation.
  Keywords: 1.Clinical estimation2. ultrasound estimation3. fetal weight